• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sasaran Kerja Tahunan Guru Smkkm 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Sasaran Kerja Tahunan Guru Smkkm 2015"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANZAC, PETI SURAT 264, 89458, T.ARU KOTA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANZAC, PETI SURAT 264, 89458, T.ARU KOTA KINABALU,

KINABALU, SABAH, SABAH, TELEFON: TELEFON: 088 088 21060, 21060, FFA!: A!: 088 088 211 211 60,60, EMEL:

EMEL: "#$%#&'$()"#$%#&'$()*+#-.&'+*+#-.&'+

PEN

PENET

ETAP

APAN

AN S

SAS

ASAR

ARAN

AN

KERA TAHUNAN TAHUN

KERA TAHUNAN TAHUN

2015

2015

ELVIRA WONG WEE WEE

ELVIRA WONG WEE WEE

GURU AKA/EMIK BIASA GRE/ /G44

GURU AKA/EMIK BIASA GRE/ /G44

821015125120

821015125120

 PSB3048

 PSB304894

94

 T

 T# M7-# K+#:

# M7-# K+#:

030132008

03013200

8

T

T# K(

# K($##$ P

$##$ P#$*#:

#$*#:

 T

 T# P(-

# P(-#$#$ #;##$:

#$#$ #;##$:

093103200

0931032008

8

T

T# L#$#$ #;##$

# L#$#$ #;##$

S(##$*:

S(##$*:

 T

 T# P($*(

# P($*("##$ #;##$:

"##$ #;##$:

013083201

0130832011

1

T

T# I"<# H##:

# I"<# H##:

 T

 T# B(+#  SMK

# B(+#  SMK

SANZAC:

SANZAC:

B7-#$ K($##$ G#=:

B7-#$ K($##$ G#=:

(2)

Nama : ELVIRA WONG WEE WEE

Sekolah : Sekola !e"e"#a Ke$a"#%aa" SAN&AC' Pe() S*+a( 2,' ./5. Ko(a K)"a$al*' Sa$a BIL AKTIVITI PROJEK KETERANGAN

(Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAP (Diisi pada yang 10 K*+)k*l*3

! Menyediakan "an#angan $engajaran %ahunan ("$%) bagi:

Bil. Ti  ngkatan Mata Pelajaran

111  K&B'$K

112  K&B'$K

114  *+",-.

Kuantiti  "$% 001 dilaksanakan dalam bulan 2anuari

Kualiti Berdasarkan Sukatan Mata $elajaran

Masa Sekali setahun (2anuari)

! Menyediakan "an#angan $engajaran &arian dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi:

Bil. Tingkatan Mata Pelajaran 12 1  ,nggerik K&B'$K 12 2  Ma3ar K&B'$k 12 4  Dahlia K&B'$K 12  12 5 12 , 12   ,nggerik  Ma3ar  Dahlia  4empaka K&B'$K K&B'$K K&B'$K *+",-.

Kuantiti $eratus Buku "ekod Mengajar uru disemak

001 dilaksanakan mengikut "$% dan 2adual 5aktu

Kualiti Berdasarkan "$% dan  jadual 3aktu mengajar

Masa Setiap minggu persekolahan

! Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah atau ujian pentaksiran berasaskan sekolah bagi:

Kuantiti $eratus murid men#apai tahap minimum

001 murid men#apai tahap minimum ditetapkan oleh spesi6ikasi ujian / dokumen standard!

(3)

BIL AKTIVITI PROJEK KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAP (Diisi pada yang Bil. Tingkatan Pentaksiran/Ujia

n 141  ,nggerik $BS K&B'$K 142  Ma3ar $BS K&B'$k 144  Dahlia $BSK&B'$K 14  ,nggerik  Ma3ar  Dahlia  4empaka $BS K&B'$K $BSK&B'$K $BS K&B'$K $BS *+",-.

Kualiti Berdasarkan spesi6ikasi ujian/ dokumen

standard

Masa $BS 7Sepanjang tahun $entaksiran Sekolah 7 Mengikut jadual

Kualiti Berdasarkan spesi6ikasi kerja projek

Masa Sepanjang $enggal  (2an'Mei)

!8 Menyediakan dan melaksanakan

ujian/peperiksaan dan program peningkatan akademik sebagai persediaan mengikuti peperiksaan dalaman dan peperiksaan a3am ($eperikaan ,khir %ahun/ $er#ubaan $%/S$M/ S%$M)

Bil. Tingkatan Peperiksaan 151  ,nggerik K&B'$K 152  Ma3ar K&B'$k 154  Dahlia K&B'$K 15 155 15, 15  ,nggerik  Ma3ar  Dahlia  4empaka K&B'$K K&B'$K K&B'$K *+",-.

