SK PEMBAGIAN TUGAS PANITIA UJIAN SEKOLAH SD Tahun Pelajaran 2014 2015

134  13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GEYER

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG

Alamat ; Desa Asemrudung RT/RW: 12/02 Kode Pos.58172.Tlp.08522412396

E-mail: sdn1.asemrudung@gmail.com ; web : http://sdasemrudungsatu.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG Nomor : 800/10/IV/2015

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PANITIA UJIAN SEKOLAH SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan UAS Sekolah Dasar Negeri 1Asemrudung, perlu menetapkan susunan panitia UAS

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionalpendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2006 tentang Standar lulusan untuk Satuan Dasar dan Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ujian Sekolah / Madrasah;

7. Peraturan Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/H/HK/2014 Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar Luar Biasa, dan penyelenggaraan program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2014/2015

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Panitia Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas kepanitiaan seperti tersebut dalam Lampiran ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan Pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ASEMRUDUNG Pada Tanggal : April 2015 Kepala Sekolah

MARMIN ,S.Pd. SD

NIP. 19660423 199003 1 008 Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer

3. Pengawas TK/SD Dabin III UPTD Pendidikan Kec. Geyer 4. Ketua Komite SDN 1 Asemrudung

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GEYER

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG

Alamat ; Desa Asemrudung RT/RW: 12/02 Kode Pos.58172.Tlp.08522412396

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...