Bab 10. Peralatan Pembelok Dalam Pemboran Berarah

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAB X BAB X PERALAT

PERALATAN PEMBUAT SUDUT PADA PEMBORAN BERAAN PEMBUAT SUDUT PADA PEMBORAN BERARAHRAH (DEFLECTION TOOL)

(DEFLECTION TOOL)

10

10.1.1.. DADASASAR R TETEORORII

Di dalam membor suatu formasi selalu diinginkan lubang yang vertikal Di dalam membor suatu formasi selalu diinginkan lubang yang vertikal karena lubang vertikal operasiny

karena lubang vertikal operasinya a lebih mudah dan lebih mudah dan pada umumnypada umumnya a biaybiayaa lebih murah daripada pemboran horizontal.

lebih murah daripada pemboran horizontal. 10

10.1.1.1.1.. FaFaktktoror-f-fakaktotor !"r !"akak#k#ka$a$$%$%a &'a &'oorara$ 'r$ 'rarara* aa* aa"a"a*a*++ a.

a. KoKondndisisi i pepermrmukukaaaann

Apabila keadaan dimana di permukaan tidak memungkinkan untuk  Apabila keadaan dimana di permukaan tidak memungkinkan untuk  mendirikan lokasi pemboran dengan arah tegak,misal:

mendirikan lokasi pemboran dengan arah tegak,misal:  !e!eseservrvoioir br bereradada da di bi baeaeah ah kokotata

 !e!eserservovoir beir berarada di bda di baeaeah daah dananau,u,rara"a at"a atau suau sungngaiai

 !ese!eservorvoir bir beraderada di a di ba"ba"ah dah daeraaerah beh bertebrtebing ing ter#ter#al,al,sehisehinggnggaa mengalami kesulitan

mengalami kesulitan  b.

 b. Alasan geologiAlasan geologi

 AdAdananya patya patahahanan.A.Apapabibila dilala dilakukukakan n pempemboboran dapran dapat ter#at ter#adadii mud loss dan kerugian di kemudian hari #ika patahan ini mud loss dan kerugian di kemudian hari #ika patahan ini aktif.

aktif.

 AAddaannyya ka kuubbaah h ggaarram am $$ salt dome salt dome%% 1

100..11..,,.. MMaakk##  aa$ $ tt####aa$ $ &&''oorraa$ $ ''rraarraa* * ++ &es

&esuai uai dendengan gan sasasasaran ran pempemborboran,an,pempemborboran an berberarah arah berbertu#tu#uan uan sebsebagaagaii  berikut :

 berikut :

 'e'eniningngkatkatkakan n la#la#u u prprododukuksi si susumumur.r.  ''eenniinnggkkaattkkaann recoveryrecovery sumur. sumur.

 'em'embuabuat reset reservorvoir yir yang suang sudah tdah tidaidak ekok ekonomnomis biis bila dila dikemkembanbangkagkann den

dengan gan pempemborboran an tegtegak ak menmen#adi #adi ekoekonomnomis is bilbila a dikdikembembangangkankan dengan pemboran horizontal.

dengan pemboran horizontal.

 'e'emmpeperkrke(e(il il teter#r#adadininyyaa water and gas coning water and gas coning .. 1

100..11..//.. TT!!&&' ' &&''oorraa$ $ ####r r ''rraarraa* * ++

)ada dasarnya dikenal 3 ma(am pemboran berarah,yaitu: )ada dasarnya dikenal 3 ma(am pemboran berarah,yaitu:

• Shallow deviation typeShallow deviation type ::  Kick  Kick of of point point  teterlerletak tak papadada

kedalaman yang tidak begitu #auh dari permukaan tanah. kedalaman yang tidak begitu #auh dari permukaan tanah.

•  Deep deviation type Deep deviation type : : **iititik k bbelelok ok teterlrletetak ak #a#auuh h ddararii

 permukaan tanah.  permukaan tanah.

(2)

39+

•  Return to vertical type : 'ulamula sama seperti tipe belok 

di tempat dangkal,tetapi kemudian dikembalikan ke vertikal.

erdasarkan pertambahan sudut pada lubang ,maka pemboran horizontal dibagi men#adi - tipe,yaitu:

  Long radius system : la#u pertambahan sudut /0/12 ft.'D. 4arak dari ki(k of point diperlukan 25-5 ft

  Medium radius system: la#u pertambahan sudut +//12 ft.'D. 4arak dari ki(k of point diperlukan 253 ft

 Short radius system : la#u pertambahan sudut 2,5/3/12 ft. Akan ter(apai dalam #arak pemboran lebih pendek dari ki(k of   point,yaitu antara 375 ft

 Ultra short radius system:drill string dibelokkan dengan "hipsto(k  dengan #ari#ari kelengkungan 26

10.1.. P'ra"ata$ &''"ok &aa &'ora$ 'rara*+

Alatalat yang digunakan untuk membelokkan arah pemboran meliputi: - spud bit   - badger bit   - knuckle oint   - whipstock   - turbo drill   - dyna drill   - bent sub

(3)

10.,. DESRIPSI ALAT

10.,.1. - Naa A"at + S&# B!t

- F#$2! + &ebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk  formasi lunak.

- M'ka$!' + &pud bit merupakan bit tanpa roller. entuknya seperti ba#i dan mempunyai nozzle. ara ker#anya sama dengan badger bit hanya disini ditambah dengan tumbukan

- 3aar +

3aar 10.1. &pud it

(4)

-

- S&'!f!ka! +

Ta'" X.1. &pesifikasi &pud it

'odel 8orking

)ressure nlet utlet ;alve ontrol

4<&= 2 3 321+> ? 3psi 321+> ?  3psi 'anual and @ydrauli( 4<&= 35 5 321+> ? 5psi 321+> ?  3psi 'anual and @ydrauli( 4<&= 7 2 32120> ?  2psi 321+> ?  5psi 'anual and @ydrauli( 4<&= 25 25 32120> ?  25psi 32120> ?  2psi 'anual and @ydrauli(

8orking *emperature:   5/ &pe(ifi(ation Bevel: )&B2 

)&B-'aterial lass: AA   DD CC  )erforman(e Bevel: )!2  )!

(5)

10.,.,. - Naa A"at + Ba2'r B!t

- F#$2! + )embelok arah pada pemboran berarah.

- M'ka$!' + )ahat ini menggunakan #et bit yang lebih besar dari  pada bit biasa dengan dua atau tiga (one. )rinsip ker#anya terletak pada tidak seimbangnya #et lumpur   pada pahat akibat salah satu #etnya lebih besar  daripada yang lain. &etelah sampai dasar lubang  bor,#et terbesar diarahkan ke arah yang dikehendaki. !angkaian pipa bor dikun(i agar tidak dapat  berputar.&edangkan lumpur pemboran dipompakan dengan kapasitas pemompaan yang dapat menghasilkan semburan (ukup kuat untuk  menghan(urkan batuan.

(6)

-

- S&'!f!ka! +

Ta'" X.,.

&pesifikasi adger it

it type  ormal 8 k1mm ( bit dia.) !otary &peed (rpm) utting stru(ture Appli(able formation 8222 .~.7 ~+ @ardfa(ed gage and all tooth

surfa(es, improved steel tooth shape and

 build up "elding material, and

high (utter  eEposure

;ery soft "ith lo" (ompressive strength and high drillability, su(h as soft shale, (lay and salt bed,

et(.

822 .~.7 ~+2

@ardfa(ed gage and all tooth

surfa(es, improved steel tooth shape and

 build up "elding material, and relatively higher 

(utter eEposure

&oft "ith lo" (ompressive strength and

high drillability, su(h as shale,

(lay and salt  bed, et(. 8232 .~.7 ~+ @ardfa(ed gage

and all tooth surfa(es, and improved steel tooth shape and

 build up "elding material &oft to medium soft or soft "ith harder  stringers, su(h as soft limestone, sandstone, 3aar 10.,. adger it

(7)
(8)

--10.,./. - Naa A"at + $#4k"' 5o!$t

- F#$2! + )embelok arah pada pemboran berarah.

- M'ka$!' : 'erupakan drill string yang diperpan#ang dengan

menggunakan suatu sendi peluru. leh karena itu memungkinkan ter#adinya putaran bersudut antara rangkaian pipa pemboran dengan pahat, dimana antara drill string dan bitnya disetel pada sudut tertentu. Fntuk mendapatkan sifat fleksibel, alat ini sering dipasang langsung pada drill pipe tanpa menggunakan drill (ollar.

- 3aar +

3aar 10./. Knu(kle 4oint

(9)

- S&'!f!ka! +

Ta'" X./.

&pesifikasi Knu(kle 4oint  ominal

&ize

A(tual .D.

onne(tions )rodu(t umber  

26 2.6 2 31206 G<G )in or to suit (ustomer spe(ifi(ation

-0 2 71206 2.-576 2 31206 G<G )in or to suit (ustomer

spe(ifi(ation

-0 2 221206 2.0+76 2 31206 G<G )in or to suit (ustomer

spe(ifi(ation

-0  21+6 .256 2 31206 G<G )in or to suit (ustomer

spe(ifi(ation

(10)

-0

10.,.. - Naa A"at + 6*!&to4k  

- F#$2! + )embelok arah pada pemboran berarah.

- M'ka$!' + Alat dari besi tuang yang berbentuk ba#i dengan saluran tempat bergeraknya bit yang melengkung hingga bit akan dibelokkan arahnya. 8hipsto(k ini haruslah disetkan pada daerah yang keras agar tidak  mudah ikut berputar dengan berputarnya drill string. - 3aar +

3aar 10.. 8hipsto(k 

(11)

- S&'!f!ka! +

Ta'" X..

(12)

-+

10.,.7. - Naa A"at + T#ro Dr!""

- F#$2! + )embelok arah pada pemboran berarah.

- M'ka$!' + it disambung dengan drill string dengan membentuk sudut tertentu sehingga didapat  pembelokan yang kontinyu.

- 3aar +

3aar 10.7. *urbo Drill

(13)

- S&'!f!ka! +

Ta'" X.7.

&pesifikasi *urbo Drill it *ype lo"rate

gpm !otayr &peed rpm )ressure Drop A(ross *urbine  psi utput *orHue ftlb )o"er utput hp Cffi(ien(y )"r out1p"r in !oller one bits 5  377 +07 33 .0 Diamond its 5 + +7 52 70 .0

(14)

-2

10.,.8. - Naa A"at + D%$a Dr!""

- F#$2! + &ebagai do"n hole mud motor pada pemboran  berarah.

- M'ka$!' + Drill string tidak berputar akan tetapi bitnya sa#a yang berputar. Adanya bent sub pada peralatan ini akan menghasilkan lengkungan yang halus. ila rotor diputar, pompa akan menghisap (airan dan akan mengalirkannya ke saluran yang telah ditentukan. *enaga hidrolis dari (airan pengeboran akan mengubah rotor yang berbentuk sudutsudut men#adi tenaga mekanis. Aliran fluida pemboran yang dipompakan melalui rangkaian pemboran dengan kapasitas aliran tertentu akan memutar rotor  dyna drill. )utaran rotor ini akan diteruskan ke pahat sehingga ter#adi proses pengeboran.

- 3aar +

3aar 10.8. Dyna Drill

(15)

- S&'!f!ka! +

Ta'" X.8.

&pesifikasi Dyna Drill

HAMMER MODEL HOLE SI9E COMPATIBLE BIT

)!*@;<BD 3 3 21>  - 21+> D@D 3.5 )!*@;<BD - - 21+>  5 21+> '- 1 D@D3- 1 IB- )!*@;<BD 5155 5 21>  0> '5 1 D@D35 1 IB5 )!*@;<BD 0105 0 21+>  + 21> '0 1 &D0 1 IB0 1 D@D 30 )!*@;<BD + 7 71+>  2> '+5 1 &D+ 1 D@D3+ 1 IB+  )!*@;<BD 2 9 71+>  25> &D2 1 F'A2 )!*@;<BD 2 22 71+> ? 27 21> &D 2 1 F'A2

(16)

-2

10.,.:. - Naa A"at + B'$t S#

- F#$2! + &ebagai peralatan penun#ang yang digunakan untuk   pembentukan sudut pada pemboran berarah.

