Drama Nyi Roro Kidul

Teks penuh

(1)

Naskah Drama Seni Musik 

Naskah Drama Seni Musik 

“Nyi Roro Kidul”

“Nyi Roro Kidul”

Disusun Oleh:

Disusun Oleh:

Dinanty Nurshabrina

Dinanty Nurshabrina

F

Faisal

aisal M

M

Ina Mulyani S

Ina Mulyani S

Indah Nur Fajarini

Indah Nur Fajarini

Lala Latifah W

Lala Latifah W

 

M. Angga

M. Angga

 

M. Gilang

M. Gilang

 

M. Rial

M. Rial

 

Nurhadiansyah

Nurhadiansyah

 

Rd. Die!a "

Rd. Die!a "

Regi Se#tiaji

Regi Se#tiaji

Rida Desyani

Rida Desyani

Risna$ati

Risna$ati

Ri!a Dita "

Ri!a Dita "

Sa%uel

Sa%uel

 &

 &ri 'udi "

ri 'udi "

 

 (

 ()gi

)gi

 

 (

 (uda

uda

*elas +'

*elas +'

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandung

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandung

 Jl. AlunAlun !t

 Jl. AlunAlun !tara no. "##B !

ara no. "##B !$ung%erung Bandu

$ung%erung Bandung

ng

Pemeran &okoh

Pemeran &okoh

N

Na

arra

att)

)rr

:

:

L

La

alla

a

L

La

attiiffa

ah

h

W

W

D

De

e$

$i

i S

Su

u$

$iid

d)

) ,,N

Ny

yi

i R

R)

)rr)

) *

*iid

du

ull--

:

: R

Riid

da

a D

De

es

sy

ya

an

nii

IIb

bu

u D

De

e$

$i

i S

Su

u$

$iid

d)

)

:

: IIn

na

a M

Mu

ully

ya

an

ni

i S

S

(2)

Adi! Ibu De$i Su$id) 

: Ri!a Dita "

Adi! Ibu De$i Su$id) /

: Dinanty Nurshabrina

"er%aisuri

:

Indah

Nur

F

"utri

:

Risna$ati

Raja

Ri%ba

:

(uda

"rabu Mundingsari

:

M.

Rial

"angeran

:

M.

Gilang

Du!un &enung ,*i 0)!) 'udi-

: &ri 'udi "

"enga$al

:

Rd.

Die!a

"

"enga$al

/

:

Faisal

M

"enga$al

1

:

()gi

"enga$al

2

:

Regi

Se#tiaji

"enga$al

3

:

Sa%uel

"enga$al

4

:

M.

Angga

5%ang

:

Nurhadiansyah

Nyi R)r) *idul

Di !erajaan "ajajaran "urba6 bertahtalah se)rang raja yang berna%a "rabu Mundingsari. 'aginda di!enal sebagai raja yang ta%#an dan

bija!sana dala% #e%erintahannya6 )leh !arena itu beliau di7intai )leh ra!yatnya.

Suatu hari6 ia tersesat dala% #erjalanannya berburu see!)r !ijang di dala% hutan ri%ba. Ia ter#isah dari #ara #enga$alnya.

Setelah ia %enjelajahi ri%ba6 ia beristirahat sebentar. *eti!a ia sedang beristirahat6 ia %elihat se)rang gadis yang sangat 7anti! dan tengah tersenyu% di hada#annya.

"rabu Mundingsari : 8Oh6 sia#a!ah !au9

Ibu De$i Su$id) : 8;a%ba adalah #utri dari Raja Ri%ba ini. A#a!ah &uan adalah "rabu Mundingsari dari "ajajaran9

"rabu Mundingsari : 8(a6 a!u adalah "rabu Mundingsari. Ada a#a !iranya9

(3)

#ara #enga$al tuan. Sudilah !iranya tuan!u singgah di istana ayah!u sa%bil beristirahat di

sana.

*arena undangan itu disa%#ai!an dengan ra%ah dan s)#an6 "rabu Mundingsari tida! da#at %en)la!nya6 lalu ia #un %engi!uti gadis

tersebut.

A!hirnya %ere!a sa%#ai di istana gadis itu ...

Raja Ri%ba : 8Aha...ha...ha...< "rabu Mundingsari6 Wilujeng Su%#ing di Istana si% !uring. Mugi=%ugi anjeun

betah aya di dieu. "rabu Mundingsari : 8;atur nuhun6 &uan.

Raja Ri%ba : 8"utri abdi b)g)h #isan !a anjeun6 ne#i !a unggal $engi s)! ngi%#en!eun anjeun. *a#isahna anjeun ti #anga$al anjeun jeung !asasab di hutan ieu )ge6 abdi nu ngaturna. Adi! Ibu De$i Su$id)  : 8*a!a!6 itu!ah "rabu Mundingsari yang sering

!au 7erita!an9 Ibu De$i Su$id) : 8(a6 itulah dia.

Adi! Ibu De$i Su$id)  : 8Wa..h ta%#an se!ali )rangnya<

Adi! Ibu De$i Su$id) / : 8*a!a!6 !au %e%ang #intar dala% %e%ilih lela!i.

Ibu De$i Su$id) : 8Ah ... !au ini6 bisa saja.

Adi!  dan / : 8Aha ... ha ... ha ... Wajah !a!a! jadi %erah tuh<

Adi! Ibu De$i Su$id) / : 8*a!6 !ita !e dala% yu!< Nanti ta!utnya !ita %alah ganggu lagi.

Adi! Ibu De$i Su$id)  : 8Oh6 iya6 ay)... ay)...< *ita berdua %au !e dala%

dulu ya !a!< Dah !a!a!...< Ibu De$i Su$id) : 8Daa...h<

"rabu Mundingsari %erasa heran a!an !ata=!ata Raja Ri%ba tadi.  &eta#i6 !arena !e7anti!an dan !ele%ah le%butan #utri itu6 "rabu

Mundingsari #un jatuh 7inta #adanya dan %eni!ah dengannya. Suatu hari...

"rabu Mundingsari : 8Adinda6 rasanya sudah 7u!u# la%a !a!anda %eninggal!an istana "ajajaran. A!u ingin %eneng)! !erajaan!u dan %elihat !eadaan ra!yat!u ...

Ibu De$i Su$id) : 8'ai!lah *a!anda< *a!anda b)leh #ulang !e "ajajaran6 teta#i *a!anda harus berjanji untu! %enjengu! adinda di sini<

(4)

"rabu Mundingsari : 8&entu saja6 Adinda!u< "rabu Mundingsari #un !e%bali !e "ajajaran. Setibanya di Istana ...

"er%aisuri : 8*a!anda< A!hirnya !a!anda #ulang. Adinda rindu se!ali #ada !a!anda.

"rabu Mundingsari : 8(a6 adinda a!u #un begitu. 'erbulan=bulan !e%udian6 #ada suatu %ala% ...

De$i Su$id) : 8ea...ea...ea...

"rabu Mundingsari : 8&angisan sia#a itu9

*eti!a %elihat !eluar6 "rabu Mundingsari %elihat se)rang bayi #ere%#uan yang digend)ng )leh #ere%#uan yang ia te%ui di tengah hutan ri%ba te%#) dulu6 yang se!arang telah %enjadi istrinya.

Ibu De$i Su$id) : 8*a!anda6 bayi ini adalah ana! !ita< A!u ingin %enyerah!annya #ada%u6 untu! !au

besar!an

dala% #ergaulan %anusia.

"rabu Mundingsari : 8"ergaulan Manusia9 A#a %a!sud%u Adinda9 Ibu De$i Su$id) : 8Sebenernya *a!anda6 a!u berasal dari

!alangan silu%an. &a#i6 silu%an yang 7anti! l)h

*a!anda.

'aginda "rabu Mundingsari %erasa heran dan hanya tertegun. &an#a %engetahui6 bah$a istrinya itu %enghilang.

Dan bayi #ere%#uan tersebut diberi na%a )lehnya De$i Su$id). > tahun !e%udian ...

"enga$al 3 : 8'aginda6 ada se)rang #angeran dari negeri tetangga datang ingin berte%u dengan tuan. "rabu Mundingsari : 8Suruh ia %asu!<

"enga$al 3 : 8'ai! 'aginda. "enga$al #un %e%anggil ta%u tersebut.

"enga$al 3 : 8'aginda6 ini ta%unya sudah datang.

"rabu Mundingsari : 8Oh6 teri%a !asih< Sela%at datang #angeran. Ada %a!sud a#a !au datang !e%ari9

"angeran : 8Ma!sud ha%ba tuan6 ingin %e%#ersunting De$i

Su$id).

"rabu Mundingsari : Oh... begitu. Mang6 t)l)ng #anggil!an De$i Su$id)<

(5)

5%ang #un %e%enggil De$i Su$id).

5%ang : 8'aginda6 De$i Su$id) telah tiba. "rabu Mundingsari : 8Oh6 iya<

De$i Su$id) : 8Ada a#a6 ayahanda9

"rabu Mundingsari : 8Ana!!u6 di hada#an%u se!arang ada se)rang #angeran yang ingin %e%#ersunting%u. 'agai%ana #enda#at%u ana!!u9

De$i Su$id) : 8Me%#ersunting!u9 &a#i ayah6 a!u %asih

berusia > tahun6 %asih banya! yang ingin !u 7ari. A!u belu% ber%inat untu! %eni!ah. "rabu Mundingsari : 80adi ana!!u9

De$i Su$id) : 8Maaf ...

"angeran : 8&a ... ta ... ta#i %enga#a9 A#a !urang!u9 Ganteng9 Sudah jelas. *aya9 &erbu!ti. 0antan9  (a... iyalah6 %a!anya ngela%ar !a%u juga. De$i Su$id) : 8'u!an begitu6 ta#i %e%ang a!u belu% ingin

%eni!ah saja. "angeran : 8&a...ta...ta#i...

"rabu Mundingsari : 8Sudahlah "angeran6 !u#i!ir !au sudah tahu  ja$aban #utri!u. "ulanglah !au<

"angeran #un #ulang dengan hati yang sedih. Selanjutnya banya! se!ali #angeran dari negeri=negeri tetangga yang %ela%ar De$i Su$id).  &a#i tentu saja dit)la! )lehnya. *eadaan ini %e%buat hati #er%aisuri dan

#utri gera%.

"utri : 8Ibu6 !ena#a sih banya! se!ali #angeran yang %ela%ar De$i Su$id) a%#e ngantri segala9  &a#i6 !ena#a tida! ada yang %ela%ar a!u9

"adahal6 a!u !an lebih 7anti! darinya. "er%aisuri : 8Ibu juga sebel a%a ben7i banget sa%a si De$i i

  tu.

"utri : 8'u6 #)!)!nya a!u ingin De$i Su$id) itu #ergi dari istana ini.

"er%aisuri : 8&enang dulu6 ana!!u< Ibu #un sedang

%e%i!ir!an hal itu6 ta#i bagai%ana 7aranya ya

agar De$i Su$id) itu !eluar dari istana. "er%aisuri dan #utri #un %)ndar=%andir %e%i!ir!an 7ara untu! %engeluar!an De$i Su$id) dari istana.

"er%aisuri dan "utri : 8;%...h%...h%...

(6)

I!lan du!un tenung : 8Anda ingin %e%buat an7ur %u!a )rang999 "er%aisuri dan "utri : 8(a...ya...ya...

I!lan du!un tenung : 8@aranya ga%#ang. *eti! R5G,s#asi-0O*O'DI !iri% !e +332. dari %u!a saya saja anda #asti tahu sia#a yang lebih an7ur.

"er%aisuri dan "utri : 8Aha6 gi%ana !alau %inta t)l)ng !e du!un

tenung yang itu aja9

"utri : 85it6 tunggu=tunggu. 'u6 !aya!nya a!u #ernah lihat du!un itu deh<

"er%aisuri : 8@)ba ibu lihat lagi ,sambil melihat TV - Oh6 iya itu !an *i 0)!) 'udi6 ru%ahnya !an tida!

terlalu

 jauh dari sini6 !ita !esana aja yu!< "utri : 8Ay)...ay)...<

"er%aisuri : 8"enga$al6 antar!an a!u !e %ar!as du!un tenung<

"enga$al 4 : 8Du!un tenung yang %ana ny)nya9

"utri : 8Itu l)h6 *i 0)!) 'udi. Masa ga! tau sih9< Di sini !an du!un yang #aling jag) 7u%a dia<

"enga$al 4 : 8Oh6 yang itu. 'ai! ny)nya!u. Sesa%#ainya di %ar!as du!un tenung...

"enga$al 4 : 8Ny)nya !ita sudah sa%#ai di %ar!as du!un tenung.

"er%aisuri : 8Oh6 iya. *a%u tunggu saja di sini. "enga$al 4 : 8'ai!. ,sambil mengangguk

-"er%aisuri dan "utri #un %asu! !e %ar!as du!un tenung

"er%aisuri : 8*i6 a!u ingin %e%buat $ajah De$i Su$id) han7ur ...

"utri : 8A!i bisa ga!999

Du!un &enung : 8Ah6 ny)nya=ny)nya tenang saja< Itu #e!erjaan %udah buat ha%ba. 'i!in an7ur %u!a )rang itu

h)bi!u.

"er%aisuri : 8Ingat6 a!u ingin $ajah gadis itu han7ur. ;ingga ta!

se)rang #un yang sudi %e%andangnya Du!un &enung : 8'ai!6 ny)nya!u<

*ees)!an ;arinya...

De$i Su$id) : 8Du..h !e#ala!u rasanya berat. *ulit $ajah!u #un

terasa berat. De$i Su$id) #un ber7er%in ...

(7)

De$i Su$id) : 8Wa... Sia#a ini9 Ah... a#a!ah... a#a!ah yang berada

di dala% 7er%in itu adalah $ajah!u9*ena#a  jadi

begini9

De$i Su$id) #un %enangis. *e7anti!annya yang dulu di#uja=#uja sa%a se!ali ta! tersisa. Dan se!arang6 seluruh badannya %enjadi berbau tida! seda#.