Kuantiti $eratus murid

men#apai status lulus Tingkatan  ,nggerik 9ulusSasaran001 $M$ 8!00  Ma3ar 9ulus 001 $M$ 8!00  ,nggerik 9ulus 001 $M$ 8!00  Ma3ar 9ulus 001 $M$ 8!00  Dahlia 9ulus 01 $M$ 8!0  Dahlia 9ulus 01 $M$ 8!0  4empaka 9ulus 01 $M$ 8!0

Kualiti red purata mata pelajaran

Masa Mengikut tak3im sekolah (2anuari 7 November)

20 Kok*+)k*l*

! Mempastikan aktiviti kokurikulum (unit beruni6orm; persatuan dan kelab) dilaksanakan mengikut jadual

Kuantiti $eratus murid menghadiri aktiviti kokurikulum  Aktiviti Kehadiran Kadet "emaja Sekolah 01 Kelab $rotune <01 Kelab Bola %ampar =01 Kualiti Berdasarkan tak3im

Masa Setiap minggu persekolahan ("abu dan Khamis)

(4)

! Meningkatkan penyertaan aktiviti di

peringkat sekolah; daerah; >on; negeri dan kebangsaan

Kuantiti Bilangan aktiviti yang disertai

 aktiviti di peringkat sekolah dan  aktiviti di peringkat luar sekolah

Kualiti Berdasarkan peran#angan Masa 2anuari hingga

November 0? ! Meningkatkan pen#apaian aktiviti peringkat

sekolah; daerah; >on; negeri dan kebangsaan

Kuantiti Bilangan aktiviti disertai 9ebih tinggi daripada pen#apaian tahun lalu

Kualiti $en#apaian tahun lalu

Masa 2anuari hingga November 0? 40 Hal E6al !*+)78Pe$a"(* G*+* Kela%9

! Mempastikan tahap disiplin murid yang baik Kuantiti $eratus kehadiran murid ke sekolah dan peratus salah laku disiplin

?1 kehadiran ke sekolah dan si6ar peratus salahlaku

Kualiti 001 mematuhi S+$ $engurusan 2adual Kedatangan

Masa 2anuari hingga November 0? ! Me3ujudkan kelas yang bersih; kondusi6;

#eria dan selamat

Kuantiti $eratus kelas

men#apai skor red ,

001 kelas men#apai skor red ,

Kualiti Berdasarkan spesi6ikasi sekolah

Masa Sepanjang tahun ! Meningkatkan prestasi akademik murid

asrama dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan a3am

Kuantiti $eratus pen#apaian murid asrama

men#apai status lulus

<01 ke atas men#apai status lulus dan $M$ minimum ?!?0 dalam $eperiksaan S$M Kualiti red $urata Mata

(5)

BIL AKTIVITI PROJEK KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAP (Diisi pada yang pelajar asrama

Masa 2anuari hingga November 0?

!8 Kuantiti

Kualiti

Masa

!? %ugas &*M lain Kuantiti

Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti

(6)

Masa 0 Pe$a"#*"a" P+o:e%)o"al)%e

8! Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan menghadiri bengkel/kursus/taklimat

Kuantiti Bilangan hari berkursus/ buku diba#a dan dilapor

'Minimum menghadiri = hari berkursus/ membuat  laporan buku ilmiah @ 8 hari berkursus ' Membuat laporan eksekuti6 Kualiti Berdasarkan dasar

S$9 K$M Masa 2anuari hingga

Disember 8! Menyampaikan atau mengendalikan kursus /

bengkel / taklimat bagi perkongsian ilmu

Kuantiti Bilangan perkongsian ilmu

Minimum mengadakan kali perkongsian ilmu

Kualiti Mengikut dasar sekolah Masa 2anuari hingga

Disember

8! Melaksanakan kajian tindakan Kuantiti Bilangan topik kajian tindakan

Minimum membuat satu topik kajian tindakan

Kualiti Mengikut dasar sekolah Masa 2anuari hingga

November 8!8! Melibatkan diri dengan aktiviti/ program/

perjumpaan / mesyuarat panitia

Kuantiti $eratus kehadiran dan penglibatan guru

001 kehadiran atau penglibatan ke program /aktiviti/ perjumpaan / mesyuarat panitia

Kualiti Berdasarkan

peran#angan aktiviti/ tak3im sekolah Masa 2anuari hingga

Disember 8!? Melibatkan diri dengan aktiviti/ program

berkaitan kokurikulum

Kuantiti $eratus kehadiran atau penglibatan guru

01 kehadiran ke program/aktiviti Kualiti Berdasarkan tak3im

sekolah atau peran#angan kokurikulum

(7)

BIL AKTIVITI PROJEK KETERANGAN (Senaraikan aktiviti/ projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAP (Diisi pada yang Masa 2anuari hingga

November 50 Pe*a:aka(a" I$* Ba;a 7a" Ko*")()

?! Meningkatkan hubungan ibu bapa/penjaga dengan pihak sekolah

Kuantiti $eratus kehadiran ibubapa/penjaga dalam aktiviti sekolah

?01 kehadiran ibu bapa /penjaga semasa Dialog $restasi / %aklimat .bu Bapa atau $enjaga

Kualiti Berdasarkan Sarana .bu Bapa/Sekolah Masa 2anuari hingga

Disember ?! Bekerjasama dengan agensi luar

menjayakan program / aktiviti sekolah

Kuantiti Bilangan agensi terlibat $emua6akatan dengan sekurang' kurangnya  agensi luar

Kualiti Berdasarkan Sarana Sekolah/.bu Bapa Masa 2anuari hingga

Disember ?! Meningkatkan penglibatan dengan aktiviti

atau program $.B dan KKS sekolah

Kuantiti $eratus kehadiran ke aktiviti 3ajib $.B dan KKS

<01 kehadiran ke aktiviti atau program anjuran $.B dan KKS sekolah

Kualiti Berdasarkan Sarana Sekolah / .bu Bapa Masa 2anuari hingga

Disember ?!8 Meningkatkan sumbangan kreati6 dengan

menglibatkan diri dengan agensi luar

Kuantiti Bilangan penglibatan Minimum  penglibatan Kualiti Mengikut dasar

sekolah/ K$M Masa Sepanjang tahun ?!? Melibatkan diri dengan aktiviti/ program

sukan luar

Kuantiti Bilangan penglibatan Minimum satu penglibatan Kualiti

Masa

,0 T*#a% Ka% 3 8Pe"olo"# Ka"a" Ke(*a B)7a"#  Ke(*a U")(  Ke(*a Pa")()a  Pe"<ela+a%  Se()a*%aa  Be"7aa+)  J*+* A*7)(9 A! Ketua $anitia K&B'$K Kuantiti Meningkatan $eratus

keberhasilan pelajar

Kualiti $M$: !

(8)

A! $enyelaras %ingkatan  Kuantiti Memastikan segala e' kehadiran pelajar dan penda6taran pelajar baru berjalan lan#ar Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa

(9)

BAHAGIAN II = PENGESAHAN PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

PEGESAHAN PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 88SKT9 AWAL TAHUN

Disediakan oleh:

$ega3ai ang Dinilai ($D)

Disahkan oleh:

$ega3ai $enilai $ertama ($$$)

Disemak oleh:

$ega3ai $enilai Kedua ($$

an

(10)

PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

$erkara

$ega3ai ang Dinilai ($D)

$ega3ai $enilai $ertama ($$$)

$ega

9aporan dan

Clasan

Keseluruhan

$en#apaian SK%

%andatangan

Nama / 4ap

2a3atan

%arikh

Referensi

Dokumen terkait

1) Semua cabang olahraga yang telah ditetapkan harus dipertandingkan di kota di dalam provinsi pelaksanaan POMNas... 2) Dalam rangka memenuhi persyaratan teknis

Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan

JOMBANG Jombang Denanyar 137 Tidak Diundang Tes Tulis 138 92322158 TA PMD Tri Atmaji L JAWA TIMUR KOTA SURABAYA Sambikerep Sambikerep 138 Tidak Diundang Tes Tulis 139 18365162 TA

: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PENJUALAN DAN STOK BARANG : SKRIPSI.. : ARWIN WIJAYA

Penambahan 5wt% PA meningkatkan massa yang hilang menjadi sekitar 0,591%. Penambahan 10wt% PA meningkatkan julah massa yang hilang menjadi sebesar 2,543%. Berdasarkan gambar

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi

Kecenderungan topik informasi yang disampaikan dari 500 tweets teratas akun twitter @detikcom dapat dilihat dari diagram batang dan wordcloud diperoleh hasil bahwa term

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran biologi berorientasi model PBL berrmuatan karakter pada materi