Lesson Plan Filipino 8 Modyul 2 Aralin 2.1

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO UNANG ARAW (TUKLASIN) UNANG ARAW (TUKLASIN) II.. LLAAYYUUNNIINN

Pakikinig Pakikinig

Nakagagawa ng sariling reaksiyon (pasalita o pasulat) Nakagagawa ng sariling reaksiyon (pasalita o pasulat) sa mga ideyang pinakinggan.

sa mga ideyang pinakinggan. Nap

Napipiipili li ang ang angangkop kop na na ekseksprepresiysiyon/on/panpananaanalitlita a sasa pagpapahayag ng sariling puna.

pagpapahayag ng sariling puna. (K12 TG pp. 25) (K12 TG pp. 25) IIII.. PPAAKKSSAANNG G AARRAALLIINN P!N"T"K!N# $alagtasan P!N"T"K!N# $alagtasan “Bula

“Bulaklak ng klak ng LahinLahing g KaliKalinis-lnis-linisinisan”an” ni ni %os%osee &ora'on de %esus &ora'on de %esus "K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon "K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 20 +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 20 K!G!*"T!N# Tsart +ipi ng Panimulang Pagtataya K!G!*"T!N# Tsart +ipi ng Panimulang Pagtataya ," NG ," NG T-K+TT-K+T# !rgumentati3# !rgumentati3 IIIIII.. YYUUGGTTO O NNG G PPAAGGKKAATTUUTTOO  !.P!N"*  !.P!N"*,4!NG G!,4!NG G!!"N!"N 1.

1. PaPangngararaw aw aaraw raw na na gawgawaiainn

$.

$. P!P!N"*,N"*,4!NG 4!NG P!P!GTGT!!TT!!66!! PUZZLE

PUZZLE# anapin sa loo3 ng# anapin sa loo3 ng puzzle puzzle ang mga ang mga salitang may kaugnayan sa umus3ong na mga akda sa salitang may kaugnayan sa umus3ong na mga akda sa Panahon ng !

Panahon ng !merikano. merikano. $ilugan ang salita $ilugan ang salita ng tamangng tamang sagot.

sagot.

P

PAAGGPPUUPPUUNNOO:: PPuunnaan n nng g wwaassttoong ng ppaannaannddaanngg pandiskurso ang

pandiskurso ang 3awat pangungusap 3awat pangungusap upang upang ma3uo ang diwama3uo ang diwa nito.

nito.

1. 777777777777 si 8

1. 777777777777 si 8ran9is9o $alta'ran9is9o $alta'ar $alagtas ar $alagtas ay dapatay dapat ngang tanghaling !ma ng

ngang tanghaling !ma ng $alagtasan.$alagtasan.

2. 77777777777777naging makulay ang kanyang 3uhay 2. 77777777777777naging makulay ang kanyang 3uhay nang makilala niya si *aria !sun9ion i:era.

nang makilala niya si *aria !sun9ion i:era. ;.

;. !t!ting ing 77777777777777777777777777 77 ang ang kankanyanyang g nainaiam3am3ag ag sasa panitikan at sa edukasyon.

panitikan at sa edukasyon.

<.

<. *a*ay y mamagagagagawa wa 7777777777777777777777777 t7 tayayo o upupanangg ma

maipipakakititanang g mamahahal l nanatitin n anang g atatining g 3a3ayayan n gaygaya a nini $alagtas.

$alagtas. 5.

5. 7777777777777777777777777777 nararapat na 7777 nararapat na ipagpipagpatuloatuloy y na na pag=pag= aralan ang mga tradisyon at kultura para sa susunod na aralan ang mga tradisyon at kultura para sa susunod na henerasyon. henerasyon. &. &. PP!!GGGG!!N6N6!!KK Pick-up Li!" Pick-up Li!"

$ago simulan ang pag=aaral tungkol sa $alagtasan $ago simulan ang pag=aaral tungkol sa $alagtasan nagha

naghanda ang gurnda ang guro ng o ng isang lisang laro. !aro. !ng laro ayng laro ay pick-up  pick-up lineline.. +inagot na ang una para maging ga3ay sa susunod na

+inagot na ang una para maging ga3ay sa susunod na tanong.tanong.

4ap

4apis is ka ka 3a 3a > > $ak$akit it > > KasKasi i nainais s kunkung g isuisulat lat laglagii ang pangalan mo sa isip ko?

ang pangalan mo sa isip ko?

1

1.. !!kkllaat t kka a 33aa>> 2

2.. PPaappeel l kka a 33aa>> ;.

;. Table of contentsTable of contentska 3aka 3a?? <.

<. $agyo ka 3a>$agyo ka 3a> 5.

5. Teleserye ka 3aTeleserye ka 3a?? .

. PPK,K,+ N+ N! ! TT!!NNNGNG 1.

1. "pa"paliwliwanaanag g kunkung g ano ano ang ang 3al3alagtagtasaasan.n. 2.

2. $a$akikit t itito o kikinanagigigigililiwwan an ng ng mgmga a PiPililipipino no nonoonongg Panahon ng !merikano>

Panahon ng !merikano> ;.

;. *ay $*ay $alaalagtagtasan psan pa 3a sa kaa 3a sa kasalsalukuukuyayan> Paan> Paano itono ito naii3a

naii3a sa sa i3ang i3ang tulang tulang patnigan>patnigan> <.

<. $$akakiit t dadapapat t papahahalalagagahahan n at at papallagagananapapin in anangg $alagtasan sa ating 3ansa>

$alagtasan sa ating 3ansa> II##.. KKAASSUUNN$$UUAANN%%TTAAKK$$AANNG AG ARRAALLIINN

*agsaliksik hinggil sa @Kaligirang Kasaysayan ng *agsaliksik hinggil sa @Kaligirang Kasaysayan ng $alagtasanA.

$alagtasanA.

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO IKALAWANG ARAW (LINANGIN) IKALAWANG ARAW (LINANGIN) II.. LLAAYYUUNNIINN

Pag=unawa sa $inasa Pag=unawa sa $inasa Nas

Nasusuusuri ri ang ilang uri ang ilang uri ng ng PanPanitiitikan 3atay sa kan 3atay sa mgamga katangian nito.

katangian nito.

&O$YUL ':

&O$YUL ': +andigan ng 4ahi?"karangal

 +andigan ng 4ahi?"karangal

NatinB

NatinB

ARALIN '.:

ARALIN '.:

 !ng Panitikan s !ng Panitikan sa Panahon ng a Panahon ng !merikano!merikano

A*+i '..:

A*+i '..: a.

 a. Panitikan# $alagtasan

Panitikan# $alagtasan

@$ulaklak

@$ulaklak ng

ng 4ahing

4ahing

AA

== Sa Sa akakining pg palalagagayay - N- Nananininiwiwalalaa akong

akong

== SSa a ddaakkoonng g hhuullii - - TTuunnggkkool l ssaa

== WWaallaanng g dduuddaanngg - - ppaannssiinn

== Sa mSa madaladaling ing salisalitata - ka- kaya lya lamanamangg

G

G

A L

A L

D

D E B A

E B A T

T

E N

E N B

B D

D

D

D

E

E

II

U

U A

A D

D T

T

T

T

A

A 

 !

! "

"

S

S

U

U #

#

D

D A

A G

G L

L

II

L

L

$

$ "

"

A

A

B A L

B A L

A G

A G T A

T A

S A N

S A N N

N

N

N

A

A

T

T

"

" S

S

I

I

%

% &

&

S

S

D

D T

T "

"

E

E

L

L

N

N 

 B

B A

A T

T

U

U

T

T

I

I

A

A N

N

L

L

A

A

! A N

! A N D

D II

W

W A D

A D G

G A

A

!

!

S

S

A

A

!

! G

G II

B

B II

B

B $

$ A

A $

$

(2)

B * + * , -* " * B * + * , -* " *  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' '

BALAGTASAN

Ano-ano ang (l(m(nto ng )alagtasan*Bakit mahalaga ang mga tauhan* +Lakandiwa at mam)a)alagtas,Bakit mahalaga ang mga (l(m(nt* +sukattugma at indayog , sa Balagtasan*

Naipaliliwanag kung paanong ang mga elemento ng genre ay nakatulong upang maipahatid ang layunin ng may=akda (K12 TG pp. 20C)

II. PAKSANG ARALIN P!N"T"K!N# $alagtasan

“Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni %ose &ora'on de %esus

"K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 2D K!G!*"T!N# graphi9 organi'er 

," NG T-K+T# !rgumentati3 III. YUGTO NG PAGKATUTO

 !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. Pagtaya ng Kaalaman (Prior Knowledge) I* Ak/ E01

Tingnan natin ang iyong nalalaman sa $alagtasan 3ase sa kasunod na gawain.

"3igay ang mga katangian ng $alagtasan 3ilang uri ng panitikan.

<. Paga3asa ng Teksto

Pag3asa ng teksto hinggil sa

@Kaligirang kasayasayan ng $alagtasanA. $. Paglalahad ng !ralin

1. Pangkatang Gawain P*,k* I - II

"paliwanag kung ano ang pagkakai3a at pagkakatulad ng $alagtasan sa i3a pang uri ng tulang patnigan.

P*,k* III-I#

$akit mahalaga ang tauhan at elemento ng $alagtasan> +agutin ang kasunod na mga tanong>

2. Pag3a3ahaginan ng pinag= usapan ng 3awat pangkat/ 8id3a9k

I#. KASUN$UAN%TAK$ANG ARALIN

 *agkaroon na ng paunang pag3asa hinggil sa 3alagtasang @$ulaklak ng 4ahing Kalinis= linisanA ni %ose &ora'on e %esus

 *agdala ng kagamitan para sa susunod na gawin gaya ng# gunting pentel at manila paper.

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO IKATLONG ARAW (LINANGIN)

I. LAYUNIN

Pag=unawa sa $inasa

Napauunlad ang kakayahang umunawa sa 3inasa sa pamamagitan ng pagkilala sa kahulugan ng mga salita. Pagsasalita

Nai3a3ahagi ang sariling opinyonpananawdamdamin at saloo3in (K12 TG pp.20C )

II. PAKSANG ARALIN P!N"T"K!N# $alagtasan

“Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni %ose &ora'on de %esus "K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 2D1 B A L A G T A S A N Duplo Karag atan Batuti an PAGKAKAIB

(3)

Ang higit na matim)ang sa inyong dalawa ay si.

Pagkakatulad at pagkakaiba ng panliligaw ng mga binata sa dalagahan noon sa nga

Pagkaiba Pagkaiba

K!G!*"T!N# Tsart sipi ng akda ," NG T-K+T# !rgumentati3 III. YUGTO NG PAGKATUTO

 !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. Paglinang ng Talasalitaan H**p-S*+i*

Piliin sa H**2 B ang nais ipahiwatig ng mga pariralang nasa H**2 A. "sulat lamang ang letra ng mapipiling sagot at pagkatapos gamitin ito sa pangungusap. "sulat sa kwaderno ang sagot.

HANAY A HANAY B

<. Pag3uo ng 4ayunin 5. Pag3asa ng !kda

Pag3asa ng akda na pinamagatang “Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni %ose &ora'on de %esus sa pamamagitan ng pinatnu3ayang pag3asa at pag=iisip (T!) $. Paglalahad ng !ralin

1. Pangkatang Gawain P*,k* I

+agutin ang mga tanong na 3atay sa inyong pag= unawa.

