PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETlJA SEKOLAH MENENGAH MALA YSJA CAWANGAN TERENGGANlJ DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN TERENGGANlJ

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

3756/ 1

3756/1

Prinsip PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETlJA

Perakaunan SEKOLAH MENENGAH MALA YSJA

Kertas 1 CAWANGAN TERENGGANlJ

Julai - Ogos DENGAN KERJASAMA

2005

JABATAN PELAJARAN TERENGGANlJ

PEPERIKSAAN PERCllBAAN 2005

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SKEMA JAWAPAN OBJEKTIF

I

KOD-MATAPELAJARAN :

___

~7_~6/1_~-_-:-:-_~:---

J

rMATA PELAJARAN - - - ­ PRINSJP PERAKAUNAN

~

l

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S_A_T_ll__ KERTAS __~I

----_.--_.._- - - - _ .__..­ - - - . ~ ~ - - - ­

8.

~

18.

~

28.

l

C

3~.

±~j

9.

B

I

10.

A

19.

D

29.

.!3

~

39._ .

~~

20.

B

30.

i

A

40.

I

B

I 3756/1

I

189

(2)

Jurnal Am ,---­ I Kredit Debit Perkara RM RM 2005 9500 Julai I Bank 500 Tunai 30000 Premis 40000 Modal Tarikh 40000 40000 - ­ (Memulakan pemiagaan) 4 PerabotlLengkapan I 230 (\12) Perabot Seri ] 230 (1'2)

I

(Membeli perabot secara kredit) (1'2)

I

I

24 315 (Y2)

315 (V,) I

Derma

I (Ambil beg untuk didermakan kepada anak-anak Belian

_I

Lyatim) (1'2) .

I

Jurnal Jualan

Tarikh Perkara Fol. Ket. Jumlah

2005 Julai 7

27

Koperasi Taman Jaya Ram Trading

RM 4 750 (\12) 3971 (1'2) 3] Akaun Jualan/Jumlah jualan kredit Kt. 872] (1'2)

Jurnal Belian

Tarikh Perkara Fol. Ket. Jumlah

2005 Julai ] 2 20 Pemiagaan Dion Pemiagaan Dion RM 4561 U;;) ] 50 (1'2) 31 Akaun Belian/Jumlah belian kredit Dt. 4713 (Y2)

Jurnal Pulangan Jualan I Pul.Masuk

Tarikh Perkara Fol. Ket. Jumlah

2005

Julai 9 Koperasi Taman Jaya

RM 190 (1'2) 20 Nk. Pul. Jualan I Pul.Masukl Jumlah Pul.

JualanfJumlah Pul Masuk Dt. 190 CI:z)

(3)

.c

~

=

11'1 r-­

~

t<'l rIl

....

.c

=

2

Buku Tunai N 0\ ...

Tarikh Perkara Disk. Tunai Bank Tarikh Perkara Disk. Tunai Bank 2005

Julai I 15 18

Modal

Koperasi Taman Jaya Jualan RM 228 (Y2) RM 500 (Y2) 235 (Y2) RM 9500 (Y2) 4332 (Y2) 2005 Juiai 2 22 30 31 Behan Perabot Sen Pemiagaan Dion Baki/Baki h/b

.

RM RM 735 RM 4761 (Y2) I 230 (Y2) 3000 (Y2) 4841 228 735 13832 735 13832

Ogos I Baki/Baki bib 735 4841

~ ~

S

~11'1

r-­

(4)

- - -

-(b)

Premis

RM RM

Julai 1 Modal 30000 (12)

I

Ju1ai 31 Baki/Baki bib 30000 Ogos 1 Baki/Baki bib 30000

Modal

RM RM

Julai 31 Baki/Baki hlb 40000 Julai 1 Bank 9500 }

Tunai 500 (Y2)

Premis 30000

40000 40000

Ogos 1 Baki/Baki bib 40000

PerabotnLengkapan

RM RM

Julai 4 Perabot Seri 1230 (12) Julai 31 Baki/Baki hlb 1 230 Ogos 1 Baki/Baki bib 1 230

Perabot Seri

RM RM

Julai 4 PerabotJ

Julai 22 Hank 1230 (12) Lengkapan 1 230 (Y2)

Derma

RM RM

Julai 24 Belian 315 (12)

I

Julai 31 Baki/Baki bib 315 Ogos I Baki/Baki bib 315

BeHan

RM Julai 2 31 Bank Pel. Pemiutang/ Pemiutang 4761 (12)

*

4 713 (Y2) - - - ­ 9474 Ogos 1 Baki/Baki bib 9159

RM Julai 24 31 0, \. Denna Baki/Baki bib 315 9 159 C/2) 9474

193

[Lihat sebelah 3756/2

(5)

SULIT 3756/2

Jualan

- ~. . .- .

