• Tidak ada hasil yang ditemukan

Útkeresés a főiskolai szerves kémiai gyakorlatoztatásban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Útkeresés a főiskolai szerves kémiai gyakorlatoztatásban"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

ÜTKERESÉS A FŐISKOLAI SZERVES KÉMIAI GYAKORLATOZTATÁSBAN

MOLNÁR DEZSŐ

(Közl és re é r k e z e t t : 1969. d e c e m b e r 1.)*

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a felsőfokú oktatásban, így a tanárképzésben is az, hogy az óriási mértékben megnövekedett kémiai ismeretanyagot a felnövekvő generációnak átadjuk. Mindezt azzal a törekvéssel, hogy eközben gondolkodásra, lényeglátásra, az összefüggé-sek felismerésére, az ú j ismeretek önállóbb alkalmazására is

nevel-jünk [1].

Útkeresésünk egyik célja az volt, hogy megvizsgálja: mit tehetünk utóbbiak érdekében a szerves kémiai gyakorlatokon.

A szerves kémiai gyakorlatokon hosszú évtizedekig a Gattermann, Vogel-féle preparátumgyűjteményből vett receptek alapján végeztük a munkát, állítottunk elő meghatározott vegyületeket [2]. Ez a „klasszikus módszer" sokáig és a maga idejében jól szolgálta a vegyészképzést és a tanárképzést. Ez a mód azonban túl sok mechanikus elemet tartalmazott. Nem inspirálta a hallgatókat arra, hogy az elméleti ismeretek mélységeit meglássák és főleg azok gyakorlati oldalát, az elméleti ismeretek gyakor-lati alkalmazhatóságát közelebbről megismerjék. Nem mozgatta meg a hallgatókat a ,,miért"-ekre adandó válasz keresésében.

A 60-as évek elején külföldön is — főleg Angliában — jelentkezett az a nézet, hogy a gyakorlatokra fordított idő nem áll arányban azok eredményességével [3]. A vegyipar és a kutatások rohamos fejlődésével a kémiai ismeretek rendkívüli megnövekedésével ú j helyzet állt elő, s ezzel a felsőfokú oktatásnak szembe kellett néznie [4].

Nyilvánvalóvá vált, hogy a tananyag alapos átdolgozásán túlmenően, az ismeretátadás ,,hogyan"-jának kérdése is napirendre kell, hogy kerül-jön. Az is világossá vált, hogy az ú j ismeretek feldolgozásába a hallgatót jobban be kell vonni, hogy élményszerűbb, mélyebb legyen az anyag el-sajátítása, jobban érvényre jusson annak hatása és tudatos alkalmazása. E cél elérése érdekében igen sokat tehetnek a szerves kémiai gyakorlatok. Ezeken egyre inkább háttérbe kell szorulnia a gyakorlatokra való mecha-nikus előkészületnek, a gépies kísérletezésnek [5]. Ezek helyett a hallga-* Közlésre javasolta: Szűcs László igazgató, tanszékvezető

(2)

tók egyaránt aktív részeseivé válnak a felkészülésnek és a kísérletek végrehajtásának. Mélyebben meglátják a kémiai jelenségek, a kötés, a funkcióscsoportok és a reakciók közötti összefüggéseket. Analizálják eze-ket és az .eredményekből új, magasabb rendű ismereteeze-ket szintetizálnak. Ehhez viszont már a bővebb kémiai szakirodalom használata is szüksé-ges. Ez azonban alapvető könyvtári és irodalmazási ismeretek nélkül nem lehet eredményes. A szakirodalom feldolgozásában követelményrendsze-rünket a tanárképzés speciális aspektusából kellett felállítani. A tanár-képző főiskolákon nem lehet cél az eredeti forrásmunkák kikeresése, te-hát még a Beilstein, vagy a Chemical Abstracts használatában sem kell gyakorlatra szert tétetnünk hallgatóinkkal. Képzési céljaink különböző-sége miatt nem veh;etjük át tehát azt a módszert, amit a Budapesti Mű-szaki Egyetem Vegyészkarán [6, 7], vagy a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán folyó vegyészképzésben alkalmaznak [8]. Igé-nyeinket az általános iskolai tanárképzés céljaihoz és lehetőségeinkhez kellett igazítanunk. Ezek alapján hallgatóinknak képesnek kell lenniük egy-egy szerves kémiai részterület (pl. halogénezés) problematikájának tisztázására, az adott témával kapcsolatos elméleti és gyakorlati

ismere-tek összegyűjtésére, azok mérlegelésére, súlypontozására, „ötvözésére", a feladattal kapcsolatos számítások és mérések elvégzésére, megfelelő ké-szülékek összeállítására stb., a rendelkezésre álló forrásmunkák alapján.

E lehetőségek vizsgálata is célja volt kétéves útkeresésünknek. E gondolatoktól indíttatva szeretnénk az alábbiakban a kémiai látó-kör bővítését, a szélesebb kémiai szakirodalom használatát, a szakiroda-lom önálló feldolgozását segítő próbálkozásainkról beszámolni.

Céljaink az alábbiak voltak:

1. Fokozottabban felkeltsük a hallgatók érdeklődését a szerves kémia elméleti és gyakorlati problémái iránt.

2. Megismertessük őket a szakirodalmi tájékozódás alapjaival, az ismeretszerzés ú j módjával.

3. Következetességre, az összefüggések mélyebb meglátására szok-tassuk hallgatóinkat.

4. Az önálló gondolkodás fejlesztése is célunk volt.

5. Mindezeken keresztül javíthassuk szerves kémiai tudásukat,

kémiai intelligenciájukat.

Mivel a IV. tanévet megelőzően a hallgatók m á r megismerkedtek a főiskolai szerves kémia teljes elméleti anyagával, és egy féléves gyakor-lati jártasságuk is van e téren — mód nyílhat a VII. félévben a sokkal önállóbb, mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket igénylő munkára is. Ezért jó felkészültségű, jó manuális készségű hallgatóinknak lehetővé tet-tük, hogy egy-egy preparátumkészítéssel kapcsolatos témakörben a szak-irodalom önálló feldolgozásával ismereteiket elmélyíthessék,

A kiadott feladatok a következők voltak:

1. Állítson elő benzaldehidből benzamidot. A folyamat didaktikailag és gazdaságilag optimális menete a következő lehetett:

(3)

Benzaldehid •benzil-alkohol Cannizzaro reakció •K-benzoát > benzoesav oxidáció ——•—s- benzoil-klorid — > benzamid

2. Hogyan állítható elő benzolból m-nitranílin? Ezt a következőképpen lehet megvalósítani.

, HNO3 1 , HNO^ , . red.

Benzol —•> nitro-benzol — > m-dmitro-benzol

m-nitranilin

3. Készítsen toluolból benzoesavas-etilésztert. A folyamat állomásai: Clo hidr 12l • benzil-klorid benzoesav C2H5OH Toluol ox. f ^ e t il - b en z oa t . KMnO/f ' ~ Na2C03

A kiadott feladatoknál a következőkre kellett választ adni a hall-gatóknak.

1. Tisztázza és nevezze meg, hogy milyen folyamatokon keresztül jut el a kiindulási anyagból a végtermékhez.

2. Az irodalomban lehetséges megoldások közül válassza ki azt az utat, amely jelen körülményeink közt járható. (Vegyszerek, felszere-lés stb.)

3- Fenti reakciók elméletét fejtse ki, ennek során használja fel álta-lános szervetlen-, fizikai-kémiai ismereteit is.

4. Elemezze előbbi reakciók körülményeit, tisztázza az egyes anyagok szerepét.

5. Az irodalomban megadott kitermelési arányok figyelembevételével végezze el a megfelelő számításokat.

Az első reakció-sornál tisztázniok kellett a Cannizzaro-reakció lénye-gét, körülményeit, ma jd a halogénezéssel kapcsolatos ismereteket kellett rendszerezniök. A savkloridok reakcióképességének magyarázata alapján már egyszerű volt az út a benzamidhoz.

A második problémakörnél mélyebb áttekintést kértünk a nitrálás feltételeiről és körülményeiről, elektroneltolódásokról.

(4)

A harmadik témakörben rá kellett mutatniuk a magban és oldal-láncban történő halogénezés közti különbség okaira. Magyarázni kellett a benzil-klorid fokozott reakcióképességét. Az észterképzésnél az egyensúly befolyásolásával kapcsolatos kérdésekre is rá kellett mutatni.

A megszokottól éltérő volt a számítások menete is. Megadtuk pl., hogy 6 g m-nitranilint kell a hallgatónak előállítania. A megfelelő egyen-letekkel számolva, a kitermelési százalékok figyelembevételével magának kellett (a megfelelő f aj súlyok kikeresésével) meghatároznia a kiindulási anyagok mennyiségét. Ez igen termékenynek és érdekesnek bizonyult. Természetesen a receptbeli mennyiségeket mindig át kellett számolniok a megfelelő molarányok figyelembevételével.

Két-két hallgató kapott egy feladatot, így mód nyílt arra, hogy gon-dolataikat kicseréljék egymással, érvelhessenek, vitatkozhassanak a jobb megoldás érdekében. Közben alkalmuk nyílt arra, hogy a forrásmunkák használatának legelemibb fogásait elsajátítsák.

Itt szeretnénk pár szóval kitérni a szakirodalom feldolgozásával kap-csolatos lehetőségeinkre, gondjainkra. Tanszéki könyvtárunk állományá-nak fejlesztése megadta a tárgyi lehetőséget e munkához. Mindenekelőtt a könyvtári katalógusokkal ismerkedtek meg a hallgatóink, majd a tárgy-mutatókban való eligazodást kellett elsajátítaniuk. Kezdetben közösen ol-dottuk meg az adatgyűjtési, igen szerteágazó feladatokat. Választ kaptak ennek során a .táblázatok, különböző számok, grafikonok értékelésével kapcsolatos kérdéseikre. Rámutattunk a részletek kikeresésének fontossá-gára is, valamint az egységes jelölésekre, rövidítésekre. Ismertettük rövi-den az ETO-rendszer előnyeit, az ezen alapuló tájékozódást. Mindez módot nyújtott nekik a szakirodalom feldolgozása során az elméleti anyag ú j — a megadott szempontok alapján történő — rendszerezésére, elmélyí-tésére. fgy ú j oldalról is növelhettük ismereteik gyakorlati alkalmazásá-nak készségét. Ezzel viszont nagy lépést tettünk előre az önállóságra neve-lés útján is.

A szakkönyvek kis — sokszor egyedi — példányszáma miatt a kiköl-csönzést nem tudtuk minden esetben megoldani. Űjabb nehézséget okozott az olvasóterem hiánya is. Az idegen nyelvek ismeretének hiánya nálunk is, mint másutt [9], sok problémát okozott.

Megbeszéléseinket rendszerint a laboratóriumi gyakorlatok után t ar-tottuk. Sok gondot fordítottunk arra, hogy az általuk kikeresett informá-ciókat hogyan „dolgozzák össze" egységes egésszé és ezeket hogyan alkal-mazzák a megadott feladatnál. Ezen a területen is sok tennivaló akad még. Viszont kétéves tapasztalatunk is azt bizonyítja, hogy hallgatóink való-ban mobilizálni tudták a korábvaló-ban szerzett kémiai ismereteiket, ötle-tekkel, új gondolatokkal gazdagodtak, miközben megtanulták a szakkönyveket alkotó módon használni. így könyvtárunk anyagát közelebb t ud -t uk hozni az ok-ta-tói -tevékenységhez.

A hallgatók egyénenkénti önálló mun káj át feltétlenül igényelte (az ellenőrzésen és a közbenső konzultációk sarkalló hatásán túl) az a tény, hogy mind a részletkérdésekre, mind az átfogó kérdésekre válaszolniuk kellett vagy írásban, vagy elbeszélgetés formájában. A gyakorlati jegyet a témával kapcsolatos elméleti ismeretekben való tájékozottság, a munka

(5)

gyakorlati részének kivitelezése, a kitermelési százalék együttesen döntöt-ték el, nagyon egyértelműen és reálisan.

A hatékony gyakorlatoztatásnak elengedhetetlen feltétele az anyag megfelelő és rendszeres számonkérése is [10]. Erről úgy gondoskodtunk, hogy a hallgatók minden laborgyakorlatot kezdetekor (olykor a végén), 10—15 perces „zárthelyi" írásával bizonyíthatták jártasságukat egy t ém a-kör elméleti kérdéseiben és azoknak a gyakorlatban való alkalmazásában. A kérdések összeállításánál arra törekedtünk, hogy az alapvetően fontos ismeretek ne csak felszínen maradjanak, ha nem a kísérletek anyagába is beépüljenek. így problémalátásban, ú j ok-okozati összefüggések meglá-tásában, a szakkönyvek (ha nem is oly széles körű és igényes, de) rend-szeres használatában a gyengébb képességű hallgatók is nagy gyakorlatra tettek szert.

Még egy dolgot szeretnénk érinteni. A több gondolkodást, a hallgatók nagyobb igénybevételét jelentő, összetettebb munkát igénylő gyakorla-toztatás nem visszalépést jelent a túlterhelés irányában, hanem előrelé-pést a jövőben járandó út felé. Ismét más kérdés az, hogy az óriási mé r-tékben megnövekedett ismeretanyag megfelelő súlypontozással, a lényeg-telenebb részek lecsökkentésével, a fölös „ballasztanyag" elhagyásával a

a hallgatóknak könnyíteni kell. Az itt nyert idő minden bizonnyal bősége-sen kamatozik az elmélet és gyakorlat számára egyaránt, ha a hallgató a mélyebb összefüggéseket is felismeri, megérti, sőt azokat alkalmazza is. A szerves kémiai gyakorlatok jegyei, valamint a VII. félév végén tett szerves kémiai szigorlat eredményei bizonyítják, hogy sokat fejlődött a hallgatók látóköre, kémiai intelligenciája. Tehát bőségesen kamatozik a befektetett több energia, hisz így képzettebb, önmagukkal, munkájukkal szemben igényesebb fiatal általános iskolai tanárokat nevelhetünk tanszé-künkön, akik ezt az igényességet viszik magukkal és várhatóan a felnö-vekvő újabb generációba is ezt oltják majd be.

Próbálkozásunk útkeresés, ami minden bizonnyal korrekcióra is szo-rul. Ez a korrekció, a kísérlet továbbfejlesztése, a következő évek felada-tát jelenti.

I R O D A L O M J E G Y Z É K

[1] Melvin S. Newman and, Paul G. Gassman: An e xpe r i me n ta l Laboratory Course. J ou r n a l of Chemical Education 1963. 20—204.

[2] Forgách Géza: Kémiai gya korl at ok a Pedagógiai Főiskolán. Módszertani dolgo-zatok. 1954. 5—8.

[3] Rees, D. T.: Is l aborat ory wo rk really nec ess ary? Tedhnical Education a n d Indus trial Training. 1964. 6. 243—245.

[4] Colliuson, T.: T h e sore fin ger of laboratory wor k. Technical Education an d Industrial Training. 1964. 6. 305—307.

[5] Dr. Biczók Ferenc: A hallgatók önállóságra nevelésének f ő b b problémái. Felső-oktatási Szemle, 1968. 2. 101—106.

[6] Farkas Endréné Taubner Márta: Észrevételek a műszáki szakirodalmi d oku -mentáció oktatásához. Felsőokt. Szemle, 1964. 7—8. 472—473.

[7] Farkas Endréné Taubner Márta: Az in for má ci ó s fo r r á s k u t a t á s módszereinek els aját ítá sa a vegyészeti felsőoktatás ker etében . Felsőokt. Szemle, 1963. 10

616—619.

!8] Kazi Ilona: Vegyészhallgatók szakirodalmi oktat ása egy tanszéki könyvtá rba n. Felsőokt. Szemle, 1967. 4. 251—253.

(6)

[9] Dr. Szarvas Pálné—dr. Szalai Tibor: Gondolatok az egyetemi oktatónevelő m un -káról. Felsőokt. Szemle, 1968. 2. 113—116.

[10] Forgách Géza: Az ell enőrzés intenzitása a kémiaoktatásban, a korsze rű gyakor-latvezetés s zem pontjából. Felsőokt. Szemle, 1965. 7—8. 475—478.

P F ADS UC HUN G I N DER DUR C HF ÜH R UN G ORG ANISCHER CH EM IE ÜB UNGEN AN DER PÄD AGOGI SC HEN HO CHSCHULE

DEZSŐ MOLNÁR

W äh re nd d er Laboratoriumsairbeiten d er organischen C hemie strebten wi r die mechanische Vorbereitung zu den Übungen zu verlassen. W i r wollten es m i t Lösung solcher A uf g a b e n erreichen, die von den S t ud e nt e n beans pruchen, dass sie auf einigen Teilgebieten (z. B. Nitration) .ihre Kennt nisse vertiefen sollen. Wir gaben i hne n die dazu nötige Orientierung d e r Fachliteratur. Die S tudent en verstärken w ä h r e n d der Au f k l ä r u n g der theoretischen u n d prakti schen Fragen der Reaktionsreihen m i t ihren organisch-chemischen Kenntnissen , dadurc h w u r d e ihre chemi sche Intelligenz erhöht, erhöht. Auch die Erfolge beweisen es.

Referensi

Dokumen terkait

dari Y) dengan cara membandingkan besarnya pengeluaran konsumsi dan pendapatan (Gilarso, 1991:178). Dari Tabel 6 bisa diketahui bahwa sebagian besar pendapatan rumah

Nilai ini angkanya lebih kecil dari alpha yang ditetapkan 0.05 yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alpha diterima, dengan demikian dinyatakan bahwa

Di sisi lain, keterbatasan metode kempa lang- sung adalah 1 (1) Harga bahan tambahan yang dibutuhkan cukup mahal karena membutuhkan eksipien yang memiliki sifat

FDT merupakan sediaan tablet yang didesain untuk terdisintegrasi dalam waktu kurang dari 1 menit ketika kontak dengan cairan saliva yang terbatas (Allen dkk.,

Amlodipin besilat dalam bentuk FDT akan memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan tablet konvensional, dapat meningkatkan kenyamanan pada pasien yang umumnya

[r]