Farmakologi Jambu Biji

13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

MAKALAH FARMAKOLOGI

MAKALAH FARMAKOLOGI

Daun Jambu

Daun Jambu Biji Sebagai Analgesik dan Anti

Biji Sebagai Analgesik dan Anti

Inflamasi

Inflamasi

Disusun Oleh

Disusun Oleh

Disusun !leh 

Disusun !leh 

Am

Amininah ah RRauaudadattul ul JJanannanahh 151515151010414130301515

D!sen "embimbing 

D!sen "embimbing 

Dr. Ira Arundina,drg,Msi

Dr. Ira Arundina,drg,Msi

"#!g#am Studi D$ "eng!bat %#adisi!nal

"#!g#am Studi D$ "eng!bat %#adisi!nal

Fakultas

Fakultas &

&!kasi

!kasi

'ni(e#sitas

'ni(e#sitas Ai#l

Ai#langgga

anggga

)*+,

(2)

KA%A "-.GA.%AR 

KA%A "-.GA.%AR 

Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji suk

Puji sukur k! ur k! hadirhadirat "uhan #at "uhan #aang Maha $sa ng Maha $sa kami %anjatkami %anjatkan, kar!na atas limkan, kar!na atas lim%ahan%ahan ra

rahmhmat at dan dan kakaruruninia&a&''a a kamkami i dada%a%at t m!m!nn!l!l!s!saiaikakan n mamakalkalah ah untuntuk uk tutugas gas mamata ta kukuliliahah (arm

(armak)l)gi *!rbal ang ak)l)gi *!rbal ang b!rjudb!rjudul ul +Daun Jambu iji +Daun Jambu iji -!bagai An-!bagai Analg!sialg!sik k dan Anti Inlamadan Anti Inlamasi/si/ t!%at %ada aktuna.

t!%at %ada aktuna.

Ada%un tujuan dari %!mbuatan makalah ini adalah atas tujuan untuk m!m!nuhi tugas Ada%un tujuan dari %!mbuatan makalah ini adalah atas tujuan untuk m!m!nuhi tugas an

ang g dibdib!ri!rikan kan )l!)l!h h DrDr. . Ira Ira ArArundiundina,na,drgdrg,Ms,Msi i s!ls!laku aku d)sd)s!n !n matmata a kulkuliah iah ararmakmak)l))l)gi, gi, s!rs!rtata m!nambah ilmu %!ng!tahuan t!ntang armak)l)gi h!rbal.

m!nambah ilmu %!ng!tahuan t!ntang armak)l)gi h!rbal. a

ammi i m!m!ngngu2u2a%a%kakan n t!t!ririma ma kakasisih h k!k!%a%ada da s!s!g!g!nana% % %i%ihahak k anang g t!t!lalah h m!m!mbmbanantutu m!m

m!m)ti)tiasasi, i, krikritik tik dan dan m!mm!mb!rb!ri i masmasukaukan&mn&masuasukan kan aang ng b!rb!rmanmanaat aat s!hs!hingingga ga kamkami i da%da%atat m!mbuat makalah ini d!ngan baik. hususna, kami u2a%kan t!rima kasih k!%ada d)s!n mata m!mbuat makalah ini d!ngan baik. hususna, kami u2a%kan t!rima kasih k!%ada d)s!n mata kulia

kuliah h (arm(armak)l)gi *!rbal ang t!lah ak)l)gi *!rbal ang t!lah m!mb!m!mb!ri tugas makalah ini ri tugas makalah ini dan m!mbantu kami dalamdan m!mbantu kami dalam m!n!l!saikan tugas ang dib!rikan.

m!n!l!saikan tugas ang dib!rikan.

ami m!nadari baha makalah ini masih jauh dari k!s!m%urnaan, untuk itu kami ami m!nadari baha makalah ini masih jauh dari k!s!m%urnaan, untuk itu kami m!n

m!ngharghara%ka%kan an krikritik tik dan dan sarsaran an anang g b!rb!rsisiat at m!mm!mbangbangun un d!md!mi i k!sk!s!m%!m%urnurnaan aan makmakalaalah h iniini.. -!m)ga makalah ini b!rmanaat untuk %!mba2a.

-!m)ga makalah ini b!rmanaat untuk %!mba2a.

-urabaa, 30 M!i 01 -urabaa, 30 M!i 01 "enulis "enulis

DAF%AR ISI

DAF%AR ISI

(3)

*alaman Judul...1 *alaman Judul...1 ata

ata P!ngantar6666666666P!ngantar66666666666666666...66...6666666...66...  Datar

Datar Isi666666Isi6666666666666666666666666666666...6...3666...6...3 ab I

ab I P!ndahuluan6666666666666P!ndahuluan6666666666666666666...666666... 44 1.1

1.1 7atar 7atar !lak!lakang666ang66666666666666666666666666666...66...4...4 1.

1. RumusRumusan Masalah66an Masalah6666666666666666666666666666...66...4....4 1.3

1.3 "u"ujuan...juan...666...66666666666666666666666666666...66... 55 1.4

1.4 ManaaManaat...t... 55 ab II P!mbahasan...6666666666666... ab II P!mbahasan...6666666666666... ab III

ab III P!nutu%66666666666P!nutu%6666666666666666666.6...66666666.6... 11 3.1

3.1 !sim!sim%ulan.%ulan...66....6666666666666666666666666666....66... 11 3.

3. -aran.-aran...6...6666666666666666666666666...6...6... 11 Datar

Datar Pustaka666666666Pustaka666666666666666666...6...666666666...6... 1313

BAB I

BAB I

"-.DAH'L'A.

"-.DAH'L'A.

(4)

+/+

+/+ Lata# Belakang

Lata# Belakang

Anal

Analg!tg!tik atau ik atau )bat %!ng)bat %!nghlahlang n!ri adalng n!ri adalah 8at&8aah 8at&8at t anang g m!nm!ngurgurangangi i ataatauu m!ghal

m!ghalau au rasa n!ri rasa n!ri tan%a m!nghalangi k!sadaratan%a m!nghalangi k!sadaran. Anti&inn. Anti&inlamlamasi asi adalah )bat adalah )bat atau 8at&atau 8at& 8at ang da%at m!ng)bati %!radangan atau %!mb!ngkakan. 9bat analg!si2 s!rta )bat anti 8at ang da%at m!ng)bati %!radangan atau %!mb!ngkakan. 9bat analg!si2 s!rta )bat anti inlamasi n)n st!r)id m!ru%akan suatu k!l)m%)k h!t!r)g!n, bahkan b!b!ra%a )bat sangat inlamasi n)n st!r)id m!ru%akan suatu k!l)m%)k h!t!r)g!n, bahkan b!b!ra%a )bat sangat  b!rb!da

 b!rb!da s!2ara s!2ara kimiai. kimiai. WaWalau%un lau%un d!mikian, d!mikian, )bat&)bat )bat&)bat ini ini t!rnata t!rnata m!miliki m!miliki banak banak   %!rsamaan

 %!rsamaan dalam dalam !!k !!k t!ra%i t!ra%i mau%un mau%un !!k !!k sam%ing. sam%ing. Pr)t)ti%! Pr)t)ti%! )bat )bat g)l)ngan g)l)ngan ini ini adalahadalah as%ir

as%irin. ar!na itu, banin. ar!na itu, banak g)l)ngan dalam )bat ini s!ring dis!ak g)l)ngan dalam )bat ini s!ring dis!but )bat miri% but )bat miri% as%iras%irinin :As%irin&lik! drugs;. "!ta%i untuk makalah ini kami l!bih m!mbahas h!rbal s!bagai :As%irin&lik! drugs;. "!ta%i untuk makalah ini kami l!bih m!mbahas h!rbal s!bagai analg!sik dan anti inlamasi

analg!sik dan anti inlamasi Ana

Analglg!t!tik ik adaadalalah h )ba)bat t aang ng didigungunakakan an ununtutuk k m!m!r!r!dadakakan n rarasa sa nn!r!ri. i. 9b9batat anal

analg!tg!tik ik dibdibagi agi k! k! daldalam am dua dua k!lk!l)m%)m%)k, )k, aiaitu tu )ba)bat t g)lg)l)ng)ngan an )%i)%i)id )id dan dan '-A'-AID.ID. <)l)ngan 9%i)id b!k!rja %ada sist!m sara %usat, s!dangkan g)l)ngan '-AID b!k!rja di <)l)ngan 9%i)id b!k!rja %ada sist!m sara %usat, s!dangkan g)l)ngan '-AID b!k!rja di r!s!%t)r sara %!ri!r dan sist!m sara %usat.

r!s!%t)r sara %!ri!r dan sist!m sara %usat. Inlam

Inlamasi asi m!ru%am!ru%akan kan man!man!!stas!stasi i dari t!rjadindari t!rjadina a k!rusk!rusakan akan jarijaringan, ngan, dimanadimana n!ri m!ru%akan suatu g!jalana. '!ri m!ru%akan suatu k!daan ang tidak naman dan n!ri m!ru%akan suatu g!jalana. '!ri m!ru%akan suatu k!daan ang tidak naman dan m!n

m!nikiksa sa bagbagi i %!n%!nd!rd!ritaitanana, , namnamun un t!rt!rkadakadang ng n!n!ri ri da%da%at at digdigunaunakan kan s!bs!bagau agau tantandada adana k!rusakan jaringan. ar!na di%andang m!rugikan, maka inlamasi m!m!rlukan adana k!rusakan jaringan. ar!na di%andang m!rugikan, maka inlamasi m!m!rlukan )ba

)bat t untuntuk uk m!m!ng!ng!ndndalalikikanannna. a. !t!tikika a ininllamamasasi i didik!k!ndandalilikakan n mamaka ka nn!r!ri i jujugaga dik!ndalikan.

dik!ndalikan.

+/) Rumusan Masalah

+/) Rumusan Masalah

1.

1. agaimagaimana idana id!nti!ntiikasi ikasi daun jdaun jambu ambu biji biji s!bagai s!bagai analganalg!sik !sik dan andan anti iti inlamnlamasi=asi= .

. agaimagaimana kanana kandungan dungan akti akti daun jdaun jambu bambu biji iji s!bagas!bagai anai analg!silg!sik dan k dan anti anti inlinlamasiamasi== 3.

3. agaimagaimana !!ana !!k armk armak)l)gak)l)gi daun ji daun jambu bambu biji siji s!bagai !bagai analg!analg!sik dasik dan anti n anti inlainlamasimasi==

+/$ %ujuan

+/$ %ujuan

(5)

1.

1. M!nj!lM!nj!laskan daun jamaskan daun jambu biji s!bagai anabu biji s!bagai analg!silg!sik dan anti inlamak dan anti inlamasi.si. .

. M!M!njnj!l!lasaskakan n kankandudungangan n aktakti i %a%ada da dadaun un jajambmbu u bibiji ji s!s!babagagai i ananalalg!sg!sik ik dadan n antantii inlamasi.

inlamasi. 3.

3. M!nj!laskan !!k M!nj!laskan !!k armak)l)gi daun armak)l)gi daun jambu biji jambu biji s!bagai analg!sik s!bagai analg!sik dan anti idan anti inlamasi.nlamasi.

+/0 Manfaat

+/0 Manfaat

+/

+/ Agar m!mahami id!ntiikasi daun jambu biji s!bagai analg!sik dan Agar m!mahami id!ntiikasi daun jambu biji s!bagai analg!sik dan anti inlamasi.anti inlamasi.

)/

)/ Agar m!mahami kandungan akti %ada daun jambu biji s!bagai analg!sik dan antiAgar m!mahami kandungan akti %ada daun jambu biji s!bagai analg!sik dan anti inlamasi.

inlamasi.

$/

$/ AgaAgar r m!mm!mahamahami i !!!!k k ararmakmak)l))l)gi gi daudaun n jamjambu bu bijbiji i s!bs!bagaagai i anaanalg!lg!sik sik dan dan antantii inlamasi. inlamasi.

BAB II

BAB II

"-MBAHASA.

"-MBAHASA.

(6)

)/+

)/+ Daun

Daun Jambu

Jambu Biji

Biji

11

"sidii Guaja(ae F!lium

"sidii Guaja(ae F!lium

22

Identifikasi Daun Jambu Biji Identifikasi Daun Jambu Biji

.ama Ilmiah

.ama Ilmiah  > > Psidium guajava L. Psidium guajava L.11

.ama Sin!nim

.ama Sin!nim >>  Psidium  Psidium aromaticumaromaticum  l  lanan2)2).,.,  Psidium  Psidium cujavilluscujavillus ururm. m. ..,,  Psidium

 Psidium pomiferumpomiferum 7,7,  Psidium  Psidium pumilumpumilum ?ahl, ?ahl, Psidium  Psidium pyriferumpyriferum 7.

7. Guaiava pyriformisGuaiava pyriformis <a!rtn., <a!rtn., Guajava pyriferaGuajava pyrifera :7; unt8!.:7; unt8!.

.ama Sim3lisia

.ama Sim3lisia > Psidii guajaa! )lium> Psidii guajaa! )lium

.ama L!kal

.ama L!kal > > -um-umatratra> a> <li<lima ma br!br!u!h u!h :A2:A2!h;!h;, , gliglim!u m!u b!rb!ru u :<a:<a););, , galgalimaimann :

:atatakak;, ;, mamasisiamambu bu :':'iaias;s;, , bibiaaasas, , jajambmbu u bibijiji, , jajambmbu u susususu :M!lau;. alimantan> 7ibu, nibu :Daak usang;. Jaa> Jambu :M!lau;. alimantan> 7ibu, nibu :Daak usang;. Jaa> Jambu klu

klutuk tuk :-u:-unda;nda;, , babaaasaas, , jamjambu bu kluklutuktuk, , jamjambu bu krukrutuktuk, , %!t%!t)ka)kal,l, t)kal :Jaa; jambu b!nd!r, jambu bigi :Madura;.

t)kal :Jaa; jambu b!nd!r, jambu bigi :Madura;.

Klasifikasi

Klasifikasi >> ingd)m

ingd)m > > Planta!Planta! -u

-u%!%!r Dir Diiisisi > -%> -%!r!rmamat)t)%h%httaa D

Diiiissii > > MMaaggnn))llii))%%hhttaa 

!!llaass > > MMaaggnn))llii))%%ssiiddaa

--uub b !!llaass > R> R))ssiiddaa!! 9

(7)

(

(aammiillii >> Mrta2!a!Mrta2!a!

<

<!!nnuuss >> PsidiumPsidium

--%%!!ssii!!ss >> Psidium guajava L. Psidium guajava L.. . :Plantam)r.:Plantam)r.2)m;2)m;@@

Desk#i3si

Desk#i3si %u%umbuhanmbuhan %anaman 

%anaman 

P!raakan s!mak tinggi sam%ai %)h)n, tinggi m!n2a%ai 10 m. atang %)k)k s!ring tidak  P!raakan s!mak tinggi sam%ai %)h)n, tinggi m!n2a%ai 10 m. atang %)k)k s!ring tidak   j!las,

 j!las, b!rkau, b!rkau, bulat, bulat, kulit kulit batang batang li2in, li2in, m!ng!lu%as, m!ng!lu%as, arna arna 2)k!lat 2)k!lat k!hijauan. k!hijauan. DaunDaun tunggal, l!tak b!rhada%an, b!ntuk h!l

tunggal, l!tak b!rhada%an, b!ntuk h!laian daun m!mbulat sam%ai aian daun m!mbulat sam%ai !li%s, %anjang !li%s, %anjang &14 2m,&14 2m, l!b

l!bar ar 3& 3& 2m, 2m, ujuujung ng runrun2in2ing g ataatau u tumtum%ul%ul, , %ang%angkal kal m!mm!mbulbulat, at, t!%t!%i i ratrata, a, %!r%!rtultulanganganan m!

m!nniriri%, i%, b!rb!rananaamaman n di di d!kd!kat at t!t!%i %i dadaun, un, hihijajau u sasam%m%ai ai hihijajau u k!k!kunkuniningangan. . uungngaa maj!muk t!rbatas, di k!tiak daun, t!rdiri 1&3 bunga, %anjang ibu tangkal &4 2m, kun2u% maj!muk t!rbatas, di k!tiak daun, t!rdiri 1&3 bunga, %anjang ibu tangkal &4 2m, kun2u%  bunga

 bunga 1&1,5 1&1,5 2m. 2m. k!l)%ak k!l)%ak t!ridiri t!ridiri atas atas 4&5 4&5 daun daun k!l)%ak k!l)%ak b!rl!katan b!rl!katan m!mb!ntuk m!mb!ntuk 2)r)ng,2)r)ng,  %anjang

 %anjang l!kukan l!kukan k!l)%ak k!l)%ak @&10 @&10 mm. mm. Mahk)ta Mahk)ta t!rsusun t!rsusun atas atas 4&5 4&5 daun daun mahk)ta, mahk)ta, b!rarnab!rarna  %utih

 %utih mudah mudah gugur, gugur, b!rb!ntuk b!rb!ntuk bulat bulat t!lur t!lur t!rbalik, t!rbalik, %anjang %anjang 1,5& 1,5& 2m. 2m. !nang !nang sarisari  b!rjumlah ban

 b!rjumlah banak, tangkaak, tangkai sari i sari b!rb!ntuk b!rb!ntuk b!nang, b!nang, k!%ala k!%ala sari %i%ih, sari %i%ih, %utih. "angkai %utik %utih. "angkai %utik   %!nd!k,

 %!nd!k, bakal bakal buah buah t!ngg!lam, t!ngg!lam, t!rbagi t!rbagi dalam dalam 4&5 4&5 bagian. bagian. uah uah buni, buni, b!rb!ntuk b!rb!ntuk bulat,bulat, s!%!rti buah %!!r atau s!%!rti b)la atau bulat t!lur t!rbalik, arna %!rmukaan kuning, s!%!rti buah %!!r atau s!%!rti b)la atau bulat t!lur t!rbalik, arna %!rmukaan kuning, daging buah t!bal, %utih k!kuningan, kuning atau m!rah tua. iji banak, k!ras, kuning daging buah t!bal, %utih k!kuningan, kuning atau m!rah tua. iji banak, k!ras, kuning k!2)klatan.

k!2)klatan.

Sim3lisia  Sim3lisia 

-im%lisia b!rbau khas ar)matik, rasa k!lat. Daun tunggal, b!rtangkai %!nd!k, %anjang -im%lisia b!rbau khas ar)matik, rasa k!lat. Daun tunggal, b!rtangkai %!nd!k, %anjang tangkai daun 0,5&1 2m h!lai daun b!rb!ntuk bulat t!lur agak m!nj)r)ng atau bulat tangkai daun 0,5&1 2m h!lai daun b!rb!ntuk bulat t!lur agak m!nj)r)ng atau bulat m!man

m!manjang, %anjang 5&13 2m, jang, %anjang 5&13 2m, l!bar 3&2m %inggil!bar 3&2m %inggir daun r daun rata agak m!nggulung k! atasrata agak m!nggulung k! atas  %!rmukaan

 %!rmukaan atas atas agak agak li2in,arna li2in,arna hijau hijau k!labu k!labu k!l!njar k!l!njar minak minak tam%ak tam%ak s!bagai s!bagai bintik&bintik&  bintik ang t!mbus 2ahaa

 bintik ang t!mbus 2ahaa ibu tulang daun dan ibu tulang daun dan tulang 2abang m!n)nj)l %tulang 2abang m!n)nj)l %ada %!rmukaanada %!rmukaan  baah, b!rtulang m!niri%, arna %utih k!hijauan.

 baah, b!rtulang m!niri%, arna %utih k!hijauan.

Habitat  Habitat 

"anaman jambu biji m!ru%akan salah satu tanaman tr)%is. "anaman ini b!rasal dari "anaman jambu biji m!ru%akan salah satu tanaman tr)%is. "anaman ini b!rasal dari M!k

(8)

"a

"anaman jambu biji naman jambu biji tumbutumbuh h subur %ada tanah subur %ada tanah g!mbug!mbur r ang m!ngandung liat dan ang m!ngandung liat dan 2uku%2uku% air. "umbuh %ada k!tinggian 100&1.00 md%l, d!ngan suhu 15&45BC, dan suhu t!rbaik 3& air. "umbuh %ada k!tinggian 100&1.00 md%l, d!ngan suhu 15&45BC, dan suhu t!rbaik 3& BC, 2urah hujan 1.000&.000 mm.

BC, 2urah hujan 1.000&.000 mm.

Budida4a  Budida4a 

"a

"anamnaman an jamjambu bu bijbiji i di%di%!rb!rbananak ak d!nd!ngan gan bijbiji, i, 2ang2angk)k, k)k, dan dan tuntunas as akaakar. iji r. iji anangg dis!maikan b!rasal dari buah masak. iji dis!maikan %ada %)t %!rs!maian. ibit ang dis!maikan b!rasal dari buah masak. iji dis!maikan %ada %)t %!rs!maian. ibit ang  b!rdaun

 b!rdaun 4&5 4&5 di%indah di%indah k! k! %)libag %)libag d!ngan d!ngan m!dia m!dia 2am%uran 2am%uran tanah> tanah> %u%uk %u%uk kandang kandang :3>1;:3>1; s!lama 3&5 bulan k!mudian sia% di%indah k! la%angan.

s!lama 3&5 bulan k!mudian sia% di%indah k! la%angan.

7ahan ang akan ditanami dib!rsihkan dari gulma dan dib!ri %u%uk kandang atau k)m%)s 7ahan ang akan ditanami dib!rsihkan dari gulma dan dib!ri %u%uk kandang atau k)m%)s ang di2am%ur tanah dari la%isan atas sam%ai r!mah %ada aal musim hujan. -!t!lah &3 ang di2am%ur tanah dari la%isan atas sam%ai r!mah %ada aal musim hujan. -!t!lah &3 turun hujan, b!nih jambu biji sia% ditanam. ibit dil!%as dari %)libag k!mudian ditutu% turun hujan, b!nih jambu biji sia% ditanam. ibit dil!%as dari %)libag k!mudian ditutu% d!ngan tanah dan di%adatkan. P!m!liharaan s!%!rti %!niraman, %!mb!rian naungan dan d!ngan tanah dan di%adatkan. P!m!liharaan s!%!rti %!niraman, %!mb!rian naungan dan mul

mulsa sa dildilakuakukan kan samsam%ai %ai tantanamaaman n b!rb!rumuumur r 3&4 3&4 bulbulan. an. P!mP!mu%uu%ukan kan t!rt!rdirdiri i dardari i %u%%u%uk uk  kandang atau %u%uk )rgani2, dib!rikan s!b!lum tanam. Pu%uk ur!a, -P&3 dan Cl kandang atau %u%uk )rgani2, dib!rikan s!b!lum tanam. Pu%uk ur!a, -P&3 dan Cl dib!rikan %ada tanaman umur 1 tahun . %!mangkasan dilakukan untuk m!ningkatkan dib!rikan %ada tanaman umur 1 tahun . %!mangkasan dilakukan untuk m!ningkatkan  jumlah daun. P!niangan %ada saat umur 1& bulan.

 jumlah daun. P!niangan %ada saat umur 1& bulan. 9rganism! %!ngganggu ang m!n!rang adalah ulat

9rganism! %!ngganggu ang m!n!rang adalah ulat TrTrabela abela pallid.pallid. -!dangkan %!nakit -!dangkan %!nakit a

ang ng s!s!riring ng didit!t!mumukakan n adadalalah ah %!n%!naakikit t aang ng didis!s!babbabkakan n jajamumurr CercCercosporospora a psidipsidii,i,  Puccina psidii, Mellioda psidii.

 Puccina psidii, Mellioda psidii.

Pan!n dilakukan d!ngan m!ngambil daun ang masih muda sam%ai batas duduk daun k!& Pan!n dilakukan d!ngan m!ngambil daun ang masih muda sam%ai batas duduk daun k!& !nam. Pan!n dimulai %ada umur &@ bulan s!t!lah tanam d!ngan 2ara m!m!tik atau !nam. Pan!n dimulai %ada umur &@ bulan s!t!lah tanam d!ngan 2ara m!m!tik atau disabit 2abang muda ang b!rdaun. Pan!n dilakukan &3 bulan s!kali, s!t!lah di%an!n disabit 2abang muda ang b!rdaun. Pan!n dilakukan &3 bulan s!kali, s!t!lah di%an!n di2u2i dan dik!ringakan %ada suhu 40BC.

di2u2i dan dik!ringakan %ada suhu 40BC.

Kandungan aktif  Kandungan aktif 

Dau

Daun n jamjambu bu bijbiji i m!nm!ngandgandung ung miminak nak atsatsiriri i antantara ara lailain n E&%E&%in!in!n, n, F&%F&%in!in!n, n, limlim)n!)n!n!,n!, m!nt)l, t!r%!nil as!tat, is)%r)%l al2)h)l, l)ngisikl!n, kari)il!n, F&bisab)l!n, kari)il!! m!nt)l, t!r%!nil as!tat, is)%r)%l al2)h)l, l)ngisikl!n, kari)il!n, F&bisab)l!n, kari)il!! )ksida

)ksida, , F&k)%aF&k)%an!n, arn!s!n, humul!n, s!lin!n, kardin!n, dan n!n, arn!s!n, humul!n, s!lin!n, kardin!n, dan kurkumkurkum!n. !n. -!lain itu -!lain itu jugajuga m!ngandung n!r)lidi)l, F&sit)st!r)l asam urs)lat, krat!g)lat, dan asam guaa)lat. uah m!ngandung n!r)lidi)l, F&sit)st!r)l asam urs)lat, krat!g)lat, dan asam guaa)lat. uah

(9)

 jambu

 jambu biji biji m!ngandung m!ngandung E&%in!na, E&%in!na, 1,&sin!)l, 1,&sin!)l, F&kari)il!n, F&kari)il!n, n!r)lid)l, n!r)lid)l, gl)bul)l, gl)bul)l, CC ald!hid, C alk)h)l, !til h!ksan)at dan :G;&3&h!H!nil as!tat. Dalam (armak)%! *!rbal ald!hid, C alk)h)l, !til h!ksan)at dan :G;&3&h!H!nil as!tat. Dalam (armak)%! *!rbal Ind)n!sia dis!butkan baha s!naa id!ntitas dari daun jambu biji adalah ku!rs!tin dan Ind)n!sia dis!butkan baha s!naa id!ntitas dari daun jambu biji adalah ku!rs!tin dan m!ngandung la)n)id t)tal tidak kurang dari 0,0 dihitung dari ku!rs!tin. Daun, buah m!ngandung la)n)id t)tal tidak kurang dari 0,0 dihitung dari ku!rs!tin. Daun, buah dan kulit batang jambu biji m!ngandung tanin. Pada daun s!lain tanin, s!%!rti minak  dan kulit batang jambu biji m!ngandung tanin. Pada daun s!lain tanin, s!%!rti minak  atsiri, asam urs)lat, asam %sidi)lat, asam kratag)lat, asam )l!an)lat, asam guaja!rin dan atsiri, asam urs)lat, asam %sidi)lat, asam kratag)lat, asam )l!an)lat, asam guaja!rin dan itamin. uah jambu biji m!ngandung tiga glik)sida b!n8)!n)n :,&dihidr)ksi&3,5& itamin. uah jambu biji m!ngandung tiga glik)sida b!n8)!n)n :,&dihidr)ksi&3,5& dim!til&4&0&%&D&gluk)%iran)sil&b!n8)!n)n,&dihidr)ksi&3&m!til&4&0&:+&0&gal)il&%&D& dim!til&4&0&%&D&gluk)%iran)sil&b!n8)!n)n,&dihidr)ksi&3&m!til&4&0&:+&0&gal)il&%&D& glu

gluk)%ik)%iranran)si)sil; l; b!nb!n8)8)!n)n !n)n dan dan ,&,&dihdihidridr)ks)ksi&3i&3,5&,5&dimdim!ti!til&4l&4&0&&0&::&0&&0&galgal)il)il&%&&%&D&D& glu

gluk)%ik)%iranran)si)sil;l;&b!n&b!n8)8)!n)!n)n; n; %)l%)lisaisakarkarida ida :&:&9&m9&m!ti!til&1l&1&ar&arabiabin)sn)sa, a, &9&9&as&as!ti!til&Dl&D&& gal

galaktakt)sa)sa, , dan dan D&mD&m!ti!til l galgalaktaktur)ur)natnat. . Pada Pada buabuah h jamjambu bu bijbiji i anang g s!ts!t!nga!ngah h matmatangang m!ngandung ald!hid s!%!rti :K;&&h!ks!nal dan :G;&3&h!ks!nal. Pada buah jambu biji m!ngandung ald!hid s!%!rti :K;&&h!ks!nal dan :G;&3&h!ks!nal. Pada buah jambu biji ang matang m!ngandung !st!r s!%!rti G&3&h!ks!nil as!tat dan &3&h!ks!nil as!tat dan ang matang m!ngandung !st!r s!%!rti G&3&h!ks!nil as!tat dan &3&h!ks!nil as!tat dan s!skuit!r%!n kar)il!n, a&humul!n dan &bisab)l!n.

s!skuit!r%!n kar)il!n, a&humul!n dan &bisab)l!n.

-fek Fa#mak!l!gi  -fek Fa#mak!l!gi 

$!k antiinlamasi !kstrak air daun jambu biji %ada tikus ang di induksi d!ngan albumin $!k antiinlamasi !kstrak air daun jambu biji %ada tikus ang di induksi d!ngan albumin t!lur m!nunjukkan baha d!ngan d)sis 50&00 mgLkg  m!nghambat s!2ara b!rmakna t!lur m!nunjukkan baha d!ngan d)sis 50&00 mgLkg  m!nghambat s!2ara b!rmakna t!rhada% inlamasi akut %ada tikus. $kstrak !tan)l @0 da%at m!nghambat t!rjadina t!rhada% inlamasi akut %ada tikus. $kstrak !tan)l @0 da%at m!nghambat t!rjadina ud!

ud!m m sasam%m%ai ai 55  %ad%ada a titikukus s aang ng didiinindukduksi si karkaragag!na!nan. n. $$!k !k anantitiininllamamasasi i jujugaga di

ditutunjnjukukkakan n )l)l!h !h miminnak ak atatsisiri ri jajambmbu u bibiji ji anang g s!s!2a2ara ra sisigngniiikikan an m!m!ngngururanangigi  %!mb!ntukan

 %!mb!ntukan ud!m s!t!lah ud!m s!t!lah diinduksi d!ngan diinduksi d!ngan karag!nan dkarag!nan d!ngan !ngan d)sis ), d)sis ), mgLkg . mgLkg . jiji in

in itritr)!kst)!kstrakjamrakjambu bu biji m!nunjukkan aktiitabiji m!nunjukkan aktiitas s %!ngham%!nghambatan batan %!ngika%!ngikatan tan D'A danD'A dan nu2l!ar a2t)r&  :'(;. '(k m!ru%akan akt)r %!n!bab inlamasi. $kstrak !tan)l nu2l!ar a2t)r&  :'(;. '(k m!ru%akan akt)r %!n!bab inlamasi. $kstrak !tan)l hasil !rm!ntasi jambu biji m!nghambat %r)duksi nitr)g!n )ksida dan %r)staglandin ang hasil !rm!ntasi jambu biji m!nghambat %r)duksi nitr)g!n )ksida dan %r)staglandin ang diinduksi d!ngan li%)%)lisakarida :7P-;. Aktiitas ini ditunjukkan d!ngan %!nghambatan diinduksi d!ngan li%)%)lisakarida :7P-;. Aktiitas ini ditunjukkan d!ngan %!nghambatan ak

aktitiiitatas s trtrananskskriri%s%si i '('(  anang g didiininduduksksi i d!d!ngngan an 7P7P- - atatau au d!d!ngngan an kakata ta lalainin m!nghambat !n8im nitr)g!n )ksida sintas! dan sikl))ksig!nas!& d!ngan m!m%!ngaruhi m!nghambat !n8im nitr)g!n )ksida sintas! dan sikl))ksig!nas!& d!ngan m!m%!ngaruhi  jalur

 jalur '(k. '(k. Asam Asam %)li!n)lat %)li!n)lat ang ang lain lain aitu aitu asam asam !lagat !lagat b!rsiat b!rsiat analg!sik analg!sik dandan ant

antiiniinlalamasmasi. i. AsAsam am asiasiataatat t ini ini jugjuga a b!rb!rsisiat at s!bs!bagaagai i antanti)ki)ksidsidan, an, antantiiiinlnlamasamasi, i, dandan h!%at)%r)t!kti 

(10)

$kstrak !tan)l daun jambu biji 10 dib!rikan s!2ara t)%ikal %ada lidah tikus Wistar ang $kstrak !tan)l daun jambu biji 10 dib!rikan s!2ara t)%ikal %ada lidah tikus Wistar ang dibuat luka d!ngan diam!t!r 3 mm s!lama  hari d!ngan int!ral %!mb!rian 1 jam, dibuat luka d!ngan diam!t!r 3 mm s!lama  hari d!ngan int!ral %!mb!rian 1 jam, k!mudian diamati %ada hari k! 1,3, 5, @ dan 14. *asilna m!nunjukkan !kstrak daun k!mudian diamati %ada hari k! 1,3, 5, @ dan 14. *asilna m!nunjukkan !kstrak daun  jambu

 jambu biji biji da%at da%at m!m%!r2!%at m!m%!r2!%at %!n!mbuhan %!n!mbuhan luka luka d!ngan d!ngan m!nunjukkan m!nunjukkan %aram!t!r %aram!t!r  his

hist)lt)l)gi )gi lukluka a aang ng l!bl!bih ih baibaik k s!%s!%!rt!rti i %!r%!rbaibaikan kan jarjaringingan an !%i!%it!l t!l dan dan b!rb!rkurkurang ang ataatauu hilangna s!l radang dibandingkan k)ntr)l.

hilangna s!l radang dibandingkan k)ntr)l.

Indikasi  Indikasi 

M!mbantu m!ngurangi b!ngkak. M!mbantu m!ngurangi b!ngkak.

K!nt#aindikasi  K!nt#aindikasi 

Jangan digunakan l!bih dari 30 hari. "idak dir!k)m!ndasikan untuk %!nggunaan %ada Jangan digunakan l!bih dari 30 hari. "idak dir!k)m!ndasikan untuk %!nggunaan %ada anak&anak, anita hamil dan m!nusui.

anak&anak, anita hamil dan m!nusui.

"e#ingatan  "e#ingatan 

*ana untuk %!nd!rita k!n2ing manis ang t!lah dit!ta%kan d)kt!r. *ana untuk %!nd!rita k!n2ing manis ang t!lah dit!ta%kan d)kt!r.

-fek 4ang %idak Diinginkan  -fek 4ang %idak Diinginkan 

Da%at m!n!bakan k)nsti%asi. Da%at m!n!bakan k)nsti%asi.

Inte#aksi Obat  Inte#aksi Obat 

-!2ara t!)ritis da%at

-!2ara t!)ritis da%at m!ninm!ningkatkagkatkan n %)t!ns%)t!nsi i )bat&))bat&)batan batan k)l!sk)l!st!r)lt!r)l, , d!%r!sd!%r!si, i, diab!tdiab!t!s,!s, gangguan tidur dan diar!.10 -!diaan !kstrak daun jambu biji da%at m!nurunkan !!k  gangguan tidur dan diar!.10 -!diaan !kstrak daun jambu biji da%at m!nurunkan !!k  t!r

t!ra%i a%i s!ds!diaaiaan n b!rb!rbasbasis is alkalkal)al)id id dan dan h!rh!rbal bal lailainnnna a dikdikar!ar!naknakan an b!rb!r%)t%)t!ns!nsi i t!rt!rjadjadii int

int!ra!raksi ksi d!ngd!ngan an tantanin in dan dan alkalkal)al)id. id. ""ananin in %ada %ada jamjambu bu bijbiji i jugjuga a da%ada%at t m!nm!nghamghambatbat abs)r%si 8at b!si.

abs)r%si 8at b!si.

%!

%!ksisitas ksisitas 

7D50 !kstrak !tan)l jambu biji ang dib!rikan s!2ara intra %!rit)nial %aaa tikus adalah 7D50 !kstrak !tan)l jambu biji ang dib!rikan s!2ara intra %!rit)nial %aaa tikus adalah 0,1 gLkg . 7D50 !kstrak air jambu biji N 5 gLkg  s!2ara )ral.1 *asil uji 0,1 gLkg . 7D50 !kstrak air jambu biji N 5 gLkg  s!2ara )ral.1 *asil uji t)ksik)l)gi :t)ksisitas akut dan %!n!ntuan 7D50 t!rhada% daun k!ring jambu biji tidak  t)ksik)l)gi :t)ksisitas akut dan %!n!ntuan 7D50 t!rhada% daun k!ring jambu biji tidak  dit!mukan k!matian.

dit!mukan k!matian.

ji t)ksisitas akut %ada m!n2it mau%un tikus m!mbuktikan baha 7D daun jambu biji ji t)ksisitas akut %ada m!n2it mau%un tikus m!mbuktikan baha 7D daun jambu biji l!bih dari 5 gLkg . ji g!n)t)ksisitas dan mutag!nisitas s!2ara in itr) %ada lim)sit l!bih dari 5 gLkg . ji g!n)t)ksisitas dan mutag!nisitas s!2ara in itr) %ada lim)sit darah manusia tidak

darah manusia tidak m!nunm!nunjukkan adana jukkan adana %!rubah%!rubahan an s!l. Pada s!l. Pada %!m!r%!m!riksanaiksanaan an hist)hist)l)gil)gi tidak m!nunjuk

tidak m!nunjukkan kan adanadana a k!rusak!rusakan ang kan ang dikaidikaitkan d!ngan tkan d!ngan t)ksit)ksisitas jambu biji. Padasitas jambu biji. Pada uji in

(11)

tidak m!miliki !!k

tidak m!miliki !!k g!n)t)g!n)t)ksisiksisitas tas ang ang signisigniikan s!%!rti halna ikan s!%!rti halna %ada mikr)nukl!%ada mikr)nukl!usus sumsum tulang b!lakang tikus.

sumsum tulang b!lakang tikus.

"en4ia3an dan D!sis  "en4ia3an dan D!sis 

-atu buah jambu biji s!t!ngah masak, dib!lah !m%at dan dir!bus d!ngan 1 7 air sam%ai -atu buah jambu biji s!t!ngah masak, dib!lah !m%at dan dir!bus d!ngan 1 7 air sam%ai m!ndidih, k!mudian disaring untuk diambil airna. Diminum  kali s!hari %agi dan s)r!. m!ndidih, k!mudian disaring untuk diambil airna. Diminum  kali s!hari %agi dan s)r!.

"en4im3anan  "en4im3anan 

-im%an di t!m%at s!juk dan k!ring, dalam adah t!rtutu% ra%at, jauh dari jangkauan -im%an di t!m%at s!juk dan k!ring, dalam adah t!rtutu% ra%at, jauh dari jangkauan anak&anak. anak&anak. 5!nt!h #amuan  5!nt!h #amuan  1 1.. 77uukka a lluuaar r  ahan > ahan >

3 l!mbar Pu2uk daun jambu biji 3 l!mbar Pu2uk daun jambu biji Cara %!mbuatan >

Cara %!mbuatan >

Dihaluskan sam%ai l!mbut dan dit!m%!lkan %ada bagian tubuh ang luka. Dihaluskan sam%ai l!mbut dan dit!m%!lkan %ada bagian tubuh ang luka. 

.. DDiiaarr!! ahan > ahan > D

Daauun n jjaammbbu u bbiijjii @ @ gg 

aau u ss!!22aanngg 5 5 gg Air

Air 500 500 mlml Cara %!mbuatan dan %!nggunaan > Cara %!mbuatan dan %!nggunaan >

Dibuat inusa dan diminum 3H s!hari s!t!lah makan. Dibuat inusa dan diminum 3H s!hari s!t!lah makan.

BAB III

BAB III

"-.'%'"

"-.'%'"

$/+

$/+ K-SK-SIM"'IM"'LA.LA.

!rdasarkan hasil %!r2)baan s!2ara

!rdasarkan hasil %!r2)baan s!2ara In Vi In Vitrotro m!nunjukkan baha daun jambu biji da%at m!nunjukkan baha daun jambu biji da%at digunakan s!bagai analg!sik dan anti inlamasi. Daun jambu biji da%at digunakan s!bagai digunakan s!bagai analg!sik dan anti inlamasi. Daun jambu biji da%at digunakan s!bagai

(12)

analg!sik dan anti inlamasi s!suai d!ngan d)sis ang

analg!sik dan anti inlamasi s!suai d!ngan d)sis ang t!lah dit!ntukan. Daun jambu bijit!lah dit!ntukan. Daun jambu biji da%at digunakan s!bagai analg!sik dan anti inlamasi. -!lain itu Daun jambu biji m!miliki da%at digunakan s!bagai analg!sik dan anti inlamasi. -!lain itu Daun jambu biji m!miliki  banak khasiat s!lain untuk analg!si2 dan anti inlamasi.

 banak khasiat s!lain untuk analg!si2 dan anti inlamasi.

$/)

$/) SASARARA..

Di%!rlukan %!n!litian untuk m!ngid!ntiikasi k)m%)n!n akti %ada h!rbal untuk anti Di%!rlukan %!n!litian untuk m!ngid!ntiikasi k)m%)n!n akti %ada h!rbal untuk anti inlamasi dan analg!sik dan masih di%!rlukan

inlamasi dan analg!sik dan masih di%!rlukan %!n!litian untuk m!ng!tahui %r)s!s h!rbal%!n!litian untuk m!ng!tahui %r)s!s h!rbal t!rhada% anti inlamasi dan analg!si2.

t!rhada% anti inlamasi dan analg!si2.

DAF%AR "'S%AKA

DAF%AR "'S%AKA

1.

1. Anonim. 1977.Anonim. 1977. Materia Medika IndonesiaMateria Medika Indonesia Jilid I. Jak Jilid I. Jakarta. Departemenarta. Departemen

Kesehatan ep!"lik Indonesia. Kesehatan ep!"lik Indonesia.

2.

2. An)nim. 011. cuan !ediaan "erbal Volume #An)nim. 011. cuan !ediaan "erbal Volume # Jilid 1. Dir!kt)rat 9bat Asli Ind)n!siaJilid 1. Dir!kt)rat 9bat Asli Ind)n!sia adan P9M RI.

(13)

3.

3. An)nim. 01. cuan !ediaan "erbal Volume $An)nim. 01. cuan !ediaan "erbal Volume $ Jilid 1. Dir!kt)rat 9bat Asli Ind)n!siaJilid 1. Dir!kt)rat 9bat Asli Ind)n!sia adan P9M RI.

adan P9M RI. 4.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :