Materi PAI Kelas 9 SMP/MTs Semester 1/2 Lengkap Bab 1 Al Qur

10  23  Download (0)

Teks penuh

(1)

Al-Qur ’an

Sur ah At Tin

Al-Qur’an adalah kitab yan g berisi firm an -firm an Allah swt. yan g di dalam n ya m em uat ten tan g perin tah, laran gan , dan cerita. M e m b a ca Al- Qu r ’a n s a n ga t b a n ya k m a n fa a t n ya a n t a r a la in m e n ye ju k k a n h a t i d a n p ik ir a n , m e n a m b a h wa wa s a n , s e r t a m en d a p a t p a h a la d a r i Alla h swt . Oleh ka r en a it u , p a r a siswa diharapkan un tuk selalu m em baca Al-Qur’an setiap saat.

Set elah m em p elajar i bab in i, siswa d ih ar ap kan d ap at m em baca Al-Qu r ’an Su r a h At - Tin d en ga n t a r t il, d a p a t m en yeb u t ka n a r t i, d a n m en jela s ka n m a kn a Q.S. a t -Tin .

1

T u j u an Pem bel aj ar an

Aspek Al-Qur ’an

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar 1.1 Ibu sangat berperan dalam pembinaan keimanan anggota keluarga

(2)

1. Apa yan g dilakukan ibu pada gam bar tersebut?

2. Apa m an faat yan g diperoleh an ak setelah belajar m em baca Al-Qu r ’an ?

3. Apa isi secara um um yan g terdapat dalam Al-Qur’an ? 4 . J elaskan apa m akn a yan g terkan dun g dalam surah at-Tin ?

Sebelu m m em baca Al-Qu r ’an , kit a h ar u s m em ah am i ilm u tajwid yaitu ilm u yan g m en jelaskan ten tan g tata car a m em baca Al-Qu r ’a n . Mem b a ca Al-Qu r ’a n seca r a t a r t il ya kn i m em b a ca Al-Qur’an secara teran g, teratur, dan tidak terburu-buru.

Su r ah at-Tin ter d ir i atas 8 ayat, ter m asu k golon gan Su r ah Makkiyah, diturunkan sesudah surah al-Buruj. Nama at-Tin diambil dari kata at-tin ’ yan g artin ya buah tin .

1. Bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m(i). 2. Wat-t³ni waz-zaitμn(i).

3. Wa ¯μri s³n³n(a).

4. Wa h±©al-baladil-am³n(i).

5. Laqad khalaqnal-ins±na f³ a¥sani taqw³m(in). 6. ¤umma radadn±hu asfala s±fil³n(a).

7. Illal-la©³na ±manμ wa ‘amilu£-£±li¥±ti falahum ajrun gairu mamnμn(in).

8. Fam± yuka©©ibuka ba‘du bid-d³n(i). 9. Alaisall±hu bi’a¥kamil-¥±kim³n(a).

(3)

Pelajarilah buku tajwid agar kam u dalam m em baca Q.S. at-Tin

8. Bukan kah Allah hakim yan g palin g adil?

(4)

= dem i

radad n±hu = kem balikan dia

= ke tem pat

wa ‘amilu m en ger jakan

= kebajikan

£±li¥±ti

= m aka m er eka

(5)

= m en dapat pah ala

ajrun ya n g

= Tidak

gairu

= putus-putusn ya

mamnμn(in)

= m aka apa

fam±

= yan g m en yebab

yuka©©ibuka kan m en dusta-ka n m u

= setelah (datan g

ba‘du keteran gan rasul

= ten tan g

bid-d³n pem balasan

= bu kan kah

alaisa

= Allah

All±hu

= H akim

bi’a¥kami

= yan g

seadil-¥±kim³n(a) adiln ya

Se t e la h k a lia n m e n ge t a h u i a r t i Q.S. a t - Tin , m e n u r u t pen dapatm u apa m akn a yan g terkan dun g di dalam Surah tersebut?

Makn a yan g dapat diam bil dari Q.S. at Tin an tara lain :

1. Man u sia m er u p akan m akh lu k t er baik yan g d ijad ikan oleh Allah swt., baik jasm an iah m aupun rohan iah.

2. J ika m an usia tidak berim an dan beram al saleh, m aka m an usia m en jadi m akh luk yan g am at ren dah .

3. Man u sia yan g ber im an d an ber am al saleh akan m en d ap at pahala yan g tiada putus-putusn ya yaitu surga.

4 . Allah swt. m erupakan hakim yan g seadil-adiln ya.

(6)

K er jakan di buku tugasm u!

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Man usia m erupakan m akh luk yan g sebaik-baikn ya. Kalim at tersebut diteran gkan dalam surah ....

a . az-Zar iyat c. ad -Du h a

b. al-Zalzalah d. at-Tin

U ji K om petensi

. .

. .

Cob a r esa p ila h m a kn a su r a h a t -Tin t er seb u t kem u d ia n kem b a lika n p a d a d ir i ka lia n , ja n ga n la h ka lia n m en ja d i m a n u sia ya n g ser en d a h -r en d a h n ya t a p i ja d ila h m a n u sia yan g tin ggi derajatn ya di sisi Allah swt.

1. Surah at-Tin m erupakan surah Makkiyah , yaitu surah yan g diturun kan di kota m ekah.

2. Surah at-Tin terdiri dari delapan ayat.

3. I si d a r i su r a h a t -Tin a d a la h b a h wa m a n u sia m er u p a ka n m akh luk yan g baik, tetapi juga bisa m en jadi m akh luk yan g ren dah jika m an usia tidak berim an dan beram al saleh.

T u gas

(7)

2. J ika m an usia berim an dan beram al saleh , m aka balasan n ya adalah pahala ....

a . tiada putus-putusn ya b. sesuai kein gin an n ya c. san gat besar

d. terbatas

3.

Lafaz yan g ben ar pada ayat di atas adalah .... a . wah adiyil am in

b. wah udalil am in c. wah azal baladil am in d. wah ad al wal am in

4 . Bun yi ayat kedua dari Q.S. at-Tin adalah ....

a . c.

b. d.

5. Man usia akan dijadikan m akh luk yan g seren dah -ren dah n ya jika m an usia tidak m au ....

a . berim an dan beram al saleh b. sedekah dan zakat

c. Beram al saleh dan sedekah d. Berbuat jahat

6. kelan jutan ayat tersebut adalah ....

a .

b.

c.

d.

7.

Arti ayat di atas adalah .... a . Kam i telah m en ciptakan b. kem udian Kam i kem balikan c. pahala yan g tiada putus-putusn ya

(8)

d. dalam ben tuk yan g sebaik-baikn ya

10 . Allah swt. m erupakan h akim yan g seadil-adiln ya dijelaskan dalam Q.S. at-Tin ayat ....

a . m anusia akan dikem balikan ke tem pat serendah-ren dahn ya b. m an usia dijadikan ben tuk yan g sebaik-baikn ya

c. m an usia m en dustakan terhadap utusan Allah d. Allah swt. m erupakan hakim yan g palin g adil

12. Mem baca Al-Qur’an den gan tartil m aksudn ya ....

a . m em b a ca AlQu r ’a n seca r a t er a n g, t er a t u r , p er la h a n -lahan , dan tidak terburu-buru

b. m em baca Al-Qu r ’an secar a t er bu r u -bu r u yan g p en t in g ben ar

c. m em baca Al-Qur’an harus dilakukan setiap hari

(9)

d. bukit Sin ai, Al Qur’an , dan kota Mekah

14 .

Ayat di atas m en jelaskan ten tan g ....

a . m an usia akan dikem balikan pada tem pat yan g seren dah-r en d ah n ya

b. Alla h s wt . m en cip t a ka n m a n u s ia d a la m b en t u k ya n g sebaik-baikn ya

c. oran g yan g berim an dan beram al saleh akan m en dapat pahala yan g terus m en erus

d. Allah swt. m erupakan hakim yan g seadil-adiln ya

15. Dalam surah at-Tin dijelaskan ten tan g tem pat yan g seren dah-ren dahn ya bagi oran g-oran g yan g berbuat kejahatan dan tidak berim an adalah ....

a . n er aka b. pen jara c. ku bu r an d. p em bu an gan

B. I silah titik-titik di bawah ini dengan benar !

1. Makhluk yan g diciptakan yan g palin g baik adalah ....

2. Lafaz Q.S. at-Tin ayat 3 adalah ....

3. H akim yan g palin g adil adalah ....

4 . Oran g yan g tidak berim an di akhirat tem patn ya ....

5. Dalam m em baca Al-Qur’an hen dakn ya dilakukan secara ....

6. Surah at-Tin di dalam Al-Qur’an m erupakan surah n om or ....

7. artin ya ....

8. Bacaan terdapat pada ayat ....

(10)

10 . Dalam surah at-Tin ayat 2 Allah swt. bersum pah dem i ....

C. Jaw abl ah per tan yaan di baw ah i n i den gan

ben ar !

1. Men ga p a m a n u sia b isa t u r u n d er a ja t n ya m en ja d i sa n ga t ren dah ?

2. Ben a r ka h m a n u sia d icip t a ka n Alla h swt . d en ga n seb a ik-baikn ya ben tuk? J elaskan alasan n ya!

3. Surah at-Tin term asuk surah Makiyah, jelaskan ! 4 . J elaskan m an faat m em baca Al-Qur ’an !

Figur

Gambar 1.1 Ibu sangat berperan dalam pembinaan keimanan anggota keluarga

Gambar 1.1

Ibu sangat berperan dalam pembinaan keimanan anggota keluarga p.1

Referensi

Memperbarui...