3.Permohon cuti alasan penting

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

KOP MADRASAH

Jakarta, Perihal : Permohonan Cuti Karena Alasan Penting

Kepada Yth.

Kepala Madrasah ...

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan cuti untuk tahun ………… terhitung mulai tanggal …… sampai dengan ………..

Cuti yang diambil yaitu :

a. Cuti Karena Alasan Penting

b. Cuti ……….

Selama menjalankan cuti alamat saya di ...

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya

………. NIP.

Catatan Pejabat Kepegawaian : Catatan/pertimbangan atasan langsung Cuti yang telah diambil dalam

tahun bersangkutan : a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Besar d. Cuti Bersalin e. Cuti Alasan Penting f. Keterangan lain-lain

No. Dokumen : MA-FR-SDM-00 Tgl. Terbit : 2007 No. Revisi : 00 Hal : 1/1 Usulan ini disetujui oleh

Kepala Madrasah...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...