KUMPULAN SOAL UTS KELAS 6 SD/MI SEMESTER GENAP UTS6SMT2

17  355  11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : Agama Nama :

Kelas : VI (Enam) Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Ortu

Waktu :

-I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 1. Al-Maidah artinya ….

A. kamar-kamar B. Segumpal darah C. hidangan D. lebah 2. Memakan bangkai, darah dan daging babi hukumnya adalah ....

A. wajib B. haram C. sunnah D. makruh

3. Surah dan ayat yang terakhir turun adalah ….

A. Al-Alaq : 1-5 B. An-Nas C. An-Nisa : 3 D. Al-Maidah ayat 3 4. Al-Hujurat artinya ….

A. kamar-kamar B. Segumpal darah C. hidangan D. lebah 5. Orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling ....

A. berhasil B. baik akhlaknya C. bertaqwa D. sukses 6. Manusia diciptakan berbeda agar saling ....

A. bermusuhan B. mengejek C. mengenal D. Berperang 7. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW disebut ….

A. Haji Wada’ B. Hai Ifrad C. Haji Qiran D. Haji Tamattu 8. Mengundi nasib dengan anak panah hukumnya ….

A. wajib B. haram C. sunnah D. makruh

9. Istilah saling mengenal dalam Islam disebut ….

A. taqarrub B. tahallul C. Tawaddu’ D. Ta’arruf 10. “Dan telah Aku cukupkan kepadamu ....

A. agamamu B. agama bagimu C. nikmatKu D. nikmatmu

II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Pada masa jahiliyah nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah . . . . 2. As-Siddiq artinya . . . .

3. Sebutan Abu Bakar setelah masuk Islam adalah . . . . 4. Umar bin Khattab adalah khalifah yang ke . . . .

5. Gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab adalah . . . . 6. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah . . . .

7. Puasa dalam arti bahasa adalah . . . .

8. Salat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ialah . . . . 9. Makan dan minum pada saat puasa hukumnya . . . .

10. Berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah hukumnya . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Apa yang dimaksud dengan puasa?

(2)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Nama :

Kelas : VI (Enam) Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Ortu

Waktu :

-IV. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar !

5

6

(3)

V. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Pak tani itu berhasil (budi daya) salak pondoh.

Kata dalam kurung seharusnya ….

2. Baksara suka mengoleksi perangko, ia sudah lama menjadi …. 3. Sebuah surat terdiri dari surat …………..…. Dan surat ……….. 4. Dalam sebuah cerita terdapat sebuah unsur intrinsic, yaitu ….

5. Berbicara di depan orang banyak dengan membacakan teks bacaan disebut ….

6. Sebuah surat terdiri dari kepala surat, alamat surat, ………, ……….., dan ………

7. Tempat, waktu, suasana terjadinya cerita disebut …. 8. Mengkritik harus ……… pendapat orang lain 9. Fabel adalah …….

10.Amanat adalah ……

VI. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Carilah sinonim dari kata-kata berikut !

Gembira, Jelita, Abjad, Ibu, Nasihat 4

7

8

(4)

2. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini ! Komputer, Kolkulator, mesin dan Hitungan

3. Susunlah percakapan berikut !

a) Rian : “Terima kasih, besok aku akan pergi bersama Diki.” b) Rian : “Apakah kamu akan pergi ke pesta ulang tahun Adi?” c) Ayu : “Alamatnya jalan Ungu no. 12.”

d) Rian : “Boleh, boleh. Tapi Ayu, dapatkah kamu memberikan alamat Adi?” e) Ayu : “Aku tidak bisa datang. Besok ayahku pulang dari Tanjung Pinang.

Bolehkah aku menitipkan hadiahku padamu?”

4. TEMAN BARU

Banyak gaya! Itulah komentar yang paling tepat untuk anak baru bernama Ica. Mentang-mentang pindahan dari luar negeri, perilakunya sombong. Ketika yang lain mencatat pelajaran, dia malah memainkan handphon-nya. Katanya, di sana pelajaran seperti itu sudah diajarkan di luar negeri.

Jelaskan watak tokoh Ica pada kutipan cerpen tersebut !

(5)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Pangajaran : Basa Sunda

Kelas : VI (Genep)

Dinten / Kaping :

Waktos :

-I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener ! 1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . .

A. informasi B. warta C. amanat D. piwuruk

2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .

A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar

3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . .

A. udur B. gering C. teu walakaya D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .

A. ngadongeng B. pangumuman C. bewara D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .

A. ditalar B. dibaca C. diapalkeun D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .

A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan 7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?

A. di B. ka C. ti D. na

8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . .

A. diregepkeun B. ngaregepkeun C. ragepan D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .

A. sumpang – simpang C. sesepak B. cas – ces – cos D. guna – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .

A. mupuas kanu keur cilaka

B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun.

D. jauh – jauh teu beubeunangan

11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .

A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.

A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas

14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .

A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” ! B. “Budak et amah musuhna meuni loba”

C. “Angga mah budak akur jeung batur”

D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur” 15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .

A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

II. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah ! 16. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . . 17. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

Nami :

Peunteun Tawisan

Guru Sepuh murid

(6)

18. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . . 19. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.

20. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

21. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan. 22. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh.

Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . . 23. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .

24. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

25. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . .

III. Prak jawab luyu jeung parentahna !

26. Tulis 2 (dua) kecap make rarangken hareup para, tuluy jieun kalimahna ! 27. Tulis 3 (tilu) rupa jenis grafik !

28. Jieun kalimah make gaya basa ngumpamakeun di handap ieu!

29. Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”, keur ka sorangan, jeung ka batur saluhureun, ngagunakeun basa hormat !

(7)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

Mata Pelajaran : I P A Nama :

Kelas : V ( Lima) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu : 07.30 – 09.30

VII. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 11. Gaya dapat menyebabkan benda, kecuali . . . .

A. benda diam menjadi bergerak C. benda menjadi panas B. bentuk dan ukuran benda berubah D. arah gerak benda berubah

12.Tarikan atau dorongan disebut . . . .

A. gaya B. newton C. kekuatan D. energi

13.Buah yang jatuh dari pohon ke bawah akibat pengaruh gaya . . . .

A. magnet B. gravitasi C. mesin D. gesek

14.Gaya yang bekerja pada saat sepeda direm ialah . . . .

A. gaya mesin B. gravitasi C. pegas D.gesek

15.Contoh penggunaan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya . . . . A. layang-layang B. kompas C. menendang bola D. ketapel

16.Berikut ini termasuk jenis pesawat sederhana kecuali . . . .

A. Pengungkit B. bidang miring C. papan luncur D. katrol

17. Alat seperti gambar di samping menggunakan prinsip . . . . 1. A. bidang miring C. pengungkit B. roda berporos D. katrol

Pisau kampak

18.Pesawat sederhana yang merupakan contoh pengungkit adalah . . . .

A. kapak B. sekrup C. eskalator D. gunting

19.Perhatikan gambar berikut.

Sifat bayangan yang di bentuk oleh mata adalah . . . .

A. tegak diperbesar C. terbalik diperbesar B. tegak diperkecil D. terbalik diperkecil

20.Di bawah ini termasuk sifat-sifat cahaya, kecuali . . . .

A. merambat lurus B. dipantulkan C. dibiaskan D. dibelokkan 21.Orang yang menderita rabun jauh dapat ditolong menggunakan lensa . . . .

A. cekung B. cembung C. rangkap D. silindris

22.Pelapukan yang disebabkan karena aktivitas makhluk hidup disebut pelapukan . . . .

(8)

23.Pesawat sederhana berguna untuk . . . .

A. memudahkan pekerjaan C. mempersingkat waktu

B. menciptakan gaya D. mempersingkat pekerjaan

24.Lensa yang letaknya dekat dengan mata pada mikroskop disebut lensa . . . .

A. objektif B. okuler C. cekung D. cembung

25.Jenis tanah yang paling subur sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah tanah . . . .

A. berhumus B. berkapur C. berpasir D. liat

VIII. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

26.Sendok yang disimpan dalam gelas telihat bengkok, hal ini karena sifat cahaya . . . . 27.Untuk mengurangi gaya gesek, mesin kendaraan diberi . . . .

28.Bagian mata yang berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam adalah . . . . 29.Ketidakmampuan mata untuk melihat benda-banda yang dekat disebut . . . . 30.Alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda renik adalah . . . . 31. Alat optik yang digunakan pada kapal selam disebut . . . .

32.Ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh dan dekat karena faktor usia disebut . . . . 33.Pelapukan yang disebabkan karena perubahan suhu yang berulang-ulang disebut . . . .

34.Jenis tanah yang sulit dilalui air jika basah disebut . . . . 35.Salah satu gas terbesar penyusun matahari adalah . . . .

IX. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 36.Tuliskan 3 jenis batuan berdasarkan cara terbentuknya!

37.Tuliskan 5 macam alat optik!

38.Apa yang dimaksud perubahan biologi?

39.Tuliskan 3 jenis pengungkit / tuas berdasarkan titik tumpunya! 40.Tuliskan 4 sifat cahaya!

(9)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

Mata Pelajaran : I P A Nama :

Kelas : VI ( Enam) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 1. Permainan jungkat-jungkit mempunyai . . . .

A. titik tumpu diantara beban dan kuasa C. kuasa diantara titik tumpu dan beban B. beban diantara titik tumpu dan kuasa D. kuasa, beban dan titik tumpu berhimpit

2. Ketika bermain ketapel, batu akan terlontar karena memiliki energi . . . .

A. potensial pegas B. potensial gravitasi C. kinetic D. kimia

3. Tarikan atau dorongan disebut . . . .

A. gaya B. Newton C. kekuatan D. energi

4. Contoh penggunaan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . .

A. layang-layang B. kompas C. menendang bola D. memanah

5. Peristiwa yang terjadi akibat rotasi bumi adalah . . . .

A. pergantian siang-malan C. pasang surut air laut B. pergantian musim D. pergeseran posisi matahari

6. Gerakan benda langit mengelilingi benda yang lainnya disebut . . . .

A. resonansi B. rotasi C. revolusi D. resolusi

7. Kalender yang dibuat berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari adalah . . . .

A. Masehi B. Hijriah C. Muharam D. Dzulhijah

8. Jika GMT menunjukan pukul 09.00. Pada saat yang sama, daerah Jawa Barat menunjukan pukul . . . .

A. 15.00 B. 16.00 C. 17.00 D. 19.00

9. Planet Jupiter pada gambar di samping ditunjukan oleh nomor . . . .

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

10. Bedasarkan gambar di atas, palanet no. 6 adalah . . . .

A. Mars B. Jupiter C. Uranus D. Neptunus

11. Pusat peredaran tata surya adalah . . . .

A. Bumi B. Saturnus C. Venus D. Matahari

12. Planet yang paling besar dalam tata surya adalah planet . . . .

A. Merkurius B. Saturnus C. Venus D. Jupiter

13. Garis edar planet disebut . . . .

(10)

14. Dalam tata surya, planet yang mendapat julukan “bintang kejora” adalah . . . .

A. Merkurius B. Venus C. Bumi D. Mars

15. Meteor adalah meteorid yang bergesekan dengan . . . .

A. atmosfir bumi B. batu lain di angkasa C. planet D. asteroid

16. Satelit planet Bumi adalah . . . .

A. Bumi B. Matahari C. Ceres D. Bulan

17.

Pada gambar di atas terjadi peristiwa . . . .

A. Gerhana Matahari total C. Gerhana Matahari sebagian B. Gerhana Bulan total D. Gerhana Bulan sebagian

18. Bulan membutuhkan waktu . . . untuk satu kali berotasi

A. satu jam B. satu hari C. satu bulan D. satu tahun

19. Perpindahan panas tanpa zat perantara disebut . . . .

A. konduksi B. radiasi C. konveksi D. induksi

20. Anggota tata surya yang sudah tidak lagi disebut planet adalah . . . .

A. Pluto B. Bumi C. Venus D. Jupiter

II. Isilah titi-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 21. Planet terpanas dalam tata surya adalah . . . .

22. Planet terdingin dalam tata surya adalah . . . .

23. Nama lain meteor adalah . . . .

24. Pada tanggal berapa Pluto dikeluarkan dari sistem tata surya . . . .

25. Radio mampu mengubah energi lidtrik menjadi energi . . . .

26. Kemampuan benda untuk melakukan kerja / usaha disebut . . . .

27. Tarikan atau dorongan disebut . . . .

28. Energi kinetik disebut juga energi . . . .

29. Gaya yang digunakan pada saat bermain ketapel adalah . . . .

30. Dalam kalender Masehi terdapat satu tahun yang jumlah harinya 366 hari, tahun ini disebut tahun . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

31. Tuliskan 3 jenis pengungkit / tuas berdasarkan titik tumpunya!

32. Tuliskan nama-nama planet secara berurutan!

33. Tuliskan 5 macam gaya!

34. Apa yang dimaksud planet luar dan planet dalam?

(11)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

Mata Pelajaran : I P A Nama :

Kelas : IV ( Empat) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar ! 1. Tarikan atau dorongan disebut . . . .

A. gaya B. daya C. aksi D. reaksi

2. Gaya yang memiliki sifat elastis disebut gaya . . . .

A. pegas B. listrik C. gravitasi D. magnet

3. Dibawah ini yang bukan sumber energi alternatif adalah . . . .

A. angin B. bensin C. matahari D. air

4. Alat pengukur gaya disebut . . . .

B. barometer B. argometer C. dinamometer D. amperemeter

5. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya . . . .

A. pegas B. listrik C. gravitasi D. gesek

6. Energi panas yang paling utama berasal dari . . . .

A. Matahari B. bulan C. bintang D. satelit

7. Energi panas disebut juga energi . . . .

A. listrik B. kalor C. cahaya D. kinetik

8. Perambatan . . . .

A. radiasi B. konduksi C. konveksi D. merambat

9. Bunyi dihasilkan dari benda yang . . . .

A. bergerak B. bergetar C. berpindah D. berputar

10. Besi yang sudah dipanaskan jika dipukul akan menjadi pipih, hal ini menunjukan bahwa gaya . . . .

A. mengubah bentuk benda C. mengubah arah suatu benda B. mengubah berat benda D. mengubah warna benda

11. Penyebab terjadinya pasang surut air laut karena adanya gaya tarik . . . .

A. Bumi B. Bulan C. planet D. bintang

12. Benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut . . . .

A. bulan B. bintang C. planet D. satelit

13. Untuk menangkap ikan ke tangah laut dengan perahu layar, nelayan memanfaatkan angin . . . .

A. darat B. laut C. tornado D. topan

14. Pengikisan pantai yang disebabkan karena gelombang air lau disebut . . . .

A. erosi B. abrasi C. longsor D. banjir

15. Bahan dasar kertas termasuk sumber daya alam yang berasal dari . . . .

(12)

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 16. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda disebut . . . .

17. Energi panas disebut juga energi . . . .

18. Pengikisan tanah yang disebabkan karena angin atau air disebut . . . .

19. Simpangan getaran terjauh disebut . . . .

20. Getaran bunyi antara 20 – 20.000 Mz (mega hertz) disebut . . . .

21. Buah yang jatuh ke tanah karena adanya pengaruh gaya . . . .

22. Penanaman pohon bakau di tepi pantai dapat mencegah . . . .

23. Botol minuman yang diremas akan penyok, hal ini membuktikan bahwa gaya dapat . . . .

24. Suara lonceng dapat terdengar dari jauh karena bunyi merambat melalui . . . .

25. Terbang layang jenis olahraga yang memanfaatkan energi . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 26. Jelaskan arti dari erosi!

27. Sebutkan 3 cara perpindahan panas! 28. Sebutkan 2 cara pencegahan erosi! 29. Sebutkan 2 sifat gaya!

30. Sebutkan 5 macam gaya yang kamu ketahui!

(13)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

Mata Pelajaran : I P S Nama :

Kelas : IV ( Empat) Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Ortu

Waktu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar !

1. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut . . . .

A. kegiatan produksi C. kegiatan ekonomi

B. kegitan distribusi D. kegiatan konsumsi

2. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah . . . .

A. membuat tahu B. membeli sepatu C. berdagang sayuran D. berjualan

3. Berikut ini yang bukan kebutuhan pokok adalah . . . .

A. rekreasi ke Bali B. makanan C. tempat tinggal D. pakaian

4. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang guru adalah di . . . .

A. pasar B. sekolah C. tempat ibadah D. bioskop

5. Yang bukan pekerjaan di bidang jasa adalah . . . .

A. dokter B. konsultan C. guru D. nelayan

6. Manusia tidak bisa hidup seoarang diri, karena manusia adalah makhluk . . . .

A. beradab B. sosial C. asosial D. mandiri

7. Sungai dapat dimanfaatkan untuk hal berikut ini, kecuali . . . .

A. mengairi sawah B. PLTU C. memelihara ikan D. olahraga

8. Petani yang mengerjakan sawah atau ladang yang bukan miliknya adalah petani . . . .

A. mandiri B. transmigran C. penggarap D. bermodal

9. Manakah yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia . . . .

A. B. C. D.

10. Badan atau lembaga perekonomian yang paling cocok dengan maksud pasal 33 ayat 1 UUD’45 adalah . . . .

A. Koperasi B. Perseroan C. Kongsi Dagang D. Firma

11. Kerja atau usaha terus-menerus adalah makna dari simbol gambar . . . .

A. pohon beringin B. gerigi roda C. padi dan kapas D. timbangan

12. Hari Koperasi diperingati setiap tanggal . . . .

A. 1 Juni B. 14 Juni C. 13 Juli D. 12 Juli

13. Koperasi yang anggotanya adalah siswa-siswi sekolah termasuk koperasi . . . .

(14)

14. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut . . . .

A. memasak B. produksi C. proyeksi D. prosesi

15. yang merupakan alat transportasi air adalah . . . .

A. Sepeda B. balon udara C. truk D. perahu

II. Isilah titik-titik di bawah in dengan benar!

16. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal disebut kebutuhan . . . .

17. Tukang jahit, tukang pangkas rambut adalah contoh pekerjaan dalam bidang . . . .

18. Orang yang membeli barang disebut . . . .

19. Simbol rantai pada lambang koperasi berarti . . . .

20. Koperasi didirikan pada tanggal . . . .

21. Bapak Koperasi Indonesia adalah . . . .

22. Kegiatan menyalurkan barang dari Produsen kepada Konsumen disebut . . . .

23. Orang yang menyalurkan barang disebut . . . .

24. Orang membeli barang disebut . . . .

25. Masyarakat di daratan tinggi biasanya bekerja sebagai . . . .

III. Jawablah pertanyaan ini dengan benar! 26. Tuliskan 3 jenis kebutuhan pokok manusia!

27. Tuliskan 3 macam kegiatan ekonomi!

28. Tuliskan paling sedikit 4 lambang Koperasi!

29. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi?

(15)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : IPS

Nama

:

Kelas : VI (Enam) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal Guru Orang Tua

Waktu

I Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar !

1. Suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa, yang ditimbulkan oleh alam dinamakan ….

A. gejala alam B. iklim C. cuaca D. musim

2. Gunung berapi yang meletus karena adanya … dari permukaan bumi.

A. penerobosan magma B. tanah longsor C. pergerakan tanah D. gempa 3. Gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa dinamakan ….

A. gelombang laut B. gelombang pasang C. gelombang tsunami D. ombak besar 4. Tanah longsor merupakan gejala alam yang sering terjadi di sekitar ….

A. pegunungan B. daratan C. pantai D. pesawahan

5. Ayunan hantaman permukaan air danau atau waduk pada pantai disekelilingknya akibat goncangan bumi disebut …

A. tanah longsor B. banjir C. seiche D. tsunami

6. Usaha untuk menguragi jumlah kerugian akibat bencana dinamakan …

A. mitigasi B. migrasi C. inovasi D. evakuasi

7. Pusat peringatan Tsunami Internasional (International Tsunami Warning Center) didirikan di ..

A. Amerika B. Indonesia C. Hawai D. Afrika

8. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain atau beberapa Negara sekaligus dalam bidang ekonomi disebut kerjasama ….

A.ekonomi B. internasional C. antarnegara D. multilateral 9. Di bawah ini yang bukan tujuan kerjasama ekonomi antarnegara adalah …

A. meningkatkan pendapatan Negara-negara di dunia B. memelihara ketertiban dan perdamaian dunia C. meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan

D. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara di dunia

10. Satu hal yang menyebabkan timbulnya kerjasama ekonomi antar Negara adalah … A. perbedaan sumber daya manusia C. perbedaan factor produksi B. perbedaan sumber daya alam D. perbedaan politik

II Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 1. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya …

2. El Nino berarti …

3. Gunung berapi di Indonesia yang pernah meletus yaitu … 4. Bencana alam klimatologis dapat berupa ….

5. Nama lain pusat gempa adalah …

6. Gejala awal terjadinya tsunami adalah …

7. Kerjasama ekonomi tiga Negara atau lebih disebut ….

8. UNESCO adalah organisasi di bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang …. 9. Kegiatan IDB antara lain memberikan ……… dengan syarat lunak

10. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi yaitu …..

II. Essay

1. Jelaskan sebab-sebab terjadinya gunung meletus ! 2. Mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi ?

3. Apa makna dari status siaga dan waspada dalam tingkat isyarat gunung berapi di indonesia? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi !

(16)

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II

6.

Hasil ulangan matematika irma ; 7, 8, 6, 5, 9. Rata-rata ulangan matematika irma = ….

7.

Berat badan 10 siswa kelas VI sebagai berikut ; 24, 30, 32, 40, 33, 32, 35, 32, 30, 31 kg.

Modus berat badan kelas VI = …. Kg

8.

Dalam tangki terdapat 5000 L minyak tanah = …. m³

9.

Arman mengerjakan PR matematika selama 45 menit, mulai mengerjakan 15.30, maka selesai jam ….

(17)

20.

4 jam 32 menit 38 detik 1 jam 34 menit 30 detik +

(18)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : VI (Enam)

Hari/Tanggal :

Waktu :

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D didepan jawaban yang benar !

1. Di bawah ini nama sebuah organisasi yang bekerjasama dalam bidang Poleksosbud di kawasan Asia Tenggara yaitu ….

A. Asia Games B. Sea Games C. ASEAN D. ASEAN Games

2. ASEAN didirikan oleh lima menteri luar negeri pada tanggal ….

A. 8 Agusts 1967 B. 7 Agustus 1976 C. 18 Agustus 1978 D. 14 Agustus 1967

3. Pada awal berdirinya ASEAN terdiri dari ….. negara di Asia …..

A, 10, tengah B. 5, timur C. 4, Barat D. 5, Tenggara

4. Menlu yang mewakili Indonesia pada saat perjanjian deklarasi Bangkok ….

A. Tun Abdul Rozak B. Narsisco ramos C. Adam Malik D. Sudarmono

5. Penandatanganan perjanjian pembentukan ASEAN dilaksanakan di Bangkok ibu kota negara ….

A. Asia B. Vietnam C. Thailand D. Malaysia

6. ASEAN resmi berdiri dengan ditandatanganinya ….

A. deklarasi Dengklok B. deklarasi nonblok C. deklarasi Bangkok D. deklarasi blok

7. Sidang menteri luar negeri ASEAN pertama diselenggarakan di ….

A. Bangkok B. Kualalumpur C. Manila D. Jakarta

8. Memajukan Stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara merupakan salah satu …… ASEAN A. latar belakang B. tujuan C. angan-angan D. perjanjian

9. Dibawah ini merupakan latar belakang berdirinya ASEAN, kecuali …. A. sama-sama negara berkembang C. sama-sama negara maju

B. sama-sama negara bebas jajahan D. letak kelima negara ini berdekatan

10. Di dalam lambang ASEAN jumlah 10 anggota negara digambarkan dengan sepuluh …. A. ikat lidi B. ikat padi C. ikat kursi D. ikat melati

11. Sedangkan warna putih yang tertera di lambang ASEAN, bermakna ….

A. keberanian B. kesucian C. perdamaian D. kesejahteraan

12. Lahirnya ZOPFAN (Zone of Peace Freedom and Neutrality) adalah contoh kerjasama di bidang ….

A. hankam B. pertanian C. kehutanan D. pengetahuan teknologi

13. Adanya pabrik pupuk di aceh (Indonesia) abu soda di Thailand, pabrik tembaga di Fhilipina merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ….

A. komunikasi B. transportasi C. industri D. seni budaya

14. Sea games diadakan secara bergiliran di ASEAN merupakan kerjasama di bidang …. A. seni budaya B. olahraga C. parawisata D. komunikasi

15. Di bawah ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya kecuali …. A. Pertemuan para ahli mengenai narkotika C. Pertukaran film nasional B. Pertukaran pelajar D. Pertukaran penduduk

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !

1. Yang tidak menjadi anggota ASEAN di Asia tenggara yaitu negara . . . .

2. ASEAN singkatan dari . . . .

3. Arti dari ASEAN adalah . . . .

4. Indonesia dalam ASEAN mempunyai peranan yang sangat . . . .

5. Sekretariat ASEAN berkedudukan di . . . .

6. Menlu yang ikut menandatangai berdirinya ASEAN dari Indonesia adalah . . . .

7. sama-sama merupakan negara berkembang dan berusaha ingin meningkatkan tarap hidup rakyatnya, merupakan . . . . berdirinya ASEAN

8. Sejak didirikannya ASEAN sudah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebanyak . . . . kali yang resmi dan 4 kali yang tidak resmi serta 1 kali KTT luar biasa.

9. KTT ASEAN pertana kali diadakan di . . . .

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...