Contoh Soal UAS MTS Qur'an Hadits Kelas 7 8 9 Lengkap Kurikulum 2013 ukk 8 qurdits

749  19 

Teks penuh

(1)

1. Dari segi bahasa, qalqalah berarti ... a. Samar-samar c. Bergerak atau bergetar b. Didengungkan d. Diberatkan

2. Jika ada huruf qalqalah tanda sukunnya mati dan berada di tengah kalimat maka disebut... a. Idgham bigunnah c. Qalqalah sugra

b. Tafkhim d. Qalqalah kubra

3. Di bawah ini adalah yang merupakan huruf-huruf qalqalah adalah... a. بدطفق c. جطردذ

b. طبقجد d. دجنطق

4. Di bawah ini yang termasuk huruf qalqalah kecuali.… a. ظ c. ط

b. د d. ج

5. Lafal di bawah ini yang termasuk contoh qalqalah sugra adalah... a. لل خخ ببيخ c. طط يبححمل

b. بب اخسحح d. ط حدخ اخ 6. (فح ليل …(١ a. شب يبرخقل c. فح يبصص لاوخ b. ةخلخحبرح d. ءحاتخشش لا

7. Arti kata شب يبرخقل adalah…

a. Orang-orang Kafir c. orang-orang Sesat b. Orang-orang Muslim d. orang-orang Quraisy 8. (ةخلخحبرحمب هحفحليإح ..…(٢

a. ءحاتخشش لا c. فح يبصص لاوخءحاتخشش لا b. فح يبصص لاوخ d. ةخلخحبرح

9. Arti kata ةخلخحبرح adalah… a. Berlarian c. Berdagang b. Berpergian d. Berdatangan 10. مب لخأخ .… (١) كخ رخدبصخ كخ لخ a. حخرخشب نخ c. خبرخشب نخ b. حبرخشب نخ d. خطرخشب نخ 11. (كخ نبعخانخعبضخ وخوخ .…(٢ a. كخ رخزبوح c. شب يبرخقل b. كخ رخدبصخ d. حبرخشب نخ 12. يذحلصا .…(٣) كخ رخهبظخ a. ضل قخنبأخ c. كخ رخزبوح b. كخ رخدبصخ d. ضخ قخنبأخ 13. (كخ انخيبطخ عبأخانصإح..…(١ a. رخثخوبكخلبا c. حبرخشب نخ b. رلثلاكختصلا d. شب يبرخقل

14. Ayat kedua dari surat Al-Kausar menyuruh manusia untuk …. a. Berfoya-foya c. Salat dan Berkurban

b. Zakat d. Haji

15. نح يكح سب محلباح اعخطم خ ىلخعخ ضض حل يخلوخ adalah surat Al-Ma’un ayat ke …. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

16. نخ وءلارخيلمب هلنخ يذحلصا adalah surat Al-Ma’un ayat ke …. a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

17. Tarqiq menurut bahasa berarti ... a. Tebal c. Kecil

(2)

b. Besar d. Tipis

18. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat fathah atau dummah disebut... a. Lam tafkhim c. Lam tarqiq

b. Ra tarqiq d. Ra tafkhim

19. Lafal هحللانل ئحازخخخ mengandung hukum bacaan... a. Bacaan Ra tafkhim c. Ra tarqiq

b. Bacaan Lam tafkhim d. Lam tafkhim 25. سط اطخ ربقح mengandung hukum bacaan... a. Bacaan Ra tafkhim c. Ra tarqiq

b. Bacaan Lam tafkhim d. Lam tafkhim

26. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat kasrah disebut... a. Lam tafkhim b. Ra tarqiq c. Lam tarqiq d. Ra tafkhim

27. Tafkhim menurut bahasa berarti ... a. Tebal b. Besar c. Kecil d. Tipis

28. ةخلخخبرح mengandung hukum bacaan ...

a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq 29. نخ وبعخربفح mengandung hukum bacaan...

a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq 30. هللاح سمب بح mengandung hukum bacaan ….

a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq 31. Surat Al Humazah diturunkan di kota...

a. Mekah b. Jeddah c. Madinah d. Syuriah 32. Surat At Takasur diturunkan di kota... a. Mekah b. Jeddah c. Madinah d. Syuriah 33. رلثلاكختصلا artinya adalah ....

a. Kenikmatan c. Kekayaan

b. Kemewahan d. Bermegah-megahan 34. مخ يحح جخ لبا adalah nama dari sebuah.... a. Malaikat b. Nabi c. Neraka d. Surga

35. هلدخلخخبأخهللخامخنص أخبل سخ حب يخ adalah surat Al Humazah ayat ke ....

(3)

a. Makiyah b. Jeddah c. Madaniyah d. Syuriah 40. Surat At Takasur tergolong surat ... a. Makiyah b. Jeddah c. Madaniyah d. Syuriah 41. Surat At Takasur terdiri dari berapa ayat ... a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

42. Surat Al Humazah terdiri dari berapa ayat ... a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

43. كخ ايخنبدللح artinya adalah ...

a. Untuk akhiratmu b. Untuk duniamu c. Bekerjalah kamu d. Beramallah kamu 44. Arti kata تل وبملتخ adalah….

a. Kamu mati b. Kamu hidup c. Selama-lamanya d. Besok 45. Arti kata لب مخعباوخ adalah…..

a. Bekerjalah kamu b. Beramallah kamu c. Bermainlah kamu d. Belajarlah kamu II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas ! 1. Jelaskan pengertian dari pengumpat dan pencela pada surat Al Humazah? 2. Jelaskan maksud dari ayat ketiga surat Al Kausar?

3. Jelaskan pengertian dari lam tafkhim dan beri contohnya?

4. Apa yang kamu ketahui tentang qalqalah sugra dan qalqalah kubra?

5. Tulis hadits tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat beserta artinya?

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...