• Tidak ada hasil yang ditemukan

Inter-agency field manual on reproductive health in humanitarian settings: 2010 revision for field-testing - Welcome to the Inter-agency Working Group (IAWG)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Inter-agency field manual on reproductive health in humanitarian settings: 2010 revision for field-testing - Welcome to the Inter-agency Working Group (IAWG)"

Copied!
24
0
0

Teks penuh

(1)

*VU[LU[Z

05;96+<*;065

6)1,*;0=,:

796.9(4405.

5LLKZHZZLZZTLU[

/PNOX\HSP[`MHTPS`WSHUUPUNZLY]PJLZ

*VU[YHJLW[P]LSVNPZ[PJZ

6WWVY[\UP[PLZMVYMHTPS`WSHUUPUNZLY]PJLZ

/\THUYLZV\YJLZ

0UMVYTH[PVULK\JH[PVUHUKJVTT\UPJH[PVU

;YHPUPUNVMZLY]PJLWYV]PKLYZ

-HTPS`WSHUUPUNZLY]PJLWYV]PZPVU

-HTPS`WSHUUPUNTL[OVKZ

7VZ[WHY[\TMHTPS`WSHUUPUN

-HTPSP`WSHUUPUNMVYWLVWSLSP]PUN^P[O/0= 0UMLY[PSP[`

4HSLPU]VS]LTLU[PUMHTPS`WSHUUPUNWYVNYHTTLZ

(K]VJHJ`

/<4(590./;:(5+3,.(3*65:0+,9(;065:

/\THUYPNO[ZZ[HUKHYKZ

*OHSSLUNLZHUKVWWVY[\UP[PLZ

4650;6905.

-<9;/,99,(+05.

(SSWLVWSLOH]L[OLYPNO[[VMHTPS`WSHUUPUN

ZLY]PJLZHUKPUMVYTH[PVU

0U[YVK\J[PVU

-HTPS`WSHUUPUN-7HSSV^ZPUKP]PK\HSZHUKJV\WSLZ[VHU[PJPWH[LHUKH[[HPU[OLPYKLZPYLK U\TILYVMJOPSKYLUHUK[OLZWHJPUNHUK[PTPUNVM[OLPYIPY[OZ0[PZHJOPL]LK[OYV\NO\ZL VMJVU[YHJLW[P]LTL[OVKZHUK[OL[YLH[TLU[VMPU]VS\U[HY`PUMLY[PSP[`(^VTHU»ZHIPSP[`[V ZWHJLHUKSPTP[OLYWYLNUHUJPLZOHZHKPYLJ[PTWHJ[VUOLYOLHS[OHUK^LSSILPUNHZ^LSS HZVU[OLV\[JVTLVMLHJOWYLNUHUJ`

;OL\ZLVM-7TL[OVKZOHZ[OLWV[LU[PHS[VH]LY[VMHSSTH[LYUHSKLH[OZHUKULHYS` VMJOPSKOVVKKLH[OZ^OPSLH[[OLZHTL[PTLKLJYLHZPUNYH[LZVMWV]LY[`HUKO\UNLY

-HTPS`

7SHUUPUN

*/(7;,9-0=,

(2)

-HTPS`7SHUUPUN

(KKP[PVUHSS`[OL\ZLVM-7TL[OVKZJVU[YPI \[LZ[V^VTLU»ZLTWV^LYTLU[ZJOVVSPUN HUKLJVUVTPJZ[HIPSP[`+\L[V[OLOLHS[O YPZRZVMWYLNUHUJ`ZL_\HSS`[YHUZTP[[LK PUMLJ[PVUZ:;0ZPUJS\KPUN[OLO\THUPT T\UVKLÄJPLUJ`]PY\Z/0=HUK\UZHML HIVY[PVU\UWYV[LJ[LKHUK\UZHMLZL_PZ [OLZLJVUKTVZ[PTWVY[HU[YPZRMHJ[VYMVY KPZHIPSP[`HUKKLH[OPU[OL^VYSK»ZWVVYLZ[ JVTT\UP[PLZ-7TL[OVKZHYLZHMLLMMLJ[P]L HUKPUL_WLUZP]L[VWYV]PKL

6IQLJ[P]LZ

;OLVIQLJ[P]LZVM[OPZJOHW[LYHYL[V!

‹ WYV]PKLN\PKHUJLMVY9/WYVNYHTTL THUHNLYZHUKZLY]PJLWYV]PKLYZVU -7ULLKZTL[OVKZLMMLJ[P]LULZZHUK [OLPYHWWYVWYPH[LULZZPUO\THUP[HYPHU ZL[[PUNZ"

‹ KLZJYPILMHJ[VYZULJLZZHY`[VLZ[HISPZO -7ZLY]PJLZPUJS\KPUNULLKZHZZLZZ TLU[ZJVVYKPUH[PVUWSHUUPUNPTWSL TLU[H[PVUTVUP[VYPUNHUKYL]PL^

7YVNYHTTPUN

;OLHMMLJ[LKWVW\SH[PVUIV[OTHSLZHUK MLTHSLZT\Z[ILPU]VS]LKPUHSSHZWLJ[ZVM -7WYVNYHTTPUNPUJS\KPUN]VS\U[LLYPZT HUKJOVPJL9LSPNPV\ZHUKJVTT\UP[`SLHK LYZZOV\SKHSZVILPU]VS]LK[VLUZ\YL[OH[ ZLY]PJLZHYLJ\S[\YHSS`HWWYVWYPH[L

;OLZP[\H[PVUPU[OLHMMLJ[LKWVW\SH[PVU»Z YLNPVUVYJV\U[Y`VMVYPNPUPZHUPTWVY[HU[ MHJ[VYPUÅ\LUJPUNL_WLJ[H[PVUZWLYJLP]LK ULLKZHUKKLTHUKMVYMHTPS`WSHUUPUN 3H^ZPUMYHZ[Y\J[\YLYLSPNPV\ZHUKL[OPJHS ]HS\LZJ\S[\YHSIHJRNYV\UKZHUK[OLJVT WL[LUJPLZHUKZRPSSZVMOLHS[OJHYLWYV]PKLYZ

MYVT[OLOVZ[JV\U[Y`OH]LHUPTWVY[HU[ LMMLJ[VU[OLZLY]PJLZ[OH[JHUILVMMLYLK

([[OLVUZL[VM[OLO\THUP[HYPHUYLZWVUZL ZVTL^VTLUTH`ZLLR[VJVU[PU\L\Z PUNHJVU[YHJLW[P]LTL[OVK[OH[[OL`\ZLK ILMVYL[OLJYPZPZ(S[OV\NOJVTWYLOLUZP]L -7WYVNYHTTPUNPZUV[WHY[VM[OL4PUPT\T 0UP[PHS:LY]PJL7HJRHNL40:7P[PZPTWVY [HU[[VTHRLIHZPJJVU[YHJLW[P]LTL[O VKZH]HPSHISL[VTLL[^VTLU»ZKLTHUKZ MVYJVU[PU\LKMHTPS`WSHUUPUN*VUKVTZ ZOV\SKILTHKLH]HPSHISLMYVT[OLZ[HY[VM [OLYLZWVUZL[VWYL]LU[[YHUZTPZZPVUVM :;0ZPUJS\KPUN/0=HUK\U^HU[LKWYLN UHUJ`ZLL*OHW[LY!4PUPT\T0UP[PHS :LY]PJL7HJRHNL

6UJL[OLZP[\H[PVUZ[HIPSPaLZ^VTLUHUK [OLPYWHY[ULYZTH`^HU[[VZ[HY[JOHUNL VYKPZJVU[PU\LHJVU[YHJLW[P]LTL[OVK -7JV\UZLSSPUNT\Z[WYLJLKL-7TL[OVK WYV]PZPVUHUKT\Z[YLHSPZ[PJHSS`YLÅLJ[[OL TL[OVKZH]HPSHISLZPUJLHM\SSYHUNLVM-7 ZLY]PJLZTH`UV[ILH]HPSHISL\U[PSSH[LYPU [OLWYVNYHTTL

,]LY`-7JSPLU[OHZ[OLYPNO[[VJVUÄKLU[PHS P[`HUKWYP]HJ`HUK[V]VS\U[HYPS`JOVVZLH TL[OVK*VU[YHJLW[P]LTL[OVKZHYLJVT TVUS`\ZLKI`^VTLU"OV^L]LYTLUHYL MYLX\LU[S`[OLKLJPZPVUTHRLYZ^P[OPU[OL MHTPS`/LUJLTLUZOV\SKILNP]LUHWWYV WYPH[LPUMVYTH[PVUHUKLUJV\YHNLK[V[HRL HUHJ[P]LYVSLPU[OL-7KLJPZPVUTHRPUN WYVJLZZ;OPZ^PSSOLSWLUZ\YL[OH[QVPU[ YLZWVUZPIPSP[`PZ[HRLUMVY-7KLJPZPVUZHUK TH_PTPaLHJJLW[HUJLVM[OLWYVNYHTTL ^P[OPU[OLJVTT\UP[`(UL_JLW[PVU^V\SK IL^OLYLPU]VS]PUN[OLTHU^V\SKJVTWYV TPZL[OLZHML[`VM[OL^VTHU

(3)

MLYLU[MYVT[OVZL\ZLKPU[OLOVZ[JV\U[Y`/VZ[ JV\U[Y`WYV[VJVSZULLK[VILMVSSV^LKHS[OV\NO ZVTLULNV[PH[PVU[HRPUNPU[VHJJV\U[PU[LYUH [PVUHSZ[HUKHYKZTH`ILULJLZZHY`^OLYLKPMMLY LUJLZL_PZ[

5LLKZHZZLZZTLU[

0UJVVYKPUH[PVU^P[OV[OLYOLHS[OHJ[VYZ[OYV\NO [OLOLHS[OJS\Z[LYJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTJVS SLJ[IHJRNYV\UKPUMVYTH[PVUVUYLWYVK\J[P]L OLHS[O9/MYVT[OLHMMLJ[LKJVTT\UP[`:V\YJ LZMVY[OPZPUMVYTH[PVUPUJS\KL[OL4PUPZ[Y`VM /LHS[O46/<5(0+:<5-7(>/6YLSPNPV\Z HUKJVTT\UP[`SLHKLYZHUKV[OLYNV]LYUTLU[HS HUKUVUNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZ[OH[^VYRPUYL WYVK\J[P]LOLHS[OHUKVYMHTPS`WSHUUPUN(NLUJ` OLHKX\HY[LYZVYYLNPVUHSVMÄJLZJHUHZZPZ[`V\PU VI[HPUPUN[OPZPUMVYTH[PVU

*VUK\J[HYL]PL^VMUH[PVUHST\S[PSH[LYHSVY IPSH[LYHS-7HNLUJPLZHUKVYWYVNYHTTLZPUWSHJL WYPVY[V[OLJYPZPZVYPU[OLJV\U[Y`VMVYPNPUPUJHZL VMKPZWSHJLTLU[PUVYKLY[VÄUKVWWVY[\UP[PLZMVY JVSSHIVYH[PVUHUK[VPKLU[PM`HU`KPMMLYLUJLZPU WYV[VJVSZ[OH[ULLK[VILYLZVS]LK(U`ZLY]PJLZ [OH[HYLTHKLH]HPSHISLT\Z[ILH]HPSHISL[VIV[O [OLHMMLJ[LKWVW\SH[PVUHUK[OLOVZ[JVTT\UP[`

;V\UKLYZ[HUK[OLULLKHUKKLTHUKMVYMHTPS` WSHUUPUNHTVUN[OLHMMLJ[LKWVW\SH[PVU!

‹ 0U]LZ[PNH[LJVTT\UP[`HUKJ\S[\YHSILSPLMZ HUKH[[P[\KLZ[V^HYKZJVU[YHJLW[PVU ‹ (ZZLZZWV[LU[PHSWYV]PKLYZ»JVTWL[LUJPLZ

VMJVU[YHJLW[PVUWYV]PZPVUPUJS\KPUN[YHKP [PVUHSTL[OVKZ

‹ .H[OLYPUMVYTH[PVUVUJVU[YHJLW[P]LWYL]H SLUJLI`TL[OVK

‹ =LYPM`H]HPSHIPSP[`VMZ\WWSPLZHUKJVU[PU\P[` VMZ\WWSPLZ

‹ +L[LYTPULH]HPSHIPSP[`HUKM\UJ[PVUHSP[`VM L_PZ[PUNMHJPSP[PLZ

7YVOPIP[PVUZYLSPNPV\ZILSPLMZVY[OLYLM\ZHS[V YLJVNUPaL^VTLU»ZYLWYVK\J[P]LYPNO[ZTH` WYV]VRLVWWVZP[PVU[VMHTPS`WSHUUPUN:LLR[OL Z\WWVY[VM[OLJVTT\UP[`HUKJVTT\UP[`HUK

YLSPNPV\ZSLHKLYZMVYHU0UMVYTH[PVU,K\JH[PVU HUK*VTT\UPJH[PVU0,*JHTWHPNULTWOH ZPaPUNIPY[OZWHJPUNZHMLTV[OLYOVVKHUK[OL OLHS[OVM^VTLU(SZVPU]VS]LTLTILYZVM[OL JVTT\UP[`TLU^VTLUHUKHKVSLZJLU[ZHUK JVTT\UP[`SLHKLYZPUZL[[PUN\W-7ZLY]PJLZ >P[OV\[[OLPYZ\WWVY[[OL-7ZLY]PJLZWYV NYHTTLTPNO[YPZRJVTT\UP[`JLUZ\YL

/VSKKPZJ\ZZPVUZ^P[OTLU^VTLUPUJS\KPUN SLHKLYZ[YHKP[PVUHSOLHSLYZ[YHKP[PVUHSIPY[OH[ [LUKHU[Z;)(ZHKVSLZJLU[ZHUKSVJHSVYNHUP aH[PVUZ[VVI[HPUZ\NNLZ[PVUZVU[OLSVJH[PVUZVM ZLY]PJLKLSP]LY`WVPU[Z"[PTPUNVMZLY]PJLZH[[OL OLHS[OMHJPSP[PLZ"HUKSL]LSVMWYP]HJ`HUKJVUÄ KLU[PHSP[`ULLKLK[VLUZ\YLTH_PT\T\ZLHUK HJJLW[HIPSP[`/VSKKPZJ\ZZPVUZ^P[OTLUHUK ^VTLUZLWHYH[LS`KLWLUKPUNVUJ\S[\YHSHUK SVJHSUVYTZLNMVJ\ZNYV\WVMHSVJHS^VTLU»Z NYV\W

9/WYVNYHTTLTHUHNLYZHUKZLY]PJLWYV]PKLYZ T\Z[HSZVILMHTPSPHY^P[OUH[PVUHSSLNPZSH[PVUHUK WVSPJPLZPU[OLJV\U[YPLZPU^OPJO[OL`HYL^VYRPUN VU[OLMVSSV^PUNPZZ\LZYLSH[LK[VMHTPS`WSHUUPUN!

‹ >OH[HYL[OLSH^ZHUKWVSPJPLZVUHJJLZZ[V MHTPS`WSHUUPUNPUMVYTH[PVUHUKZLY]PJLZ&

(YL[OLYLSH^ZVYWVSPJPLZYLSH[PUN[V \UP]LYZHSHJJLZZ[V-7PUMVYTH[PVUHUK ZLY]PJLZ&

(YL[OLYLSH^ZVYWVSPJPLZYLZ[YPJ[PUN HJJLZZVMZVTLWLVWSLHKVSLZJLU[Z

,TLYNLUJ`*VU[YHJLW[P]L7PSSZ,*7ZHYLH IHJR\WTL[OVKMVYJVU[YHJLW[P]LLTLYNLU JPLZ^OPJO^VTLUJHU\ZL^P[OPU[OLÄYZ[ Ä]LKH`ZHM[LY\UWYV[LJ[LKPU[LYJV\YZL[V WYL]LU[HU\U^HU[LKWYLNUHUJ`:LY]PJLWYV ]PKLYZT\Z[ILH^HYL[OH[,*7ZKVUV[JH\ZL HIVY[PVU,*7ZWYL]LU[V]\SH[PVUHUKHYLUV[ LMMLJ[P]LVUJL[OLWYVJLZZVMPTWSHU[H[PVUOHZ ILN\U,*7ZKVUV[HMMLJ[HUHSYLHK`L_PZ[PUN WYLNUHUJ`:LLHSZVWHYHNYHWO ILSV^ HUK*OHW[LYWHYHNYHWO

(4)

\UTHYYPLK^VTLUL[J[V-7PUMVYTH[PVU VYZLY]PJLZ&

(YL[OLYLSH^ZVYWVSPJPLZVU[OLWYV]PZPVU VMLTLYNLUJ`JVU[YHJLW[P]LWPSSZ,*7Z& /V^HYL,*7ZTHKLH]HPSHISL[V^VTLU& ‹ (YL[OLYLYLX\PYLTLU[ZMVYTHYP[HSWHYLU

[HSVYN\HYKPHUHWWYV]HSMVYKLSP]LY`VM-7 PUMVYTH[PVUHUKZLY]PJLZ[VHKVSLZJLU[Z& 0Z[OLL]VS]PUNJHWHJP[`HUKILZ[PU[LYLZ[VM HKVSLZJLU[Z[HRLUPU[VJVUZPKLYH[PVUPUSH^Z VYWVSPJPLZYLN\SH[PUNHKVSLZJLU[Z»HJJLZZ [V-7PUMVYTH[PVUHUKZLY]PJLZ&

‹ (YL[OLYLZWV\ZHSHWWYV]HSVYV[OLYZ[H[\Z YLX\PYLTLU[ZHNLU\TILYVMJOPSKYLUMVY ^VTLU[V\UKLYNVZ[LYPSPaH[PVUVYHJJLZZ V[OLYRPUKZVM-7ZLY]PJLZ&

/PNOX\HSP[`MHTPS`WSHUUPUN

ZLY]PJLZ

/PNOX\HSP[`-7ZLY]PJLZTLL[PUKP]PK\HSZ»HUK JV\WSLZ»ULLKZH[L]LY`Z[HNLVM[OLPYYLWYVK\J [P]LSP]LZ[OYV\NOWYV]PKPUNVWWVY[\UP[PLZMVY THRPUNPUMVYTLKKLJPZPVUZHYHUNLVMTL[OVKZ

)V_!/PNOX\HSP[`-HTPS`7SHUUPUN

/PNOX\HSP[`-7TLHUZ[OH[!

‹ :LY]PJLZHYLJVU]LUPLU[HJJLZZPISLHUKHJJLW[HISL[VJSPLU[Z

‹ *VUÄKLU[PHSP[`VMPUMVYTH[PVUHUKWO`ZPJHSWYP]HJ`PZLUZ\YLK

‹ 7YV]PKLYZHYL[YHPULKHUKJVTWL[LU[[VWYV]PKLHWWYVWYPH[LJV\UZLSSPUN[VJSPLU[ZHUK[HRL Z\MÄJPLU[[PTL[VKVZV

‹ 7YV]PKLYZOH]L[OLULJLZZHY`[LJOUPJHSZRPSSZHUKOH]LHJJLZZ[VZLY]PJLKLSP]LY`N\PKLSPULZ WYV[VJVSZHUKHZ\Z[HPUHISLZ\WWS`VM-7JVTTVKP[PLZ

‹ (YHUNLVM-7TL[OVKZPZH]HPSHISL

‹ *SPLU[Z»ULLKZHYLHZZLZZLK

‹ 0UMVYTLKJOVPJLPZLUZ\YLK!JVTWSL[LHUKHJJ\YH[LPUMVYTH[PVUHIV\[H]HPSHISLTL[OVKZPZ VMMLYLK

‹ 4L[OVKZWLJPÄJJV\UZLSSPUNPZJVUK\J[LK

‹ :[HUKHYKZYLJVTTLUKLKI`UH[PVUHSVYPU[LYUH[PVUHSWYV[VJVSZHYLTHPU[HPULK

‹ (SSWYVJLK\YLZHYLWLYMVYTLKI`[YHPULKWLYZVUULSHJJVYKPUN[VZLY]PJLKLSP]LY`N\PKLSPULZ

‹ *SPLU[ZHYLYLZ\WWSPLK^P[O[OLPYTL[OVKVMJOVPJLPUH[PTLS`THUULYTHUHNLTLU[VM JVTWSPJH[PVUZPZLUZ\YLKHUK^OLUHJSPLU[^HU[Z[VZ^P[JOTL[OVKZHS[LYUH[P]LVW[PVUZ HYLVMMLYLK

(5)

[VJOVZLMYVTZHMLWYVJLK\YLZHUKJVU[PU\P[` VMZLY]PJLZ:LY]PJLWYV]PKLYZZOV\SKWYV]PKL JSPLU[Z^P[OHJJ\YH[LHUKJVTWSL[LPUMVYTH[PVU HSSV^PUN^VTLUHUKTLU[V]VS\U[HYPS`ZLSLJ[H TL[OVK[OH[Z\P[Z[OLPYULLKZ

*VU[YHJLW[P]LSVNPZ[PJZ

([[OLVUZL[VM[OLO\THUP[HYPHUYLZWVUZL LUZ\YLZLY]PJLWYV]PKLYZJHUYLZWVUK[V[OL KLTHUKMVYJVU[YHJLW[P]LJVU[PU\H[PVU)HZPJ JVU[YHJLW[P]LTL[OVKZHYLPUJS\KLKPU[OL0U[LY (NLUJ`9/2P[ZZLL*OHW[LY!40:7WHYHNYHWO W6UJL[OL40:7PZPTWSLTLU[LK JSPLU[ZT\Z[OH]LHJJLZZ[V-7JV\UZLSSPUNHUK ZLY]PJLZHUKILWYV]PKLK^P[O[OLJVU[YHJLW[P]L TL[OVKVM[OLPYJOVPJL(KKP[PVUHSJVU[YHJLW[P]L

Z[VJRZHUKH^PKLYYHUNLVMTL[OVKZMVYJVT WYLOLUZP]L-7WYVNYHTTPUNT\Z[ILVYKLYLK(Z ZVVUHZWVZZPISLTV]LMYVTVYKLYPUNRP[Z[VHU PU[LNYH[LKSVNPZ[PJZZ`Z[LTIHZLKVUKLTHUK[V LUZ\YLZ\Z[HPULKH]HPSHIPSP[`VMHYHUNLVMTL[O VKZHUK[VH]VPK^HZ[HNL

;YHPUVYOPYLZ[HMM^P[OZ\WWS`JOHPUTHUHNLTLU[ ZRPSSZ[VLUZ\YL[PTLS`VYKLYPUNHUKH]VPKZ[VJR V\[Z0U]LZ[PNH[LSVJHSZ\WWS`JOHUULSZHUKPM [OLZLHYLPUHKLX\H[LZ\WWSPLZZOV\SKILVI [HPULK[OYV\NOVMÄJPHSZ\WWSPLYZVY^P[OZ\WWVY[ MYVT<5-7(<5/*9VY>/6;OLZLHNLUJPLZ JHUMHJPSP[H[L[OLW\YJOHZLVMI\SRX\HU[P[PLZVM NVVKX\HSP[`JVU[YHJLW[P]LZH[SV^JVZ[[VH]VPK Z[VJRV\[Z3VJH[LZ\WWSPLZHZJSVZL[V[OLHM MLJ[LKWVW\SH[PVUHZWVZZPISL

)V_!)HZPJ:[LWZ[V4HUHNL:[VJRZVM*VU[YHJLW[P]LZ

‹ :LSLJ[JVU[YHJLW[P]LTL[OVKZ)HZL[OLZLSLJ[PVUVM[OLYHUNLVMTL[OVKZVU!WHZ[\ZL ^P[OPU[OL[HYNL[JVTT\UP[`HUKJVU[PU\PUN\ZLYZ"WYV]PKLYZ»ZRPSSZ"SVJHSWYHJ[PJLSH^HUK J\S[\YL"HUK[OLVWWVY[\UP[`[VVMMLYJSPLU[ZHJOVPJL

‹ *HSJ\SH[LWYVJ\YLTLU[X\HU[P[PLZ)HZLPUP[PHSLZ[PTH[LZIHZLKVUSVJHS4PUPZ[Y`VM/LHS[O 4V/KH[HHUKSH[LYMYVTKH[HNLULYH[LK^P[OPU[OLKPZWSHJLKWVW\SH[PVU9L]PL^WYVNYHT TPUNHUKWYVJ\YLTLU[WSHUZYLN\SHYS`ZV[OH[X\HU[P[PLZJHUILHKQ\Z[LK[VYLÅLJ[[OLULLKZ VM[OLWVW\SH[PVU^OPJOTH`JOHUNLYHWPKS`PUZPaLHUKJVTWVZP[PVU

‹ :L[\WHYLJVYKRLLWPUNZ`Z[LT:L[\WHZ`Z[LT[OH[JVSSLJ[ZSVNPZ[PJZKH[HMYVTZLY]PJL KLSP]LY`WVPU[ZHUKYLWVY[ZTVU[OS`VYX\HY[LYS`[V[OLHNLUJ`YLZWVUZPISLMVYYLZ\WWS`;OL KH[H[VILJVSSLJ[LKHUKYLWVY[LKZOV\SKPUJS\KL!

Z[VJRVUOHUKH[[OLMHJPSP[`

SVZ[KHTHNLKVYL_WPYLKWYVK\J[ZHUK

JVUZ\TW[PVUYH[LVMJVUZ\TW[PVUVMLHJOWYVK\J[

‹ +L]LSVWSVNPZ[PJZTHUHNLTLU[WYVJLK\YLZ+L]LSVWWYVJLK\YLZ[VLMÄJPLU[S`THUHNL JVU[YHJLW[P]LWYVJ\YLTLU[HUKPU]LU[VY`JVU[YVSZ[VYHNL[YHUZWVY[H[PVUHUKKPZ[YPI\[PVU 9LN\SHYYLWVY[PUNHUKKPZ[YPI\[PVUZJOLK\SLZHYLHJYP[PJHSJVTWVULU[VM[OLZLWYVJLK\YLZ >P[OV\[[PTLS`PUMVYTH[PVUVUZ\WWS`SL]LSZHUKJVUZ\TW[PVUKPZ[YPI\[PUNHKLX\H[LX\HU[P [PLZVMJVU[YHJLW[P]LZ[VZLY]PJLWYV]PKLYZILJVTLZSLZZSPRLS`(]VPK\UKLYVYV]LYZ\WWS` I`JHYLM\SVYNHUPaH[PVUVM[OLSVNPZ[PJZ(WWVPU[HZ\WLY]PZVY^P[OZLJVUKHY`WLYZVUPUWSHJL ^OVHZZ\TLZ[OLZLZWLJPÄJYLZWVUZPIPSP[PLZ

(6)

6WWVY[\UP[PLZMVY-7ZLY]PJLZ

+LZPNU-7ZLY]PJLZZV[OH[[OL`HYLHJJLZZPISL HUKJVU]LUPLU[0TWSLTLU[-7ZLY]PJLZH[OLHS[O JLU[YLZV\[YLHJOOLHS[OWVZ[ZHUK[OYV\NOJVT T\UP[`IHZLKKPZ[YPI\[PVU*)+JOHUULSZ:VTL NYV\WZZ\JOHZHKVSLZJLU[ZYLMLY[V*OHW[LY! (KVSLZJLU[9LWYVK\J[P]L/LHS[OWHYHHUK \UTHYYPLK^VTLUTH`ULLKZWLJPHSJVUZPKLY H[PVU[VMLLSJVTMVY[HISL\ZPUN[OLZLY]PJLZHUK[V H]VPK[OLYPZRVMZ[PNTH[PaH[PVUI`[OLJVTT\UP[` (]HPSHIPSP[`VMJVU[YHJLW[P]LZH[[OLJVUZ\S[H[PVU WVPU[PZ]P[HS!+VUV[ZL[\WZLY]PJLZYLX\PYPUN[OL JSPLU[[VVI[HPU[OLZLSLJ[LKTL[OVKH[HWOHY THJ`VYHUV[OLYZP[L(UL_JLW[PVU^V\SKIL Z\YNPJHSWYVJLK\YLZ[OH[HYLUV[H]HPSHISLH[[OL JVUZ\S[H[PVUWVPU[LN]VS\U[HY`Z[LYPSPaH[PVU7\[ PUWSHJLHYLMLYYHSZ`Z[LTMVYJSPLU[Z^OVTHRL [OLZLJOVPJLZ

;VLUZ\YLPU[LNYH[PVUVM-7MVYTVYLJVTWYLOLU ZP]LZLY]PJLZ9/VMÄJLYZWYVNYHTTLTHUHNLYZ HUK-7ZLY]PJLWYV]PKLYZT\Z[PTWSLTLU[[OL MVSSV^PUNN\PKHUJL!

‹ ,UZ\YL[OH[-7PUMVYTH[PVUPZWYV]PKLKK\YPUN :(*VY7(*JV\UZLSSPUNWYPVY[VHU`WYVJL K\YLZHUK[OH[PM[OL^VTHUPZPU[LYLZ[LKOLY JOVPJLVM-7TL[OVKPZTHKLH]HPSHISL[VOLY PUWVZ[WYVJLK\YLJV\UZLSSPUN

‹ >OLUH^VTHUTHUVYHKVSLZJLU[JVTLZ MVYJHYLHUK[YLH[TLU[MVY:;0ZPUJS\KPUN/0= HZR^OL[OLYZOLVYOLPZ\ZPUNH-7TL[OVK HUKWYV]PKLOLYOPT^P[OTL[OVKZWLJPÄJ JV\UZLSSPUNHUKWYV]PZPVUMVY[OLTL[OVKVM OLYOPZJOVPJL4LUHYLZ[PSSSPTP[LK[VTHSL JVUKVTZHUK]VS\U[HY`Z[LYPSaH[PVU"OV^L]LY [OL`JHUILPU]VS]LKPUV[OLY-7JOVPJLZ^P[O

[OLPYWHY[ULY

‹ >OLUH^VTHUVYNPYSJVTLZMVY(5*HZR ^OL[OLYZOL^HZ\ZPUNH-7TL[OVKILMVYL ZOLNV[WYLNUHU[HUKPMZOL^V\SKSPRL[V YLZ[HY[VYZ[HY[HU-7TL[OVKHM[LYKLSP]LY` ‹ >OLUH^VTHUJVTLZMVYWVZ[WHY[\T

JHYLZLY]PJLZHZR^OL[OLYZOLPZ\ZPUNHU -7TL[OVKHUKJV\UZLSOLYIHZLKVUOLY ULLKZ

/\THUYLZV\YJLZ

‹ 6YNHUPaLZ\WLY]PZPVUVM-7ZLY]PJLZ^P[OH U\YZLTPK^PMLVYKVJ[VY^P[OTHUHNLTLU[ L_WLYPLUJL

‹ 0KLU[PM`HUKOPYLTLTILYZVM[OLHMMLJ[LK JVTT\UP[`VYSVJHSZ[HMMMYVT[OLOVZ[JVT T\UP[`^OVOH]LZRPSSZHUKL_WLYPLUJL[V WYV]PKLX\HSP[`-7ZLY]PJLZ

‹ ,UZ\YLZ\WLY]PZPVUHUK[YHPUPUNVMSH`^VYR LYZ^OVWYV]PKL*)+0UJS\KL[OLMVSSV^PUN PU[OLPY[YHPUPUN!OV^[VYLJVNUPaLTLKPJHS PZZ\LZ[OH[ZOV\SKSLHK[VYLMLYYHS"ZRPSSZ MVYJSPLU[MVSSV^\W"HUKOV^[VHKKYLZZ JVU[YHJLW[P]LH[[P[\KLZHUKILSPLMZ*YLH[L H^HYLULZZHTVUNJVTT\UP[`TLTILYZ [OH[[OLSH`^VYRLYPZZ\WLY]PZLKI`HU\YZL VYKVJ[VY^OVTHJSPLU[TH`ZLLPMJSPUPJHS VYJV\UZLSSPUNJHYLPZULJLZZHY`

(Z^P[OHSS9/ZLY]PJLZ[OVZLPU]VS]LKPUWYV]PK PUN-7ZLY]PJLZT\Z[YLZWLJ[JSPLU[JVUÄKLU[PHS P[`HUKZOV^YLZWLJ[MVY[OLJSPLU[»ZVWPUPVUHUK JOVPJLZ;VLUZ\YLJVU[PU\PUNJVU[YHJLW[P]L\ZL HUKPUJYLHZL-7\W[HRLWYV]PKLYZZOV\SKILVM [OLZHTLZL_HUKJ\S[\YHSIHJRNYV\UKHZJSPLU[Z HUKZOV\SKOH]LZ[YVUNJVTT\UPJH[PVUZRPSSZ

;VLUZ\YLHKTPUPZ[YH[P]L[LJOUPJHSHUKYLMLYYHS Z\WWVY[[OLYLT\Z[ILJVVYKPUH[PVUHUKJVVW LYH[PVU^P[OPU[OLOLHS[OZLJ[VYJS\Z[LYJVVYKPUH [PVUTLJOHUPZT[OLUH[PVUHS-7WYVNYHTTLHUK ^P[O5.6ZHUK<5HNLUJPLZPU]VS]LKPUMHTPS` WSHUUPUN:\JOJVVWLYH[PVU^PSSHSZVPUJYLHZL[OL Z\Z[HPUHIPSP[`VM-7WYVNYHTTLZ

(7)

0UMVYTH[PVULK\JH[PVU

HUKJVTT\UPJH[PVU

*SPLU[JV\UZLSSPUNPZHUPU[LNYHSWHY[VM-7ZLY]PJ LZ(WWYVWYPH[LJ\S[\YHSS`HJJLW[HISLPUMVYTH[PVU LK\JH[PVUHUKJVTT\UPJH[PVU0,*TH[LYPHSZ OLSWPUKP]PK\HSZHUKJV\WSLZTHRLJVU[YHJLW[P]L JOVPJLZ0UMVYTH[PVUT\Z[PUJS\KLILULÄ[ZHUK JVUZ[YHPU[ZVMKPMMLYLU[TL[OVKZL_WSHUH[PVUVU JVYYLJ[\ZLHUKLTLYNLUJ`TL[OVKZPUJHZLVM MHPS\YL0UHKKP[PVUTH[LYPHSZ^P[ONYHWOPJZHUK ZHTWSLZVMJVU[YHJLW[P]LZ[VZOV^[OLJSPLU[ HYLOLSWM\SWHY[PJ\SHYS`PUHYLHZ^P[OSV^SP[LYHJ` (Z[OL-7WYVNYHTTLL_WHUKZLUZ\YL[OH[0,* TH[LYPHSZHYLHKHW[LK[VPUJYLHZL[OLX\HSP[`VM [OLZLY]PJLZWYV]PKLK,_HTWSLZVM0,*TH[LYP HSZHYLWYV]PKLKVU[OPZTHU\HS»ZHJJVTWHU`PUN *+9647YLWHYL]LYZPVUZPUSVJHSSHUN\HNLZVY KL]LSVWOVTLTHKLTH[LYPHSZHUKTVKLSZ

;YHPUPUNVM-7ZLY]PJLWYV]PKLYZ

(SSZ[HMMWYV]PKPUN-7ZLY]PJLZT\Z[OH]LHK LX\H[L[YHPUPUNVUJVU[YHJLW[P]LTL[OVKZHUK JV\UZLSSPUNHZPUKPJH[LKPU[OLSPZ[ILSV^;OPZ [YHPUPUNZOV\SKILZ\WWSLTLU[LKI`WLYPVKPJ \WKH[LZ(Z[OL-7WYVNYHTTLL_WHUKZVU[OL QVI[YHPUPUNHUKZ\WLY]PZLKWYHJ[PJLHYLLZZLU[PHS [VLUZ\YLOPNOX\HSP[`WLYMVYTHUJL;VVSZHUK YLZV\YJLZMVY[YHPUPUNZLY]PJLWYV]PKLYZHYLWYV ]PKLKVU[OLHJJVTWHU`PUN*+964

;OLLSLTLU[ZVMHUHKLX\H[L[YHPUPUNWYV NYHTTLMVY-7ZLY]PJLWYV]PKLYZPUJS\KL!

[LJOUPJHSJVTWL[LUJL"

JVTT\UPJH[PVUHUKJV\UZLSSPUNZRPSSZ "

HKTPUPZ[YH[P]LZRPSSZ

;LJOUPJHSJVTWL[LUJL

7YV]PKLYZULLK[VILH^HYLVM[OLMVSSV^PUN!

‹ +LZJYPW[PVUVMTL[OVKZPUJS\KPUNJVYYLJ[ \ZLHK]HU[HNLZKPZHK]HU[HNLZHUKLMMLJ [P]LULZZZLL;HISL!*VTWHYPUN6YHSHUK 3VJHS(WWSPJH[PVU/VYTVUHS4L[OVKZ

W

‹ 4VKLVMHJ[PVUZPKLLMMLJ[ZHUKTHUHNL TLU[VMZPKLLMMLJ[ZJVTWSPJH[PVUZKHUNLY ZPNUZ

‹ 0UZ[Y\J[PVUZMVY\ZLVYHKTPUPZ[YH[PVU ‹ 4LKPJHSLSPNPIPSP[`HUKKY\NPU[LYHJ[PVUZ ‹ ;LJOUPJHSZRPSSZYLSH[PUN[V[OLWYV]PZPVUVM

LHJOTL[OVKMVYL_HTWSLPUMLJ[PVUWYL]LU [PVUPUZLY[PVUHUKYLTV]HSVMPU[YH\[LYPUL JVU[YHJLW[P]LKL]PJL0<+VYOVYTVUHS PTWSHU[

‹ -VSSV^\WHUKYLZ\WWS`YLX\PYLTLU[Z PUJS\KPUNVYKLYPUNZ\WWSPLZ

‹ +VJ\TLU[H[PVUHUKYLJVYKRLLWPUN

‹ 9LMLYYHSZIHZLKVUJSPUPJHSKLJPZPVUTHRPUN

-VYTL[OVKZ[OH[YLX\PYLZWLJPÄJ[LJOUPJHSZRPSSZ Z\JOHZPUQLJ[HISLJVU[YHJLW[P]LZPTWSHU[Z 0<+ZTHSLHUKMLTHSL]VS\U[HY`Z[LYPSPaH[PVUHUK [OLKPHWOYHNTWYV]PKLYZULLKOHUKZVU[YHPUPUN PUTL[OVKWYV]PZPVUMVSSV^LKI`JSVZLZ\WLY ]PZPVUHUKL_WLYPLUJLPUJV\UZLSSPUNMVYHUK WYV]PKPUNZ\JOTL[OVKZ

*VTT\UPJH[PVUHUK

JV\UZLSSPUNZRPSSZ

0U[OPZJVTWVULU[VM[YHPUPUN-7ZLY]PJLWYV]PK LYZHJX\PYL[OLMVSSV^PUNZRPSSZ!

‹ UVUQ\KNTLU[HSH[[P[\KL[V^HYKZJVU[YHJLW [P]L\ZLYZHUKUVU\ZLYZYLZWLJ[PUN[OLPY JOVPJLZKPNUP[`WYP]HJ`HUKJVUÄKLU[PHSP[`" ‹ L]PKLUJLIHZLKHUK[HJ[M\SYLZWVUZLZ[V

Y\TV\YZHUKTPZJVUJLW[PVUZ"

‹ ZLUZP[P]P[`[V[OLULLKZVMZWLJPÄJNYV\WZ LNHKVSLZJLU[ZKPZHISLKWLVWSLSP]PUN ^P[O/0="

‹ J\S[\YHSS`ZLUZP[P]L\UIPHZLK[LJOUPX\LZ" ‹ JVTT\UPJH[PVU[LJOUPX\LZZ\JOHZ"VWLU

PU[LYHJ[P]LKPHSVN\L^P[OJSPLU[Z"LUJV\YHN PUNJSPLU[Z[VZWLHR"HJ[P]LSPZ[LUPUN"JSHYPM` PUN"HZRPUNJSPLU[Z[VYLZ[H[L[OLPY\UKLY Z[HUKPUN"HJRUV^SLKNPUNJSPLU[MLLSPUNZ" Z\TTHYPaPUN[OLKPZJ\ZZPVU"

‹ KVJ\TLU[PUNTL[OVKJOVPJL

(8)

[VWYV]PKLTL[OVKJV\UZLSSPUN^P[OPUHSPTP[LK [PTLMYHTL7YV]PKLYZT\Z[IL[YHPULKVY\WKH[ LKVU[OL\ZLVMLK\JH[PVUHSTH[LYPHSZHUKSLHYU OV^[VPKLU[PM`JSPLU[Z^P[OZWLJPHSULLKZZ\JO HZHKVSLZJLU[Z[OVZLH[OPNOYPZRVM:;0ZPUJS\K PUN/0=^VTLU^OVHYLIYLHZ[MLLKPUNL[J9VSL WSH`PUN^PSSPUJYLHZLWYV]PKLYZ»JVTWL[LUJ`PU HWWYVHJOPUNKPMMLYLU[JHZLZ

(KTPUPZ[YH[P]LZRPSSZ

(KTPUPZ[YH[P]LZRPSSZPUJS\KLYLJVYKRLLWPUN PU]LU[VY`JVU[YVSHUKZ\WLY]PZPUNJVTT\UP[` IHZLKKPZ[YPI\[VYZ,TWOHZPaL[OLZWLJPÄJZRPSSZ ULJLZZHY`[VJHYY`V\[[OLZL[HZRZ^O`[OL`HYL PTWVY[HU[HUKOV^HUK^OLU[VJHYY`[OLTV\[

-HTPS`WSHUUPUNZLY]PJLWYV]PZPVU

-HTPS`WSHUUPUNJVUZ\S[H[PVU

;OLÄYZ[JVU[HJ[IL[^LLUHWYV]PKLYHUKJSPLU[ PU]VS]LZ!

‹ YLNPZ[YH[PVUHUK[HRPUNHYLWYVK\J[P]LOLHS[O HUKTLKPJHSOPZ[VY`"

‹ WO`ZPJHSL_HTPUH[PVUPMPUKPJH[LKI`[OLOPZ [VY`^OPJOTH`PUJS\KLHWLS]PJL_HTPUH

[PVULN[VPU]LZ[PNH[L\UL_WSHPULK]HNPUHS ISLLKPUN"

‹ JV\UZLSSPUNVUH]HPSHISLJVU[YHJLW[P]L TL[OVKZHUK[OLJSPLU[»ZWYLMLYYLKJOVPJL ^OPSLJVUZPKLYPUNOLYOPZ:;0/0=YPZRHUK TLKPJHSOPZ[VY`"

‹ WYV]PKPUN[OLZLSLJ[LKJVU[YHJLW[P]L TL[OVKHUKL_WSHUH[PVUVUP[Z\ZL!

*V\UZLS[OLJSPLU[VUJVYYLJ[\ZLVM[OL JVU[YHJLW[P]LPUJS\KPUN[OLYV\[LVMHK

)V_!*OLJRSPZ[MVY,Z[HISPZOPUN-7:LY]PJLZ

F(ZZLZZTLU[VMH[[P[\KLZVMKPMMLYLU[NYV\WZ\UKLY[HRLU

F*VU[YHJLW[P]LWYL]HSLUJLVMJV\U[Y`VMVYPNPUVYPUJV\U[Y`

F*VU[YHJLW[P]LZWYVJ\YLKHUKSVNPZ[PJZZ`Z[LTPUWSHJL

F-7YLJVYKRLLWPUNZ`Z[LTPUWSHJL

F(J[P]LPU]VS]LTLU[VM\ZLYZVM-7ZLY]PJLZ

F0U]VS]LTLU[VMSVJHSTLU^VTLUHUKJVTT\UP[`SLHKLYZ

F-7ZLY]PJLZP[LZLZ[HISPZOLK^P[OWHY[PJPWH[PVUVMHMMLJ[LKWVW\SH[PVUZ

F:LY]PJLWYV]PKLYZ[YHPULKPU-7ZLY]PJLKLSP]LY`HZKLÄULKI`UH[PVUHSH\[OVYP[` :VTLVM[OLZL[HZRZ^PSSOH]L[VILKVULZPT\S[HULV\ZS`

+\HS7YV[LJ[PVU

(9)

TPUPZ[YH[PVU^OH[[VKVPUJHZLVMTPZZLK KVZLZHUK^OLYL[VHJJLZZLTLYNLUJ` JVU[YHJLW[PVUPMULLKLK0UHKKP[PVU L_WSHPUWVZZPISLZPKLLMMLJ[ZHUKYLHZZ\YL [OLJSPLU[[OH[ZOLOLJHUYL[\YU[V[OL OLHS[OMHJPSP[`H[HU`[PTLMVYTHUHNLTLU[ VMZPKLLMMLJ[ZVY[VJOHUNLTL[OVKZ ‹ ZJOLK\SPUNHMVSSV^\W]PZP[VY]PZP[I`HSH`

^VYRLY!

.P]LUL^\ZLYZHKH[LMVY[OLMVSSV^\W ]PZP[:\JOMVSSV^\W]PZP[Z^PSSNP]L[OLJSP LU[VWWVY[\UP[PLZ[VHZRX\LZ[PVUZHIV\[ JVU[YHJLW[P]L\ZLHUKHU`ZPKLLMMLJ[Z[OH[ ZOLOLTH`OH]LL_WLYPLUJLK>P[OZVTL TL[OVKZZ\JOHZJVU[YH

JLW[P]LWPSSZJVUKVTZHUK PUQLJ[HISLJVU[YHJLW[P]LZ JSPLU[ZT\Z[OH]LYLN\SHY JVU[HJ[^P[O[OL*)+ZLY ]PJLWYV]PKLYVY[OLU\YZL[V VI[HPU[OLJVU[YHJLW[P]LZ (Z[OL\ZLYILJVTLZMHTPS PHY^P[OHTL[OVKMVSSV^\W ]PZP[ZJHUILPUP[PH[LKI` [OL\ZLYOLYVYOPTZLSM >OH[L]LY[OLMYLX\LUJ`VM MVSSV^\W]PZP[Z[OLJSPLU[ ZOV\SKILHZZ\YLKVMPT TLKPH[LHJJLZZPMZOLOL L_WLYPLUJLZHU`KPMÄJ\S[PLZ >OLUHYYHUNPUNMVSSV^\W ]PZP[ZZLY]PJLWYV]PKLYZ T\Z[ILZLUZP[P]L[V[OLSP[ LYHJ`SL]LSVM[OLJSPLU[HUK \ZLHWWYVWYPH[LQVIHPKZ[V LUZ\YL[OH[PUMVYTH[PVUPZ \UKLYZ[VVKI`[OLJSPLU[ ‹ KVJ\TLU[PUN]PZP[PUZ[HU

KHYKPaLKKH[HJVSSLJ[PVUTH [LYPHSZHUKWH[PLU[YLJVYKZ

5H[PVUHSWYV[VJVSZQVIHPKZVY JOLJRSPZ[ZTH`L_PZ[,UZ\YL[LJO UPJHSJVYYLJ[ULZZHUKJVUNY\LUJL ^P[OPU[LYUH[PVUHSZ[HUKHYKZ

7YLNUHUJ`KPHNUVZPZ

;OLKPHNUVZPZVMWYLNUHUJ`PZPTWVY[HU[ILJH\ZL HWYV]PKLYZOV\SKUV[WYLZJYPILH-7TL[OVKMVY JSPLU[Z^OVHYLWYLNUHU[;OLHIPSP[`[VKPHNUVZL LHYS`WYLNUHUJ`^PSS]HY`KLWLUKPUNVUYLZV\YJLZ HUKZL[[PUNZ9LSPHISLWYLNUHUJ`[LZ[ZHYL]LY` \ZLM\SI\[TH`UV[ILH]HPSHISL7LS]PJL_HTPUH [PVUPMJVUK\J[LKI`HZRPSSLKWYV]PKLYPZYLSPHISL H[HWWYV_PTH[LS`¶^LLRZZPUJL[OLÄYZ[KH` VM[OLSHZ[TLUZ[Y\HSWLYPVK0MULP[OLYVM[OLZL HYLMLHZPISL[OLJOLJRSPZ[VU[OLMVSSV^PUNWHNL JHUIL\ZLKI`ZLY]PJLWYV]PKLYZ[VILYLHZVU HIS`Z\YL[OH[[OLJSPLU[PZUV[WYLNUHU[

-PN\YL!*OLJRSPZ[[V,_JS\KL,HYS`7YLNUHUJ`

(ZR[OLJSPLU[X\LZ[PVUZ¶(ZZVVUHZ[OLJSPLU[HUZ^LYZ`LZ[VHU` X\LZ[PVUZ[VWHUKMVSSV^[OLPUZ[Y\J[PVUZ

56 +PK`V\OH]LHIHI`SLZZ[OHUTVU[OZHNVHYL`V\ M\SS`VMULHYS`L_JS\ZP]LS`IYLHZ[MLLKPUNHUKOH]L`V\OHK UVTLUZ[Y\HSWLYPVKZPUJL[OLIPY[O&

@,:

56 /H]L`V\HIZ[HPULKMYVTZL_\HSPU[LYJV\YZLZPUJL`V\Y SHZ[TLUZ[Y\HSWLYPVKVYKLSP]LY`&

@,:

56 /H]L`V\OHKHIHI`PU[OLSHZ[^LLRZ& @,: 56 +PK`V\YSHZ[TLUZ[Y\HSWLYPVKZ[HY[^P[OPU[OLWHZ[

KH`ZVY^P[OPU[OLWHZ[KH`ZPM`V\HYLWSHUUPUN[V\ZL HU0<+&

@,:

56 /H]L`V\OHKHTPZJHYYPHNLVYHIVY[PVUPU[OLSHZ[KH`Z VY^P[OPU[OLWHZ[KH`ZPM`V\HYLWSHUUPUN[V\ZLHU 0<+&

@,:

56 /H]L`V\ILLU\ZPUNHYLSPHISLJVU[YHJLW[P]LTL[OVK JVUZPZ[LU[S`HUKJVYYLJ[S`&

@,:

0M[OLJSPLU[HUZ^LYLKUV[VHSSVM [OLX\LZ[PVUZWYLNUHUJ`JHUUV[ ILY\SLKV\[<ZLHWYLNUHUJ` [LZ[[VL_JS\KLWYLNUHUJ`VY JSPLU[ZOV\SKH^HP[TLUZ[Y\H[PVU ILMVYLZ[HY[PUNOLYTL[OVKVM JOVPJL

(10)

-HTPS`WSHUUPUNTL[OVKZ

:LY]PJLWYV]PKLYZT\Z[ILHISL[VL_WSHPU[OL JOHYHJ[LYPZ[PJZVMLHJOTL[OVKOV^[V\ZLP[P[Z LMMLJ[P]LULZZZHML[`HUKZPKLLMMLJ[Z;OL`T\Z[ RUV^OV^[OLTL[OVKHMMLJ[Z:;0HUK/0=[YHUZ TPZZPVUP[ZHWWYVWYPH[LULZZMVYJSPLU[Z^OVOH]L ZWLJPHSULLKZZ\JOHZHKVSLZJLU[ZJSPLU[Z^P[O HJX\PYLKPTT\UVKLÄJPLUJ`Z`UKYVTL(0+:HUK IYLHZ[MLLKPUN^VTLUHUK[OLSLUN[OVM[PTLIL [^LLUKPZJVU[PU\H[PVUVM[OLTL[OVKHUKYL[\YU [VUVYTHSMLY[PSP[`,UZ\YLWYV]PKLYZOH]LHJJLZZ [V[OPZPUMVYTH[PVUMVYHSS-7TL[OVKZH]HPSHISLPU [OLZL[[PUNHUKHYLHISL[V\ZLP[PUHJJVYKHUJL ^P[O[OLYLWYVK\J[P]LNVHSZVMLHJOJSPLU[

-LY[PSP[`H^HYLULZZTL[OVKZ

,MMLJ[P]L\ZLVMMLY[PSP[`H^HYLULZZTL[OVKZ YLX\PYLZ[OH[H^VTHURUV^ZOV^[V[LSS^OLU [OLMLY[PSL[PTLPUOLYTLUZ[Y\HSJ`JSLILNPUZHUK LUKZ;OLZLTL[OVKZPUJS\KL[OVZL[OH[YLS`VU Z`TW[VTZVMMLY[PSP[`Z\JOHZ[YHJRPUN[OLIHZHS IVK`[LTWLYH[\YLVYKHPS`JLY]PJHSZLJYL[PVUZ ;^VKH`4L[OVKVYJHSLUKHYIHZLKTL[OVKZ ^OPJOYLS`VURLLWPUN[YHJRVMKH`ZVM[OLTLU Z[Y\HSJ`JSL:[HUKHYK+H`Z4L[OVK<ZPUN[OLZL TL[OVKZYLX\PYLZJVVWLYH[PVUVMIV[OWHY[ULYZ

-LY[PSP[`H^HYLULZZTL[OVKZHYLWHY[PJ\SHYS` HWWYVWYPH[LMVYWLVWSL^OVKVUV[^PZO[V\ZL V[OLYTL[OVKZMVYTLKPJHSYLHZVUZVYILJH\ZL VMYLSPNPV\ZVYWLYZVUHSILSPLMZ:LY]PJLWYV]PKLYZ ZOV\SKHK]PZLJV\WSLZ[OH[[OLZLTL[OVKZKV UV[WYV[LJ[[OLTMYVT:;0ZPUJS\KPUN/0=PUMLJ [PVUZHUKK\L[V[OLPYSV^LMMLJ[P]LULZZTH` UV[ILHWWYVWYPH[L^OLUWYLNUHUJ`^V\SKILHU \UHJJLW[HISLYPZR[VH^VTHU»ZOLHS[O

/VYTVUHSJVU[YHJLW[P]LZ

/VYTVUHSJVU[YHJLW[P]LZJVU[HPUWYVNLZ[VNLU HSVULVYPUJVTIPUH[PVU^P[OLZ[YVNLU[VWYL]LU[ H^VTHUMYVTV]\SH[PUN;OL`HYLJVTTVU OPNOS`LMMLJ[P]LHUKLHZ`[V\ZL;OLYLHYLZL] LYHSHKTPUPZ[YH[P]LYV\[LZI`TV\[OPUQLJ[PVU PTWSHU[ZZRPUWH[JOL[J^OPJOHYLKPZJ\ZZLK PU;HISLZ[V>OLUH^VTHUJOVVZLZH OVYTVUHSTL[OVKZOLT\Z[ILJV\UZLSSLKVU JVYYLJ[\ZL^OH[[VKVPUJHZLVMHTPZZLKKVZL HUKWVZZPISLZPKLLMMLJ[ZZ\JOHZJOHUNLZ PUTLUZ[Y\HSISLLKPUNWH[[LYUZ:\WWVY[P]L JV\UZLSSPUNHUKJVU[PU\LKYLHZZ\YHUJLK\YPUN MVSSV^\W]PZP[Z^PSSOLSWJSPLU[ZJVYYLJ[S`\ZL[OL TL[OVKHUK[VSLYH[LJVTTVUZPKLLMMLJ[Z

)V_!*VU[YHJLW[P]L*VUZPKLYH[PVUZMVY(KVSLZJLU[Z

‹ (S[OV\NO`V\UN^VTLUHYLVM[LUSLZZ[VSLYHU[VMZPKLLMMLJ[ZJV\UZLSSPUN^PSSOLSWHKVSLZJLU[ZRUV^^OH[ [VL_WLJ[HUKTH`THRL[OLTSLZZSPRLS`[VZ[VW\ZPUN[OLPYTL[OVKZ

‹ <UTHYYPLKHKVSLZJLU[ZTH`ILH[PUJYLHZLKYPZRVM:;0ZHUK/0=[YHUZTPZZPVU*V\UZLSVUK\HSWYV[LJ[PVU Z[YH[LNPLZ[VYLK\JL[OLYPZRVM:;0PUMLJ[PVU

‹ -LTHSLHKVSLZJLU[ZTH`OH]LSLZZJVU[YVS[OHUVSKLY^VTLUV]LYOH]PUNZL_HUK\ZPUNJVU[YHJLW[PVU;OPZ TH`PUJYLHZL[OLPYULLKMVYLTLYNLUJ`JVU[YHJLW[PVU*V\UZLSHSSHKVSLZJLU[Z^OVZLLRLTLYNLUJ`JVU[YH JLW[PVUVU-7TL[OVKZHUKNP]L[OLT[OLVW[PVU[V[HRLL_[YHLTLYNLUJ`JVU[YHJLW[PVU^P[O[OLT

‹ @V\UN^VTLUVM[LUWYLMLYTL[OVKZ^OPJO[OL`JHU\ZL^P[OV\[V[OLYZRUV^PUNZ\JOHZPUQLJ[HISLJVU[YH JLW[P]LZ

‹ )LJH\ZLVM[OLTHU`IHYYPLYZMVYHKVSLZJLU[Z[VHJJLZZOLHS[OJHYLH[MHJPSP[PLZ*)+ZOV\SKHSZV[HYNL[ HKVSLZJLU[Z

(11)

;HISL!*VTWHYPUN6YHSHUK3VJHS(WWSPJH[PVU/VYTVUHS4L[OVKZ

*OHYHJ[LYPZ[PJZ *VTIPULKVYHS JVU[YHJLW[P]LZ *6*¸[OLWPSS¹

7YVNLZ[VNLUVUS` JVU[YHJLW[P]LZ 767¸TPUPWPSS¹

*VTIPULKWH[JO *VTIPULK ]HNPUHSYPUN

4L[OVKVM\ZL 7PSSZ[HRLUVYHSS` 7PSSZ[HRLUVYHSS` :HMLMVYIYLHZ[MLLK PUN^VTLUHUK[OLPY IHIPLZ

7H[JO^VYUVU \WWLYV\[LYHYT IHJRHIKVTLUVY I\[[VJRZ·UV[VU IYLHZ[Z

9PUNPUZLY[LKPU[OL ]HNPUH

*VU[HPUZ 3V^KVZLZVM OVYTVULZ·H WYVNLZ[VNLUHUK HULZ[YVNLU

=LY`SV^KVZLZVMH WYVNLZ[VNLU

*VU[PU\V\ZS`YL SLHZLZ OVYTVULZ·H WYVNLZ[VNLUHUK HULZ[YVNLU

*VU[PU\V\ZS` YLSLHZLZ OVYTVULZ·H WYVNLZ[VNLUHUK HULZ[YVNLU

-YLX\LUJ`VM \ZL

+HPS`MVYKH`Z MVSSV^LKI`HIYLHR VYWPSSZ^P[OV\[OVY TVULZMVYKH`Z

+HPS`5VIYLHRIL [^LLUWHJRZ

>LLRS`!7H[JOPZ JOHUNLKL]LY` ^LLRMVY^LLRZ 5VWH[JO^VYU[O ^LLR

4VU[OS`!9PUNRLW[ PUWSHJLMVY^LLRZ HUK[HRLUV\[K\Y PUN[O^LLR

,MMLJ[P]LULZZ

7YLNUHUJ`YH[L HZJVTTVUS` \ZLK

+LWLUKZVU\ZLY»Z HIPSP[`[V[HRLHWPSS L]LY`KH`

(ZJVTTVUS`\ZLK HIV\[WYLNUHUJPLZ WLY^VTLUV]LY [OLÄYZ[`LHY

+LWLUKZVU\ZLY»Z HIPSP[`[V[HRLHWPSS L]LY`KH`H[[OL ZHTL[PTL

)YLHZ[MLLKPUN!(IV\[ WYLNUHUJ`WLY ^VTLUV]LY[OLÄYZ[ `LHY

5V[IYLHZ[MLLK PUN!(IV\[[V WYLNUHUJPLZWLY ^VTLUV]LY[OLÄYZ[ `LHY

9LX\PYLZ\ZLY»Z H[[LU[PVUVUJLH ^LLR,MMLJ[P]L ULZZYH[LZ\UKLY YLZLHYJO4H`IL TVYLLMMLJ[P]L[OHU *6*Z

+LWLUKZVU\ZLY RLLWPUN[OLYPUNPU WSHJLHSSKH`UV[ SLH]PUNP[V\[MVY TVYL[OHUOV\YZ H[H[PTL,MMLJ[P]L ULZZYH[LZ\UKLY YLZLHYJO4H`IL TVYLLMMLJ[P]L[OHU *6*Z

)SLLKPUN WH[[LYUZ

;`WPJHSS`PYYLN\SHY ISLLKPUNMVY[OLÄYZ[ ML^TVU[OZHUK[OLU SPNO[LYHUKTVYL YLN\SHYISLLKPUN

;`WPJHSS`PUIYLHZ[ MLLKPUN^VTLU[OL WPSSZSLUN[OLU[OL WLYPVKVMUVTVU[OS` ISLLKPUN

-VYUVUIYLHZ[MLLK PUN^VTLUMYLX\LU[ VYPYYLN\SHYISLLKPUN PZJVTTVU

:PTPSHY[V*6*Z I\[PYYLN\SHYISLLK PUNPZTVYLJVT TVUPU[OLÄYZ[ML^ J`JSLZ[OHU^P[O *6*Z

(12)

*OHYHJ[LYPZ[PJZ *VTIPULKVYHS JVU[YHJLW[P]LZ *6*¸[OLWPSS¹

7YVNLZ[VNLUVUS` JVU[YHJLW[P]LZ 767¸TPUPWPSS¹

*VTIPULKWH[JO *VTIPULK ]HNPUHSYPUN

(]LYHNLKLSH`PU [PTL[V

WYLNUHUJ`HM[LY Z[VWWPUNTL[OVK

5VKLSH` 5VKLSH` 5VKLSH` 5VKLSH`

7YP]HJ` 5VWO`ZPJHSZPNUZVM \ZLI\[V[OLYZTH` ÄUK[OLWPSSZ

5VWO`ZPJHSZPNUZVM \ZLI\[V[OLYZTH` ÄUK[OLWPSSZ

7H[JOTH`ILZLLU I`WHY[ULYVYV[OLYZ

:VTLWHY[ULYZTH` ILHISL[VMLLS[OL YPUN

6[OLY

JVUZPKLYH[PVUZ

=LYIHSJVUZLU[WS\Z -7JV\UZLSSPUN^P[O L_WSHUH[PVUVUOV^ [V[HRLWPSSZ

=LYIHSJVUZLU[WS\Z -7JV\UZLSSPUN^P[O L_WSHUH[PVUVUOV^ [V[HRLWPSSZ

=LYIHSJVUZLU[WS\Z -7JV\UZLSSPUN^P[O L_WSHUH[PVUVUOV^ WH[JOPZ\ZLKHUK YV[H[LK

=LYIHSJVUZLU[WS\Z -7JV\UZLSSPUN^P[O KLTVUZ[YH[PVUVU OV^HUK^OLU[V PUZLY[HUKYLTV]L

7YV]PKLYZRPSSZ ;YHPULKPU-7JV\UZLSSPUN

(KHW[LKMYVT!-HTPS`7SHUUPUN(.SVIHS/HUKIVVRMVY7YV]PKLYZ<:(0+1VOU»Z/VWRPUZ)SVVTILYN:JOVVSVM7\ISPJ/LHS[O >/6

;HISL!*VTWHYPUN0UQLJ[HISL4L[OVKZ

*OHYHJ[LYPZ[PJZ +47( 5,;,5 4VU[OS`0UQLJ[HISL*0*

4L[OVKVM\ZL 0U[YHT\ZJ\SHY04VYZ\I J\[HULV\Z:*PUQLJ[PVU L]LY`TVU[OZ

04PUQLJ[PVUL]LY` TVU[OZ

04PUQLJ[PVUL]LY` TVU[O

*VU[HPUZ (WYVNLZ[VNLU·KLWV[ TLKYV_`WYVNLZ[LYVUL HJL[H[L

(WYVNLZ[VNLU· UVYL[OPZ[LYVULLUHU[OH[L

;^VOVYTVULZ!HWYVNLZ [VNLUHUKHULZ[YVNLU

;PTLSPTP[MVYYLWLH[ PUQLJ[PVU[VILLM MLJ[P]LPM[OLJSPLU[ JVTLZ[VVLHYS`VY [VVSH[LMVYOLYHW WVPU[TLU[

<W[V^LLRZLHYS`VY ^LLRZSH[L

<W[V^LLRZLHYS`VY ^LLRZSH[L

(13)

*OHYHJ[LYPZ[PJZ +47( 5,;,5 4VU[OS`0UQLJ[HISL*0*

0UQLJ[PVU[LJOUPX\L +LLWPU[YHT\ZJ\SHY04 PUQLJ[PVUPU[V[OLOPW\W WLYHYTVYI\[[VJR

(+47(Z\IJ\[HULV\Z :*PUQLJ[PVUL_PZ[ZPU \UPQLJ[Z`YPUNLZ

04HUK:*PUQLJ[PVUZ ZOV\SKILNP]LUHZ PU[LUKLK"V[OLY^PZL[OL` TH`UV[ILJVTWSL[LS` LMMLJ[P]L

+LLW04PUQLJ[PVUPU[V[OL OPW\WWLYHYTVYI\[[VJR

4H`ILZSPNO[S`TVYLWHPU M\S[OHU+47(

+LLW04PUQLJ[PVUPU[V[OL OPW\WWLYHYTI\[[VJR VYV\[LY[OPNO

)SLLKPUNWH[[LYUZ 0YYLN\SHYHUKWYVSVUNLK ISLLKPUNH[ÄYZ[[OLUUV ISLLKPUNVYPUMYLX\LU[ ISLLKPUN(IV\[VM \ZLYZOH]LUVTVU[OS` ISLLKPUNHM[LY`LHY

0YYLN\SHYVYWYVSVUNLK ISLLKPUNPUÄYZ[TVU[OZ I\[ZOVY[LYISLLKPUNLWP ZVKLZ[OHU^P[O+47(

(M[LYTVU[OZISLLK PUNWH[[LYUZHYLZPTPSHY[V [OVZL^P[O+47( VM\ZLYZOH]LUVTVU[OS` ISLLKPUNHM[LY`LHY

0YYLN\SHYMYLX\LU[VYWYV SVUNLKISLLKPUNPUÄYZ[ TVU[OZ4VZ[S`YLN\SHY ISLLKPUNWH[[LYUZI` `LHY(IV\[VM\ZLYZ OH]LUVTVU[OS`ISLLKPUN HM[LY`LHY

(]LYHNL^LPNO[NHPU ¶RNWLY`LHY ¶RNWLY`LHY RNWLY`LHY

,MMLJ[P]LULZZ 7YLNUHUJ`YH[LHZ JVTTVUS`\ZLK

(IV\[WYLNUHUJPLZWLY ^VTLUPU[OLÄYZ[`LHY

:PTPSHY[V+47(

(]LYHNLKLSH`PU[PTL [VWYLNUHUJ`HM[LY Z[VWWPUNPUQLJ[PVUZ

6UH]LYHNLTVU[OZ HM[LYSHZ[PUQLJ[PVU

6UH]LYHNLTVU[OZHM[LY SHZ[PUQLJ[PVU

6UH]LYHNLTVU[OZ HM[LYSHZ[PUQLJ[PVU

6[OLYJVUZPKLYH[PVUZ -7JV\UZLSSPUNWS\Z]LYIHS JVUZLU[WS\ZYLTPUKLY JHYKMVYYLPUQLJ[PVU]PZP[PU ^LLRZ

-7JV\UZLSSPUNWS\Z]LYIHS JVUZLU[WS\ZYLTPUKLYJHYK MVYYLPUQLJ[PVUPU^LLRZ

=LYIHSJVUZLU[WS\Z-7 JV\UZLSSPUNWS\ZYLTPUKLY JHYKMVYYLPUQLJ[PVUPU ^LLRZ

7YV]PKLYZRPSSZ ;YHPULKPU-7JV\UZLSSPUNHUKHKTPUPZ[YH[PVUVMPUQLJ[PVUZ

(14)

;HISL!

*VTWHYPUN0TWSHU[Z

*OHYHJ[LYPZ[PJZ 5VYWSHU[ 5VYWSHU[1HKLSSL:PUV 0TWSHU[00

0TWSHUVU

+LSP]LY`TL[OVK JHWZ\SLZPUZLY[LK\UKLY [OLZRPU

YVKZPUZLY[LK\UKLY[OL ZRPU

YVKPUZLY[LK\UKLY[OL ZRPU

*VU[HPUZ WYVNLZ[VNLU

3L]VUVYNLZ[YLS 3L]VUVYNLZ[YLS ,[VUVNLZ[YLS

3PMLZWHU <W[V`LHYZ <W[VVY`LHYZ `LHYZ

,MMLJ[P]LULZZ

7YLNUHUJ`YH[LPU[OL ÄYZ[`LHYVM\ZL

7YLNUHUJ`^PSSVJJ\YPU VUS`WLY^VTLU \ZPUNPTWSHU[Z

0U^VTLU¶ RN[OL TL[OVKILJVTLZSLZZLM MLJ[P]LHM[LY`LHYZVM\ZL

0U^VTLU%RN[OL TL[OVKILJVTLZSLZZLM MLJ[P]LHM[LY`LHYZVM\ZL

7YLNUHUJ`^PSSVJJ\YPU VUS`WLY^VTLU \ZPUNPTWSHU[Z

0U^VTLU%RN[OPZ TL[OVKILJVTLZSLZZLM MLJ[P]LHM[LY`LHYZVM\ZL

7YLNUHUJ`^PSSVJJ\YPU VUS`WLY^VTLU \ZPUNPTWSHU[Z

>LPNO[OHZUVRUV^U PTWHJ[VULMMLJ[P]LULZZ

)SLLKPUNWH[[LYUZ 0U[OLÄYZ[ML^TVU[OZSPNO[LYHUKML^LYKH`ZVMISLLK PUNVYPYYLN\SHYISLLKPUN[OH[SHZ[ZTVYL[OHUKH`ZVY PUMYLX\LU[VYUVISLLKPUN

(M[LYHIV\[VUL`LHYSPNO[LYHUKML^LYKH`ZVMISLLKPUN PYYLN\SHYHUKPUMYLX\LU[ISLLKPUN

0TWSHUVU\ZLYZHYLTVYL SPRLS`[VOH]LPUMYLX\LU[VY UVTVU[OS`ISLLKPUN

(]LYHNLKLSH`PU[PTL [VWYLNUHUJ`HM[LY PTWSHU[ZHYLYLTV]LK

5VKLSH` 5VKLSH` 5VKLSH`

(]HPSHIPSP[` )LPUNWOHZLKV\["5VY WSHU[HYLUVSVUNLYILPUN PUZLY[LK

,_WLJ[LK[VYLWSHJL5VY WSHU[I`

7YPTHYPS`H]HPSHISLPU ,\YVWLHUK(ZPH

(SZVHWWYV]LKMVY\ZLPU <UP[LK:[H[LZ

6[OLYJVUZPKLYH[PVUZ 9LTV]HSZVUS`HUKJV\U ZLSSPUNVUV[OLYTL[OVKZ

=LYIHSJVUZLU[PMWYV]PK PUNHUV[OLYTL[OVKHUK ^YP[[LUJVUZLU[PMWYV]PKPUN HUV[OLYPTWSHU[

-7JV\UZLSSPUN]LYIHSHUK ^YP[[LUJVUZLU[HUKYL TPUKLYJHYKMVYYL[\YU]PZP[ PUVUL^LLR[VJOLJRZP[L HUKYLTV]LIHUKHNL

7YV]PKLLMMLJ[P]LULZZJHYK MVY1HKLSSLL_WPYH[PVUPU `LHYZVY:PUV0TWSHU[PU `LHYZ

-7JV\UZLSSPUN]LYIHS HUK^YP[[LUJVUZLU[HUK YLTPUKLYJHYKMVYYL[\YU ]PZP[PUVUL^LLR[VJOLJR ZP[LHUKYLTV]LIHUKHNL

7YV]PKLLMMLJ[P]LULZZ JHYKMVY0TWSHUVUL_WPYH [PVUPU`LHYZ

(15)

)HYYPLYTL[OVKZ

)HYYPLYJVU[YHJLW[P]LTL[OVKZWYL]LU[WYLNUHU J`I`WO`ZPJHSS`WYL]LU[PUNZWLYTMYVTLU[LY PUN[OL\[LY\Z;OLTVZ[MYLX\LU[S`\ZLKIHYYPLY TL[OVKZHYLTHSLHUKMLTHSLJVUKVTZZLL ;HISL*VUKVTZHYL[OLVUS`-7TL[OVKZ [OH[WYV[LJ[HNHPUZ[IV[OWYLNUHUJ`HUK:;0Z -VYTVYLPUMVYTH[PVUVUJVUKVTZZLL*OHW [LY !:L_\HSS`;YHUZTP[[LK0UMLJ[PVUZW 6[OLYIHYYPLYTL[OVKZZ\JOHZZWLYTPJPKLZHUK

KPHWOYHNTZTH`ILYLX\LZ[LKI`WLYZVUZ^OV HYLMHTPSPHY^P[O[OLT0MYLX\LZ[LKL]LY`LMMVY[ ZOV\SKILTHKL[VZ\WWS`[OLZLTL[OVKZ:WLY TPJPKLZHYLVULVM[OLSLHZ[LMMLJ[P]LVMHSSJVU [YHJLW[P]LTL[OVKZ^OLU\ZLKHSVUL-YLX\LU[ \ZLVMZWLYTPJPKLZJHUPUJYLHZL[OLYPZRVM/0= HJX\PZP[PVUPUOPNOYPZRJSPLU[ZZ\JOHZJVTTLY JPHSZL_^VYRLYZ

;HISL!*VTWHYPUN4HSLHUK-LTHSL*VUKVTZ

*OHYHJ[LYPZ[PJZ 4HSL*VUKVTZ -LTHSL*VUKVTZ

/V^[V^LHY 9VSSLKV]LY[OLTHU»ZLYLJ[WLUPZ

-P[Z[OLWLUPZ[PNO[S`

0UZLY[LKPU[V[OL^VTHU»Z]HNPUH

3PULZ[OL]HNPUHSVVZLS`HUK[OLYL MVYLKVLZUV[JVUZ[YPJ[[OLWLUPZ

>OLU[V\ZL 0TTLKPH[LS`ILMVYLZL_ <W[VOV\YZILMVYLZL_

4H[LYPHS 4VZ[JVTTVUS`THKLVMSH[L_ ZVTL[PTLZVMZ`U[OL[PJTH[LYPHSZVY HUPTHSTLTIYHULZ

*VUKVTZTHKL^P[OHUPTHSTLT IYHULZKVUV[WYV[LJ[HNHPUZ[/0=

4VZ[HYLTHKLVMH[OPUZ`U[OL[PJ ÄSTWVS`\YL[OHULVYUP[YPSL

:VTLTVKLSZHYLTHKLVMSH[L_

:LUZH[PVUK\YPUNZL_ :L_\HSPU[LYJV\YZLTH`MLLSSLZZ ZLUZP[P]L

;OLJVUKVTZ^OPJOHYLTHKLVM Z`U[OL[PJÄSTJVUK\J[OLH[ZVZL_\ HSPU[LYJV\YZLJHUMLLS]LY`ZLUZP[P]L HUKUH[\YHS

5VPZLK\YPUNZL_ 4H`THRLHY\IIPUNUVPZLK\YPUN ZL_

4H`Y\Z[SLK\YPUNZL_

3\IYPJH[PVU <ZLYZJHUHKKS\IYPJHU[Z!

‹ ^H[LYVYZPSPJVULIHZLKVUS` ‹ HWWSPLK[VV\[ZPKLVMJVUKVT

<ZLYZJHUHKKS\IYPJHU[Z!

‹ ^H[LYZPSPJVULVYVPSIHZLK ‹ ILMVYLPUZLY[PVUHWWSPLK[VV\[

ZPKLVMJVUKVT

‹ HM[LYPUZLY[PVUHWWSPLK[VPUZPKL VMJVUKVTVY[V[OLWLUPZ

)YLHRHNLVYZSPWWHNL ;LUK[VIYLHRTVYLVM[LU[OHU MLTHSLJVUKVTZ

(16)

*OHYHJ[LYPZ[PJZ 4HSL*VUKVTZ -LTHSL*VUKVTZ

>OLU[VYLTV]L ;OLWLUPZT\Z[IL^P[OKYH^UMYVT [OL]HNPUHILMVYLLYLJ[PVUZ\IZPKLZ

;OLWLUPZJHUYLTHPUPU]HNPUHHM[LY LYLJ[PVUZ\IZPKLZ

9LTV]L[OLMLTHSLJVUKVTILMVYL [OL^VTHUZ[HUKZ

(YLHJV]LYLK 7YV[LJ[ZTVZ[VM[OLWLUPZHUK[OL ^VTHU»ZPU[LYUHSNLUP[HSPH

7YV[LJ[ZIV[O[OL^VTHU»ZPU[LYUHS HUKL_[LYUHSNLUP[HSPHHUK[OLIHZL VM[OLWLUPZ

,MMLJ[P]LULZZ

7YLNUHUJ`YH[LHZJVTTVUS` \ZLK

(IV\[WYLNUHUJPLZWLY ^VTLU^OVZLWHY[ULYZ\ZLTHSL JVUKVTZV]LY[OLÄYZ[`LHY0M\ZLK JVYYLJ[S`^P[OL]LY`HJ[VMZL_HIV\[ WYLNUHUJPLZWLY^VTLU

(IV\[WYLNUHUJPLZWLY ^VTLU\ZPUNMLTHSLJVUKVTZV]LY [OLÄYZ[`LHY0M\ZLKJVYYLJ[S`^P[O L]LY`HJ[VMZL_HIV\[WYLNUHUJPLZ WLY^VTLU

7YV[LJ[PVUHNHPUZ[/0= >OLU\ZLKJVUZPZ[LU[S`HUKJVY YLJ[S`JVUKVT\ZLWYL]LU[Z[V VM/0=[YHUZTPZZPVU[OH[^V\SK OH]LVJJ\YYLK^P[OV\[JVUKVTZ

>OLU\ZLKJVUZPZ[LU[S`HUKJVY YLJ[S`MLTHSLJVUKVT\ZLWYL]LU[Z /0=[YHUZTPZZPVU

/V^[VZ[VYL :[VYLH^H`MYVTOLH[SPNO[HUK KHTWULZZ

7SHZ[PJJVUKVTZHYLUV[OHYTLKI` OLH[SPNO[VYKHTWULZZ

9L\ZL *HUUV[ILYL\ZLK 9L\ZLUV[YLJVTTLUKLK

*VZ[HUKH]HPSHIPSP[` .LULYHSS`SV^JVZ[HUK^PKLH]HPS HIPSP[`

<Z\HSS`TVYLL_WLUZP]LHUKSLZZ ^PKLS`H]HPSHISL[OHUTHSLJVUKVTZ

6[OLYJVUZPKLYH[PVUZ *V\UZLSHUKKLTVUZ[YH[LVUOV^ HUK^OLU[VHWWS`HUKYLTV]LPKL HSS`^P[OWLUPZTVKLS

*V\UZLSHUKKLTVUZ[YH[LVUOV^ HUK^OLU[VHWWS`HUKYLTV]LPKL HSS`^P[O]HNPUHTVKLS

(17)

0U[YH\[LYPULKL]PJLZ0<+Z

0U[YH\[LYPULKL]PJLZ0<+ZHYLZTHSSÅL_PISL WSHZ[PJKL]PJLZ[OH[JVU[HPULP[OLYJVWWLYVYH WYVNLZ[VNLU(ZWLJPÄJHSS`[YHPULKOLHS[OJHYL WYV]PKLYPUZLY[ZP[PU[VH^VTHU»Z\[LY\Z[OYV\NO OLY]HNPUHHUKJLY]P_\ZPUNWYVWLYPUMLJ[PVU WYL]LU[PVUWYVJLK\YLZPUJS\KPUNH¸UV[V\JO¹ PUZLY[PVU[LJOUPX\L0<+ZHYLHTVUN[OLTVZ[ LMMLJ[P]LTL[OVKZPUWYL]LU[PUNWYLNUHUJ`

0<+ZHUK:;0Z)`P[ZLSM[OL0<+KVLZUV[JH\ZL WLS]PJPUÅHTTH[VY`KPZLHZL70+0<+PUZLY[PVU ^OLUH^VTHUOHZNVUVYYOVLHVYJOSHT`KPH TH`VJJHZPVUHSS`SLHK[V70+[OLYLMVYL[OPZ ZOV\SKILH]VPKLK0MHJSPLU[»ZZP[\H[PVUWSHJLZ OLYH[]LY`OPNOPUKP]PK\HSYPZRVMPUMLJ[PVUZOL NLULYHSS`ZOV\SKUV[OH]LHU0<+PUZLY[LK >OLUSHIVYH[VY`ZJYLLUPUNMVYNVUVYYOVLHHUK JOSHT`KPHPZ\UH]HPSHISLZLL*OHW[LY !:;0Z

ZLY]PJLWYV]PKLYZZOV\SKHZR[OLJSPLU[[VJVU ZPKLYOLYV^UYPZRHUK[V[OPURHIV\[^OL[OLY ZOLTPNO[OH]LHU:;00MZOLJVUZPKLYZOLYZLSM H[OPNOYPZRVMHJX\PYPUNHU:;0ZOLZOV\SKIL JV\UZLSSLKVUHS[LYUH[P]L-7TL[OVKZ0UZWLJPHS JPYJ\TZ[HUJLZPMV[OLYTVYLHWWYVWYPH[LTL[O VKZHYLUV[H]HPSHISLVYUV[HJJLW[HISLZLY]PJL WYV]PKLYZZOV\SKJVUZPKLYWYLZ\TW[P]LS`[YLH[PUN OLY^P[OHM\SSJ\YH[P]LKVZLVMHU[PIPV[PJZLMMLJ [P]LHNHPUZ[IV[ONVUVYYOVLHHUKJOSHT`KPHHUK PUZLY[PUN[OL0<+HM[LYZOLÄUPZOLZ[YLH[TLU[

0MH^VTHUKL]LSVWZHUL^:;0HM[LYOLY0<+OHZ ILLUPUZLY[LKZOLPZUV[LZWLJPHSS`H[YPZRVMKL ]LSVWPUN70+ILJH\ZLVM[OL0<+:OLJHUJVU [PU\L[V\ZL[OL0<+^OPSLZOLPZILPUN[YLH[LK MVY[OL:;09LTV]PUN[OL0<+OHZUVILULÄ[HUK TH`SLH]LOLYH[YPZRVM\U^HU[LKWYLNUHUJ` :OLZOV\SKILJV\UZLSSLKVUJVUKVT\ZLHUK V[OLYZ[YH[LNPLZ[VH]VPK:;0ZPU[OLM\[\YL

;HISL!*VTWHYPUN0<+Z

*OHYHJ[LYPZ[PJZ *VWWLYILHYPUN0<+ 3L]VUVYNLZ[YLS0<+

,MMLJ[P]LULZZ

7YLNUHUJ`YH[LPU[OLÄYZ[ `LHYVM\ZL

7YLNUHUJ`^PSSVJJ\YPU[VWLY ^VTLUV]LY[OLÄYZ[`LHY

7YLNUHUJ`^PSSVJJ\YPUWLY ^VTLUV]LY[OLÄYZ[`LHY

3LUN[OVM\ZL (WWYV]LKMVY`LHYZ (WWYV]LKMVY`LHYZ

)SLLKPUNWH[[LYUZ 3VUNLYHUKOLH]PLYTVU[OS`ISLLK PUNPYYLN\SHYISLLKPUNHUKTVYL JYHTWPUNVYWHPUK\YPUNTVU[OS` ISLLKPUN

4VYLPYYLN\SHYISLLKPUNHUKZWV[[PUN PU[OLÄYZ[ML^TVU[OZ

(M[LYVUL`LHYP[PZJVTTVU[VOH]L UVTVU[OS`ISLLKPUN

*H\ZLZSLZZISLLKPUN[OHUJVWWLY ILHYPUN0<+ZV]LY[PTL

(UHLTPH 4H`JVU[YPI\[L[VPYVUKLÄJPLUJ` HUHLTPHPMH^VTHUHSYLHK`OHZSV^ PYVUISVVKZ[VYLZILMVYLPUZLY[PVU

4H`OLSWWYL]LU[PYVUKLÄJPLUJ` HUHLTPH

4HPUYLHZVUZMVY KPZJVU[PU\H[PVU

(18)

,TLYNLUJ`JVU[YHJLW[PVU,*

-VYTVYLPUMVYTH[PVUVU,*ZLL*OHW[LY! 40:7W

;OL[^VTL[OVKZVMLTLYNLUJ`JVU[YHJLW[PVU HYL!

‹ LTLYNLUJ`JVU[YHJLW[P]LWPSSZ,*7 ‹ JVWWLY0<+

,TLYNLUJ`JVU[YHJLW[P]LWPSSZJHUWYL]LU[\U ^HU[LKWYLNUHUJ`PM\ZLK^P[OPUÄ]LKH`Z

OV\YZHM[LY\UWYV[LJ[LKZL_,*7ZOV\SKIL [HRLUHZZVVUHZWVZZPISLHM[LY\UWYV[LJ[LKPU [LYJV\YZL;OL`HYLTVZ[LMMLJ[P]L[OLZVVULY [OL`HYL[HRLUI\[JHUZ[PSSILLMMLJ[P]L^OLU [HRLU\W[VÄ]LKH`ZHM[LY\UWYV[LJ[LKZL_

;^VMVYT\SH[PVUZHYLH]HPSHISLZLL)V_

,*7ZJHUZHMLS`IL\ZLKI`HU`^VTHUL]LU [OVZL^OVJHUUV[\ZLOVYTVUHSTL[OVKZVU HJVU[PU\V\ZIHZPZHZ[OLKVZLVMOVYTVULZ \ZLKPZYLSH[P]LS`ZTHSSHUK[OLWPSSZHYL\ZLKMVY

*OHYHJ[LYPZ[PJZ *VWWLYILHYPUN0<+ 3L]VUVYNLZ[YLS

(]LYHNLKLSH`PU[PTL[VWYLN UHUJ`HM[LY0<+PZYLTV]LK

5VKLSH` 5VKLSH`

5VUJVU[YHJLW[P]LILULÄ[Z 4H`OLSWWYV[LJ[HNHPUZ[LUKVTL[YPHS JHUJLY

,MMLJ[P]L[YLH[TLU[MVYSVUNHUK OLH]`TVU[OS`ISLLKPUNHS[LYUH[P]L [VO`Z[LYLJ[VT`

4H`HSZVOLSW[YLH[WHPUM\STVU[OS` ISLLKPUN

*HUIL\ZLKHZ[OLWYVNLZ[VNLUPU OVYTVULYLWSHJLTLU[[OLYHW`

7VZ[WHY[\T\ZL *HUILPUZLY[LK\W[VOV\YZWVZ[ WHY[\T

*HUILPUZLY[LK^LLRZWVZ[WHY[\T

<ZLHZLTLYNLUJ` JVU[YHJLW[PVU

*HUIL\ZLK^P[OPUKH`ZHM[LY \UWYV[LJ[LKZL_

5V[YLJVTTLUKLK

0UZLY[PVU 9LX\PYLZZWLJPÄJ[YHPUPUNI\[LHZPLY [VPUZLY[[OHUSL]VUVYNLZ[YLS0<+

9LX\PYLZZWLJPÄJ[YHPUPUNHUKH \UPX\LTVYLKPMÄJ\S[PUZLY[PVU[LJO UPX\L>VTLUTH`L_WLYPLUJLTVYL MHPU[ULZZWHPUHUKUH\ZLHVY]VTP[ PUNH[PUZLY[PVU[OHU^P[O[OLJVWWLY ILHYPUN0<+

*VZ[ 3LZZL_WLUZP]L 4VYLL_WLUZP]L

6[OLYJVUZPKLYH[PVUZ -7JV\UZLSSPUN]LYIHSHUK^YP[[LUJVUZLU[7YV]PKLL_WSHUH[PVUOV^[VJOLJR Z[YPUNZMVYJSPLU[Z^OV^PZO[VKVZV

7YV]PKLYZRPSSZ ;YHPULKPU-7JV\UZLSSPUNHUK*\0<+ PUZLY[PVUHUKYLTV]HS

(19)

HZOVY[[PTL,*7ZZOV\SKUV[ILNP]LUPM[OLYL PZHJVUÄYTLKWYLNUHUJ`,*7ZTH`ILNP]LU ^OLUWYLNUHUJ`Z[H[\ZPZ\UJSLHYHUKWYLNUHUJ` [LZ[PUNPZUV[H]HPSHISLHZ[OLYLPZUVL]PKLUJLVM OHYT[V[OL^VTHUVY[VHUL_PZ[PUNWYLNUHUJ` <ZL[OLWYLNUHUJ`JOLJRSPZ[[VYLHZVUHIS`Y\SL V\[WYLNUHUJ`WYPVY[VWYV]PKPUN,*7ZLL-PN\YL !*OLJRSPZ[[V,_JS\KL,HYS`7YLNUHUJ`

7LYPVKPJ,*7\ZLPZWVZZPISLI\[PZUV[YLJVT TLUKLKHZHTL[OVKVMMHTPS`WSHUUPUN/V^ L]LYHYLX\LZ[MVY,*WYV]PKLZHULU[Y`WVPU[[V KPZJ\ZZMHTPS`WSHUUPUNHUKJV\UZLS[OLJSPLU[VU JVU[PU\V\ZJVU[YHJLW[P]LTL[OVKZ<[PSPaL[OH[ VWWVY[\UP[`

(JVWWLYILHYPUN0<+JHUILPUZLY[LK\W[VÄ]L KH`ZHM[LY\UWYV[LJ[LKPU[LYJV\YZLHZHULTLY NLUJ`JVU[YHJLW[P]L>OLU[OL[PTLVMV]\SH[PVU JHUILLZ[PTH[LKHJVWWLYILHYPUN0<+JHU

ILPUZLY[LKIL`VUKÄ]LKH`ZHM[LY\UWYV[LJ[LK PU[LYJV\YZLHZSVUNHZPUZLY[PVUKVLZUV[VJJ\Y TVYL[OHUÄ]LKH`ZHM[LYV]\SH[PVU

;OPZTH`ILHNVVKVW[PVUMVYH^VTHU^OV ^HU[Z[V\ZLHU0<+MVYJVU[PU\PUNJVU[YHJLW [PVU0[PZTVYLLMMLJ[P]LPUWYL]LU[PUNWYLNUHUJ` [OHU,*7Z

,UZ\YL[OH[[OLJSPLU[PZLSPNPISLMVY0<+PUZLY[PVU 0MHU0<+PZPUZLY[LKHZ,*HM[LYHYHWLLUZ\YL [OH[M\SSWYLZ\TW[P]L:;0[YLH[TLU[PZWYV]PKLK ZLL*OHW[LY!40:7

=VS\U[HY`Z\YNPJHSZ[LYPSPaH[PVU

4HSL]HZLJ[VT`HUKMLTHSL[\IHSSPNH[PVU Z[LYPSPaH[PVUHYLKLZPYHISLTL[OVKZVMJVU[YHJLW [PVUMVYZVTLJSPLU[Z^OVOH]LKLJPKLK[VOH]L UVTVYLJOPSKYLU

:\YNPJHSJVU[YHJLW[PVUZOV\SKVUS`ILWLYMVYTLK PUZHMLJVUKP[PVUZ^P[OPUMVYTLKJVUZLU[VM[OL \ZLYI`[YHPULKWLYZVUULSHUK^P[O[OLULJLZ ZHY`LX\PWTLU[:[LYPSPaH[PVUZOV\SKILH]HPSHISL [VJSPLU[ZLZWLJPHSS`PM[OL`HYLMHTPSPHY^P[O[OL TL[OVKMYVT[OLPYYLNPVUVYJV\U[Y`VMVYPNPU HUKPMP[PZHSSV^LK^P[OPU[OLOVZ[JV\U[Y`;OPZ TL[OVKKVLZUV[WYV[LJ[HNHPUZ[:;0ZPUJS\KPUN /0=

7VZ[WHY[\TMHTPS`WSHUUPUN

(^VTHUPZWYV[LJ[LKMYVTWYLNUHUJ`PU[OL WVZ[WHY[\TWLYPVKPM!

ZOLPZM\SS`IYLHZ[MLLKPUNIHI`YLJLP]LZ VUS`IYLHZ[TPSRVYVUJLPUH^OPSLZVTL HKKLK]P[HTPUZ^H[LYQ\PJLVYV[OLYU\ [YPLU[ZVYULHYS`M\SS`IYLHZ[MLLKPUNTVYL [OHU[OYLLMV\Y[OZVMHSSMLLKZHYLIYLHZ[ TPSR"HUK

ZOLOHZUV[YLZ\TLKTLUZ[Y\H[PUN"HUK

ZOLPZSLZZ[OHUZP_TVU[OZWVZ[WHY[\T

;OPZPZJHSSLK[OLSHJ[H[PVUHSHTLUVYYOVLHTL[O VK3(40[ZLMMLJ[P]LULZZHZJVTTVUS`\ZLK PZHIV\[[^VWYLNUHUJPLZWLY^VTLUPU[OL

)V_!

,TLYNLUJ`

*VU[YHJLW[P]L7PSS9LNPTLUZ

;OLSL]VUVYNLZ[YLSVUS`YLNPTLU!TN VMSL]VUVYNLZ[YLSPUHZPUNSLKVZL[OPZPZ [OLYLJVTTLUKLKYLNPTLU"P[PZTVYLLM MLJ[P]LHUKOHZML^LYZPKLLMMLJ[Z;OLZL WPSSZHYLZWLJPHSS`WHJRLKMVYLTLYNLUJ` JVU[YHJLW[PVU

;OLJVTIPULKLZ[YVNLUWYVNLZ[VNLU YLNPTLU@\aWL!HKVZLVMTPJYVNYHT L[OPU`SLZ[YHKPVSWS\ZTNVMSL]VUVYN LZ[YLS[HRLUHZZVVUHZWVZZPISLMVSSV^LK I`[OLZHTLKVZLOV\YZSH[LY;OLZL WPSSZHYLLP[OLYZWLJPHSS`WHJRLKMVYLTLY NLUJ`JVU[YHJLW[PVUVYJHUIL[HRLUMYVT YLN\SHYJVTIPULKVYHSJVU[YHJLW[P]LWPSS WHJRZ

(20)

ÄYZ[ZP_TVU[OZHM[LYJOPSKIPY[O*V\UZLS^VTLU \ZPUN[OPZTL[OVK[VJOVVZLHUV[OLY-7TL[OVK ^OLU[OL`HWWYVHJOTVU[OZP_WVZ[WHY[\TVY ^OLUHU`VM[OLHIV]LJYP[LYPHJOHUNL

>VTLUTH`PUP[PH[L[OLMVSSV^PUN-7TL[OVKZ ZHMLS`!

‹ )HYYPLYTL[OVKZ!JVUKVTZJHUIL\ZLK PTTLKPH[LS`WVZ[WHY[\T

‹ 0<+PUZLY[PVU!0<+ZJHUILPUZLY[LKLP[OLY K\YPUN[OLÄYZ[OV\YZHM[LYH]HNPUHSVY JHLZHYLHUKLSP]LY`I`HZWLJPHSS`[YHPULK WYV]PKLYVYMV\Y^LLRZWVZ[WHY[\T0UZLY [PVUVMHU0<+IL[^LLUOV\YZHUKMV\Y ^LLRZWVZ[WHY[\TPZUV[YLJVTTLUKLK ,_W\SZPVUYH[LZHYLSV^LZ[^OLUPUZLY[LK

MV\Y^LLRZVYTVYLHM[LYKLSP]LY`VYH[H [PTL\UYLSH[LK[VWYLNUHUJ`

‹ :[LYPSPaH[PVU!TH`ILWLYMVYTLKK\YPUN[OL ÄYZ[ZL]LUKH`ZVYZP_^LLRZWVZ[WHY[\T ‹ 7YVNLZ[VNLUVUS`TL[OVKZWPSSZPUQLJ[

HISLZPTWSHU[Z!TH`ILPUP[PH[LKZP_^LLRZ WVZ[WHY[\TMVYIYLHZ[MLLKPUN^VTLUHUK PTTLKPH[LS`WVZ[WHY[\TMVYUVUIYLHZ[MLLK PUN^VTLU

‹ *VTIPULKTL[OVKZWPSSZHUKPUQLJ[ HISLZ!TH`ILPUP[PH[LKZP_TVU[OZWVZ[ WHY[\TMVYIYLHZ[MLLKPUN^VTLUHUKH[ZP_ ^LLRZWVZ[WHY[\TMVYUVUIYLHZ[MLLKPUN ^VTLU

‹ 5H[\YHSTL[OVKZ:[HUKHYK+H`Z4L[O VK!TH`ILPUP[PH[LK^OLUH^VTHUOHZ YLLZ[HISPZOLKHYLN\SHYTLUZ[Y\HSJ`JSL

;HISL!

*VU[YHJLW[P]L,MMLJ[P]LULZZ

;OPZJOHY[ZOV^ZOV^LMMLJ[P]LTL[OVKZHYLHZ\Z\HSS`\ZLK;OL[VWMV\YTL[OVKZHYLTVZ[LM MLJ[P]L"[OL\ZLYOHZUV[OPUN[VKVVUJL[OLWYVJLK\YLPZJVTWSL[L;OLLMMLJ[P]LULZZVM[OLV[OLY TL[OVKZKLWLUKZVU[OL\ZLY»ZILOH]PV\Y"[OL`HYLVUS`LMMLJ[P]L^OLU\ZLKJVYYLJ[S`

(21)

-HTPS`WSHUUPUNMVYWLVWSLSP]PUN

^P[O/0=

,UJV\YHNLJVUKVT\ZLMVYHSS/0=WVZP[P]L WLVWSL[VWYV[LJ[[OLTMYVT:;0ZHUK[VWYL]LU[ /0=[YHUZTPZZPVU[VZL_\HSWHY[ULYZ0MHU/0= WVZP[P]L^VTHUKLZPYLZTVYLLMMLJ[P]LWYLN UHUJ`WYV[LJ[PVUZOLTH`^PZO[V\ZLHUV[OLY JVU[YHJLW[P]LTL[OVKPUHKKP[PVU[VJVUKVTZ

>VTLU^P[O/0=JHU\ZLTVZ[TL[OVKZVMJVU [YHJLW[PVU^P[O[OLMVSSV^PUNJVUZPKLYH[PVUZ!

‹ (U0<+ZOV\SKUV[ILPUZLY[LKPUHU`^VT HU^P[OHNVUVYYOVLHVYJOSHT`KPHPUMLJ[PVU VYPMH^VTHUPZH[]LY`OPNOPUKP]PK\HSYPZR MVY[OLZLPUMLJ[PVUZ/0=WVZP[P]L^VTLU ^OVHYLJSPUPJHSS`^LSS^OL[OLYVYUV[VU HU[PYL[YV]PYHS[OLYHW`(9;JHU\ZLHU0<+ ‹ 0MH^VTHUPZ[HRPUNYPMHTWPJPUMVY[\ILYJ\

SVZPZZOLZOV\SKUV[\ZLJVU[YHJLW[P]LWPSSZ [OLJVTIPULKWH[JO[OLJVTIPULKYPUNVY PTWSHU[ZHZJVU[YHJLW[P]LLMMLJ[P]LULZZ TH`ILKLJYLHZLK

‹ :WLYTPJPKLZLP[OLYHSVULVYPUJVTIPUH[PVU ^P[OIHYYPLYTL[OVKZZOV\SKUV[IL\ZLKI` ^VTLU^P[O/0=PUMLJ[PVUVY(0+:

‹ >VTLUVU(9;^OVHYL\ZPUNOVYTVUHS TL[OVKZHYLHK]PZLK[VHSZV\ZLJVUKVTZ ILJH\ZLZVTLHU[PYL[YV]PYHSKY\NZ(9=Z YLK\JL[OLLMMLJ[P]LULZZVMOVYTVUHSTL[O VKZ

9LMLY[V*OHW[LY!/0=MVYTVYLPUMVYTH[PVU

0UMLY[PSP[`

0UMLY[PSP[`PZ[OLMHPS\YL[VHJOPL]LHWYLNUHUJ`VY [VNP]LIPY[O[VHJOPSKHM[LYTVU[OZVYTVYL VMYLN\SHY\UWYV[LJ[LKZL_\HSPU[LYJV\YZL0MH ^VTHUOHZUL]LYILLUWYLNUHU[ILMVYL[OL KPZLHZLPZWYPTHY`PUMLY[PSP[`0MHJV\WSLOHZWYL]P V\ZS`NP]LUIPY[O[VHJOPSKI\[J\YYLU[S`TLL[Z [OLKLÄUP[PVUVMPUMLY[PSP[`[OPZPZKLZJYPILKHZ ZLJVUKHY`PUMLY[PSP[`0UMLY[PSP[`OHZTHU`JH\ZLZ ^OPJOJHUILTLKPJHSZ\JOHZWVZ[WHY[\T PUMLJ[PVUWVZ[HIVY[PVUPUMLJ[PVUPH[YVNLUPJPU

MLY[PSP[`LUKVTL[YPVZPZ:;0ZHUKV[OLYPUMLJ[PV\Z KPZLHZLZ[OH[OH]LJH\ZLKMHSSVWPHU[\IL]HZ KLMLYLUZVYLWPKPK`THSKHTHNLVYUVUTLKPJHS >P[OPUHO\THUP[HYPHUZL[[PUNZLJVUKHY`HUK L]LUWYPTHY`PUMLY[PSP[`JHUIL[OLYLZ\S[VMZ[YLZZ HUKTHQVYJOHUNLZPUSPMLZ[`SL

>VYSK^PKLJV\WSLZ]PL^PUMLY[PSP[`HZH[YHNLK` [OH[JHYYPLZZVJPHSLJVUVTPJHUKWZ`JOVSVNP JHSJVUZLX\LUJLZ0UMLY[PSP[`PZHU\UTL[ULLKPU MHTPS`WSHUUPUNHUK\W[VVULPUMV\YL]LYTHY YPLK^VTLUVMYLWYVK\J[P]LHNLPUTVZ[KL]LS VWPUNJV\U[YPLZZ\MMLYMYVTWYPTHY`HUKTVYL ZPNUPÄJHU[S`MYVTZLJVUKHY`PUMLY[PSP[`

*V\UZLSSPUNVMJV\WSLZPZJYP[PJHS4HRLP[JSLHY [OH[PUMLY[PSP[`PZUV[H^VTHU»ZWYVISLTHSVUL ILJH\ZLIL[^LLUHUKVMPUMLY[PSP[` TH`ILK\L[V[OLTHSLWHY[ULY,_HTPUL[OL YLWYVK\J[P]LVYNHUZVYNLUP[HSPHVMIV[OTHSL HUKMLTHSLWHY[ULYZMVYHU`Z[Y\J[\YHSHIUVYTHSP [PLZ>OLYLWVZZPISLZLTLUHUHS`ZPZPZJY\JPHS HZHIHZPJSHIVYH[VY`[LZ[MVYHSSPUMLY[PSLJV\WSLZ )HZHSIVK`[LTWLYH[\YLJHUILHOLSWM\S[VVSHZ HUPUP[PHSL]HS\H[PVUMVYV]\SH[PVU([HTPUPT\T PU]LZ[PNH[LHUK^OLUULJLZZHY`[YLH[IV[O WHY[ULYZMVYTLKPJHSJH\ZLZTVZ[ZWLJPÄJHSS` :;0ZVYWZ`JOVSVNPJHSHUKLTV[PVUHSWYVISLTZ *VUZPKLYHUKTHUHNLPZZ\LZHZZVJPH[LK^P[O HIUVYTHSIVK`THZZPUKL_)40KPL[JLZZH[PVU VMZTVRPUN\ZLVMJLY[HPUTLKPJH[PVUZHUKWYL L_PZ[PUNTLKPJHSJVUKP[PVUZZ\JOHZKPHIL[LZ OLHY[KPZLHZLVYWZ`JOPH[YPJKPZLHZL*V\UZLS JV\WSLZVUMLY[PSP[`H^HYLULZZTLUZ[Y\HSYLN\SHY P[`ZL_\HS[PTPUNHUK[LJOUPX\LZHZ^LSSHZ:;0 WYL]LU[PVU

(22)

4HSLPU]VS]LTLU[PUMHTPS`

WSHUUPUNWYVNYHTTLZ

0U]VS]LTLUPU-7WYVNYHTTLZ[VPUJYLHZL HJJLW[HUJLVM[OLWYVNYHTTL^P[OPU[OLJVT T\UP[`HUK[VPUJYLHZLYLJVNUP[PVUVMV[OLY9/ PZZ\LZZ\JOHZ[OLWYL]LU[PVUHUK[YLH[TLU[VM :;0ZHUK/0=*VUZPKLYPUNTLU»ZWLYZWLJ[P]LZ HUKTV[P]H[PVUPZPU[LNYHS[VWYVNYHTTLHJ[P]P [PLZ*VU[YHJLW[P]L\ZLI`TLULUHISLZ[OLT[V ZOHYL[OLYLZWVUZPIPSP[`VMMHTPS`WSHUUPUN^P[O [OLPYMLTHSLWHY[ULYZ-7ZLY]PJLZTH`ULLK[V ILZWLJPÄJHSS`[HPSVYLK[VTLL[[OLULLKZVMTHSL \ZLYZ(J[P]P[PLZ[VLUJV\YHNLTLU»ZPU]VS]LTLU[ PUJS\KLJV\WSLZJV\UZLSSPUNJVUKVTWYVTV[PVU ZWLJPHSOLHS[OMHJPSP[`[PTLZMVYTLUWLLYNYV\W ZLZZPVUZHUK9/PUMVYTH[PVUH[THSLZVJPHS NYV\WZ

(K]VJHJ`

9/VMÄJLYZHUKWYVNYHTTLTHUHNLYZZOV\SK HK]VJH[LMVYWYV]PZPVUVMMHTPS`WSHUUPUN^OLU L]LYWVZZPISL2UV^PUN[OLIHZLSPULJVU[YHJLW [P]L\ZLVM[OLOVZ[WVW\SH[PVUHZ^LSSHZ[OL KPZWSHJLKWVW\SH[PVUPZOLSWM\SIHJRNYV\UK PUMVYTH[PVU

4LL[PUN^P[O[OLSVJHS4PUPZ[Y`VM/LHS[OVMÄJPHSZ WYP]H[LKVUVYZHUKV[OLYHNLUJPLZ[VWYLZLU[ KH[HVU\UTL[ULLKZHUK[OLWV[LU[PHSJVZ[ZH] PUNZHUKOLHS[OILULÄ[ZVMWYV]PKPUN-7ZLY]PJLZ PZHULMMLJ[P]LHK]VJHJ`[VVS

/\THUYPNO[ZHUKSLNHS

JVUZPKLYH[PVUZ

/\THUYPNO[ZZ[HUKHYKZ

<UKLYPU[LYUH[PVUHSSH^\UP]LYZHSHJJLZZ[V-7

PZHO\THUYPNO[!HSSPUKP]PK\HSZHUKJV\WSLZOH]L [OL¸YPNO[[VKLJPKLVU[OLU\TILYZWHJPUNHUK [PTPUNVMJOPSKYLU¹([[OL 0U[LYUH[PVUHS *VUMLYLUJLVU7VW\SH[PVUHUK+L]LSVWTLU[ NV]LYUTLU[ZHNYLLK[VTHRL9/JHYLH]HPSHISL [VHSSPUJS\KPUNHM\SSYHUNLVM-7ZLY]PJLZ;OL YPNO[[V[OLOPNOLZ[H[[HPUHISLZ[HUKHYKVMOLHS[O

PUJS\KLZ[OL¸YPNO[[VILPUMVYTLKHUK[VOH]L HJJLZZ[VZHMLLMMLJ[P]LHMMVYKHISLHUKHJJLW[ HISLTL[OVKZVM-7¹

;OLYPNO[[VMHTPS`WSHUUPUNPZJSVZLS`SPURLK^P[O V[OLYO\THUYPNO[Z!

‹ (JJLZZ[VJVU[YHJLW[PVU^PSSYLK\JL\U ^HU[LKWYLNUHUJPLZHUK^PSSOLSWLUZ\YLH ^VTHU»ZYPNO[[VOLHS[OHUKYPNO[[VSPML ‹ ,]LY`VULOHZHYPNO[[VWYP]HJ`HUK[OLYPNO[

[VLX\HSP[`HUKUVUKPZJYPTPUH[PVU;OLZL YPNO[ZHYLZVTL[PTLZKLUPLKPU[OLJVU [L_[VMMHTPS`WSHUUPUN^OLUMVYL_HTWSL ZVTLVULPZKLUPLKHJJLZZ[VJVU[YHJLW[PVU ILJH\ZLZOLVYOLPZUV[THYYPLK

‹ ,]LY`VULOHZHYPNO[[VPTWHY[HUKYLJLP]L PUMVYTH[PVUVUMHTPS`WSHUUPUN;OPZYPNO[PU JS\KLZYLWYVK\J[P]LOLHS[OHUKZL_\HSP[`LK \JH[PVUMVYHKVSLZJLU[Z(KVSLZJLU[ZOH]LH YPNO[[VHJJLZZ-7ZLY]PJLZHUKPUMVYTH[PVU 9LM\ZPUN-7PUMVYTH[PVUVYJVU[YHJLW[PVU[V HKVSLZJLU[ZIHZLKVUHNLTHYP[HSZ[H[\ZVY WHYLU[HSVYN\HYKPHUJVUZLU[TH`JVUZ[P[\[L HKLUPHSVMHKVSLZJLU[Z»YPNO[[VOLHS[OHUK YPNO[[VUVUKPZJYPTPUH[PVU:LL*OHW[LY! (KVSLZJLU[9LWYVK\J[P]L/LHS[OMVYTVYL PUMVYTH[PVU

‹ ,]LY`VULOHZHYPNO[[VLUQV`[OLILULÄ[ZVM ZJPLU[PÄJWYVNYLZZHUKP[ZHWWSPJH[PVUZ;OPZ TLHUZ[OH[L]LY`VULOHZHYPNO[[VILULÄ[ MYVTKL]LSVWTLU[ZPUJVU[YHJLW[P]L[LJO UVSVN`Z\JOHZLTLYNLUJ`JVU[YHJLW[PVU ,*

(23)

‹ *VLYJPUNWLVWSL[V\ZLHJVU[YHJLW[P]L TL[OVKPZUV[MHTPS`WSHUUPUNHUKPZH]PVSH [PVUVMPU[LYUH[PVUHSO\THUYPNO[ZSH^-VY L_HTWSLMVYJLKZ[LYPSPaH[PVU^P[OV\[JVU ZLU[]PVSH[LZ[OLYPNO[[VPUMVYTLKJVUZLU[ [OLYPNO[[VOLHS[O[OLYPNO[[VZLJ\YP[`HUK SPILY[`VM[OLWLYZVUHUK[OLYPNO[VMPUKP ]PK\HSZ[VMYLLS`KLJPKLVU[OLU\TILYHUK ZWHJPUNVM[OLPYJOPSKYLU

*OHSSLUNLZHUKVWWVY[\UP[PLZ

0UZVTLJHZLZZLY]PJLWYV]PKLYZTH`MHJLKPM ÄJ\S[KLJPZPVUZVYKPSLTTHZ;OL`TH`ÄUK[OH[ [OLPYHIPSP[`[VWYV]PKL-7PUMVYTH[PVUHUKZLY ]PJLZPZYLZ[YPJ[LKI`UH[PVUHSSLNPZSH[PVUZVJPHS VYJ\S[\YHSUVYTZVYTLKPJHSTPZJVUJLW[PVUZ-VY L_HTWSL[OLMVSSV^PUNTH`OHWWLU!

‹ (^VTHUPZUV[WYV]PKLK^P[O-7ZLY]PJLZ ^P[OV\[OLYO\ZIHUK»ZJVUZLU[

‹ (^VTHUPZUV[WLYTP[[LK[VJOVVZL[VIL Z[LYPSPaLK^P[OV\[OLYO\ZIHUK»ZH\[OVYPaH [PVUVYZOLT\Z[TLL[V[OLYYLX\PYLTLU[Z ILMVYLZOLJHUILZ[LYPSPaLKZ\JOHZILHY PUNHJLY[HPUU\TILYVYJOPSKYLUVYILPUNVM HJLY[HPUHNL

‹ (^VTHUPZYLM\ZLKHJJLZZ[VJVU[YHJLW [PVU^P[OV\[OLYO\ZIHUK»ZH\[OVYPaH[PVU ‹ (^VTHUPZYLM\ZLKHJJLZZ[VJVU[YHJLW

[PVUILJH\ZLZOLPZUV[THYYPLK ‹ (KVSLZJLU[ZHYLKLUPLK0<+ZIHZLKVU

[OLPUHWWYVWYPH[LTLKPJHSJSHPT[OH[0<+Z ^PSSJH\ZLPUMLY[PSP[`\USLZZ[OLWH[PLU[JHU KLTVUZ[YH[L[OH[ZOLOHZOHKHJOPSKVYPZ WYLNUHU[

‹ >VTLUHYLKLUPLKHJJLZZ[VLTLYNLUJ` JVU[YHJLW[PVUILJH\ZLP[PZ^YVUNS`IL SPL]LK[VILHMVYTVMHIVY[PVU^OPJOPZ JVU[YHY`[VSVJHSYLSPNPV\ZHUKZVJPHSUVYTZ

:\JOUVYTZSH^ZHUKWYHJ[PJLZJHUILPUJVU ÅPJ[^P[OPU[LYUH[PVUHSS`HJJLW[LKO\THUYPNO[Z WYPUJPWSLZ(U9/THUHNLYVYZLY]PJLWYV]PKLYPZ SPRLS`[VMHJLZ\JOKPSLTTHZ@V\T\Z[ILH^HYL VM`V\YHNLUJ`VYNHUPaH[PVUWVZP[PVUVU[OLZL 9/PZZ\LZHUKPUJS\KLP[HZWHY[VM`V\YHUHS`ZPZ

VM[OLZP[\H[PVUHUKWVZZPISLUL_[Z[LWZ>OLU MHJLK^P[OHKPMÄJ\S[ZP[\H[PVU`V\ZOV\SKÄYZ[ HUKMVYLTVZ[NP]LWYPVYP[`[V[OLJSPLU[»ZZHML[` HUKOLHS[OHUK`V\YV^UZHML[`HUK[OH[VMJVS SLHN\LZ;OLU`V\TH`^PZO[V!

‹ [HSR[V`V\YZ\WLY]PZVY"

‹ KPZJ\ZZVW[PVUZ^P[O`V\YJSPLU[!

-VYL_HTWSLPM`V\HYL\UHISL[VWYV]PKL JLY[HPUTVKLYUTL[OVKZVMJVU[YHJLW[PVU [VH^VTHU`V\JHUJV\UZLSOLYVUUH[\YHS MHTPS`WSHUUPUNTL[OVKZZ\JOHZMLY[PSP[` H^HYLULZZHUK[OLSHJ[H[PVUHSHTLUVYYOLH TL[OVK3(4"

‹ ÄUKV\[^OL[OLY`V\YHNLUJ`PZLUNHNLK PUHK]VJHJ`VU[OLPZZ\LHUKOV^`V\JHU JVU[YPI\[L"

‹ L_WSVYLSPURHNLZ^P[OHUKYLMLYYHSZ[VSVJHS VYNHUPaH[PVUZ[OH[TPNO[ILHISL[VOLSW `V\YJSPLU[M\Y[OLY"

‹ ^OPSLYLZWLJ[PUN[OLJVUÄKLU[PHSP[`VM`V\Y JSPLU[PKLU[PM`^P[OJVSSLHN\LZHUKV[OLY9/ WYV]PKLYZOV^[VH]VPKOHUKSLZ\JOZP[\H [PVUZPU[OLM\[\YL"

‹ YHPZL[OLZLJVUJLYUZPUOLHS[OJVVYKPUH[PVU TLL[PUNZ

4VUP[VYPUN

4HPU[HPUHKHPS`HJ[P]P[`YLNPZ[LYHUKPUKP]PK\HS JSPLU[MVYTZ[VYLJVYKPUMVYTH[PVUHUKVMMLYLMMLJ [P]LMVSSV^\W0UTVIPSLWVW\SH[PVUZJSPLU[ZTH` ^PZO[VRLLWHJVW`VM[OLPYYLJVYKZ;OLMVSSV^ PUNPUMVYTH[PVUZOV\SKILYLJVYKLKVUHJSPLU[ MVYT!

‹ +H[L

‹ <ZLYUHTL·VYPMYLX\PYLKMVYJVUÄKLU[PHS P[`HU\TILYJVKL

‹ <ZLYPUMVYTH[PVUHNLHKKYLZZWHYP[` ‹ ;`WLVM\ZLYUL^YLWLH[L[J

‹ 4L[OVKZLSLJ[LKHUKIYHUKUHTL ‹ :PKLLMMLJ[ZL_WLYPLUJLK

‹ +H[LVMUL_[]PZP[MVYMVSSV^\W ‹ +H[LHUKYLHZVUMVYKPZJVU[PU\H[PVU

(24)

HWWYVWYPH[LMVY[OLJVSSLJ[LKKH[HHUKZ[HMM SP[LYHJ`SL]LSZ<ZLUH[PVUHSVYSVJHSMVYTH[Z[OH[ HYLRUV^UI`[OLSVJHSZ[HMMHUK[OLHMMLJ[LK WVW\SH[PVU;OL`JHUIL[YHUZSH[LKMVYL_WH[YPH[L Z[HMMPM[OLZLPUP[PHSS`WYV]PKL[OLZLY]PJL;YHPUHSS Z[HMMVUTHPU[HPUPUNHWWYVWYPH[LYLJVYKZHUKVU OV^[OLPUMVYTH[PVUJVSSLJ[LKPZ\ZLKPU[OLPY-7 WYVNYHTTL

0UKPJH[VYZ[VILJVSSLJ[LK·ZLL(ZZLZZTLU[ 4VUP[VYPUNHUK9L]PL^MVYPUKPJH[VYN\PKHUJL!

‹ 0UKPJH[VYZ[VILJVSSLJ[LKH[[OLOLHS[OMHJPS P[`SL]LS!

WYVWVY[PVUVMJSPLU[ZVMMLYLK-7JV\UZLS SPUNPUHKKP[PVU[VILPUNNP]LUHTL[OVKVM JVU[YHJLW[PVU

JVU[YHJLW[P]LWYL]HSLUJL*7

*7PZ[OLWLYJLU[HNLVM^VTLU^OVHYL \ZPUNVY^OVZLWHY[ULYPZ\ZPUNHTL[OVK VMJVU[YHJLW[PVUH[HNP]LUWVPU[PU[PTL ‹ 0UKPJH[VYZ[VILJVSSLJ[LKH[[OLWYVNYHTTL

SL]LS!

[OLU\TILYVM-7ZLY]PJLKLSP]LY`WVPU[Z [OH[THPU[HPUHTPUPT\TVMTVU[O»Z Z\WWS`VM6*7ZPUQLJ[HISLZ0<+ZVYPT WSHU[Z"

[OLU\TILYHUKWYVWVY[PVUVMWYV]PKLYZ HWWYVWYPH[LS`PTWSLTLU[PUNMHTPS`WSHU UPUNZLY]PJLZ

-\Y[OLYYLHKPUN

-HJ[ZOLL[VU[OLZHML[`VMSL]VUVYNLZ[YLSHSVUL

LTLYNLUJ`JVU[YHJLW[P]LWPSSZ35.,*7Z

>/6O[[W!^OXSPIKVJ^OVPU[OX >/6F9/9F/97FFLUNWKM

05-67YVQLJ[1VOUZ/VWRPUZ)SVVTILYN:JOVVS VM7\ISPJ/LHS[O-HTPS`7SHUUPUNH.SVIHS/HUK

IVVRMVY7YV]PKLYZ<:(0+>/6O[[W!

^^^PUMVMVYOLHS[OVYNNSVIHSOHUKIVVRPUKL_ ZO[TSJVU[LU[Z

;OL3VNPZ[PJZ/HUKIVVR!(7YHJ[PJHS.\PKLMVY :\WWS`*OHPU4HUHNLYZPU-HTPS`7SHUUPUNHUK

/LHS[O7YVNYHTZ1VOU:UV^0UJ+,30=,9MVY

[OL<:(NLUJ`MVY0U[LYUH[PVUHS+L]LSVWTLU[ <:(0+(YSPUN[VU=(O[[W!KLSP]LYQZP JVTKS]YFJVU[LU[YLZV\YJLZHSSW\IZN\PKLSPULZ 3VNP/HUKWKM

;OL05-67YVQLJ[<:(0+»Z4H_PTPaPUN(JJLZZ HUK8\HSP[`0UP[PH[P]L0<+;VVSRP[O[[W!^^^ THX^LIVYNP\K[VVSRP[PUKL_ZO[TS

Referensi

Dokumen terkait

Metode tempa (forging) pada pembuatan piston menghasilkan produk yang memiliki unjuk kerja atau ketahanan lebih baik dibandingkan piston konvensional yang

Pada kenyataan dilapangan, kinerja proyek konstruksi pada aspek biaya dan waktu tidak hanya di tinjau dari volume aktual yang dihasilkan melainkan juga didasarkan pada

Jurusan/Program studi yang dipilih mahasiswa memiliki relevansi yang sangat penting dengan bidang pekerjaan yang akan dijalaninya setelah lulus menjadi

Tabel 4.2 Tabel Perhitungan BCWS 32 Tabel 4.3 Tabel Perhitungan BCWP 34 Tabel 4.4 Tabel Perhitungan ACWP 37 Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi BCWS, BCWP dan ACWP 39 Tabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Di dalam variabel terdapat satu atau lebih gejala yang mungkin

Berdasarkan analisa earned value maka nilai &gt; 1 menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan proyek X lebih kecil dari anggaran rencana dan nilai &lt; 1 menunjukan

[r]

idhafah yaitu kata نٌرحبلا ممجم pada konstruksi نٌرحبلا ممجم غلبأ ىتح. Kata نٌرحبلا merupakan isim yang dibaca jar.. karena merupakan mudhaf ilah

[r]

Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota. Malang dicabut dan dinyatakan

Kamulyan, B., 2008, Liquid Smoke atau lebih dikenal sebagai asap cair merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. © Hana Rizkia Armis 2016 Universitas

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dan panjang tabung resonatornya maka akan semakin lama waktu pemanasan tabung resonator untuk mencapai temperatur yang

Didalam penyusunan layout pabrik tersebut, manajemen perusahaan yang bersangkutan memerlukan beberapa data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam layout

Parenting Islam terkait dengan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, karena anak adalah amanah, sehingga menuntut peran pengasuhan mereka kepadanya. Setiap orang tua

(1) Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011. sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kolektor pemanas air surya plat datar dengan penambahan parafin wax diperoleh kesimpulan bahwa temperatur

(3) Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi yang merupakan penjabaran dari tujuan institusional (4) Tujuan

Selanjutnya berdasarkan temuan yang didapatkan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada penerapan praktek pemesinan mandiri, menghasilkan lebih dari setengah

Sukasari 1 kelas 2 semester 1dapat membaca dan menulis lambang bilangan serta indikatornya dengan benar. Membaca dan menulis lambang

Secara umumnya, hasil kajian yang telah dilaksanakan mendapati bahawa keempat-empat gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar tidak menunjukkan perbezaan yang

Demikian pengumuman penyedia ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pejabat

[r]