Takwim Kokurikulum Tahun 2017

Teks penuh

(1)

 T

 TAK

AKWIM

WIM K

KOKUR

OKURIKUL

IKULUM

UM T

TAHUN

AHUN 2017

2017

B

BIIL

L

T

TA

AR

RIIK

KH

H

RA

R

AN

NC

CA

AN

NG

GA

AN

N

11..

2

27

7..112

2..2

20

0116

6

09.03.2017

09.03.2017

13.07.2017

13.07.2017

19.10.2017

19.10.2017

Mesyuarat Kokurikulum 1 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 1 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 2 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 2 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 3 / 2017

Mesyuarat Kokurikulum 3 / 2017

Mesyuarat Kokurikulum 4 / 2017

Mesyuarat Kokurikulum 4 / 2017

2

2..

0

05

5..0

011..2

20

0117

7

T

Taakklliim

maat

t PPeenngguurruussaan

n PPeerrssaattuuaann,

, K

Keellaa

 !

!aann

"a!an "eruni#orm

"a!an "eruni#orm

3

3..

116

6..0

011..2

20

0117

7

$kkttii%%iitti

$

i kkookkuurriikkuulluum

m 

eerrm

muulla

a &&

aallaa''aan

n !

!aann

'a!ang(

'a!ang(

4

4..

0

04

4..0

05

5..2

20

0117

7

M

Meessyyuuaarraat

t )

)aarri

i K

Kookkuurriikkuulluum

m

5

5..

115

5..0

06

6..2

20

0117

7

)

)aarri

i K

Kookkuurriikkuulluum

m

6

6..

0

05

5 *

* 0

06

6..0

07

7..2

20

0117

7

K

Kaarrnnii%%aal

l "

"M

M &&+

+

K

KT

T//+

+

K

K-

-(

( +

+yyaarraa

aann

7

7..

11

..0

07

7..2

20

0117

7

K

Kaarrnnii%%aal

l "

"

 

 +

+ttoorry

y tteelllliinngg

..

0

011..0

0

..2

20

0117 

7  117

7..0

09

9..2

20

0117

7 $

$kkttii%%iitti P

i Paattrriioottiik 

k  "

"uullaan K

n Keem

meerr!

!eekkaaaann

9

9..

0

03

3..0

09

9..2

20

0117

7

Meessyyuuaarraat

M

t PPeerrkk

eem

maa

aan

n T

TK

K

+

+

110

0..

2

22

2 

 2

23

3..1111..2

20

0117

7

PPeerrkk

eem

maa

aan

n T

TK

K

+

+

(2)

11.

09.11.2017

Penyeraan "uku a'oran $kti%iti

 TAKWIM 1m1s TAHUN 2017

BIL

TARIKH

RANCANGAN

1.

27.12.2016

09.03.2017

13.07.2017

19.10.2017

Mesyuarat 1M1+ 1 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 1M1+ 2 /2017

Mesyuarat Kokurikulum 1M1+ 3 / 2017

Mesyuarat Kokurikulum 1M1+ 4 / 2017

2.

05.01.2017

Taklimat 1M1+

3.

05.01.2017

Mesyuarat uma +ukan

4.

09.01.2017

$kti%iti 1M1+ ermula

5.

30.01.2017

Merentas esa Peringkat aera K""

6.

16.01.2017

atian Merentas esa ermula

7.

02.05.2017

atian uma +ukan ermula

.

23.03.2017

Merentas esa Peringkat +ekola

9.

12.06.2017

+ukan Tara

(3)

11.

04.10.2017

Mesyuarat Karni%al 1M1+

12.

12.10.2017

Karni%al 1M1+

 jadual waktu aktiiti k!ku"ikulum #

aktiiti 1m1s TAHUN 2017

Hari

Masa

Kelab sukan/Permainan/

Aktiviti kokurikulum

Guru yang

terlibat

+

1.30  2.30 'm

8laraga&"ala'an Pa!ang(

&1M1+(

n.K.Tamera

Pn.M.+ila

+$+$ 1.30  2.30 'm

Persatuan +ains !an

Matematik

Pn.T.la%arasi

Pn..:amuna e%i

$";

1.30  2.30 'm

"a!an "eruni#orm&TK+(

-ik.K.<inotemi

Pn.<.-aterine

Pn..+aras=aty

K)$M

+

1.30  2.30 'm

"a!minton

&1M1+(

n.M.$nanantan

n.K.:oges=aran

CATATAN :

+emua guru =ai meliatkan !iri !alam akti%iti Kokurikulum !an

1M1+ 'a!a setia' minggu.

(4)

+earang 'ematalan akt%iti kokurikulum atau 1M1+ mestila

+earang gentian atau 'eruaan ole !iuat !engan u!ii>ara

guru yang terliat !an 'erlu !imaklumkan ke'a!a PKKK !an ?".

 jawata$kuasa %&$'u"usa$ k!ku"ikulum

 jawata$kuasa i$duk k!ku"ikulum # 1m1s 2017

Pengerusi

: Cik.G.Navamany (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1

: Pn.V.Catherine

(Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi 2

: n.K.!oges"aran

(Penolong Kanan Penta#biran)

Naib Pengerusi $

: Pn.%.!amuna #evi

(Penolong Kanan &al h"al 'uri#)

etiausaha ukan

: n.K.hambera*

etiausaha Kokurikulum : Cik.K.Vinothemi

 +%K

: 1. n.'.+nbananthan

: 2. Pn.'.ilah

: $. Pn.,.aras"athy

(5)

 jawata$kuasa %&m(a$'u$a$ suka$ s&k!la) %&"i$'kat

s&k!la) "&$da) 2017

Penaung : Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Penasihat : Pejabat Pelajaran Daerah KBB Pengerusi : Cik.G.Navamany (Guru Besar) Ahli a!atankuasa Ke"il #ek$lah :

%. a!atankuasa Ke"il Pembangunan &i'ikal sukan #ek$lah Pengerusi : Pn.%.!amuna#evi (PK&')

. a!atankuasa Ke"il Penggalakan #ukan

Pengerusi : Pn.V.Catherine (PK Kokurikulum) . a!atankuasa Ke"il #umber *anusia

Pengerusi : n.K.!oges"aran (PK Penta#biran) +. a!atankuasa Ke"il Pemantauan dan Penilaian

Pengerusi : n.K.hambera* (etiausaha ukan ekolah) ,. a!atankuasa Ke"il Peningkatan Pr$-esi$nalisme

Pengerusi : Pn.,.aras"athy (Ketua Panitia Bahasa) . a!atankuasa Ke"il Ke!angan

Pengerusi : n..'urugan (!P P-BG) /. a!atankuasa Ke"il 0eknikal

(6)

'u"u %&$asi)at 1m1s da$ ju"ulati) %asuka$ s&k!la)

s&si 2017

#102A3#A4A #3KAN : 1N.K.04A*B15A P1N617A5A# %*%# 8P15*A2NAN : 1N.*.ANBANAN04AN P1N979NG P1N617A5A# : PN.0.27AA5A#2

#3KAN 8 P15*A2NAN NA*A G353

B+,+P+N +N P++NG (/,+&0+G+) ( /0+NG '0-) N.K.&+'B0+% PN.'.-,+& B+'-N/N ( /0+NG '0-) N.K.!/G3+0+N N.'.+NB+N+N&+N

G353 P1NA#24A0 P15#A03AN DAN BADAN B153N2&95* #1K97A4 #1#2 ;%/

#102A3#A4A : C2K.K.2N9041*2 P1N617A5A# P15#A03AN : PN..6A*3NAD12 P1N617A5A# BADAN B153N2&95* : PN.7.#A5A#<A046

P15#A03AN 8 BADAN B153N2&95* NA*A G353

P0++N +-N 4 '+'+-K PN.%.!+'N+V-

PN..-,+V+0+-N+ K+ 0'+%+ K/,+& C-K.K.V-N/&'-PN.V.C+&0-N PN.,.+0+3+&!

(7)

C+0+ /0G+N-+- K/K0-K,' 4

1'1 +&N 251

#83 K9K352K373* C2K.K.2N9041*2 PK 4A7 14<A7 *352D PN..6A*3NAD12 G353 B1#A5 C2K.G.NAA*AN6 PK K9K352K373* PN..CA PK P1N0ADB25AN 1N.K.69G1#<A5AN #83 #3KAN 1N.K.04A*B15A P1N617A5A# #3KAN P15*A2NAN 1N.*.ANBANA04AN P1N617A5A# P15#A03AN 8 K17AB PN..6A*3NAD12 P1N617A5A# BADAN B153N2&95* PN.7.#A5A#<A046 Badmint$n 1N.K.69G1<A5AN 1N.*.ANBANAN04AN Persatuan #ains = *atematik PN..6A*3NAD12 PN.0.27AA5A#2 0K5# C2K.K.2N9041*2 PN.7.#A5A#<A046 PN..CA04152N1 Bala>an = Padang 1N.K.04A*B15A PN.*.#27A4 53*A4 B253 1N.*.ANBANAN04AN PN.#27A4 PN.7.#A5A#<A046 53*A4 *15A4 1N.K.69G1#<A5AN PN.0.27AA5A#2 C2K.K.2N9041*2

(8)

*+NARAI ,ROGRAM - MA.LI* KHA* *+KOLAH

2017

B27 NA*A P59G5A* 8 *A72#

NA*A P1N617A5A#

#102A3#A4A

  K9K352K373*

Pen#a6taran 'uri# 1'1 Pn.V.Catherine Pn.'.ilah 'erentas esa Pn.V.Catherine n.'.+nbanantha

n

&ari ukan ahunan ekolah Pn.V.Catherine n.K.hambera* &ari Kokurikulum Pn.V.Catherine Pn..-lavarasi Bulan Kemer#ekaan Pn.V.Catherine Pn.%.!amuna#evi 'inggu Bahasa Pn.V.Catherine Ketua Panitia

B7B' #an B-Perkemahan K0 Pn.,.aras"athy Cik.K.Vinothemi ,a"atan Pn.V.Catherine n.K.!oges"aran 0imu8 Pn.V.Catherine Pn.V.Catherine P+%K Pn.V.Catherine n.K.hambera* tor sukan Pn.V.Catherine Pn.V.Catherine tok #an Peralatan Pn.V.Catherine Pn.'.ilah

K9 AKAD1*2K (KA5N2A7 B2 DAN B*) Karnival B- (KBB)  Pertan#ingan ber9erita  Pertan#ingan men#eklamasi sa*ak Pn.V.Catherine Pn.V.Catherine Pn.'.ilah Pn..-lavarasi

(9)

Karnival B' (KBB  Pertan#ingan ber9erita  Pertan#ingan syarahan Pn.V.Catherine Pn.V.Catherine Pn.%.!amuna#evi Pn.V.Catherine *304A*27 2?4A

Pertan#ingan tulisan 9antik Pn.V.Catherine n.'.+nbanantha n

Pertan#ingan e*aan Pn.V.Catherine Cik.K.Vinothemi Pertan#ingan ber9erita Pn.V.Catherine Pn.'.ilah Pertan#ingan menyam8aikan

berita

Pn.,.aras"athy n.K.hambera*

Pertan#ingan syarahan Pn..-lavarasi n.K.!oges"aran Pertan#ingan men#eklamasi

sa*ak

Pn.V.Catherine Pn.%.!amuna#evi

#A*A6A 2?4A

Pertan#ingan 'aaruve#am Pn.V.Catherine n.'.+nbanantha n

Pertan#ingan Ber9erita Pn.,.aras"athy Cik.K.Vinothemi Pertan#ingan Kui n.K.hambera* Pn..-lavarasi Pertan#ingan 'e"arna Pn.'.ilah Pn.%.!amuna#evi

(10)

dasa" /1mu"id 1suka$

matlamat

 ntuk membangun mo#al insan melalui 8enyertaan yang menyeluruh #ari kalangan muri# #alam kegiatan sukan se8an*ang tahun.

 ntuk memu8uk bu#aya #an gaya hi#u8 sihat #ikalangan muri# sekolah #an "arga sekolah.

!(j&kti 

 meningkatkan ke9ergasan *asmani.

 'embentuk sahsiah7 *ati #iri7 #isi8lin #an nilai murni.

 'emu8uk 8er8a#uan antara kaum.

 'embentuk bu#aya sukan #i kalangan muri#.

 'emenuhi naluri semula*a#i muri#.

 'emberi keseimbangan antara ke8erluan aka#emik #engan ke8erluan 6iikal.

%"i$si% %&laksa$aa$

(11)

 +s8ek yang #iutamakan a#alah 8enyertaan akti6 oleh semua muri#.

 Penyertaan #alam sukan a#alah asas ke8a#a 8erkembangan %0-muri#.

 'uri# boleh menyertai lebih #ari satu sukan mengikut kemam8uan #an sukan yang #ita"arkan oleh sekolah.

 -bu ba8a #an agensi luar=rakan sukan a#alah #igalakkan untuk menyumbang ke8a#a 8embangunan sukan sekolah.

%&"atu"a$ m&$')adi"i k!ku"ikulum

'uri#>muri# mesti ha#ir te8at 8a#a masa yang

#iteta8kan untuk kokurikulum.

'uri#>muri# 8erlu memakai 8akaian yang sesuai

untuk aktiviti kokurikulum.

'uri#>muri# ti#ak #ibenarkan bera#a #i #alam

ka"asan sekolah sele8as tamat aktiviti.

'uri#>muri# ti#ak #ebenarkan membuat sebarang

aktiviti atau tin#akan tan8a 8engetahuan guru.

'uri#>muri# yang ti#ak ha#ir 8erlu memberi surat

atau memberitahu lebih a"al ke8a#a guru yang

berkenaan.

(12)

'uri#>muri# 8erlu menggunakan alatan sekolah

#engan baik.

'uri#>muri# harus memberi keutamaan untuk

keselamatan #iri.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :