• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani di Thailand

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani di Thailand"

Copied!
11
3
0
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

KATA SAPAAN BAHASA MELAYU PATTANI DI THAILAND

Oleh

NORIZAN BINTI CHE SU

Tesis ini Dikemukakan Kepada Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, Sebagai Memenuhi Keperluan Untuk ijazah Master Sastera

(2)

DEDIKASI

Teristimewa untuk almarhum CHE SU DAUD

CHE JAH CHE BAKAR

ayah dan ibu, yang sentiasa merestui kejayaanku Suami yang sentiasa di sisi

MOHD SUKRI ISMAIL

Terima kasih atas segala pengertianmu Anak-anak yang sentiasa memahamiku MUHAMMAD NASFI MOHD SUKRI MUHAMMAD SYAFFIQ MOHD SUKRI

MUHAMMAD SYAKIR MOHD SUKRI SITI NUR SYAHIRAH MOHD SUKRI

Ingatlah anak-anakku!!!!!! semangat dan kekuatan

(3)

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sastera

KATA SAPAAN BAHASA MELAYU PATTANI DI THAILAND

Oleh

NORIZAN BINTI CHE SU Mac 2006

Pengerusi: Profesor Madya Noor Aina Dani, PhD Fakulti: Bahasa Moden dan Komunikasi

Kajian ini dijalankan dalam kalangan masyarakat Melayu Pattani, di Thailand. Sampel kajian terdiri daripada 40% keturunan rakyat jelata, 40% keturunan diraja, dan 40% keturunan ulama. Dua kawasan yang dipilih sebagai lokasi kajian ialah Tambon Jabang Tiko Ampho Muang (bandar) dan Tambon Tanyong Luluk Ampho Muang (luar bandar). Objektif kajian adalah untuk menghasilkan profil kata sapaan bahasa Melayu Pattani, mengumpul kata sapaan bahasa Melayu asli berdasarkan status, dan kata sapaan kekeluargaan masyarakat Melayu Pattani di kawasan bandar dan di luar bandar. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengumpul kata sapaan bahasa Melayu Pattani yang dipengaruhi bahasa Thai. Untuk mencapai objektif kajian ini, penyelidik menggunakan Teori Sistem Panggilan dalam bahasa Melayu oleh Amat Juhari Moain (1989), diubah suai daripada Teori Ervin Tripp (1976). Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa kata sapaan yang lazim digunakan oleh ketiga-tiga keturunan sampel berbeza

(4)

berdasarkan lokasi dan terdapat juga perbezaan antara kata sapaan bahasa Melayu Pattani keturunan diraja dengan kata sapaan bahasa Melayu keturunan diraja di kawasan lain di Asia Tenggara. Selain itu, hasil kajian ini juga mendapati bahawa kata sapaan yang digunakan untuk merujuk pekerjaan seseorang dipengaruhi bahasa Thai, terutama di kawasan bandar, iaitu di Jabang Tiko. Selanjutnya, penyelidik mengemukakan beberapa rajah kata sapaan bahasa Melayu Pattani asli mengikut keturunan, yang boleh dijadikan rujukan oleh masyarakat Melayu Thai yang sudah tidak boleh berbahasa Melayu akibat indoktrinasi pemerintah Thai.

Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts

PATTANI MALAY LANGUAGE TERMS OF ADDRESS IN THAILAND

By

NORIZAN BINTI CHE SU March 2006

(5)

Chairman: Associate Professor Noor Aina Dani, PhD Faculty: Modern Languages and Communication

The study was carried out among the Pattani Malays in Thailand which makes up 40% ordinary folks, 40% royalty and 40% theologians. Two main areas were chosen as the location of the study namely Tambon Jabang Tiko Ampho Muang (urban) and Tambon Tanyong Luluk Ampho Muang (rural). The objective of the study is to come up with a profile of the Pattani Malay terms of address, to collect data on indigenous Malay terms of address based on status and terms of address based on kinship of urban and rural Pattani Malays. Apart from that, the study also aims to collect Pattani Malay terms of address which are influenced by the Thai language. To achieve the objectives of the study, the researcher has used the Malay Language Terms of address Theory by Amat Juhari Moain (1989), which was adapted from the Ervin Tripp Theory (1976). From the result of this study, it was found that the normal terms of address used by the three different sample groups differ based on location. There is also a difference between the terms of address of Pattani Malay royalty and other Malay royalties in Southeast Asia. The study also found that terms of address used to refer to a person’s vocation are influenced by the Thai language especially in Jabang Tiko which is an urban area. The researcher has also put forward a few diagrams of terms of address of Pattani Malays according to descendants. This can be used as reference by the Thai Malay community who are now not allowed to use Malay as a result of the Thai government’s indoctrination.

(6)

PENGHARGAAN

Alhamdulilah, syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada saya untuk menyempurnakan tesis ini, walaupun beberapa kesusahan dan rintangan saya hadapi.

Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Noor Aina Dani sebagai pengerusi jawatankuasa penyeliaan, atas daya usaha beliau yang berterusan memberikan tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang penyelidikan ini dijalankan. Budi dan jasa beliau terlalu besar untuk dinyatakan satu per satu. Beliau juga banyak memberikan sokongan moral dan buah fikiran yang amat bernas, sangat membantu dan sudah tentu kerana peranan beliaulah, penyelidikan ini dapat disempurnakan. Saya juga suka untuk merakamkan penghargaan yang sama kepada ahli jawatankuasa penyeliaan yang terdiri daripada Dr. Abdul Rashid Jamian, Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah dan tidak lupa juga kepada Prof. Dr. Mohd Salleh Hj. Hassan mantan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengajian Siswazah, Profesor Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif dan semua pensyarah yang turut memberikan tunjuk ajar serta bimbingan yang berguna.

Akhir sekali, tidak lupa saya merakamkan terima kasih kepada staf Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, dan staf Sekolah Pengajian Siswazah,

(7)

Universiti Putra Malaysia yang sentiasa bertugas dengan penuh keefisienan, dan begitu budiman. Semoga Tuhan membalas segala pertolongan dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

“BERILMU BERBAKTI”

NORIZAN BINTI CHE SU

Saya mengesahkan bahawa Jawatankuasa Pemeriksa bagi Norizan Binti Che Su telah mengadakan peperiksaan akhir pada 3 Mac 2006 untuk menilai tesis Master Sastera beliau yang bertajuk “Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani di Thailand” mengikut Akta Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1980 dan Peraturan-peraturan Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1981. Jawatankuasa Pemeriksa memperakukan bahawa calon ini layak dianugerahi ijazah tersebut. Ahli Jawatankuasa Pemeriksa adalah seperti yang berikut:

Abdul Rashid Daing Melebek, PhD Pensyarah

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

(Pengerusi)

Che Ibrahim Salleh, PhD Profesor Madya

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

(Pemeriksa Dalam)

S. Vijayaletchemy, PhD Pensyarah

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

(8)

Noriah Mohamed, PhD Profesor Madya

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia

(Pemeriksa Luar)

____________________________ ZAKARIAH ABDUL RASHID, PhD Profesor/Timbalan Dekan

Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia Tarikh:

Tesis ini telah diserahkan kepada Senat Universiti Putra Malaysia dan telah diterima sebagai memenuhi syarat keperluan untuk ijazah Master Sastera. Ahli Jawatankuasa Penyeliaan adalah seperti berikut:

Noor Aina Dani, PhD Profesor Madya

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

(Pengerusi)

Abdul Rashid Jamian, PhD Pensyarah

Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (Ahli)

Zaitul Azma Zainon Hamzah, PhD Pensyarah

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

(Ahli)

______________________ AINI IDERIS, PhD

Profesor/Dekan

Sekolah Pengajian Siswazah

Universiti Putra Malaysia Tarikh:

(9)

PERAKUAN

Saya mengaku bahawa tesis ini adalah hasil kerja saya yang asli melainkan petikan dan sedutan yang telah dijelaskan sumbernya. Saya juga mengaku bahawa tesis ini tidak pernah dimajukan untuk ijazah lain di Universiti Putra Malaysia atau pun di institusi pengajian tinggi yang lain.

____________________

NORIZAN BINTI CHE SU

(10)

SENARAI KANDUNGAN Muka Surat DEDIKASI ii ABSTRAK iii ABSTRACT v PENGHARGAAN vii PENGESAHAN ix PERAKUAN xi SENARAI JADUAL xv

SENARAI RAJAH xvi

SENARAI SINGKATAN xxii

BAB

I PENDAHULUAN

Latar Belakang Kajian 01

Penyataan Masalah 13 Soalan Kajian 17 Objektif Kajian 17 Kepentingan Kajian 18 Skop Kajian 20 Definisi Operasional 21 II SOROTAN LITERATUR Kajian tentang Sistem Sapaan Bahasa Minangkabau 26

Kajian tentang Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu: Suatu Analisis Sosiolinguistik 31

Kajian tentang Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Thai 36

Kajian tentang Kata Sapaan Kekeluargaan Orang Melayu 41

Kajian tentang Sistem Sapaan Dialek Jakarta 48

Kajian tentang Sistem Sapaan Kekeluargaan Bajau: Satu Penyelidikan

Awal 52

Kajian tentang Sistem Panggilan Kekeluargaan dalam Masyarakat

Melayu di Kampung Pamah Kulat 54

Kajian tentang Sistem Sapaan dalam Bahasa

Minangkabau: Suatu Tinjauan Sosiolinguistik 57

Kesimpulan 63

(11)

Reka Bentuk Kajian 66

Alat Kajian 82

Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian 93

Tatacara Kajian 94

Penganalisisan Data 95

IV DAPATAN DAN PERBINCANGAN Persembahan Dapatan 96

Objektif 1: Profil Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani bagi Keturunan rakyat jelata, Keturunan diraja, dan Keturunan Ulama 96

Objektif 2: Kata Sapaan Bahasa Melayu Asli berdasarkan Status Masyarakat Melayu Pattani, Thailand. 115

Kata Sapaan Bahasa Melayu Asli Pattani untuk rakyat jelata. 115

Kata Sapaan Bahasa Melayu Asli Pattani untuk keturunan diraja 121

Kata Sapaan Bahasa Melayu Asli Pattani untuk keturunan Ulama 125

Objektif 3: Kata Sapaan Bahasa Melayu Pattani yang dipengaruhi Bahasa Thai 130

Objektif 4: Kata Sapaan Kekeluargaan Masyarakat Melayu Pattani di Jabang Tiko (kawasan bandar) dan di Tanyong Luluk (kawasan luar bandar) 136

Sistem Sapaan Lisan Kekeluargaan Masyarakat Melayu Pattani di Jabang Tiko (kawasan bandar) 137

Sistem Sapaan Lisan Kekeluargaan Masyarakat Melayu Pattani di Tanyong Luluk (kawasan luar bandar) 155

Dapatan Kajian yang Lain 175

Rasional Teori dengan Dapatan Kajian 182

Implikasi Dapatan Kajian 186

V RUMUSAN DAN CADANGAN Rumusan 189 Cadangan 193 BIBLIOGRAFI 194 LAMPIRAN 197 BIODATA PENULIS 236

Referensi

Dokumen terkait

pasanglah klem atau tali pengikat agar posisi sambungan tidak berubah. Bidang sambung yang secara struktural berfungsi menyangga beban dapat dipasang pasak sebagai

Rumah Sakit merupakan organisasi yang padat karya dan padat modal, sehingga dalam pengelolaannya harus efektif dan efisien.Salah satu yang harus dikelolah dengan baik

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta maaf atas pernyataan atau ucapannya terkait surat Al-Maidah bila itu

šiame skyriuje taip pat nagrinėjami kiekybinių vertinimo kriterijų formavimo pagrindai, nes auditorius, taikydamas kokius nors pasirinktus vertinimo kriterijus, susiduria

Udio u kliničkim studijama za velik broj oboljelih jedini je način da dobiju terapiju (već smo naglasili da je kod ovakvih rijetkih bolesti liječenje izuzetno skupo, pa na godinu

salina dalam medium yang tercemar logam tembaga telah dilakukan dengan menambahkan logam dengan konsentrasi tertentu dan ion kontra Mg 2+ ke dalam medium pertumbuhan

Hasil perbandingan persentasi nilai UTS dan UAS seperti pada Tabel 1, bahwa nilai persentasi nilai UAS lebih baik atau sangat signifikan perbedaan dari nilai

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang tela-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi hasil penelitian tindakan kelas dengan “Penerapan

Pengadaan tanah sangatlah erat kaitannya dengan ganti kerugian karena di dalam proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasworo (2002) pada populasi ikan nila hitam, ikan nila merah dan ikan mujair, diketahui bahwa

Penelitian yang dilakukan Hidayat 2008: 6 mengungkapkan, orang tua yang berpenghasilan rendah lebih memilih sekolah kejuruan untuk anaknya agar setelah lulus anaknya dapat

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analsis deskriptif, maka hasil belajar fisika peserta didik di SMA Negeri 17 Bone Kab Bone pada kelas eksperimen yang telah

Perlu adanya pengusulan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat menyesuaikan tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu pada aparatur yang ada dan yang akan ditempatkan pada

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah field research penelitian lapangan, yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik

Keadaan masyarakat Jawa yang semakin terbelakang dan tertinggal dari bangsa- bangsa asing lain di Jawa, semakin diberinya batasan antara golongan priyayi dan

Block pavement /perkerasan menggunakan paving block (Gambar 8) : Jenis perkerasan jalan lainnya yaitu paving block, adalah bahan bangunan yang terdiri dari campuran

Di samping itu, jumlah sampel yang dijadikan kajian adalah rendah dan terhad iaitu sebanyak 234 buah syarikat yang menggunakan Bahasa Melayu di dalam laporan tahunan menerusi

kelompok manusia, maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok-kelompok manusia (Gillin&Gillin dalam Soekanto, 1999).. Adanya Kontak Sosial (primer; langsung dan

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 (PP 46), yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2013, penghitungan PPh mengalami perubahan bagi Wajib

Setelah dilakukan uji coba instrumen untuk variabel supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka analisis nilai korelasi antara skor item dengan skor total.c. Sehingga

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya penyidikan

Dari hasil studi pendahuluan, dilakukan pemilihan ruang Unit Perawatan Intensif yang akan diteliti lebih lanjut dengan kriteria jumlah penderita terbanyak dan variasi