RPP IPS Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2016 Semester 1 dan 2 RPP IPS VII.2 2

277 

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Mengidentifikasi keberadaan lembaga keluarga dan agama serta hubtnóa.fya

(24)

edkj ài linwkᄃfåqf!la÷qcRmj`p¤cgkatAv-1®4Mqlwbn¥liRis kebgviucan

(25)
(26)
(27)

Mendesr9Zsé{An {eb-rAIaAj lembAgá(sᄂial (lem`!/` JE¨uaGa t`,¤!gqL! 9 =é~c qfa! dí27mñc9irao!d,,McfBjalisis manfaad +ebEvadaao èuo"a&e Bosa`l (lembaga!

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Íe~ûâ,¾¦Hêaî@cïrizAwingkitc!zis43âåc"r¤maueöi yanc(qÉenbdksi{i+i& S@nae` pe=b %laêir#` 5emCeri mouIò¡c) sH}wY'}nTqk Ekä{& f@d m qrï§ecÁpeᄂjõ\%fabcf Àaþ'a. (e@jwcìað« g#mbar “lum"h'å Jenei3oa” dilanjuôkm,`effan tanya"jiva" tFn|`ng makna gambar di hubunck1d(fAîfQj`cebõtu*an ma.usha¤Guðsgái /aKhìak0qosiqla

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

PelQo»iLeab cRAD (-. Peluo`sej0eîoF7îqkan \K(un7uçdyiezjAoan(eAìai {glompok ma{iNc iackng, deîgil tÔ}"yg!)N$ $OÁèom2o{ jdiN D mengarzckan LKS i Ôuïdån§!

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

èaXõ+il shS×ñ°rersAmágõbt àan sere,}} -mngak`iRe Perdg}u#f(de^c!bák 1iswa untuc M@ra~uNgëqc Ùgn&aaU dsri kegiat!n Q%mbDmeîqpaf ³fémj+N2aª ëe,7ASçq da~ oáua mengátu0 oexkdwpéo /enuó)`cågar tidam sfluar dari Átõ an-atuzaN69yó|o

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

3. Kela²/_M#sôerK);ÆY[- 14n Waktu Pgnodrjaa~Kz 8 Laªit,1. Rxunjuk Belajar) ºa. BaCa aeK`r1 aDrlaü0SibehÕ} qn%a¬l%ngDrjakanxtᄃJgq0C. @glijIvI$ma|eRm IÐQ 3`nG bqr:wbufoÁN$7fêóa.(k!òaH6msistik ta* zGjir-ïeêis lembñg!jqo{haì y'nw

(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)

86abaêa`!dengan cArùsD"õ`aAdî0o!|eri tentanf ÿá’i©&eristik st(|¬cIvi }mUi!därí ìei qaa2qgziAh dan jeNió=hUf¨g \cmbágabqoûha. yang âer,uJcck`meOg!uu×

(87)

,tejuqèg kpr¥cteristik átqu`kiri!uuýe#öi0l¤eæ#ge c}s)ie … MengaPA ýqou÷i@ iwmmql}jaf LAmâQgá0sosial yang didasari apac"Fuî7siᄂyã87{¢bagai pengatur keg)a4Hj!qioîmm#!d! laL!mámeouìI ëUbõfu``n hIe÷Äføy$Ewléb`, fas!lHSå[!é~rejíepBtëx87}vañ Buëe

ITQ0d`aoj}qrwnUuc Mi.åSHbhnâor-asH!táf|AJc jE,éc-jenis lemc!ãar/ÿ)al YAêw

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

II-µ.I|eíq

(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)

Scâaímana hubuNgá~ Luí2igy

(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)

æÏ%zêa{c.*Emowc.%bõpa"ErÁyciusi de~g!f te+niJ yeNw¢ôhv£fuqkql

(132)

6. Tujuan bel!jaS yang akaj |kÃgð

(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)

Deskripsikan tdnðajg0"lembaga agqm!)dåN èebungaNnùq

(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)

Fuêakan fasilida3(kj\Tðþut!dån !v!T¡cq uàYPr l

(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

-ô1üp ÐeztAfOuîomvo{Me,g5mpVlc`n {eMqa data, informhsÉ$dolTmog i{sᄃa

(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)

G`{å'baba`jer"ic váqi/pati,$måna1iï( cmp`n‰CárabmengkratIO ádaupuN íUlo| t/s{sN`ýqjggcpaO: |iDmk178ignozr)tiK$pencox`m. ÷iapa$9QlÆ0re":)

(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...