Aplikasi Pemberkasan Pencairan Dana BSM PIP

11  24  Download (0)

Teks penuh

(1)

DATA LEMBAGA

Na a Le

aga

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk

Ala at

: Kp. Cika gku g

Desa

: Bojo g

Ke a ata

: Pa eu gpeuk

Ka upate

: Garut

Na a Kepala Sekolah

: USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

NIP

:

PENERIMA KUASA

Na a

: USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

Ja ata

: Kepala Sekolah

NIP

:

TANGGAL SURAT

Ta ggal Surat

:

Septe

er

No. SK KS

:

. /

/SD- /PIP/IX/

No. Surat Ketera ga

:

. /

/SD-PIP/IX/

No. SKTM

:

. /

/SD-PIP/IX/

(2)

DATA SISWA

NO. NAMA NO. VIRTUAL KELAS TAHAP NISN NAMA ORTU ALAMAT PEKERJAAN NO. KTP

Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ

Repa Ra Etis Sutis a Kp. Cikuya Buruh

Putri Mutiara Pa Agus Sapari Kp. Cipalahlar Buruh

Wi a Wa I a Kp. Cikuya Buruh

Pasha Atulil i Pi Usep Nurja a Kp. Cipalahlar Buruh

Yoga Nugraha Ya E gkus Kusya a Kp. Cipalahlar Buruh

Ria i Ri Uko Kp. Cikuya Buruh

Nasa Ulpa Lestari Ni Mu ud Kp. Cipalahlar Buruh

Se i Cahya i Si Ma a Kp. Cikuya Buruh

Perdia sah Ph Erus Rus a a Kp. Cika gku g Buruh

A dul Azis As Dia Darlia Kp.Cikuya Buruh

Dede De Dada Kp.Cikuya Buruh

Gi Gi Gi a jar Gr Wawa Kp.Cipalahlar Buruh

Mawar Pitriya i Mi Ko ar Kp.Cikuya Buruh

Muha ad Al Farid Md Roh i Kp.Cikuya Buruh

Nosa Putra Na Edwar Kp.Cipalahlar Buruh

Rah awati Ri Nasir Kp.Cipalahlar Buruh

Restiawati Ri Usep Kp.Cipalahlar Buruh

Rio Pa pur a a Ra Asep N Kp.Cikuya Buruh

Sal a Salpiah Sh I a Kp.Cikuya Buruh

Selpi S Eleh Kp.Cika gku g Buruh

Silpi Alpia i Si Uus Kp.Cipalahlar Buruh

Yulistia ti Yi Hadori Kp.Cipalahlar Buruh

Algi Mutaki A Lolo Kp.Cika gku g Buruh

Dipa Maola a Da Dede So ga Kp.Cika gku g Buruh

Elpa Fauzi Ei E uh Kp.Cika gku g Buruh

Gi a Kus awati Gi E gkus Kp.Cipalahlar Buruh

I ta Nurae i Ii Dede Kp.Cika gku g Buruh

Risa Ra Saepuloh Kp.Cikuya Buruh

Rusta di A dul Ga i Ri Tasli Kp.Cika gku g Buruh

Ag i Ai Ude g Kp.Cika gku g Buruh

Sa i Saepudi S Dada g Kp.Cikuya Buruh

Se i Ria Gusti i Si Rojai a Kp.Cikuya Buruh

Tuti Nurliah Th E gkus Kp.Cika gku g Buruh

Adil Padilah Ah Uja g Saepudi Kp. Cipalahlar Buruh

Aditia Fir a sah Ah Ridwa Kp. Cika gku g Buruh

Ispi Nurae i Ii Solihadi Kp. Cikuya Buruh

Muha ad Saepul Holik Mk Su ha udi Kp. Cikuya Buruh

Pera Rosalia Pa Rohidi Kp. Cipalahlar Buruh

Rohayati Ri Dada Kp. Cipalahlar Buruh

Siti Ropikoh Sh Ko arudi Kp. Cika gku g Buruh

Ilha I I'A Kp. Cika gku g Buruh

Dede A dul Fatah Dh Ate g Kp. Cipalahlar Buruh

Sulai a S E pud Kp. Cipalahlar Buruh

Salahudi Pahsa Sa Wawa Kp. Cika gku g Buruh

Si ta Puspita Rah awati Si Utup Supriyadi Kp. Cipalahlar Buruh

Rohae i Ri Rohidi Kp. Cipalahlar Buruh

Ha zah Maula a Ha Kur ia Kp. Cikuya Buruh

Ai Juwita Aa Ade Ju aedi Kp. Cipalahlar Buruh

Alisa Aa Lolo Kp. Cika gku g Buruh

Khaeru Nisa Ka Latip Her awa Kp. Cipalahlar Buruh

Maya Ristiya i Mi Wawa Sutiawa Kp. Cipalahlar Buruh

A dul Holik Ak Odis Kp. Cikuya Buruh

Isa Sya siah Ih Karsa a Kp. Cipalahlar Buruh

Ai Yuli A tu Lia Sari Ai A. Jupa di Kp. Cikuya Buruh

Dewi Mahara i Di Ma a Kp. Cikuya Buruh

Ilsa Faujiah Ih Darlia Kp. Cikuya Buruh

Sri Wula dari Si Saepuloh Kp. Cika gku g Buruh

Di da Mariyah Dh Maodi Kp. Cikuya Buruh

Pipit Ra ada i Pi Ka sid Kp. Cikuya Buruh

Fi a Rah a Padila Fa Alit Aripi Kp. Cipalahlar Buruh

I ta Ristiya i Ii A dul Kp. Cikuya Buruh

Riki Ardia sah Rh Ate g Kp. Cipalahlar Buruh

I dri Oktapia i Ii Solih Hadi Kp. Cikuya Buruh

(3)

