• Tidak ada hasil yang ditemukan

Index of /enm/images/dokumen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Index of /enm/images/dokumen"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

g

'Tl

{

n

't

3

m

n

z

g

I

C)

o

r

=

z

r

a

U

z

u, m

-{

n

z

r

c

z

N c) (3 (o

(rl A (t N

z

I

-c)<

m<

c)9

q

16'

>JJJ*

-5

5

E:il

a

*3

9r

=P,

s€

Hs

dr'

-g

Ri

;

8e

Yeo

-<

md:o-.'\O .o (D 0t

=

=H

r+*

=

g,F:

a

a

3=

ad

i

Errg

{

3ilE:

6

de.=.

s

a3:

519

J

=q

q6F

=. lr

=b9

o ':

(o

l.8g

0r-E

---{o

oJr.l

(Do

l{o

Q'6'."

m6

99

or-3i

Hflg

m

>P

R

8.;

;

3

fre

eJ

;

gg:

6

s!

i

€d.

-c

rC)<

<=ur-9e

e

disF

.i$uiEi

s1 ;a;

z

!, J q, T' o 3 o a !)

I\)5

o=

ol (ol

{

(-tr o

F$.

;gl OJ

o(n

(03

=N

6-q

N>

5E

(o=

I N{ c), (ol J o 13

3

Nqt

3-,

5=

-q,

=:;

tsT

ol (o ! o

9€

(Dor 3F (o= !, q, o, o o tr

-JD

o

o o + o

*

o -J o-o g,

6'

T' ot !t

I

=

o, o =' o

;

At o

r

!t e. (o Ur=

oi.

<ai

='o

ct{

EIO

A'F

oo

;

ct =, o

=

o o

o

A' o

o

0 tt = c c)

ri

o

-t

.cl s. ! 3 o :t

g

o. qt ro

m<

1A'

oo

aa

-

.. at

m<

:1 6' J_. = qo

6L

(,

m<

x-@ J-

=,-(to

6'a

-..

an

m<

:1 6'

qo

a-a

u)

fn<

l!

rn'

=.-sq

d

!,i

(t o A, ct q, ot

s

9. !, o

io

n

o ! tr o

o

o

m-o

'Tt

= qt

oq:l

f{ D'5

1o

o

g

!:o

E'I'

! o o :f, o

n

CN (o !,

tt

o o

T

o = (D o :t (o GIqt

il

i,=FFsi3ggE

:tP

FsinEIta

tlfl

F

Bg&9=,

ili

;

;ssFe

5t3

H

*

;

g

*3

$d#q3F

I

eeE.qxg

I

ss=35;

I

HHi\ia

I

=oo -r-$ o I

HBA

=oS

I

{@xX q.o

I

o

a=

|

f:--{ |

al ol oll l

Ftril

grsI\':

l=

I

ae

=

13

llX

c. P

IoBHS+

leB;sr

ldl=

;

lq

l:

E=il..=5

or

o.'

^

o)

=aaQYd

5

*;e'

9!cnX

i

H:E

<

T5

U

d

F

o.g. ^

--;o

R

xe-€FH$E

eE

H

s

n

ds

E

g

P

s@

(2)

*1i$gi1

-o

S. X

S'it

rn

q

i

EEa

e

;

s

$s;

.s

aa

AN (0:

Er Or a(,t N= o

o

(o

giEiii3geEglgi

[

iEgigEgg

r

3

gg

IEraegra

r

aa

--

a a a

i

+i

l;Esli$$g

f$

il$*

$g$$*

3

g$$fi

*f$1$gg

*.ggig1geg

1gg,

flE'

-*gi6$

#

3-

+AaHF

*qFiE

g5**g

$$A[

m<

l!tn

=-+

cro

6?.

6p

" (tl

=o xo

s

z

m

x

o

*F

I

le

f

E

u;

r

$gH$IFEH$:

aI*A

ocrX}\ OO)YO 3J

(3)

-\,|

r

i3H

Eid

n

=i2

iH

f

f

cit

iigF

x 2;

=-

q'-F ;3

sg

co.

omo

3x=

-u

o

@<

4O

i:l

_c

-L(D

c)"

<T

om

-o I

o

o)

(o

0)

--.1

c

FA

GIJ

AN

Na

(>

0

(o

IgEi

I

*

Egg

FE

$

*1iEEaEE'E

tgg

[EiEiiE

gii

FE

fl

3gF

EigE'$

Eleil*E*

E

e['*1git

i}ila-=

3-

s+

g

;

Ei-F

$-

ft

iE

=ui*

ifiili"

-*:

.e';o 3

iuf,AF

:l*$#flaa

E

=F

;

q€:

9

9.

o

_6'3

i;:.9

09

Q

EET

s-P1

rEs

*

=.5

i:

i€

i

Fg.3

dL-r ;.5

s

iE

o.*

m<

:1 6

=-+

oo

6sl

6p

,.\

li

-o

s

z

m

x

o

:iF

I

F

5

ia

s s

i

€RET€

3F

H H

i

EB-og

e

e{,

$'

(4)

o (o @

ro<

99

E

E S< c

=

oE

!c

b

3,3

F

o= !

lm

ox

c)

;a

ts

re

3

U;

95

l*=#

a

!q @=p9

ifl;;il

EI iI

9;

H

eo

ro<

;!{

3E

H

;aE

q,g

{

g

=

8E rI

dg

EE

R=

n=

xo

-{

c;

r

r<=mti

C)o rti X=I

5d

+3*l

r9=34

d

oI=z

JHHS=

a

-F

d

3-r

?1*

-r

ef;

-lr

I

€ts,

-x

,t

6N_ (0d

i!zq

=O =

=<

r

*q;

E

o

r'\ N

d'r$-

o-Crl

su

N3 o o (o

;e

6l

ct

q,

oa

I N)

o

o

(0

o

o o c () d. o

{

o x

!t

o

F

(o AI 3 o o

3

E. E = o o

ET

oo,

o('

o-oo

o'

=ro '- 0i

-o x o) (o 5' gl =. i* (o eo o o o_ -t E'

q

!,

o-a

o a s. o o o ADIJ

,59*E

fl.E+d'

=a6--o o;i

, 66

I

or9

X f,ot

:

0-6'

9-a

*

$a

9a

J-;q

ot

< l!)

FE

Ctt -*

eog

m<

:!

6'

('o

8"4 @

m<

1A'

=.=

oo

69.

I

rn<

\6'

=,-(to

a'a

9.

m<

\6'

=.+

(to

6"

U'

o

m

=

a

x<

oo

(o6

o I

-o (o

x<

oo

(o6

vt I o GI

g

z

m

$F

S

q

F

;[

R

xq-;EHfrE

AH

E

s

+

xs *

e:

i$

g

q

B- t'

o@

o

3

T5

d

d

F

iF

i

i*=

:ee$E

150)."1

eg

H

s

i

ds

E

g

B. t'

g@

3 5

TF $

I

F

;O

R

xe-€F$$E

9$

H

H

-ds

E

g

I

t'

3-3

l

TE $

I

F

=q

R

E6

:es$E

gg

H

$

-Qg-

E$

3. i'

go

3

(5)

(,

l$

H:d#

3H-L

Fi;

s?l

-ZD

J-3

NA_

B;=

mr|j

T=

az

o-It

t€

l€

t*

l(|

lz lo

IA'

lo lx lo lo lo lo

td

t<

a<

qo

.:l

-.c I(D C)"

=I

om

o

-o

A' (O A'

c

om<

€58

e

q'

96

F

i

s;

F1

rB

tA

:=

{:

3

b/o

--

g

aa

E3

o6

:fo

=il

o-ll (J

ttt-aP

a

-E;

c'

q

Nc)ry

=o

a

E8

3 gt o I

@

i

iEF

IEi

iEigE'

[

iii

-i

i*

[E

1ii

l

I

*gEE

*1r'E*iE3eg;tEls3g$u$eeE*

4i6greo

(o

a

o

o

m<

:!

6'

go

aa

6

c^>

vo

m<

4A'

=.*

oo

='-o'"

i5=

d o-'

eaa

a.?

oo

q.

mio

Tt=0,

oq

r

={

o5

3i. O

0 t,

TE $

{

F

;o

I

x

e-€FHfiE

9$

H

H

i

ds

99

i

$'

3

E

a:;;

e

tgiri

lElse€=

li13eru+

|[B;SJ

Bt<

;

lc) l:l

19

l.

(6)

l-m

Hor

cHd

TRIEn

ilm

Tu

ngdy

25.4

acn

01

.5.2009

Tai TRUNc

rAm

n0r

cHO

rnrdru l.Am

ouO'c

rf

cAu

rHO

1168 Trdn

Ph0,

P.

Cei

KhC',

Q.

Ninh

Kidu,

TP.

Cdn

Tho

16

cnuc

N[)

2i0g

cni

oAo

:

- Ban

chldqoTAy

Nam BQ - BQ COng thrJong

- BQ NOng nghiep & ph6t tridn nOng thOn -

0y

ban nhAn dAnTP.Cen Thd
(7)

He N|i, ngAy 15 th1ng 10 ndm 2008

THU

cHAO'Mt'NG

mat BQ COng thrJdng, tOi hoan nghenh vd &ng hO vi€c td chrlc

Hoichq

Tridn

Expo dinh

k!,

hdng

ndm

tai thdnh

phci Cdn

Thd ndm 2009

til

ngay 25

7

adn ngay 01 th6ng 5 ndm 2009. DAy ld hoqt d6ng c6 yi nghla thidt

thgc

nhim

ddy manh quan hO hgp tdc kinh td qu6c td.

HOichQ Tridn l6m Mekong Expo 2009

vdich0

dd

"NAng cao ndng lCJc cAnh tranh

-Ddu tU, phdt tridn co sd hq tAng,

thldng

m4i, c6ng nOng nghi1p dich vU TP.Cdn Thd vit

D6ng bdng sOng Chu Long" sE ld ndi hOi tU

cria nh0ng

nhd sAn

xudt,

nhd phAn phdi,

nhd cung rlng

nhfng

sAn phdm, dich vu

chdt

luQng cao; ld cd hQi

tdt

nhdt cho doanh

nghiQp trong vdr ngoiri nddc xric tidn thUdng mqi,

gidithi6u,

quAng b6 sAn phdm, c6ng

ngh6 mdi, hQp tac ddu ttJ, m6 rQng

thitrtldng

khu

v{c

Ddng bfing s$ng Cfiu Long, chSc chSn s6 thu hrlt rdt dOng dAo c6c doanh nghiQp tham gia.

BQ COng thLrdng tin tUdng

ring

sr/ tham gia tich

c{c

cria c6c dia phuong, ddn vi,

doanh nghiQp sE g6p phdn rdt ldn vdo sU thdnh c6ng cho H0i chg.

Chrjc HQi chg Tridn l6m Mekong Expo 2009 tai thdnh ph6 Cdn Tho thdnh c6ng tdt dep.

NGUYEN THANH BIEN Thrl trr.t6ng B0 C6ng ThUdng

Ha Noi. October 15, 2008

On behalf of Ministry of Industry-Trade, I welcome and support the organization

of annual Mekong Expo in can Tho city in 2009 from April 25 to May 01, 2009.

This is meaningful activity to promote international economic co-operation.

Mekong

Expo 2009

with the topic

"Raising

the

competition

-

investing, developing the infrastructure, trade, agricultural industry, service of CanTho city & Mekong Delta"

will

be meeting place of producers, distributors, suppliers

of

high quality service, products; best chance for foreign and domestic businesses

promoting trade, introducing, advertising new products, technology, investment co-operation, expanding market

in

Mekong Delta, certainly

attract many

businesses.

Ministry of Industry-Trade believes that the active participation of local areas,

units, businesses will contribute to the fair success'

I wish Mekong Expo 2009 in Can Tho city successful.

NGUYENTHANHBIEN

Deputy-Minister of Industry-Trade

(8)

HOr

cHd

rRtEn

ilu

CHU OE :

"NAng cao ndng l{c cqnh tranh - Deu tu, ph6t tridn co sd h4 tdng, thudng mqi, c6ng nOng nghiQp dich vtl tp.Cdn Thd vir Ddng bing sOng C0u Long"

THOI GIAN :

TiI ngdy 25.4 d6n 01 .5.2009

stnotdM:

Trung tAm H6i chg Tridn l6m Qu6c td Cdn Tho (EFC)

't 168 Trdn Phil, Quqn Ninh Kidu, TP Cdn Tho

cHO rRi -

aAornQ:

- Ban chi dao TAy Nam BQ - BQ C6ng thUdng

- B0 NOng nghiQp & phat tridn n6ng th6n

- 0y ban nhAn dan TP.Cdn Thd

16cxUc:

C6ng ty HQichq Tridn l5m Qudc td Cdn Tho odN vt pn6r nop ;

- Li6n dodn lao dQng TP, Cdn Tho

- Tf p dodn dQt may ViQt Nam - VINATEX

- COng ty HQichq Tridn l6m BOng Sen Virng

ll,9

2gq9

Effi

m

SAN

PHA

M

TRUNG BAY

, o'

o Thdnh tUu kinh t5, vdn h6a, xd hQi ; dU 6n vd tidm ndng c0a dia phudng - thdnh phd tdn sau 34

nim

th6ng nhdt ddt nrrdc.

o

Mdy m6c, thi6t bi, nh0ng ti6n bO KHKT phtlc vg c6c c6ng trinh giao th6ng vQn tAi, ngdnh xAy

dung, thui'lqi.

o Thdnh tqJu khoa hoc, cdng nghQ phuc vu c6ng n6ng nghi6p.

o C6c dU en thu htjt ddu trl, phdt tridn co sd ha tdng, khu c6ng nghi6p, lirng nghd... Ddng

bing

s6ng C0u Long.

o Gidithi6u cdc hoat d6ng tr6n lTnh vqc Ngan h?rng, Thuong mai, Dich vq tin dgng.

o Cdc phuong ti6n,vAn tAi, trang thidt bi, cOng ngh6 khaith6c, chd bidn, d6ng goivd bAo quAn

hdng n6ng thu!'sAn.

o Trang thidt bi, he thdng

x0lf

nuoc thai, chdt thAi...bAo v6 m6itruong.

o SAn phdm lAng nghd truydn thdng, th0 c6ng

m!

ngh6, gdm s(, vQt lieu xAy dr,fng, trang tr(n6i thdt.

o Gi6ng cAy tr6ng,

vft

nu6i. o DrIQc phdm, thiSt bi y td.

o Hdng d6t may, thdi trang, gidy dep, nhga, ho6 m! phdm.

o N6ng sAn, tht/c phdm chd bidn, thrtc udng,

vin

phong phdm, diQn-dien tit, diQn c6ng nghiOp vd

hing

ti6u drlng...

c6o

llo[r

frgllc

oTridn l6m thdnh tuu, tidm ndng co hOi hqp t6c ddu trl - hOi nhdp kinh td th6 gidi c0a dia phuong - Trung uong.

o Tridn

lim

tiSn b0

k!

thuAt vd cdc c6ng trinh, dr.t 6n phdt tridn nOng cOng nghi6p, sAn phdm thu6c ngirnh giao thOng vAn tAi,

ngiinh xAy dqlng, nuOitr6ng thu!'sAn.

oTridn l5m sAn phdm

vi

thirnh tr,ru c0a C6ng nhAn vi6n chrlc lao dQng khu vgc Ddng bdng s6ng C0u Long'

oGidithieu sAn phdm c6ng nghiOp phuc vr; n0ng nghiOp ph6t

tridn n6ng thdn - hang ti6u d0ng.

.

Ngiry hgiCOng nhAn vi6n

chfc

lao dQng.

.L6

hOithdng Ttr "TOn vinh - giao h-Ju lao dQng sdng tqo COng

nhAn vi6n chrJc ldn thrl3 khu vtJc Ddng bing sdng Cfiu Long.

r

CuOc HOi ng6 thitdi "Ddu bdp TAy D6".

.Ngdy h6i "Phu n0 gi6ivi6c ntldc, dAm vi6c nhd"

.

HOithi :Thoitrang c6ng s6.

oToa ddm, h6i nghi va hQi thAo khoa hgc.

oX6t vd trao t{ng Huy chuong vdng sAn phdm dat chdt luqng.

oC6c hoat dOng thd duc thd thao, trd choidAn gian, vAn dOng.

oChrJdng trinh giao h.tu, bidu di6n ngh6 thuat

dic sic

vir xd s6 tr0ng thudng tr6n v6

hing

d6m.
(9)

TOPIC:

Raising the competition

-

Investing, developing the

infrastructure, trade, agricultural industry, service of Can Tho city & Mekong Delta.

TIME:

From April 25 to May l,2OOg VENUE:

Cantho International Exhibition Fair Centre (EFC) I l68 Tran Phu-Ninh Kieu DislCan Tho city

LEADED.SPONSORED BY:

- Tay Nam Bo Headquarter

- Ministry of Industry Trade

- Ministry of Agriculture and Rural Development

- Can Tho People's Committee ORGANIZEDBY:

Can Tho Int'l Exhibition Fair Company CO.ORDINATEDBY:

- Can Tho Labour League

- VietnamTextileGroup

- Gold Lotus Exhibition Fair Company

AcrtvtrrEs

a Exhibiting achivement, potential, opportunity to co-operate,

invest- affiliate with the worldwide economy of local and

central areas.

c Achivement and projects developing industrial agriculture,

products belonging to transport, construction, fishery.

I

Products & achievement of officials in Mekong Delta.

c

Industrial

products

serving agriculture

and

rural development-consumer goods.

c Festival of workers.

c The third

April

Festival "Honouring-Exchanging crearive labour of officers

"

in Mekong Delta.

1 "TaY Do Cook" competition.

C Festival of " Women good at work and at home "

I

Competition-Fashion in government offices.

c Discussions, conventions and social seminars.

c Examining & offering gold medal for quality products.

c Sport activities, folk games.

a Nighly exchange program, art performance and lottery.

EXHIBIT PROFIIE

o Achievement on economy, culture, society; projects and potential of

big local areas-cities after 34 years of liberation.

o Machinery, equipment, achievement on technical science serving projects on transport communications, construction, irrigation...

o Achievement on science-technology serving industry, agriculture.

a Projects, programs to invest, build, develop infrastructure, industrial

zone and so on in Mekong Delta.

o Introducing activities of banks, commerce, creditservice.

o Means, technology exploiting, processing, packing

&

preserving farm products, fisheries.

o Equipment, system managing waste wa{er, waste, smoke, dust,

noise...protecting environment.

o Traditional trade village, fine art, pottery, building material, interior decoration.

o Seed, breed.

o Medicine, medical aid equipment.

o Textile, fashion, shoes, plastic, chemical cosmetics.

o

Farm products, processed food, food, beverage, stationery, electronics-electricity, industrial electricity and consumer goods.
(10)

z.

Dlclr

vu

mlcn

Plll

-

KlluYCn

mRl

-

Tham

OU Cnuong

trinn

irit

thdm

tiring

thrJdng "Tri An

kh6ch hdng" ddnh cho Doanh

nghiQp

vdi

nhidu

giAi

thu6ng hdp d6n.

-

Tham gia vdo c6c

cuQc hOi thAo

td

chfc

trong

thdi

gian tridn l6m.

- DrJgc cdp c6c

loaith6

ra vdo, gidy mdi khai mac.

- Gidi thi6u mi6n

phf

trong cudn

catalogue chfnh

thtlc

cita

HQichq Tridn ldm. An phdm niry s6 ph6t mi6n phi cho kh6ch hdng.

- DAm bAo vO sinh trong khu HOi chQ.

- Ddn

d{ng,

thdo dd gian hdng trong trr.Idng hQp kh6ch thu6 gian trgn g6i.

- Duqc

quAng

c6o

mi6n

ph(

tr6n

mAn

Anh

rQng 300 inches vdr diri phdt thanh HOi chQ.

- H6 trg Doanh nghiQp :

o SAn khdu quAng be - giao luu & bidu di6n nghQ thuat

o HOitrudng dd td

chfc

16 kli kdt hop ddng, hQp t6c...

.a

Dto

olli

uc

n

n€

cry

HQr cHO

rRriN

um

Qudc

ri

cin

rxd

tEFcl 1168 Trdn Phr.i (108 Trdn Vdn Kh6o)

P.Cei Khd, Quan Ninh Kidu, TP.Cdn Tho Tel: 0710. 3821977 - 3821978 - 3824348 Fax: 0710. 3821 133

Email: efccantho @ hcm.vnn.vn

Website: www.efc-cantho.com

Tdi khoAn tidn ViQt: 011.1.00.000061.8 tai NgAn

Hdng Ngoai Thudng Cdn Tho

Tdi khoAn ngoai t6 : 01 1.1.37.000833.6 tai NgAn

HAng NgoaiThltong Cdn Tho

vAN

PHoNG GrAo DlcH TAr

nA

ruOl :

Ong

Dio

Thdn - Trudng dai di6n tai Ha NQi

148 Td 7, Thitrdn Cdu Di5n,

Til

Li€m, Hir Noi

Tel/Fax: 04.37645256 DD :0913 583619

FREE

SERVICE

.