De$i Su$id) #un %engha%#iri ayahnya. De$i Su$id) : 8"a#i.... $ajah!u<

"rabu Mundingsari : 8Ana!!u6 %enga#a $ajah%u !)! sudah buru!  jadi

na%bah buru!999

De$i Su$id) : 8"a#i !)! gitu9 Ini serius #ih<

"rabu Mundingsari : 8Se#ertinya !au ter!ena #enya!it le#ra6 ana!!u.

"enya!it itu adalah salahsatu #enya!it berbahaya

dan %enghantui.

"er%aisuri : 8*a!anda6 sebai!nya De$i Su$id) diasing!an saja

dari istana.

"utri : 8Iya #a#i6 !alau nanti #enya!ititu %enular #ada!u6

eh... %a!sud!u #ada ra!yat a!an berbahaya #a#i...

"rabu : 8;%%...Maaf!an ayahanda ana!!u. Ayah %enyesal

se!ali6 teta#i a#a b)leh buat6 !au a!an !uasing!an

dari istana. Lagi#ula ayah juga ta!ut !etularan dan

nantinya ayah jadi jele!. Nanti fans ayah jadi ber!urang.

 0eng...jeng...jeng...

De$i Su$id) ter!ejut %endengar!an !e#utusan ayahnya dan

hatinya #un se%a!in han7ur. "er%aisuri dan #utri #un bers)ra! senang. 'aginda Mundingsari segera %e%erintah!an bebera#a )rang

#enga$al untu! %engantar!an De$i Su$id) !e dala% hutan ri%ba.

"enga$al  : 8Duh... bau nih...,sambil menutup hidungnya

-"enga$al / : 8Iya nih... geuleuh.

"enga$al 1 : 8;us...!alian ini jaga d)ng u7a#an !alian. Gini= gini

(8)

juga !an ana!nya baginda6 tete# harus !ita h)r%ati.

"enga$al 2 : 8Da... atuh geuleuh. Geus teu !uat yeuh< "enga$al  : 8(a... udah nganterinnya sa%#e sini aja< "enga$al 1 : 8&a...ta...ta#i...

"enga$al / : 8*a%u ini !ena#a sih9

"enga$al 2 : 8Ssstt... sudah=sudah. Sila!an turun De$i6 !ita sudah

sa%#ai.

"ara #enga$al #un %eninggal!an De$i Su$id) di hutan ri%ba. Dengan hati yang sedih6 De$i Su$id) berjalan di hutan ri%ba se)rang diri. &an#a tahu a!an #ergi !e%ana.

De$i Su$id) : 8Aduuh... a!u harus !e%ana ya999 ,sambil menggaruk kepalanya

-A!hirnya De$i Su$id) #un tiba di Gunung *)%bang6 dia berta#a disana dan %e%)h)n #ada #ara de$a agar $ajahnya di!e%bali!an sebagai%ana sebelu%nya.

De$i Su$id) : 8De$a6 a!u ingin !au !e%bali!an $ajah!u se#erti

se%ula6 de$a. ;i!...hi!...hi!... ,sambil menangis

-'ertahun=tahun ia berta#a6 teta#i $ajahnya ta! !unjung !e%bali se#erti se%ula bah!an se%a!in rusa!.

Suatu hari ia %endengar sebuah suara...

Raja Ri%ba : 8@u7u!u6 De$i Su$id)< *alau ingin $ajah%u !e%bali

se#erti se%ula6 berang!atlah %enuju selatan. *au

harus %asu! !e laut dan bersatu dengannya< Dan

ta! usah !e%bali dala% #ergaulan %anusia<

De$i Su$id) #un segera berang!at !e selatan.  &ibanya di selatan...

De$i Su$id) : 8A...a...a!u ta!ut. &a...ta#i a!u #er7aya a!an !ata=

!ata yang !udengar itu. Itu #asti #etunju! dari de$a.

 0buuurrr....

De$i Su$id) terjun !e laut dari tebing yang 7ura%. Setelah %un7ul !e%bali dari dala% laut...

De$i Su$id) : 8Oh...Oh...&uhan. $ajah!u !e%bali6 bah!an lebih dari

(9)

!e%bali. &eri%a !asih &uhan6 teri%a !asih.

Menurut !e#er7ayaan #endudu! sete%#at6 De$i Su$id) %asih hidu# hingga !ini dan %enjadi ratu di Laut Selatan yang sering disebut Nyi R)r) *idul. Ratu dari segala jin dan silu%an disana. 'enar atau tida!nya 7erita di atas yang jelas #endudu! di se#anjang #antai Selatan "ulau 0a$a

sa%#ai saat ini %asih #er7aya a!an !esa!tian Ratu Sa%udera Ind)nesia itu.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :