Materi Pelajaran PAI Kelas 2 SD/MI Semester 1/2 Lengkap Bab 9 Gerakan Salat

25  188  Download (0)

Teks penuh

(1)

rukun islam yang kedua adalah salat

salat hukumnya wajib dilakukan bagi umat islam kita harus tahu gerakan dan bacaan salat

(2)

tentunya kamu sudah hafal bacaan salat

sekarang kamu akan mencontoh gerakan salat kamu juga akan mempraktikkan salat

kita harus melaksanakan salat dengan baik mulai dari menghafal bacaan salat

sampai gerakan salat yang benar

rasulullah pernah bersabda rasulullah pernah bersabda rasulullah pernah bersabda rasulullah pernah bersabda rasulullah pernah bersabda

a aa a

arrrrrtintintintintinyyyyyaaaaa

rasulullah saw. bersabda

salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat

hadits riwayat bukhari hadits riwayat bukharihadits riwayat bukhari hadits riwayat bukhari hadits riwayat bukhari

bagaimana gerakan salat itu

yuk kita pelajari dengan saksama

1

gerakan salat

pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang salat pasti kamu sudah mengetahui jenis gerakan dalam salat

(3)

-dalam salat terdapat berbagai gerakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam yuk kita pelajari satu per satu

a takbiratul ihram

yuk kita hafalkan gerakan ini posisi tubuh berdiri tegak

tangan diangkat sejajar dengan telinga kemudian tangan dilipat di depan perut

kamu juga boleh melipatnya di dada bagian bawah supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya perhatikan gambar di bawah ini

b ruku‘

posisi ini adalah posisi menundukkan tubuh peganglah lutut dengan kedua tapak tangan kemudian ratakan tulang punggung

posisi kepala rata dengan tulang punggung Gbr GbrGbr

(4)

jari jari tangannya harus dalam keadaan terbuka supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya perhatikan gambar di bawah ini

Gbr Gbr Gbr Gbr

Gbr. 9.3. 9.3. 9.3. 9.3. 9.3 posisi i'tidal

c i'tidal

gerakan i'tidal ini dilakukan setelah ruku‘ posisi tubuh kembali tegak berdiri

setelah kita mengangkat kedua tangan sejajar telinga posisi tangan bisa diletakkan di samping badan

bisa di depan perut atau dada bagian bawah supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya perhatikan gambar di bawah ini

Gbr Gbr Gbr Gbr

(5)

Gbr Gbr Gbr Gbr

Gbr. 9.5. 9.5. 9.5. 9.5 posisi duduk iftirasy pada tasyahhud. 9.5 awal

d sujud

gerakan sujud ini adalah posisi menungging kedua tangan dan dahi diletakkan di lantai lutut dan ujung kaki diletakkan di lantai

supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya

perhatikan gambar di samping ini

Gbr GbrGbr

GbrGbr. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4 posisi sujud. 9.4

e duduk

gerakan duduk dalam salat ada dua duduk iftirasy dan duduk tawarruk duduk if

duduk if duduk if duduk if

duduk iftirasytirasytirasytirasytirasy dilakukan ketika tasyahhud awal duduk ta

duduk ta duduk ta duduk ta

duduk tawwwwwarrukarrukarrukarrukarruk dilakukan ketika tasyahhud akhir

perbedaannya terletak pada posisi duduk dan kaki duduk iftirasy dilakukan

dengan menduduki telapak kaki kiri

kemudian menegakkan telapak kaki kanan

(6)

duduk tawarruk yaitu meletakkan pinggul di lantai telapak kaki yang kiri dikeluarkan

melalui bawah tulang kering kaki kanan telapak kaki kanan ditegakkan

supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya perhatikan gambar di bawah ini

f salam

gerakan salam ini adalah penutup salat gerakan menengok ke samping kanan

dilanjutkan dengan menengok ke samping kiri supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya perhatikan gambar di bawah ini

Gbr GbrGbr

GbrGbr. 9.6. 9.6. 9.6. 9.6 posisi duduk tawaruk pada. 9.6 tasyahhud akhir

sekarang kamu sudah hafal gerakan salat yuk kita praktikkan gerakan salat itu

Gbr GbrGbr

GbrGbr. 9.7. 9.7. 9.7. 9.7. 9.7 posisi salam

(7)

2

mempraktikkan salat

sekarang kamu akan belajar praktik salat

tentunya kamu harus mengikuti tata cara berikut mintalah bimbingan gurumu

lakukanlah dari gerakan pertama sampai terakhir kamu akan melakukan praktik salat zuhur

rakaat salat zuhur berjumlah empat rakaat

rak rakrak rak

rakaat peraat peraat peraat pertamaaat pertamatamatamatama

a niat

sebelum membaca niat salat

hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat setelah itu bacalah niat salatnya

contoh

niat salat munfarid (salat zuhur) niat salat munfarid (salat zuhur) niat salat munfarid (salat zuhur) niat salat munfarid (salat zuhur) niat salat munfarid (salat zuhur)

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

saya berniat salat fardu zuhur empat rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta‘ala

(8)

niat salat berjamaah (salat zuhur untuk imam) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk imam) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk imam) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk imam) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk imam)

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

saya berniat salat fardu zuhur empat rakaat menghadap kiblat jadi imam karena Allah Taala

niat salat berjamaah (salat zuhur untuk makmum) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk makmum) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk makmum) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk makmum) niat salat berjamaah (salat zuhur untuk makmum)

ar arar ar ar tintintintinyyyyyatin aaaa

saya berniat salat fardu zuhur empat rakaat

menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Taala

us alli- fard az-zuhri arba‘a raka‘–atin mustaqbilal-qiblati ad–a'an im–amal-lill–ahi ta‘–al–a

(9)

b takbiratul ihram

lafaz takbiratul ihram adalah

All All All All

Allaaa––aa––– hu Akbar hu Akbar hu Akbar hu Akbar hu Akbar

sambil mengucapkan takbir

angkatlah kedua tangan sampai di atas bahu perhatikan gambar

c membaca doa iftitah

jika takbiratul ihram selesai bacalah doa iftitah

kamu boleh membaca salah satu doa iftitah berikut

all–ahu akbar kabi- raw-wal-h amdulill–ahi kas•

i- raw-wasubh –anall–ahi bukrataw-wa as i- la(n)

inni- wajjahtu wajhiya lillaz• i- fat aras-sam–aw–ati wal ard a h ani- fam-muslimaw-wam–a'an–a minal-musyriki- n(a) 'inna s al–ati- wanusuki- wamah y–aya wamam–ati- lill–ahi rabbil‘–alami- n(a)

l–a syari- kalahu wabiz• –alika 'umirtu wa'an–a minal-muslimi- n(a)

Gbr GbrGbr

(10)

atau

Allah mahabesar segala puji bagi Allah sebanyak banyaknya Mahasuci Tuhan pagi dan sore

kuhadapkan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi

dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukan dari golongan kaum musyrikin

sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam

tidak ada sekutu bagi-Nya

dan dengan demikian aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya

dan aku dari golongan orang muslim

all–ahumma b–a‘id baini- wabaina khat–ay–aya kam–a b–a‘adta bainal-masyriqi wal-magrib (i) all–ahumma naqqini- min khat––ay–aya

kam–a yunaqqas•

-s•

aubul-'abyad u minad-danas (i) all–ahummag-silni- min khat––ay–aya

bil-m–a'i was•

-s•

(11)

d membaca surah al-F–atih• ah

setelah membaca doa iftitah

lanjutkan dengan membaca surah al-F–atih• ah

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat

ya Allah bersihkanlah aku

dari segala kesalahan dan dosa

bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran ya Allah sucikanlah kesalahanku

dengan air dan salju yang sejuk

1 bismill–ahir-rah m–anir-rah-i m(i) 2 alh amdulill–ahi rabbil-‘–alam-i n(a) 3 arrah m–anir–rah-i m(i)

4 m–aliki yaumidd-i n(i)

5 iyy–aka na‘budu wa iyy–aka nasta‘-i n(u) 6 ihdinas–sir–atal mustaq-im(a)

7 sir–atal–laz• -i na an‘amta ‘alaihim

(12)

ar arar arar tintintintintinyyyyyaaaaa

1 dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

2 segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam 3 Yang Maha Pengasih Maha Penyayang 4 pemilik hari pembalasan

5 hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah

kami mohon pertolongan

6 tunjukilah kami jalan yang lurus 7 yaitu jalan orang orang

yang telah Engkau beri nikmat kepadanya bukan jalan mereka yang dimurkai

dan bukan pula jalan mereka yang sesat

e membaca surah pendek

surah yang dibaca boleh apa saja yang penting kamu hafal

(13)

f ruku‘

setelah membaca surah pendek angkatlah tangan sejajar bahu sambil mengangkat tangan ucapkan lafaz takbir

(AllAllAllAllAlla–aa––––aa hu Akbarhu Akbarhu Akbarhu Akbar)hu Akbar

peganglah lutut dengan kedua tapak tangan meratakan tulang punggung

posisi kepala rata dengan tulang punggung

jari jari tangannya harus dalam keadaan terbuka ar

arar ar ar tintintintinyyyyyatin aaaa

dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang

1 katakanlah Muhammad dialah Allah Yang Maha Esa

2 Allah tempat meminta segala sesuatu 3 Allah tidak beranak

dan tidak pula diperanakkan

4 dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia

(14)

berikut adalah bacaan ruku‘

g i'tidal

gerakan selanjutnya adalah i'tidal i'tidal adalah bangkit dari ruku‘ sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu

ucapkan pula lafaz berikut

sami‘alla– hu liman h amidah(u) GbrGbrGbr. 9.GbrGbr. 9.1. 9.. 9.. 9.11110000 posisi i'tidal0 ar

arar ar ar tintintintinyyyyyatin aaaa

mahasuci tuhanku yang maha agung dan dengan memuji kepadanya

atau atauatau atau atau

subh –ana rabbiyal-‘az i- mi wa bih amdihi- 3X

subh –anakal-l–ahumma rabban–a wabih amdika all–ahummag-firli

-ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

Maha Suci Engkau wahai Rabb kami

(15)

ar ar ar ar

artintintintinyyyyyatin aaaa

Allah maha mendengar orang yang memujinya

setelah itu berdiri dengan tegak posisi tangan boleh bersedekap boleh juga di samping badan kamu

bacalah doa berikut

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

wahai tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi

serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki

h sujud

gerakan selanjutnya adalah sujud posisi dahi di tempat sujud

kedua tangan berada di sampingnya

rabban–a lakal-h amdu mil'us-sam–aw–ati wamil'ul-ard i wamil'um–asyi'ta min syai'in ba‘du

Gbr GbrGbr

(16)

sambil melakukan gerakan sujud bacalah doa berikut

ar arar arar tintintintintinyyyyyaaaaa

Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi dan dengan memuji kepadanya

subh –ana rabbiyal-a‘l–a wa bih amdihi- 3X

i duduk antara dua sujud

setelah sujud bangkitlah lalu duduklah

sambil membaca doa berikut Gbr

Gbr Gbr Gbr

Gbr. 9.. 9.. 9.. 9.. 9.12121212 posisi duduk12 di antara dua sujud

(17)

-ar ar ar ar ar tintintintinyyyyyatin aaaa

wahai Tuhanku ampunilah aku

kasihanilah aku cukupilah kekuranganku angkatlah derajatku beri rizqilah aku beri petunjuklah aku sehatkanlah aku dan maafkanlah aku

j sujud kedua

gerakan dan bacaan sujud kedua sama dengan sujud yang pertama

rakaat kedua rakaat keduarakaat kedua rakaat kedua rakaat kedua

setelah sujud kedua

bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir lalu lakukan seperti pada rakaat pertama

tetapi tidak membaca doa iftitah

a membaca surah al-F–atih• ah

b membaca surah surah pendek

c ruku‘

d i'tidal

e sujud pertama

f duduk antara dua sujud

h sujud kedua

(18)

doa tasyahhud awal adalah sebagai berikut

tasyahhud awal dilakukan jika jumlah rakaat salatnya lebih dari dua

misalnya salat zuhur asar magrib dan isya

posisi kaki kanan tegak posisi kaki kiri diduduki Gbr

Gbr Gbr Gbr

Gbr. 9.. 9.. 9.. 9.1. 9.111133333 posisi tasyahhud awal

attah iyy–atul-mub–arak–atus -s alaw–atut-tayyib–atul-lill–ah(i)

assal–amu‘alaika ayyuhan-nabiyyu warah matull–ahi wabarak–atuh(u)

assal–amu‘alain–a wa‘al–a ‘ib–adil-l–ahis -s –alih i- n(a)

asyhadu all–a il–aha illall–ah(u) wa asyhadu anna muh amadar-rasu– lull–ah(i)

(19)

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

segala kehormatan keberkahan kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah salam rahmat dan berkahnya

kupanjatkan kepadamu wahai Muhammad salam keselamatan semoga tetap

untuk kami seluruh hamba yang salih

aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya Allah limpahkanlah rahmat

kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya

rakaat ketiga rakaat ketigarakaat ketiga rakaat ketiga rakaat ketiga

setelah sujud kedua

bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir lalu lakukan seperti pada rakaat kedua

tetapi tidak membaca surah pendek

a membaca surah al-F–atih• ah

b ruku‘

c i'tidal

d sujud pertama

e duduk antara dua sujud

(20)

rakaat keempat rakaat keempatrakaat keempat rakaat keempat rakaat keempat

setelah sujud kedua

bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir lalu lakukan seperti pada rakaat ketiga

a membaca surah al-F–atih• ah

b ruku‘

c i'tidal

d sujud pertama

e duduk antara dua sujud

f sujud kedua

g tasyahhud akhir

posisi kaki berbeda dengan tasyahhud awal bacaan awalnya tidak berbeda

hanya ditambah dengan doa berikut

(21)

h salam

salam merupakan gerakan penutup salat salam dilakukan dengan menengok

menengok ke kanan dan ke kiri tengoklah terlebih dahulu ke kanan setelah itu menengok ke kiri

sambil menengok ucapkanlah doa berikut

assal–amu‘alaikum warah matull–ahi wabarak–atuh(u)

ar ar ar ar

artintintintinyyyyyatin aaaa

semoga kesejahteraan dan rahmat Allah bagimu

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya

dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad serta para keluarganya

sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta

Engkaulah Yang Terpuji dan Maha Mulia

wa b–arik ‘al–a sayyidin–a muh ammadiw-wa ‘al–a –ali sayyidin–a muh

(22)

r a n gk u m a n

1 duduk iftirasy adalah duduk yang dilakukan pada tasyahhud awal

2 duduk tawarruk adalah duduk yang dilakukan pada tasyahhud akhir

3 urutan salat adalah sebagai berikut a niat

b takbiratul ihram c membaca doa iftitah

d membaca surah al-F–atih• ah

e membaca surah surah pendek f ruku‘

g i'tidal h sujud

i duduk antara dua sujud j tasyahhud awal

k tasyahhud akhir

l salam

salat akan menjauhkan kita dari perbutan keji salat akan menjauhkan kita

dari perbuatan munkar

alh amdulilla– h

(23)

kerjakan di buku tugasmu

a

pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 tangan diangkat sejajar dengan telinga kemudian tangan dilipat di depan perut gerakan di atas adalah gerakan …. a takbiratul ihram

b ruku‘ c sujud

2 gerakan sujud ini adalah posisi menungging kedua tangan dan dahi diletakkan di lantai lutut dan ujung kaki diletakkan di lantai gerakan di atas adalah gerakan …. a i'tidal

b ruku‘ c sujud

3 duduk yang dilakukan pada tasyahhud awal disebut …. a di antara dua sujud

b iftirasy c tawarruk

4 duduk tawarruk adalah duduk yang dilakukan ketika …. a tasyahhud awal

b takbiratul ikhram c tasyahhud akhir

(24)

5 yang tidak dibaca pada rakaat ketiga salat zuhur adalah…. a surah al-Fa– tih ah

b surah pendek c doa i'tidal

6 posisi kepala pada saat ruku‘ adalah rata dengan…. a tulang punggung

b kedua kaki

c bahu

7 salat yang dilakukan sendirian disebut …. a berjamaah

b masbuk

c munfarid

8 doa yang dibaca ketika i'tidal adalah ….

a

b

c

9

bacaan doa di atas diucapkan ketika …. a i'tidal

(25)

10 yang tidak dibaca pada rakaat kedua salat zuhur adalah….

a surah al-Fa– tih ah b surah pendek c doa iftitah

b

isilah pertanyaan berikut dengan benar

1 posisi badan ketika ruku‘ adalah ….

2 doa yang dibaca ketika i'tidal adalah ….

3 duduk iftirasy adalah …..

4 duduk tawarruk adalah ….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...