Fakta Integritas Pengawas Ujian

1424  Download (54)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat, Golongan Ruang : ………

Unit Kerja : ...

Menyatakan bersedia melaksanakan tugas sebagai pengawas ujian, sesuai dengan aturan yang ditetapkan, diantaranya ;

1. Mempersiapkan diri dan hadir di tempat ujian serta melapor kepada koordinator lokasi ujian selambat-lambatnya 15 menit sebelum ujian di mulai.

2. Mengenakan pakaian seragam atau bebas rapi dan tanda pengenal pengawas.

3. Memerintahkan kepada peserta ujian untuk menyimpan buku atau benda – benda lain yang tidak di gunakan dalam ujian di depan ruang ujian untuk mata ujian yang bersifat tutup buku.

4. Memeriksa keutuhan segel amplop dokumen ujian, dan membuka segel amplop ujian yang disaksikan oleh peserta ujian.

5. Membagikan soal dan lembar jawab ujian kepada peserta ujian.

6. Menyampaikan hal-hal yang tidak jelas kepada koordinator lokasi atau dosen penguji. 7. Mengedarkan daftar hadir peserta ujian.

8. Mengendalikan situasi dan kondisi tempat ujian, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan ujian.

9. Memerintahkan kepada peserta ujian untuk keluar dari ruang ujian apabila yang bersangkutan tidak terdaftar di ruang tersebut, agar menghubungi koordinator lokasi.

10. Membuat berita acara tentang segala kejadian yang terjadi selama ujian berlangsung serta menandatanganinya.

11. Mengumpulkan dan menyerahkan lembar jawab ujian, berita acara serta daftar hadir peserta ujian kepada koordinator lokasi.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, Mei 2017

……….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...