Zikir / Wirid / Doa Selepas Solat (Sembahyang Fardhu) yang Benar

17  Download (3)

Full text

(1)
(2)

ZIKIR LEPAS SOLAT

ZIKIR LEPAS SOLAT

(Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH)

(Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH)

ههََللاا ررُُففِِغغْْتتََس

س

ْْ أأََ

))

33

x

x

((

ييََ  

 

ََ ككْْ 

 ََببََ  ََ ،،ممُُ 

ََ  

 

  

ّّ   اا  

  

ََ ننْْ 

 ِِووََ ،،ممُُ 

ََ  

 

  

ّّ   اا  

  

ََ  ْْأأََ  

 

ّّ  

  

ُُ للّّ  ااََ

..م

ِِ ااررََككْْ

م

ِِ ااْْووََ 

ِِ 

ََ ججََ  ْْاا ااذذََ

 

“Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah, “Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah, Eng

Engkau kau pembpemberi eri keskeselaelamatmatan, an, dan dan dardariMu iMu keskeselaelamatmatan, an, MahMaha a SucSuci i EngEngkaukau, , wahwahaiai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.” 

Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.” 

(HR. Muslim)

(HR. Muslim)

 

 

ُُ للْْ  

  

ُُ  ْْاا ههُُ  ََ ،،ههُُ  ََ  

 

ََ ييْْررِِش

ش

ََ 

ََ ُُددََححْْووََ ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ

ءء

ٍٍ 

 

ْْ ش

ش

ََ  

 

 ككُُ ى

ىللََععََ  

 

ََ 

 ُُووََ  

 

ُُ  

  

ْْ  

  

ِِ ييُُووََ  

 

ْْ   

  

ِِ  

  

ْْ ييُُ ددُُ  

  

ْْ  

  

ََ  ْْاا ههُُ  ََووََ

..ررُُييْْددِِققََ

(Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh, 3x fardu lain) (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh, 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dialah yang menghidupkan (orang bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dialah yang menghidupkan (orang  yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.  yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat  Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat  Maghrib dan Subuh.” 

Maghrib dan Subuh.” 

(HR. Tirmizi, Ahmad)

(HR. Tirmizi, Ahmad)

ههِِللاا 

 

ََ  

 

ََ ببْْس

س

ُُ

))

33

33

::

ههِِللّّ  ِِ ددُُ  

  

ْْ  

  

ََ  ْْاا

))

33

33

::

ررُُببََككْْأأََ ههُُللاا

))

33

33

 

 

ُُ للْْ  

  

ُُ  ْْاا ههُُ  ََ ،،ههُُ  ََ  

 

ََ ييْْررِِش

ش

ََ 

ََ ُُددََححْْووََ ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ

..ررُُييْْددِِققََ ءءٍٍ 

 

ْْ ش

ش

ََ  

 

 ككُُ ى

ىللََععََ  

 

ََ 

 ُُووََ ددُُ  

  

ْْ  

  

ََ  ْْاا ههُُ  ََووََ

“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah Maha Besar. (33 kali). Tidak ada “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah Maha Besar. (33 kali). Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNy

BagiNya a kerajkerajaan. BagiNya pujaan. Dia-lah aan. BagiNya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas Yang Mahakuasa atas segalsegala a sesuasesuatu.” tu.”  (“Bar

(“Barangangsiapsiapa a yang yang membmembaca aca kalikalimat mat terstersebut ebut setisetiap ap seleselesai sai solasolat, t, akaakan n diamdiampunipuni kesalahannya, sekalipun seperti buih di laut.” 

(3)

 

 

ُُ للْْ  

  

ُُ  ْْاا ههُُ  ََ ،،ههُُ  ََ  

 

ََ ييْْررِِش

ش

ََ 

ََ ُُددََححْْووََ ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ

ََ  

 

ّّ  

  

ُُ للّّ  ااََ ،،ررُُييْْددِِققََ ءءٍٍ 

 

ْْ ش

ش

ََ  

 

 ككُُ ى

ىللََععََ  

 

ََ 

 ُُووََ ددُُ  

  

ْْ  

  

ََ  ْْاا ههُُ  ََووََ

ََ ووََ ، 

، 

ََ  

  

ْْ ننََ 

 ََ  

 

ََ  ِِ  

 

ََ ط

ِِ   

ط

  

ْْ 

 ُُ 

ََ ووََ ، 

، 

ََ  

  

ْْط

ََ ععْْأأََ  

ط

 

ََ  ِِ  

 

ََ  ِِ

ََ

..ددججََ  ْْاا  

  

ََ ننْْ 

 ِِ ددججََ  ْْاا ااذذََ  

 

ُُ ففََننْْييََ

“Tiad

“Tiada Tuhan a Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada Esa, tidak ada sekutusekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya  Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi  Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (se

(selailain n imaiman n dan dan amaamal l solsolehnyehnya). a). HanHanya ya dardari-Mi-Mu u kekkekayaayaan an dan dan kemkemuliauliaan.an.” ” 

(HR.

(HR.

Bukhari dan Muslim)

Bukhari dan Muslim)

 

 

ُُ للْْ  

  

ُُ  ْْاا ههُُ  ََ ،،ههُُ  ََ  

 

ََ ييْْررِِش

ش

ََ 

ََ ُُددََححْْووََ ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ

ََ  

  

ْْ ححََ 

ََ ..ررُُييْْددِِققََ ءءٍٍ 

 

ْْ ش

ش

ََ  

 

 ككُُ ى

ىللََععََ  

 

ََ 

 ُُووََ ددُُ  

  

ْْ  

  

ََ  ْْاا ههُُ  ََووََ

ّّ إإِِ ددُُببُُ  

  

ْْ  ََ 

ََ ووََ ،،ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ ،،ههِِلل

ِِ 

ّّ إإِِ ةةََ  

  

ّّ ققُُ 

ََ ووََ

، 

، 

ُُ  

  

ََ   

  

ََ  ْْاا ءءُُننََثثّّ 

 اا ههُُ  ََووََ  

 

ُُ ض

ض

ْْ ففََ  ْْاا ههُُ  ََووََ  

 

ُُ  

  

ََ  

  

ْْ نن  اا ههُُ  ََ ،

،ُُييّّإإِِ

ََررِِككََ  

 

ْْ  ََووََ  

 

ََ ييْْدد  اا ههُُ  ََ  

 

ََ  

  

ْْص

ص

ِِ للِِخخْْ 

 ُُ ههُُللاا 

 

ّّ إإِِ ههََــََإإِِ ََ

.

.

ََ ووْْررُُ 

 ِِ 

 

ََ  ْْاا

“Ti

“Tiada Tuhan ada Tuhan (ya(yang ng berberhak hak disdisembembah) ah) keckecualuali i AllAllah, ah, YanYang g MahMaha a EsaEsa, , tidatidak k adaada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan (yang Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah.

hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak Kami tidak menyemmenyembah kecuali bah kecuali kepadkepadaNya. Bagi-NyaaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali   All

  Allah, ah, dendengan gan memmemurnurnikaikan n ibaibadah dah kepkepadaadaNyaNya, , seksekalialipun pun oraorang-ong-oranrang g kafkafir ir samsamaa benci.” 

benci.” 

(HR. Muslim)

(HR. Muslim)

Membaca ayat Qursi

Membaca ayat Qursi

setiap selesai solat fardu

setiap selesai solat fardu

(“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat, tidak yang menghalanginya masuk 

(“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat, tidak yang menghalanginya masuk 

Syurga selain mati.” 

Syurga selain mati.” HR. An-Nasai, dan Ibnus Sinni, Sahih menurut Al-Albani 

HR. An-Nasai, dan Ibnus Sinni, Sahih menurut Al-Albani .)

.)

 

 

ٌٌ ننََس

س

ِِ ُُ 

 

ُُ 

 ُُ  

ْْ  ََ ََ ممُُ  

  

  

  

ََ  ْْاا  

  

  

  

ََ  ْْاا  

  

ََ 

 ُُ 

ّّ إإِِ ههََ  ََإإِِ ََ ههُُللّّ  اا

ِِ  

 ْْ

ََ اا 

 ِِ 

ََووََ 

ِِ ااووََ 

 

ََ  

  

ّّ   اا 

 ِِ 

ََ ههُُ  ََ ممٌٌ  

  

ْْ  ََ 

ََ ووََ

 

 

ََ  

  

ْْ  ََ 

ََ  

 

ُُ للََ  

  

ْْ ييََ ههِِ  ِِذذْْ  

ِِ  ِِ 

ّّ إإِِ ُُددََننْْععِِ  

 

ُُ ففََ  

  

ْْ ييََ  

 

ِِ  ّّاا ااذذََ  

 

ْْ 

 ََ

 

 

ْْ 

 ِِ ءءٍٍ 

 

ْْ   

  

ََ  ِِ 

ََ 

 ط

ُُ   

ط

  

ِِ ييُُ 

ََ ووََ  

 

ْْ  

  

ُُ ففََللْْ 

 ََ 

ََووََ  

 

ْْ  

  

ِِ ييددِِييْْأأََ

ِِ ااووََ 

 

ََ  

  

ّّ   اا ههُُ  

  

س

س

ِِ ررْْككُُ  

 

ََ س

س

ِِ ووََ ءءََش

ش

ََ  

 

ََ  ِِ 

ّّ إإِِ ههِِ  

  

ِِ للْْععِِ

(4)

 

 

 للِِ  

  

ََ  ْْاا  

  

ََ 

 ُُووََ  

 

ََ  

  

ُُ ظ

ُُ ففْْححِِ ُُُُ 

ظ

 ئئُُييََ 

ََ ووََ 

ََ  

 ْْ

ََ ااووََ

 

 

ُُ 

 ظ

ِِ   

ظ

  

ََ  ْْاا

ةةررققببللاا))

::

255

255

.(

.(

“Alla

“Allah tidak h tidak ada Ilah (yang ada Ilah (yang berhaberhak k disembdisembah) melainkan Dia Yang ah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagiHidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat  dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat  memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255).

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255).

Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas

Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas

setiap selesai solat fardu

setiap selesai solat fardu

(HR. Abu Daud, An-Nasai, Sahih Tirmizi. Lihat pula Fathul Baari 9/62.)

(HR. Abu Daud, An-Nasai, Sahih Tirmizi. Lihat pula Fathul Baari 9/62.)

 

 

ْْ  ََووََ ددْْللِِييََ  

 

ْْ  ََ..ددُُ  

  

ََ ص

ص

ّّ 

 اا ههُُللّّ  اا..ددٌٌححََأأََ ههُُللّّ  اا  

  

ََ 

 ُُ  

 

ْْ ققُُ

ددٌٌححََأأََ اا 

 

ًً ففُُككُُ ههُُ  ََ  

 

ْْ  

  

ُُ ييََ  

 

ْْ  ََووََ..ددْْ  ََ 

 ييُُ

(

(اا))

..

))

33

“D

“Denengagan n memenynyebebut ut nanama ma AlAllalah h YaYang ng MaMaha ha PePengngasasih ih lalagi gi MaMaha ha PePenynyayayanang.g. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segal

Nya segala a uruurusansan. . Dia tidak Dia tidak berberanaanak k dan tiada dan tiada pulpula a dipdiperaeranaknakkankan, , dan dan tidtidak ak adaada seorang pun yang setara dengan Dia.” 

seorang pun yang setara dengan Dia.” 

 

 

ْْ 

 ِِووََ. 

. 

ََ للََ 

 ََ 

ََ ررش

ش

ََ  

 

ْْ 

 ِِ . 

. 

ِِ للََففََ  ْْاا 

 

 ررََ  ِِ ذذُُ 

 ععُُأأََ  

 

ْْ ققُُ



ِِ 

ِِ 

ََففّّننّّ  اا ررش

ش

ََ  

 

ْْ 

 ِِووََ. 

. 

ََ ققََووََ ااذذََإإِِ  

 

ٍٍ س

س

ِِ 

ََ ررش

ش

ََ

ددََ  

  

ََ ححََ ااذذََإإِِ ددٍٍس

س

ِِ ححََ ررش

ش

ََ  

 

ْْ 

 ِِووََ..ددِِ  

  

ََ  

  

ُُ  ْْاا

.(

.(للففاا))

))

33

“D

“Denengagan n memenynyebebut ut nanama ma AlAllalah h YaYang ng MaMaha ha PePengngasasih ih lalagi gi MaMaha ha PePenynyayayanang.g. Kat

Katakaakanlanlah: h: Aku Aku berberlindlindung ung kepakepada da RabRabb b yanyang g menmenguaguasai sai SubSubuh, uh, dardari i kejkejahaahatantan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan-kejahatan kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.” 

orang yang dengki apabila ia dengki.” 



ننّّ  اا ههِِ  ََإإِِ.

.

ِِ ننّّ  اا  

  

ِِ للِِ 

 ََ.

.

ِِ ننّّ 

 اا 

 

 ررََ  ِِ ذذُُ 

 ععُُأأََ  

 

ْْ ققُُ

ُُ   

  

ِِ س

س

ْْ  

  

ََ ييُُ  

 

ِِ  ّّاا.

.

ِِ ننّّخخََ  ْْاا 

 

ِِ اا 

 

ََ س

س

ْْ  

  

ََ  ْْاا ررش

ش

ََ  

 

ْْ 

 ِِ.ِ.ِ

ِِ ننّّ  ااووََ  

 

ِِ ننّّججِِ  ْْاا  

  

ْْ 

 ِِ.

.

ِِ ننّّ 

 اا 

 ِِووددُُ 

 

ُُ 

ِِ

(

(نناا))

..

))

33

“D

“Denengagan n memenynyebebut ut nanama ma AlAllalah h YaYang ng MaMaha ha PePengngasasih ih lalagi gi MaMaha ha PePenynyayayanang.g. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, da

dari ri kekejajahahatatan n (b(bisisikaikan) n) sysyaiaitatan n yayang ng bibiasasa a berbersesembmbununyiyi, , yayang ng memembmbisisikkikkanan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.” 

(5)

Cara Berdoa

Cara Berdoa

Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah.

untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah. Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu

Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujudketika sujud,, duduk diduduk di antara dua sujud

antara dua sujud dandan selepas tasyahud dan selawatselepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi waatas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam.

sallam sebelum salam.

Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud:

'Allahummagfilii, warhamnii, wahdinii, wajburnii, warzuqnii, wa'aafinii' ertinya "Ya 'Allahummagfilii, warhamnii, wahdinii, wajburnii, warzuqnii, wa'aafinii' ertinya "Ya  Allah ampunilah aku, rahmatillah aku, berilah hidayah kepadaku, cukupilah aku, berilah  Allah ampunilah aku, rahmatillah aku, berilah hidayah kepadaku, cukupilah aku, berilah

rezeki kepadaku dan maafkanlah aku"  rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" 

Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda:

"Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu, sedangkan ketika sujud "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu, sedangkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, niscaya segera dikabulkan untuk kalian" 

sungguhlah dalam berdoa, niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim)(H/R Muslim)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa (ketika itu)" 

maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim)(H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa:

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" 

"Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki"  Dalam lafaz yang lain:

Dalam lafaz yang lain: "Kemu"Kemudian pilihlah doa dian pilihlah doa yang paling disukai lalu yang paling disukai lalu berdberdoa" oa"  (H/R Sahihain)

(H/R Sahihain)

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, aku dari fitnah Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit

berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang.” hutang.” (HR. Bukhari dan Muslim)(HR. Bukhari dan Muslim)

.

.

ِ

ِ

ّ

ّ

ن

ن

 

 

ا

ا

  

  

َ

َ

 

 

ِ

ِ

 

 

َ

َ

 

 

ِ

ِ

ذ

ُ

ُ

ذ

  

  

ْ

ْ

ع

ع

ُ

ُ

َ

َ

أ

أ

و

و

َ

َ

 

 

َ

َ

ّ

ّ

ن

ن

ج

ج

َ

َ

 

 

ْ

ْ

ا

ا

  

  

َ

َ

 

 

ُ

ُ

َ

َ

 

 

س

س

ْ

ْ

َ

َ

أ

أ

 

 

ْ

ْ

 

 

ِ

ِ

إ

إ

 

 

ّ

ّ

  

  

ُ

ُ

ّ

ّ

ل

ل

 

 

َ

َ

ا

ا

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu, agar dimasukkan ke Surga dan “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu, agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka.” 

aku berlindung kepadaMu dari Neraka.” (HR. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah)(HR. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah)

. 

. 

َ

َ

 

 

ِ

ِ

َ

َ

َ

َ

ب

ب

ع

ع

ِ

ِ

 

 

ِ

ِ

  

  

ْ

ْ

ح

ح

ُ

ُ

و

و

َ

َ

،

،

َ

َ

ر

ر

ِ

ِ

  

  

ْ

ْ

ش

ش

ُ

ُ

و

و

َ

َ

،

،

َ

َ

ر

ر

ِ

ِ

ْ

ْ

ك

ك

ذ

ذ

ِ

ِ

ى

ى

َ

َ

ل

ل

ع

ع

َ

َ

 

 

ْ

ْ

ن

ن

ع

ع

ِ

ِ

َ

َ

أ

أ

 

 

ّ

ّ

  

  

ُ

ُ

ّ

ّ

ل

ل

 

 

َ

َ

ا

ا

“Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku

“Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu, syukur kepada-untuk menyebut nama-Mu, syukur kepada-Mu dan ibadah yang baik untuk-kepada-Mu.” 

Mu dan ibadah yang baik untuk-Mu.” (HR. Sahih Abu Daud dan An-Nasai)(HR. Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Ada

Adapun pun berberdoa doa selselepaepas s selselesaesai i solsolat, at, tidtidak ak ada ada concontohtohnya nya dardari i NabNabi i SalSallalllallahu ahu 'al'alaihaihii wasallam. (Wallahu a’lam, selepas solat - Nabi hanya berzikir)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in