RM RM

Julai 18 Tunai 235 (12) Julai 31 Baki/Baki hIb 8956 31 Pelbagai

Penghutang

*

8 721 (12)

8956 8956

Ogos 1 Baki /Baki bib 8956

Koperasi Taman Jaya

Julai 7 Jualan RM 4750 4750 (Y2) Julai 9 15 Pulangan jualan/ Pul. MasukiPui. Bank Diskaun diberi/ Diskaun RM 190 4332 228 4750 (Y2) (12) (12) Julai 27 Ogos I Jualan BakilBaki bib RM 3971 3971

(12) Julai 31 Baki/ Baki hIb

RM 3971 Julai 30 31 Bank Baki/Baki hIb Perniagaan Dion RM 3000 (12) Julai 12 1 713 20 4713 Ogos 1 Belian Belian BakiIBaki bib RM 4563 150 4713 I 713 (Y2) (12) Julai 31 Ogos 1 Pel. Penghutang/ Penghutang BakilBaki bib

Pulangan Jualan / Pul.Masuk

RM

190 (12) Julai 31 Baki/Baki hIb 190

RM

190

SULIT 194 [Lihat sebelah

(6)

(c)

Imbangan Duga pada 31 Julai 2005 (I;;)

Debit Kredit

RM RM

Tunai * 735 (Y2) Modal *40000 ('h)

Bank * 4 841 (I;;) Jualan * 8956 (I;;)

Premis 30000 (I;;) Perniagaan Dian * 1 713 (I;;)

Perabot/Lengkapan 1 230 ('h) Derma 315 (I;;) Belian * 9159 (ih) Ram Trading 3971 ('h) Pulangan jualaniPul MasukIPulangan 190 (I;;) Diskaun diberi/ Diskaun 228 (I;;) 50669 50669 (61;;) [28 markah] Nota:

I.

*

Terima angka sendiri.

2. Terima Jurnal Am pembukaan tetapi tiada markah diberikan.

3. Tarikh, butir dan angka mestilah betul dalam (a). Butir dan angka mesti betul dalam (b) dan (c). Abaikan tarikh dalam (b).

4. Perkataan " Debit/Dt., Kredit/Kt." dalam buku catatan pertama mestilah jarak dan tidak mengganggu butiran jika diletakkan dalam ruangan butiran. Jika dibuat dalam kurungan jarak tidak diambil kira. Jika dicatat dalam ruangan folio, abaikan kurungan.

5. Jika tiada tajuk ruangan dalam Buku Tunai, sebelah debit dianggap ruangan diskaun, tunai dan bank. Sebelah kredit pula dianggap ruangan tunai dan bank.

6. Jika satu butiran wujud 2 kali dalam (a), kecuali catatan pembukaan, dikira salah kedua­ duanya. Perkara yang sama dipakai dalam (b).

7. Tajuk mesti betul dalam (b). Jika (a) tiada tajuk, butiran pertama m~nentukanjenisjurnal.

8. Terima (c) dalam bentuk penyata dan butiran yang berselang seli debitlkredit.

SULIT

195

[Lihat sebelah

(7)

-SULIT 3756/2

2. (a)

Pegyata Pendapatan bagi taboo berakhir 31 Julai 200S (Yz)

RM RM RM

Jualan 64240 (Y2)

Tolak: Kos Jualan

Stok awal / Stok / Stok lOgos 2004 21 700 (Yz)

Belian 40150 (1)

(-) Pulangan Belian / Pulangan 200 (Y2)

39950 61650 (-) Stok akhir / Stok / Stok 31 Julai 2005 22260 (Yz)

Kos Jualan 39390 (Yz)

Untung kasar 24850 (Yz)

Tambah: Basil

Komisen / Komisen diterima 900 (1)

Pengurangan Per. Hutang Ragu / Hutang ragu 216 (1)

1 116 25966 Tolak: Belanja

Sewa / Sewa dibayar 4200 (Yz)

Kadar bayaran 660 (Yz)

Faedah atas pinjaman bank / Faedah 320 (Yz)

Gaji 7200 (Yz)

Belanja susut nilai / Susut nilai lengkapan / Susut nilai 5000 (1)

17380

Untung bersih / Untung 8586 (Yz)

(10)

(8)

2 (b)

Kuod Kira-kira pada 31 Julai 2005 (Y2)

RM RM RM

Aset Bukao Semasa: Lengkapan

(-) Peruntukan susut nilai

25000 10000 (Y2) (Y2) 15000 Aset Semasa: Bank 5900 (Y2) Penghutang

(-) Peruntukan hutang ragu

4600 (1'2)

184 (Y2)

4416 Stok akhir / Stok / Stok 31 Julai 2005

Kornisen terakru / komisen

22260 (Y2) 300 (Y2) 32876 Tolak: Liabiliti Semasa

Perniutang 3269 (Y2)

Modal kerja (Y2) 29607 (Y2)

44607 Ekuiti Pemilik:

Modal / Modal awal / Modal l Ogos 2004 30421 (Y2)

(+) Untung bersih / Untung

*

8586 (Y2)

39007

(-) Arnbilan 2400 (Y2)

Modal akhir 36607 (1'2)

Liabiliti Bukan Semasa:

Pinjaman bank 8000 (Y2)

44607 (8) [18 markah] Nota:

1.

*

Terima angka sendiri.

2. Butiran dan angka mesti betul untuk dapat markah.

3. Tolak (I) markah bagi butiran modal dalam (a) dan butiran hasil dalam (b). 4. Jikajawapan dalam bentuk "T' tolak (3) markah bagi (a) dan (2) markah bagi (b).

5. Jika terdapat dua butiran yang sarna dalam (a) dan (b) salah kedua-duanya. Dianggap teka.

SULIT

197

[Lihat sebelah

(9)

SULIT

3(a)

Lengkapan kedai / Lengkapan Stok

Belanja realisasi / Bank

(b)

Realisasi

Rugi realisasi / Realisasi

Rugi realisasi / Realisasi Bank

(c)

Baki bib / Baki

Realisasi Modal Johari

3756/2

Akaun Realisasi

RM RM

13600 (Y2) Modal Johari 12800 (Y2)

17820 (Y2) Bank 11 990 (Y2)

240 (Y2) Rugi realisasi / Modal:

Johari 4580 (1)

Manikam 2290 (1)

31660 31660

(4Y2)

Akaun Modal Johari

RM RM

12800 (Y2) Baki bib / Baki 16500 (Y2)

*4580 (Y2) Bank 880 (1)

17380 17380

Akaun Modal Manikam

RM RM

·2290 (Y2) Baki bib / Baki 15200 (Y2)

12910 (1) 15200 15200 (4Y2) Akaun Bank RM RM 7685

Ch)

Pemiutang 7405 (Y2)

11990 (Y2) Belanja realisasi / Realisasi 240 (Y2)

*880 (Y2) Modal Manikam *12910 (lh)

20555 20555

(3) [12 markah]

(10)

Nota:

I.

*

Terima angka sendiri.

2. Butiran dan angka mesti betul untuk dapat markah. 3. Tidak ada tolakan markah.

4. Terima akaun modal beruangan.

5. Kriteria catatan bergu untuk menentukan butiran:

(i) Akaun Realisasi - - - 2 - 4 - 0I Belanja realisasi Akaun Bank - - - , Belanja realisasi 240 Alternatif: Akaun Realisasi - - - 2 - 4 - 0

I

Bank

---=-===,

Akaun Realisasi Bank 240 (ii) Akaun Realisasi Bank 11990 Rugi realisasi: lohari 4580 Manikam 2290

Akaun Modal Johari

---=-4=-5-8-0

I

Rugi realisasi

Akaun Modal Manikam - - - 2 - 2 - 9 0 - 1

Rugi realisasi

(11)

SULIT 3756/2 Altematif: Akaun Realisasi Bank 11990 Modal: Johari 4580 Manikam 2290

Akaun Modal Johari

Realisasi 4580

I

Akaun Modal Manikam

Realisasi 2290

I

Akaun pertama menentukan butiran catatan bergu dalam akaun berikutnya.

6. Catatan salah:

Akaun Realisasi

RM RM RM

Rugi realisasi I Modal:

Johari 4580 (X) Manikam 2290 (X)

6870

31660 31660

(12)

4

(i) Kos Tetap RMJS600 (1)

(ii) Kos Berubah seunit RM1.20 (1)

(iii) Margin Caruman seunit = Harga jualan seunit - Kos Berubah seunit (\0)

1.80 -

*

1.20 (or Ih)

RMO,60 (or 2)

(iv) Titik Pulang Modal Margin Caruman seunit Kos Tetap (\0) ATAU

Kos Tetap

Harga jualan seunit - Kos Berubah seunit (or \0) ATAU

*

18600 1.80 -

*

1.20 (or \0) ATAU

*

18600

*

0.60 (or \0)

31000 unit I RM55 SOO (or 2)

(v) Sasaran Jualan Margin Caruman seunit Kos Tetap + Untung ( \0) ATAU

*

18 600 + 48 000

*

0.60 (or \0)

111 000 unit (or 2)

(vi) Titik Pulang Modal Kos Tetap

Margin Caruman seunit (\0)

ATAU

= Kos Tetap

Harga jualan seunit - Kos Berubah seunit (or \0) ATAU 19860 1.80 -

*

1.20 (or I) ATAU 19860

*

0.60 (or I) 33 J00 unit! RM59 5S0 (or 2) [10 markah] Nota:

1.

*

Terima angka sendiri.

(13)

SULIT 3756/2

BAHAGIANB

5. (a) (i) Penyata Mengira Modal pada 30 Jun 20051 Modal akhir (Y2)

RM RM Aset: Kenderaan 27000

(1)

Alatan 11290

(1)

Stok 12550 (Y2) Penghutang 27810

(1)

Bank 9810 (Y2) 88460 (-) Liabiliti: Pemiutang 21252 (Y2)

Sewa dibayar terakru 450

Ch)

21 702

---~-Modal 30 Jun 2005 / Modal akhir 66758 (Y2)

(6) (ii) Penyata Untung Rugi bagi tabun berakhir 30 Jon 2005 (Y2)

RM

Modal pada 30 Jun 2005 / Modal akhir

*

66 758 (Y2)

(+) Ambilan 1 750

(1)

68508

(-) Modal tambahan 1 840 (Y2)

66668 (-) Modal 1 Julai 2004 / Modal awal 58670 (Y2)

Untung bersih / Untung 7998

(1)

(4) (b) - Tidak dapat menyediakan Imbangan Duga

(1)

- Tidak dapat menguji ketepatan kerja.perakaunan

(1)

- Sukar taksir kedudukan kewangan

(1)

- Sukar mendapat maklumat kewangan

(1)

- Untung / rugi yang dikira tidak tepat

(1)

Nota:

1. Terima 2 fakta sahaja.

(2) [12 markah]

(14)

Nota:

1.

*

Terima angka sendiri.

2. Butiran dan angka mesti betu1 untuk dapat markah dalam (a). 3. Terima butiran tambah / to1ak berselang seli dalam (a) (ii).

4. To1ak (1) markahjika (a) (ii) disediakan da1am bentuk "T" - Akaun Modal.

5. Terima jawapan (a) (i) dan (ii) yang disatukan dalam bentuk Kunci Kira-kira. Jika Kunci Kira-kira dalam bentuk "T" tolak (1) markah.

[Lihat sebelah

(15)

SULIT

3756/2 6

(a)

Baki bib / Baki Dividen

Buku Tunai (Ruangan bank sahaja) RM 7455 (Y2) Insurans 2855 (1) Caj Bank RM 1280 25 (1) (1) JayaMaju Suria Enterprise Baki bib / Baki

20 1 767 7218 (1) (1) (Y2) 10310 10310 (6)

(b) Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2005 ('12)

RM Baki debit seperti Buku Tunai (Y2)

*

7218 (Y2) Tarnbah: Cek be1um debit:

Sykt. Aman / No Cek: 543875 970 (1) 8 188 Ci2) Tolak: Cek be1um kredit:

Kedai Anis 288 (1)

KejoraBhd. 2713 (1)

3001 Baki kredit seperti Penyata Bank ('12) 5 187 (Y2)

(6) [12 markah] Nota:

1.

*

Terima angka sendiri.

2. Butir danangka mesti betul untuk dapat markah.

3. Tidak terirna jawapan (b) selain daripada bentuk penyata. 4. Terimajawapan (b) yang bennula dengan baki penyata bank.

5.' Jika butiran dan angka yang sarna terdapat dalam (a) dan (b), salah kedua-duanya.

6. Terimajawapan (b) yang carnpur dan tolaknya berselang se1i.

PERATURANPEMARKAHANTAMAT

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :