• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah"

Copied!
54
0
0

Teks penuh

(1)

SEJARAH ILMU

PENGETAHUAN ISLAM

Pendidikan Agama Islam

(2)

Alur Belajar Kita

Ilmu

Pengetahuan dimasa Rasul

Ilmu Pengetahuan dimasa

Khulafaurrasyidin

Ilmu Pengetahuan dimasa Umayyah

Ilmu Pengetahuan dimasa Abbasiyah

Tokoh-tokoh

Ilmuwan Muslim

(3)

PERIODE SEJARAH ISLAM

Periode

Sejarah

Islam

Periode Klasik (650-1250 M) (Masa

Kemajuan dan Keeamasan Islam).

Periode Pertengahan (1250-1800 M)

(Masa Kemunduran Islam dan tiga kerajaan Islam)

(4)

Islam dimasa Nabi Muhammad SAW

Islam dimasa Nabi Muhammad SAW

Islam dimasa Khulafaurrasyidin Islam dimasa Khulafaurrasyidin

Islam dimasa Bani Umayyah

Islam dimasa Bani Umayyah

Islam dimasa Bani Abbasiyyah

Islam dimasa Bani Abbasiyyah

Islam dimasa tiga kerajaan besar:

Islam dimasa tiga kerajaan besar:

1. Kekaisaran Syafawi di Persia 1. Kekaisaran Syafawi di Persia

2. Kekaisaran Moghul di India 2. Kekaisaran Moghul di India

3. Dan Kekaisaran Usmani di Turki 3. Dan Kekaisaran Usmani di Turki

Alur Sejarah Islam Alur Sejarah Islam

(5)

Ilmu Pengetahuan Masa Rasul

• Norma Bermasyarakat dan Ber-Tuhan berdasarkan

(6)
(7)

Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaurrasyidin

• Masa ini Muncul ilmu: Ilmu Qiraat, Tafsir al-Qur’an, Ilmu

Hadits, Ilmu Nahwu, Khat al-Quran, Ilmu Fikih, Ilmu Sastra, Ilmu Arsitektur.

(8)
(9)

Ilmu Pengetahuan Masa Umayyah (661-750), sekitar 92 tahun

• Perkembangan wilayah sangat luas meliputi Afrika Utara, sebagian India, Afghanistan, Turkistan,

(10)

Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 M sampai 750 M dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya.

Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk Kekhalifahan.

(11)

Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin

Konfik Hasan-Husein vs Muawiyah

Konfik semenjak wafatnya Utsman

bin Afan

Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib

Terbunuhnya Imam Husein di

Karbala

Perjanjian Madain

(12)

Perjanjian Madain

1. Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak

2. Agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun

3. Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham

(13)

Masa Muawiyah

Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus.

 Melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul,

 Serangan ke Konstantinopel, gagal.

Setelah Muawiyah wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik.

Pada masa-masa selanjutya

ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar.

Perjalanan Sejarah Kekhalifahan

(14)
(15)
(16)
(17)

BANI

Khalifah yang memerintah pada masa Dinasti Bani Umayyah di Damaskus

Yazid II

Muawiyah II 64

Abdul Malik bin Marwan

65

Sulaiman bin Abdul Malik

96 Umar bin Abdul Aziz

99 Hisyam bin Abdul

Malik 105

Yazid III

126 Marwan II127

(18)

Pergantian khalifah menyebabkan persaingan yang tidak sehat di

kalangan anggota keluarga istana

Sistem pergantian khalifah

Latar belakang bani umayyah

Pertentangan etnis antara suku

necessit y

Konfik politik menyedot kekuatan pemerintahan

Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hasyim karena merasa di kelas duakan

oleh pemerintah Bani Umayyah

Kemunduran dinasti Umayyah

Sikap hidup mewah dilingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama

Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arabia selatan makin meruncing.

Lemahnya kedaulatan pemerintah

(19)

Keruntuhan Dinasti Bani Umaiyah politik dan

militer Abu Muslim al-Khurasani

(20)

Hasil-kebudayaan masa Bani Umayyah Menurut Para Ahli

tristiono Syalabi: 2003

Rusdi, 2007

(21)
(22)

Hasil Kebudayaan

ilmu alquran dan hadist ilmu bahasa arab dan tarikh ilmu geograf

ilmu kimia, kedokteran dan

perbintangan

kesenian dan arsitektur

Rusdy Tristiono Supriya di kebudayaan

bangunan

seni sastra dan seni ukir ilmu pengetahuan

politik, militer sosial budaya

pergantian bahasa

menyediakan pendidikan mmembangun jalan raya

(23)

Kebudayaan

Seni Arsitektur

(24)

Ilmu Pengetahuan

• Ilmu Yang Tumbuh: Arsitektur, Ilmu Bahasa dan

(25)

Sikap Para Khalifah

Terhadap Ilmu

(26)

