MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

115  Download (0)

Teks penuh

(1)

PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan

hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;

Mengingat

: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan

Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima

Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang

Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1

(satu) Tahun Anggaran 2014;

a.

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 tahun 2011;

(2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

:

:

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BREBES, PROVINSI

JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2014

:

KEEMPAT

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan

selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya

sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

:

KELIMA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

11.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai

dengan 30 Juni 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2014

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP 19590801 198503 1 002

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama

diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru

yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang

namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertama, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Brebes,

Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu

penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.

KEENAM

:

12.

:

:

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah

Tahun Anggaran 2014.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai

pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(3)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248616744 a/n SRI SUHARTI

1 SRI SUHARTI SD NEGERI ADISANA 01

NIP : 195612041975122001 NUPTK : 4536734635300003 NO PESERTA : 10032902710017

NRG : 101440847010 Tunjangan : Rp.4,238,100

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248350419 a/n ISKANDAR

2 ISKANDAR SD NEGERI ADISANA 02

NIP : 195711071978021001 NUPTK : 6439735637200003 NO PESERTA : 10032902710048

NRG : 101590352010 Tunjangan : Rp.2,449,500

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248306378 a/n SUJATMIKO

3 SUJATMIKO SD NEGERI ADISANA 04

NIP : 195905181982011006 NUPTK : 5850737640200002 NO PESERTA : 10032902710123

NRG : 102137362014 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000984538 a/n SAGIYO

4 SAGIYO SD NEGERI BABAKAN 02

NIP : 195811291982011001 NUPTK : 5461736638200013 NO PESERTA : 11032902710266

NRG : 110271541062 Tunjangan : Rp.3,861,600

BANK BRI Cabang 155 - KC KOTA BUMI No Rek. 015501016779531 a/n ETI HARIAPRIATIK

5 ETI HARIAPRIATIK SD NEGERI BANDUNGSARI 01

NIP : 196410051985082003 NUPTK : 8337742644300093 NO PESERTA : 13032922011203

NRG : 132201249017 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001489531 a/n LILI DASLI

6 LILI DASLI SD NEGERI BANDUNGSARI 01

NIP : 195608031977011004 NUPTK : 4135734636200003 NO PESERTA : 11032902711009

NRG : 110271643038 Tunjangan : Rp.3,983,300

BANK BRI Cabang 20 - KC JAMBI No Rek. 002001010355536 a/n N. WASWINAH

7 N. WASWINAH SD NEGERI BANDUNGSARI 01

NIP : 196503181989032006 NUPTK : 5650743646300002 NO PESERTA : 13032902711183

NRG : 130271595182 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004640530 a/n ENI ARYANTI

8 ENI ARYANTI SD NEGERI BANDUNGSARI 03

NIP : 196204141983042007 NUPTK : 4746740641300022 NO PESERTA : 10032902710214

NRG : 101936877013 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BRI Cabang 6646 - UNIT BANYUDONO BOYOLALI

No Rek. 664601010909539 a/n TASKO

9 TASKO SD NEGERI BANDUNGSARI 03

NIP : 196209151983041002 NUPTK : 1247740642200013 NO PESERTA : 13032902711404

NRG : 130271597189 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004712531 a/n TURMINAH

10 TURMINAH SD NEGERI BANDUNGSARI 03

NIP : 196301061982012003 NUPTK : 5438741641300002 NO PESERTA : 09032902710130

(4)

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004788532 a/n ADAH RUBIATI

11 ADAH RUBIATI, S.Pd SD NEGERI BANGBAYANG 01

NIP : 195801121977012002 NUPTK : 5444736637300002 NO PESERTA : 10032902710032

NRG : 101835357015 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000886536 a/n ASIH RATNASIH

12 ASIH RATNASIH SD NEGERI BANGBAYANG 03

NIP : 195707221978022003 NUPTK : 5054735637300003 NO PESERTA : 11032902710547

NRG : 110271846044 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001618538 a/n SRI SUMIYATI

13 SRI SUMIYATI SD NEGERI BANGBAYANG 03

NIP : 195406071977012003 NUPTK : 6939732634300002 NO PESERTA : 11032902710586

NRG : 110271853050 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004611531 a/n Zein Handoko, S.pd

14 Zein Handoko, S.Pd SD NEGERI BANGBAYANG 04

NIP : 196112121983041005 NUPTK : 4544739640200013 NO PESERTA : 07032902700269

NRG : 074435053011 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006643534 a/n DARMI

15 DARMI SD NEGERI BANGSRI 03

NIP : 196808091994032005 NUPTK : 6141746648300013 NO PESERTA : 12032902710519

NRG : 120271863060 Tunjangan : Rp.2,982,000

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006648534 a/n RITA RARASARI

16 RITA RARASARI SD NEGERI BANGSRI 04

NIP : 196810062003122002 NUPTK : 6338746649300013 NO PESERTA : 12032902710495

NRG : 120271162073 Tunjangan : Rp.2,890,200

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 001401006598535 a/n SOLEKHUDIN

17 SOLEKHUDIN SD NEGERI BANGSRI 04

NIP : 196402101984051003 NUPTK : 4542742643200012 NO PESERTA : 12032922011345

NRG : 122201856015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006668534 a/n N UMROH

18 N. UMROH SD NEGERI BANJARAN 01

NIP : 196604201991032005 NUPTK : 6752744646300022 NO PESERTA : 12032902710822

NRG : 120271779073 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000841536 a/n KISRO

19 KISRO SD NEGERI BANJARAN 02

NIP : 196303231084051004 NUPTK : 4655741643200012 NO PESERTA : 11032922010429

NRG : 112201302005 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001574530 a/n SUSYANTO

20 SUSYANTO SD NEGERI BANJARAN 03

NIP : 195708061977011001 NUPTK : 7138735637200003 NO PESERTA : 11032902710449

(5)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330328876 a/n TARTIB

21 TARTIB SD NEGERI BANJARAN 04

NIP : 196303031986081001 NUPTK : 3635741643200022 NO PESERTA : 13032902711343

NRG : 130271783076 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001054530 a/n WAHYA

22 WAHYA SD NEGERI BANJARAN 05

NIP : 196110051983041005 NUPTK : 5337739641200013 NO PESERTA : 11032902710415

NRG : 110271654035 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256003 a/n MINTARTI

23 MINTARTI SD NEGERI BANJARANYAR 01

NIP : 195507061977012003 NUPTK : 7038733634300013 NO PESERTA : 11032902710810

NRG : 110271425049 Tunjangan : Rp.4,108,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081613 a/n SITI ROCHIMAH

24 SITI ROCHIMAH SD NEGERI BANJARANYAR 01

NIP : 196901132008012006 NUPTK : 7445747649300022 NO PESERTA : 12032902710472

NRG : 120271342077 Tunjangan : Rp.2,326,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004516537 a/n Darminto, S.pd

25 Darminto, S.pd SD NEGERI BANJARANYAR 03

NIP : 196706021989031008 NUPTK : 3934745647200042 NO PESERTA : 07032902700916

NRG : 073429059002 Tunjangan : Rp.3,272,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282083020 a/n NUROCHMI

26 NUROCHMI SD NEGERI BANJARANYAR 04

NIP : 196904152000032009 NUPTK : 6747747650300032 NO PESERTA : 12032922011411

NRG : 122201682021 Tunjangan : Rp.2,475,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401003146533 a/n ACHMAD SUHARTO

27 ACHMAD SUHARTO SD NEGERI BANJARATMA 02

NIP : 195601281977011002 NUPTK : 5460734636200002 NO PESERTA : 11032902710937

NRG : 110271723050 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006703538 a/n ENDANG ROKHATI

28 ENDANG ROKHATI SD NEGERI BANJARATMA 02

NIP : 195911041989032003 NUPTK : 7436737640300003 NO PESERTA : 12032902710093

NRG : 120271642091 Tunjangan : Rp.3,375,800

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006594531 a/n WIHARTI

29 WIHARTI SD NEGERI BANJARATMA 03

NIP : 196808312008012006 NUPTK : 5163746649300003 NO PESERTA : 12032902710505

NRG : 120271685081 Tunjangan : Rp.2,475,100

BRI Simpedes Cabang U Bulukamba-Brebes No Rek. 585401009021538 a/n JUMIATUN

30 JUMIATUN SD NEGERI BANJARATMA 04

NIP : 195408171975122001 NUPTK : 6149732634300013 NO PESERTA : 10032902710555

(6)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001173538 a/n MAKSUN AFIFI

31 MAKSUN AFIFI SD NEGERI BANJARATMA 05

NIP : 195709201978021003 NUPTK : 6252735637200003 NO PESERTA : 11032902710902

NRG : 110271979043 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang 05851 -- UNIT BANJARATMA BREBES

No Rek. 585101008416534 a/n NURSEKHA

32 NURSEKHA SD NEGERI BANJARATMA 05

NIP : 196907311999032004 NUPTK : 6063747650300003 NO PESERTA : 08032902711265

NRG : 082788412001 Tunjangan : Rp.2,982,000

BANK BNI Cabang

-No Rek. 0330322046 a/n INDAH SETIA W

33 INDAH SETIA WIDYANINGRUM SD NEGERI BANJARHARJA 01

NIP : 198303152010012026 NUPTK : 4647761662300012 NO PESERTA : 13032902710115

NRG : 130271436074 Tunjangan : Rp.2,186,400

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004527538 a/n Sukidin, S.pd

34 Sukidin, S.pd SD NEGERI BANJARHARJA 02

NIP : 195906291982011001 NUPTK : 3961737640200002 NO PESERTA : 07032905000147

NRG : 076129051006 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005296531 a/n Tarsan

35 Tarsan SD NEGERI BANJARHARJA 02

NIP : 196503161990031005 NUPTK : 4648743646200012 NO PESERTA : 08032902710081

NRG : 082036392002 Tunjangan : Rp.3,272,700

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005336535 a/n MAHFUDOH

36 MAHFUDOH SD NEGERI BANJARHARJA 03

NIP : 196206271983042004 NUPTK : 5959740641300012 NO PESERTA : 10032902710218

NRG : 102587877011 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000883538 a/n TATI KUSMIHARTI

37 TATI KUSMIHARTI SD NEGERI BANJARHARJA 03

NIP : 195403271975122004 NUPTK : 4659732634300002 NO PESERTA : 11032902711006

NRG : 110271495035 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007083533 a/n ROYANAH

38 ROYANAH SD NEGERI BANJARHARJA 05

NIP : 196812201993072001 NUPTK : 6552746648300083 NO PESERTA : 12032902710479

NRG : 120271251073 Tunjangan : Rp.2,951,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006967530 a/n KURSIN

39 KURSIN SD NEGERI BANJARHARJA 07

NIP : 196601021994031006 NUPTK : 4434744648300002 NO PESERTA : 12032902710798

NRG : 120271486083 Tunjangan : Rp.2,861,000

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005287532 a/n MACHDORI

40 MACHDORI SD NEGERI BANJARHARJO 04

NIP : 195402051977011002 NUPTK : 4537732635200002 NO PESERTA : 10032902710606

(7)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006936539 a/n SITI CHAERIYAH

41 SITI CHAERIYAH SD NEGERI BANJARHARJO 04

NIP : 196806301999032003 NUPTK : 3962746647300002 NO PESERTA : 12032902710534

NRG : 120271212088 Tunjangan : Rp.2,831,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007034534 a/n SUWARTI

42 SUWARTI SD NEGERI BANJARHARJO 04

NIP : 196511201986082001 NUPTK : 6452743644300003 NO PESERTA : 12032902710875

NRG : 120271857071 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006954537 a/n SUBAI

43 SUBAI SD NEGERI BANJARLOR 02

NIP : 196710031994011002 NUPTK : 4335745648200013 NO PESERTA : 12032902710749

NRG : 120271781067 Tunjangan : Rp.2,951,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006650531 a/n NURYANTO

44 NURYANTO SD NEGERI BANJARSARI 01

NIP : 196901221998031002 NUPTK : 6454747649200002 NO PESERTA : 12032902710467

NRG : 120271984073 Tunjangan : Rp.2,861,000

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010847536 a/n ENI HARTINI

45 ENI HARTINI, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 01

NIP : 196212011983042006 NUPTK : 6533740642300013 NO PESERTA : 09032902710074

NRG : 091835377018 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004949536 a/n MUNIPAH

46 MUNIPAH, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 01

NIP : 196301021983042003 NUPTK : 7434741641300002 NO PESERTA : 09032902710075

NRG : 091285882012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010926534 a/n BUDIARTINI

47 BUDIARTINI, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 02

NIP : 196801191991032004 NUPTK : 7451746647300002 NO PESERTA : 08032902711229

NRG : 082185407002 Tunjangan : Rp.3,172,800

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000847532 a/n CITOYATNI

48 CITOYATNI SD NEGERI BANTARKAWUNG 02

NIP : 196004241980122005 NUPTK : 5756738640300012 NO PESERTA : 11032902710554

NRG : 110271324050 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006671537 a/n JAENURI

49 JAENURI SD NEGERI BANTARKAWUNG 02

NIP : 196304251984051001 NUPTK : 6757741643200012 NO PESERTA : 12032902711267

NRG : 120271664080 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001237536 a/n WASTIB

50 WASTIB SD NEGERI BANTARKAWUNG 02

NIP : 195909151983041001 NUPTK : 4247737639200013 NO PESERTA : 11032902710562

(8)

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005285530 a/n DASMO SISWANTORO

51 DASMO SISWANTORO, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 03

NIP : 196112201982011004 NUPTK : 5552739641200003 NO PESERTA : 10032902710156

NRG : 102240872009 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001513534 a/n RUMINAH

52 RUMINAH SD NEGERI BANTARKAWUNG 04

NIP : 196201201982012003 NUPTK : 7352740641200003 NO PESERTA : 11032902710561

NRG : 110271938042 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001056532 a/n WARTONO

53 WARTONO SD NEGERI BANTARKAWUNG 04

NIP : 195711111979111004 NUPTK : 7443735638200003 NO PESERTA : 11032902710610

NRG : 110271194046 Tunjangan : Rp.3,983,300

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082957 a/n BASIRUN

54 BASIRUN SD NEGERI BAROS 02

NIP : 196111281983041001 NUPTK : 6460739642200003 NO PESERTA : 12032922011114

NRG : 122201927013 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082390 a/n SUYATINEM

55 SUYATINEM SD NEGERI BAROS 02

NIP : 196310011999032003 NUPTK : 7333741644300013 NO PESERTA : 12032902711318

NRG : 120271697079 Tunjangan : Rp.2,579,800

BRI Simpedes Cabang 00980 -- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN No Rek. 098001028806539 a/n Moses Edi Supriyadi

56 Moses Edi Supriyadi SD NEGERI BAROS 03

NIP : 197001271993031002 NUPTK : 1359748649200003 NO PESERTA : 08032902710089

NRG : 085933062001 Tunjangan : Rp.3,411,200

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607144 a/n SUNARNI

57 SUNARNI SD NEGERI BAROS 04

NIP : 195502021978022002 NUPTK : 5534733635300022 NO PESERTA : 11032902710627

NRG : 110271053055 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001203537 a/n MOHAMAD SOLEH

58 MOHAMAD SOLEH SD NEGERI BATURSARI 02

NIP : 196606011992011001 NUPTK : 9933744647200012 NO PESERTA : 11032902710286

NRG : 110271854053 Tunjangan : Rp.2,744,900

BANK BRI Cabang 0220 - KC ENREKANG No Rek. 022001004981531 a/n SUHIRMAN

59 SUHIRMAN SD NEGERI BATURSARI 03

NIP : 196611011997031004 NUPTK : 7433744646200003 NO PESERTA : 13032902711069

NRG : 130271144177 Tunjangan : Rp.2,661,100

BRI Simpedes Cabang UNIT KALILOKA-BMIAYU

No Rek. 587301009277539 a/n SUNYATA

60 SUNYATA SD NEGERI BATURSARI 03

NIP : 195605061977011001 NUPTK : 8838734636200002 NO PESERTA : 10032902710556

(9)

BANK BRI Cabang 0220 - KC ENREKANG No Rek. 022001005536533 a/n BAWON ROHYATI

61 BAWON ROHYATI SD NEGERI BENDA 02

NIP : 197205061999032002 NUPTK : 7838750653300002 NO PESERTA : 13032902710614

NRG : 130271997179 Tunjangan : Rp.2,891,000

BANK BRI Cabang 0220 - KC ENREKANG No Rek. 022001004841537 a/n SUDIRMAN

62 SUDIRMAN SD NEGERI BENDA 02

NIP : 195905021982011007 NUPTK : 1834737658200002 NO PESERTA : 13032902711660

NRG : 130271284160 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007122531 a/n SUKARDI

63 SUKARDI SD NEGERI BENDA 02

NIP : 196306101991031011 NUPTK : 9942741644200042 NO PESERTA : 12032902711281

NRG : 120271293082 Tunjangan : Rp.3,172,800

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008555536 a/n ABDUL AZIZ

64 ABDUL AZIZ SD NEGERI BENDA 03

NIP : 195810011984051001 NUPTK : 7333736638200003 NO PESERTA : 09032902710090

NRG : 091735357011 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BRI Cabang 155 - KC KOTA BUMI No Rek. 015501016500534 a/n ATIQOH

65 ATIQOH SD NEGERI BENDA 03

NIP : 196509251991022002 NUPTK : 2257743646300013 NO PESERTA : 13032902711143

NRG : 130271395170 Tunjangan : Rp.3,482,100

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008514530 a/n MUALLIMAH

66 MUALLIMAH SD NEGERI BENDA 03

NIP : 196406101986082001 NUPTK : 3942742642300002 NO PESERTA : 09032902710115

NRG : 091539887013 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006672533 a/n CASLI

67 CASLI SD NEGERI BENTAR 01

NIP : 196303061984052002 NUPTK : 6638741643300022 NO PESERTA : 12032902711244

NRG : 120271488089 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang U BANDUNGSARI-BREBES

No Rek. 584901007344539 a/n DASKINI

68 DASKINI SD NEGERI BENTAR 01

NIP : 196411141984052001 NUPTK : 5446742643300013 NO PESERTA : 10032902710145

NRG : 101940387007 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 05872 -- UNIT BENTARSARI BUMIAYU

No Rek. 587201003376535 a/n KARNOTO

69 Karnoto SD NEGERI BENTARSARI 01

NIP : 195905161979111002 NUPTK : 5848737639200002 NO PESERTA : 08032902711258

NRG : 084828051014 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 05872 -- UNIT BENTARSARI BUMIAYU

No Rek. 587201003310539 a/n SUBADRI

70 Subadri SD NEGERI BENTARSARI 05

NIP : 197202071998031010 NUPTK : 7539750652200002 NO PESERTA : 08032902710200

(10)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001013534 a/n SUHRO

71 SUHRO SD NEGERI BENTARSARI 05

NIP : 195510011977011002 NUPTK : 5333733636200013 NO PESERTA : 11032902710443

NRG : 110271930055 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000954533 a/n TOHIR

72 TOHIR SD NEGERI BLANDONGAN 02

NIP : 195607011977011003 NUPTK : 6033734636200003 NO PESERTA : 11032902711007

NRG : 110271360047 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006576533 a/n TORIKHA

73 TORIKHA SD NEGERI BLUBUK

NIP : 196206091986082002 NUPTK : 4941740641300012 NO PESERTA : 12032902711157

NRG : 120271142065 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang U KLAMPOK BREBES

No Rek. 586001008382530 a/n INDAR ISTINA

74 INDAR ISTINA SD NEGERI BOJONG 02

NIP : 195910151982012006 NUPTK : 5347737640300003 NO PESERTA : 10032902710131

NRG : 101989862022 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006691537 a/n SISWOYO

75 SISWOYO SD NEGERI BOJONG 02

NIP : 195912151982011007 NUPTK : 7547737639200013 NO PESERTA : 12032902710247

NRG : 120271695074 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019432533 a/n SUNANTORO

76 SUNANTORO SD NEGERI BOJONG 02

NIP : 195612291977011002 NUPTK : 7561734637200003 NO PESERTA : 09032902710161

NRG : 092690847013 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001154534 a/n RAENI

77 RAENI SD NEGERI BOJONGSARI 02

NIP : 195904271979112003 NUPTK : 6759737638300002 NO PESERTA : 11032902710264

NRG : 110271015048 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004998535 a/n SUHARMADI

78 SUHARMADI SD NEGERI BOJONGSARI 03

NIP : 131232264/19600802 NUPTK : 6134738641200003 NO PESERTA : 09032902710060

NRG : 091635867012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256025 a/n MUFLICHAH

79 MUFLICHAH SD NEGERI BREBES 01

NIP : 195711131978022001 NUPTK : 7445735638300003 NO PESERTA : 11032902710518

NRG : 110271904046 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019377539 a/n Tri Makno Hartanto

80 Tri Makno Hartanto SD NEGERI BREBES 01

NIP : 197109271999031006 NUPTK : 6259749651200013 NO PESERTA : 08032902710259

(11)

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082991 a/n YUSDI

81 YUSDI SD NEGERI BREBES 01

NIP : 196212311984051011 NUPTK : 9563740643200383 NO PESERTA : 12032922011224

NRG : 122201938015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013530537 a/n ABDUL WAHAB

82 Abdul Wahab SD NEGERI BREBES 02

NIP : 196702151994011003 NUPTK : 9547745648200022 NO PESERTA : 08032902710187

NRG : 084725059005 Tunjangan : Rp.3,206,000

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118867506 a/n ENDANG SUPRAPTI

83 ENDANG SUPRAPTI SD NEGERI BREBES 08

NIP : 196101241983042001 NUPTK : 7436739641300022 NO PESERTA : 11032902710526

NRG : 110271243050 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118874353 a/n PAPI PURYANTO

84 PAPI PURYANTO SD NEGERI BREBES 08

NIP : 195712081980121002 NUPTK : 7540735637200013 NO PESERTA : 11032902710525

NRG : 110271847046 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003841531 a/n Sunitah, S.pd

85 Sunitah, S.pd SD NEGERI BREBES 08

NIP : 196105131980122001 NUPTK : 6845739640300022 NO PESERTA : 07032902700125

NRG : 074528053007 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019399531 a/n SUPARMO

86 SUPARMO SD NEGERI BREBES 09

NIP : 196402131986081001 NUPTK : 5545742644200022 NO PESERTA : 09032902710112

NRG : 091885887007 Tunjangan : Rp.3,411,200

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081341 a/n ULIYAH

87 ULIYAH SD NEGERI BREBES 09

NIP : 195812081980122003 NUPTK : 5540736640300003 NO PESERTA : 12032902710143

NRG : 120271938059 Tunjangan : Rp.3,983,300

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082265 a/n AFIANTI FAJARSIH UTAMI

88 AFIANTI FAJARSIH UTAMI SD NEGERI BREBES 10

NIP : 196410231986082001 NUPTK : 7355742644300023 NO PESERTA : 12032902711070

NRG : 120271113100 Tunjangan : Rp.3,629,400

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082844 a/n ROLASIH

89 ROLASIH SD NEGERI BREBES 10

NIP : 196709041987022003 NUPTK : 4741745647210082 NO PESERTA : 12032922010788

NRG : 122201483015 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081840 a/n TASRIYAH

90 TASRIYAH SD NEGERI BREBES 10

NIP : 196707122006042003 NUPTK : 6044745647300063 NO PESERTA : 12032902710666

(12)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256321 a/n ROKISOH

91 ROKISOH SD NEGERI BREBES 11

NIP : 195807141979112001 NUPTK : 6046736639300013 NO PESERTA : 11032902710532

NRG : 110271340038 Tunjangan : Rp.3,983,300

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081294 a/n ROKHANI

92 ROKHANI SD NEGERI BREBES 13

NIP : 195911231980122002 NUPTK : 4455737640300013 NO PESERTA : 12032902710099

NRG : 120271884087 Tunjangan : Rp.3,983,300

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 244633286 a/n SRI HARNI WIDYAWATI

93 SRI HARNI WIDYAWATI SD NEGERI BREBES 14

NIP : 195505201975122003 NUPTK : 3852733635300022 NO PESERTA : 11032902710537

NRG : 110271045046 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081523 a/n SUDARNINGSIH

94 SUDARNINGSIH SD NEGERI BREBES 14

NIP : 196112111983042006 NUPTK : 6543739641300033 NO PESERTA : 12032902710380

NRG : 120271741062 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan No Rek. 282082196 a/n TOLIB

95 TOLIB SD NEGERI BREBES 14

NIP : 196504181991011001 NUPTK : 3750743647200012 NO PESERTA : 12032902710991

NRG : 120271744071 Tunjangan : Rp.3,307,000

BANK BNI Cabang 60516901 - 01:Brebes - 05 - 169

No Rek. 330323833 a/n WARGIYANTO

96 WARGIYANTO SD NEGERI BREBES 14

NIP : 197005162007011012 NUPTK : 4848748651200022 NO PESERTA : 13032902710790

NRG : 130271948076 Tunjangan : Rp.2,424,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082163 a/n HARTO

97 HARTO SD NEGERI BUARA 01

NIP : 196510041991031008 NUPTK : 7336743644200013 NO PESERTA : 12032902710955

NRG : 120271892072 Tunjangan : Rp.3,307,000

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082094 a/n SADINI

98 SADINI SD NEGERI BUARA 02

NIP : 196511181986082001 NUPTK : 6450743644300023 NO PESERTA : 12032902710874

NRG : 120271186066 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019414535 a/n Sartono

99 Sartono SD NEGERI BUARA 02

NIP : 196403131985081001 NUPTK : 5645742643200022 NO PESERTA : 08032902710047

NRG : 084526056006 Tunjangan : Rp.3,629,400

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607375 a/n WAHADI

100 WAHADI SD NEGERI BUARA 04

NIP : 195909151979111002 NUPTK : 7247737638200013 NO PESERTA : 11032902710378

(13)

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005346537 a/n TJARTONO

101 TJARTONO SD NEGERI BUARA 05

NIP : 195409191974011001 NUPTK : 5251732635200003 NO PESERTA : 09032902710363

NRG : 092189337016 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000891531 a/n TORIPAH

102 TORIPAH SD NEGERI BUARAN 02

NIP : 195901051979112001 NUPTK : 6437737639300012 NO PESERTA : 11032902710343

NRG : 110271481035 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001621531 a/n WIJUARTI

103 WIJUARTI SD NEGERI BUARAN 02

NIP : 195504061977012004 NUPTK : 7738733635300032 NO PESERTA : 11032902710317

NRG : 110271664055 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001682537 a/n IRIANTO

104 IRIANTO SD NEGERI BULAKAMBA 01

NIP : 196002121980121008 NUPTK : 7544738641200032 NO PESERTA : 11032902710971

NRG : 110271547051 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 03899 -- UNIT KLUWUT BREBES

No Rek. 389901008198534 a/n EDY NUGROHO WIWAHA

105 Edy Nugroho Wiwaha SD NEGERI BULAKAMBA 03

NIP : 196805121999031005 NUPTK : 4844746649200012 NO PESERTA : 08032902710072

NRG : 084428060023 Tunjangan : Rp.2,982,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001099530 a/n TRI SUDADI

106 TRI SUDADI SD NEGERI BULAKAMBA 03

NIP : 196109031983041002 NUPTK : 4235739640200003 NO PESERTA : 11032902710916

NRG : 110271781040 Tunjangan : Rp.3,743,700

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607110 a/n SUHARJO

107 SUHARJO SD NEGERI BULAKELOR 01

NIP : 195707131978021002 NUPTK : 5045735635200003 NO PESERTA : 11032902710371

NRG : 110271683045 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004938535 a/n Khulefiyah, Spd

108 Khulefiyah, Spd SD NEGERI BULAKELOR 02

NIP : 196306141983042009 NUPTK : 6746741642300052 NO PESERTA : 07032902700253

NRG : 074627055026 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081432 a/n MUAWANAH

109 MUAWANAH SD NEGERI BULAKELOR 02

NIP : 196103151983042004 NUPTK : 5647739641300042 NO PESERTA : 12032902710267

NRG : 120271674237 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 00979 -- Unit Tanjung Mas

No Rek. 097901014061530 a/n RUSMIATUN

110 RUSMIATUN SD NEGERI BULAKELOR 02

NIP : 196210121982012014 NUPTK : 5344740641200033 NO PESERTA : 10032902710702

(14)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001550536 a/n RITA INDRIYANI

111 RITA INDRIYANI SD NEGERI BULAKPAREN 01

NIP : 195703281978022002 NUPTK : 6660735637300002 NO PESERTA : 11032902710904

NRG : 110271722057 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang 03899 -- UNIT KLUWUT BREBES

No Rek. 389901008173534 a/n SUMADI

112 Sumadi SD NEGERI BULAKPAREN 01

NIP : 196509161993021002 NUPTK : 7248743646200013 NO PESERTA : 08032902710184

NRG : 084832057018 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006762532 a/n SRI KANTIASIH

113 SRI KANTIASIH SD NEGERI BULAKPAREN 02

NIP : 196903202006042018 NUPTK : 4652747650300002 NO PESERTA : 12032902710448

NRG : 120271755073 Tunjangan : Rp.3,205,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401003139536 a/n AMIROH ARODIYAH

114 AMIROH ARODIYAH SD NEGERI BULUSARI 01

NIP : 195511011977022002 NUPTK : 4433733636300003 NO PESERTA : 11032902710898

NRG : 110271224050 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006630531 a/n KUNARNI

115 KUNARNI SD NEGERI BULUSARI 02

NIP : 196002201982012001 NUPTK : 5552738641300002 NO PESERTA : 12032902710295

NRG : 120271866273 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001619534 a/n MA''RIFAH

116 MA''RIFAH SD NEGERI BULUSARI 02

NIP : 195812141978022002 NUPTK : 6546736638300003 NO PESERTA : 11032902710951

NRG : 110271302042 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang U Bulukamba-Brebes No Rek. 585401009031533 a/n SABARTI

117 SABARTI SD NEGERI BULUSARI 02

NIP : 195512051975122007 NUPTK : 6537733635300003 NO PESERTA : 10032902710567

NRG : 101490842004 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001635530 a/n TITI RAHAYU

118 TITI RAHAYU SD NEGERI BULUSARI 02

NIP : 195706101978022001 NUPTK : 4942735638210012 NO PESERTA : 11032902710950

NRG : 110271676041 Tunjangan : Rp.2,661,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120255623 a/n CHOTIMAH

119 CHOTIMAH SD NEGERI BUMIAYU 02

NIP : 195503201992112001 NUPTK : 4652733635300002 NO PESERTA : 11032902711220

NRG : 110271124044 Tunjangan : Rp.3,044,000

BNI Cabang SENAYAN No Rek. 248342250 a/n TAUFIK

120 TAUFIK SD NEGERI BUMIAYU 02

NIP : 195710171978021003 NUPTK : 6349735637200003 NO PESERTA : 10032902710047

(15)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118873462 a/n NUR HAYATI

121 NUR HAYATI SD NEGERI BUMIAYU 03

NIP : 195611241977012002 NUPTK : 4456734635300003 NO PESERTA : 11032902710187

NRG : 110271577047 Tunjangan : Rp.4,108,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118877343 a/n SITI MALICHA

122 SITI MALICHA SD NEGERI BUMIAYU 04

NIP : 195908181979112001 NUPTK : 6150737639300013 NO PESERTA : 11032902710207

NRG : 110271774053 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401003138530 a/n ABDUL GHOFIR

123 ABDUL GHOFIR SD NEGERI BUNIWAH 01

NIP : 195609121979111001 NUPTK : 5244734638200003 NO PESERTA : 11032902710285

NRG : 110271640049 Tunjangan : Rp.3,983,300

BANK BRI Cabang 0220 - KC ENREKANG No Rek. 022001007896531 a/n NUROHMI

124 NUROHMI SD NEGERI BUNIWAH 01

NIP : 197008202007012014 NUPTK : 5152748649300003 NO PESERTA : 13032902710763

NRG : 130271675190 Tunjangan : Rp.2,326,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001362535 a/n WATINI

125 WATINI SD NEGERI BUNIWAH 01

NIP : 195503121978022002 NUPTK : 9644733635300002 NO PESERTA : 11032902710249

NRG : 110271797043 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang UNIT KALILOKA-BMIAYU

No Rek. 587301009286538 a/n PONIMAN

126 PONIMAN SD NEGERI BUNIWAH 02

NIP : 195407071977010110 NUPTK : 8039732634200013 NO PESERTA : 10032902710554

NRG : 101588337025 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang UNIT KALILOKA-BMIAYU

No Rek. 587301009285532 a/n SURIPTO

127 SURIPTO SD NEGERI BUNIWAH 02

NIP : 195907301982011002 NUPTK : 5062737638200003 NO PESERTA : 10032902710126

NRG : 102738362009 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang 05859 -- UNIT KERSANA BREBES

No Rek. 585901008902537 a/n FATKHUROFIK

128 FATKHUROFIK SD NEGERI CIAMPEL 03

NIP : 195904061979111003 NUPTK : 4738737639200012 NO PESERTA : 10032902710088

NRG : 101536862009 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005276531 a/n NURUDIN

129 NURUDIN SD NEGERI CIAWI

NIP : 195405181974011002 NUPTK : 5850732635200002 NO PESERTA : 10032902710405

NRG : 102137337009 Tunjangan : Rp.4,238,100

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330322319 a/n SITI MASITOH

130 SITI MASITOH SD NEGERI CIAWI

NIP : 197104172005012007 NUPTK : 3749749651300022 NO PESERTA : 13032902710695

(16)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006937535 a/n SRI NURYATI

131 SRI NURYATI SD NEGERI CIBENDUNG 01

NIP : 196706212000122002 NUPTK : 2953745647300012 NO PESERTA : 12032922010698

NRG : 122201129015 Tunjangan : Rp.2,399,500

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000930539 a/n KIRMANTA

132 KIRMANTA SD NEGERI CIBENDUNG 02

NIP : 196306181984051001 NUPTK : 6950741643200012 NO PESERTA : 11032902710989

NRG : 110271031038 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005271531 a/n SOLIKHIN

133 SOLIKHIN SD NEGERI CIBENDUNG 02

NIP : 195903211982011004 NUPTK : 5653737640200002 NO PESERTA : 10032902710121

NRG : 102286362013 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006586538 a/n SUHARTI

134 SUHARTI SD NEGERI CIBENTANG 02

NIP : 196508011988102002 NUPTK : 5133743646300013 NO PESERTA : 12032902710916

NRG : 120271423057 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004641536 a/n Sumarno, S.pd

135 Sumarno, S.Pd SD NEGERI CIBENTANG 02

NIP : 196404171984051003 NUPTK : 4749742643200012 NO PESERTA : 07032906100339

NRG : 074927056005 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081635 a/n MUTAMIMAH

136 MUTAMIMAH SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 196811172000122001 NUPTK : 4449746650300013 NO PESERTA : 12032902710484

NRG : 120271536069 Tunjangan : Rp.2,661,100

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003777538 a/n Nurhasan, S.pd

137 Nurhasan, S.pd SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 196502221986081003 NUPTK : 6554743644200022 NO PESERTA : 07032902700402

NRG : 075425057003 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005289531 a/n SABHRUL BADAR

138 SABHRUL BADAR SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 196908252005011008 NUPTK : 6157747650200023 NO PESERTA : 09032902710146

NRG : 092488912008 Tunjangan : Rp.2,424,100

Mandiri Cabang Brebes No Rek. 1390011607391 a/n WAHYUNINGSIH

139 WAHYUNINGSIH SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 195704211978022002 NUPTK : 4753735637300022 NO PESERTA : 11032902710645

NRG : 110271199040 Tunjangan : Rp.4,108,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082673 a/n SULEMAN

140 SULEMAN SD NEGERI CIDUWET 02

NIP : 196004091983041002 NUPTK : 5741738641200012 NO PESERTA : 12032922010327

(17)

BRI Simpedes Cabang 03898 -- UNIT BANJARHARJO BREBES

No Rek. 389801011770533 a/n MARIMAN

141 MARIMAN SD NEGERI CIGADUNG 01

NIP : 195403281975121001 NUPTK : 4660732634200012 NO PESERTA : 10032902710540

NRG : 102636337006 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006673539 a/n CASIDAH

142 CASIDAH SD NEGERI CIGEDOG 02

NIP : 196407041984052003 NUPTK : 7036742643300013 NO PESERTA : 12032902711058

NRG : 120271337073 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 001401006632533 a/n RESTUNINGSIH

143 RESTUNINGSIH SD NEGERI CIGEDOG 04

NIP : 196509061986082001 NUPTK : 4238743644300013 NO PESERTA : 12032902710901

NRG : 120271928080 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 05859 -- UNIT KERSANA BREBES

No Rek. 585901008873534 a/n SURYATI

144 SURYATI SD NEGERI CIGEDOG 04

NIP : 195504241975122007 NUPTK : 4756733635300042 NO PESERTA : 10032902710410

NRG : 102436842007 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006956539 a/n DASKIM

145 DASKIM SD NEGERI CIKAKAK 01

NIP : 196504081986081001 NUPTK : 4740743644200012 NO PESERTA : 12032902710920

NRG : 120271813070 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007006531 a/n WASIRAH

146 WASIRAH SD NEGERI CIKAKAK 01

NIP : 196606111990032008 NUPTK : 5943744646300012 NO PESERTA : 12032902710847

NRG : 120271143069 Tunjangan : Rp.3,272,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006999537 a/n BAMBANG PRIBADI

147 BAMBANG PRIBADI SD NEGERI CIKAKAK 03

NIP : 195812161983041001 NUPTK : 5548736639200003 NO PESERTA : 12032922010144

NRG : 122201255012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004774533 a/n Ngadiyono

148 Ngadiyono SD NEGERI CIKAKAK 03

NIP : 196606081999031002 NUPTK : 5940744648200002 NO PESERTA : 08032902710224

NRG : 084029058002 Tunjangan : Rp.2,861,000

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005319533 a/n SUGIYARTO

149 SUGIYARTO SD NEGERI CIKAKAK 03

NIP : 195907291978021001 NUPTK : 5061737638200003 NO PESERTA : 10032902710065

NRG : 102688362010 Tunjangan : Rp.4,108,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 0330322182 a/n LILY NURUL F

150 LILY NURUL FITRIYANI SD NEGERI CIKAKAK 05

NIP : 198406272010012022 NUPTK : 1959762664300032 NO PESERTA : 13032902710059

(18)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001298532 a/n SUDARMO

151 SUDARMO SD NEGERI CIKANDANG 01

NIP : 195709281977011003 NUPTK : 6260735637200003 NO PESERTA : 11032902710877

NRG : 110271061043 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000796537 a/n SUPARDIYONO

152 SUPARDIYONO SD NEGERI CIKANDANG 01

NIP : 195906081979111001 NUPTK : 6940737639110052 NO PESERTA : 11032902710889

NRG : 110271078056 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001062533 a/n MUAD KUSWANTO

153 MUAD KUSWANTO SD NEGERI CIKANDANG 02

NIP : 197101101999031008 NUPTK : 6442749652200002 NO PESERTA : 11032902710054

NRG : 110271344051 Tunjangan : Rp.2,982,000

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004594535 a/n Prono Widiyanto, S.pd

154 Prono Widiyanto, S.pd SD NEGERI CIKANDANG 02

NIP : 196511171986081001 NUPTK : 4449743644200003 NO PESERTA : 07032902700426

NRG : 074934057002 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006651537 a/n SITI NURHAYATI

155 SITI NURHAYATI SD NEGERI CIKANDANG 03

NIP : 196502051993072002 NUPTK : 6537743646300012 NO PESERTA : 12032902711001

NRG : 120271861067 Tunjangan : Rp.2,951,100

BANK BNI Cabang 60516960 - 60:KK Ketanggungan - 05 - 169

No Rek. 330325740 a/n CASMIDI

156 CASMIDI SD NEGERI CIKEUSAL KIDUL 01

NIP : 196308151988061001 NUPTK : 4147741641200003 NO PESERTA : 13032902711284

NRG : 130271853077 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081657 a/n DARSONO

157 DARSONO SD NEGERI CIKEUSAL LOR 02

NIP : 196809071993011002 NUPTK : 4239746648200033 NO PESERTA : 12032902710502

NRG : 120271951074 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006629530 a/n TURMINAH

158 TURMINAH SD NEGERI CIKUNING 01

NIP : 196409201990012001 NUPTK : 4252742646300003 NO PESERTA : 12032902711044

NRG : 120271285067 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004792531 a/n KARIAH

159 KARIAH, S.Pd SD NEGERI CIKUNING 02

NIP : 196207291983042002 NUPTK : 6061740642300003 NO PESERTA : 10032902710224

NRG : 102688377008 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000975539 a/n SLAMET

160 SLAMET SD NEGERI CIKUNING 04

NIP : 195904141980121004 NUPTK : 6746737640200032 NO PESERTA : 11032902710555

(19)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001598534 a/n WAJIB

161 WAJIB SD NEGERI CIKUNING 04

NIP : 195606061978021006 NUPTK : 6938734637200002 NO PESERTA : 11032902710604

NRG : 110271526046 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004725534 a/n Cardono, S.pd.

162 Cardono, S.pd. SD NEGERI CIKUYA 01

NIP : 196211131982011001 NUPTK : 5445740641200003 NO PESERTA : 07032902700205

NRG : 074534054007 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001129539 a/n TARDIM

163 TARDIM SD NEGERI CIKUYA 01

NIP : 195704111978021001 NUPTK : 4743735638200002 NO PESERTA : 11032902711020

NRG : 110271930054 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006974537 a/n CARLIM

164 CARLIM SD NEGERI CIKUYA 03

NIP : 196710051990011001 NUPTK : 5337745646200013 NO PESERTA : 12032902710615

NRG : 120271997074 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang 05875 -- UNIT TARABAN BUMIAYU

No Rek. 587501004650536 a/n SLAMET

165 Slamet SD NEGERI CILIBUR 02

NIP : 196005301982011009 NUPTK : 6862738641200002 NO PESERTA : 08032902711182

NRG : 086228052022 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001194534 a/n TAEFURI

166 TAEFURI SD NEGERI CILIBUR 04

NIP : 195903071983041002 NUPTK : 5639737640200002 NO PESERTA : 11032902710746

NRG : 110271612043 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006641532 a/n KOSIM

167 KOSIM SD NEGERI CIMOHONG 01

NIP : 196708252006041008 NUPTK : 6157745648200003 NO PESERTA : 12032902710636

NRG : 120271283081 Tunjangan : Rp.2,326,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006638539 a/n TALA

168 TALA SD NEGERI CIMOHONG 03

NIP : 196708062005011007 NUPTK : 5138745649200003 NO PESERTA : 12032902710654

NRG : 120271528077 Tunjangan : Rp.2,890,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004845538 a/n Waginem, S.pd

169 Waginem, S.pd SD NEGERI CIMOHONG 03

NIP : 196111161983041004 NUPTK : 6448739640300003 NO PESERTA : 07032902700299

NRG : 074834053007 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006970533 a/n HUDIYANTO

170 HUDIYANTO SD NEGERI CIMUNDING 01

NIP : 196811272007011015 NUPTK : 4459746650200003 NO PESERTA : 12032902710483

(20)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006656537 a/n TAROYAH

171 TAROYAH SD NEGERI CINANAS 02

NIP : 196703012000122004 NUPTK : 6633745649300002 NO PESERTA : 12032902710745

NRG : 120271263059 Tunjangan : Rp.2,501,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000772533 a/n DWI NURANI

172 DWI NURANI SD NEGERI CINANAS 03

NIP : 195707141977012002 NUPTK : 5046735637300003 NO PESERTA : 11032902710600

NRG : 110271775057 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010919537 a/n SARMIAN

173 Sarmian, S.Pd SD NEGERI CINANAS 04

NIP : 196703281992031003 NUPTK : 6660745647200002 NO PESERTA : 08032902710128

NRG : 086026059002 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000920534 a/n NN. SUTARI

174 NN. SUTARI SD NEGERI CIOMAS

NIP : 196008181982012010 NUPTK : 7150738640300013 NO PESERTA : 11032902710557

NRG : 110271425048 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004574535 a/n EDI SUTRISNO

175 EDI SUTRISNO SD NEGERI CIPAJANG 01

NIP : 196306121983041001 NUPTK : 3944741641200002 NO PESERTA : 10032902710245

NRG : 101837882015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001253532 a/n KARSAD

176 KARSAD SD NEGERI CIPAJANG 01

NIP : 195507061977011003 NUPTK : 7038733636200003 NO PESERTA : 11032902711011

NRG : 110271986039 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004797531 a/n WAKHYONO

177 WAKHYONO SD NEGERI CIPAJANG 04

NIP : 196208051982011001 NUPTK : 6137740641200013 NO PESERTA : 10032902710164

NRG : 101488877015 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004983530 a/n Diyono, S.pd.

178 Diyono, S.pd. SD NEGERI CIPELEM 01

NIP : 196411091986081001 NUPTK : 6441742643200003 NO PESERTA : 07032902700394

NRG : 074134056002 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001217536 a/n SRI WIDARTI

179 SRI WIDARTI SD NEGERI CIPELEM 01

NIP : 195810181978022001 NUPTK : 5350736638300013 NO PESERTA : 11032902710952

NRG : 110271095038 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006604530 a/n SULISTIYO AHMAD

180 SULISTIYO AHMAD SD NEGERI CIPELEM 01

NIP : 196501211987021004 NUPTK : 4453743645200002 NO PESERTA : 12032922011405

(21)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001148533 a/n WARSUPIN D

181 WARSUPIN D SD NEGERI CIPELEM 01

NIP : 195507091977011001 NUPTK : 6041733635200003 NO PESERTA : 11032902710939

NRG : 110271606055 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006654535 a/n AGUS

182 AGUS SD NEGERI CIPELEM 02

NIP : 196011201984051001 NUPTK : 6452738642200003 NO PESERTA : 12032922010435

NRG : 122201722015 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 05851 -- UNIT BANJARATMA BREBES

No Rek. 585101008452530 a/n MARTHINA

183 Marthina SD NEGERI CIPELEM 02

NIP : 196003171983042002 NUPTK : 2649738641300002 NO PESERTA : 08032902710027

NRG : 084926052012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004953535 a/n WAIDIN

184 WAIDIN SD NEGERI CIPETUNG

NIP : 196305151984051003 NUPTK : 6847741642200012 NO PESERTA : 10032922010283

NRG : 101987382015 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001541537 a/n KUSAN

185 KUSAN SD NEGERI CIPUTIH 01

NIP : 196210161986081002 NUPTK : 6348740644200003 NO PESERTA : 11032902710433

NRG : 110271357040 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006997535 a/n RIPSANO

186 RIPSANO SD NEGERI CIPUTIH 01

NIP : 196702261988061001 NUPTK : 4558745648200002 NO PESERTA : 12032922010744

NRG : 122201486013 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang 03688 -- UNIT SALEM BUMIAYU

No Rek. 368801011086537 a/n RUSWA

187 RUSWA SD NEGERI CIPUTIH 03

NIP : 195712241978021001 NUPTK : 5556735638200003 NO PESERTA : 09032902710017

NRG : 092440852010 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006662538 a/n WINARTI

188 WINARTI SD NEGERI CIPUTIH 03

NIP : 196008071983042002 NUPTK : 6139738641300003 NO PESERTA : 12032902710407

NRG : 120271731078 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang UNITW KETANGGUNGAN

No Rek. 390101014400538 a/n RUKMA JUANA

189 RUKMA JUANA SD NEGERI CISEUREUH 01

NIP : 195710031979111001 NUPTK : 5335735639200003 NO PESERTA : 10032902710076

NRG : 101389852012 Tunjangan : Rp.3,983,300

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329074 a/n HARNANI

190 HARNANI SD NEGERI DAWUHAN 01

NIP : 197112292008012009 NUPTK : 3561749652300013 NO PESERTA : 13032902710637

(22)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329132 a/n KUNCORO

191 KUNCORO SD NEGERI DAWUHAN 01

NIP : 197403271999031004 NUPTK : 3659752654200002 NO PESERTA : 13032902710528

NRG : 130271918067 Tunjangan : Rp.2,744,900

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008627537 a/n YAKHYA

192 YAKHYA SD NEGERI DAWUHAN 01

NIP : 196306211986081002 NUPTK : 4953741644200002 NO PESERTA : 10032902710144

NRG : 102287882004 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang UNIT KALILOKA-BMIAYU

No Rek. 587301009288530 a/n MAFTUHA

193 MAFTUHA SD NEGERI DAWUHAN 02

NIP : 130572993/19540410 NUPTK : 6742732636200002 NO PESERTA : 10032902710608

NRG : 101736837018 Tunjangan : Rp.4,238,100

BANK BRI Cabang 155 - KC KOTA BUMI No Rek. 015501017557534 a/n SADILAH

194 SADILAH SD NEGERI DAWUHAN 02

NIP : 196609161992011002 NUPTK : 0248744647200013 NO PESERTA : 13032902711073

NRG : 130271834164 Tunjangan : Rp.3,172,800

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008544535 a/n NASUKHA

195 NASUKHA SD NEGERI DAWUHAN 03

NIP : 196708101989031006 NUPTK : 9142745647200013 NO PESERTA : 09032902710139

NRG : 091639902011 Tunjangan : Rp.3,272,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004561532 a/n WATHORI MAHDI

196 WATHORI MAHDI SD NEGERI DAWUHAN 03

NIP : 195509071982011001 NUPTK : 4239733634200003 NO PESERTA : 09032902710054

NRG : 091688342013 Tunjangan : Rp.3,861,600

BANK BRI Cabang 5265 - UNIT SECANGGANG STABAT

No Rek. 526501006982530 a/n HAERI MUTIAH

197 HAERI MUTIAH SD NEGERI DUKUH JERUK 01

NIP : 196905122007012027 NUPTK : 3844747649300022 NO PESERTA : 13032902710854

NRG : 130271929182 Tunjangan : Rp.2,255,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007020535 a/n KASTIJAN

198 KASTIJAN SD NEGERI DUKUH JERUK 01

NIP : 196509141988061001 NUPTK : 5246743647200003 NO PESERTA : 12032922010942

NRG : 122201297014 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004679539 a/n YATTI YULIAWATI

199 YATTI YULIAWATI SD NEGERI DUKUH JERUK 01

NIP : 195407161974012001 NUPTK : 5048732634300003 NO PESERTA : 10032902710406

NRG : 102038337009 Tunjangan : Rp.4,238,100

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081465 a/n MISKIYAH

200 MISKIYAH SD NEGERI DUKUHBADAG

NIP : 196105211986082001 NUPTK : 6853739641300022 NO PESERTA : 12032902710299

(23)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006661532 a/n MOHAMMAD ROJI

201 MOHAMMAD ROJI SD NEGERI DUKUHLO 01

NIP : 196404011986081003 NUPTK : 6733742644200012 NO PESERTA : 12032902711357

NRG : 120271523075 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 05857 -- UNIT JATIROKEH BREBES

No Rek. 585701005747532 a/n SOLIKHIN

202 SOLIKHIN SD NEGERI DUKUHMAJA 02

NIP : 196706072003121001 NUPTK : 6939745649200002 NO PESERTA : 09032902710138

NRG : 091538402010 Tunjangan : Rp.2,350,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007041531 a/n ABDUL MUNIR

203 ABDUL MUNIR SD NEGERI DUKUHMAJA 03

NIP : 196312191986081001 NUPTK : 6551741642200003 NO PESERTA : 12032902711334

NRG : 120271466070 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001561537 a/n KURSUS

204 KURSUS SD NEGERI DUKUHMAJA 03

NIP : 195810141979111001 NUPTK : 4346736639200003 NO PESERTA : 11032902710699

NRG : 110271805055 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000747538 a/n SUHARI

205 SUHARI SD NEGERI DUKUHMAJA 03

NIP : 195705171978021001 NUPTK : 4849735638200002 NO PESERTA : 11032902710729

NRG : 110271145044 Tunjangan : Rp.2,553,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004569530 a/n Prasiswo, S.pd

206 Prasiswo, S.pd SD NEGERI DUKUHRINGIN 01

NIP : 196510051988061002 NUPTK : 4337743646200023 NO PESERTA : 07032902700877

NRG : 073733057008 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001476538 a/n RUSDIHARJO

207 RUSDIHARJO SD NEGERI DUKUHRINGIN 01

NIP : 195807281980121005 NUPTK : 6060736639200003 NO PESERTA : 11032902710126

NRG : 110271771043 Tunjangan : Rp.3,983,300

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607441 a/n JAENAL ASIKIN

208 JAENAL ASIKIN SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 195705201978021004 NUPTK : 6852735637200022 NO PESERTA : 11032902710356

NRG : 110271870050 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004583534 a/n Suwandi

209 Suwandi SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196305251984051002 NUPTK : 3857741643200052 NO PESERTA : 07032902700314

NRG : 075728055006 Tunjangan : Rp.3,629,400

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081498 a/n WAROAH

210 WAROAH SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196105091983042003 NUPTK : 4841739641300022 NO PESERTA : 12032902710337

(24)

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082695 a/n IIS SYAIFUL RIYADI

211 IIS SYAIFUL RIYADI SD NEGERI DUKUHTENGAH 04

NIP : 196006141985081001 NUPTK : 4946738639200022 NO PESERTA : 12032922010370

NRG : 122201375013 Tunjangan : Rp.3,629,400

MANDIRI Cabang 13915 KCP Bumiayu No Rek. 9000010098961 a/n ROFIQOH

212 ROFIQOH SD NEGERI DUKUHTURI 01

NIP : 196711031992012003 NUPTK : 4435745645300003 NO PESERTA : 12032902710608

NRG : 120271391074 Tunjangan : Rp.3,172,800

BANK BRI Cabang 0094 - KC SUMEDANG No Rek. 009401010386534 a/n SITI MAEMUNAH

213 SITI MAEMUNAH SD NEGERI DUKUHTURI 01

NIP : 196101071982012010 NUPTK : 2439739641210042 NO PESERTA : 13032902711524

NRG : 130271935163 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004694539 a/n Mohammad Tahmid, S.pd

214 Mohammad Tahmid, S.pd SD NEGERI DUKUHTURI 02

NIP : 196509011988061001 NUPTK : 5233743646200013 NO PESERTA : 07032902700897

NRG : 073332057003 Tunjangan : Rp.3,375,800

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256784 a/n SUWANDI

215 SUWANDI SD NEGERI DUKUHTURI 07

NIP : 196012201983041001 NUPTK : 5552738642200003 NO PESERTA : 11032902710149

NRG : 110271451036 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006982530 a/n EDY WANTORO

216 EDY WANTORO SD NEGERI DUMELING 02

NIP : 196008021983041001 NUPTK : 5134738642200003 NO PESERTA : 12032902710402

NRG : 120271425070 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001595536 a/n SUGENG NURBEKTI

217 SUGENG NURBEKTI SD NEGERI DUMELING 02

NIP : 196109091983041004 NUPTK : 5241739640200003 NO PESERTA : 11032922010075

NRG : 112201096005 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000911535 a/n MASRUROH RONAS

218 MASRUROH RONAS SD NEGERI GALUHTIMUR 01

NIP : 196304121983042005 NUPTK : 6744741644300002 NO PESERTA : 11032902710483

NRG : 110271117045 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081997 a/n ISTANTI

219 ISTANTI SD NEGERI GANDASULI 02

NIP : 196704191994032005 NUPTK : 5751745648300022 NO PESERTA : 12032902710792

NRG : 120271135072 Tunjangan : Rp.2,982,000

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256503 a/n SUHANA

220 SUHANA SD NEGERI GANDASULI 02

NIP : 195810281983042001 NUPTK : 4360736637300013 NO PESERTA : 11032902710800

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :