• Tidak ada hasil yang ditemukan

Proposal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Proposal"

Copied!
43
0
0

Teks penuh

(1)

PROPOSAL

PROPOSAL

 MUSYAWARAH GUGUSDEPAN DAN PELANTIKAN

 MUSYAWARAH GUGUSDEPAN DAN PELANTIKAN

BANTARA GERAKAN PRAMUKA 

BANTARA GERAKAN PRAMUKA 

KOTA BANDUNG 19017-19018

KOTA BANDUNG 19017-19018

PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH CIJERAH

PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH CIJERAH

GERAKAN PRAMUKA

GERAKAN PRAMUKA

GUGUSDEPAN KOTA BANDUNG

GUGUSDEPAN KOTA BANDUNG

19009-19010

19010

PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH TAHUN 2011 TAHUN 2011

(2)
(3)

PROPOSAL PROPOSAL

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN DAN PELANTIKAN BANTARA MUSYAWARAH GUGUSDEPAN DAN PELANTIKAN BANTARA

GERAKAN PRAMUKA GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19017-19018 KOTA BANDUNG 19017-19018 PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH PANGKALAN MA AL-ISTIQOMAH II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN A.

A. DASDASAR PEMAR PEMIKIIKIRANRAN

Musyawarah Ambalan merupakan pemegang kekuasaan

Musyawarah Ambalan merupakan pemegang kekuasaan tertinggitertinggi di setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka. Di dalamnya terdapat di setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka. Di dalamnya terdapat penyusunan rencana kerja gugusdepan, penyusunan organisasi penyusunan rencana kerja gugusdepan, penyusunan organisasi gugusdepan, pemilihan ketua gugusdepan lalu dilanutkan dengan gugusdepan, pemilihan ketua gugusdepan lalu dilanutkan dengan pe

pelalantntikikan an BaBantntarara a dadan n pepelalantntikikan an KeKetutua a GuGugugus s DeDepapan n dadann anggota dewan lainnya. Musyawarah gugusdepan yang kemudian anggota dewan lainnya. Musyawarah gugusdepan yang kemudian disingkat Mubal juga merupakan forum evaluasi program yang disingkat Mubal juga merupakan forum evaluasi program yang tel

telah ah terterlaklaksansana, a, serserta ta untuntuk uk menmenententukaukan n kebkebijijakaakan n prprogrogramam selanjutnya bagi penyelenggaraan kepramukaan di gugusdepan selanjutnya bagi penyelenggaraan kepramukaan di gugusdepan 19017-19018 pangkalan MA Al-Istiqomah.

19017-19018 pangkalan MA Al-Istiqomah.

B.

B. DASDASAR AR HUKHUKUMUM 1.

1. UndaUndang-unng-undang RI Ndang RI Nomor 12 Tomor 12 Tahun 20ahun 2010 tenta10 tentang Gerang Gerakankan Pramuka

Pramuka 2.

2. AnggAnggaran Daran Dasar daasar dan Anggan Anggaran Ruran Rumah Tanmah Tangga Gergga Gerakanakan Pramuka

Pramuka 3.

3. PetunPetunjuk Penyjuk Penyelengelenggaragaraan Gugusdan Gugusdepan Gerepan Gerakan Pramakan Pramukauka 4.

4. ProgProgram Kram Kerja erja GuguGugusdepasdepan Tahn Tahun 20un 201111

C.

C. MAKMAKSUD DSUD DAN TUAN TUJUAJUANN

1.

1. Menyusun rencana kerja gugusdepan masa bakti 2011-2014Menyusun rencana kerja gugusdepan masa bakti 2011-2014 2.

2. LapLapororan an perpertantangguggungjngjawaawaban ketuban ketua a gudgudep ep 19019009 09 dan 1901dan 190100 masa bakti 2008/2011

masa bakti 2008/2011 3.

3. MeMemimililih h keketutua a gugudedep p dadan n memenynyususun un pepengngururus us gugudedep p mamasasa bakti 2011/2014

(4)

D.

D. SASASASARARANN

1.

1.  Tersusunnya usulan rencana kerja untuk pengurus gudep  Tersusunnya usulan rencana kerja untuk pengurus gudep yangyang baru.

baru.

2.

2.  Terp Terpiliilihnya ketua gudep hnya ketua gudep 19009 dan 19009 dan 190119010 0 masa bakti 2011-masa bakti 2011-2014

2014

III.I. RRENENCACANA NA PPENENYEYELELENGNGGAGARARAAN AN KEKEGIGIATATANAN

A.

A. NAMNAMA KA KEGIEGIATAATANN

Musyawarah Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota

Musyawarah Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota BandungBandung 19009-19010 Pangkalan MA

19009-19010 Pangkalan MA Al-IstiqoAl-Istiqomah.mah.

B.

B. TEMTEMA KA KEGIEGIATAATANN

“Dengan Mugus Gudep 19017 dan 19018 kita wujudkan “Dengan Mugus Gudep 19017 dan 19018 kita wujudkan revitalisas

revitalisasi penyelenggaraan kepramukaan i penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.”di Gugusdepan.”

C.

C. WAKWAKTU DTU DAN TAN TEMPEMPATAT H

Haarrii//TTaannggggaall : : SSaabbttu u – – MMiinngggguu//1144--115 5 JJaannuuaarri i 22001122 W

Waakkttuu : : 1122..3300--sseelleessaaii T

Teemmppaatt : : PPaannggkkaallaan n MMA A AAll--IIssttiiqqoommaahh

D.

D. PEPESESERTRTAA

Anggota Pramuka Ambalan Hamzah-Nusaibah, para Pembina dan Anggota Pramuka Ambalan Hamzah-Nusaibah, para Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka di Gudep 19017-19018.

Pembantu Pembina Pramuka di Gudep 19017-19018.

E.

E. PEPENYNYELELENENGGGGARARAA

Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19017-19018 Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19017-19018 dengan susunan panitia sebagai berikut :

dengan susunan panitia sebagai berikut : P

Peelliinndduunngg : : HH..AAhhmmaad d AAddrriia a AAff..LLcc P

Peennaasseehhaatt : : - - DDrrss. . MMoocch h YYaahhyya a AAffffaannddii

- Dr. Popon Sumarni S.Ag M.Pd - Dr. Popon Sumarni S.Ag M.Pd - Dani Rohendi

- Dani Rohendi K

Keettuua a PPeellaakkssaannaa : : AAsseep p SSaaeeffuul l MMuuhhttaaddii W

(5)

S

Seekkrreettaarriiss : : - - NNiitta a KKaarryyaannii - Laela Latifah

- Laela Latifah B

Beennddaahhaarraa : : - - NNeenng g SSiitti i SSaa``aaddaahh - Kokom Komalasari - Kokom Komalasari S

Seekkssi i AAccaarraa : : - - AAgguunng g NNuuggrraahhaa - Sri Mulyani

- Sri Mulyani Se

Seksi Peksi Perlrlengengkapkapanan : - Irva: - Irvan Nurn Nurhidhidayaayatt - Darma Yuansa - Darma Yuansa S

Seekkssi i KKoonnssuummssii : : - - HHiikkmmaah h SSyyaammssiiyyaahh - Pirna Sari

- Pirna Sari Se

Seksksi Doi Dokukumementntasasii : - Fi: - Fitrtri Ani Andidinini - Pratnasari - Pratnasari S Seekkssi i PP33K K : : - - AAcceenng g DDaaddiihh - Reki Rahmawan - Reki Rahmawan F.

F. PENPENINJINJAU/AU/UNDUNDANGANGANAN Peninjau adalah dari unsur

Peninjau adalah dari unsur Kwartir Ranting, Pelatih PembinaKwartir Ranting, Pelatih Pembina Pramuka, dan Komite Sekolah

Pramuka, dan Komite Sekolah

G.

G. PERPERLENLENGKAGKAPANPAN

1.

1. Palu sidangPalu sidang 2.

2. DrDrafaft Mt Mugugusus 3.

3. BeBendnderera Ua Upapacacarara 4

4.. TToonnggkkaatt 5

5.. AAllat Mat Masasakak 6

6.. KKaammeerraa 7

7.. AAllaat Pt P33K K 

H.

H. JADWJADWAL AL KEGIAKEGIATANTAN

N

Noo.. WWaakkttuu KeKeggiiaattaann TTeemmppaatt PPeennyyaajjii KKeetteerraannggaann

1

1 1122..3300--1133..0000 UUppaaccaarra a PPeemmbbuukkaaaann LLaappaannggaann Upacara Upacara

Se

Seksksi Ai Acacarara DDibibukuka a ooleleh h KKepepaalala Sekolah

Sekolah 2

2 1133..0000--1133..4455 SSiiddaanng g PPlleenno o 11

1. Tata tertib sidang 1. Tata tertib sidang 2. Agenda sidang 2. Agenda sidang

3. Pemilihan Presidium 3. Pemilihan Presidium

R

Ruuaanng g UUttaammaa PPrreessiiddiiuumm sementara sementara

3

(6)

8--1. Laporan Pertanggungjawaban 2. Pandangan umum tetap 2011 4 14.30-15.30 Sidang Pleno 3 1. Pembagian Komisi 2. Sidang Komisi Ruang Utama Ruang Komisi A Ruang Komisi B 1.Presidium 2.Ketua komisi 1. Komisi A : Organisasi, Administrasi & Keuangan 2. Komisi B : Program Kerja 5 15.30-16.00 Istirahat, Sholat, dan

Makan

6 16.00-16.30 Sidang Pleno 3 (lanjutan)

3. Laporan Komisi

Ruang Utama Ketua komisi 7 16.30-17.30 Sidang Pleno 4

1. Pemilihan Ketua Gudep dan BPK 

Ruang Utama Presidium tetap 8 17.30-18.15 Istirahat dan

persiapan shalat maghrib

9 18.15-18.45 Shalat magrib Lapangan Panitia 10 18.45-19.30 Istirahat makan Ruang Kelas Panitia 11 19.30-20.00 Shalat Isya Lapangan Panitia 12 20.00-21.00 Materi 1 Ruang Kelas Panitia 13 21.00-22.00 Simulasi dan Api

Unggun

Lapangan Panitia 14 22.00-04.30 Hening Malam Ruang Kelas Panitia 15 04.30-04.45 Persiapan Shalat

Subuh

16 04.45-05.15 Shalat Subuh Lapangan Panitia 17 05.15-05.30 Persiapan Olah raga Lapangan Panitia 18 05.30-06.30 Olah Raga Lapangan Panitia 19 06.30-07.00 Operasi Semut

20 07.00-08.00 Mandi, Makan dan persiapan Upacara 21 08.00-08.45 Upacara Penutupan

dan Pelantikan Ketua Gudep&BPK 

Ruang Utama Panitia Ditutup oleh Kepala Sekolah

(7)

III. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN A. KESEKRETARIATAN 1. Proposal Rp 25.000,-2. Surat Menyurat Rp 100.000,-B. KONSUMSI 1. Peserta Rp 3.000 x 40 org Rp 120.000,-2. Peninjau Rp 20.000 x 2 org Rp 40.000,-C. DOKUMENTASI Rp 50.000,-D. JUMLAH

Rp.335.000,- Jumlah Rencana Anggaran Musyawarah Gudep 19017-19018 Tahun 2012 adalah Rp 335.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Puluh Ribu Rupiah)

(8)

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat untuk dijadikan pertimbangan garis kebijakan Majelis Pembimbing Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19017-19018 Pangkalan MA Al-Istiqomah. Semoga dalam pelaksanaanya mendapat ridho dari Allah SWT.

Bandung, 12 Januari 2012

Ketua Pelaksana Sekretaris

Asep Saeful Muhtadi Nita Karyani

Ketua Gudep 19017

Drs. Moch Yahya Afandi S.Ag

Mengetahui

Ketua Mabigus 19017-19018

(9)

UPACARA PEMBUKAAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 TAHUN 2011

1. Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 bertindak selaku Pembina Upacara tiba di

tempat acara. (Hadirin dimohon berdiri)

2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Hadirin disilahkan duduk kembali.

4. Laporan ketua pelaksana Musyawarah Gudep 19009-19010  Tahun 2011.

5. Amanat Ketua Mabigus sekaligus membuka Musyawarah Gudep 19009-19010 Tahun 2011.

6. Berdo’a dipimpin oleh ...

7. Menyanyikan hymne Satya Darma Pramuka. (Hadirin dimohon berdiri)

8. Upacara pembukaan selesai Ketua Mabigus dapat berkenan meninggalkan tempat acara.

9. Hadirin disilahkan duduk kembali.

B2 B1 B3 P2 P3 P1 U U U U U U P4

(10)

UPACARA PENUTUPAN DAN PELANTIKAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 TAHUN 2011

1. Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 bertindak selaku Pembina Upacara tiba di

tempat acara. (Hadirin dimohon berdiri) 2. Hadirin disilahkan duduk kembali.

3. Laporan ketua pelaksana Musyawarah Gudep 19009-19010  Tahun 2011.

4. Pelantikan Ketua Gudep dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan masa bakti 2011-2014.

5. Amanat Ketua Mabigus sekaligus menutup Musyawarah Gudep 19009-19010 Tahun 2011.

6. Berdo’a dipimpin oleh ...

7. Menyanyikan hymne Satya Darma Pramuka. (Hadirin dimohon berdiri)

8. Upacara penutupan selesai Ketua Mabigus dapat berkenan meninggalkan tempat acara.

9. Hadirin disilahkan duduk kembali.

 Keterangan : B1. Mabigus B2. Kwaran B3. Komite P1. Tur Acara P2. Dirigen P3. Pemb. doa P4. Ketupelaks. U. Undangan B3 B1 B2 P2 P3 P1 B4 PB BA

(11)

RANCANGAN TATA TERTIB

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 TAHUN 2011

BAB I

Nama, Waktu, dan Tempat

1. Musyawarah Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung

19009-19010 Pangkalan SDN Cijerah 01-02 Tahun 2011 disingkat Mugus 19009-19010 Tahun 2011.

2. Waktu pelaksanaan pada hari ... tanggal .... Desember 2011 dari mulai pukul ...

3. Tempat pelaksanaan di SD Negeri Cijerah 01-02 Bandung.

BAB II

Ketentuan Mugus

1. Musyawarah Gugusdepan disingkat Mugus adalah pemegang kekuasaan tertinggi di setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka.

2. Mugus dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

3. Diantara dua waktu Mugus jika ada hal-hal yang bersifat mendesak dan luar biasa dapat diadakan Mugus Luar Biasa.

4. Keputusan Mugus tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART Gerakan Pramuka, Keputusan Munas, Musda, Mucab, Musran, dan Keputusan Kwarnas, Kwarda, Kwarcab, dan Kwarran.

BAB III K  K G K  K  K  P4  Keterangan : G. Ketua Gudep K. BPK Gudep PB. Ptg Bendera BA. Brita Acara

G  Keterangan : B1. Mabigus B2. Presidium B3. Kwaran B4. Komite P1. Tur Acara P2. Dirigen P3. Pemb. doa P4. Ketupelaks.

(12)

Acara Pokok Mugus

1. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Gudep selama masa baktinya, termasuk pertaggungjawaban keuangan.

2. Menetapkan rencana kerja gudep termasuk visi dan misi, untuk masa bakti berikutnya.

3. Memilih Ketua Gudep untuk masa bakti berikutnya.

4. Pelantikan Ketua Gudep terpilih oleh Ketua Presidium Mugus.

BAB IV Kuorum

1. Sidang telah memenuhi kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya

dua pertiga dari jumlah utusan yang diundang.

2. Apabila peserta sidang belum memenuhi pasal (1) maka sidang

ditunda selama 15 menit dan kemudian keputusan diserahkan kepada peserta yang ada.

3. Yang berhak hadir dalam Mugus terdiri atas :

a. Peserta

1) Ketua Gudep

2) Para Pembina Satuan

3) Para Pembantu Pembina Satuan

4) Para Pendidik/Tenaga Kependidikan

b. Peninjau/Undangan

1) Perwakilan Mabigus

2) Perwakilan Kwarran

3) Unsur Pelatih dari Pusdiklatcab

BAB V

Hak dan Kewajiban

1. Peserta berhak untuk mengikuti musyawarah sampai selesai. 2. Peserta memiliki hak bersuara dan berbicara.

3. Peserta memiliki hak memilih dan hak dipilih.

4. Peninjau dan Undangan hanya memiliki hak bicara saja.

5. Menjaga kebersihan dan keamanan di dalam ruangan sidang.

(13)

7. Apabila hendak pengambilan keputusan, peserta yang sedang tidak

berada di ruangan dianggap menyetujui hasil keputusan.

BAB VI

Pemilihan dan Pengambilan Keputusan

1. Mufakat

Keputusan Mugus diupayakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Pemungutan Suara

 Jika dicapai mufakat, Mugus mengambil keputusan dengan pemungutan suara dengan cara :

a. Lisan, pemilih menyebut nama calon.

b. Tertulis dan rahasia, pemilih menuliskan nama calon di kertas pemungutan suara, lalu dilipat sehingga tulisan nama tidak terlihat siapapun atau rahasia.

c. Keputusan sah apabila calon memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

BAB VII

Presidium Sidang

1. Pimpinan Mugus adalah Presidium yang dipilih oleh Mugus yang  jumlahnya gasal.

2. Presidium memimpin jalannya sidang dengan tertib.

3. Presdiium berhak memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib.

4. Ketua Presidium melaksanakan pelantikan setelah Ketua Gudep terpilih.

BAB VIII Sidang Komisi

1. Sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh

seorang juru tulis.

2. Ketua komisi melaporkan hasil sidang.

3. Anggota komisi ditentukan jumlahnya oleh Presidium ;

(14)

b. Komisi B : Bidang Pembinaan Anggota Dewasa

c. Komisi C : Bidang Pembinaan Anggota

Muda

BAB IX

Pemilihan Ketua Gudep Persyaratan calon Ketua Gudep :

1. Mencalonkan diri sebelum pelaksanaan Mugus. 2. Sehat jasmani dan rohani.

3.  Telah mengikuti Kursus Kepramukaan sekurang-kurangnya Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat kursus.

4. Memiliki perhatian terhadap perkembangan Gerakan Pramuka.

5.  Yang berhak menjadi calon Ketua Gudep adalah :

a. Para Pembina satuan di Gugusdepan

b. Para Pembantu Pembina satuan di

Gugusdepan

c. Ketua Gudep yang akan berakhir masa

baktinya.

6. Yang berhak menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah :

a. Anggota Mabigus

b. Pembina dan Pembantu Pembina Satuan

BAB X Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib musyawarah ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Bandung

(15)

Presidium Sementara

II I III

  _________________ _________________ _________________ 

RANCANGAN AGENDA

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 TAHUN 2011

No. Waktu Kegiatan Tempat Penyaji Keterangan

1 08.00-09.00 Upacara Pembukaan Ruang Utama Seksi Acara Dibuka oleh Kepala Sekolah

2 09.00-10.00 Sidang Pleno 1

1. Tata tertib sidang 2. Agenda sidang

3. Pemilihan Presidium

Ruang Utama Presidium sementara

3 10.00-11.00 Sidang Pleno 2 1. Laporan

Pertanggungjawaban 2. Pandangan umum

Ruang Utama Presidium tetap LPJ Ka.Gudep 2008-2011 4 11.00-12.00 Sidang Pleno 3 1. Pembagian Komisi 2. Sidang Komisi Ruang Utama Ruang Komisi A Ruang Komisi B Ruang Komisi C 1.Presidium 2.Ketua komisi 1. Komisi A : Organisasi, Administrasi & Keuangan 2. Komisi B : Binawasa 3. Komisi C : Binamuda 5 12.00-13.00 Istirahat, Sholat, dan

Makan

6 13.00-13.30 Sidang Pleno 3 (lanjutan)

3. Laporan Komisi

Ruang Utama Ketua komisi 7 13.30-14.30 Sidang Pleno 4 Ruang Utama Presidium

(16)

1. Pemilihan Ketua Gudep dan BPK 

tetap 8 14.30-15.00 Upacara Penutupan

dan Pelantikan Ketua Gudep&BPK 

Ruang Utama Seksi Acara Ditutup oleh Kepala Sekolah Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sementara II I III   _________________ _________________ _________________  PRESIDIUM TETAP

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 TAHUN 2011

1. Ketua Nama : ... NTA : ...  Jabatan Pokok : ... 2. Sekretaris 1 Nama : ... NTA : ...  Jabatan Pokok : ... 3. Sekretaris 2 Nama : ... NTA : ...  Jabatan Pokok : ... Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ...

(17)

Presidium Sementara

II I III

  _________________ _________________ _________________ 

Uraian perubahan rancangan : Sidang Komisi : A / B / C

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(18)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ...

Ketua Komisi Sekretaris

(19)

RANCANGAN RENCANA KERJA

GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010 PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 MASA BAKTI 2011-2014

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda, guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik. Sanggup bertanggungjawab dan mengisis kemerdekaan nasional. Pendidikan kepramukaan tersebut diselenggarakan di Gugusdepan berdasarkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, Sistem among, silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Mengingat pentingnya peran Gugusdepan bagi Gerakan Pramuka, maka perlu adanya suatu Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu tiga tahun (1 masa bakti) sebagai pedoman kerja Ketua Gugusdepan Gerakan Pramuka 19009 dan 19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02 yang dilaksanakan secara bertahap dan terarah serta berkesinambungan.

B. PENGERTIAN

1. Renja ini merupakan arahan bagi Ketua Gudep dalam menentukan kebijakan agar dapat searah, selaras, dan seimbang dengan tujuan dan cita-cita Gerakan Pramuka yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk Program Kerja tahunan.

2. Renja ini adalah pokok-pokok rencana strategi dan

pengembangan Gugusdepan 19009-19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02.

(20)

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan Keorganisasian, Pembinaan Anggota Dewasa, dan Pembinaan Anggota Muda Gugusdepan 19009-19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02 masa bakti 2011-2014 yang berkesinambungan, untuk meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka.

2.   Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02.

II. URAIAN PROGRAM KERJA

A. RENCANA DAN SASARAN

No. Tahun Bakti Rencana dan Sasaran

1 2011/2012 Pembenahan keorganisasian dan sosialisasi sistem pembinaan bagi pesertadidik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 2 2012/2013 Peningkatan kualitas, kuantitas, disiplin, dan

keterampilan pesertadidik agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat diamalkan di keluarga, sekolah, dan

masyarakat.

3 2013/2014 Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan di gugusdepan dan lingkungan masyarakat. B. POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

(21)

1. Bidang Administrasi dan Keuangan

a. Administrasi dan Kesekretariatan

Gugusdepan sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana.

Agar pelaksanaan administrasi dapat teratur, tertib dan berkesinambungan diperlukan buku-buku catatan sebagai berikut :

1) Buku catatan pribadi pesertadidik 2) Buku registrasi pesertadidik

3) Buku registrasi Pembina dan anggota Mabi

4) Catatan/notulen rapat/risalah rapat 5) Buku inventaris

6) Buku agenda, verbal dan ekspedisi surat menyurat 7) Buku acara kegiatan

8) Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi

9) Program Kegiatan 10) Buku Program

11) Administrasi dan Keuangan satuan 12) Buku catatan pribadi setiap pembina 13) Administrasi keuangan

14) Laporan keuangan bulanan 15) Buku Tamu

Sistem administrasi yang dikelola masing-masing satuan, yaitu Perindukan Siaga dan Pasukan Penggalang baik putra maupun putri, seperti :

1) Buku induk anggota 2) Buku harian/Log book 3) Buku presensi dan iuran 4) Buku notula rapat

5) Buku kemajuan SKU 6) Buku kemajuan SKK 

7) Buku keuangan satuan

b. Keuangan

Penghasilan Gugusdepan diperoleh dari :

1) Iuran anggota muda sebesar Rp 500,- per pertemuan

(22)

2) Iuran anggota dewasa sebesar Rp 2.500,- per bulan

3) Bantuan dari pemerintah

4) Bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat 5) Lain-lain sumber yang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan Negara, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

(KOMISI B)

2. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa a. Keanggotaan

Anggota Dewasa Gerakan Pramuka adalah orang dewasa yang telah dilantik menjadi anggota pramuka. Anggota Dewasa sebaiknya telah mengikuti sekurang-kurangnya Kursus Pembina Pramuka Mahir Dasar. Anggota Dewasa di Gugusdepan terdiri dari :

1) Pembina Pramuka

Untuk Perindukan Siaga berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan Pasukan Penggalang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

2) Pembantu Pembina Pramuka

Untuk Perindukan Siaga berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan Pasukan Penggalang berusia sekurang-kurangnya 20 tahun.

b. Program Kegiatan

Kegiatan yang diprogramkan untuk Binawasa adalah :

1) Pengikutsertaan dan/atau penyelenggaraan Kursus Mahir Dasar (KMD) untuk para pembina yang belum mengikuti.

2) Pengelolaan administrasi gudep dan satuan.

3) Penginventarisan Kartu Tanda Anggota Pramuka golongan dewasa.

(23)

4) Pengikutsertaan para pembina untuk mengikuti Kursus Mahir Lanjutan (KML) bagi pembina yang telah KMD.

5) Pengikutsertaan para pembina untuk mengikuti Kursus Pelatih Pembina Dasar (KPD) bagi pembina yang telah KML.

6) Mengadakan Kursus Orientasi kepramukaan bagi para Mabigus.

7) Mengikutsertakan dan/atau menyelenggarakan

Karang Pamitran untuk pembinaan

pengetahuan/wawasan para pembina.

(KOMISI C)

3. Bidang Pembinaan Anggota Muda a. Golongan Siaga

Keanggotaan

1) Perindukan Siaga dihimpun dari anak-anak usia 7-10 tahun.

2) Perindukan Siaga idealnya terdiri atas antara 18-24 Pramuka Siaga yang dibagi menjadi 3-4 kelompok kecil yang disebut Barung.

3) Perindukan Siaga 1 dari kelas 1 SDN Cijerah 01 dan 02.

4) Perindukan Siaga 2 dari kelas 2 SDN Cijerah 01 dan 02.

5) Perindukan Siaga 3 dari kelas 3 SDN Cijerah 01 dan 02.

6) Perindukan Siaga 4 dari kelas 4 SDN Cijerah 01 dan 02.

Kegiatan

1) Gladian Pemimpin Barung 2) Pesta Siaga

(24)

4) Lomba Siaga b. Golongan Penggalang Keanggotaan

1) Pasukan Penggalang dihimpun dari anak-anak usia 11-15 tahun.

2) Pasukan Penggalang idealnya terdiri atas antara 24-32 Pramuka Penggalang yang dibagi menjadi 3-4 kelompok kecil yang disebut Regu.

3) Pasukan Penggalang 1 dari kelas 5 SDN Cijerah 01 dan 02.

4) Pasukan Penggalang 2 dari kelas 6 SDN Cijerah 01 dan 02.

Kegiatan

1) Gladian Pemimpin Regu 2) Lomba Tingkat I

3) Jambore

4) Wisata Penggalang

III.PENUTUP

Demikian rencana kerja gugusdepan ini kami buat dengan harapan segala yang telah kita upayakan dan direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02 dapat lebih meningkat dan dapat mencetak generasi yang berakhlakul karimah, tinggi pengetahuan, luas wawasan, dan terampil. Guna pengabdian kepada orang tua, agama, dan masyarakat.

Ditetapkan di : Bandung

(25)

Komisi A Komisi B Komisi C

  _________________ _________________ _________________ 

(KOMISI A) Bidang Organisasi 

A. Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gugusdepan

Majelis Pembimbing Gugusdepan (Mabigus) berasal dari unsur-unsur: orangtua pesertadidik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan, pimpinan sekolah dan komite yang memiliki perhatian dan rasa

tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka, serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.

Ketua Mabigus: ... (Kepala Sekolah) Wakil Ketua : ...

Sekretaris : ...

Ketua Harian : ... (bila perlu) Anggota : 1. ...

2. ... 3. ... 4. Ketua Gudep (ex officio)

(26)

B. Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan

BPK Gudep adalah badan independen yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Mugus.

Ketua BPK : dipilih pada Sidang Pleno 4 Wakil Ketua : dipilih pada Sidang Pleno 4

Sekretaris : dipilih pada Sidang Pleno 4 Anggota : beberapa orang

C. Dewan Kehormatan Gugusdepan

Dewan Kehormatan Gudep merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Pembina Gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan dan sanksi. Dengan susunan sebagai berikut :

1. Gudep 19009

Ketua : Ketua Gudep

Wakil Ketua : ... (unsur Mabigus)

Sekretaris : ... (unsur Mabigus/Pembina) Anggota : 1. ... (unsur Pembina)

2. ... (unsur Pembina)

2. Gudep 19010

Ketua : Ketua Gudep

Wakil Ketua : ... (unsur Mabigus)

Sekretaris : ... (unsur Mabigus/Pembina) Anggota : 1. ... (unsur Pembina)

2. ... (unsur Pembina)

D. Susunan Pengurus Gugusdepan Gudep 19009

1. Ketua : dipilih pada Sidang Pleno

4

2. Tim Pembina Perindukan Siaga

a. Koordinator : ...

...

 b. Pembina Perindukan Siaga 1 (Kelas 1)

(27)

c. Pembina Perindukan Siaga 2 (Kelas 2)

: ...

d. Pembina Perindukan Siaga 3 (Kelas 3)

: ...

e. Pembina Perindukan Siaga 4 (Kelas 4)

: ...

f. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 1

: 1. ...

2. ... 3. ...

g. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 2

: 1. ...

2. ... 3. ...

h. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 3

: 1. ...

2. ... 3. ...

i. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 4

: 1. ...

2. ... 3. ... 3. Tim Pembina Pasukan Penggalang

a. Koordinator : ...

...

 b. Pembina Pasukan Penggalang 1 ( Kelas

5) : ...

c. Pembina Pasukan Penggalang 2 ( Kelas

6) : ...

d. Pembantu Pasukan Penggalang 1

: 1. ...

: 2. ...

e. Pembantu Pasukan Penggalang 2

: 1. ...

(28)

Gudep 19010

1. Ketua : dipilih pada Sidang Pleno

4

2. Tim Pembina Perindukan Siaga

a. Koordinator : ...

...

b. Pembina Perindukan Siaga 1 (Kelas 1)

: ...

c. Pembina Perindukan Siaga 2 (Kelas 2)

: ...

d. Pembina Perindukan Siaga 3 (Kelas 3)

: ...

e. Pembina Perindukan Siaga 4 (Kelas 4)

: ...

f. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 1

: 1. ...

2. ... 3. ...

g. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 2

: 1. ...

2. ... 3. ...

h. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 3

: 1. ...

2. ... 3. ...

i. Pembantu Pembina Perindukan Siaga 4

: 1. ...

2. ... 3. ... 3. Tim Pembina Pasukan Penggalang

a. Koordinator : ...

(29)

b. Pembina Pasukan Penggalang 1 ( Kelas 5) : ...

c. Pembina Pasukan Penggalang 2 ( Kelas

6) : ...

d. Pembantu Pasukan Penggalang 1

: 1. ...

: 2. ...

e. Pembantu Pasukan Penggalang 2

: 1. ...

: 2. ...

Bagan Organisasi Gugusdepan Gerakan Pramuka

Kota Bandung 19009/19010 Pangkalan SD Negeri Cijerah 01-02

Perindukan Siaga 1 ( kelas 1 ) BR Perindukan Siaga 2 ( kelas 2 ) BR Perindukan Siaga 3 ( kelas 3 ) BR Perindukan Siaga 4 ( kelas 4 ) BR Pasukan Penggalang 1 ( kelas 5 ) U G E Pasukan Penggalang 2 ( kelas 5 ) R R  E G U Pembina Perindukan Siaga 1 Pembina Perindukan Siaga 2 Pembina Perindukan Siaga 3 Pembina Perindukan Siaga 4 Pembina Pasukan Penggalang 1 Pembina Pasukan Penggalang 2 Pembantu Pembina (mak 3 org) Pembantu Pembina (mak 3 org) Pembantu Pembina (mak 3 org) Pembantu Pembina (mak 3 org) Pembantu Pembina (mak 2 org) Pembantu Pembina (mak 2 org) Pembina Gugusdepan Dewan Kehormata n Badan Pemeriksa Keuangan Ketua Gugusdepan

Majelis Pembimbing Gugusdepan Koordinator  Tim Pembina Perindukan Siaga Koordinator  Tim Pembina Pasukan Penggalang

(30)

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : ...

Ketua Komisi Sekretaris

__________________ __________________  

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 001 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

KUORUM DAN STATUS MUGUS

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan musyawarah yang tertib dan aman, perlu adanya pengesahan kuorum dan status musyawarah.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

Memperhatik an

: Daftar hadir peserta musyawarah gugusdepan.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

(31)

Pertama : Peserta yang hadir pada musyawarah gugusdepan berjumlah . . . dari . . . utusan yang diundang.

Kedua : Berdasarkan peserta yang hadir, sidang dinyatakan memenuhi kuorum dan berstatus musyawarah biasa. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 002 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

TATA TERTIB MUGUS

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan musyawarah yang tertib dan aman, perlu adanya tata tertib musyawarah dan disepakati bersama.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

Memperhatik an

: Aspirasi dan pendapat peserta musyawarah gugusdepan.

(32)

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan rancangan tata tertib musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 003 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

AGENDA MUGUS

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan musyawarah yang tertib dan aman, perlu adanya agenda musyawarah dan disepakati bersama.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

Memperhatik an

: Aspirasi dan pendapat peserta musyawarah gugusdepan.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

(33)

Pertama : Mengesahkan rancangan agenda musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 004 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

PRESIDIUM SIDANG

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan musyawarah yang tertib dan aman, perlu adanya presidium sidang yang memimpin jalannya persidangan.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

Memperhatik an

: Aspirasi dan pendapat peserta musyawarah gugusdepan.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

(34)

Pertama : Mengesahkan nama-nama sebagai berikut : 1. ... ... 2. ... ... 3. ... ...

Sebagai Presidium sidang pada musyawarah gugusdepan tahun 2011.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 005 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA GUDEP MASA BAKTI 2008-2011

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. Bahwa sebagai evaluasi dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan gugusdepan tahun 2008 sampai 2011, perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari Ketua Gudep.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

(35)

an 19009 dan 19010 masa bakti 2008-2011. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Laporan pertanggungjawaban Ketua Gugusdepan 19009 dan 19010 masa bakti 2008-2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 006 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

RENCANA KERJA GUGUSDEPAN

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. Bahwa sebagai pedoman bagi gugusdepan dalam melaksanakan tugasnya, perlu adanya Rencana Kerja yang didalamnya terdapat bidang administrasi dan keuangan, pembinaan anggota dewasa, dan anggota muda yang disepakati bersama.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan

(36)

Gugusdepan Gerakan Pramuka. Memperhatik

an

: Hasil sidang komisi A, komisi B, dan komisi C.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja Gugusdepan 19009 dan 19010 masa bakti 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 007 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

ORGANISASI GUGUSDEPAN

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. Bahwa sebagai pelaksana utama di gugusdepan, perlu adanya sistem organisasi gudep yang memiliki legalitas dan disepakati bersama.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

(37)

an

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Organisasi Gugusdepan 19009 dan 19010 masa bakti 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 008 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

KETUA GUGUSDEPAN

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. Bahwa sebagai pelaksana utama penyelenggaraan kepramukaan di gugusdepan perlu adanya ketua gudep yang memimpin gugusdepan selama 1 masa bakti.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

(38)

Memperhatik an

: Sidang pemilihan ketua gudep 19009 dan ketua gudep 19010.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Ketua Gudep 19009 dan 19010 terpilih untuk masa bakti 2011-2014, antara lain :

1. Ketua Gudep

19009 : ...

2. Ketua Gudep

19010 : ... Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ... Presidium Sidang II I III   _________________ _________________ _________________  KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

NOMOR : 009 /MUGUS/19009-19010/2011 TENTANG

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN GUGUSDEPAN

Menimbang : a. bahwa musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kepramukaan di Gugusdepan.

b. Bahwa sebagai badan independen yang memeriksa dan mengawasi keuangan di gugusdepan, perlu adanya badan pemeriksa keuangan (BPK) gudep yang bertanggung jawab kepada Mugus.

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan

(39)

Gugusdepan Gerakan Pramuka. Memperhatik

an

: Sidang pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan BPK Gudep untuk masa bakti 2011-2014, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : ... . 2. Wakil Ketua : ... 3. Sekretaris : ... .. 4. Anggota : 1. ... : 2. ... Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : ... Presidium Sidang

II I III

  _________________ _________________ _________________  DAFTAR HADIR PESERTA

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01- 02 TAHUN 2011

No .

Nama Jabatan Utusan Tanda

Tangan 1 2 3 4 5 6 7

(40)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 No .

Nama Jabatan Utusan Tanda

Tangan 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bandung, September 2011

(41)

Mabigus

Hj. Dadah Kurniati, S.Pd.

DAFTAR HADIR PENINJAU

MUSYAWARAH GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG 19009-19010

PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01- 02 TAHUN 2011

No .

Nama Jabatan Utusan Tanda

Tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bandung, September 2011 Mabigus Hj. Dadah Kurniati, S.Pd.

(42)

GERAKAN PRAMUKA

GUGUSDEPAN KOTA BANDUNG 19009-19010

PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 Jl. Cijerah Raya Bandung 

Nomor : /19009-19010-A Bandung, Desember 2011 Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Musyawarah Gugusdepan 19009-19010 Tahun 2011 Kepada Yth. ………. di Bandung Salam pramuka,

Merujuk kepada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka dan telah berakhirnya masa  bakti Ketua Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009 dan 19010 Tahun

2008-2011.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami bermaksud akan menyelenggarakan Musyawarah Gugusdepan 19009-19010 Tahun 2011, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : ………

Tanggal : ……… Waktu : 08.00 s/d 15.00 WIB Tempat : SD Negeri Cijerah 01-02

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada kakak agar dapat mengahadiri kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pembimbing Gugusdepan

Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 Ketua,

(43)

GERAKAN PRAMUKA

GUGUSDEPAN KOTA BANDUNG 19009-19010

PANGKALAN SD NEGERI CIJERAH 01-02 Jl. Cijerah Raya

Nomor : /19009-19010-A Bandung, Desember 2011 Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Musyawarah Gugusdepan 19009-19010 Tahun 2011

Kepada Yth.

Ketua Kwartir Ranting Bandung Kulon u.p. Waka Bidang Organisasi

di

Bandung

Salam pramuka,

Merujuk kepada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka dan telah berakhirnya masa  bakti Ketua Gugusdepan Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009 dan 19010 Tahun

2008-2011.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami bermaksud akan menyelenggarakan Musyawarah Gugusdepan 19009-19010 Tahun 2011, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : ………

Tanggal : ……… Waktu : 08.00 s/d 15.00 WIB Tempat : SD Negeri Cijerah 01-02

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada kakak agar dapat mengahadiri kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pembimbing Gugusdepan

Gerakan Pramuka Kota Bandung 19009-19010 Ketua,

Referensi

Dokumen terkait

e. Untuk keseragaman dalam pengelolaan organisasi kwarran, diperlukan adanya petunjuk penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai pedoman

Pramuka Peduli atau anggota Gerakan Pramuka bersama masyarakat dengan koordinasi Kwartir Cabang. Aksi Pramuka Peduli adalah kegiatan bakti Pramuka bersama-sama masyarakat,

Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 177 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo ke XX Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ini

Semoga bantuan penyelenggaraan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Banten terutama di Kwartir Cabang

Pinsaka Bakti Husada terdiri atas unsur instansi kesehatan, kwartir gerakan pramuka (pengurus/andalan, staf kwartir dan anggota dewan kerja pramuka penegak dan

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, (Jakarta : Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011).. Kwartir Nasional Gerakan

Keempat : Memutasikan beberapa pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Antar Waktu Masa Bakti 2008-2013,