bab 7 menghindari dosa dan maksiat1

45  Download (0)

Teks penuh

(1)

MENGHINDARI DOSA DAN

MAKSIAT

Bab VI Semester II KELAS XI

(2)

Tujuan Pembelajaran

Menjelaskan pengertian dosa.

Memahami dalil-dalil tercelanya dosa

Memahami perbedaan dosa besar dan dosa

kecil.

Mampu menghindarkan diri dari perbuatan

(3)

Makna Dosa

Secara bahasa maksiat adalah pelanggaran.

Yaitu suatu perbuatan yang tidak mengikuti petunjuk sehingga melanggar perintah Allah swt dan rasul-Nya.

Maksiat menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah

adalah suatu perbuatan yang menyelisihi dan

menentang perintah Allah dan rasul-Nya. (Majmu’

(4)

Dosa secara bahasa adalah bekas atau tanda akibat dari

perbuatan maksiat.

Orang yang melakukan perbuatan maksiat

(pelanggaran) maka akan berbekas dalam hatinya

sebuah penyesalan. Ia selalu merasa dihantui perasaan bersalah akibat pelanggaran yang dilakukan.

Perasaan yang bersalah (melanggar) yang dilakukan itu

(5)

Pembagian Dosa

Dosa Besar

Dosa besar adalah segala macam bentuk dosa kepada Allah yang hukumannya sudah

tertuliskan baik didalam Al Qur’an maupun hadits.

(6)

Dosa

(7)

Perbedaan Antara Dosa Besar dan Dosa Kecil

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dari Ibnu

‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa.

Dosa besar itu diberi azab atau siksa termasuk siksa di dunia berupa

hukum misalnya: hukum potong tangan bagi pencuri, hukum

cambuk bagi pelaku zina, hukum rajam bagi yang menuduh wanita baik-baik berzina, semua ini termasuk dosa besar karena terkena hukuman had di dunia, atau dikenai murka atau laknat Allah.

Adapun jika suatu dosa tidak mendapatkan ancaman atau hukuman

(8)

TUJUH DOSA BESAR

Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan,”. Kami bertanya,”Apakah itu ya Rasulullah

?”.

SyirikSihir

Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan benarMemakan riba

Memakan harta anak yatimLari dari medan perang

(9)

1. Syirik

Allah Subhanahu wata’ala tidak akan mengampuni orang

yang berbuat syirik kepada-Nya, jika ia mati dalam

kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Firman Allah:

نن مم لل كم للذمذ نم ودد امم ردفلغنيموم هلبل كم رمشن يد نن أم ردفلغنيم لم هملللا نل إل امم يظل عم امم ثنإل ىذ رمتمفنا دلقم فم هللللابل كن رلشنيد ننمموم ءداشميم

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang

(10)

Syirik Haram Masuk Surga

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ةةننجةللا ههيللةعة ههلنلا مةرنحة دلقةفة ههلنلِابه كل رهشليه نلمة ههننإه ررِاصة نلأة نلمه نةيمهلهِاظنلله ِامةوة رهِاننلا ههاوةألمةوة

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah

mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya adalah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang

(11)

Syirik Menghapuskan Pahala Amal

Allah Azza wa Jalla berfirman:

نم ولدمم عنيم اونداكم امم منهدننعم طم بلحملم اوكدرمشنأم ونلموم

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah,

(12)

Mengeluarkan pelakunya dar Islam

Berpaling dari Allah dalam ibadah

Berpaling dari Allah dalam berdoa dan meminta

pertolongan dan mahabbah.

Niat bukan karena Allah

Syirik

Besar

Pelakunya tidak

keluar dari Islam

Sebagai sarana menuju syirik besar

Syirik dalam ucapan (bersumpah bukan atas nama Allah)

Riya

(13)

2. Sihir

Sihir adalah suatu perbuatan yang dapat

mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan,

Sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa

(14)

Dukun dan Sesaji

Ikatan-ikatan Sihir

(15)

Hukum Mendatangi

Paranormal (Dukun)

ءريل شة نل عة ههلةأة سة فة ِاففارنعة َىتةأة نل مة ةفلةيللة نة يعهبةرلأة ةةلةصة ههلة لل بةقلته مللة “Barang siapa mendatangi

tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima shalatnya selama

(16)

Hukum Mendatangi Peramal

ِامةبه ههقةدنصة فة ِافنههِاكة ولأة ِاففارنعة َىتةأة نلمة درمنحةمه َىلةعة لةزهنلأه ِامةبه رةفةكة دلقةفة لهولقهية مة لنسة وة ههيللةعة ههلنلا َىلنصة

“Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun

(17)

Kiat Selamat Dari Sihir

1. Melaksanakan kewajiban Shalat 2. Berzikir kepada Allah

3. Membaca Al Qur’an

4. Berdoa dalam setiap aktifitas

5. Membersihkan rumah dari salib, jimat, benda mistis dan memelihara anjing.

6. Tidak berkeliaran diluar rumah selepas Maghrib:

(18)

Membaca Al Qur’an di Rumah

نن إه رةبهِاقةمة ملكه تةويهبه اولهعةجلتة لة ِيذهلنا ته يلبةللا نل مه رهفهنلية نة ِاطة يلشنلا ةهرةقةبةللا ةهرةوسه ههيفه أه رةقلته

(19)

3. Dosa Membunuh

Firman Allah

ههؤهازةجةفة ادفممعةتةمه ِانفمهؤلمه لل تهقلية نل مةوة ههيللةعة ههلنلا بة ضه غةوة ِاهةيفه ادفلهِاخة مهننهةجة ِامفيظه عة ِابفاذةعة ههلة دنعةأةوة ههنةعةلةوة

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar

(20)

Hadits Nabi

لل تنقم نن مل هل للا دم ننعل ند ومهنأم ايمننددلا لداومزملم م

م للسن مد لم جد رم

Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.” (HR. An-Nasa’i)

Dalam hadits lain Nabi Muhammad

menyebutkan bahwa keagungan Ka’bah di sisi Allah ta’ala tidak melebihi agungnya nyawa seorang muslim, dari Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW memandang Ka’bah, beliau bersabda, ‘Selamat datang wahai Ka’bah, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi orang mukmin lebih agung di sisi Allah

(21)

4. Memakan Riba

لم كل آ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللللا لد وسد رم نم عملم من هد لم اقموم هليندمهلاشم وم هدبمتلاكموم هدلمكلومدوم ابمررلا ءءاومسم

Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.” Dan Beliau bersabda, “Mereka semua sama

(22)

5. Memakan Harta Anak Yatim

نه يدملِابه به ذمكة يه ِيذهلنا تة يلأة رةأة

﴿

١ عع دهية ِيذهلنا كة لهذةذفة

مة يتهيةللا

﴿

٢ نه يكه سل مهللا مه ِاعةطة َىذ لةعة ضع حه ية لةوة

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak

(23)

6. Lari Dari Medan Perang

“Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu

(24)

Makna Ayat

Berdasarkan ayat diatas, ancaman orang yang

lari dari medan perang ada dua:

Mendapat murka Allah

Kelak masuk neraka jahannam

Kecuali orang yang mundur untuk siasat

(25)

7. Menuduh Wanita Shalihah Berbuat Zina

Firman Allah:

تل انمملؤنمد لنا تل لمفل اغملنا تل انمصم حن مد لنا نم ومدرنيم نم يذلللا نل إل مء يظل عم بء اذم عم من هدلموم ةلرمخل لناوم ايمننددلا يفل اوندعللد

 

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),

mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. (QS. An Nur:23

(26)

Hukuman Bagi Pezina Yg Belum Menikah

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allâh , jika kamu beriman kepada Allâh dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

(27)

Hukuman Bagi Pezina Yang Telah Menikah

Apabila pezina tersebut adalah orang yang sudah menikah, baik duda atau janda, maka hukumannya adalah hukuman rajam (dilempari batu sampai

mati). Dari ‘Ubadah bin ash-Shâmit Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ردْـكنبللنام : لمْـينْـبلسم نل هدْـلم هدْـللذلا لم ْـعمجم دنْـقم ، ين ّـنلعم اونذدخد ، ين ّـنلعم اونذدخد ةم ْـئمامل دد ْـلنجم بل ّـيلْـثللابل بد ّـيلْـثللا وم ، ةمْـنمسم يد فن ْـنموم ةمْـئمامل ددْـلنْـجم رلكنبللنابل ُ.مد جن رلْـلاوم

(28)

Bahaya Zina Menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah

1. Maksiat yang melemahkan pengagungan terhadap Allâh . 2. Maksiat yang menyebabkan Allâh mengabaikan hamba-Nya. 3. Maksiat yang mengeluarkan hamba dari wilayah ihsân.

4. Menyebabkan tercampurnya nasab (keturunan). 5. Menyebabkan kehancuran rumah tangga.

6. Membawa kerusakan dunia dan agama si pelaku.

7. Membawa siksa di kuburnya dan diancam masuk Neraka.

8. Banyak kehormatan yang terinjak-injak dan terjadinya kezhaliman. 9. Menyebabkan kefakiran dan rizki tidak barokah.

10.Memendekkan umur.

11.Menghitamkan wajah pelakunya.

12.Mencerai-beraikan hati dan membuat hati menjadi sakit. 13.Mendatangkan kegelisahan, kesedihan, dan ketakutan hati. 14.Menghilangkan kebaikan dan amal taat.

(29)

17. Menjadikan pelakunya berada dalam tawanan setan dan penjara syahwat. 18. Menjatuhkan derajat dan kedudukannya di sisi Allâh dan manusia.

19. Melemahkan fungsi akal.

20. Menghapus keberkahan agama dan dunia.

21. Memutuskan hubungan hamba dengan Rabb-nya.

22. Menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. 23. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya, yaitu setan. 24. Menyebabkan lupa diri.

25. Menghambat perjalanan hati menuju kepada Allâh . 26. Malaikat-malaikat rahmat akan menjauh darinya. 27. Mendekatkan kepada setan-setan yang terlaknat. 28. Menjerumuskan kepada seburuk-buruk maksiat. 29. Menghilangkan rasa malu.

30. Menghilangkan rasa cemburu.

31. Maksiat penyebab kebinasaan di dunia dan di akhirat.

(30)

Hukuman Di Akhirat

Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang mimpi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

اذمإلفم :لد ونقدْـيم نم اكم هدْـنلأم بد سل حن أموم :لم اقم ، رلونندْـتللا لل ثنمل ىْـلمعم اْـنمْـينْـتمأمفم انمْـقنْـلمْـطم ننافم…

من هد اذمإلوم ، ةءارمْـعد ءءاسم نلوم لء اجم رل هلْـينْـفل اذمإلفم هلينفل انمعنلمْـطل افم :لم اقم ُ.تء اومصن أم وم طء غملم هلْـينْـفل

تد لنقد :لم اقم ُ.اونضم ونضم بد هملللا كم للذذ منهداْـتمأم اذمإلفم ، منهدْـننمل لمفمسن أم ننمل بءهمْـلم منهلينْـتلأنيم

نم ينذلللا ةد ارمْـعدلنا ءداسم ّـنللاوم لد اجم رلْـللا املأم وم :لماقم ؟…ءللمؤدْـْـذه امم :-نلْـينكمْـلمممْـلنا ينأم-اْـممهدْـلم

ُ.ين ْـنلاومزللاوم ةد اْـنمزدلا مد هدْـفم ، رلونْـندْـتللا ءلانمْـبل لل ْـثنْـمل ين ْـفل

Lalu kami (Nabi dan malaikat yang menemani beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ) pergi kemudian mendatangi suatu tempat mirip pembakaran (tungku). Dia (perawi) berkata : Aku kira Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Ternyata di dalamnya terdengar suara gaduh dan teriakan.’ Beliau

(31)

Dosa Kecil

Sufyan Ats-Tsaury berkata, “Dosa-dosa besar

ialah segala dosa yang di dalamnya terdapat kezhaliman antara dirimu dan orang lain.

(32)

Kesimpulan

Dari definisi atau pengertian dosa besar

menurut Ibnu ‘Abbas, berarti dosa besar tidak dibatasi dengan jumlah tertentu.

Dosa besar bertingkat efeknya sesuai dengan

(33)

Bahaya Maksiat

Mendapat Murka Allah Memendekkan umur

Melahirkan maksiat dan dosa lainDoa terhalang

Terhalang dari ilmu, karena ilmu adalah cahaya Allah.Terhalang dari rezeki dan tidak berkah

Menggelapkan hati dan fikiranMembuat resah dan sedih

Orang yang sering berbuat dosa dan maksiat, hatinya tidak lagi merasakan

jeleknya perbuatan dosa. Malah berbuat dosa telah menjadi kebiasaan. Dia tidak lagi peduli dengan pandangan manusia dan acuh dengan ucapan

mereka. Bahkan ia bangga dengan maksiat yang dilakukannya.

Bila seorang hamba terus menerus berbuat dosa, pada akhirnya ia akan

meremehkan dosa tersebut dan menganggapnya kecil

(34)

“Setiap umatku akan dimaafkan kesalahan/dosanya kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Dan termasuk berbuat dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam dan Allah menutup perbuatan jelek yang dilakukannya tersebut, namun di pagi harinya ia berkata pada orang lain, “Wahai Fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu.” Padahal malam hari dalam keadaan

(35)
(36)

Pengertian Taubat

عوجرلا :ةغللا يف ةبوتلا

Secara Bahasa berarti kembali

Secara Istilah: Kembali kepada Allah

dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat yang pernah

(37)

Keutamaan Taubat

اورهفةغلتةسل ِافة هةلنلا اورهكةذة ملههسة فهنلأة اومهلةظة ولأة ةفشةحهِافة اولهعةفة اذةإه نةيذهلناوة مل ههوة اولهعةفة ِامة َىلةعة اورعصه يه مل لةوة ههلنلا لنإه بة ونهذعلا رهفهغلية نل مةوة مل ههبهونهذهله نل مه ِيرهجل تة تة ِاننجةوة ملههبمرة نل مه ةةرةفهغلمة مل ههؤهازةجة كة ئهلةوأه , نةومهلةعلية نة يلهمهِاعةللا رهجلأة مةعلنهوة ِاهةيفه نةيدهلهِاخة رهِاهةنلللةا ِاهةتهحلتة “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun (beristighfar) terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat

(38)

Keutamaan Istigfar

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang beberapa keutamaan istighfar dalam firman-Nya:

“Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" niscaya Dia akan

mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan

(39)

Bacaan-bacaan Istighfar

مه يحهرنلا به اونتنلا تة نلأة كةننإ ينلةعة بلته وة يلل رلفهغلا منههلنلا

“Ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima Taubat dan Maha Penyayang.”

به ولتهأة وة مهوليعقةلا يعحةللا وةهه لنإه هةلةإه لة ِيذهلنا هةللا رهفهغلتةسلأة

ههيلةإه

(40)

Sayidul Istighfar (Istighfar Utama)

Bacaan istighfar yang paling utama adalah bacaan sayidul

istighfar, doanya adalah sebagai berikut:

انمأموم ين نلتمقن لمخم ،تم ننأم لل إل هملمإل لم ين بررم تم ننأم مل هدلللا

،تد عنطم تمسن ا امم كم دلعنوموم كم دلهنعم ىلمعم انمأموم ،كم ددبنعم

كم تلممعننلبل كم لم ءدونبدأم ،تد عننمصم امم ررشم نن مل كم بل ذدونعدأم

ردفلغنيم لم هدنلإلفم ين لل رنفل غن افم ين بلننذم بل ءدونبدأموم ،يل لمعم

(41)

Terjemahnya

“Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau sudah menciptakanku, dan aku

adalah hamba-Mu. Aku akan berusaha selalu ta’at kepada-Mu, sekuat tenagaku Yaa Allah. Aku

berlindung kepada-Mu, dari keburukan yg kuperbuat. Kuakui segala nikmat yang Engkau berikan padaku, dan kuakui pula keburukan-keburukan dan

(42)

Macam-Macam Istighfar

Pertama: Istighfar Mutlak

Istighfar yang tidak ada ketentuan waktunya, maka bentuk istighfar ini bisa dilakukan kapan saja, dan dalam kondisi apa saja.

Hasan Al Bashri berkata:”Perbanyaklah istighfar di

rumah-rumah, meja-meja makan, jalan-jalan, pasar-pasar dan majelis-majelis kalian di manapun kalian berada. Karena kalian tidak tahu kapan turunnya

(43)

Kedua, Istighfar Muqayyad

Istighfar yang terikat dengan waktu-waktu tertentu, seperti:

Setelah selesai shalat

Setelah melakukan kemaksiatan

Waktu-waktu doa yang makbul (sepertiga malam

(44)

Syarat-syarat Taubat Yang Diterima

Menyesal

Tidak mengulangi lagi

Jika terkait dengan hak manusia harus

(45)

Tugas

1. Jelaskan pengertian dosa

2. Apa kriteria dosa besar dan dosa kecil 3. Apakah akibat-akibat dosa

4. Sebutkan dan jelasakan dalil tujuh dosa besar

5. Apakah syirik itu dan pembagiannya serta kriterianya. 6. Jelaskan makna istighfar.

7. Sebutkan akibat-akibat zina menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah. 8. Apakah keutamaan taubat.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects : berbuat dosa

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di