- M'ka$!' + 'erupakan pipa penyambung yang bentuknya  bengkok. &udut pembelokan dibuat beberapa ma(am  berdasarkan la#u kenaikan sudut kemiringan yang diinginkan. )emilihan bent sub didasarkan pada dyna drill yang digunakan dan la#u kenaikan sudut kemiringan yang diisyaratkan.

- 3aar +

3aar 10.:. ent &ub

(17)

- S&'!f!ka! +

Ta'" X.:. &pesifikasi ent &ub

T%&' O.D. () I.D. () Co$$'4t!o$ API B'$t A$2"' (;) OAL () 1 4*D8252  105 32 NC31 NC31 1.5 510 2 1 4*D822  121 50 NC38 NC38 1.5 560 2 1 4*D820+2  168 71.4 NC50 NC50 1.5 750 2 4*D82972  197 71.4 6-5/8RE G 6-5/8RE G 1

(18)

-2-10./. P'a*aa$

)emboran berarah adalah seni membelokkan lubang sumur untuk  kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak  vertikal di ba"ah mulut sumur.Adapun faktorfaktor dilakukannya pemboran  berarah adalah Kondisi permukaan dan alasan geologi.'aksud dan tu#uan  pemboran berarah sesuai dengan sasarannya adalah $2% 'eningkatkan la#u  produksi sumur $% 'eningkatkan recovery sumur $3% 'embuat reservoir yang sudah tidak ekonomis bila dikembangkan dengan pemboran tegak men#adi ekonomis bila dikembangkan dengan pemboran horizontal $-% 'emperke(il ter#adinya water and gas coning .

)emboran berarah , pada umumnya dikenal 3 ma(am pemboran, yaitu: Shallow deviation type, deep deviation type dan Return to vertical type. )emilihan tipe ini didasarkan pada lokasi koordinat permukaan dan #arak dengan sasaran. erdasarkan pertambahan sudut pada lubang ,maka pemboran horizontal dibagi men#adi - tipe,yaitu:  Long radius system'medium radius system'short radius  system dan ultra short radius system"

Alatalat yang digunakan untuk membelokkan arah pemboran meliputi:  spud bit' badger bit' knuckle oint' whipstock' turbo drill' dyna drill .Alat  penun#ang pada pembentukan sudut,antara lain: down hole motor'bent sub'non

magnetic drill collar'stabili(er dan peralatan pendukung lainnya.

)ada pemboran berarah,pada kedalaman titik tertentu,lubang bor  diarahkan ke sasaran yang dikehendaki dengan sudut kemiringan tertentu menggunakan deflection tools  .&e"aktu membelokkan lubang bor dengan alat  pembelok,lubang bor harus selalu ke arah dimana sudut tersebut dapat men(apai sasaran.)engarahan ini dapat dilakukan pada titik belok atau setelahnya apabila ternyata lubang yang dibuat telah menyimpang dari sasaran yang dikehendaki.&etelah men(apai sudut tertentu maka digunakan bottomhole assembly baik untuk menambah sudut atau memantapkan sudutnya.

(19)

a. Kondisi permukaan : Apabila keadaan dimana di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran dengan arah tegak.

 b. Alasan geologi : Jona patahan dan salt dome . 'aksud dan tu#uan pemboran berarah :

 'eningkatkan la#u produksi sumur.  'eningkatkan recovery sumur.

 'embuat reservoir yang sudah tidak ekonomis bila dikembangkan dengan pemboran tegak men#adi ekonomis bila dikembangkan dengan pemboran horizontal.

 'emperke(il ter#adinya water and gas coning . 3. *ipe pemboran sumur berarah :

)ada dasarnya dikenal 3 ma(am pemboran berarah,yaitu:

• Shallow deviation type •  Deep deviation type •  Return to vertical type

erdasarkan pertambahan sudut dibagi men#adi - tipe,yaitu:   Long radius system

  Medium radius system  Short radius system

 Ultra short radius system

-. Alatalat yang digunakan untuk membelokkan arah pemboran meliputi:  spud bit' badger bit' knuckle oint' whipstock' turbo drill' dyna drill . Alat penun#ang pada pembentukan sudut,antara lain: down hole motor'bent sub'non magnetic drill collar'stabili(er dan peralatan  pendukung lainnya

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :