PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

16  Download (0)

Teks penuh

(1)

P

P

E

E

R

R

A

A

T

T

U

U

R

R

A

A

N

N

D

D

A

A

E

E

R

R

A

A

H

H

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

N

N

O

O

M

M

O

O

R

R

5

5

T

T

A

A

H

H

U

U

N

N

2

2

0

0

0

0

6

6

T

T

E

E

N

N

T

T

A

A

N

N

G

G

P

P

E

E

M

M

B

B

E

E

R

R

I

I

A

A

N

N

S

S

U

U

R

R

A

A

T

T

I

I

Z

Z

I

I

N

N

T

T

E

E

M

M

P

P

A

A

T

T

U

U

S

S

A

A

H

H

A

A

(

(

S

S

I

I

T

T

U

U

)

)

D

D

A

A

L

L

A

A

M

M

W

W

I

I

L

L

A

A

Y

Y

A

A

H

H

K

K

A

A

B

B

U

U

P

P

A

A

T

T

E

E

N

N

B

B

A

A

N

N

G

G

K

K

A

A

B

B

A

A

R

R

A

A

T

T

D DEENNGGAANN RRAAHHMMAATT TTUUHHAANN YYAANNGG MMAAHHAA EESSAA

B

B

U

U

P

P

A

A

T

T

I

I

B

B

A

A

N

N

G

G

K

K

A

A

B

B

A

A

R

R

A

A

T

T

,

,

M Meenniimmbbaanngg :: aa.. bbaahhwwaaddaallaammrraannggkkaa mmeenncciippttaakkaannkkeetteerrttiibbaannddaannkkeeaammaannaannsseerrttaa k keennyyaammaannaann ddaallaamm bbiiddaanngg uussaahhaa,, ppeerrlluu ddiillaakkuukkaann ppeennggaattuurraann p peemmbbeerriiaannSSuurraattIIzziinnTTeemmppaattUUssaahhaa;; b b.. bbaahhwwaa uunnttuukk mmeennggaattuurr sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ddaallaamm hhuurruuff aa,, p peerrlluuddiiaattuurr ddaannddiitteettaappkkaannddeennggaannPPeerraattuurraannDDaaeerraahh;; M Meennggiinnggaatt :: 11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2277 TTaahhuunn 22000000 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann P Prroovviinnssii KKeeppuullaauuaann BBaannggkkaa BBeelliittuunngg ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk I Innddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000000 NNoommoorr 221177,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa R ReeppuubblliikkIInnddoonneessiiaaNNoommoorr44003333));; 2 2.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 3344 TTaahhuunn 22000000 tteennttaanngg PPeerruubbaahhaann A Attaass UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 1188 TTaahhuunn 11999977 tteennttaanngg PPaajjaakk D Daaeerraahh ddaann RReettrriibbuussii DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk I Innddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000000 NNoommoorr 224466,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann N Neeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr44004488));; 3 3.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 55 TTaahhuunn 22000033 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann K Kaabbuuppaatteenn BBaannggkkaa SSeellaattaann,, KKaabbuuppaatteenn BBaannggkkaa TTeennggaahh,, K Kaabbuuppaatteenn BBaannggkkaa BBaarraatt ddaann KKaabbuuppaatteenn BBeelliittuunngg TTiimmuurr ddii P Prroovviinnssii KKeeppuullaauuaann BBaannggkkaa BBeelliittuunngg ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk I InnddoonneessiiaaTTaahhuunn22000033NNoommoorr 2255,, TTaammbbaahhaannLLeemmbbaarraann NNeeggaarraa R Reeppuubblliikk IInnddoonneessiiaaNNoommoorr44226688));; 4 4.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 1100 TTaahhuunn 22000044 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann P Peerraattuurraann PPeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk I Innddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000044 NNoommoorr 5533,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann N Neeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr44338899));;

(2)

5 5.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 3322 TTaahhuunn 22000044 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann D Daaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000044 N Noommoorr 112255,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa N Noommoorr 44443377)) sseebbaaggaaiimmaannaa tteellaahh ddiiuubbaahh ddeennggaann UUnnddaanngg--UUnnddaanngg N Noommoorr 88 TTaahhuunn 22000055 tteennttaanngg PPeenneettaappaann PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh P Peennggggaannttii UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 33 ttaahhuunn 22000055 tteennttaanngg P Peerruubbaahhaann AAttaass UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 3322 TTaahhuunn 22000044 tteennttaanngg P Peemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh MMeennjjaaddii UUnnddaanngg--UUnnddaanngg ((LLeemmbbaarraann N Neeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000055 NNoommoorr 110088,,TTaammbbaahhaann L LeemmbbaarraannNNeeggaarraa RReeppuubblliikkIInnddoonneessiiaaNNoommoorr 44554488));; 6 6.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 3333 TTaahhuunn 22000044 tteennttaanngg PPeerriimmbbaannggaann K Keeuuaannggaann AAnnttaarraa PPeemmeerriinnttaahh PPuussaatt ddaann PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh ( (LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr 112266 TTaahhuunn 22000044,, T TaammbbaahhaannLLeemmbbaarraannNNeeggaarraaRReeppuubblliikkIInnddoonneessiiaaNNoommoorr 44443388));; 7 7.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 2255 TTaahhuunn 22000000 tteennttaanngg K Keewweennaannggaann PPeemmeerriinnttaahh ddaann KKeewweennaannggaann PPrroovviinnssii SSeebbaaggaaii D Daaeerraahh OOttoonnoomm ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 2 2000000NNoommoorr 5544,, TTaammbbaahhaannLLeemmbbaarraannNNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa N Noommoorr33995522));; 8 8.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 6666 TTaahhuunn 22000011 tteennttaanngg RReettrriibbuussii D Daaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000011 N Noommoorr 111199,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa N Noommoorr44113399));; 9 9.. PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn BBaannggkkaa BBaarraatt NNoommoorr 33 TTaahhuunn 22000055 t teennttaannggKKeewweennaannggaannKKaabbuuppaatteennBBaannggkkaaBBaarraatt((LLeemmbbaarraannDDaaeerraahh K KaabbuuppaatteennBBaannggkkaaBBaarraattTTaahhuunn22000055NNoommoorr33SSeerriiDD));; D Deennggaann PPeerrsseettuujjuuaann BBererssaammaa D DEEWWAANN PPEERRWWAAKKIILLAANN RRAAKKYYAATT DDAAEERRAAHH KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKAKA BBAARRAATT d daann B BUUPPAATTII BBAANNGGKKAA BBAARRAATT M MEEMMUUTTUUSSKAKANN :: M Meenneettaappkkaann :: PPEERRAATTUURRAANN DADAEERRAAHH TETENNTTAANNGG PEPEMMBBEERRIIAANN SSUURRAATT IIZZIINN T TEEMMPPAATT USUSAAHHAA DADALLAAMM WWIILLAAYYAAHH KAKABBUUPPAATTEENN BBANANGGKKAA B BAARRAATT.. B BAABB II K KEETTEENNTTUUAANN UUMMUUMM P Paassaall 11 D DaallaammPPeerraattuurraannDDaaeerraahhiinniiyyaannggddiimmaakkssuuddddeennggaann:: 1 1.. DDaaeerraahhaaddaallaahhKKaabbuuppaatteennBBaannggkkaaBBaarraatt.. 2 2.. PPeemmeerriinnttaahh DDaaeerraahh aaddaallaahh BBuuppaattii bbeesseerrttaa ppeerraannggkkaatt ddaaeerraahh o ottoonnoommyyaannggllaaiinnsseebbaaggaaiiBBaaddaannEEkksseekkuuttiiffDDaaeerraahh.. 3 3.. BBuuppaattiiaaddaallaahhBBuuppaattiiBBaannggkkaaBBaarraatt.. 4 4.. DDeewwaann PPeerrwwaakkiillaann RRaakkyyaatt DDaaeerraahh yyaanngg sseellaannjjuuttnnyyaa ddiissiinnggkkaatt D DPPRRDD aaddaallaahh DDeewwaann PPeerrwwaakkiillaann RRaakkyyaatt DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn B BaannggkkaaBBaarraatt.. 5 5.. TTeemmppaatt UUssaahhaa aaddaallaahh ssuuaattuutteemmppaatt aattaauu llookkaassiiyyaannggddiigguunnaakkaann u unnttuukkmmeellaakkuukkaannssuuaattuujjeenniissuussaahhaa..

(3)

6 6.. SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa aaddaallaahh ssuurraatt iizziinn yyaanngg ddiibbeerriikkaann k keeppaaddaa bbaaddaann uussaahhaa aattaauu pprriibbaaddii//ppeerroorraannggaann ddaallaamm m meenngggguunnaakkaann ssuuaattuu tteemmppaatt aattaauu llookkaassii uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ssuuaattuu j jeenniissuussaahhaa.. 7 7.. RReettrriibbuussii SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa aaddaallaahh ppuunngguuttaann ddaaeerraahh s seebbaaggaaii ppeemmbbaayyaarraann aattaass ppeemmbbeerriiaann iizziinn tteerrhhaaddaapp tteemmppaatt u ussaahhaa kkeeppaaddaa bbaaddaann uussaahhaa,, pprriibbaaddii//ppeerroorraannggaann yyaanngg aakkaann m meellaakkuukkaannssuuaattuujjeenniissuussaahhaa tteerrtteennttuu.. 8 8.. SSuurraatt KKeetteettaappaann RReettrriibbuussii DDaaeerraahh yyaanngg sseellaannjjuuttnnyyaa ddiissiinnggkkaatt S SKKRRDD aaddaallaahh SSuurraatt KKeeppuuttuussaann yyaanngg mmeenneennttuukkaann bbeessaarrnnyyaa j juummllaahhrreettrriibbuussiiyyaannggtteerruuttaanngg.. 9 9.. SSuurraatt TTaaggiihhaann RReettrriibbuussii DDaaeerraahh yyaanngg sseellaannjjuuttnnyyaa ddiissiinnggkkaatt S STTRRDD aaddaallaahh ssuurraatt uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ttaaggiihhaann rreettrriibbuussii ddaann aattaauu s saannkkssiiaaddmmiinniissttrraassiibbeerruuppaabbuunnggaa aattaauuddeennddaa.. B BAABB IIII I IZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAHAHAA P Paassaall 22 S Seettiiaapp tteemmppaatt uussaahhaa ddaallaamm wwiillaayyaahh ddaaeerraahh hhaarruuss mmeemmiilliikkii iizziinn ddaarrii P PeemmeerriinnttaahhDDaaeerraahh.. P Paassaall 33 ( (11)) SSuurraattIIzziinnTTeemmppaattUUssaahhaaddiikkeelluuaarrkkaannoolleehhBBuuppaattii.. ( (22)) KKllaassiiffiikkaassii IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa ddiitteettaappkkaann bbeerrddaassaarrkkaann jjeenniiss u ussaahhaa.. P Paassaall 44 I Izziinn sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ddaallaamm ppaassaall 22 PPeerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii d daappaattddiibbeerriikkaannkkeeppaaddaa:: a a.. PPeerruussaahhaaaannNNeeggaarraa;; b b.. PPeerruussaahhaaaannDDaaeerraahh;; c c.. BBaaddaannUUssaahhaa//KKooppeerraassii;; d d.. YYaayyaassaann e e.. UUssaahhaaPPeerroorraannggaann;; f f.. PPeennaannaammaannMMooddaallDDaallaammNNeeggeerrii.. P Paassaall 55 ( (11)) PPeennaammbbaahhaann ddaann ppeerruubbaahhaann jjeenniiss uussaahhaa yyaanngg ddaappaatt mmeerruubbaahh k kllaassiiffiikkaassiiiizziinnuussaahhaaddiihhaarruusskkaannmmeemmbbuuaattiizziinnbbaarruu.. ( (22)) PPeemmiinnddaahhaann llookkaassii uussaahhaa ddaann ppeennggaalliihhaann hhaakk aattaass uussaahhaa d diihhaarruusskkaannmmeemmbbuuaattiizziinnbbaarruu.. P Paassaall 66 S Suuaattuu bbaaddaann uussaahhaa yyaanngg bbeerrbbeennttuukk CCVV,, PPTT ddaann FFiirrmmaa yyaanngg m meemmbbiiddaannggii bbeebbeerraappaa jjeenniiss uussaahhaa hhaarruuss mmeemmbbuuaatt iizziinn uussaahhaa s seebbaannyyaakk ddeennggaann jjuummllaahh jjeenniiss uussaahhaa yyaanngg ddiikkeelloollaa ddaallaamm aakkttaa n noottaarriiss..