DATA SISWA

NO. NAMA NO. VIRTUAL KELAS TAHAP NISN NAMA ORTU ALAMAT PEKERJAAN NO. KTP

(4)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG

Ala at : Kp. Cika gku g Desa Bojo g Ke a ata Pa eupeuk - Garut 17

E- ail : sd ojo g pa eu gpeuk@g ail. o We site : sd ojo g pa eu gpeuk. logspot. o

SURAT KETERANGAN

No. :

. /

/SD- /PIP/IX/

Ya g erta da ta ga di awah i i :

Na a

: USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

NIP

:

Ja ata

: Kepala Sekolah

Sekolah

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk, Ke . Pa eu gpeuk

Me era gka ahwa daftar a a siswa terla pir adalah pe eri a BSM/PIP ya g telah di

tetapka oleh Direktorat Pe

i aa Sekolah Dasar/Me e gah Perta a/Me e gah

Kejurua *

Pa eu gpeuk, Septe

er

Kepala SDN Bojo g Pa eu gpeuk

USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

(5)

FORMAT LAPORAN BSM/PIP TAHUN

Pri t de ga piliha kertas LEGAL, Koso gka e ta g pada se elu pri t

(6)

A gga Ro i R SDN Bojo g Pa eu gpeuk AR

Pa eu gpeuk, ……….. Kepala SDN Bojo g Pa eu gpeuk

(7)

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA BSM / PIP

TAHUN

NO

.

NAMA

NO. VIRTUAL

NO. REKENING

TABUNGANKU

KELAS TAHAP

Repa

Ra

Si ta Puspita Rah awati

Si

Rohae i

Ri

(8)

Ai Juwita

Aa

Alisa

Aa

Khaeru Nisa

Ka

Maya Ristiya i

Mi

A dul Holik

Ak

Isa Sya siah

Ih

Ai Yuli A tu Lia Sari

Ai

Dewi Mahara i

Di

Ilsa Faujiah

Ih

Sri Wula dari

Si

Di da Mariyah

Dh

Pipit Ra ada i

Pi

Fi a Rah a Padila

Fa

I ta Ristiya i

Ii

Riki Ardia sah

Rh

I dri Oktapia i

Ii

A gga Ro i R

AR

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(9)

Repa

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG PAMEUNGPEUK

Ala at : Kp. Cika gku g Desa Bojo g Ke a ata Pa eu gpeuk - Garut 17

E- ail : sd ojo g pa eu gpeuk@g ail. o We site : sd ojo g pa eu gpeuk. logspot. o

SURAT KETERANGAN

No or :

. /

/SD-PIP/IX/

Ya g erta da ta ga di awah i i :

Na a

: USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

NIP

:

Ja ata

: Kepala Sekolah

Sekolah

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk, Ke . Pa eu gpeuk

Me era gka ahwa :

Na a

: Repa

Ala at

: Kp. Cikuya

No Reke i g

:

Ra

NISN

:

Adalah e ar- e ar siswa pe eri a BSM/PIP

ya g telah ditetapka oleh Direktorat

Pe

i aa Sekolah Dasar.

Pa eu gpeuk, Septe

er

Kepala Sekolah

USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

(10)

Repa

SURAT KUASA

Ya g erta da ta ga di awah i i :

Na a

: Etis Sutis a

Ala at

: Kp. Cikuya

No. KTP

:

Ora g tua/wali dari :

Na a

: Repa

Sekolah

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk, Ke . Pa eu gpeuk

Kelas

:

#ERROR! #ERROR!

NISN

:

Me

eri kuasa kepada Kepala Sekolah/Guru :

Na a

: USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

Ja ata

: Kepala Sekolah

NIP

:

Sekolah

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk, Ke . Pa eu gpeuk

U tuk e da pi gi siswa/siswi terse ut di atas, ter asuk e a data ga i

doku e -doku e ya g diperluka dala e airka da a BSM/PIP elalui U it

Kerja PT. Ba k Rakyat I do esia Persero T k. / BRI KCP PAMEUNGPEUK .

De ikia surat kuasa i i di uat u tuk dipergu aka se agai a esti ya.

Pe

eri Kuasa

Pe eri a Kuasa

Etis Sutis a

USEP WAHYUDIN, S.Pd , MM.

(11)

Repa

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG PAMEUNGPEUK

Ala at : Kp. Cika gu g Desa Bojo g Ke a ata Pa eu gpeuk - Garut 17

E- ail : sd ojo g pa eu gpeuk@g ail. o We site : sd ojo g pa eu gpeuk. logspot. o

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No or :

. /

/SD-PIP/IX/

Ya g erta da ta ga di awah i i, Kepala SDN Bojo g Pa eu gpeuk, Ke a ata

Pa eu gpeuk, Ka upate Garut, e era gka ahwa :

Na a

: Repa

NISN

:

Sekolah

: SDN Bojo g Pa eu gpeuk

Kelas

:

#ERROR! #ERROR!

Na a Ora g Tua : Etis Sutis a

Pekerjaa

: Buruh

Ala at

: Kp. Cikuya

Siswa ya g ersa gkuta e ar- e ar erasal dari KELUARGA TIDAK MAMPU.

De ikia surat ketera ga i i di uat u tuk dapat dipergu aka se agai a a esti ya.

Pa eu gpeuk, Septe

er

Kepala Sekolah

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...