PROMOTION

-

Drawing

lots

"Thank customers"

for

businesses with many attractive awards - Participating in seminars at the exhibition.

- Supplying entry card, invitations.

-

Introduced freely in official catalogue of the

fair and sending freely to customers.

- Securing sanitary in the fair zone.

-

Installing, unbinding

the

stand

in

case exhibitor rents package stand.

- Advertising on broadcasting station of the fair

and on 300 inch screen. -Supporting businesses

o The stage for advertising-exchanging & art performance.

o

The

meeting hall

for

organizing contract signing ceremony, co-operation .

ADDRESS

CAN THO INTERNATIONAL EXHIBITION FAIR COMPANY (EFC)

1168 Tran Phu st. (10{i 'Iran Van Kheo st.)

Cai Khe ward, Ninh Kieu dist, Can Tho city-Viet Nam Tel: (84.7 10) 3821977

'

3821978 - 3824348

Fax: (84.710) 3821133

Email: efccantho@hcm.vnn.vn * Website:

www.efc-cantho.com

Vietnamese currency account No. 0l I . I .00.000061 .8 at

Vietcombank, Can Tho branch.

Foreign currency account No. 0l 1. 1.37.000833.6 at

Vietcombank, Can Tho branch.

TRANSACTIONOTTICE IN HA NOI

Mr Dao Than- Chief of transaction office in Ha Noi:

l48 Group 7,Cau Dien Small Town, Tu Liem - Ha Noi

Tel/Fax : (84.4) 37 &5256

Mobile phone: 0913 583619

(11)

,';*"

,

,illiri

rqo

DfioG

KY

rHRm

GrR

,BJC'u

Grti

Gian hdng ti€u ehudn (trgn g6i 96?) bao gdm :,

- Tidn thu6 m{t bing,

lip

gh6p khung nh6m Pifex.

- Bidn t6n cOng ty - thAm trAi ndn, 1 bAn,

2

ghd,2bO

ddn n6on 4OW-1 m2,1 6 c5m di6n 22OV- 13A.

A. Gian

hing

ti6u chudn :

. Nhi

Trung

tim, nhi

1 - 2 - 3 (co hO th6ng didu hda)

:

7.000.000d/gian 9m'/k!'

o Gian

hing

ti6u chudn (nhir 6 & ngoditroico m6i

che )

:

6.000.000d/9m'/ki'

B. Mat

bing

trdng trong nhir c6 h€ th6'ng didu hda (tdithidu 36m') :

600.000d/m'?/k''

C. MAt

bing

trdng

ngoiitrdi

(t6ithidu 50m') :

250.000d/m'zlki'

IIST PRICE

A package stand

(9sq.m),includes,

.''

- Space rental

- Pifex aluminium frame

- Fascia board with company name

- Carpet,

0l

table, 02 chairs, 02 neon lamps 40W-1.2m,01 electric socket

220V-l3A

A. Package stand

-Centre hall,

hall 1,2,3

(with air - conditioning): USD 47019 sq.m

B.Indoor

space with air-conditioning (A minimum of 36 sq.m):

USD 40/sq.m./term

C. Outdoor space (A minimum of 50 sq.m):

USD

l7lsq.m/term

PROCEDURE

'pt"ut.

fill

in the registration form (included), send to

I

Can Tho Int'l Exhibition Fair Company (EFC) and pay in advance 507o of the total space rental. The remains will be paid before opening 02 days (the money willnot be

returned

to

the exhibitors

in

case the registration is

cancelled)

Supplying the list of products (model, quality, weight, price, total price) for asking permission of Ministry of Industry Trade before opening I month such as

+Goods forexhibiting.

+Goods for selling at the fair.

+Gifts.

+Instrument for building up.

Deadline: April l -5, 2009

11(

nacnhdng c6 nhu cdu tham gia HQi chq Qu6c td Mekong Er

I

\eOOg

tai Cdn Tho di6n vdo m6u ddng k1i (krim theo) g6i COng ty HOi chg Tridn

lim

QuOc td Cdn Tho (EFC) theo dia chltr6n

vA trA trtrdc 50% tdng gi6 tritidn thu6 gian hdng,

mft bing.

Sd lai s6 thanh to6n trudc khai m4c 02 ngiry (khoAn tidn ndy kh6ng

hodn lai khi ngr,rdi ddng kf h0y b6 don tham dU). Thdi han ding

kf

ddn hdt ngay 15.4.2009

nEan td clun 4fi, Aatu Aqlu atqo

ttup

ua!@ri hAdcll

^-TO

CHUC

:

HOI

cHo ou6c

rE

t

CANTHO VIETNAM

(12)

ffi

THAM

e

n

nAN

n0

cHO

rnldr'r t.Au

oANc

MEKoNc EXpo

Kg

200e

Tai Cdn

Thct

-

TLJ

ngay 25.+ a6n

1

.5.2OO9

r-

rEru DdN

v!

: (Tidng ViQt)

Dia

chi:

1A

2. SAN PHAM TRI'NG BAY :

g-

vEu cAu

uAr eir.rc

'

fl

Gian

hing

ti6u chudn : Tqi

nhi

Trung

tim,

nhi

1 - 2 - 3 (c6 he ttrdng didu hda)

7.000.000d19m"1ky x ... gian =

...

...0dng

- Vi

tricu

thd : ...

I

Nhi

6

:

6.000.000d/gm'/ky x ... gian =

...

..ddng

- Vi tr( cu thd : ...

fl

Gian hdng ti6u chudn

ngoii

troi

(c6 m6i che) :

6.000.000d/9m'lky x ... gian =

...

...:...ddng - Vi tri cU thd : ...

tr

Mat

bing

tr6'ng

trong

nhi

c6 h9 th6'ng didu hda (t6i thidu 36m')

600.000d/m"lky x

...

..

m'=

....:...ddng - Vi tri cU thd : ...

tr

Mat

bing

trdng

ngoiitrdi

(tdithidu 5Om')
(13)

i.

4

.

CAC

YEU

CAU KHAC

:

E

Dien

tich

d{t

pan6 quAng

c6o

:

1 00.000d/m' lky

x

... m'

=

E

Kho

: 50.000d/m'lk9,

x

... m'

=

ddng

ddng

-

Tdng

so

tldn

thanh

todn

:

(Bdng chz)

Chf

ng tOi

xin

trA

tnldc

50% s6 ti6n

tr6n

ld

:

E

Bing

ti6n mdt

:

E

Bing

s6c

: ...

Viro

tdi

khoan

";;;

;;

;;,

"^.

t'

U"

rdm

eudc

te

cdn

rhd

(EFc)

-

Tai

khoAn

tidn Vi6t Nam

:

011.1.00.000061.8

NgAn hdng ngoqi

thudng

Cdn Tho. -

Tdi

khoAn ngoai

tO

:

011.1.37.000833.6

NgAn hirng ngoqi

thudng

Cdn Tho.

Ch1ng

t6i

xin thClc hi€n ddy d0 cdc quy dinh c1a Ban td

ch1c

vd

phap luAt

nhi

nUdc.

Ngdy

thdng

ndm 2009

Th0 trutdng

ddn

vi

-|

Dd nghi gdi

bAn

ddng ky vd Ban

td chrlc

H6i

chQ

Tridn

15m

MEKONG EXPO

2OO9

tai TP.Cdn Thd trudc ngay

15.4.2OO9

Dia

chi;

cOruc

ry

HOr

cHO

TRTEN

lAvt oucic

rg

cAru

rno

(EFc)

1168 Trdn Phu (108 Trdn Vdn Kh6o), OuAn Ninh Kidu, TP Cdn Tho

Tel:

(0710) 3821977

-

3a21978 -

3824348

. Fax

(O710)

3821133

Enrilil.

efr;cllnttro(rDhcm.vnn.vn

Website

www.efc;-<;arr1ho.c()Irr

Referensi

Dokumen terkait

Data yang harus dibawa untuk verifikasi adalah semua dokumen asli yang telah diisi dan di upload pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai Dokumen Pengadaan,

Dua Ribu Tujuh Belas , kami Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa selama Masa Sanggah

Penyedia Jasa bersedia memberikan pernyataan/keterangan batal demi hukum dan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

[r]

modal sendiri untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. 2) Preposisi II, MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki hutang adalah sama

[r]

Adapun yang menjadi penyebab Hirschsprung atau Mega Colon itu sendiri adalah diduga terjadi karena faktor genetik dan lingkungan sering terjadi pada anak

Demikian  Berita  Acara  ini  dibuat,  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari   Pengadaan  Jasa  Konsultansi  Perencana