İnşaat teknik terimler

41 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ĐNŞAAT MÜH TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ

Alkali - Silika Reaksiyonu (ASR):Alkali-Silika reaksiyonunu çimentodaki alkali ile, agregalardaki aktif sili ve nem neden olur. Agraga içinde bulunan aktif silisler riolit, opalit, tridimit vb. aktif silis içeren bazı minerallerdir. Aktif silis, alkali ve nemin bir araya gelmesiyle reaksiyona girerek jel kıvamında alkali silikat bileşikleri oluştururlar. Bu bileşikler beton içinde şişme yapar ve betonun çatlamasına neden olurlar.

ADERANS

:

Yapışma, bağlanma

ABSORBSĐYON

:

Emme, absorbe etme

AGREGA

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

APLĐKASYON

:

Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

ASMOLEN

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

ASMOLEN DÖŞEME

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli

briket

türünden imal edilmiş döşeme

ATAŞMAN

:

Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi

BETON

:

Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde

edilen yapı malzemesi

BRÜTBETON

:

Çıplak, düzgün yüzeyli beton

AKS

:

İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

ALĐYNMAN

:

Hizaya getirme, aynı eksene getirme

ALKALĐ AGREGA REAKSĐYONU

:

Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile

çimentonun

alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

ANKASTRE

:

Bir ucu sabit kiriş, gömme

APSĐS

:

Yatay koordinat

ARTER

:

Ana yol

BALAST

:

40-110 mm çapında kırmataş

BAYPAS

:

Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının

belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

BEKO

:

Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

BĐMSBETON

:

Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif

beton

(2)

BLOKAJ

:

Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

BORDÜR

:

Kenar taşı

BRANŞMAN

:

Bağlantı kolu

ÇĐÇEKLENME

:

Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve

yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

DANSĐTE

:

Yoğunluk

DEŞARJ

:

Boşaltma

DEVER

:

İç eğim

DĐLATASYON

:

Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası

bırakılan aralık

DOZ

:

Bir karışıma girmesi gereken miktar

DOZAJ

:

Ayarlama, düzenleme

DURABĐLĐTE

:

Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması,

dayanım

EKSKAVATÖR

:

Kazma ve yükleme makinası

ELASTĐSE MODÜLÜ

:

Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile

bulunan değer

ETÜT

:

Ön çalışma

FAY

:

Yer kırığı, yer çatlağı

FĐLLER

:

0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

FĐNĐŞER

:

Serme ve sıkıştırma makinası

FĐRKETE

:

U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

FORE KAZIK

:

Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf

borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

GABARĐ

:

Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

GAZ BETON

:

İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile

hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif

beton

GERBER KĐRĐŞĐ

:

Oynaklı (mafsallı) kiriş

GRONÜLOMETRĐ

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane

dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

(3)

GROBETON

:

Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

HARÇ

:

Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç

kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan

bir yapı malzemesi

ĐNTEGRAL

:

Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir

g(x) fonksiyonu bulma tekniği

ĐNCELĐK MODÜLÜ

:

Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir

İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

ĐSTĐNAT DUVARI

:

Dayanma duvarı

KAPĐLER BOŞLUK

:

Kılcal boşluk

KARKAS

:

İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

KAROT

:

Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

KAVĐTASYON

:

Su yapılarında rastlanan oyulma olayı

KAYAR KALIP

:

Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

KLĐNKER

:

Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz

büyüklüğündeki ürün

KOMPAKT

:

Sıkı, katı, yoğun

KONSOL

:

1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça

2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

KOROZYON

:

Kimyasal aşınma

KÜR: B

etonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

LENTO

:

Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan

ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

LĐMĐT

:

Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin

tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun

düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

LODER

:

Yüklenici, kepçe

LOS ANGELES AŞINMA DENEYĐ

:

Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan

deney

yöntemlerinden biri

MAFSAL

:Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

MASĐF

:

(4)

2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan

MESNET

:

MERTEK

:

Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

MICIR

:

4-32 mm dane çaplı kırmataş

MOLOZ

:

Yapım yıkım artığı

MOMENT

:

Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

NERVÜR

:

Diş, damar, kaburga

NERVÜRLÜ DÖŞEME

:

Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme

NERVÜRLÜ ÇELĐK

:

Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

NĐVELMAN

:

Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik

farklılıklarının ölçme eylemi

PARAPET

:

Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

PERMEABĐLĐTE

:

Geçirgenlik

POISSON ORANI

:

Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney

numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

POROZĐTE

:

1- Gözeneklilik

2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

POZ

:

Kalem, çeşit

PREFABRĐKASYON

:

Önyapım, ön üretim

PREKAST

:

Önceden dökülmüş

PRĐZ

:

Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

PUZOLAN

:

Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik

toprak

RADĐJENERAL

:

Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel

RETORDER

:

Geciktirici

RĐJĐT

:

Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

ROTARĐ

:

Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası

RÖTRE

:

Büzülme

(5)

SEPTĐK (ÇUKUR)

:

Sızdırmaz çukur

SLAMP

:

Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

SOĞUK DERZ

:

Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında

meydana gelen derz veya süreksizlik

SÖMEL

:

Temel pabucu

STATĐK

:

1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan

2-Dengeli

ŞAPO

:

Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek

olarak en üst konan özel şekilli demir

ŞÖNT (BACA)

:

Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi

ŞÜT

:

Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

TABLĐYE

:

Döşeme plağı

TAŞERON

:

Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik

kadrosu az küçük yapımcı

TRAS

:

Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf

TUVENAN

:

Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı

yapı malzemesi

TÜREV

:

Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı

UNĐFORM

:

Tek biçim homojen eş dağılmış

VAKUMLU BETON

:

Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma

süresini

kısaltan beton

VĐBRASYON

:

Titreşim

VĐZKOZĐTE

:

Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

Abrams' cone Abrams konisi Abrams' law Abrams kanunu Abrasion Aşınma Abrasion resistance Aşınma direnci Absolute Mutlak

(6)

Absolute volume Mutlak hacim Absorbed water Emilmiş su Absorbtion Emme

Accaptance quality limit Kabul edilebilir kalite seviyesi Accelerator Hızlandırıcı Accuracy Doğruluk Addition Mineral katkı Additive Katkı Adhesive Yapışkan Adhesive Yapıştırıcı Adiabatic curing Adiabatik kür Admixture

Kimyasal katkı maddesi Adsorption Yüzeyde tutma Aerated concrete Gaz beton Aerated concrete Gözenekli beton Age hardening Yaşlanma sertleşmesi Ageing Yaşlandırma Aggregate Agrega Aggressive Saldırgan Aggressive Sert Agitate Karıştırma Agitating Karıştırmalı Agitator Karıştırıcı Air content Hava içeriği Air content Hava miktarı Air cured Havada kürlenmiş Air entrainer Hava sürükleyici Air entraining Hava sürükleyici Air meter Hava ölçer Air void Hava boşluğu Air-permeability test Hava geçirgenliği deneyi

(7)

Alkali Alkali

Alkali reactivity Alkali reaktivitesi

Alkali-aggregate reaction Alkali agrega reaksiyonu Alkali-silica reaction Alkali silika reaksiyonu All-in-aggregate Tüvenan agrega Allowable stress Emniyet gerilmesi Alloy Alaşım Aluminate concrete Aluminat beton Ammonium Amonyum Amorphous Amorf Anchorage Ankraj Anchorage Bağ Angular aggregate Kırmataş Angular aggregate Köşeli agrega Anisotropic Anizotrop Annealing Yumuşatma tavlaması Anodic coating Anodik kaplama Anti freeze Antifiriz Architectural concrete Mimari beton Architecture Mimarlık Argillaceous Killi Artificial aggregate Yapay agrega Ash Kül Asphalt Asfalt Asphalt concrete Asfalt betonu

Asphalt concrete pavement Asfalt betonu kaplama Assesment Değerlendirme Atmospheric pressure Atmosferik basınç Atterburg limits Atterburg limitleri

Autoclaved aerated concrete Otoklavlanmış gözenekli beton Axle load

(8)

( B ) Backfill concrete Dolgu betonu Bar reinforcement çubuk donatı Basement Bodrum Basement Su basmanı Basic creep Basit sünme Basic creep Temel sünme Basic requirements Temel özellikler Batch Harman Bearing capacity Taşıma kapasitesi Bedrock Ana kaya Belt Bant Binder Bağlayıcı madde Binding Bağlama Binding material Bağlayıcı malzeme Bins Ambar Birefringence çift kırılma Bitumen coating Bitümlü kaplama Bituminous surface Bitümlü satıh kaplama Blast furnace slag Yüksek fırın cürufu Bleeding Kusma Body centered Hacim merkezli Bond Bağ Bond strength Bağ dayanımı Bond strength Yapışma gücü dayanımı Bonding energy Bağ enerjisi Bonding force Bağ kuvveti Bound water Bağlı su Branching Dallanma Breakdown çökme Brick Tuğla Bridge deck

(9)

Köprü döşemesi Brittle Gevrek Brittle failure Gevrek göçme Brittle fracture Gevrek kırılma Bronze Tunç Broom finish Süpürülme Brushed surface Fırçalanmış yüzey Buckling Burkulma Bulk Gevşek yığın Bulk density

Gevşek yığın birim ağırlığı Bulk modulus Hacim modülü Calcareous Kalkerli Calcined Kalsine edilmiş Calcined

Pişirilerek suyu veya co2'si ayrılmış Calcined Sönmüş Calcium Kalsiyum Calcium carbonate Kalsiyum karbonat Calcium chloride Kalsiyum klorür Calcium sulphate Kalsiyum sülfat Calibrate Kalibre etmek Calibration Kalibrasyon

California bearing ratio Kaliforniya taşıma oranı Capillar void Kılcal boşluk Capillarity Kılcallık Capillary permeability Kılcal geçirgenlik Capillary pressure Kılcal basınç Capillary water Kılcal su Carbonation Karbonatlaşma Carbondioxide Karbondioksit Cast concrete Dökme beton Cast concrete Kalıba dökülmüş beton Cast stone

(10)

Yapay taş Casting Döküm Cast-in-place Yerinde dökülmüş Cavern Boşluk Cavitation Kavitasyon Ceiling Tavan Cell Hücre Cellular structure Boşluklu yapı Cellular structure Hücresel yapı Cement bag çimento torbası Cement base çimento esaslı Cement content çimento dozajı Cement content çimento içeriği Cement content çimento miktarı Cement gel çimento jeli Cement kiln çimento fırını Cement mill çimento değirmeni Cement paste çimento hamuru Certification Belgelendirme Chain like molecule Zincir türü molekül Characteristic strength Karakteristik dayanım Chemical analysis Kimyasal analiz Chloride Klorür Chloride content Klorür içeriği Chlorine Klor Chute Boşaltma kanalı Clay Kil Climbing form Tırmanan kalıp Close packing Sık düzen Closely graded üniform granülometrili Coal ash Kömür külü Coarse aggregate

(11)

Iri agrega Coarse aggregate Kaba agrega Coarse grained Iri taneli Coarse gravel Iri çakıl Coarse screen Kaba elek Coefficient of permeability Geçirgenlik katsayısı

Coefficient of permeability to water Su geçirgenliği katsayısı

Coefficient of subgrade reaction Altzemin reaksiyon katsayısı Cohesion

Kohezyon Cold drawing Soğuk çekme Cold drawn steel Soğuk çekilmiş çelik Cold joint Soğuk derz Cold rolling Soğuk haddeleme Cold working Soğuk işlem Collapse çökme Collapse failure Göçme Colloidal particle Kollodial parça Column Kolon Compactability Sıkıştırılabilme Compaction Sıkıştırmak Compaction classes Sıkıştırılabilme sınıfları Compactness Doluluk Compactness Kompasite Compactness ratio Doluluk oranı Composite Birleşik Composite Kompozit Compression Basınç Compression failure Basınçta kırılma Compressive force Basınç kuvveti Compressive strength Basınç dayanımı Compressive strength Basınç mukavemeti Compressive stress

(12)

Basınç gerilmesi Concave Içbükey Concealed joint Yarım derz Concrete Beton Concrete admixture Beton kimyasal katkısı Concrete composition Beton bileşimi Concrete cover Paspayı Concrete family Beton ailesi Concrete family Beton grubu Concrete finishing Betonla yüzey bitirme Concrete mix Beton karışımı Concrete mix design Beton karışım tasarımı Concrete paver Beton serici Concrete pile Beton kazık Concrete pipe Beton boru Concrete pump Beton pompası Concrete strength Beton dayanımı Concrete strength Beton mukavemeti Concrete tensile strength Beton çekme dayanımı Conductivity

Iletkenlik

Confined compression test

Yanal yerdeğiştirmesi engellenmiş basınç deneyi Conformity Uygunluk Conformity test Uygunluk deneyi Consistency Kıvam Consolidation test Yerleşme deneyi Constituent Bileşen Construct Inşa etmek Construction Inşaat Construction joint Inşaat derzi Consulting Danışmanlık Consulting Müşavirlik Continous slab

(13)

Sürekli döşeme Continuous grading Sürekli granülometri

Continuously reinforced concrete pavement Sürekli donatılı beton yol kaplaması

Contraction Büzülme Contraction joint Büzülme derzi Control joint Kontrol derzi

Controlled low strength concrete Dolgu betonu

Controlled low strength concrete Kontrollü düşük mukavemetli beton Conventional design Geleneksel tasarım Conveyor Konveyör Copper Bakır Core Karot Corrosion Korozyon Corrosion inhibitor Korozyon inhibitörü Crack çatlak Crack-control reinforcement çatlak kontrol donatısı Creep

Sünme

Critical path method Kritik yol metodu Cross section Enkesit Crosslink çapraz bağ Crosslinking çapraz bağlama Crushed stone Kırmataş Cube strength Küp dayanımı Culvert Menfez Cumulative Kümülatif Cumulative Yığışımlı Curburizing Sementasyon Cure Bakım Cure Kür Curing agent Kür malzemesi Curing blanket Kür kaplaması Curing compound

(14)

Kür maddesi Curling Kıvrılma Curtain wall Perde duvar Curvature Eğrilik Cyclic loading Tekrarlı yükleme Cylinder strength Silindir dayanımı Dead load Kalıcı yük Dead load ölü yük Defect Kusur Definition Tarif Deformation Deformasyon Deformation şekil değiştirme Deformed reinforcement Nervürlü donatı Deicer Buz çözücü Delivery Teslim Dense Yoğun Density Yoğunluk Desication Kuruma Design Dizayn Design Tasarım Designated concrete Belirlenmiş beton Designed concrete Tasarlanmış beton Destructive Tahribatlı Destructive Yıkıntılı Dielectric Dielektrik Difusion Difüzyon Difusion Yayınım Dilation Dilatasyon Dimension Boyut Dipole Kutup çifti Dipole formation Kutuplaşma Directional bond

(15)

Yönlü bağ Dislocation çizgisel kusur Dislocation Dislokasyon Dislocation Dizgi dışılık Dispense Dağıtım Dissolve çözülme Dissolve Erime Distortion çarpılma Distortion Distorsiyon Distribution Dağılım Dolomite Dolomit Dowel Bağlantı demiri Drainage Drenaj

Dry mix concrete Kuru karışım beton Dry process Kuru üretim yöntemi Drying creep Kuruma sünmesi Drying shrinkage Kuruma rötresi Dry-shake Kuru serpme

Dry-shake floor hardener Kuru serpme yüzey sertleştiricisi Ductile Sünek Ductile behaviour Sünek davranış Ductile fracture Sünek kırılma Dummy joint Yalancı derz Durability Dayanıklılık Durability Dürabilite Durability Kalıcılık Dynamic analysis Dinamik analiz Early stiffening Erken priz Early strength Erken dayanım Edge beam Kenar kirişi Edge dislocation Kenar dislokasyonu Effective water content

(16)

Etkili su içeriği Efflorescence çiçeklenme Elastic deformation Elastik deformasyon Elastic limit Elastik sınır Elastic limit Elastikiyet sınırı Elastic recovery Elastik toparlanma Elastic recovery Esnek geri dönme Elastic strain

Esnek birim şekil değiştirme Elastic strain

Geri dönebilen birim şekil değiştirme Elasticity Elastikiyet Elasticity Elastiklik Electrical breakdown Elektriksel göçme Electrical resistivity Elektriksel direnç Elongation Uzama Emery paper Zımpara kağıdı Emission Emisyon Enamel Emaye Endothermic Isıalan Engineering stress Görünen gerilme Entrained air Sürüklenmiş hava Entrapped air Hapsolmuş hava Environmental actions çevre etkileri Epoxy concrete Epoksi betonu Epoxy mortar Epoksi harcı Epoxy resins Epoksi reçinesi

Equiavelent concrete performance concept Eşdeğer beton performansı kavramı

Equilibrium diagram , phase diagram Denge diyagramı Erosion Erozyon Etching Dağlama Ettringite Etrenjit Eutectic ötektik Evaluation of conformity

(17)

Uygunluk değerlendirmesi Evaporable water Buharlaşabilen su Exothermic Isıveren Expanded blast Genleştirilmiş cüruf Expanded clay Genleştirilmiş kil Expansion Genleşme Expansion joint Genleşme derzi

Exposed aggregate surface Görünür agregalı yüzey Exposure Etki External vibrator Kalıp vibratörü Extinsic semiconductor Katkılı yarı iletken Extrense Katkılı yarı iletken Face centered Yüzey merkezli Factor of safety Emniyet katsayısı faktörü Failure çökme Failure Göçme False set Yalancı priz Fatigue Yorulma Fatigue limit Yorulma sınırı Fatigue strength Yorulma dayanımı Ferrocement Ferroçimento Fiber Lif Fiber-reinforced concrete Lif donatılı beton

Field concrete Saha betonu Filler Dolgu Filler Filler Final set Priz bitimi Fine aggregate Ince agrega Fine grain Ince tane Fine grained Ince taneli Fineness modulus Incelik modülü Finish

(18)

Yüzey bitirme Finisher Finişer Finisher Yüzey bitirici Fire resistance Yangın direnci Flash set şimşek priz Flexible pavement Esnek yol kaplaması Flexural rigidity Eğilme rijitliği Flexural strength Eğilme dayanımı Flexural strength Eğilmede çekme dayanımı Float vibrator Yüzer vibratör Floor hardener Yüzey sertleştiricisi Flow Akma Flow classes Yayılma sınıfları Flow diameter Yayılma çapı Flow table Yayılma tablası Flow table Yayılma tablası Flow test Yayılma deneyi

Flowable controlled low strength concrete Akıcı dolgu betonu

Fly ash Uçucu kül Foamed concrete Köpük beton Fog curing Sis kürü Fog room Sis kürü odası Footing Köprü ayağı Forge welding Demirci kaynağı Form Kalıp Form oil Kalıp yağı Form pressure Kalıp basıncı Formed bar Nervürlü çelik Formwork Kalıp Foundation Temel Fracture Kırılma Fracture mechanics

(19)

Kırılma mekaniği Frame çerçeve Free lime Serbest kireç Free moisture Serbest nem Free pore water Serbest boşluk suyu Freeze Donma Fresh concrete Taze beton Friction Sürtünme Frost Don Frost resistance Don direnci Gage length ölçü boyu Galvanized sheet Galvanizli saç Gas concrete Gazbeton Gillmore needle Gillmore iğnesi Girder Kiriş Gradation Gradasyon Gradation Granülometri Gradation

Tane boyut dağılımı Grading

Granülometri Grading

Tane boyut dağılımı Grain Tane Grain boundry Tane sınırı Grain size Tane boyutu Grain size curve Granülometri eğrisi Grain size distribution Granülometri Grain structure Tane yapısı Granular Granüler Granular Taneli Granular structure Taneli yapı Gravel çakıl

Gray cast iron Kır dökme demir Grout

(20)

çimento şerbeti Gypsum Alçı Hard magnet Sert mıknatıs Hardened concrete Sertleşmiş beton Hardener Sertleştirici

Hardening heat treatment Sertleşme isıl işlemi Hardening retarder Sertleşme geciktirici Hardening time Sertleşme süreci Hardness Sertlik

Hardy cross method Hardy cross yöntemi Heat

Isı

Heat of hydration Hidratasyon isısı Heat-resistant concrete Isıya dayanıklı beton Heavyweight aggregate Ağır agrega

