Hajimemashite | Istikumayati - Berbagi Inspirasi

29  Download (0)

Full text
(1)

HAJIMEMASHITE

Rina : Ohayou gozaimasu. Tanaka : Ohayou gozaimasu

Danieru-san, kochira wa Rina-san desu. Rina : Hajimemashite.

Rina Agustina desu. Indonesia kara kimashita. Douzo yoroshiku.

Danieru : Danieru desu. Douzo yoroshiku.

Renshuu 1

1. Watashi wa Joko Purnomo desu. kyoushi

2. Watashi wa Dian Sastro ja arimasen / dewa arimasen. enjinia

3. Fujiwara-san wa Nihon-jin desu. Yamada-san mo Nihon-jin desu.

4. Rina-san wa SMANIKA no gakusei desu. PT. Bahagia shain desu.

5. Danieru-san wa 32-sai desu. Kumiko-chan wa 8-sai desu.

Renshuu 2

1. Rei : → Danieru-san wa Amerika-jin desu.

1) → 2) → 3) → 4) → 5) →

2. Rei : → Danieru-san wa kaishain desu.

1) → 2) → 3) → 4) → 5) →

3. Rei : Danieru-san # ginkouin → Danieru-san wa ginkouin ja arimasen. (Kaishain desu) 1). Yamada-san # enjinia →

2). Rina-san # Doitsu-jin → 3). Ah Reum-san # isha → 4). Chan-san # Kankoku-jin →

4. Rei : Danieru-san # Amerika-jin → Danieru-san wa Amerika-jin desu ka. --- Hai, Amerika-jin desu.

Rei : Danieru-san # isha → Danieru-san wa isha desu ka.

--- Iie, isha ja arimasen. (Kaishain desu.) 1). Yamada-san # ginkouin →

2). Rina-san # kaishain →

www.istikuma.wordpress.com 1 SMANIKA

Chan Law (18) Chuugoku

Daftar Kosakata 1 :

Enjinia : insinyur / teknisi Shain : karyawan ~

Kaishain : pegawai perusahaan Ginkouin : pegawai bank Isha : dokter Kankoku : Korea Igirisu : Inggris Chuugoku : China

Danieru (40)

Amerika Yamada (35)Jepang

Rina (29) Indonesia

(2)

3). Ah Reum-san # enjinia → 4). Shumitto-san # Burajiru-jin →

5. Rei : Danieru-san wa kaishain desu. Rina-san mo kaishain desu ka. → Hai, Rina-san mo kaishain desu.

Rei : Danieru-san wa Amerika-jin desu. Rina-san mo Amerika-jin desu ka. → Iie, Rina-san wa Amerika-jin ja arimasen. Indonesia-jin desu.

1). Yamada-san wa isha desu. Ah Reum-san mo ginkouin desu ka. → 2). Rina-san wa Indonesia-jin desu. Yamada-san mo Indonesia-jin desu ka. → 3). Ah Reum-san wa shufu desu. Witney-san mo shufu desuka → 4). Chan-san wa koukousei desu. Yamada-san mo koukousei desu ka. → 5). Witney-san wa Igirisu-jin desu. Danieru-san mo Igirisu-jin desuka. →

6. Rei : → Danieru-san wa 40-sai desu.

1) → 2) → 3) → 4) → 5) →

7. Rei : Anata wa ( gakusei ) desu ka. --- Hai, gakusei desu.

1). Anata wa ( ) desu ka. --- Hai, watashi wa Sunita desu. 2). Nada-san wa ( ) desu ka.

--- Hai, Indonesia-jin desu.

3). Julio-san wa ( ) desu ka.

--- Iie, Amerika-jin ja arimasen. Igirisu-jin desu. 4). Nina-chan wa ( ) desu ka.

--- 10-sai desu.

8. Rei : Watashi ( wa ) Kuma desu. 1). Mia-san ( ) enjinia desu.

2). Mira-san ( ) sensei desu ( ). --- Iie, sensei ja arimasen.

3). Adi-san ( ) PT. Insan ( ) shain desu. 4). Dani-san ( ) koukousei desu.

Rika-san ( ) koukousei desu.

9. Hajimemashite.

Watashi wa ...desu. ... kara kimashita. Douzo yoroshiku.

www.istikuma.wordpress.com 2 SMANIKA

Danieru (40)

Amerika Yamada (35)Jepang Rina (29) Indonesia

Ah Reum (28) Kankoku

Chan Law (18) Chuugoku

Witney (35) Igirisu

1 2 3 4 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in