SIKAP MUAWIYAH TERHADAP ILMU

• Diriwayatkan bahwa begitu selesai Muawiyah menjalankan tugas resmi, beliau menghabiskan sepertiga malam dengan mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan yang terjadi antara mereka, cerita-cerita bangsa asing serta politik pemerintahannya…

(27)

PEMERINTAHAN ABDUL MALIK IBN MARWAN

Sebelum menjadi khalifah, Abdul Malik adalah salah

(28)

KHALIFAH UMAR IBN ABDUL AZIZ

• Melaksanakan perintah dan ajaran Al-Quran serta Hadis dalam setiap bidang pemerintahan

• Menghapuskan penyelewengan / kemungkaran

• Mengadakan projek-projek kebajikan utk rakyat

• Berusaha meluaskan ilmu & ajaran Islam

• Berusaha menjalin hubungan yang baik dengan

(29)

KHALIFAH WALID IBN ABD MALIK

• Adalah raja Arab pertama yang mendirikan rumah sakit yang serba lengkap di Damaskus. Beliau telah menggajikan pakar-pakar bukan Islam; bukan sekedar merawat orang yang sakit tetapi juga mengajarkan ilmu perobatan kepada pelajar Islam yang berminat.

• Beliau adalah khalifah yang menggiatkan pendidikan

(30)
(31)

• Masjid dan Kuttab sebagai pusat pendidikan utama

• Halaqah – sistem pengajian tradisional

Istana khalifah sbg tempat rujukan dan

perpustakaan

• Pendidikan di istana khas bagi anak-anak bangsawan

• ULAMA PADA ZAMAN UMAYYAH MEMPUNYAI

(32)

 Sistem penulisan Bahasa Arab lebih sistematik:

• Tanda-tanda bunyi, fathah, dhommah & kasrah

diciptakan.

• Meletakan tanda titik pada huruf-huruf

• Membariskan Al-Quran, ditanwinkan dan tanda

shaddah

• Ilmu tata Bahasa Arab (Nahwu & Sorof) disusun

• Ilmu Falsafah mulai diajarkan pada zaman Umar

(33)

Ulama Sebagai Pendidik

Di Makkah, Abdullah ibn Abbas mengadakan

pengajian tafsir pada setiap hari kamis di sisi Kabah.

Di masjid Basrah, Hassan al-Basri memberi kuliah dalam pelbagai ilmu Islam.

Abul Qassim al-Bulkhi – memiliki sebuah kuttab yang mempunyai 3000 murid. Oleh karena muridnya terlalu banyak, al-Bulkhi telah menggunakan keledai

(34)

GELAR PENDIDIK ISLAM ZAMAN

UMAYYAH

• Muallim – guru yang mengajar anak-anak

• Muaddib – private tutor

• Mudarris – guru mengajar di madrasah

• Ustadz – asal kata Persia bermaksud professor

• Syeikh – ulama yang sudah tua

(35)

KURRIKULUM ZAMAN UMAYYAH

• Al-Quran dan Hadis merupakan pelajaran wajib

• Hafalan al-Quran sangat diutamakan sejak di kuttab (peringkat anak-anak)

(36)

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR

• Tauhid, fiqh, tafsir, hadis, sastra arab, sejarah, qiraat (ilmu membaca al-Quran)

• Ilmu falsafah hanya diajar pada zaman Khalifah Abdul Aziz

(37)

PERKEMBANGAN INTELEKTUAL UMAYYAH

Tulisan Al-Quran dikemas modern

Penulisan Hadist penuh semangat

(38)
(39)

Pada dinasti ini muncul para mujtahid besar dalam bidang Fiqh :

• Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H)

• Malik bin Anas (wafat 179 H)

• Muhammad Idris asy Syafii (105-204H)

• Ahmad bin Muhammad bin Hambal (164-241H)

(40)

TULISAN AL-QURAN

• Menurut satu riwayat, ulama yang pertama yang memberikan baris dan titik pada huruf-huruf al-Quran adalah Hasan Basri atas perintah Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan.

• Hasan al-Basri dibantu oleh Yahya ibn Ya’mura (murid Abu al-Aswad al-Duwali).

(41)

PENULISAN HADITS

• Umar ibn Abdul Aziz adalah khalifah yang

mempelopori penulisan (tadwin) hadits. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm (120H), gabernur Madinah, untuk menulis hadits yang ada dalam hafalan-hafalan penghafal hadits,

(42)

ALIRAN TEOLOGI

• KHAWARIJ

• SYIAH

(43)

ALIRAN FIQH

• Madrasah ar-Ra’yi

• Madrasah al-Hadits

• Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, dalam kitabnya Adab

al-Ikhtilaf fi al-Islam menjelaskan bahwa mazhab fiqh

(44)

Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Abasiyah (750-1258), +- 5 Abad.