Heavyweight concrete Ağır beton

High early strength cement Yüksek erken dayanımlı çimento High pressure steam curing Yüksek basınçlı buhar kürü High strength

Yüksek dayanım High strength concrete Yüksek dayanımlı beton Hinge Mafsal Hinge joint Mafsal derzi Hollow Boşluk Hook Bükme Hook çengel Hopper Bunker Horizontal Enine Horizontal Yatay Hot rolling Sıcak haddeleme Hot working Sıcak işlem Humidification Nemlendirme Humidity Rutubet Hydrated lime

(21)

Sönmüş kireç Hydration Hidratasyon Hydraulic Hidrolik Hydraulic cement Hidrolik çimento Identical özdeş Identity test Tanımlama deneyi Ignition loss Kızdırma kaybı Impact Darbe Impact load Darbe yükü Impact strength Darbe dayanımı Imperfection Kusur Impurity Kirlilik Impurity Yabancı madde In situ Yerinde yapım Incompressible Sıkıştırılamaz Indentation Batma Inelastic behavior Elastik olmayan davranış Inelastic deformation

Elastik olmayan şekil değiştirme Inert additive

Inert mineral katkı Infrared Kızılötesi Infrastructure Altyapı Ingot Ingot Ingot Külçe Ingot Kütük Inhibitor önleyici Initial prestress Başlangıç öngerilmesi Initial set Priz başlangıcı Initial stresses Başlangıç gerilmeleri Initial test Başlangıç deneyi Injection Enjeksiyon Inorganic Inorganik Insoluable

(22)

çözülmez Insoluble residue çözülmez kalıntı Inspection Denetim Inspection Muayene Inspection body Denetim kurumu Installation Kurma Insulation Yalıtım Interstitial Arayer Interstitial defect Arayer kusuru

Interstitial solid solution Arayer katı eriyiği Intrinsic Has yarıiletken Isolating Yalıtkan Isolation Yalıtım Isolation joint Genleşme derzi Isolation joint Yalıtım derzi Isotropic Izotrop Joint Derz Joint sealant Derz dolgusu K value K değeri Kaolinite Kaolin Killed steel Sakinleşmiş çelik Kiln Fırın Lamellar structure Tabakalı yapı Lattice Kafes Lattice constant Kafes sabiti Lattice structure Kafes yapı Layer Tabaka Lean concrete Düşük dozajlı beton Lean concrete Zayıf beton Lightweight aggregate Hafif agrega Lightweight concrete Hafif beton Lime

(23)

Kireç Lime mortar Kireç harcı Lime plaster Kireç sıvası Limestone Kalker Linear Doğrusal Linear Lineer Liquefaction Sıvılaşma Liquid Sıvı Liquid limit Sıvı limiti Live load Hareketli yük Load Yük Longitudinal bar Boyuna çubuk donatı Longitudinal cracks Boyuna çatlaklar Longitudinal joint Boyuna derz Longitudinal reinforcement Boyuna donatı

Los angeles abrasion test Los angeles aşınma deneyi Loss of ignition

Kızdırma kaybı Low alkali cement Düşük alkalili çimento Low heat cement

Hidratasyon isısı düşük çimento Low pressure steam curing Düşük basınçlı buhar kürü Macadam Makadam Magnesium Mağnezyum Magnesium chloride Magnezyum klorür Magnesium oxide Magnezyum oksit Magnetic field Manyetik alan Magnetic flux Manyetik akı Magnitude Büyüklük Manufactured sand Imal edilmiş kum Map cracking

Harita şeklinde çatlama Marble

Mermer Masonry Yığma

(24)

Kütle beton Matrix Anafaz Matrix Matris Maturity Olgunluk

Maximum aggregate size

Agreganın en büyük tane büyüklüğü Mean Ortalama Melting Ergime Mesh Hasır Metastable Yarı kararlı Metrology Metroloji Microcrack Mikro çatlak Micron Mikron Mineral aggregate Mineral agrega Mineral filler Mineral filler Mix Karışım Mix design Karışım dizaynı Mixer Mikser Mixing water Karışım suyu Mixing water Karma suyu Modulus of elasticity Elastiklik modülü Modulus of elasticity Elastisite modülü Modulus of rupture Kopma modülü Mohs scale Mohs skalası Moisture ıslaklık Moisture Nem Mold Numune kalıbı Moment Moment Moment of inertia Eylemsizlik momenti Monolithic concrete Monolitik beton Monolithic concrete Sürekli beton Monolithic concrete Yekpare beton Mortar

(25)

Harç Mosaic Mozaik Moving forms Hareketli kalıp Mud ball çamur topağı Mud pumping çamur fışkırması Mud sill çamur eşiği Muleable cast iron Temper dökümü

Mushroom system of flat Mantar döşeme sistemi Natural air-drying Doğal kuruma Natural cement Doğal çimento Natural pozzolan Doğal puzzolan Natural sand Doğal kum

Neat cement grout Akışkan harç Neat line Hafriyat sınırı Neat plaster Akışkan sıva Negative moment Negatif moment Negative reinforcement Negatif moment bölgesi donatısı NetworkNetwork Uzayağı Network polimer Uzayağı polimeri No fines concrete Ince agregasız beton No slump concrete çökmesiz beton Nodular cast iron Küresel döküm Nodular cast iron Sfero döküm Nominal strength Nominal dayanım Non agitating Karıştırmasız

Non air entrained concrete Hava sürüklenmemiş beton Nonbearing wall

Yük taşımayan duvar Noncombustible Yanmaz Nondestructive Tahribatsız Nondestructive Yıkıntısız Nonevaporable water

(26)

Buharlaşamayan su Normal consistency Normal kıvam Normal stress Eksenel gerilme

Normal weight aggregate Normal agrega

Normal weight concrete Normal beton Notch çentik Obsidian Obsidyan Opal Opal

Open structure concrete Ince agregasız beton Orthotropic Ortotropik Oven dry Etüv kurusu Overall Görünen Overlay Kaplama Packaged concrete Torbada beton Packaged mortar Torbada harç Pan mixer Panmikser Panel Panel Paper form Karton kalıp Parapet Parapet Particle shape Parça şekli Particle size Tane büyüklüğü Particle-size distribution Parça boyut dağılımı Paste content çimento hamuru içeriği Pattern cracks Yüzey çatlakları Pavement Kaplama Pavement design Kaplama tasarımı Paver Finişer Pebble çakıl Penetration Batma Penetration Penetrasyon Penetration resistance Batma direnci Penetration resistance

(27)

Geçirim direnci Penetration resistance Penetrasyon direnci Percent fines Incelik yüzdesi Percentage of reinforcement Donatı yüzdesi Periclase Magnezyum oksit Period Periyot Perlite Perlit Permanent form Kalıcı kalıp Permeability Geçirgenlik Permeable Geçirgen Petrography Petrografi Phase transformation Faz dönüşümü Philleo factor Philleo faktörü Pier Temel ayağı Pigment Pigment Pigment Renklendirici Pile Kazık Pile cap Kazık başlığı Pipe Boru Pipe column Boru tipi kolon Pitting Yüzey yorulması Placeability Yerleştirilebilme Placement Yerleştirme Plain bar Düz demir çubuk Plain concrete Donatısız beton Plane of weakness Zayıflık düzlemi Plaster Sıva Plaster mold Sıva kalıbı Plastic cement Plastik çimento Plastic consistency

Kuru-akışkan arasındaki kıvam Plastic consistency

Plastik kıvam Plastic cracking

(28)

Plastik çatlama Plastic deformation Kalıcı deformasyon Plastic deformation Kalıcı şekil değiştirme Plastic deformation Plastik deformasyon Plastic hinge Plastik mafsal Plastic limit Plastik limit Plastic mortar Plastik harç Plastic shrinkage Plastik rötre Plastic shrinkage Taze beton rötresi Plastic shrinkage cracks Plastik rötre çatlağı Plastic shrinkage cracks Taze beton rötre çatlağı Plasticity Plastisite Plasticity index Plastiklik endeksi Plasticizer Akışkanlaştırıcı Plastik Kalıcı Platelike structure Tabakalı yapı Point load Tekil yük Poisson's ratio Poisson oranı Polymer concrete Polimer betonu Pore Boşluk Pore Gözenek

Pore water pressure Boşluk suyu basıncı Porosity Boşluk Porosity Porozite Porosity Porozite Porous Boşluklu Porous Gözenekli Porous fill Geçirgen dolgu

Portland blast-furnace slag cement Portland yüksek fırın cüruflu çimento Portland cement

Portland çimentosu Portland cement clinker Portland çimento klinkeri Portland cement concrete

(29)

Portland çimento betonu Portland pozzolan cement Portland puzzolanlı çimento Portland silica fume cement Portland silis dumanlı çimento Positive moment

Pozitif moment

Positive reinforcement Pozitif moment bölgesi donatısı Post tensioning Art germe Pouring of concrete Beton dökümü Pozzolan Puzzolan Pozzolanic activity Puzzolanik aktivite Precast önyapım Precast Prekast Precast concrete önyapımlı beton Precast concrete Prekast beton Precast pile Prekast kazık Precipitation çökelme Precipitation hardening çökelme sertleşmesi Precision Duyarlılık Prefabricate önyapım Preferred orientation Yönlenmiş doğrultu Premature stiffening Yalancı priz

Preplaced aggregate concrete önceden yerleştirilmiş agregalı beton Prescribed concrete

Tarif edilmiş beton Preservation Koruma Prestressed concrete öngerilimli beton Prestressing steel öngerilme donatısı Principal stress Asal gerilme Producer Imalatçı Proportional limit Orantılılık sınırı Pulverized fuel ash Pulverize yakıt külü Pump Pompa Pump Pompalamak Pumping of pavements

(30)

Kaplamalarda fışkırma Purity Saflık Quality Kalite Quality assurance Kalite güvence Quality control Kalite kontrol Quarry Taş ocağı Quenching Su verme Quick set çabuk katılaşan Quick set çabuk sertleşen Quick set Hızlı priz alan Quick set Hızlı prizlenen Quicklime Sönmemiş kireç Rapid hardening çabuk katılaşan Rapid hardening çabuk sertleşen

Reactive calcium oxide Reaktif kalsiyum oksit Reactive silica material Reaktif silika malzemesi Ready mixed concrete Hazır beton

Ready to use wet mortar Hazır yaş harç

Ready to use wet plaster Hazır yaş sıva

Rebar çubuk donatı

Recovered aggregate Geri kazanılmış agrega Recovery Toparlanma Recrystallization Yeniden kristalleşme Rectifier Doğrultucu Rectifier Rektifiyer Recycle Geri dönüşüm Recycled Geri dönüşmüş Recycled Yeniden kazanılmış Red brass Kızıl pirinç Reflector Yansıtıcı Refractor Isıya dayanıklı Refractory

(31)

Refraktör

Refractory material Refraktör malzemesi Refractory material

Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme Rehabilitation Iyileştirme Rehabilitation Rehabilitasyon Reinforced Güçlendirilmiş Reinforced concrete Betonarme Reinforcement Donatı Reinforcement mesh Hasır donatı Reinforcing strength Güçlendirme dayanımı Relative humidity Bağıl nem Relative humidity Göreceli nem Relaxation Boşalım Relaxation Gevşeme Release agent Kalıp ayırıcı Repair Tamir Requirement özellikler Residual Kalıcı Residual stress Artık gerilme Residual stress Kalıcı gerilme Resilience Rezilyans Resin Reçine Resistance Direnç Resistivity özgül direnç Restoration Restorasyon Retardation time Gecikme süresi Retarded recovery Gecikmiş toparlanma Retarder Geciktirici Retarder

Priz geciktirici katkı Retempering Betona su ekleme Rheology Reoloji Rib

(32)

Nervür Ribbed bar Nervürlü çelik Rich mixture Zengin karışım Rigid Katı Rigid Rijit Rigid frame Rijit çerçeve Rigid pavement Rijit kaplama Rimmed steel Sakinleşmemiş çelik Road concrete Yol betonu Rock Kaya

Roller compacted concrete Silindirle sıkıştırılmış beton Rotary crusher Dönel kırıcı Sample Numune Sampling Numune alma Sand Kum Sand pocket Kum cebi Sandblast Kumlama Sandstone Kum taşı Sandwich panel Sandviç panel Saturated Doygun Saturated surface Neme doymuş yüzey Saturation

Doygunluk Saw cut

Testere ile kesilmiş Sawed joint Kesilmiş derz Scaffolding Iskele Schist şist Schmidt hammer Schmidt çekici Scrap Hurda Screed Sıva Screen Elek Screw Vida Screw dislocation

(33)

Vida dislokasyonu Sealant Dolgu Sealant Tıkaç Seconder Ikincil Segregation Ayrışma Segregation Segregasyon Self consolidating Kendi kendine yerleşen Self-compacting concrete Kendiliğinden sıkışan beton Self-compacting concrete Kendiliğinden yerleşen beton Semi conductor Yarı iletken Semiflexible joint Yarıesnek mafsal Sensivity Hassaslık Seperator Ayırıcı Set Priz

Set accelerating admixture Priz hızlandırıcı katkı Settlement Oturma Settlement shrinkage Oturma rötresi Shape şekil Shear Kayma Shear Kesme Shear crack Kesme çatlağı Shear modulus Kayma modülü Shear modulus Kesme modülü Shear strength Kayma dayanımı Shear strength Kesme dayanımı Shear stress Kayma gerilmesi Shear stress Kesme gerilmesi Shearwall Perde duvar Sheet pile Levha kazığı Shell Kabuk Short column Kısa kolon Shortening

(34)

Kısalma Shotcrete Püskürtme beton Shotcrete şatkrit Shrinkage Büzülme Shrinkage Rötre Shrinkage crack Rötre çatlağı Shrinkage reinforcement Rötre donatısı Si (systeme international) Metrik sistem Sieve Elek Sieve Elek Sieve analysis Elek analizi Sieve fraction Elek dağılımı Sieve size Elek boyutu Silica Silika Silica Silis Silica fume Silis dumanı Silicate Silikat Siliceous Silisli Silt Silt Simple beam Basit kiriş Sintering Sinterleme Site şantiye Site mixed şantiyede hazırlanan Skid resistance Kayma direnci Skin friction Yüzey sürtünmesi Slab Döşeme Slag Cüruf Slag cement Cüruflu çimento Slender column Narin kolon Slenderness ratio Narinlik oranı Sliding Kayma Sliding form

(35)

Kayar kalıp Slip Kayma Slipform Kayar kalıp Slump çökme Slump Slamp Slump cone çökme konisi Slump loss çökme kaybı Slump test çökme deneyi Slurry Sulu harç Soft magnet Yumuşak mıknatıs Soil Toprak Soil Zemin Soil mechanics Zemin mekaniği Soil stabilization Zemin stabilizasyonu Solder Lehim Solidified Katılaşmış Solubility çözünürlük Solubility limit Erime sınırı Solution çözelti Solvent çözücü Spall Atma Span Açıklık Specific gravity özgül ağırlık Specific heat özgül isı Specification şartname Specification Tanımlama Specifier şartname hazırlayıcısı Specimen Numune Spectrometric method Spektrometrik yöntem Spheroidizing Küreleştirme Splice Ek donatı

(36)

Yarmada çekme dayanımı Stability Kararlılık Stable Kararlı Standard deviation Standard sapma

Standardized prescribed concrete Standarda göre tarif edilmiş beton Static load Statik yük Steam curing Buhar kürü Steel çelik Stiffness Rijitlik Stirrup Etriye Stockpiles Stoklama Stoichiometric compound Stoikmetrik bileşik Strain

Birim şekil değiştirme Strain

Birim uzama Strain gage şekil değiştirme ölçer Strength

Dayanım Strength Mukavemet

Strength reduction factor Dayanım azaltma faktörü Stress Gerilme Stress concentration Gerilme yığılması Stress relaxation Gerilme boşalımı Stress relaxation Gerilme gevşemesi Stress strain curve

Gerilme şekil değiştirme eğrisi Stripping

Kalıp alma

Structural concrete Yapısal beton

Structural lightweight concrete Yapısal hafif beton

Structure Yapı Stucco Dış cephe sıvası Subbase Alttemel Subgrade Altzemin Substituional defect Yeralan kusuru

(37)

Yeralan katı eriyiği Sulphate attack Sülfat atağı

Sulphate resisting cement Sülfata dayanıklı çimento Super üstün Super conductive üstün iletken Super plasticizer Süper akışkanlaştırıcı Super plasticizer üstün akışkanlaştırıcı Superstructure üstyapı Supersulphate cement Süper sülfat çimentosu Surface finish Mastarlama Surface finish Yüzey bitirmesi Surface finish Yüzey düzlemesi Surface hardener Yüzey sertleştirici Surface moisture Yüzey nemi Surface tension Yüzey gerilmesi Surface texture Yüzey dokusu Surface vibrator Yüzey vibratörü Surviallence Değerlendirme Suspended Askıda Suspension Süspansiyon Sustainability Sürdürülebilirlik Swelling Sünme Swelling şişme Syngenite Sinerjit Talc Talk Tamper Tokmak Tempered glass Temperlenmiş cam Template şablon

Tensile splitting strength Yarmada çekme dayanımı Tensile strength

çekme dayanımı Tensile stress çekme gerilmesi Terminating

(38)

Sonlandırma Texture Doku Texture Tekstür Thaw çözülme Thermal expansion Isıl genleşme Thermal resistance Isı direnci Thermal shock Isı şoku Tie

Etriye (düşey yapı elemanlarında) Time of haul Taşıma süresi Tobermorite gel Tobermorit jel Tolerance Tolerans Tolerances Toleranslar Topping üst kaplama Topping Yüzeyleme Torsional stress Burulma gerilmesi Total water content Toplam su içeriği Toughness Tokluk Transformation Dönüşme Transformation rate Dönüşme hızı Transit mixer Transmikser Transparent Saydam Transverse cracks Enine çatlaklar Transverse joint Enine derz Trass Tras Trial Deneme Trial batch Deneme harmanı Trial mix Deneme karışımı

Triaxial compression test üç eksenli basınç deneyi Trowel Mala Trowelling Malalamak Truck mixer Transmikser True stress

(39)

Gerçek gerilme

Ultimate bearing capacity Taşıma gücü Ultimate load Taşıma yükü Ultimate moment En yüksek moment Ultimate strength En yüksek dayanım Ultraviolet Morötesi Uniaxial compression Tek eksenli basınç Uniform üniform Uniformity Düzgünlük Unit weight Birim ağırlık User Kullanıcı Vacancy Boş köşe Vacancy defect Boş köşe kusuru Vacuum concrete Vakum betonu Van der waals forces Van der waals kuvvetleri Vapor pressure Buhar basıncı Variation Değişkenlik Vebe deneyi Vebe test Verification Doğrulama Vibration Vibrasyon Vibrator Vibratör Vicat needle Vicat iğnesi Viscoelasticity Viskoelastisite Viscometer Viskometre Viscose behaviour Viskoz davranış Viscosity Viskozite Viscous Akışmaz kıvamlı Vitrification Camlaşma Vitrification Vitrifiksayon Void Boşluk Volume batching

Hacim esasına göre harmanlamak Volume change

(40)

Hacim değişimi Vulcanizing Vulkanizasyon Wagner fineness Wagner inceliği Warping Büzülme Warping çarpılma Water absorbtion Su emme

Water cement ratio Su -çimento oranı Water pocket Su cebi Water reducer Su azaltıcı

Water reducing admixture Su azaltıcı katkı Water void Su boşluğu Waterproof Su geçirmez Weak bond Zayıf bağ Wear resistance Aşınma direnci Wearing Aşınma Wearing course Aşınmaz yüzey Weight batching

Ağırlık esasına göre harmanlamak Welding Kaynak yapma Wet Islak Wheel load Teker yükü White cast iron Beyaz dökme demir White cement Beyaz çimento Wire mesh Hasır tel WorkWorkability Işlenebilirlik Workable Işlenebilir Working life Hizmet verme ömrü Yellow brass Sarı pirinç Yield Akma Yield strength Akma dayanımı Yield strength Akma mukavemeti

(41)

Young's modulus Elastisite modulü

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :