• Tidak ada hasil yang ditemukan

Standar Mutu Keperawatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Standar Mutu Keperawatan"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

STANDAR MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

STANDAR MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

Disusun untuk

Disusun untuk Memenuhi T

Memenuhi Tugas Mata

ugas Mata Kuliah:

Kuliah:

“Manajemen Mutu Pelayanan Kee!a"atan#

“Manajemen Mutu Pelayanan Kee!a"atan#

D$sen: D!

D$sen: D!% S!i

% S!i Rejeki& S%K%& M%Ke%&

Rejeki& S%K%& M%Ke%& S%Mat

S%Mat

Kel$m$k ' :

Kel$m$k ' :

M

Ma

a!!iia

a Y

Yu

ulliitta M

a Mee$

$

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

))

),

,

D

Diia

ah -i

h -itt!!i Pu

i Pu!!"

"a

an

niin

ng

gssiih

h

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

))

).

.

/

/ee!!!!y

y S

Seettiia

a"

"a

an

n

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

))

)0

0

R

Reen

nn

ny T

y T!!ii"

"iijja

ay

ya

an

nttii

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

)*

*+

+

A

A!!i

i P

Pee1

1!!u

u N

Nu

u!!lla

aiilly

y

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

)*

*.

.

--iitt!!iia

a P

Pu

u!!n

na

am

ma

a"

"a

attii

N

N''M

M%%(

((

()

)(

()

)*

**

*+

++

+*

*)

))

)(

((

(

PR23RAM MA3'STER 'LMU KEPERAWATAN

PR23RAM MA3'STER 'LMU KEPERAWATAN

-AKULTAS KED2KTERAN

-AKULTAS KED2KTERAN

UN'4ERS'TAS D'P2NE32R2

UN'4ERS'TAS D'P2NE32R2

SEMARAN3

SEMARAN3

()*.

()*.

(2)

/ALAMAN PEN3ESA/AN

/ALAMAN PEN3ESA/AN

M

MAATTA A KKUULL''AA// :: Manajemen Mutu Pelayanan KeperawatanManajemen Mutu Pelayanan Keperawatan D

D22SSEENN :: Dr. Sri Rejeki, S.Kp., M.Kep., Dr. Sri Rejeki, S.Kp., M.Kep., Sp.MatSp.Mat K

KEELL22MMPP22KK :: M

Maarriia a YYuulliitta a MMeeoo NNIIMM..22220022001111444411000000 Di

Dia! a! "i"itrtri i PuPurwrwananinin#$#$i!i! NINIM.M.22202020201114144410100000%% &

&eerrrry y SSeettiiaawwaann NNIIMM..22220022001111444411000000'' R

Reennnny y ((rriiwwiijjaayyaannttii NNIIMM..2222002200111144441100001144 )

)rri i PPee**rru u NNuurrllaaiillyy NNIIMM..22220022001111444411000011%% "

"iittrriia a PPuurrnnaammaawwaattii NNIIMM..2222002200111144441100002222

PERTANYAAN: PERTANYAAN:

+a#aimana Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan alam Pelayanan Ke$e!atan +a#aimana Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan alam Pelayanan Ke$e!atan

-Semaran#,  )pril 201% Semaran#,  )pril 201% Do$en Mata Kulia! Do$en Mata Kulia!

Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan

D!% S!i Rejeki& S%K%& M%Ke%& S%Mat D!% S!i Rejeki& S%K%& M%Ke%& S%Mat

ii ii

(3)

DA-TAR 'S' &)/)M)N D/ . i &)/)M)N P3N3S)&)N....... ii D)"()R ISI ... iii +)+ I P3ND)&/)N ). /atar +elakan# .. 1 ). (ujuan Penuli$an ...  +. Man5aat Penuli$an ..... 4 +)+ II (IN))N PS()K) ). Stanar ...... % ). Mutu . 6 +. Pelayanan Keperawatan ...... 11 7. Stanar Pelayanan keperawatan... 1% +)+ III P3N(P ). Ke$impulan ... 1 ). Saran ... 1 D)"()R PS()K) 5A5 ' iii

(4)

PENDA/ULUAN

A% Lata! 5elakang

Ma$yarakat i era moerni$a$i en#an keter*ukaan an aru$ #lo*ali$a$i,  pa$ar *e*a$ unia, penin#katan penapatan ekonomi per kapita, peru*a!an $u!u politik alam maupun luar ne#eri, kemajuan in5orma$i an teknolo#i,  penin#katan ak$e$ ter!aap meia menye*a*kan ma$yarakat apat memperlua$ wawa$an an per$ep$i mereka tentan# pelayanan ke$e!atan. Mun8ulnya ke*ijakan9ke*ijakan pem*iayaan ke$e!atan mem*uat kemampuan ma$yarakat men#ak$e$ 5a$ilita$ pelayanan ke$e!atan $emakin menin#kat. (ena#a ke$e!atan mera$akan tuntutan yan# $emakin *e$ar ter!aap  pro5e$ionali$me pro5e$inya ketika ma$yarakat men##unakan an meman5aatkan 5a$ilita$ pelayanan ke$e!atan. Ma$yarakat men#!enaki  pelayanan yan# mereka terima aala! pelayanan ke$e!atan yan# paripurna.

Menurut ):rul ):war ;1<<=, alam upaya men8apai pelayanan yan#  paripurna ter$e*ut maka Ruma! Sakit perlu melakukan pem*ena!an $e8ara internal, antara lain> ;1= men#em*an#kan $truktur or#ani$a$i $e$uai en#an tuntutan peru*a!an an ke*utu!an yan# $pe$i5ik, ;2= menerapkan manajemen $trate#i$ $e8ara konkrit, ;= menaya#unakan an men#em*an#kan  pen#eta!uan an kemampuan tena#anya, terma$uk tena#a keperawatan an ;4= meman5aatkan penapatan $eniri untuk memperole! kemanirian an ke$inam*un#an ;):war, 1<<=.

Menurut  No. 44 (a!un 200 tentan# Ruma! Sakit, pelayanan ke$e!atan Paripurna aala! pelayanan ke$e!atan yan# meliputi promoti5,  pre?enti5, kurati5 an re!a*ilitati5. Pelayanan ke$e!atan yan# paripurna  *er$i5at kompre!en$i5 an !oli$tik. Ruma! $akit merupakan or#ani$a$i yan# $an#at komplek an merupakan komponen yan# $an#at pentin# alam upaya  penin#katan $tatu$ ke$e!atan *a#i ma$yarakat. Sala! $atu 5un#$i ruma! $akit aala! menyelen##arakan pelayanan an a$u!an keperawatan yan# merupakan *a#ian ari $i$tem pelayanan ke$e!atan en#an tujuan memeli!ara ke$e!atan ma$yarakat $eoptimal mun#kin.

(5)

Ma$yarakat yan# $emakin tereuka$i en#an *aik melalui meia  *erpoten$i memun8ulkan tuntutan !ukum apa*ila pelayanan ke$e!atan yan# mereka !arapkan tiak *i$a mem*erikan kepua$an $eperti yan# menjai !arapan an tuntutan pu*lik. Menan##api an men$ikapi peru*a!an wawa$an, per$ep$i an tuntutan ma$yarakat ketika meman5aatkan 5a$ilita$  pelayanan ke$e!atan maka pelayanan ke$e!atan !aru$ *er*ena! untuk 

men#anti$ipa$i menin##inya tuntutan $erta !arapan ari ma$yarakat terkait en#an pelayanan ke$e!atan.

Menurut  No.< (a!un 2014 tentan# Keperawatan, pelayanan Keperawatan aala! $uatu *entuk pelayanan pro5e$ional yan# merupakan  *a#ian inte#ral ari pelayanan ke$e!atan yan# ia$arkan paa ilmu an kiat Keperawatan itujukan kepaa ini?iu, keluar#a, kelompok, atau ma$yarakat, *aik $e!at maupun $akit. Menurut ille$ ;14=, ke*eraaan  perawat alam pelayanan ke$e!atan merupakan po$i$i kun8i, yan# i*uktikan ole! kenyataan *a!wa 40960 @ pelayanan ruma! $akit merupakan pelayanan keperawatan an !ampir $emua pelayanan promo$i ke$e!atan an  pen8e#a!an penyakit *aik i ruma! $akit maupun tatanan pelayanan ke$e!atan lain ilakukan ole! perawat. Menurut Nur$alam ;200<=, keperawatan $e*a#ai pelayanan yan# pro5e$$ional *er$i5at !umani$tik, men##unakan penekatan !oli$tik, ilakukan *era$arkan ilmu an kiat keperawatan, *erorienta$i kepaa ke*utu!an o*yekti5 klien, men#a8u paa $tanar pro5e$ional keperawatan an men##unakan etika keperawatan $e*a#ai tuntunan utama. Keperawatan pro5e$ional $e8ara umum merupakan tan##un#  jawa* $eoran# perawat yan# $elalu men#a*i kepaa manu$ia an

kemanu$iaan, $e!in##a ituntut untuk $elalu melak$anakan a$u!an keperawatan en#an *enar ;ra$ional= an *aik ;etikal= ;Nur$alam, 200<=.

Pelayanan keperawatan $elalu *eru$a!a men8iptakan pelayanan a$u!an keperawatan yan# *aik $erta mampu men#!aapi *er*a#ai ma8am peru*a!an $erta tuntutan ma$yarakat. (untutan an !arapan ma$yarakat akan pelayanan yan# paripurna memerlukan manajemen *an#$al yan# *aik an teren8ana. Sala! $atu peren8anaan manajemen *an#$al aala! en#an aanya  penam*a!an tena#a keperawatan untuk menin#katkan kualita$ pelayanan

(6)

keperawatan. Namun, penam*a!an jumla! ari tena#a keperawatan akan  *er*anin# luru$ en#an cost   yan# !aru$ ikeluarkan Ruma! Sakit untuk 

an##aran ke$eja!teraan an opera$ional pelak$anaan. Keaaan $eperti ini i*utu!kan upaya penjaminan mutu *erupa aanya $tanar pelayanan keperawatan untuk men#atur a#ar $emua pem*erian pelayanan keperawatan tetap $e$uai !arapan an tuntutan ma$yarakat.

Dalam menja#a mutu pelayanan ke$e!atan, inter?en$i yan# i*erikan mun#kin akan mempunyai per*eaan alam pelak$anaan. Namun, $i$i  pro5e$ionali$me pelayanan keperawatan !aru$ tetap ija#a alam $etiap  pem*erian pelayanan, tiak ter#antun# kela$ pelayanan untuk itula! iperlukan aanya $uatu $tanar yan# menjamin perlakuan tinakan keperawatan tetap terja#a mutunya walaupun *er*ea kela$ pelayanan. &al ini iperpara! ole! kenyataan *a!wa !a$il penelitian yan# ilakukan alam i$iplin keperawatan kuran# iterapkan alam praktik keperawatan untuk  menjamin mutu. Paa!al $emua menyaari *a!wa !a$il9!a$il penelitian yan# aa apat ijaikan $e*a#ai $uatu rujukan $tanar mutu $e!in##a apat menjamin kualita$ pelayanan.

Dari 5akta an 5enomena i ata$ kelompok tertarik untuk menyu$un $e*ua! makala! en#an juul AStanar Mutu Pelayanan KeperawatanB. Makala! ini i!arapkan apat mem*erikan #am*aran kepaa pem*a8a k!u$u$nya i$iplin ilmu keperawatan untuk mema!ami men#enai kon$ep Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan untuk peru*a!an pelayanan keperawatan yan# le*i! *aik ke epannya.

5% Tujuan Penulisan *% Tujuan Umum

(ujuan umum ari penuli$an makala! ini aala! ma!a$i$wa Ma#i$ter  Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an Manajemen Keperawatan mema!ami kon$ep Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan alam Pelayanan Ke$e!atan.

(7)

(% Tujuan Khusus

(ujuan k!u$u$ ari penuli$an makala! ini aala!>

a= Ma!a$i$wa Ma#i$ter Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an Manajemen Keperawatan mema!ami tentan# Stanar

 *= Ma!a$i$wa Ma#i$ter Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an Manajemen Keperawatan mema!ami tentan# Mutu

8= Ma!a$i$wa Ma#i$ter Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an Manajemen Keperawatan mema!ami tentan# Pelayanan Keperawatan = Ma!a$i$wa Ma#i$ter Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an

Manajemen Keperawatan mema!ami tentan# Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan

6% Man7aat Penulisan

Makala! yan# i$u$un i!arapkan mempunyai man5aat *a#i> *% Mahasis"a

Penuli$an makala! ini i!arapkan mem*erikan man5aat kepaa ma!a$i$wa Ma#i$ter Keperawatan kon$entra$i Kepemimpinan an Manajemen Keperawatan *erupa u$a!a menerapkan manajemen Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan i ke!iupan $e!ari9!ari.

(% 'nstitusi Pen8i8ikan

Penuli$an makala! ini i!arapkan mem*erikan tam*a!an re5eren$i an rujukan terkait manaj emen men#e nai Stanar Mutu Pelayanan Keperawatan.

,% 'nstitusi Pelayanan Kesehatan

Penuli$an makala! ini i!arapkan mem*erikan man5aat kepaa  prakti$i *erupa u$a!a men erap ka n ma na jem en mu tu al am  pe la ya na n ke per aw at an ya n# i* er ik an kep a a kl ie n ma upu n  pa $ien $e!i n# #a a pa t me nj ai pe raw at ya n# pr o5 e$ io na l.

(8)

5A5 '' 'S'

A% Stan8a!

*% Penge!tian

Stanar aala! tin#kat keprimaan an i#unakan $e*a#ai a$ar   per*anin#an. Stanar aala! $uatu norma atau per$yaratan yan# *ia$anya  *erupa $uatu okumen 5ormal yan# men8iptakan kriteria, metoe, pro$e$, an praktik rekaya$a atau tekni$ yan# $era#am. Suatu $tanar apat pula  *erupa $uatu  arte5ak   atau peran#kat 5ormal lain yan# i#unakan untuk 

kali*ra$i ;Kamu$ +a!a$a Inone$ia=.

Stanar aala! tin#kat minimum yan# jika i8apai kemun#kinan  *e$ar akan menim*ulkan kepua$an *a#i pelan##an atau ma$yarakat. Stanar aala! moel untuk i8onto! atau itelaani (Oxford dictionary). Stanar aala! kaji*anin# pen8apaian ;benchmarking = yan# ia$arkan  paa tin#kat keprimaan yan# iin#inkan, $tanar apat ijaikan moel

untuk i8onto! an i#unakan $e*a#ai a$ar kaji*anin# ;C&=.

Peraturan Pemerinta! No.102E2000 ijela$kan *a!wa $tanar aala! $pe$i5ika$i tekni$ atau $e$uatu yan# i*akukan terma$uk tata 8ara an metoa yan# i$u$un *era$arkan kon$en$u$ $emua pi!ak yan# terkait en#an memper!atikan $yarat9$yarat ke$elamatan, keamanan, ke$e!atan, lin#kun#an !iup, perkem*an#an ilmu pen#eta!uan an teknolo#i, $erta  pen#alaman, perkem*an#an ma$a kini an ma$a yan# akan atan# untuk 

memperole! man5aat yan# $e*e$ar9*e$arnya, $ean#kan alam  No 2E12 pa$al % ayat 2 i$e*utkan *a!wa $tanar aala! peoman yan# !aru$ iper#unakan $e*a#ai petunjuk alam menjalankan pro5e$i $e8ara  *aik.

(% Stan8a! Layanan Kesehatan

Stanar layanan ke$e!atan aala! $uatu pernyataan tentan# mutu yan# i!arapkan, yaitu akan menyan#kut ma$ukan, pro$e$ an keluaran ;outcome= $i$tem layanan ke$e!atan. Stanar layanan ke$e!atan merupakan $uatu alat or#ani$a$i untuk menja*arkan mutu layanan ke$e!atan ke alam terminolo#i opera$ional $e!in##a $emua oran# yan#

(9)

terli*at alam layanan ke$e!atan akan terikat alam $uatu $i$tem, *aik   pa$ien, penyeia layanan ke$e!atan, penunjan# layanan ke$e!atan, ataupun

manajemen or#ani$a$i layanan ke$e!atan, an akan *ertan##un# #u#at alam menjalankan tu#a$ an perannya ma$in#9ma$in#.

5% Mutu

*% Penge!tian

Mutu aala! nilai kepatutan yan# $e*enarnya ; proper value= ter!aap unit pelayanan tertentu, *aik ari a$pek technical   ;ilmu, ketrampilan, an teknolo#i mei$ atau ke$e!atan= an interper$onal ;tata !u*un#an perawat F pa$ien, okter F pa$ien> komunika$i, empati an kepua$an pa$ien= ;Ciayat, 200=. Mutu yan# *aik aala! ter$eia an terjan#kau, tepat ke*utu!an, tepat $um*er aya, tepat $tanar pro5e$i atau etika pro5e$i, wajar an aman, mutu memua$kan *a#i pa$ien yan# ilayani ;Sa*ar#una, 2006=.

Menurut Mir:a (awi ;200<=, mutu pelayanan ke$e!atan $e*enarnya menunjuk paa penampilan ; performance= ari pelayaan ke$e!atan yan# ikenal en#an keluaran ;output = yaitu !a$il ak!ir ke#iatan ari tinakan okter an tena#a pro5e$i lainnya ter!aap pa$ien, alam arti peru*a!an erajat ke$e!atan an kepua$an *aik po$iti5 maupun $e*aliknya. Sean#kan *aik atau tiaknya keluaran ter$e*ut $an#at ipen#aru!i ole!  pro$e$ ; process=, ma$ukan ;input = an lin#kun#an ;environment =. Maka  jela$la! *a!wa *aik atau tiaknya mutu pelayanan ke$e!atan $an#at ipen#aru!i ole! un$ur9un$ur ter$e*ut, an untuk menjamin *aiknya mutu  pelayanan ke$e!atan keti#a un$ur !aru$ iupayakan $eemikian rupa a#ar 

$e$uai en#an $tanar an atau ke*utu!an. a. n$ur ma$ukan

n$ur ma$ukan ;input = aala! tena#a, ana an $arana 5i$ik,  perlen#kapan $erta peralatan. Se8ara umum i$e*utkan *a!wa apa*ila tena#a an $arana ;kuantita$ an kualita$= tiak $e$uai en#an $tanar  yan# tela! itetapkan ; standard of personnel and facilities=, $erta jika ana yan# ter$eia tiak $e$uai en#an ke*utu!an, maka $ulit i!arapkan *aiknya mutu pelayanan ;Nur$alam, 2014=.

(10)

n$ur lin#kun#an aala! ke*ijakan, or#ani$a$i, manajemen. Se8ara umum i$e*utkan apa*ila ke*ijakan, or#ani$a$i an manajemen ter$e*ut tiak $e$uai en#an $tanar an atau tiak *er$i5at menukun#, maka $ulitl i!arapkan *aiknya mutu pelayanan ;Nur$alam, 2014=. 8. n$ur pro$e$

n$ur pro$e$ aala! tinakan mei$, keperawatan atau non mei$. Se8ara umum i$e*utkan apa*ila tinakan ter$e*ut tiak $e$uai en#an $tanar yan# tela! itetapkan ; standard of conduct =, maka $ulit i!arapkan mutu pelayanan menjai *aik ;Nur$alam, 2014=.

(% Dimensi Mutu

Penekatan alam kualita$ pelayanan yan# *anyak ijaikan a8uan aala! moel kualita$ en#an metoe SERVEQ!" ;Service Quality= yan# apat i#unakan $e*a#ai penentuan mutu pelayanan, moel ini ikem*an#kan en#an lima imen$i mutu pelayanan yaitu >

a. +ukti 5i$ik ;#angibles), yan# meliputi penampilan 5a$ilita$ 5i$ik $eperti #eun# an ruan#an, ke*er$i!an, kerapi!an, kenyamanan ruan#an, an  penampilan petu#a$.

 *. Ke!analan ; Reliability), yaitu kemampuan untuk mem*erikan  pelayanan yan# tepat atau akurat an kemampuan mem*erikan  pelayanan $e$uai en#an yan# ijanjikan.

8. Daya tan##ap ; Responsiveness), yaitu ke$eiaan untuk mem*antu  pelan##an, re$pon an mem*erikan pelayanan yan# 8epat yan# meliputi ke8epatan karyawan alam menan#ani kelu!an pelan##an $erta ke$i#apan karyawan alam melayani pelan##an.

. aminan ; !ssurance), yaitu ke#iatan untuk menjamin kepa$tian ter!aap pelayanan yan# akan i*erikan kepaa pelan##an, !al ini meliputi kemampuan petu#a$ ata$ pen#eta!uan ter!aap ja$a $e8ara tepat, keterampilan alam mem*erikan pelayanan $e!in##a apat menum*u!kan ra$a aman paa pelan##an $e!in##a apat menanamkan keper8ayaan pelan##an ter!aap peru$a!aan.

e. 3mpati ; Emphaty), yaitu mem*ina !u*un#an an per!atian $e8ara ini?iual yan# i*erikan peru$a!aan kepaa pelan##an $eperti menen#arkan kelu!an kon$umen, kemua!an kon$umen untuk  men#!u*un#i peru$a!aan, kemampuan petu#a$ untuk *erkomunika$i

(11)

en#an kon$umenEpelan##an an u$a!a peru$a!aan untuk mema!ami ke*utu!an pelan##annya ;Nur$alam, 2014=.

,% Pe!sesi Mutu

Panan#an atau $erin# i$e*ut ju#a en#an per$ep$i merupakan $uatu pro$e$ imana ini?iu mem*erikan makna ter!aap ke$an inera mereka paa $aat memperole! pelayanan ke$e!atan, $etiap oran# akan mempunyai per$ep$i yan# *er*ea $e8ara o*jekti5, karena per$ep$i merupakan pena5$iran yan# nyata an ma$in#9ma$in# oran# memanan# !al ter$e*ut ari $uut per$pekti5 yan# *er*ea ;Ro**in$, 200<=.

Per$ep$i mutu pelayanan ke$e!atan merupakan !a$il ari  pen#alaman an apa yan# mereka apatkan alam layanan ke$e!atan yan# nantinya mempunyai per$ep$i *er*ea9*ea tentan# un$ur pentin# alam menentukan mutu layanan ke$e!atan. Per*eaan ini antara lain i$e*a*kan ole! terapatnya per*eaan latar *elakan#, peniikan, umur, jeni$ kelamin, pekerjaan, pen#alaman, an lin#kun#an ;Cijono, 2011=.

Per$ep$i mutu aala! panan#an $e$eoran# ter!aap $timulu$ yan# iterima ari pan8a inera, $e!in##a nantinya apat mem*erikan penilaian ata$ pelayanan yan# mereka terima, jika $ua! $e$uai en#an apa yan# mereka !arapkan maka para kon$umen akan mera$a pua$ akan pelayanan yan# tela! mereka terima an ra$akan ;Cal#ito, 2010=.

+% Penilaian Mutu Pelayanan Kee!a"atan a. )uit Struktur ; $nput =

Struktur merupakan ma$ukan ;input = yan# meliputi $arana 5i$ik   perlen#kapanEperalatan, or#ani$a$i, manajemen, keuan#an, $um*er aya

manu$ia an $um*er aya lainnya alam 5a$ilita$ keperawatan. +aik  tiaknya $truktur $e*a#ai input apat iukur ari jumla! *e$arnya mutu, mutu $truktur, *e$arnya an##aran atau *iaya an kewajaran. Penilaian  ju#a ilakukan ter!aap perlen#kapan9perlen#kapan an in$trumen yan# ter$eia an iper#unakan untuk pelayanan. Selain itu paa a$pek  5i$ik, penilaian ju#a men8akup paa karakteri$tik ari amini$tra$i or#ani$a$i an kuali5ika$i ari pro5e$i ke$e!atan. Penapat yan# !ampir  $ama ikemukakan ole! (appen ;1%=, yaitu *a!wa $truktur   *er!u*un#an en#an pen#aturan pelayanan keperawatan yan# i*erikan

an $um*er aya yan# memaai ;Cijono 2000=. )$pek alam komponen $truktur apat ili!at melalui >

(12)

1= "a$ilita$, yaitu kenyamanan, kemua!an men8apai pelayanan an keamanan

2= Peralatan, yaitu $uplai yan# aekuat an $eni menempatkan peralatan = Sta5, meliputi pen#alaman, tin#kat a*$en$i, rata9rata turnover  an

ra$io pa$ien9perawat

4= Keuan#an, yaitu meliputi #aji, ke8ukupan an $um*er keuan#an. %= (ena#a, o*at tek!nolo#i an in5orma$i

 *. Pro$e$ ; %rocess=

Penekatan ini merupakan pro$e$ yan# mentran$5orma$i $truktur  (input) ke alam !a$il (outcome). Pro$e$ aala! ke#iatan yan# ilak$anakan $e8ara pro5e$ional ole! tena#a ke$e!atan alam !al ini  perawat an interak$inya en#an pa$ien ;Cijono 2000=.

Ke#iatan pro$e$ men8akup ia#no$a, ren8ana perawatan, inika$i tinakan, pro$eur an penan#anan ka$u$. Penilaian ilakukan ter!aap  perawat alam merawat pa$ien. +aik tiaknya pro$e$ apat iukur ari rele?an tiaknya pro$e$ *a#i pa$ien, 5lek$i*elita$Ee5ekti5ita$, mutu  pro$e$ itu $eniri $e$uai en#an $tanar pelayanan yan# $eme$tinya, an kewajaran ;tiak kuran# an tiak *erle*i!an=. Penekatan ini i5oku$kan paa pelak$anaan pem*erian pelayanan keperawatan ole! perawat ter!aap pa$ien en#an menjalankan ta!ap9ta!ap a$u!an keperawatan. Paa penilaiannya apat men##unakan teknik o*$er?a$i maupun auit ari okumenta$i keperawatan. Inikator *aik tiaknya  pro$e$ apat ili!at ari ke$e$uaian pelak$anaan en#an $tanar 

opera$ional pro$eur, rele?an$i tiaknya en#an pa$ien an e5ekti5ita$  pelak$anaannya.

8. &a$il ;Outcome=

Penekatan ini aala! !a$il ak!ir ke#iatan an tinakan perawat ter!aap pa$ien. )anya peru*a!an erajat ke$e!atan an kepua$an  *aik po$iti5 maupun ne#ati5. +aik tiaknya !a$il apat iukur ari erajat ke$e!atan pa$ien an kepua$an pa$ien ter!aap pelayanan  perawatan yan# tela! i*erikan ;Cijono 2000=.

Paa pro$e$ pelayanan keperawatan,  outcome apat *erupa  peru*a!an yan# terjai paa kon$umen terma$uk kepua$an ari kon$umen. (anpa men#ukur !a$il kinerja ruma! $akit an tiak  iketa!ui apaka! input pro$e$ yan# *aik men#!a$ilkan output yan# *aik  ;Nur$alam, 2014=.

(13)

Penekatan9penekatan i ata$ apat i#unakan $e*a#ai inikator  alam melakukan penilaian ter!aap mutu. Namun, $e*a#ai $uatu $i$tem penilaian mutu $e*aiknya ilakukan paa keti#a un$ur ari $i$tem ter$e*ut yan# meliputi $truktur, pro$e$ an !a$il. Setela! iapatkan !a$il penilaiannya, maka apat ilakukan $trate#i yan# tepat untuk men#ata$i kekuran#an atau penilaian ne#ati5 ari mutu pelayanan ter$e*ut. Seirin# *erjalannya waktu, $trate#i penin#katan mutu men#alami perkem*an#an yan# apat menjai wa8ana kita men#enai $trate#i mana yan# tepat alam melakukan upaya yan# *erkaitan en#an mutu pelayanan.

.% Uaya Peningkatan Mutu

Penin#katan mutu apat ilakukan en#an *ere*a#ai 8ara yan# apat ijela$kan $e*a#ai *erikut >

a. Men#em*an#kan akreita$i alam menin#katkan mutu ruma! $akit  *. IS 001>2000 yaitu $tanar interna$ional untuk $i$tem manajeman

kualita$ yan# *ertujuan untuk menjamin ke$e$uaian pro$e$ pelayanan keperawatan

8. Memper*a!arui keilmuan untuk menjamin tinakan mei$ an tinakan keperawatan iukun# ole! *ukti ilmia! yan# mutak!ir 

. &ood corporate governance e. 'linical governance

5. Men#em*an#kan alian$i en#an ruma! $akit i alam ataupun luar  ne#eri

#. Melakukan e?alua$i ter!aap $trate#i pem*iayaan !. rienta$i aa paa pelayanan ;Nur$alam, 2014=.

6% Pelayanan Kee!a"atan

Menurut nan#9unan# No.< (a!un 2014 tentan# Keperawatan, Pelayanan keperawatan aala! $uatu *entuk pelayanan pro5e$$ional yan# merupakan *a#ian inte#ral ari pelayanan keperawatan yan# ia$arkan paa ilmu an kiat keperawatan itujukan kepaa ini?iu, keluar#a, kelompok  atau ma$yarakat, *aik $e!at maupun $akit.

Pelayanan ke$e!atan an keperawatan yan# imak$u aala! *entuk  implementa$i praktek keperawatan yan# itujukan kepaa pa$ienEklien *aik  kepaa ini?iu, keluar#a an ma$yarakat en#an tujuan upaya penin#katan ke$e!atan an ke$eja!teraan #una memperta!ankan an memeli!ara ke$e!atan $erta menyem*u!kan ari $akit, en#an kata lain upaya praktek 

(14)

keperawatan *erupa promoti5, pre?enti5, kurati5 an re!a*ilita$i ;7ra?en G &irnle, 2000=.

Pelayanan keperawatan prima aala! pelayanan keperawatan  pro5e$ional yan# memiliki mutu, kualita$, *er$i5at e5ekti5, e5i$ien $e!in##a mem*erikan kepua$an paa ke*utu!an an kein#inan le*i! ari yan# i!arapkan pelan##an atau pa$ien. Pelayanan prima, $e*a#aimana tuntutan  pelayanan yan# memua$kan pelan##an atau ma$yarakat, maka iperlukan  per$yaratan a#ar apat ira$akan ole! $etiap pelayan untuk memiliki kualita$ kompeten$i yan# pro5e$ional, en#an emikian kualita$ kompeten$i  pro5e$ionali$me menjai $e$uatu a$pek pentin# an wajar alam $etiap

tran$ak$i.

Paa pro$e$ pn#em*an#an *uaya pelayanan keperawatan prima, ultom ;2006= men#em*an#kan pelayanan keperawatan prima en#an menyelara$kan 5aktor95aktor.  !bility  ;kemampuan=,  !ttitude  ;$ikap=,  !ppearance  ;penampilan=,  !ttention ;per!atian=,  !ction  ;tinakan=,  !ccountability ;tan##un# jawa*=.

1. Kemampuan ; !bility=

Kemampuan aala! pen#eta!uan an keterampilan yan# mutlak  iperlukan untuk menunjan# pro#ram layanan prima, yan# meliputi kemampuan alam *ian# keperawatan yan# itekuni, melak$anakan komunika$i yan# e5ekti5, men#em*an#kan moti?a$i, mem*ina !u*un#an en#an tena#a ke$e!atan lain.

Perawat !aru$ mempunyai pen#eta!uan an wawa$an lua$, terle*i! la#i paa $aat ini ketika perawat ituntut untuk menjai $eoran#  pro5e$ional. Pen#eta!uan an wawa$an yan# imak$u *ukan !anya $e*ata$ *ian# keperawatan tapi menyeluru!. Pen#eta!uan yan# lua$ ari  perawat $an#at *er#una untuk mem*erikan pelayanan keperawatan yan#  pro5e$ional. Menurut tama ;1=, keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan $e$uatu yan# *aik an *enar. Seoran# perawat ikatakan terampil apa*ila tela! apat mem*erikan pelayanan keperawatan en#an  *aik an *enar. +aik an *enarnya perawat alam mem*erikan pelayanan keperawatan men#a8u paa a$ar peniikannya an $tanar keperawatan. )kan tetapi, keterampilan $eoran# perawat *ukan !anya ter#antun# ari

(15)

tin##inya peniikan yan# iterimanya, tapi pen#alaman alam melakukan  pelayanan keperawatan ju#a $an#at *erpen#aru! ;Hulki5li, 1=.

2. Sikap ; !ttitude=

Sikap aala! perilaku yan# !aru$ itonjolkan perawat ketika men#!aapi pa$ien. Paa pro$e$ mem*erikan a$u!an keperawatan,  perawat men##unakan kea!lian, kata9kata yan# lem*ut, $entu!an, mem*erikan !arapan, $elalu *eraa i$ampin# pa$ien an *er$ikap $e*a#ai meia pen*eri a$u!an. Sikap ini i*erikan melalui kejujuran, keper8ayaan an niat *aik. )apun $ikap9$ikap alam pelayanan prima aala! $eman#at, memakai 8ara yan# *aik, pro9akti5, po$iti5, penu! ke$a*aran an tiak men#aa9aa an tepat waktu.

Paa pro$e$ mem*erikan pelayanan ke$e!atan, $ika5 ter$e*ut !aru$ imiliki ole! $eoran# perawat karena $ika5 perawat ju#a $an#at  *erpen#aru! ter!aap kepua$an pa$ien. Sikap perawat yan# *aik an

rama! apat menim*ulkan ra$a $impati pa$ien ter!aap perawat. . Penampilan ; !ppearance=

Penampilan perawat *aik *erupa 5i$ik maupun non5i$ik yan# mampu mere5lek$ikan keper8ayaan iri an krei*ilita$ ari pi!ak lain. Penampilan $e$eoran# merupakn $ala! $atu !al pertama yan# iper!atikan $elama komunik$i interper$onal. Ke$an pertama tim*ul alam 20 etik  $ampai 4 menit pertama. <4@ ari ke$an ter!aap $e$eoran# *era$arkan  penampilannya ;/alli )$8o$i, 10 alam Potter an Perry, 1=.

+entuk 5i$ik, 8ara *erpakaian an *er!ia$ menunjukkan kepri*aiaan, $tatu$ $o$ial, pekerjaan, a#ama, *uaya an kon$ep iri. Perawat yan# memper!atikan penampilan irinya apat menim*ulkan 8ita iri an pro5e$ional yan# po$iti5. Penampilan 5i$ik perawat apat mempen#aru!i per$ep$i pa$ien ter!aap pelayanan atau a$u!an keperawatan yan# iterima, karena tiap pa$ien mempunyai 8itra  *a#aimana $e!aru$nya penampilan $eoran# perawat. Calaupun  penampilan tiak $epenu!nya me8erminkan kemampuan perawat tetapi mun#kin akan le*i! $ulit *a#i perawat untuk mem*ina ra$a per8aya ter!aap pa$ien jika perawat tiak memenu!i 8itra pa$ien.

4. Per!atian ; !ttention=

Per!atian aala! kepeulian penu! ter!aap pa$ien, *aik yan#  *erkaitan en#an per!atian akan ke*utu!an an kein#inan pa$ien maupun

(16)

 pema!aman ata$ $aran an kritik. Per!atian yan# i*erikan perawat, terutama ketika pa$ien $eniri an mera$a menai *e*an *a#i oran# lain, aala! $an#at *er#una untuk memper8epat pro$e$ penyem*u!an. Penyakit yan# ierita ole! pa$ien terjai *ukan !anya kelema!an 5i$iknya, tetapi apat ju#a terjai karena aanya #an##uan paa kejiwaannya. Sikap yan#  *aik terutama per!atian yan# i*erikan ole! perawat kepaa pa$ien, iyakuni apat memper8epat pro$e$ penyem*u!an kejiwaannya. Se!in##a en#an $em*u!nya kejiwaan maka apat mempen#aru!i ke$em*u!an 5i$iknya.

%. (inakan ; !ction=

(inakan aala! *er*a#ai ke#iatan nyata yan# !aru$ ilakukan alam mem*erikan layanan kepaa pa$ien. /ayanan ini $eyo#ianya  *erlana$kan ilmu pen#eta!uan, prin$ip ari teori keperawatan $erta  penampilan an $ikap $erta $e$uai en#an kompeten$i an kewenan#an yan# iem*an kepaa perawat ter$e*ut. )pa*ila perawat terampil alam mem*erikan tinakan keperawatan, maka $e8ara otomati$ pa$ien ju#a akan mera$akan kepua$an ari tinakan yan# i*erikan perawat ter$e*ut. &al ini terai karena perawat yan# terampil apat menim*ulkan ra$a aman an nyaman *a#i pa$ien $aat melakukan $uatu tinakan. (inakan perawat yan# $e$uai en#an $tanar keperawatan apat menjamin *a!wa a$u!an keperawatan yan# i*erikan ju#a *erkualita$.

6. (an##un# jawa* ; !ccountability=

(an##un# jawa* aala! $uatu $ika5 ke*erpi!akan kepaa pa$ien $e*a#ai wuju kepeulian untuk men#!inarkan atau meminimalkan keru#ian atau ketiakpua$an pa$ien. Perawat merupakan $ala! $atu pro5e$i yan# *er!u*un#an an *erinterak$i lan#$un# en#an pa$ien, *aik itu klien $e*a#ai ini?iu, keluar#a maupun ma$yarakat, ole! karena itu alam mem*erikan a$u!an keperawatannya perawat ituntut untuk mema!ami an *erprilaku $e$uai en#an etika keperawatan. )#ar $eoran# perawat apat *ertan##un# jawa* an *ertan##un# #u#at maka perawat !aru$ meme#an# te#u! nilai9nilai yan# mena$ari praktik keperawatan itu $eniri., yaitu> perawat mem*antu pa$ien untuk men8apai tin#kat ke$e!atan optimum, perawat mem*antu menin#katkan autonomi pa$ien

(17)

men#ek$pre$ikan ke*utu!annya, perawat menukun# marta*at kemanu$iaan an *erprilaku $e*a#ai a?okat *a#i pa$ien, perawat menja#a kera!a$iaan pa$ien, *eriorenta$i paa akunta*ilita$ perawat, an perawat  *ekera alam lin#kun#an yan# kompeten, etik, an aman.

D% Stan8a! Mutu Pelayanan Kee!a"atan

Se$uai en#an peranan yan# imiliki ole! ma$in#9ma$in# un$ur   pelayanan ke$e!atan, $tanar alam pro#ram menja#a mutu $e8ara umum

apat i*eakan ata$ ua ma8am yakni> *% Stan8a! Pelayanan Minimal

Stanar per$yaratan minimal aala! keaaan minimal yan# !aru$ ipenu!i untuk apat menjamin ter$elen##aranya pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu. Stanar per$yaratan minimal teriri ari >

a. Stanar Ma$ukan ;$tuktur=

Dalam $tanar ma$ukan itetapkan per$yaratan minimal un$ur  ma$ukan yan# iperlukan untuk apat menyelen##arakan pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu teriri ari >

1= eni$, jumla! an kuali5ika$i tena#a pelak$ana 2= eni$, jumla! an $pe$i5ika$i $arana

= umla! ana ;moal=

ika $tanar ma$ukan merujuk paa tena#a pelak$ana i$e*ut en#an nama $tanar ketena#aan ; standard of personnel =. Sean#kan  jika $tanar ma$ukan merujuk paa $arana ikenal en#an nama $tanar $arana ; standard of facilities=. ntuk apat menjamin ter$elen##aranya pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu, $tanar  ma$ukan ter$e*ut !aru$la! apat itetapkan.

 *. Stanar /in#kun#an

Dalam $tanar lin#kun#an itetapkan per$yaratan minimal un$ur  lin#kun#an yan# iperlukan untuk apat meyelen##arakan pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu, teriri ari >

1= ari$9#ari$ *e$ar ke*ijakan ; policy= 2= Pola or#ani$a$i ;organiation=

= Si$tem manajemen ;management 9 yan# !aru$ ipatu!i ole! $etiap  pelak$ana pelayanan ke$e!atan

Stanar lin#kun#an ini populer en#an $e*utan $tanar  or#ani$a$i an manajemen ; standard organiation and management =.

(18)

Sama !alnya en#an ma$ukan, untuk apat menjamin ter$elen##aranya pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu, maka $tanar  lin#kun#an !aru$ itetapkan.

8. Stanar Pro$e$

Dalam $tanar pro$e$ itetapkan per$yaratan minimal un$ur   pro$e$ yan# !aru$ ilakukan untuk apat menyelen##arakan pelayanan

ke$e!atan yan# *ermutu, teriri ari > 1= (inakan mei$

2= (inakan non mei$

Stanar pro$e$ ikenal en#an nama $tanar tinakan ; standar  of conduct =. Paa a$arnya *aik tiaknya mutu pelayanan ke$e!atan $an#at itentukan ole! ke$e$uaian tinakan en#an $tanar pro$e$, maka !aru$la! apat iupayakan ter$u$unnya $tanar pro$e$.

(% Stan8a! Penamilan Minimal

Stanar penampilan minimal merujuk paa penampilan layanan ke$e!atan yan# ma$i! apat iterima. Stanar ini, karena merujuk paa un$ur keluaran, i$e*ut en#an nama $tanar keluaran, atau populer  en#an $e*utan $tanar penampilan ; standar of performance=. Stanar  keluaran merupakan !a$il ak!ir atau aki*at ari layanan ke$e!atan. Stanar  keluaran akan menunjukkan apaka! layanan ke$e!atan *er!a$i atau #a#al. Keluaran ;outcome= aala! apa yan# i!arapkan akan terjai $e*a#ai !a$il ari layanan ke$e!atan yan# i$elen##arakan an ter!aap apa ke*er!a$ilan ter$e*ut akan iukur. Stanar keluaran *erupa penampilan a$pek mei$ an penampilan a$pek non mei$.

Mutu pelayanan yan# i$elen##arakan ma$i! alam *ata$9*ata$ kewajaran apat iketa!ui en#an mem*anin#kan paa $tanar keluaran yan# itetapkan. ntuk apat menin#katkan mutu pelayanan ke$e!atan maka keempat $tanar ter$e*ut perlu ipantau, an inilai $e8ara o*yekti5  $erta *erke$inam*un#an. +ila itemukan penyimpan#an,perlu $e#era iper*aiki. Paa pro$e$ pelak$anaannya pemantauan $tanar9$tanar  ter$e*ut ter#antun# kemampuan yan# imiliki, maka perlu i$u$un  priorita$.

Pemantauan an penilaian $tanar ini iukur ari inikator yan# $e$uai, yan# $e8ara umum apat i*eakan pula ata$ empat ma8am yaitu inikator ma$ukan, pro$e$, lin#kun#an $erta keluaran. Dalam praktik 

(19)

$e!ari9!ari, $ekalipun inikator mutu pelayanan ke$e!atan $e*enarnya !anya merujuk paa inikator keluaran, namun karena pelayanan ke$e!atan paa a$arnya merupakan !a$il interak$i ari un$ur ma$ukan en#an un$ur lin#kun#an an pro$e$, menye*a*kan ukuran pelayanan ke$e!aatan *ermutu $erin# ikaitkan pula en#an keti#a inikator ter$e*ut. Den#an perkataan lain, inikator ma$ukan, pro$e$, $erta lin#kun#an yn# $e*enarnya le*i! merujuk paa 5aktor95aktor yan# mempen#aru!i mutu  pelayanan ke$e!atan, turut iper!itun#kan paa waktu mem*i8arakan

mutu pelayanan ke$e!atan.

Ke#iatan alam menukun# pen8apaian mutu pelayanan ke$e!atan, keperawatan $e*a#ai *a#ian yan# terinte#ra$i en#an pelayanan ke$e!atan  ju#a memiliki anil alam men8apai pelayanan ke$e!atan yan# *ermutu. paya pemantauan yan# *erke$inam*un#an iperlukan untuk menilai mutu pelayanan keperawatan i $arana ke$e!atan. Pro#ram pen#enalian mutu yan# menunjan# ter8apainya pelayanan keperawatan yan# e5i$ien an e5ekti5 i $arana ke$e!atan . Se!in##a iperlukan $tanar mutu alam  pelayanan keperawatan yan# teriri ari >

a. Struktur

1= )anya ke*ijakan pro#ram pen#enalian mutu pelayanan keperawatan i $arana ke$e!atan.

2= )anya pro#ram pen#enalian mutu pelayanan keperawatan. = )anya $tanar pelayanan keperawatan.

4= )anya mekani$me pelak$anaan pro#ram pen#enalian mutu.

%= )anya tim pen#enalian mutu alam r#ani$a$i Pelayanan Ke$e!atan.

6= )anya $um*er aya yan# menanai alam jumla! an kualita$.  *. Pro$e$

1= Menyu$un alat pen#enalian mutu $e$uai en#an metoa yan# ipili!.

2= Melak$anakan upaya pen#enalian mutu antara lain > audit  keperaatan* supervise keperaatan+ &ugus ,endali -utu+ $ur?ey kepua$an pa$ien, keluar#aEpetu#a$, pre$enta$i ka$u$an rone keperawatan.

= Men#anali$a an men#interpreta$ikan ata !a$il e?alua$i  pen#enalian mutu.

(20)

4= Menyu$un upaya tinak lanjut. 8. &a$il

1= )anya okumen !a$il pen#enalian mutu.

2= )anya okumen umpan *alik an upaya tinak lanjut.

= )anya okumen !a$il $ur?ey kepua$an pa$ien, keluar#a an  petu#a$.

4= )anya penampilan klinik tena#a keperawatan $e$uai en#an $tanar   pelayanan keperawatan.

%= Menurunya an#ka kejaian komplika$i $e*a#ai aki*at pm*erian a$u!an keperawatan antara lain > eku*itu$, jatu!, pneumia, pneumia ort!o$tati8, in5ek$i na$okomial, rop 5oot.

5A5 ''' PENUTUP

A% Kesimulan

Stanar merupakan peoman yan# !aru$ iper#unakan $e*a#ai  petunjuk alam menjalankan pro5e$i $e8ara *aik. Perawat pro5e$ional alam mem*erikan pelayanan i$e$uaikan en#an ke*utu!an pa$ien, $elalu  *ertinak $e8ara kompre!en$i5 meliputi *io9p$iko9$o$io9$piritual an

(21)

 *era$arkan $tanar pelayanan keperawatan. &al ter$e*ut merupakan wuju ari manajemen mutu pelayanan keperawatan. )anya $tanar alam  pelayanan akan mem*antu alam kenali mutu, $ala! $atu 8ara untuk 

men#eta!ui $ejau! mana $tanar itu *erjalan apat ilakukan pen#ukuran kinerja en#an mem*anin#kannya en#an $tanar yan# tela! i*uat.

Dalam manajemen mutu alam pelayanan keperawatan aa  *e* er apa i me n$ i mu tu ya n# mn 8e rmi nka n $e#a la pe laya na n

keperawatan iantaranya, yakni tengible   ;*ukti 5i$ik=, reliability ;keanalan=, responsiveness  ;ketan##apan=, assurance ;jaminan an kepa$tian, an empati=.

Penilaian mutu pelayanan keperawatan *erupa auit $truktur  yan# teriri ari input, pro$e$, an !a$il. Se$uai en#an peranan yan# imiliki ole! ma$in#9ma$in# un$ur pelayanan ke$e!atan, $tanar alam  pro#ram menja#a mutu $e8ara umum apat i*eakan ata$ ua ma8am yakni

$tanar minimal pelayanan an $tanar penampilan minimal.

5% Sa!an

)apun $aran yan# i!arapkan penuli$ kepaa pem*a8a a#ar   pem *a 8a a pat mul ai men er apk an ma na je me n $ta n ar mu tu i

ke!iupan $e!ari9!ari. Mulai menin#katkan manajemen mutu men8apai $tanar an apat menja#a kualita$ mutu en#an $e*aik  mun#kin. (erutama manajemen mutu alam pelayanan keperawatan yan# i*erikan kepaa klien maupun pa$ien $e!in##a apat menjai  per awat ya n# pr o5 e$ion al.

DA-TAR PUSTAKA

):rul ):war. 1<<. Pen#antar )mini$tra$i Ke$e!atan, 3i$i keua, PP( +ina Rupa )k$ara.

7ra?en G &irnle, 2000 .undamentals Of /ursing . P!ilaelp!ia. /ippin8ott

illie$, Dee )nn. 14. Nur$in# Mana#ement ) Sy$tem )pproa8!, r 3ittion.

S)> Sauner$

(22)

 Nur$alam. 200<. Manajemen Keperawatan> )plika$i alam prektik Keperawatan Pro5e$ional 3i$i 2. akarta> Salem*a Meika.

 Nur$alam, 2014. -ana0eman ,eperaatan !plikasi 1alam %raktik ,eperaatan  %rofesional2 3i$i Ke 4 Pener*it > Salem*a Meika. akarta

 No.44 ta!un 200 tentan# Ruma! Sakit.

 No.< ta!un 2014 tentan# Keperawatan.

Ro**in$. Step!en P. 200<. %erilaku Organisasi. +uku keua, 3i$i ke912. Pener*it Salem*a -edika. akarta.

Satriane#ara, M. "ai$. 2014. r#ani$a$i an Manajemen Pelayanan Ke$e!atan> (eori an )plika$i alam Pelayanan Pu$ke$ma$ an Ruma! Sakit. akarta> Salem*a Meika.

Sa*ar#una, +. S. 2006. Sistem 3antu ,eputusan ntuk Quality -anagement2 Kon$or$ium RS I$lam aten#9DIY. Yo#yakarta.

Cal#ito, +imo. 2010. %engantar %sikologi mum2 )ni. Yo#yakarta.

Cijono, Dj. 2011.  -ana0emen -utu %elayanan ,esehatan4 #eori+ Strategi dan  !plikasi2 Jolume 2. 7etakan Keua. Sura*aya. )irlan##a nni?er$ity Pre$$.

Referensi

Dokumen terkait

No. dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penanaman: Petani melakukan penanaman di lahan perkebunannya dengan hari dan waktu kerja yang fleksibel atau berkala, hal ini dilakukan

Pada penelitian ini kadar IL-1 diambil dari suspensi kultur makrofag tikus yang telah dipelihara dengan diberi pakan sesuai dengan perlakuan (pakan standar AIN 93 dan

Mengajar adalah kata kerja yang biasanya dipakai dalam proses terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang belajar, sedangkan pengajar

B. Berikut ini adalah beberapa kecenderungan yang jika timbul dapat mengurangi efektifitas calon mahasiswa dalam bekerja dan bersaksi. Mohon beri tanda centang yang

(A) Belajar dan pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku dalam usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan yang terjadi secara internal dan bersifat pribadi

Rendamen penghancuran adalah persentase keluaran gumpalan pupuk yang telah dihancurkan menggunakan mesin penghancur dibagi dengan persentase masukan gumpalan pupuk yang

Berdasarkan penelitian deteksi cemaran babi pada sediaan kapsul suplemen kecantikan di Kota Yogyakarta dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) yang

Menurut sanders dan Norry (1989), dunit merupakan anggota dari kompleks ofiolit, pembentukan dunit terjadi pada sekuen mantel bagian bawah, sekuen ini berkomposisi