KUMPULAN SOAL UTS KELAS 5 SD/MI SEMESTER GENAP UTSKLS5SMT 2

271 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : Agama Nama :

Kelas : V ( Lima) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu :

-I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 1. Raja dari Negeri Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah adalah …..

A. Fir’aun B. Abraham C. Obama D. Abrahah

2. Lanjutan ayat “fawaylul lilmusallinal-lazina hum” adalah ….

A. ‘an salatihim sahun B. yura’un C. yadu’’ul yatim D. ‘ala ta’amil miskin 3. Surah Al-Fil terdiri dari ….

A. 5 ayat B. 6 ayat C. 7 ayat D. 8 ayat

4. Arti Nabi secara bahasa adalah ….

A. pembawa berita B. pembawa air C. delegasi D. utusan

5. Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan diperintah untuk disampaikan kepada umatnya adalah pengertian ….

A. Nabi B. Rasul C. Ulama D. Wali

6. Jumlah Rasul yang wajib kita imani ada ….

A. 5 B. 15 C. 25 D. 35

7. Tempat yang dibangun oleh Abrahah …. orang-orang

A. disukai B. diperhatikan C. dikunjungi D. tidak menarik perhatian 8. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim adalah terjemahan surat Al-Ma’un ayat ke . . . .

A. Satu B. dua C. tiga D. empat

9. Surah Al-Ma’un terdiri dari ….

A. 5 ayat B. 6 ayat C. 7 ayat D. 8 ayat

10. Rasul itu bersifat tablig, mustahil ….

A. Kitman B. Kizib C. Baladah D. Khianat

II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah . . . . 2. Khatamul Anbiya artinya . . . .

3. Nabi yang mendapat gelar Abul Anbiya adalah . . . . 4. Rasul itu bersifat fatonah, mustahil bersifat . . . . 5. Rasul itu mustahil bersifat Baladah, artinya . . . .

6. Tongkat berubah menjadi ular adalah mukjizat Nabi . . . . 7. Ajaran yang dibawa para Rasul adalah ajaran . . . . 8. Tugas utama seorang Rasul adalah . . . .

9. Rasul itu bersifat amanah, mustahil bersifat . . . .

10. Seorang Nabi yang bisa membuat perahu besar adalah . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi?

2. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul!

3. Sebutkan sifat wajib bagi Rasul beserta artinya!

(2)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA Nama :

Kelas : V (Lima) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Orang Tua

Waktu : -

Bacalah cuplikan wacana ini dengan seksama !

Jagalah Keselamatan Isi Laut Kita

Laut itu kaya dan indah sekali . Di dalam laut yang indah itu, hidup berbagai hewan yang unik. Sepengetahuan kita, hewan laut adalah sejenis ikan, akan tetapi ternyata tidak hanya ikan yang ada disana. Hewan ini tidak menyerupai ikan laut, ada yang seperti ulat, durian, tanaman pakis, dan ada pula yang seperti binatang.

I. Berilah tanda (X) pada jawaban A, B. C, atau D pada jawaban yang di anggap benar! 1. Penulisan judul yang tepat dibawah ini adalah . . . .

A. jagalah keselamatan isi laut kita B. jagalah keselamatan isi laut Kita C. jagalah Keselamatan Isi Laut Kita D. jagalah Keselamatan isi laut kita 2. Wacana diatas terdiri dari . . . .

A. 4 kalimat B. 5 kalimat C. 6 kalimat D. 7 kalimat 3. Kalimat utama dari paragraf diatas adalah . . . .

A. di dalam laut ada ikannya C. hewan ini tidak menyerupai ikan B. hewan laut itu sejenis ikan D. laut itu kaya dan indah sekali 4. Sepengetahuan kita, hewan laut adalah sejenis ikan, akan tetapi ternyata . . . . A. banyak buaya-buayanya C. menyerupai karang dan bintang B. tidak hanya ikan yang ada disana D. lumba-lumba dan paus yang buas 5. Keselamatan jika diuraikan menurut suku katanya adalah . . . .

A. ke-se-la-matan C. ke-se-la-ma-tan

B. ke-se-la-mat-an D. ke-se-lam-at-an 6. Dilihat dari suku katanya menyerupai memiliki . . . .

A. 3 suku kata C. 5 suku kata B. 4 suku kata D. 6 suku kata

7. Anak itu (tangis) kepergian ibunya. Kata dalam kurung seharusnya . . . .

(3)

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat !

1. Anak itu mempunyai sifat besar kepala. Kata konotasi pada kalimat besar kepala adalah . . . .

2. Perusahaan paman Salim sudah gulung tikar. Gulung tikar artinya . . . .

3. Ketika guru (terang) pelajaran sebaiknya murid memperhatikan, kata dalam kurung seharusnya . . . .

4. Lemparan bola anak itu jauh sekali. Antonim kata jauh adalah . . . .

5. Kata dasar mempertanggungjawabkan adalah . . . .

6. Pergilah kamu dari sini ! Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat . . . . 7. Di,ke,dari,pada,daripada merupakan kata . . . .

8. kata yang termasuk kedalam kata sambung misalnya . . . .

9. Ayahku menjadi tangan kanan di perusahaan Garmen, arti kata yang di cetak miring bermakna konotasi pada kalimat ini adalah . . . .

(4)

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas : V (lima)

Hari / Tanggal :

I. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap bener !

1. Jam 06.00 isuk-isuk panon poe geus katembong, kecap katembong saharti jeung …. a. kanyahoan b. katingali c. kaciri d. kacida

2. Kasenian sisingaan asalna ti Subang, kalimah pananya keur jawaban tadi nyaeta….

a. kamana b. dimana c. nu mana d. ti mana

3. Pa Sanusi sangsara ka kolotnakeun, harti tina paribasa tadi nyaeta ….

a. Maut nyereka congona c. adean ku kuda beuruem b. uyah tara tees ka luhur d. disakompet daunkeun

4. Rudi ngala salak ti kebon, nu kaasup jejer nyaeta ….

a. salak b. rudi c. ti kebon d. ngala

5. Ari “Arjuna” teh keur lalandian ka jalma anu ….

a. kasep b. goreng c. begang d. lintuh

6. Dina bahasa sunda anak ucing sok disebut ….

a. burayak b. bilatung c. pedet d. bocokok

7. Ki Ihin manggul cau mani ….

a. sapapan b. saleunjeur c. saturuy d. sakompet 8. Kecap serepan tina bahasa arab diantarana ….

a. pakir b. parkir c. lampu d. ekspor

9. Neng Irma mah kaasup budak nu hampak birit, hartina ….

a. kedul b. daekan c. melid d. pamalesan

10. Hayam jago keur macok sangu anu murag, masok kuduna mah ….

a. macokan b. dipacokan c. dipacok d. kapacok

11. Ari jalma nu beuki pisan kana lada sok disebut ….

a. kawas ucing b. kawas merak c. kawas hayam d. kawas lauk 12. Dina ngaran kekembangan, olohok the nyaeta ngaran kembang …..

a. awi b. waluh c. kadu d. cau

13. Budak teh babari wanoh, wanoh nyaeta ….

a. babari apal b. babari seuri c. babari ngmabek d. babari wawuh 14. Kuring ge daek mantuan … diburuhan!.

a. kudu b. hade c. ngan d. asal

15. Barudak keur … arulin ucing-ucingan.

a. udag-udagan b. ajleng-ajlengan c. abur-aburan d. indit-inditan

I. Eusian

16. Budak teh kawas …….…. jeung ……..… ngan pasea bae. 17. Kecap “kitab” serepan tina basa ….

18. Kasenian nu kasohor ti Subang nyaeta ….

19. Kecap bungah mun make rarangken pi- -eun jadi …. 20. Komputer salah sahiji kecap istilah ….

21. Enya ari uyah mah tara tees ka …. 22. Ma Iroh meuli piring lobana ….

23. Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta …. 24. Ari nu sok ngigeulkeun wayang golek disebutna ….

(5)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : I P A Nama :

Kelas : V ( Lima) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu :

-IV. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 1. Gaya dapat menyebabkan benda, kecuali . . . .

A. benda diam menjadi bergerak C. benda menjadi panas B. bentuk dan ukuran benda berubah D. arah gerak benda berubah 2. Tarikan atau dorongan disebut . . . .

A. gaya B. newton C. kekuatan D. energi

3. Buah yang jatuh dari pohon ke bawah akibat pengaruh gaya . . . .

A. magnet B. gravitasi C. mesin D. gesek

4. Gaya yang bekerja pada saat sepeda direm ialah . . . .

A. gaya mesin B. gravitasi C. pegas D.gesek

5. Contoh penggunaan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya . . . . A. layang-layang B. kompas C. menendang bola D. ketapel 6. Berikut ini termasuk jenis pesawat sederhana kecuali . . . .

A. Pengungkit B. bidang miring C. papan luncur D. katrol 7. Alat seperti gambar di samping menggunakan prinsip . . . .

1. A. bidang miring C. pengungkit B. roda berporos D. katrol

Pisau kampak

8. Pesawat sederhana yang merupakan contoh pengungkit adalah . . . .

A. kapak B. sekrup C. eskalator D. gunting

9. Di bawah ini termasuk sifat-sifat cahaya, kecuali . . . .

A. merambat lurus B. dipantulkan C. dibiaskan D. dibelokkan 10.Orang yang menderita rabun jauh dapat ditolong menggunakan lensa . . . .

A. cekung B. cembung C. rangkap D. silindris

V. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

11. Sendok yang disimpan dalam gelas telihat bengkok, hal ini karena sifat cahaya . . . . 12.Untuk mengurangi gaya gesek, mesin kendaraan diberi . . . .

13.Bagian mata yang berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam adalah . . . . 14.Ketidakmampuan mata untuk melihat benda-banda yang dekat disebut . . . .

15.Ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh dan dekat karena faktor usia disebut . . . .

VI. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 16.Tuliskan 3 jenis Kalinan Mata !

17.Tuliskan 5 bagian-bagian pada Mata! 18.Apa yang dimaksud Pembiasan Cahaya?

(6)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial Nama :

Kelas : V (Lima) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Orang Tua

Waktu :

-I. Pilihan Ganda Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D didepan jawaban yang benar !

1. Kerja paksa yang diterapkan pada masa penjajahan Jepang ada;ah ….

A. Tanam paksa B. Romusha C. Gotong royong D. Rodi 2. Pertama kali Belanda dating ke Indonesia mendarat di ….

A. Karawang B. tarakan C. Banten D. Aceh

3. Pahlawan yang berjuang melawan Belanda dari Banjarmasin adalah ….

A. Pangeran Antasari B. Tengku Umar C. Pangeran Diponogoro D. Pattimura 4. Gambar disamping ini adalah ….

A. Imam Bonjol dari Padang

B. Sultan Agung Tirtayasa dari Mataram C. Pattimura dari Maluku

D. Sultan Hasanudin dari Makasar

5. Kongres Pemuda II diselenggarakan di ….

A. Bandung B. Jakarta C. Surabaya D. Semarang

6. Kota yang di Bom oleh sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah …

A. Tokyo B. Nagasaki C. Fujiyama D. Hirosima

7. Para pemuda membawa paksa Ir Soekarno dan Moh. Hatta ke ….

A. Rangkasbitung B. Serang C. Jakarta D. Rengasdengklok 8. Yang bukan perumus teks proklamasi adalah ….

A. Bung Hatta B. Bung Tomo C. Bung Karno D. Ahmad Soebarjo 9. Gambar Pahlawan pencipta lagu Indonesia Raya, WR Supratman adalah ….

A. B. C. D.

10. Tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan di …..

A. Jl. Mampang Timur C. Jl Pegangsaan Timur B. Jl. Menteng Timur D. Jl. Paguyuban Timur

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 1. Kepanjangan dari BPUPKI adalah …..

2. Isi sumpah pemuda yang ketiga mengenai ….. 3. Jepang Menyerak kepada sekutu pada tanggal …. 4. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari ….

5. RA Kartini mengarang sebuah buku yang judul …. 6. Bapak Pendidikan Indonesia adalah ….

7. Imam Bonjol adalah pahlawan dari daerah .... 8. Organisasi Pemuda yang pertama adalah …. 9. Jepang datang pertama kali di ….

10. Proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno di rumahnya pada pukul/jam ….

III. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. Sebutkan tokoh yang mendapat julukan tiga serangkai ! 2. Siapakah Bapak Proklamator Republik Indonesia ?

(7)

5. Bagaimana cara kita menghargai para Pejuang dalam merebut Kemerdekaan RI ?

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : PKn Nama :

Kelas : V (Lima) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu :

-I. Pilihan Ganda Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D didepan jawaban yang benar !

1. Sekelompok orang yang memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu yang sama disebut …. A. kelompok B. organigram C. organisasi D. kumpulan

2. Berbadan hukum, mempunyai AD, ART, dan susunan pengawas merupakan . . . organisasi

A. tujuan B. peranan C. cita-cita D. ciri-ciri

3. Aturan tertulis yang berisi tentang pedoman berjalannya seluruh kegiatan suatu organisasi disebut……..

A. AD dan ART B. SK C. ART D. Visi dan Misi

4. Di bawah ini yang membedakan organisasi formal dan informal adalah . . . . A. adanya susunan pengurus C. memiliki anggota B. adanya program kerja D. memiliki AD dan ART

5. Mencari calon anggota, menyusun AD, ART, dan membentuk susunan pengurus merupakan . . . terbentuknya organisasi

A. ciri-ciri B. langkah-langkah C. cita-cita D.visi-misi 6. Organisasi yang memiliki disiplin ketat di bawah ini adalah . . . .

A. PKK B. Darma Wanita C. DKM D. KUA

7. Di bawah ini organisasi yang memiliki disiplin longgar, kecuali ….

A. PMR B. PMI C. Pergosi D. KUA

8. Organisasi yang tidak berbadan hukum di bawah ini adalah . . . .

A. formal B. informal C. Regional D.Nasional

9. Di bawah ini organisasi yang berada di lingkungan sekolah, kecuali . . . .

A. Dokcil B. RAIS C. DKM D. Paskibra

10. Organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial adalah . . . .

A. BEM B. OSIS C. Paskibra D. RAIS

11. Latar belakang dibentuknya OSIS adalah……..

A. adanya para perintis C. adanya SK Depdikbud

B. adanya organisasi-organisasi D. menghindari perpecahan antar siswa 12. Mengelola, membina dan mengembangkan OSIS di sekolah yang dipimpinnya, merupakan

tugas….

A. Guru B. siswa C. Pembina D. orang tua murid

13. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu dari . . . .

A. tujuan Pramuka B. tujuan OSIS C. tujuan PMI D. tujuan BEM 14. Tunas kelapa merupakan lambang dari organisasi . . . .

A. OSIS B. Pramuka C. PMR D. PMI

15. Organisasi yang dilakukan di sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi adalah ……

A. UKS B. OSIS C. ROHIS D. Pramuka

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !

11.Pembina Pramuka tertinggi di sekolah adalah . . . . 12.Hari Jadi Pramuka diperingati setiap tanggal . . . . 13.PON kependekan dari . . . .

14.Organisasi induk dari semua cabang olahraga di Indonesia adalah . . . . 15.DKM singkatan dari . . . .

(8)

17.Bapak Pramuka Indonesia adalah . . . . 18.Salah satu tujuan PKK adalah . . . . 19.Mabigus di sekolah dasar adalah . . . .

Figur

Gambar disamping ini adalah ….
Gambar disamping ini adalah . View in document p.6

Referensi

Memperbarui...