Ada

Bab

Tersendiri

(45)

Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Umayyah di

Spanyol (757-1492)

• Berbagai bangunan dengan arsitektur terkenal antara lain istana Al Hambra di Granada, masjid al-Qurthubi. Cordova mampu menerbitkan 400 ribu buku dg berbagai judul (karena mengembangkan teknologi pembuatan kertas).

• Tokoh ilmuwan: Ibnu Bahjah, Ibnu Tufail dan Ibnu Rusyd (Averoes) 1126-1198, seorang filosof dengan bukunya “Cooliget” atau “Kitabujl Kuliyyat” juga seorang faqih dengan bukunya “Bidayatul Mujyahid”.

• Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai “bapak Sosiologi” dengan bukunya “Muqaddimah”, serta Al Arabi seorang filosof sufi besar. Dan tokoh-tokoh hebat lainnya.

• Hal lain adalah berkembangnya industri tambang (besi) serta kulit dan tenun

(46)

andalu

(47)

BIDANG FIKIH

Imam Abu Hanifah

Imam Malik

Abu Huzail Allaf dan al-Nazzam (Mu’tazilah)

(48)

BIDANG HADITS

IMAM BUKHARI

IMAM MUSLIM

IMAM AT-TIRMIDZI IMAM ABU DAWUD

IMAM IBNU MAJAH IMAM AN-NASAI

BIDANG

(49)

BIDANG

-Bidang Ilmu

Pengetahuan-BIDANG

OPTIKA ABU ALI HASAN BIN

(50)

BIDANG

KIMIA JABIR IBNU HAYYAN

BIDANG

ABU RAYHAN AL-BIRUNI

BIDANG FILSAFAT

(51)

Ilmuan Muslim Masa Silam

(52)
(53)
(54)

Referensi

Dokumen terkait

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula pada pemilihan walikota Makassar 2018 di kota Makassar

Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara mahasiswa semester lima program studi

Berdasarkan nilai penjanaan perjalanan yang dikira dalam (a), kira perjalanan yang ditarik dan dihasilkan oleh pembangunan yang dicadangkan di Persimpangan A dan

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Panduan Manajemen Prilaku Siswa. Gania, Penerj.) Jakarta: Erlangga. Perkembangan Peserta Didik. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta:

Next we’ll see what happens when we apply a single transition to an element with multiple changes, and how to use multiple transitions together to subtly improve our animation..

Kontribusi Ḥasan al-Baṣrī dalam menjaga sunnah Rasulullah ﷺ sangat besar, namanya kerap tergabung dalam rantai sanad periwayatan, lembar-lembar al-kutub al-tis’ah

Pada 1130, Ibn Tumart digantikan oleh sahabat sekaligus jenderalnya, ‘Abd al- Mu’min ibn ‘Ali, anak seorang pembuat tembikar dari suku Zanatah, yang menjdai khalifah- pendiri

Dari penelitian yang dilakukan didapatlah hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan uji ANAVA 2 jalur yaitu keterampilan proses sains siswa yang

hygiene, totally filled packages for high product quality a n d good distribution, and head space possibility using inert gas injection that enable shaking, better

[r]

Penelitian ini menitik beratkan pada masalah bagaiman sistem penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dan apa kelebihan dan kelemahan sistem yang diterapkan oleh

hal ini dikarenakan oleh protokol SSL yang terdapat pada OpenVPN, akan tetapi throughput yang dihasilkan oleh PPTP maupun OpenVPN terlihat lebih kecil dari pengujian

daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat merupakan data kategori

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Metode ANP dan AHP Dalam Pemilihan

Wallpaper yang di tawarkan di toko wallpaper Tangerang memang sangat banyak sekali baik yang murah atau mahal sekali pun untuk itu sebaiknya anda bisa mencari harga yang sesuai

Langkah 6 Nilai N yang di luar kriteria (di luar angka 0 sampai 100) yang mungkin salah input seperti terketik angka di atas 100 atau mungkin juga terketik dengan

Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, peng- himpunan, dan pembukuan hadis Nabi Mu- hammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari khalifah Umar ibn Abd al-Aziz,

Berdasarkan hasil penelitian pada keempat partisipan dapat disimpulkan bahwa semua partisipan saat ini tidak mengalami dengan persepsi citra diri, beberapa faktor

[r]

cake , cup cake chochip, dan brownies with pound cake. Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret-juni 2012 di Lab. Boga dan dirumah peneliti. Metode yang digunakan

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran* Indikator Pencapaian Kompetensi Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk Instrumen Contoh

Penggunaan algoritma Least Mean Square (LMS) pada penelitian ini berfungsi sebagai beamformer untuk mensimulasikan model isotropic adaptive rectangular antenna array

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Uji Efek Antibakteri Jintan Hitam dan Madu terhadap Pseudomonas aeruginosa pada Otitis Media Supuratif Kronis secara in vitro”.. Dalam