• Tidak ada hasil yang ditemukan

MK To truong Chat Luong NL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "MK To truong Chat Luong NL"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

M

Ô

T

T

C

C

ÔN

Ô

N

G

G

V

V

I

I

C

C

TỔ TRƯỞNG TỔ

CH T LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

I. YÊU C U

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học.

2. Đào tạo:

 Thông qua các khóa huấn luyện về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, TQM và khóa huấn luyện do Công Ty tổ chức.

3. Kỹ Năng:

 Khả năng làm việc tốtdưới cường độ áp lực cao.

 Khả năng phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành niệm vụ chung  Năng lực quản lý nhân sự và quyết đoán trong giải quyết công việc.  Năng lực đào tạo cán bộ kế thừa.

 Thành thạo vi tính văn phòng

4. Kinh nghiệm :

 Am hiểu về công tác quản lý chất lượng sản phẩm.  Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức quản lý điều hành nhân sự To chất lượng Nguyên Liệu và chịu trách nhiệm

trước Truong Phong về kết quả hoạt động của To.

2. Nắm vững tình trạng kỹ thuật–chất lượng sản phẩm, tham gia giải quyết các khiếu nại

chất lượng tại các Xí nghiệp hoặc khách hàng bên ngoài Công ty. Xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp.

3. Theo dõi và tổng hợp tình hình khiếu nại khách hàng, thông tin kịp thời đến các đơn vị

liên quan.

4. Giải quyết các thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách

5. Báo cáo các khó khăn và đề xuất các biện pháp giải quyết liên quan đến công việc để

hoàn thành tốt các công việc được giao

6. Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền do Truong phong chỉ định khi Truong phong vắng

mặt.

7. Báo cáo Truong Phong về các lĩnh vực trách nhiệm được giao

III QUYỀN HẠN :

1. Phân công điều động nhân sự của To thực hiện các công tác nhằm đạt hiệu quả trong

nhiệm vụ được giao.

2. Đề nghị các đơn vị cung cấp các dữ liệu, thông tin, văn bản, chứng từ……… giúp hoàn

thành nhiệm vụ của To.

3. Được quyền tham gia các buổi họp của Phong QA. Huy động nhân viên To chất lượng

NL tăng ca để giải quyết công việc của To

4. Được quyền tổ chức cáccuộc họp nội bộ To để truyền đạt thông tin chất lượng nhằm

rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong nhiệm vụ được giao.

5. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật CB-NV thuộc To khi có thành tích hoặc vi

phạm kỷ luật theo các Quy định Công ty.

6. Đề xuất ý kiến nhằmcải tiến quy trình, qui định…. liên quan đến chất lượng sản phẩm,

góp phần tăng cường hiệu qủa của hệ thống và sự phát triển chung của Công ty.

7. Đề nghị Truong Ban hỗ trợ các khó khăn vướng mắc nếu ngoài phạm vi giải quyết .

Báo cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết thỏa đáng.

IV- C P BÁO CÁO :

 Truong phong QA

Referensi

Dokumen terkait

Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang bersumber pada kebudayaan dan dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan daya tarik

Peranan sektor swasta dalam perbenihan tanaman pangan di Indonesi'a masih terbatas. Sistem perbenihan tanaman pangan di'lndonesia mulai dari pembentukan varietas

Pembuatan daun Binahong menjadi cincau juga merupakan bentuk dari pemanfaatan yang efektif dan marketable karena hasil olahan tersebut memiliki rasa, aroma yang khas,

Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi telah menjangkau daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan e-Learning akan

Selain itu, saya mengajukan permohonan transkrip nilai dari matakuliah yang pernah saya ambil untuk keperluan pindah ke Perguruan Tinggi lain. Demikian permohonan

NAMA/ALAMAT/NPWP PERUSAHAAN HASIL EVALUASI ADMINISTRASI HASIL EVALUASI TEKNIS HASIL EVALUASI HARGA HASIL PENAWARAN

We propose that the onset of birch dieback is triggered by a combination of, first, xylem cavitation brought about by low winter temperatures and freeze--thaw cycles in the stem,

Sehubungan dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Reusak - Pribu, maka kami mengundang saudara untuk klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Penawaran Saudara pada