Soal Ulangan Tengah Semester Genap Kelas IV SD / MI UTS 4 2

33  215 

Teks penuh

(1)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN AL QURAN HADITS

MI KELAS IV

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang tepat ! 1.

 adalah surat al-Lahab ayat … 



.

a. dua c. empat

b. tiga d. lima

2. Arti lafal “ َهَل َا َ “ adalah….

a. dan benar-benar dia binasa c. yang bergejolak (neraka) b. Tidaklah berguna d. dan (begitu pula) istrinya 3. ٍ َهَل َا َ ًراَن لْصَيَس lafal yang bergaris bawah artinya ….

a. sabut c. tali

b. api d. dari

4. Surat al-Lahab ayat ketiga diakhiri dengan lafal …. a. َ َ َ c. ٍ َهَل َا َ

b. َ َ َ d. ٍ َ َ

5. Surat al-Lahab ayat kelima diakhiri dengan lafal …. a. ٍ َهَل َا َ c. َ َ َ

b. ٍ َ َ d. َ َ َ

6. Surat al-Lahab ayat kedua diawali dengan lafal ….

a. ْ َ َ c. نْغَ اَ

b. لْصَيَس d. ُ ُ َ َ ْ َ 7. Surat al-Lahab ayat keempat diawali dengan lafal ….

a. ْ َ َ c. نْغَ اَ

b. لْصَيَس d. ُ ُ َ َ ْ َ 8. Arti lafal “ ْ َ َ “ adalah ….

a. kedua tangan c. binasalah

b. Abu Lahab d. tidaklah berguna 9. …. ٍ َهَل ْ ِ َ َ َي ْ َ َ kelanjutannya adalah….

a. َ َ َ c. ٍ َ َ

b. َ َ َ d. ٌ ْ َ 10. Surat al-Lahab merupakan surah yang ke-….

a. 111 c. 113

b. 112 d. 114

11. Nama kecil Abu Lahab yaitu Abdul Uzza yang diambil dari nama …

a. suku c. berhala

b. kepala adat d. padang pasir 12. Istri Abu lahab bernama ….

a. Siti Hajar c. Arwa

b. Halimah d. Siti Hawa

13. Istri Abu Lahab pembawa kayu bakar yang berarti ….

a. pencari kayu c. pembuat huru hara b. penjual kayu d. Penyebar fitnah 14. Dalam surat al-Lahab, kata al-Lahab terdapat pada ayat …

a. ketiga c. kelima

b. keempat d. keenam

15. Orang yang memusuhi Rasulullah saw akan mendapatkan ….

a. Surga c. pahala

b. siksa yang ringan d. siksa yang pedih

16. Perlawanan Abu Lahab dan istrinya terhadap nabi Muhammad saw menemui ….

a. sia-sia c. tertunda

b. keberhasilan d. kegagalan 17. Surat al-Lahab diturunkan … nabi Muhammad saw hijrah.

a. ketika c. sesudah

b. sebelum d. permulaan

18. Surat al-Lahab termasuk dalam surah ….

a. Muhkamat c. Madaniyah

(2)

19. Hubungan abu Lahab dengan nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul adalah….

a. baik c. memusuhi

b. buruk d. membenci

20. Rintangan yang biasa menghadang pada keikhlasan seseorang dalam beribadah adalah ….

a. riya c. tawadhuk

b. tawakal d. syukur

21. Arti lafal “ ٍ ِر ْ ِ ُ ِل “ adalah setiap ….

a. orang c. kesalahan

b. niat d. kebaikan

22. …. ِ اَ َ ْل ِ ْ ُ َ ُ َ ْيِنِ ْ ُ ْل ِ ْيِ َ ْ َ

a. ُااَ ْ َ ْ c. ِااَيِنلاِ b. ه َ ِ َر d. ٍ ِر ْ ِ ُ ِل 23. Setiap ibadah yang tidak dimulai dengan niat akan ….

a. sia-sia c. bermanfaat

b. berdosa d. bernilai baik

24. Arti lafal “ َناَ “ adalah apa yang ….

a. diusahakannya c. diniatkannya b. dimilikinya d. dicita-citakannya 25. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh imam ….

a. Bukhori c. Bukhori dan Muslim

b. Muslim d. Ahmad dan nasai

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !

26. Kelak dia akan dimasukkan kedalam api yang bergejolak (neraka) adalah terjemahan dari ayat ….

27. Surat al-Lahab ayat pertama diawali dengan lafal …. 28. …. َ َلاَ َ ُ ُ َ َ ْ َ kelanjutannya adalah ….

29. Melaksanakan amal karena takut kepada Allah, merupakan ibadah seorang … 30. Abdul Uzza berganti nama Abu Lahab karena memiliki wajah ….

31. Surat al-Lahab menceritakan tentang seseorang bernama …. 32. Surat al-Lahab diturunkan di ….

33. Sesunggguhnya niat itu adanya didalam … seseorang. 34. َناَ …. ِ ُ ِلاَ َنِ َ

35. Rintangan yang biasa menghadang pada keikhlasan seseorang dalam beribadah adalah ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 36. Tulislah surat al-lahab ayat 1 !

Jawab : ……… 37. Tulislah terjemahan surat al-lahab ayat 2 !

Jawab : ………

38. Mengapa Abu Lahab dan istrinya memusuhi nabi Muhammad saw? Jawab : ………

39. Mengapa kita harus berniat dengan ikhlas !

Jawab : ……… 40. Susunlah sehingga sempurna !

(3)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK

MI KELAS IV

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d di depan jawaban yang paling benar!

1. As-salaam, artinya Allah Maha ....

a. bijaksana c. tahu

b. sejahtera d. mengetahui

2. Apabila ingin selamat, kita harus menjaga ....

a. lisan c. kaki

b. badan d. tangan

3. Yang berarti Allah Maha Penjaga Keamanan adalah lafal ....

a. as-salaam c. al-mukmin

b. al-lathiif d. al-haliim

4. Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan lembut kepada hamba-Nya. Allah bersifat ....

a. al-lathiif c. al-hadi

b. as-salaam d. ar-rasyiid

5. Allah sangat lembut kepada makhluk-Nya, sebagai bukti bahwa Allah ....

a. benci c. marah

b. cinta d. dengki

6. Islam seseorang termasuk baik, jika dia meninggalkan perkara yang ... baginya.

a. berguna c. menguntungkan

b. bermanfaat d. tidak berguna

7. Ucapan salam berbunyi ....

a. astagfirullaahal „adzhiim c. laa ilaaha Illallaah

b. assalaamu‟alaikum d. masyaa Allaah

8. Assalamu dari kata salam, artinya ....

a. keindahan c. kesejahteraan

b. keamanan d. kerusakan

9. Sungguh indah apabila mengucapkan salam disertai dengan ....

a. kebencian c. senyuman

b. umpatan d. cacian

10. Salam merupakan sapaan resmi para ....

a. malaikat c. syetan

b. jin d. manusia

11. Salam sebagai sarana pengikat ....

(4)

b. persaudaraan d. permasalahan

12. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah ....

a. 20 orang c. 30 orang

b. 25 orang d. 35 orang

13. Nabi dan Rasul Allah adalah manusia biasa, tetapi mereka tetap terjaga dari perbuatan ....

a. dosa c. luhur

b. baik d. mulia

14. Orang mukmin yang memperbanyak shalawat akan mendapatkan ....

a. hadiah c. kesenangan

b. syafa‟at d. kebahagiaan

15. Rasul yang mempunyai kedudukan yang paling mulia diantara rasul lain adalah ....

a. nabi ibrahim a.s . c. nabi lyas a.s.

b. nabi ya‟qub a.s. d. nabi Muhammad SAW

16. Yang bukan sifat para nabi dan rasul adalah ....

A. siddiq c. tablig

b. amanah d. baladah

17. Seseorang yang memiliki sifat siddiq tidak pernah berkata ....

a. apa adanya c. dusta

b. jujur d. benar

18. Orang yang berkhianat akan masuk ....

a. surga c. firdaus

b. neraka d. jannah

19. Seseorang yang memiliki sifat amanah, ia dapat ....

a. dipercaya c. bohong

b. khiatan d. dusta

20. Orang yang mampu menyelesaikan masalah, termasuk ciri-ciri sifat ....

a. sidik c. fathanah

b. amanah d. tabligh

21. Sikap saling menyayangi, rukun, memaafkan dan menolong kepada teman termasuk akhlak ....

a. tidak terpuji c. tercela

b. madzmumah d. terpuji

22. Apabila telah berbuat salah kepada teman, sebaiknya kalian ....

a. minta maaf jika disuruh c. segera minta maaf

b. diam saja d. minta maaf di hari lebaran

(5)

a. tabligh c. sidiq

b. fathanah d. amanah

24. Berikut ini yang termasuk conoh mencerminkan sikap amanah adalah ....

a. membantu ibu sampai lupa belajar

b. menyampaikan pesan kepada orang lain

c. menonton TV sampai melupakan shalat

d. mengajak teman bermain sampai sore hari

25. Allah mengilhami bayi agar menyusu kepada ibunya. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah bersifat ....

a. yang maha sejahtera c. yang maha penjaga keamanan

b. yang maha suci d. yang maha halus

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar!

1. Setiap kali bertemu dengan teman, bertamu ke rumah teman dan memulai pertemuan merupakan amalan yang diawali dengan ....

2. Salam merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi atau rasul, dan ....

3. Pentingnya salam antara lain merupakan doa yang dapat mempererat rasa persaudaraan dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada ....

4. Allah tidak akan menolong kepada hamba-Nya yang minta tolong kepada ....

5. Al-lathif artinya ....

6. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian arti dari ....

7. Jawaban salam dianjurkan ... daripada ucapan salam.

8. Siddiq artinya ....

9. Lawan dari sifat amanah adalah ....

10. Sifat jujur dapat menghindarkan kita dari sifat ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa arti ucapan salam secara lengkap?

2. Apa bukti bahwa Allah bersifat halus dan lembut kepada makhluk-Nya?

3. Mengapa sifat amanah harus dimiliki oleh semua orang?

4. Mengapa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk umat manusia?

(6)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN FIQIH

MI KELAS IV

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban paling benar !

1.

Setiap tanggal 1 Syawal umat memeringati hari bersejarah yaitu … .

a. Idul Fitri c. Idul Haji

b. Idul Adha d. Idul Qurban

2.

Shalat yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali adalah shalat … .

a. Jum‟at c. Tahajud

b. Dhuha d. Ied

3.

Hukum wanita yang sedang menstruasi melaksanakan shalat Ied adalah … .

a. Makruh c. Haram

b. Mubah d. Sunnah

4.

Diwajibkan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri melaksanakan ibadah yaitu… a. membayar hutang c. membayar biaya pengobatan b. membayar zakat fitrah d. membayar shodaqoh jariyah

5.

Pada malam hari raya Idul Fitri disunahkan mengumandangkan ….

a. taraji‟ c. istighfar

b. talbiyah d. takbir

6.

Di bawah ini merupakan hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat Idul Fitri, kecuali…. a. makan dan minum terlebih dahulu c. mandi terlebih dahulu

b. tidak makan dan minum d. memakai wangi-wangian

7.

Ketika pergi dan pulang dari shalat Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengambil jalan yang ….

a. dekat c. sama

b. jauh d. berbeda

8.

Pada rekaat kedua shalat Idul Fitri membaca takbir sebanyak … kali

a. 5 c. 7

b. 6 d. 9

9.

Puasa sunnah menjelang hari raya Idul Adha pada tanggal 8 Zulhijjah dinamakan puasa … .

a. Tarwiyah c. Arafah

b. Syawal d. „Asyuro

10.

Bacaan takbir yang dibaca pertama kali pada shalat Idul Fitri sebelum membaca doa iftitah disebut ….

a. takbiran c. takbiratul Ihram

b. tahlilan d. takbir intiqol

11.

Takbir sesudah shalat Idul Adha dibaca setiap habis…

a. Shalat fardhu c. Shalat subuh

b. Shalat magrib d. Shalat dhuhur

12.

Bacaan-bacaan takbir dalam shalat Idul Fitri dibaca sebelum membaca ….

a. niat c. doa iftitah

b. takbiratul ihram d. fatihah

13.

Shalat Idul Fitri diakhiri dengan membaca ….

a. takbir c. doa iftitah

b. salam d. istighfar

14.

Disunahkan mengundurkan waktu shalat Idul Fitri agar membuka kesempatan yang luas untuk ….

a. membayar zakat fitrah c. bertemu dengan semua keluarga b. menyembelih hewan kurban d. saling memaafkan dengan sesama

15.

Takbir yang dibaca khotib pada khutbah kedua shalat Idul Fitri sebanyak…kali

a. 3 c. 7

b. 5 d. 9

16.

Setelah melaksanakan shalat Idul Fitri, sesama muslim dianjurkan …. a. makan bersama c. shoping bersama b. bermaaf maafan d. berpesta ria

17.

Shalat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal ….

a. 10 Dzulhijjah c. 15 Sya‟ban

b. 1 Syawal d. 27 Rojab

18.

Idul Adha disebut juga ….

(7)

b. Idul Lahmi d. Idul Fitri

19.

Shalat Idul Adha dikerjakan sebanyak …rakaat

a. 2 c. 6

b. 4 d. 8

20.

Setelah shalat Idul Adha bagi umat Islam yang mampu disunahkan …. a. membeli daging kurban c. berpesta daging kurban b. menyembelih kurban d. membentuk panitia kurban

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !

21. Kembali menjadi suci adalah makna dari….

22. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan dan Hambali waktu shalat Idul Fitri dilaksanakan ketika matahari setinggi ….

23. Khotbah Idul Fitri dilaksanakan … shalat Ied

24. Melaksanakan shalat Idul Fitri hukumnya ….

25. Mengumandangkan takbiratul ihram dan tahlil bertujuan untuk mengagungkan kebesaran…

26. Makna kata Idul Adha adalah ….

27. Orang yang menyampaikan khutbah dalam shalat id disebut ….

28. Hukum shalat Idul Fitri bagi seorang musafir adalah ….

29. Shalat Idul Fitri dilaksanakan setelah melaksanakan puasa ….

30. Zakat fitrah yang dibayarkan setelah selesai pelaksanaan shalat Ied akan berubah menjadi … .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas !

31. Tulislah surat Al Kautsar ayat 2 !

32. Tulislah niat shalat Idul Adha lengkap dengan syakalnya !

33. Sebutkan 3 amalan sunah sebelum melaksanakan shalat Idul Adha !

34. Mengapa Idul Adha disebut juga Idul Qurban ?

(8)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN SKI

MI KELAS IV

I. Berilah tanda silang pada jawaban a,b,c atau d yang paling tepat!

1. Amul Huzni adalah…

a. tahun kesedihan c. tahun berpesta pora b. tahun kebahagiaan d. tahun pertengkaran

2. Sikap para penguasa Thoif terhadap da‟wah Nabi Muhammad SAW…

a. membantu c. mendukung

b. menolak d. menerima

3. Da‟wah Nabi Muhammad ke Thoif terjadi pada tahun….kenabian

a. keenam c. kedelapan

b. ketujuh d. kesepuluh

4. Nabi Muhammad pergi ke Thoif dengan… a. naik kuda c. naik perahu b. jalan kaki d. naik unta

5. Yang melindungi Nabi dari siksaan penduduk Thoif sehingga beliau ikut terluka parah bernama…

a. Zaid bin tsabit c. zaid bin Harisah b. Zubair bin awwam d. Syaibah bin Rabah 6. Kerabat Nabi yang berkuasa di Thoif keturunan dari…

a. bani Amir c. bani Quraidhoh b. bani Hasyim d. bani saqif

7. Seorang budak yang masuk islam disebuah kebun kurma adalah…

a. Bilal c. Syaibah

b. Addas d. Khabbab

8. Salah satu tokoh penguasa Thoif adalah… a. Abdul Yalail c. Abdul Uzza

b. Abu Jahal d. Abu Sofyan

9. Raja Habsyah yang menerima Nabi beserta kaum muslimin beragama…

a. islam c. nasrani

b. hundu d. majusi

10. Kaum muslimin yang hijrah kenegeri Habsyah yang pertama berjumlah…

a. 20 orang c. 25 orang

b. 15 orang d. 10 orang

11. Kaum muslimin yang hijrah kenegeri Habsyah yang kedua berjumlah…

a. 102 orang c. 101 orang

b. 105 orang d. 103 orang

12. Kaum muslimin tinggal dinegeri Habsyah yang pertama selama… a. tiga bulan c. lima bulan

b. emat bulan d. enam bulan

13. Melihat ajaran Nabi Muhammad tambah berkembang di Makkah kaum kafir quraisy semakin… a. menerima da‟wah nabi c. membenci nabi

b. lkut masuk islam d. menyayangi nabi 14. Hijrah kenegeri Habsyah yang kedua dipimpin oleh..

a. Warrokoh bin Naufal c. Utsman bin Affan b Ja‟far bin Abi tholib d. Abu ubaidah bin jarroh

15. Tanggapan Nabi dengan tawaran malaikat Jibril untuk membalas penduduk Thoif… a. menolaknya c. membiarkannya

b. menerimanya d. mendukungnya

16. Menanggapi perlakuan kaum kafir quraisy yang kasar terhadap Nabi Muhammad dibalas Nabi dengan…

a. membalasnya c. marah b. menyumpahinya d. sabar

17. Nabi tidak pernah…terhadap perlakuan kaum kafir quraisy

a. bosan c. tabah

b. ragu d. marah

18. Nabi tetap sabar dan selalu memaafkan tindakan kaum kafir quraisy maka beliau dijuluki sebagai…

a. syaifullah c. rahmatal lil‟alamin b dzannuroin d. babul ilmi

(9)

a. madinah c. habsyah

b. thoif d.yaman

20. Nabi mendo‟akan penduduk Thoif agar…

a. mendapat petunjuk c. mendapat cobaan b.mendapat hadiah d. mendapat balasan

21. Raja Habsyah yang simpati dengan penjelasan Ja‟far bin Abi Tholib dan kemudian masuk islam bernama..

a. Fir‟aun c. Addas

b. Negus d.Heraklius

22. Nabi hijrah ke Habsyah dengan…

a. naik kuda c. naik buroq b.naik unta d. naik perahu

23. Penduduk Thoif melempari Nabi dengan…. Sehingga terluka parah

a. tanah c. kotoran

b. kayu d. batu

24. Setelah mendapat siksaan dari penduduk Thoif Nabi dan Zaid berteduh dibawah pohon…

a. jambu c delima

b kurma d. zaitun

25. Sikap nabi setelah da‟wahnya ke Thoif gagal…

a. berhenti berda‟wah c. menyalahkan tuhan b. tabah dan sabar d. putus asa

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 1. Anak dari Amr bin Umair bin Auf berjumlah… 2. Nabi Muhammad hijrah ke Thoif bertujuan untuk…

3. Istri Nabi Muhammad yang menjadi pendorong ketika berda‟wah adalah..

4. Meningkatnya tekanan kaum kafir quraisy terhadap nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya… .dan…..

5. Menurut Nabi penduduk Thoif menolak da‟wah dan menyiksa nabi Muhammad karena mereka belum….. islam

6. Sikap yang kita tunjukkan ketika mendapat gangguan dari orang lain…

7. Malaikat yang mendatangi nabi Muhammad saat kepulangan beliau dari Thoif adalah malaikat….. dan malaikat…..

8. Untuk mencapai cita-cita dan angan-angan kita harus ……. Dalam mewujudkannya. 9. Ada satu waktu Allah akan mengabulkan permintaanmu, waktu yang dimaksud adalah… 10. Nabi berharap agar keturunan dari penduduk Thoif ……. Kepada Allah

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Jelaskan sikap raja habsyah ketika mengetahui kedatangan kaum muslimin pada peristiwa hijrah pertama dan kedua!

2. Apakah yang dilakukan penduduk Thoif setelah mendengar da‟wah nabi Muhammad SAW? 3. Siapa nama raja habsyah yang adil dan bijaksana?

4. Sebutkan nama-nama kerabat nabi Muhammad dari bani saqif!

(10)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB

MI KELAS IV

(11)

٨

(12)

٣

.

...

ْ َِِراَيَس ُمْقَر ؟

9875

٤

.

...

ْمَعَ ؟

,

َِِراَيَس ِِهَ

٥

.

...

ِِْوُفْ ِ ُمْقَر ؟

397440

ج

)

َ ْ ِ َ ٍ َا َإ ا ِ َ ِا ا ِ َلِئْسا ِ َ ْبِإأ

ٍ!

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

c.

١

.

َِِراَيَس ُمْقَر ؟َكِ َراَيَس ُمْقَر اَم

...

(

4525

)

٢

.

َكِتْيَ ب ُمْقَر ْ َ

127

ا ؟

....

Terjemahkan dalam bahasa Indonesia nomor 3 – 4

٣

.

ِْ َلاَوَج ُمْقَر

7980

٤

.

ِْ ْيَ ب ُمْقَر

رْفِص ةَيِ اَََ ااَْ ثِا ةَسََْ

.

٥

.

(13)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA

MI / SD KELAS IV

I.

Berilah tanda silang pada huruf a, b. C atau d pada jawaban yang benar!

Bacaan untuk soal nomor 1-4.

Bapak Sanusi sebagai penanggungjawab Drum Band Gajah Mada, menjelaskan bahwa,

Drum Band Gajah Mada terkenal mulai dari Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) hingga

keseluruh Indonesia.

“Kami merasa bangga dan bahagia karena banyak prestasi pernah kami raih dalam kejuaraan

drum band. Kami juga pernah menjadi juara umum dalam Festifal Drum Band seluruh Indonesia

atau lebih dikenal FEDI. Ya, itu semua karena kami giat berlatih. Kegiatan drum band ini

bermanfaat untuk menyalurkan bakat para remaja di bidang seni. Selain itu untuk menumbuuhkan

kreativitas para remaja.” Hal ini dismpaikannya saat diwawancarai oleh Andi dan Bagus.

1.

Apa judul yang paling tepat untuk bacaan di atas?

a.

Drum Band Gajah Mada

b.

Drum Band Gajah Mada Meraih Juara

c.

Kejuaraan Drum Band

d.

Festival Drum Band

2.

Siapa penanggung jawab Drum Band Gajah Mada?

a.

FEDI

b.

Bapak Sanusi

c.

Andi

d.

Bagus

3.

Bagaimana perasaan Bapak Sanusi terhadap prestasi Drum Band Gajah Mada?

a.

Bangga

b.

Bahagia

c.

Bangga dan lupa diri

d.

Bangga dan bahagia

4.

Bagaiman Drum Band Gajah Mada bisa menjadi juara?

a.

Karena dilatih oleh Bapak Sanusi

b.

Karena tinggal di Jakarta

c.

Karena mereka giat berlatih

d.

Karena anggotanya remaja

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang tentram dan damai, bernama

Kutatenggeuh. Rajanya bernama Prabu Suwarnalaya. Permaisuri beliau bernama Ratu Purbamanah.

Walaupun kerajaan itu makmur, tetapi raja dan permaisuri merasa sedih. Mereka belum dianugerahi

seorang anak. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di dalam hutan.

5.

Latar tempat pada kutipan cerita di atas adalah....

a.

Kerajaan Kutatenggeuh

b.

Hutan

c.

Kerajaan Kutatenggeuh dan taman

d.

Kerajaan Kutatenggeuh dan hutan

6.

Amanat yang terkandung dari cerita di atas adalah....

a.

Selalu adil dan bijaksana maka akan tercipta ketentraman.

b.

Bertindak adil bila menjadi pemimpin.

c.

Boleh bertindak semaunya bila menjadi pemimpin.

d.

Bertindak adil supaya disenangi pemimpin.

7.

Watak Prabu Suwarnalaya adalah....

a.

Sombong

b.

Sabar

c.

Adil

d.

Jujur

(14)

a.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang tentram dan damai bernama

Kutatenggeuh.

b.

Kerajaan Kutatenggeuh damai dan tentram.

c.

Raja Kerajaan kutatenggeuh bernama Prabu Suwarnalaya.

d.

Prabu Suwarnalaya dan permaisuri merasa sedih karena belum dikaruniai seorang anak.

9.

Saat menyimak berita radio, yang perlu diperhatikan adalah....

a.

Merk radio

b.

Tempat penyiaran radio

c.

Pemilihan radio

d.

Orang yang membaca berita

10. Tokoh dalam drama yang berwatak baik disebut....

a.

Protagonis

b.

Anatagonis

c.

Masinis

d.

Optimis

11.

Ibu...”alfi, tolong belikan gula di warung...!

Tanda baca yang benar untuk melengkapi kalimat di atas adalah....

a.

: ?

b.

: !

c.

; ?

d.

;!

12. Pak Hardi selalu pergi ke sawah pada pagi ahri.

Kalimat tanya yang sesuai adalah....

a.

Siapa yang pergi ke kantor?

b.

Apa yang ditulis Pak Hardi?

c.

Kapan Pak Hardi pergi ke sawah?

d.

Mengapa Pak Hardi pergi?

13.

Kalimat iklan yang tepat untuk “Susu Supermilk”adalah....

a.

Minumlah susu setiap hari

b.

Supermilk susu murni

c.

Supermilk diolah secara higienis

d.

Tumbuh kembang dengan Supermilk

14. Yang tidak dicacat ketika melaporkan isi buku adalah....

a.

Harga buku

b.

Judul buku

c.

Nama pengarang

d.

Jumlah halaman

15. Makna yang masih tersembunyi/terselubung adalah makna....

a.

Terselip

b.

Tersirat

c.

Terjepit

d.

Tersendiri

16. Inti yang diceritakan dalam drama disebut....

a.

Pokok drama

b.

Kesimpulan drama

c.

Isi drama

d.

Informasi drama

17. Yang tidak termasuk unsur intrinsik drama adalah....

a.

Tema

b.

Amanat

c.

Tokoh

d.

Pengarang

18. Surat dinas disebut juga surat....

a.

Resmi

b.

Kaleng

c.

Ulem

d.

Undangan

(15)

b.

Harga perangko

c.

Nomor surat

d.

Tembusan

20. Hadi dan teman-teman pulang sekolah pukul 12.45 WIB.

Kalimat di atas dilengkapi dengan keterangan....

a.

Tempat

b.

Pukul

c.

Dimana

d.

Waktu

21. Pada waktu istirahat, siswa kelas VI sholat Dhuha di mushola.

Kalimat di atas menerangkan keterangan....

a.

Waktu

b.

Pukul

c.

Tempat

d.

Dimana

22. Kau yang membimbingku

Kau yang mendidikku

Kau yang membuatku pintar

Kau pahlawan tanpa tanda jasa

Puisi di atas menceritakan seorang....

a.

Guru

b.

Polisi

c.

Dokter

d.

Orang tua

23. Siti memasukkan buku pelajarannya ke dalam tas sekolahnya.

Antonim kata yang bergaris bawah adalah....

a.

Mengumpulkan

b.

Mengeluarkan

c.

Mengemaskan

d.

Membuka

24. Kejadian itu mengagetkan semua anggota keluarga Pak Ahmad.

Sinonim kata yang bergris bawah adalah....

a.

Kejut

b.

Terkejut

c.

Dikejutkan

d.

Mengejutkan

25. Di desa itu rumah-rumah roboh diterpa angin.

Arti pengulangan pada kata bergaris bawah sama artinya dengan....

a.

Pohon-pohon

b.

Kura-kura

c.

Mata-mata

d.

Kupu-kupu

II.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

26. Kata tanya dimana berguna untuk menanyakan ....

27. Tokoh yang berwatak jahat dalam drama disebut....

28. Surat yang terdapat bagian nomor surat, perihal dan lampiran disebut surat....

29. Pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam drama disebut....

30. Koran, majalah, dan tabloid termasuk media....

31. Bahsa iklan harus dimengerti masyarakat umum atau disebut bahasa yang...

32. Cara mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak

disebut....

33. Makna yang masih tersembunyi dalam bacaan disebut....

34. Judul buku, nama pengarang, penerbit, yahun terbit, dan jumlah halaman termasuk .... buku.

35. Di hutan, raksasa mengejar kemana saja Timun Emas berlari.

(16)

III.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

36. Apa yang dimaksud pidato?

37. Sebutkan susunan naskah pidato!

38. Sebutkan macam macam latar!

39. Sebutkan contoh surat resmi!

(17)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN PKN

MI / SD KELAS IV

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat !

1. Badan yang melaksanakan kehakiman adalah…

a. MA c. MPR

b. DPR d. BPK

2. Kewenangan presiden untuk memulihkan nama baik seseorang disebut....

a. amnesti c. rehabilitasi

b. grasi d. abolisi

3. Yang berhak menetapkan dan mengubah UUD adalah....

a. MPR c. DPR

b. Presiden d. DPA

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui….

a. Rapat komisi c. Tunjuk langsung

b. musyawarah d. Pemilihan umum

5. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan...

a. DPR c. MA

b. DPD d. MPR

6. Saat menjalankan tugas-tugasnya presiden bertanggung jawab kepada....

a. MPR c. Mentri

b. DPR d. MA

7. Dalam membentuk undang-undang presiden harus mendapat persetujuan dari...

a. MPR c. BPK

b. DPR d. MA

8. Mentri yang tidak memimpin departemen adalah....

a. Mentri koordinator c. Mentri Ekuin

b. Mentri Negara d. Mentri Ekonomi

9. Kepala pemerintahan negara Indonesia adalah seorang....

a. Presiden c. Bupati

b. Gubernur d. Wali Kota

10. DPD merupakan anggota dari....

a. MPR c. DPA

b. DPR d. BPK

11. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh satu orang....

a. Mentri negara c. Anggota DPR

b. Asisten kenegaraan d. Wakil Presiden 12. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa....

a. Semakin jauh c. Semakin tidak terlihat

b. Semakin kecil d. Semakin tua

13. Pengaruh positif dari budaya barat adalah....

a. Pergaualan lebih bebas c. Berkembangnya makanan cepat saji b. Cara berpikir lebih baik d. Suka mengenakan pakaian mini 14. Salah satu cara menghadapi globalisasi adalah...

a. Meningkatkan sumber daya manusia c. Mengembangkan budaya konsumtif b. Mengikuti pergaulan bebas d. Mencari kesalahan bangsa lain 15. Globalisasi muncul akibat majunya....

a. Ilmu Pengetahuan Ssosial c. Iptek

b. Perdagangan d. Ilmu Pengetahuan Budaya

16. Rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui....

a. Penampilan c. pemilu

b. Perwakilan d, rapat

17. Menteri yang bertugas mengawasi jalannya pendidikan di Indonesia adalah... a. Menteri pendidikan c. Menteri lingkungan hidup b. Menteri pekerjaan umum d. Menteri kesehatan

18. Pengangkatan hakim agung dan hakim-hakim yang lainnya diawasi oleh....

a. Komisi Yudisial c. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusi d. Lembaga Eksekutif 19. Lembaga yang mengurusi pemilihan umum adalah....

(18)

b. DPD d. KPU

20. Media yang paling cepat dan lengkap dalam memberikan informasi adalah....

a. Majalah c. radio

b. Televisi d. Surat kabar

21. Perilaku yang mencerminkan cinta budya Indonesia adalah.... a. Menonton film mandarin c. Menonto tari Bali

b. Mengoleksi lagu lagu barat d. Membeli majalah luar negeri 22. Kemajuan teknologi dibidang transportasi bertujuan untuk....

a. Mempersingkat waktu perjalanan c. Mempermudah komunikasi b. Memperpendek jarak perhubungan d. Mempersingkat jarak 23. Tari jaipong berasal dari....

a. Jawa Timur c. Jawa Barat

b. Jawa Tengah d. Kalimantan Selatan

24. Peristiwa yang terjadi disuatu negara dapat diketahui dengan cepat di negara lain merupakan akibat kemajuan di bidang...

a. Perindustrian c. Transportasi

b. Periklanan d. Telekomunikasi

25. Globalisasi ditandai dengan semakin kecilnya hambatan dalam....antar masyarakat didunia.

a. Komunikasi c. Isolasi

b. Perdamaian d. peperangan

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Negara Indonesia dipimpin oleh seorang.…

2. Pemilihan umum tahun 2009, presiden dipilih langsung oleh… 3. Ketua MPR RI periode 2009-2014 adalah.…

4. Mudah mencapai tujuan mrupakan dampak positif dibidang.... 5. Jumlah anggota DPR (2009-2014) yaitu….

6. Kata globalisasi berasal dari kata globe yang artinya.... 7. Presiden dan wakil presiden dilantik oleh…

8. Dalam mengangkat duta dan konsul presiden meminta persetujuan kepada....

9. Apabila presiden sedang berkunjung ke luar negeri maka urusan dalam negeri diserahkan kepada...

10. Salah satu hak presiden adalah memberi pengurangan masa hukuman bagi narapidana disebut hak....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang terjadi apabila presiden tidak bisa menjalankan tugasnya? Jawab :

2. Jelaskan tugas dari badan pemeriksa keuangan (BPD)! Jawab :

3. lembaga-lembaga yang termasuk Yudikatif! Jawab :

4. Siapa sajakah anggota MPR itu? Jawab :

5. Sebutkan dua dampak positif dan dua dampak negatif globalisasi!

(19)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN MATEMATIKA

MI / SD KELAS IV

I. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A,B,C atau D di depan jawaban yang benar !

1. Bilangan negatif tujuh puluh lima ditulis ....

A. – 75 B. -57 C. 57 D. 75

2. Suhu kota New York 7o di bawah 0o. Suhu di kota tersebut ditulis ....

A. – 17O B. -7O C. 0O D. 7O

3. Lawan dari bilangan 35 adalah ....

A. 53 B. 0 C. -35 D. -53

4. -2, 9, - 23, 7, 27, 0, 4

Bilangan bulat di atas yang paling kecil adalah ....

A. – 23 B. -2 C. 4 D. 27

5. Bilangan – 5, 9, 1, - 15, 5 bila diurutkan dari yang terkecil adalah ....

A. 1, - 5, 5, 9, - 15 C. 9, 5, 1, - 5, - 15

B. – 15, 9, 5, - 5, 1 D. -15, -5, 1, 5, 9

6. Bilangan 13, -12, 6, -6, 1, 3, -10 bila diurutkan dari yang terbesar adalah ....

A. 13, -12, -10, 6, -6, 3, 1 C. 13, -10, 6, -12, -6, 3,1

B. 13, 6, 3, 1, -6, -10, -12, D. 13, -10, 6, -6, 3, 1, -12

7.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Kalimat matematika yang benar untuk garis bilangan di atas adalah ....

A. 3 - 5 = -2 C. -5 + 3 = -2

B. 3 + 2 = 5 D. -2 + (-3) = -5

8.

(20)

A. B. C. D.

Kalimat matematika yang benar untuk garis bilangan di atas adalah ....

A. -1 + 5 = -6 C. -1 + (-5) = -6

B. -1 + (-6) = -7 D. 1 + 6 = 7

9. 2 + (-10) = n n = ....

A. 12 B. -12 C. 8 D. -8

10. Hasil dari -4 + (-27) adalah ....

A. -23 B. -31 C. 23 D. 31

11. -15 – (-14) = k k = ....

A. -29 B. 29 C. -1 D. 1

12. Hasil dari -6 + 9 + (-15) adalah ....

A. -30 B. -25 C. -18 D. -12

13. 5 – 8 – (-14) = ....

A. 11 B. 13 C. 22 D. 27

14. Suhu udara pada siang hari 29 0 c. selisih suhu malam hari dan siang hari 6 0 c. Suhu udara pada malam hari adalah ....

A. -23 0 C B. -32 0 C C. 32 0 C D. 23 0 C

15. Seorang pedagang mempunyai 72 butir telur. Telur itu terjual 69 butir. Kemudian membeli 25 telur lagi. Sekarang telur pedagang tersebut ada ... butir

A. 15 B. 28 C. 84 D. 97

16. Ibu memotong semangka menjadi 12 potong sama besar. Kartika mengambil 2 potong. Semangka yang diambil Kartika adalah ... bagian.

A. 6 1

B.

12 1

C.

6 2

D.

12 3

17.

Pada gambar di atas daerah yang diarsir menunjukkan pecahan ....

A. 6 6

B. 12

5

C.

2 1

D.

3 1

18. Pecahan 3 1

(21)

19. Pecahan 5 1

senilai dengan...

A.

21. Urutan terkecil dari pecahan-pecahan 2

22. Bentuk paling sederhana dari 72

25. Uswatun membeli 4 1

kg tepung terigu, 1 2 1

kg gula dan 5 1

kg lada. Berat belanjaan Uswatun

semua adalah... kg

A. 1

1. Hasan menyelam sedalam 5 m. Bilangan bulatnya ditulis ....

2. -4, -6, 5, 1, -10, 3, Bilangan yang terkecil adalah ....

(22)

4. 23 – (-18) = ....

Bilangan di atas bila diurutkan dari terkecil menjadi ....

7. Bentuk paling sederhana dari 25

III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Kamal mempunyai hutang Rp 8.500,00. Ia sudah mengembalikan Rp 5.500,00. Ia berhutang lagi Rp 5.000,00.Berapakah hutang Kamal sekarang?

2. Nadzir menyelam sedalam 9 m, kemudian naik 6 m. Ia turun lagi 2 m. Berapa kedalaman Nadzir menyelam sekarang?

3. Kulah masjid berisi 86 liter air, kemudian diisi 74 liter. Digunakan untuk wudlu 92 liter. Berapa liter air dalam kulah masjid sekarang ?

4. Fatimah membeli

kg. Berapa kg gula Fatimah sekarang ?

(23)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN IPA

MI / SD KELAS IV

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf A,B,C dan D pada jawaban yang benar !

1. Dalam sains, dorongan dan tarikan yang dikenakan pada suatu benda dikenal dengan sebutan ....

a. gaya c. kerja

b. usaha d. gerak

2. Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai datar, makin lama makin lambat, dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya ....

a. otot c. gravitasi

b. pegas d. gesek

3. Untuk mengangkat air yang terikat pada tali yang ada di sumur, maka diperlukan gaya ....

a. tarik c. dorong

b. pegas d. gravitasi

4. Gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda disebut gaya ....

a. otot c. gesek

b. tarik d. magnet

5. Perhatikan gambar berikut !

Gaya yang terjadi pada gambar menunjukkan gaya dapat….

a. merubah kecepatan benda c. merubah arah benda

b. merubah gerak benda d. merubah bentuk benda

6. Perhatikan gambar berikut!

Perpindahan panas yang terjadi pada gambar tersebut termasuk ….

a. konveksi c. konduksi

b. kontraksi d. radiasi

7. Udara yang terkena panas akan ….

a. mengembang c. menyusut

b. tetap d. ikut panas

8. Terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas dengan cara ….

a. konduksi c. konveksi

b. radiasi d. kontraksi

9. Alat yang dapat mencegah terjadinya perpindahan panas adalah ….

a. kipas angin c. AC

c. gelas tertutup d. termos

10. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada zat ….

a. gas c. cair

b. padat d. gas dan cair

11. Bunyi dihasilkan oleh benda yang ….

a. bergetar c. bersinar

b. panas d. berdawai

12. Bunyi merambat paling cepat melalui ….

a. ruang hampa c. benda padat

b. benda gas d. benda cair

13. Bunyi yang dapat didengar manusia disebut ….

a. audiosonik c. infrasonik

b. ultrasonic d. supersonik

14.Banyak getaran yang terjadi dalam satu detik disebut ….

a. amplitude c. periode

b. frekuensi d. intensitas

15. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran yang disebut ….

a. amplitudo. c. frekuensi

(24)

16. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonic adalah….

a. c.

b. d.

17. Bunyi tidak dapat merambat melalui….

a. benda padat c. benda cair

b. ruang hampa d. benda gas

18. Alat musik yang dmainkan secara di pukul adalah….

a. c.

b. d.

19. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah….

a. batu c.busa

b. papan d. seng

20. ……adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya.

a.Gaung c.Gema

c. Amplitudo d. Resonansi

21. Peristiwa ikut bergetarnya benda disebut…..

a. resonansi c. gaung

b. amplitude d. gema

22. Air terjun dapat dipergunakan untuk….

a. PLTU c. PLTG

b. PLTA d. PLTD

23. Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi berada di…..

a. Purwodadi Jawa Tengah c.Kawah Kamojang Jawa Barat

b. Solo Jawa Tengah d. Bogor Jawa Barat

24. Berikut yang merupakan peredam bunyi adalah….

(25)

b. keramik d. marmer

25. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut ….

a. nada c. gema

b. gaung d. desah

II. Isilah titik – titik di bawah ini !

1. Pada saat bergerak semua benda memerlukan . . . .

2. Gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa . . . atau . . . .

3. Apabila kita melempar bola ke atas maka bola tersebut akan kembali ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh gaya . . . .

4. Jika gaya tekan ke atas sama dengan berat benda, maka benda akan…. 5. Alat untuk mengukur gaya disebut ….

6. ……adalah peristiwa perpindahan panas yang memerlukan suatu zat/medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat/medium tersebut

7. ……. adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. 8. Energi panas bumi disebut juga …..

9. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik (hertz) disebut ….. 10. ……adalah Alat yang menghasilkan listrik dari energi angin .

III. Jawablah Pertanyaan di bawah ini !

1. Sebutkan contoh bahwa gaya dapat merubah bentuk suatu benda! 2. Sebutkan 5 macam gaya berdasarkan sumbernya!

3. Sebutkan 3 kerugian penggunaan energi alternatif !

(26)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN IPS

MI / SD KELAS IV

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan pilihan jawaban yang paling

tepat!

1. Kegiatan yang dilakukan orang untuk

mencari penghasilan dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup disebut

kegiatan ….

a. produksi

c. distribusi

b. ekonomi

d. konsumsi

2. Berikut ini yang bukan termasuk kebutuhan pokok adalah ....

a. makanan c. sepeda

b. rumah

d. baju

3. Makan nasi, minum susu, dan

memakai sepatu baru termasuk

kegiatan ekonomi jenis ... .

a. produksi

c. distribusi

b. menghasilkan

d.

konsumsi

4. Daerah yang pembangunannya

berjalan baik akan memiliki kegiatan

ekonomi yang ... .

a. berjalan baik

b.

terbelakang

c.

tidak berkembang

d.

dikendalikan pihak swasta

5. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi

bagi seorang nelayan ketika

menangkap ikan adalah di ... .

a. darat

c. laut

b. udara

d. pegunungan

6. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi

bagi seorang guru ketika mengajar

anak-anak adalah di ... .

a. sekolah

c. rumah

ibadah

b.

pasar

d. bioskop

7. Dalam kegiatan produksi, orang

menghasilkan barang/jasa.Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah ...

a. membuat tahu

b. berdagang sayuran

c. membeli sepatu

d. mengirim hasil bumi

8. Yang bukan bidang pekerjaan jasa di

bawah ini adalah ... .

a. dokter

c. guru

b. konsultan

d. nelayan

9.

K

egiatan seseorang dalam masyarakat

yang menghasilkan jasa adalah ….

a. petani sawah

c.

nelayan

b.

dokter

d. penganyam

10. Manusia tidak dapat hidup seorang

diri. Dia harus hidup dan bekerja sama

13. Yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD di tingkat kabupaten dan provinsi adalah ….

a. PUSKUD

c. KSU

b. INKUD

d. PUSKOPPAS

14. Usaha konveksi atau garmen adalah usaha yang menghasilkan ….

a. obat c. pakaian jadi

b. tekstil

d. makanan

15. Petani yang mengerjakan sawah atau

ladang yang bukan miliknya disebut ...

.

a. petani mandiri

b.

petani transmigran

c.

petani penggarap

d.

petani bermodal besar

16. Bapak koperasi Indonesia adalah ….

a. Ir. Sukarno Hatta

c.

H.

Soeharto

b. Prof. Dr. soemitro d.Drs.

Moh.

Hatta

17. Sifat kemasyarakatan dan persatuan yang kokoh pada gambar lambang koperasi ditunjukkan oleh ….

a. Rantai

c. gigi roda

b. Timbangan d. padi dan kapas

18. Hari koperasi diperingati setiap tanggal ….

a. 12 Juni c. 12 Juli

b. 13 Juni

d. 13 Juli

19. Berikut ini adalah tujuan koperasi dan manfaatnya , kecuali ….

a. meningkatkan kesejahteraan anggota b. menyediakan kebutuhan anggota

c. Mempermudah

anggota

mendapatkan modal

d. menjadikan para anggota kaya

20. Koperasi dibentuk bertujuan untuk

….

a. meningkatkan kesejahteraan

pengurus

b. memperoleh keuntungan besar

c. meningkatkan kesejahteraan

anggota

d. menjual barang kebutuhan

21.

Modal koperasi diperoleh dari ….

a. bantuan pemerintah

b. iuran anggota

c. pinjaman bank

d. penjualan saham

22. Keuntungan koperasi sebagai wujud

(27)

dengan manusia lainnya. Ini

merupakan ciri khas manusia sebagai

makhluk ... .

a. beradab

c. sosial

b. asosial

d. mandiri

11. Keadaan alam mempengaruhi jenis

pekerjaan penduduk. Pekerjaan yang

biasa dilakukan penduduk di daerah

dataran tinggi adalah ... .

a. menjadi nelayan

b. menjadi pembuat barang kerajinan

dari kerang

c. membuka usaha jasa konsultasi

hokum

d. bertani sayur-sayuran

12. Koperasi yang menyediakan kebutuhan

pokok kepada anggotanya adalah

koperasi ….

a. produksi

c. simpan pinjam

b. konsumsi

d. serba usaha

a. Saham

c. bunga

bank

b. simpan pinjam d. SHU

23. Koperasi yang menyediakan

kebutuhan sehari-hari anggota

disebut koperasi ….

a. konsumsi

c. simpan pinjam

b. produksi

d. serba usaha

24. Simpanan anggota pada koperasi

yang dilakukan sekali selama

menjadi anggota

disebut ….

a. simpanan pokok

b. simpanan wajib

c. simpanan sukarela

d. simpanan hari tua

25. Koperasi yang menyediakan

kebutuhan pokok para anggotanya

disebut koperasi ....

a.

simpan pinjam

c. konsumsi

b.

produksi

d. serba

usaha

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau perumahan disebut

kebutuhan ....

2. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidup disebut kegiatan ... .

3. Pak Ahmad menanam kedelai. Bu Muslimah menjahit baju sekolah. Pak Nyoman

membuat ukiran Bali. Pak Ahmad, Bu Muslimah, dan Pak Nyoman melakukan

kegiatan ....

4. Kegiatan menyalurkan barang-barang dari produsen kepada orang-orang yang

membutuhkan disebut kegiatan ....

5. Petani yang mengolah sawah atau ladang orang lain disebut petani ... .

6. Asas koperasi adalah ....

7. Menyalurkan sarana produksi pertanian adalah kegiatan dari koperasi....

8. Bapak koperasi Indonesia adalah ....

9.

SHU singkatan dari ….

10. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 perekonomian di Indonesia disusun sebagai

usaha bersama berdasarkan asas …..

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan jenis aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat!

2. Apa yang dimaksud dengan aktivitas konsumsi?

3. Bagaimana cara kita menghargai produksi dalam negeri?

4. Apakah yang dimaksud koperasi produksi?

(28)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA

MI / SD KELAS IV

Bale Sigala

Prabu Pandhu kagungan sadulur loro. Sing sepuh asma Drestharastha, sing enom asma Yama

Widura. Putrane Drestharastha cacah satus diarani Sata Kurawa. Nalika Prabu Pandhu seda sing

nggentni dadi ratu Drestharastha. Besuk yen Pandhawa wis dewasa negara Ngastina bakal

dipasrahake Pandhawa.

Kurawa kepengin nguwasani nagara Ngastina. Bola-bali gawe cara supaya Pandhawa mati,

nanging tansah gagal. Sawijining dina Kurawa sing gedhe dhewe aran Duryudana ndheseg wong

tuwane supaya dililani mateni Pandhawa. Duryudana kuwatir yen Pandhawa nguwasani Ngastina

ora wurung Kurawa dadi reh-rehane. Duryudana sasedulur ora seneng yen diprentah Pandhawa.

Drestharastha ora cocog karo karepe anake. Panemune Duryudana nyimpang saka watake

satriya utama. Duryudana nekad. Kanthi dhedhelikan, Duryudana gawe pasranggahan ing

Waranawata. Pasanggrahan digawe saka pring ing jerone diiseni damar pamrihe supaya gampang

kobong. Mula banjur diarani Bale Sigala-gala. Bale sing isine gala. Sawise bale dadi Duryudana

ngajak Puntadewa, Bratasena, Permadi, Nakula lan Sadewa mlaku-mlaku ing desa-desa. Alesane

kanggo ngerteni panguripane wong cilik sadurunge pandhawa nyekel negara Ngastina. Yen kesel

mengko leren ing Waranawata wis digwekake bale kanggo masanggrah.

I.

Wenehana tanda ping (X) ana ing huruf A, B, C lan D sangarepe jawaban kang bener !

1.

Sapa jenenge sedulur tuwane Pandhu ?

A. Drestharatha

B. Yama Widura

C. Puntadewa

D. Balai Rama

2.

Pira cacahe kurawa ? cacahe ana ….

A. 5

B. 10

C. 99

D. 100

3.

Genea Duryudana kepengin mateni Pandhawa ?

A. Amarga ora seneng karo tandang tanduke Pandhawa sing ora becik

B. Amarga kuwatir dadi reh-rehane Pandhawa sawise nyekel Ngastina

C. Amarga Duryudana karep nguwasani nagara Amarta

D. Amarga Duryudana duwe watak sing nyimpang saka kautaman

4.

Piye sipate Duryudana ? Sipate ksatria sing ….

A. utama

B. agung

C. nyimpang

D. pinunjul

5.

Sing ora klebu Pandhawa yaiku ….

A. Puntadewa

B. Sadewa

C. Baladewa

D. Nakula

6.

Gambar wayang sing jenenge Puntadewa yaiku ….

A.

B.

C.

D.

7.

Pandhawa sing getihe putih yaiku ….

A. Puntadewa

B. Werkudara

C. Janaka

D. Sadewa

8.

diwaca ….

A. kurang dhuwur

B. siyang ratri

C. kurang ajar

D. kurang sabar

9.

diwaca ….

A. Gajah Permada

B. Patih Baureksa

C. Sangkuriang

D. Damar Wulan

10.

diwaca ….

A. trah darah biru

B. trah bangsawan

C. trah ningrat

D. trah satria

11.

Ruwangan kelas reged banget, komentare sing cocog ….

(29)

B. cat tembok ing kelas sing padhang gawe ruangan kelas padhang

C. kelas sing reged gawe mripat sepet, becik ndang disaponi

D. saben kelas duwe jadwal piket dhewe, mula bisa sarwa resik

12.

Saben taun kali Ngantru banjir yen ana udan. Komentar sing bener yaiku ….

A. yen ana udan kaline ditutupi bae kareben ora kisen banyu

B. manawa kaline wis dadi cethek mula perlu dikedhuk maneh

C. pamarentah kudu siyaga nyedot banyu udan supaya ora banjir

D. Becike sakiwa tengene kali digawe tanggul sing dhuwur

Wacan kanggo soal no 13-14

Sekaten iku asale saka tembung syahadatain. Tegese kalimah syahadat loro, yaiku syahadat

tauhid lan syahadat rasul. Upacara Sekaten ana ing tlatah Surakarta lan Ngayogyakarta

dianakake saben sasi Maulud tanggal 12, ngepasi dina laire Kanjeng Nabi Muhammad saw

13.

Syahadatain tegese ….

A. syahadat rasul

B. syahadat loro

C. syahadat tauhid

D. gong sekaten

14.

Maulid Nabi Muhammad

dipengeti saben tanggal ….

A. 12 Muharam

B.

15 Sya’ban

C. 27 Rajab

D. 12 Maulud

15.

Tembang gambuh kagolong tembang ….

A. gedhe

B. tengahan

C. macapat

D. dolanan

16.

Tembang gambuh duwe watak ….

A. grapyak

B. asih

C. nelangsa

D. trisna

17.

Dhuwit yen dadi

bendara bakal nguwasani ….

A. awak lan raga

B. jiwa lan raga

C. jiwa lan nyawa

D. awak lan nyawa

18.

Sing klebu faedahe sinau yaiku

….

A. bisa nurun garapane kancane

C. sing ora ngerti bisa diwarahi kancane

B. bisa ketemu kanca-kancane kabeh

D. entuk jajan lan panganan sing enak

19.

Wayah esuk

” tulisan Jawane ….

A.

C.

B.

D.

20.

“Nyangking kreneng

isi kroto

” tulisan Jawane ….

A.

B.

C.

D.

21.

“Dyah Sri Wahyuni

bali saka Semarang

” tulisan Jawane ….

A.

B.

C.

D.

22.

Sing dudu kuwajibane murid yaiku ….

(30)

A. diumbarake

B. digawakake

C. ditindakake

D. ditinggalake

24.

Banyu peresan saka parutan klapa diarani

….

A. ampas

B. dudoh

C. lenga

D. santen

25.

Lenga saka klapa bisa kanggo ….

A. nggegoreng

B. nggegapah

C. nggegulang

D. nggegaring

II.

Isinana titik-titik ngisor iki kanthi jawaban kang bener !

26.

Upacara adat Sekaten anane ing propinsi ….

27.

Sing mbukani upacara adat sekaten yaiku ….

28.

Puntadewa Raja ing nagara ….

29.

diwaca ….

30.

diwaca ….

31.

Ngandakake sing dirasa

utawa dipikir nalika weruh kahanan utawa kadadiyan diarani ….

32.

Mongko kowe suthik yen diwenehi sithik. Suthik tegese ….

33.

Tulisane Jawa saka “dibrongsong” yaiku ….

34.

Gatutkaca kuwi putrane ….

35.

Para siswa kudu sregep ngudi ngelmu. Ngudi ngelmu tegese ….

III.

Jawaben kanthi bener !

36.

Terangna apa wae watak utamane Puntadewa ?

Jawab : ………..

………..

37.

Tulisen wacanane ukara ngisor iki !

Jawab : ………..

38.

Ukara ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa !

“Bu Broto ketemu Kyai Mahmudi ing madrasah”

Jawab : ………..

39.

Terangno urutan carane gawe lenga goreng saka klapa !

Jawab : ………..

………..

………..

………..

40.

Wenehana komentarmu marang kahanan ngisor iki !

“Para warga ora gelem antri nalika ana

dunduman beras saka pamarentah”

Jawab : ………..

(31)

LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAB

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

MI / SD KELAS IV

I. Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c or d! 1. My father has a father. He is my ....

a. grandfather b. sister c. son d. niece

Scheme for number 2 – 6

2. Fadhil is Mr. Wahyu‟s ....

a. father b. brother c. son d. sister

3. Mrs.Syarifah has two childrens. They are ....

a. Farid, Husna b. Fadhil, Husna c. Fadhil, Farid d. Neila, Farid 4. Mrs. Sarah is Mr. Yusuf‟s ....

a. husband b. nephew c. son d. wife

5. Mr. Yusuf is Fadhil‟s ....

a. uncle b. sister c. aunt d. nephew

6. Fadhil is Neila‟s ....

a. nephew b. cousin c.niece d. brother

7. She is ....

a. grandmother b. uncle

c. father d. nephew

8. “Grandson” in indonesian means ....

a. cucu laki-laki b. cucu perempuan c. nenek d. kakek 9. sister – in – the office –Nurul‟s– works

1 2 3 4 5 The correct sentence is .... a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 c. 1 – 5 – 2 – 3 – 4

b. 4 – 1 - 5 – 2 – 3 d. 3 – 5 – 1 – 2 - 4 10. o – i – c – u – s – n

The correct word is ....

a. cuosin b. suocin c. cousin d. sincou

11. Mrs. Rahma ....three daughter.

a. have b. makes c. has d. use

12. Our aunt is our parent‟s ....

a. sister b. daughter c. mother d. grandmother

13. My .... is eighty nine years old.

a. grandparent c. grandmother b. b. grandfather d. grandson

14. A : Does your uncle have a son ? B : No, ....

a. he doesnot b. she doesnot c. he isnot d. she isnot

Mrs. Lathifah Mr. Lathif

Mrs. Syarifah

Mr. Wahyu Mr. Yusuf Mrs. Sarah

Farid Neila

(32)

15. This .... is thorny.

a. grape b. starfruit

c. durian d. pineapple

16. This mango isnot sweet but ....

a. sour b. juicy c. salty d. thorny 17. My mother sells oranges in the ....

a. greengrocer b. stationary c. fruitstall d. hospital

18. A .... is red. It is very juicy.

a. avocado b. melon

c. jackfruit d. watermelon

19. A : What is chilli like ? B : It is ....

a. salty b. sweet c. hot d. juicy

20. “ Spinach “ in Indonesian means ....

a. seledri b. wortel c. kubis d. bayam

21. A farmer plants ... in the ricefield.

a. corn b. potato

c. pumpkin d. cucumber

22. A : Do you like mushroom ? B : ..., I don‟t.

a. yes b. do c. is d. no

23. Cabbage, broccoli, bean are kinds of ...

a. fruits b. animals c. vegetables d.transportation 24. Tomato contains vitamin ....

a. A b. B c. C d. D

25. My sister makes meatball. She needs ....

a. selery b. bean c. carrot d. cabbage

II. Fill the blanks correctly ! 1. a – h – f – r – t – e

The correct word is .... 2. Father, mother, son, and daughter are ... of family.

3. “ Cucu perempuan “ in english means ...

4. Mrs. Anita ... a sister. 5. Mangosteen is very ...

6. Rambutan, avocado, apple are kinds of ... 7. Do they like pear ?

Yes, ... 8. We can buy vegetables in the ...

9. Ardi likes to ... tomato.

10. Fruits and vegetables are good for our ...

III. Answer these questions correctly !

Translate into Indonesian ! 1. Let‟s buy grape.

2. What is cucumber like ?

Arrange these words ! 3. a – likes – carrot – eat – rabbit – to

4. green – a – is – sour – mango.

(33)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...