(4)

B BAABB IIIIII T TEEMMPPAATT UUSSAAHHAA P Paassaall 77 ( (11)) 11((ssaattuu)) llookkaassii//rruuaanngg hhaannyyaa ddaappaatt ddiigguunnaakkaann uunnttuukk 11 ((ssaattuu)) j jeenniissuussaahhaa.. ( (22)) 11((ssaattuu))llookkaassii//rruuaanngg ddaappaattddiigguunnaakkaannuunnttuukk 22((dduuaa))jjeenniissuussaahhaa a attaauu lleebbiihh aappaabbiillaa tteerrddaappaatt ppeemmiissaahh ddaann aattaauu ppeennyyeekkaatt ddiinnddiinngg y yaannggmmeemmiissaahhkkaanntteemmppaattuussaahhaa.. B BAABB IIVV T TAATTAA CCAARRAA PPEENNGGAAJJUUAANN PPEERRMMOOHHOONNAANN IIZZIINN P Paassaall 88 ( (11)) PPeerrmmoohhoonnaann uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa d diiaajjuukkaann kkeeppaaddaa BBuuppaattii ddeennggaann mmeelleennggkkaappii ssyyaarraatt--ssyyaarraatt yyaanngg t teellaahhddiitteennttuukkaann.. ( (22)) SSyyaarraatt--ssyyaarraatt ppeerrmmoohhoonnaann iizziinn sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ppaaddaa a ayyaatt((11))ppaassaalliinniiddiiaattuurrlleebbiihhllaannjjuuttddaallaammKKeeppuuttuussaannBBuuppaattii.. ( (33)) PPeemmbbeerriiaann SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa wwaajjiibb ddiikkeennaakkaann rreettrriibbuussii d deennggaannttaarriiffsseebbaaggaaiimmaannaaddiiaattuurr ddaallaammPPaassaall1144aayyaatt((22)).. B BAABB VV N NAAMMAA, , SSUUBBJEJEKK DDAANN OOBBJJEEKK RREETTRRIIBBUUSSII P Paassaall 99 D Deennggaann nnaammaa RReettrriibbuussii IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa,, ddiippuunngguutt rreettrriibbuussii s seebbaaggaaii ppeemmbbaayyaarraann aattaass ppeellaayyaannaann ppeemmbbeerriiaann SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt U Ussaahhaa.. P Paassaall 110 0 O ObbjjeekkRReettrriibbuussiiaaddaallaahhsseettiiaappPPeemmbbeerriiaannSSuurraattIIzziinnTTeemmppaattUUssaahhaa.. P Paassaall 111 1 S Suubbjjeekk RReettrriibbuussii aaddaallaahh oorraanngg pprriibbaaddii ddaann aattaauu bbaaddaann uussaahhaa yyaanngg m meemmppeerroolleehhSSuurraattIIzziinnTTeemmppaattUUssaahhaa.. B BAABB VVII J JAANNGGKKAA WWAAKKTTUU BBEERRLLAAKKUUNNYYAA IIZZIINN P Paassaall 112 2 ( (11)) SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa ddiibbeerriikkaann uunnttuukk wwaakkttuu yyaanngg ttiiddaakk t teerrbbaattaass sseellaammaa uussaahhaa mmaassiihh bbeerrjjaallaann ddaann hhaarruuss ddiiddaaffttaarr uullaanngg s seettiiaapp22((dduuaa))ttaahhuunnsseekkaallii.. ( (22)) PPeennddaaffttaarraann uullaanngg SSIITTUU hhaarruuss ddiillaakkuukkaann sseellaammbbaatt--llaammbbaattnnyyaa 1 144 (( eemmppaatt bbeellaass hhaarrii )) tteerrhhiittuunngg ttaannggggaall PPeemmbbeerriiaann IIzziinn T TeemmppaattUUssaahhaaddiitteettaappkkaann..

(5)

( (33)) AAppaabbiillaa iizziinn ttiiddaakk ddiiddaaffttaarr uullaanngg,, iizziinn tteerrsseebbuutt ddiiaannggggaapp ttiiddaakk b beerrllaakkuullaaggiiddaannddiiwwaajjiibbkkaannuunnttuukkmmeemmbbuuaattiizziinnyyaannggbbaarruu.. B BABAB VVIIII G GOOLLOONNGGANAN RREETTRRIIBBUUSSII P Paassaall 113 3 R Reettrriibbuussii IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa ddaallaamm ddaaeerraahh aaddaallaahh jjeenniiss RReettrriibbuussii P PeerriizziinnaannTTeerrtteennttuu.. B BAABB VVIIIIII S STTRRUUKKTTUURR DDAANN BBESESAARRNNYYAA TTAARRIIFF RREETTRRIIBBUUSSII P Paassaall 114 4 ( (11)) DDaassaarrppeennggeennaaaannrreettrriibbuussiiaaddaallaahhmmeennuurruuttjjeenniissuussaahhaa.. ( (22)) BBeessaarrnnyyaa ttaarriiff rreettrriibbuussii uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt U Ussaahhaa sseebbaaggaaiimmaannaa tteerrccaannttuumm ddaallaamm llaammppiirraann PPeerraattuurraann D Daaeerraahhiinnii.. ( (33)) PPeennddaaffttaarraann uullaanngg SSuurraatt IIzziinn TTeemmppaatt UUssaahhaa ddiikkeennaakkaann bbiiaayyaa s seebbeessaarr 2255%%((dduuaappuulluuhhlliimmaa ppeerrsseenn))ddaarriittaarriiffrreettrriibbuussii.. ( (44)) BBeessaarrnnyyaa rreettrriibbuussii ppeennddaaffttaarraann uullaanngg tteerruuttaanngg ddiihhiittuunngg ddeennggaann c caarraa mmeennggaalliikkaann ttaarriiff sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ppaaddaa aayyaatt ((33)) p paassaall iinnii ddeennggaann ddaassaarr ppeennggeennaaaann rreettrriibbuussii sseebbaaggaaiimmaannaa d diimmaakkssuuddppaaddaa aayyaatt((11))ppaassaalliinnii.. ( (55)) RReettrriibbuussiisseebbaaggaaiimmaannaaddiimmaakkssuuddppaassaall22ddiisseettoorrkkeekkaassddaaeerraahh.. B BAABB IIXX I INNSSTTAANNSSI I PPEEMMUUNNGGUUTT P Paassaall 1155 I InnssttaannssiippeemmuunngguuttddiitteettaappkkaannoolleehhBBuuppaattii.. B BAABB XX T TAATTAA CCAARRAA PPEEMMUUNNGGUUTTAANN P Paassaall 116 6 ( (11)) PPeemmuunngguuttaannrreettrriibbuussiittiiddaakkddaappaattddiibboorroonnggkkaann.. ( (22)) RReettrriibbuussii ddiippuunngguutt ddeennggaann mmeenngggguunnaakkaann SSuurraatt SSKKRRDD aattaauu d dookkuummeenn llaaiinn yyaanngg ddiippeerrssaammaakkaann yyaanngg ddiibbuuaatt ddeennggaann k keeppuuttuussaannBBuuppaattiitteennttaanngghhaalltteerrsseebbuutt.. B BAABB XXII P PEEMMBBIINNAAAANN DDAANN PPEENNGGAWAWAASSAANN P Paassaall 117 7 P Peemmbbiinnaaaann ddaann ppeennggaawwaassaann uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann PPeerraattuurraann DDaaeerraahh i innii ddiillaakkuukkaann oolleehh BBuuppaattii aattaauu ppeejjaabbaatt yyaanngg ddiittuunnjjuukk bbeerrddaassaarrkkaann K KeeppuuttuussaannBBuuppaattii..

(6)

B BAABB XXIIII K KEETTEENNTTUUAANN PPIIDDAANNAA P Paassaall 118 8 ( (11)) SSeettiiaapp wwaajjiibb rreettrriibbuussii yyaanngg kkaarreennaa sseennggaajjaa ddaann aattaauu k keellaallaaiiaannnnyyaa mmeellaannggggaarr kkeetteennttuuaann ddaannaattaauuttiiddaakk mmeellaakkssaannaakkaann k keewwaajjiibbaannnnyyaa sseebbaaggaaiimmaannaa ddiiaattuurr ddaallaamm PPeerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii d diiaannccaamm ppiiddaannaa kkuurruunnggaann ppaalliinngg llaammaa 66 ((eennaamm)) bbuullaann aattaauu d deennddaappaalliinnggbbaannyyaakkRRpp..5500..000000..000000,,--((LLiimmaa PPuulluuhhjjuuttaa rruuppiiaahh)).. ( (22)) TTiinnddaakk ppiiddaannaa sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ppaaddaa aayyaatt ((11)) ppaassaall iinnii a addaallaahhttiinnddaakkppiiddaannaa ppeellaannggggaarraann.. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam hurud e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

j. menghentikan penyidikan; dan atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B BAABB XXIIVV K KEETTEENNTTUUAANN PPEERRAALLIIHHAANN P Paassaall 220 0 S Seemmuuaa ppeerriizziinnaann ddaann kkeetteennttuuaann yyaanngg mmeennggaattuurr tteennttaanngg SSuurraatt IIzziinn T Teemmppaatt UUssaahhaa yyaanngg tteellaahh ddiitteerrbbiittkkaann sseebbeelluumm ddiibbeerrllaakkuukkaann P Peerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii,, hhaakk ddaann kkeewwaajjiibbaann ddiinnyyaattaakkaann mmaassiihh tteettaapp b beerrllaakkuuddaannhhaarruussmmeennyyeessuuaaiikkaannddeennggaannPPeerrddaa iinnii.. B BAABB XXVV K KEETTEENNTTUUAANN PPEENNUUTTUUPP P Paassaall 221 1 H Haall--hhaall yyaanngg bbeelluumm ccuukkuupp ddiiaattuurr ddaallaamm PPeerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii,, aakkaann d diitteettaappkkaann lleebbiihh llaannjjuutt oolleehh BBuuppaattii sseeppaannjjaanngg mmeennggeennaaii p peellaakkssaannaaaannnnyyaa.. P Paassaall 2222 P PeerraattuurraannDDaaeerraahhiinniimmuullaaiibbeerrllaakkuusseejjaakkttaannggggaallddiiuunnddaannggkkaann.. A Aggaarr sseettiiaapp oorraanngg ddaappaatt mmeennggeettaahhuuiinnyyaa,, mmeemmeerriinnttaahhkkaann p peenngguunnddaannggaann PPeerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii ddeennggaann ppeenneemmppaattaannnnyyaa ddaallaamm L LeemmbbaarraannDDaaeerraahhKKaabbuuppaatteennBBaannggkkaaBBaarraatt.. D Diitteettaappkkaann ddii MMuunnttookk p paaddaa ttananggggaall 226 6 AApprriill 22000606 B BUUPPAATTII BBANANGGKKAA BBAARRAATT,, ddttoo H H.. PPAARRHHAANN AALLII D Diiuunnddaannggkkaann ddi i MMuunnttookk p paaddaa ttaannggggaall 2277 NNoovveemmbbeerr 22000066 S SEEKKRREETTAARRIISS DDAAEERRAAHH K KAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKAKA BBAARRAATT,, ddttoo R RAAMMLLII NNGGADADJJUUMM L LEEMMBBAARRAANNDDAAEERRAAHHKKAABBUUPPAATTEENNBBAANNGGKKAABBAARRAATTTTAAHHUUNN22000066NNOOMMOORR 11 SSEERRIICC

(8)

L LAAMMPPIIRRAANN :: PEPERRAATTUURRAANN DDAAEERRAAHH TETENNTTAANNGG P PEEMMBBEERRIIAANN SSUURRAATT IZIZIINN TTEEMMPPAATT U USSAAHHAA DADALLAAMM WIWILLAAYYAAHH K KAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKKAA BBAARRAATT N NOOMMOORR 55 TTAAHHUUNN 22000606

T

TA

AR

RI

IF

F

I

IZ

ZI

I

N

N

T

TE

EM

MP

PA

A

T

T

U

US

SA

A

HA

H

A

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BIBIAAYYAA IIZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAAHHAA ( (RRpp)) 1 1 2 2 3 3 A A.. PPeerrddaaggaannggaann 1 1.. AAppoottiikk 550000..000000,,- 22.. AAMMPPSS 505000..000000,,-- 3 3.. KKiiooss EEcceerraann BBBBMM 7755..000000,,-- 4 4.. PPaannggkkaallaann BBBBMM 101000..000000,,-- 5 5.. PPooooll KKoonnssuummeenn 11..000000..000000,,-- 6 6.. PPSSTTDD 11..225500..000000,,-- 7 7.. SSPPBBUU 11..550000..000000,,-- 8 8.. DDeeppaarrttmmeenntt SSttoorree 757500..000000,,-- 9 9.. TTookko o AAllaatt--aallaatt KKaannttoorr ddaann OOllaahhrraaggaa 151500..000000,,-- 1 100.. TTookko o AAllaatt LLiissttrriikk//BBaanngguunnaann//BBeessii 252500..000000,,-- 1 111.. TTookko o AAllaatt MMuussiikk 202000..000000,,-- 1 122.. TTookko o EElleekkttrroonniikkaa 252500..000000,,-- 1 133.. TTookko o EEmmaass//PPeerrhhiiaassaann 252500..000000,,-- 1 144.. TTookko o GGaass EEllppiijjii 202000..000000,,-- 1 155.. TTookko o GGrroossiirr 252500..000000,,-- 1 166.. TTookko/o/CCoouunntteerr HHaannddpphhoonnee 202000..000000,,-- 1 177.. TTookko o KKaaccaammaattaa//OOppttiikkaall 101000..000000,,-- 1 188.. TTookko o KKeelloonnttoonngg 101000..000000,,-- 1 199.. TTookko o KKhhuussuuss PPeennjjuuaallaann BBuukku u ddaann AAllaatt TTuulliiss 7755..000000,,-- 2 200.. TTookko o KKuuee//RRoottii 7755..000000,,-- 2 211.. TTookko o MMeeuubbeell ddaann FFuurrnniittuurree 225500..000000 2 222.. TTookko o MMoobbiill :: -- ddeennggaann SShhoowwrroooom m 505000..000000,,-- -- ttaannppaa SShhoowwrroooomm 252500..000000,,-- 2 233.. TTookko o SSeeppeeddaa MMoottoorr :: -- ddeennggaann SShhoowwrroooom m 353500..000000,,-- -- ttaannppaa SShhoowwrroooomm 202000..000000,,-- 2 244.. TTookko o MMoobbiill ddaann SSeeppeeddaa MMoottoorr 808000..000000,,-- 2 255.. TTookko o SSeeppeeddaa KKaayyuuhh 101000..000000,,-- 2 266.. TTookko o SSppaarree PPaarrtt :: -- SSeeppeeddaa KKaayyuuhh 7755..000000,,-- -- SSeeppeeddaa MMoottoorr 202000..000000,,-- -- MMoobbiill 303000..000000,,-- -- SSeeppeeddaa MMoottoorr ddaann MMoobbiill 404000..000000,,--

(9)

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BBIIAAYYAA IIZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAHAHAA ( (RRpp)) 1 1 2 2 33 2 277.. ToTokkoo OObbaatt 202000..000000,,-- 2 288.. ToTokkoo PPeerraallaattaann NNeellaayyaann 7755..000000,,-- 2 299.. ToTokkoo PPeerrlleennggkkaappaann SSeemmbbaahhyyaanngg 7755..000000,,-- 3 300.. ToTokkoo SSeeppaattuu 151500..000000,,-- 3 311.. ToTokkoo SSoouuvveenniirr 101000..000000,,-- 3 322.. ToTokkoo TTeekkssttiill ((PPaakkaaiiaann)) 151500..000000,,-- 3 333.. ToTosseerrbbaa 252500..000000,,-- 3 344.. PePellaattaarraann JJuuaall BBaahhaann BBaanngguunnaann :: -- ss..dd.. 2255 mm²² 101000..000000,,-- -- 2255 mm ss..dd.. 110000 mm²² 202000..000000,,-- -- ddii aattaass 110000 mm²² 303000..000000,,-- 3 355.. RuRummaahh MMaakkaann//RReessttoorraann :: -- ss..dd.. 2200 tteemmppaatt dduudduukk 101000..000000,,-- -- 2211 ss..dd.. 5500 tteemmppaatt dduudduukk 151500..000000,,-- -- ddii aattaass 5500 tteemmppaatt dduudduukk 202000..000000,,-- 3 366.. WaWarruunngg KKooppii//WWaarruunngg MMaakkaannaann :: --s.s.dd.. 2255 mm²² 7755..000000,,-- -- ddii aattaass 2255 mm²² 101000..000000,,-- 3 377.. SoSorrttaassii LLaaddaa 252500..000000,,-- 3 388.. KoKolleekkttoorr PPaassiirr TTiimmaahh 252500..000000,,-- 3 399.. PePerrddaaggaannggaann UUmmuumm (( CCVV,,PPTT ddaann FFaa )) 252500..000000,,--

(10)

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BBIAIAYYAA IIZZIINN T(R(TERpEMp)MP) PAATT UUSSAAHHAA 1 1 2 2 3 3 B B.. JJaassaa 1 1.. BBaannggssaall TTeerrbbuukkaa 202000..000000,,-- 2 2.. BBaannggssaall TTeerrbbuukkaa lluuaass lleebbiihh ddaarrii 110000 mm²² 252500..000000,,-- 3 3.. GGuuddaanngg -- ss..dd.. 110000 mm 151500..000000,,-- -- 110000 mm ss..dd.. 225500 mm 202000..000000,,-- -- ddii aattaass 225500 mm 252500..000000,,-- 4 4.. IInnssttaallaattoorr 202000..000000,,-- 5 5.. LLaabboorraattoorriiuumm 202000..000000,,-- 6 6.. BBeennggkkeell RReeppaarraassii :: -- RRaaddiioo//TTaappee RReeccoorrddeerr 7755..000000,,-- -- TTVV//KKuullkkaass 101000..000000,,-- -- AAccccuu//DDyynnaammo/o/JJaamm 7755..000000,,-- 7 7.. BBeennggkkeell LLaass,, RRaannjjaanngg ddaann AAllaatt RRuummaahh TTaannggggaa ddaarrii BBeessii 101000..000000,,-- 8 8.. BBeennggkkeell MMoobbiill 151500..000000,,-- 9 9.. BBeennggkkeell SSeeppeeddaa MMoottoorr 101000..000000,,-- 1 100.. BBeennggkkeell MMoobbiill ddaann SSeeppeeddaa MMoottoorr 202000..000000,,-- 1 111.. BBeennggkkeell SSeeppeeddaa 7755..000000,,-- 1 122.. AAkkuuppuunnttuurr 7755..000000,,-- 1 133.. BBKKIIAA//RRuummaahh BBeerrssaalliinn//KKlliinniik k BBeerrssaalliinn 252500..000000,,-- 1 144.. PPaannttii PPiijjaatt 202000..000000,,-- 1 155.. PPrraakktteekk DDookktteerr UUmmuumm 202000..000000,,-- 1 166.. PPrraakktteekk DDookktteerr SSppeessiiaalliiss 252500..000000,,-- 1 177.. PPrraakktteekk DDookktteerr GGiiggii 202000..000000,,-- 1 188.. PPrraakktteekk BBiiddaann 151500..000000,,-- 1 199.. BBaannkk// AAssuurraannssii 303000..000000,,- -2 200.. TTrraavveellBBiirroo//TTiittiippaann//JJaassaa AAnnggkkuuttaann 252500..000000,,-- 2 211.. EEMMKKLL//VVoooonn 202000..000000 2 222.. BBiillyyaarrdd 252500..000000,,-- 2 233.. CCaatteeeerriinngg 151500..000000,,-- 2 244.. SSnnaacckk BBaarr 151500..000000,,-- 2 255.. DDeeppoott AAiirr MMiinnuumm IIssii UUllaanngg 151500..000000,,-- 2 266.. HHootteell -- ss..dd.. 1155 kkaammaarr 505000..000000,,-- -- ddii aattaass 1155 kkaammaarr 757500..000000,,-- 2 277.. LLoossmmeenn 252500..000000,,-- 2 288.. MMootteell 252500..000000,,-- 2 299.. RRuummaahh PPeennggiinnaappaann 252500..000000,,-- 3 300.. WWiissmmaa 303000..000000,,--

(11)

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BBIAIAYYAA IIZZIINN T(R(TERpEMp)MP) PAATT UUSSAAHHAA 1 1 2 2 3 3 3 311.. KKaapp SSaalloonn//KKeerriittiinngg RRaammbbuutt -- kkeecciill ((lluuaass ss..dd.. 1122 mm²²)) 101000..000000,,-- -- bbeessaarr ((lluuaass ddii aattaass 1122 mm²²)) 151500..000000,,-- 3 322.. KKuurrssuuss BBaahhaassaa IInnggggrriiss,, MMaatteemmaattiikkaa ddaann sseejjeenniissnnyyaa 101000..000000,,-- 3 333.. PPeemmaannggkkaass RRaammbbuutt 7755..000000,,-- 3 344.. PPeennggaaccaarraa//AAddvvookkaatt//NNoottaarriiss//AAkkuunnttaann//KKoonnssuullttaann 757500..000000,,-- 3 355.. PPhhoottoo SSttuuddiioo 202000..000000,,-- 3 366.. PPeerrcceettaakkaann//FFoottooccooppyy//SSaabblloonn 151500..000000,,-- 3 377.. RReennttaall KKaasseett//CCDD//VVCCDD//DDVVDD 101000..000000,,-- 3 388.. RReennttaall MMoobbiill 303000..000000,,-- 3 399.. RReennttaall SSeeppeeddaa MMoottoorr 202000..000000,,-- 4 400.. RReennttaall KKoommppuutteerr 151500..000000,,-- 4 411.. SSttaassiiuunn RRaaddiioo 151500..000000,,-- 4 422.. SSaarraannaa HHiibbuurraann ddaann OOllaahhrraaggaa 202000..000000,,-- 4 433.. TTuukkaanngg DDoobbii//WWaasssseerry y 252500..000000,,-- 4 444.. TTuukkaanngg GGiiggii 151500..000000,,-- 4 455.. TTuukkaanngg GGaammbbaarr 101000..000000,,-- 4 466.. TTeemmppaatt PPeennccuucciiaann MMoobbiill ddaann SSeeppeeddaa MMoottoorr 151500..000000,,-- 4 477.. WWaarruunngg TTeelleekkoommuunniikkaassii 151500..000000,,-- 4 488.. WWaarruunngg IInntteerrnneett 151500..000000,,-- 4 499.. VViiddeeooSShhoooottiinngg//KKaammeerraa 151500..000000,,- -5 500.. PPeemmbboorroonngg ((PPTT..,, CCVV..,, FFaa..)) 303000..000000,,--

(12)

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BBIAIAYYAA IIZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAAHHAA ( (RRpp)) 1 1 2 2 3 3 C C.. PPeerriinndduussttrriiaann 1 1.. BBiioosskkoopp//TThheeaattrree 252500..000000,,-- 2 2.. KKeerraajjiinnaann KKuulliitt 151500..000000,,-- 3 3.. KKeerraajjiinnaann RRoottaann//BBaammbbuu//AAkkaarr BBaahhaarr ddaann sseejjeenniissnnyyaa 151500..000000,,-- 4 4.. KKeerraajjiinnaann TTiimmaahh -- mmeekkaanniiss 202000..000000,,-- -- nnoonn mmeekkaanniiss 151500..000000,,-- B Baattaakkoo 225500..000000 5 5.. PPaabbrriikk BBaattuu BBaattaa//BBaattaakkoo//GGeenntteenngg//KKeerraammiikk ddaann sseejjeenniissnnyyaa 505000..000000,,-- 6 6.. PPaabbrriikk EEss 202000..000000,,-- 7 7.. PPaabbrriikk KKeerruuppuukk ddaann sseejjeenniissnnyyaa 101000..000000,,-- 8 8.. PPaabbrriikk MMiiee,, BBiisskkuuiitt ddaann sseejjeenniissnnyyaa 151500..000000,,-- 9 9.. PPaabbrriikk PPeennggaalleennggaann IIkkaann//BBuuaahh--bbuuaahhaann 303000..000000,,-- 1 100.. PPaannddaaii BBeessii 7755..000000,,-- 1 111.. PPaannddaaii EEmmaass 151500..000000,,-- 1 122.. PPeemmbbiikkiinnaann KKaappaall LLaauutt 505000..000000,,-- 1 133.. PPeemmbbiikkiinnaann PPeerraahhuu 252500..000000,,-- 1 144.. PPeemmbbuuaattaann KKaarroosseerrii MMoobbiill 202000..000000,,-- 1 155.. PPeemmbbuuaattaann GGaarraamm//CCuukkaa MMaakkaann//KKeeccaapp ddaann sseejjeenniissnnyyaa 7755..000000,,-- 1 166.. PPeennggaassiinnaann IIkkaann ddaann sseejjeenniissnnyyaa 7755..000000,,-- 1 177.. PPeennggaassaapp KKaarreett 151500..000000,,-- 1 188.. PPeennggggeerrggaajjiiaann KKaayyuu -- mmeekkaanniiss 202000..000000,,-- -- nnoonn mmeekkaanniiss 101000..000000,,-- 1 199.. PPeennggggiilliinnggaann KKooppii -- kkeecciill 7755..000000,,-- -- bbeessaarr 151500..000000,,-- 2 200.. PPrroosssseessiinng g KKaarreett 303000..000000,,-- 2 211.. PPeerruussaahhaaaann GGaass//GGaass AAssaamm//OOkkssiiggeenn ddaann sseejjeenniissnnyyaa 454500..000000,,-- 2 222.. PPeerruussaahhaaaann MMaakkaannaann,, MMaakkaannaann TTeerrnnaakk//TTeeppuunngg IIkkaann 252500..000000,,-- 2 233.. PPeerruussaahhaaaann PPeennaammbbaannggaann BBaahhaann GGaalliiaann GGoolloonnggaann CC :: -- PPaassiirr KKuuaarrssaa//KKaaoolliinn 757500..000000,,-- -- BBaattuu GGrraanniitt 454500..000000,,-- -- GGoolloonnggaann CC llaaiinnnnyyaa 353500..000000,,-- 2 244.. PPeerruussaahhaaaann PPeennggeeccoorraann 252500..000000,,-- 2 255.. TTuukkaanngg JJaahhiitt//KKoonnvveekkssii -- kkeecciill 101000..000000,,-- -- bbeessaarr 303000..000000,,-- 2 266.. TTuukkaanngg KKaayyuu//KKuurrssii RRoottaann//MMeeuubbeeuull//AAllaatt--aallaatt RRuummaahh T Taannggggaa ddaarrii KKaayyuu 202000..000000,,--

(13)

N NOO JEJENNIISS UUSSAAHHAA BBIAIAYYAA IIZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAAHHAA ( (RRpp)) 1 1 2 2 3 3 2 277.. VVuullkkaanniissiirr BBaann 252500..000000,,-- D D.. LLaaiinn--llaaiinn 1 1.. TTaammbbaakk UUddaanngg ppeerr hheekkttaarr 202000..000000,,-- 2 2.. TTaammbbaakk IIkkaann ppeerr hheekkttaarr 202000..000000,,-- 3 3.. PPeetteerrnnaakkaann AAyyaamm RRaass -- 550000 ss..dd.. 11000000 eekkoorr 101000..000000,,-- -- 11000000 ss..dd.. 22000000 eekkoorr 151500..000000,,-- -- ddii aattaass 22000000 eekkoorr 202000..000000,,-- 4 4.. UUssaahhaa PPeetteerrnnaakkaann BBaabbii -- ss..dd.. 110000 eekkoorr 101000..000000,,-- -- 110000 ss..dd.. 550000 eekkoorr 151500..000000,,-- -- 550000 ss..dd.. 11000000 eekkoorr 202000..000000,,-- -- ddii aattaass 11000000 eekkoorr 252500..000000,,-- 5 5.. PPeetteerrnnaakkaann llaaiinn--llaaiinn -- lluuaass kkaannddaanngg ss..dd.. ½½ hheekkttaarr 202000..000000,,-- -- lluuaass kkaannddaanngg ddii aattaass ½½ hheekkttaarr 252500..000000,,-- 6 6.. UUssaahhaa RRuummppuutt LLaauutt ddaann sseejjeenniissnnyyaa 101000..000000,,-- 7 7.. PPeennggggiilliinnggaann PPaaddii -- ss..dd.. 4400 ppKK 101000..000000,,-- -- ddii aattaass 4400 ppKK 121255..000000,,-- B BUUPPAATTII BBAANNGGKAKA BBAARRAATT,, CCaapp//ddttoo H H.. PPAARRHHAANN AALLII D Diiuunnddaannggkkaann ddi i MMuunnttookk p paaddaa ttaannggggaall S SEEKKRREETTAARRIISS DDAAEERRAAHH K KAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKAKA BBAARRAATT CCaapp//ddttoo R RAAMMLLII NNGGADAD JJUUMM L LEEMMBBAARRAANNDDAAEERRAAHHKKAABBUUPPAATTEENNBBAANNGGKKAABBAARRAATTTTAAHHUUNN22000066NNOOMMOORR 11 SSEERRIICC

(14)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG P PEEMMBBERERIIAANN SSUURRAATT IIZZIINN TTEEMMPPAATT UUSSAAHHAA ((SSIITTUU)) D DAALLAAMM WWIILLAAYYAAHH KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKAKA BBAARRAATT I. UMUM

Perkembangan suatu daerah salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya perekonomian yang ditandai pertumbuhan dunia usaha yang jumlahnya cukup signifikan sehingga terbukanya peluang kerja yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja.

Maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat dan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di bidang usaha, maka penataan perizinan tempat usaha perlu diatur, mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pada dasarnya pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak harus dipungut akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut terhadap perizinan tertentu dalam hal ini izin tempat usaha masih dipungut retribusi.

I III.. PPAASSAALL DDEEMMII PPAASSALAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi” adalah Tingkatan.

Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas.

(15)

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas. ayat (2)

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Objek retribusi tersebut merupakan jenis retribusi jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi sehingga layak untuk dijadikan objek retribusi.

Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 ayat (1)

jenis usaha yang dimaksud adalah jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, perindustrian, dll.

ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retibusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

(16)

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kesalahan yang diakibatkan karena kealpaan yang dilakukan oleh wajib retribusi sehingga mendatangkan/menimbulkan kerugian dibidang pendapatan daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) Cukup jelas. yat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di