 $akit iisa lamang ang nagugustuhan nina Paruparo at $u3uyog>

 *akatuwiran 3a ang pagmamatuwid ng nagtatalong mga makata> Patunayan.

 +a inyong pagsusuri sa Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan, kaninong panig

ang matuwid at dapat na panigan> $akit>

P*,k* II

 Paanong 3inigyan ng pagwawakas o paghatol ng lakandiwa ang $alagtasan>

+ang=ayon ka3a sa kaniyang hatol> $akit>

 Naging maayos 3a ang paghahanay ng mga pagpapaliwanag at pangangatwiran ng dalawang nagtatagisan ng talino sa paksang kanilang pinagtatalunan> *agtala ng mga patunay.

P*,k* III

• "ham3ing ang panliligaw ng mga 3inata sa dalaga

noon sa kasalukuyang panahon. Gamitin ang Fan Fact Analyzer . Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gayahin ang pormat

• Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng

$alagtasan upang maganyak ang kapwa mo mag= aaral na 3asahin palaganapin at pahalagahan ito> 2. Pag3a3ahaginan ng pinag= usapan ng 3awat

pangkat/ 8id3a9k

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO

IKAAPAT NA ARAW (LINANGIN%PAGNILAYAN)

I. LAYUNIN

Pagsulat

Nailalahad ang sariling kuro=kuro sa mga detalye. kaisipan at opinyong nakapaloo3 sa teksto kung katotohanan o opinion. (K12 TG pp.202 )

II. PAKSANG ARALIN P!N"T"K!N# $alagtasan

“Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni %ose &ora'on de %esus "K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 2D;=2D< K!G!*"T!N# Tsart ," NG T-K+T# !rgumentati3

2

. Kapatak na luha

1

. *ay gatas sa dila

5.

alakhak ay

naka3u3u= lahaw

E. nakaistor3o

e.

mahusay

d.

matinding

9. mahulog

3. konti

a. tumu3o

;.inagpis ko noong akoFy iwan /0 !ng 3inhi ng isang halaman ay sumupling

(4)

III. YUGTO NG PAGKATUTO  !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. Pag3asa# Katotohanan at pinyon

*. +agutin kung ang sumusunod ay k*//0** o /pi2/.

1. !ng mga kaugaliang tulad ng 3ayanihan pagmamano pagsagot ng po at opo at pagtanaw ng utang na loo3 ay tanging sa Pilipinas lamang makikita. 7777777777777777 

2. +a aking palagay likas na mapagmahal sa kaniyang pamilyang kinagisnan ang mga Pilipino.7777777777777777777 

;. !yon kay !drian -umagie 212 sa maka3agong panahon ngayon ang kaugalian ng Pilipino ay nananatiling mayaman sa 3awat isa sa atin.  77777777777777777777777 

<. Para sa akin ang mga kaugaliang Pilipino ang pinakasentro ng paghu3og sa isang tao at maaaring maging isang sandigan ng isang 3ansa at mamamayang tumatahak sa matuwid na landas.77777777777777 

5. Kung ako ang tatanungin ang mga kaugaliang Pilipino ay nararapat na panatilihin at maipagpatuloy hanggang sa susunod na henerasyon.  7777777777777777 

. $u,u,*

Punan mo ng angkop na salita ang 3awat patlang upang ma3uo ang diwang ipinahahayag ng mga pangungusap at upang masagot mo ang mga tanong.

I#. E#ALWASYON%PAGTATAYA

#. KASUN$UAN%TAK$ANG ARALIN

 *agdala ng mga sumusunod# = pangkulay

= panulat/pentel pen

= ruler   = 3ond paper  

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO IKALI&ANG ARAW (ILIPAT)

#I. LAYUNIN

Pagsulat

Naisasaayos ang mga pangungusap sa loo3 at pagitan ng talata upang magkaroon ng kaisahan sa pamamagitan ng pag=aayos ng mga detalye na lohikal ang pagkakasunod=sunod. (K12 TG pp.201) Naipakikita ang kasanayan sa pagsulat ng talata. (K12 TG pp.202)

#II. PAKSANG ARALIN P!N"T"K!N# $alagtasan

“Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan” ni %ose &ora'on de %esus

"K!/G!*!T"K!# Katotohanan at opinyon +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp.2D< K!G!*"T!N# net3ook :ideo

," NG T-K+T# !rgumentati3 #III. YUGTO NG PAGKATUTO

 !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. i!eo "resentation

 !ng mga mag=aaral ay manonood ng isang haim3awa ng dula sa loo3 ng limang minuto na magiging 3atayan o may kaugnayan sa kasunod na gawain.

$. "N"$"!4 N! G!!"N

Gumawa o sumulat ng isang editoryal na argumentasyon na may kaugnayan sa kaugaliang $ahagi na ng kuturang pilipino ang 77777777 at 777777

3ilang parangal sa mga 777777777777777. "pinakikita nito kung gaano natin 7777777777777777 ang mga  7777777777. *asasalamin din ang 77777777777ng ating

mga ninuno sa pagha3i ng magkakatugman7777777777 pag3igkas nang may 77777777.

(5)

Pilipino 3ilang sandigan ng isang pamilyang Pilipino at ng 3ansa.

"kaw ay tatasahin sa sumusunod

1) lohikal ang pagkakasunod=sunod ng mga pangyayari.

2) malikhain at masining ang presentasyon. ;) maikli at nakakakuha ng interes ang pamagat . <) malinaw na naipahayag ang argumento sa editoryal.

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO UNANG ARAW (TUKLASIN)

I. LAYUNIN Pakikinig

Nakagagawa ng sariling reaksiyon (pasalita o pasulat) sa mga ideyang pinakinggan.

Napipili ang angkop na ekspresiyon/pananalita sa pagpapahayag ng sariling puna.

(K12 TG pp. 25) II. PAKSANG ARALIN

P!N"T"K!N# @alang +ugatA ni +e:erino eyes "K!/G!*!T"K!# Kaantasan ng Pang=uri +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 2D0 K!G!*"T!N# Tsart larawan

," NG T-K+T#

III. YUGTO NG PAGKATUTO  !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain $. P!GG!N6!K

Ak3* K/4 Tuku2i &/

Nasa larawan ang mga taong may kinalaman sa kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas na namayani hanggang

MD!"L #$

 Sandigan ng Lahi.Ikarangal

Natin1

A%ALIN #&'$

 Ang #anitikan sa #anahon

ng Am(rikano

Aralin #&'&#$

a0 #anitikan2 Sarsuw(la

(6)

Walang Sugat Dalagang Bukid

!ahapon Ngayon at Bukas Ako Ang Daigdig

Sa Aking $ga !a)a)ata Isang #unongkahoy

 ("LIA

T)N!NG

L"KAS

("ANA

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 '''''''''''''''''''''''''''''''' 

sa kasalukuyan. anapin mo sa ka3ilang hanay anay $ ang

akdang isinulat ng mga manunulat sa anay !. "sulat sa sagutang papel ang sagot.

&. PK,+ N! T!NNG

1. !no ang +arsuwela>

2. $akit ito kinagiliwan ng mga Pilipino noong Panahon ng !merikano>

;. *ay +arsuwela pa 3a sa kasalukuyan> Patunayan.

<. $akit dapat pahalagahan at palaganapin ang +arsuwela>

5. *asasalamin 3a sa +arsuwela ang kulturang Pilipino> "paliwanag.

. *!"K4"NG P!G$!+!

•+i +e:erino eyes •+arsuwela

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO IKALAWANG ARAW (LINANGIN)

I. LAYUNIN

Pag=unawa sa $inasa

Nasusuri ang ilang uri ng Panitikan 3atay sa mga katangian nito.

Naipaliliwanag kung paanong ang mga elemento ng genre ay nakatulong upang maipahatid ang layunin ng may=akda (K12 TG pp. 20C)

II. PAKSANG ARALIN

P!N"T"K!N# @alang +ugatA ni +e:erino eyes "K!/G!*!T"K!# Kaantasan ng Pang=uri

+!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. 2DC=2C1 K!G!*"T!N# Tsart graphi9 organi'er 

," NG T-K+T# III. YUGTO NG PAGKATUTO

 !. P!N"*,4!NG G!!"N 1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. Paglinang ng Talasalitaan HANAP SALITA

P*u/: "3igay ang hinihingi ng sumusunod na mga salitang nasa kahon. Pagkatapos gamitin mo ito sa pangungusap. H**2 A H**2 B  77777 1. pagkasiphayo a. sinisinta  77777 2. sumisimsim 3. kalungkutan  77777 ;. kaparangan 9. apihin  77777 <. malum3ay d. awit= panalangin  77777 5. dalit e. magtaksil  77777 0. maglilo E. malungkot  77777 . magahis g. mamatay  77777 D. makitil h. mapahamak  77777 C.aglahiin i. magapi  77777 1. pag3a3ata H. ka3ukiran k. pagtitiis <. Pag3asa ng !kda

Pag3asa ng akda na pinamagatang @alang +ugatA ni +e:erino eyes.

$. Paglalahad ng !ralin 1. *alayang Talakayan

• $akit hindi agad inamin ni %ulia na kay

Tenyong ang panyong kaniyang 3inurdahan>

•  !no ang nangyari sa tatay ni Tenyong na si

Kapitan "nggo> !no=anong pagpapahirap ang naranasan niya sa kamay ng mga prayle>

• Tama 3a ang ginawa ng ina ni %ulia na

ipagkasundo nito ang anak sa isang lalaking mayaman > Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni %ulia papayag ka 3a sa pasiya ng iyong ina> $akit>.

• ""arawan ang namayaning damdamin sa

Tagpo "".

•  !ngkop 3a ang pamagat na #alang $ugat 

sa akda> $akit>

• Tama 3a na magtanim ng galit si Tenyong

sa mga pari> "paliwanag. 2. "ndi3idwal na Gawain

• "sulat ang mga katangian ng mga tauhan sa

(7)

• Gamit ang enn %iagra& ipakita ang pagkakatulad

at pagkaki3a ni %ulia sa ka3a3aihan sa kasalukuyan. "sulat sa papel ang sagot. Gayahin ang pormat.

;. Pag3a3ahaginan ng pinag= usapan ng 3awat pangkat/ 8id3a9k

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO

IKATLONG ARAW (LINANGIN%PAGNILAYAN) I. LAYUNIN

Pag=unawa sa $inasa

Napahahalagahan ang kulturang Pilipino na masasalamin sa mga akdang 3inasa.

(K12 TG pp.25C)

II. PAKSANG ARALIN

P!N"T"K!N# @alang +ugatA ni +e:erino eyes "K!/G!*!T"K!# Kaantasan ng Pang=uri +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. K!G!*"T!N# Tsart larawan

," NG T-K+T# III. YUGTO NG PAGKATUTO

 !. P!N"*,4!NG G!!"N 1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

$. P!G$!+!

1. Kaantasan ng Pang=uri 2. "indi:idwal na Gawain

"sulat sa sagutang papel ang kaantasan ng pang= uri na sinalungguhitan sa 3awat pangungusap. (lantay paham3ing o pasukdol).

 77777777777777 1. Tunay na 3ayani ng maka3agong siglo si Kes'.

 77777777777777 2. +i Kes' ay sikat na sikat na ka3ataang sim3olo ng pag=asa.

 77777777777777 ;. Kami ay u3od saya sa tagumpay na kaniyang natamo.

 77777777777777 <. +iya ang pinaka3atang 3oluntaryong tumutulong sa ynami9 Teen &ompany ni PeIaElorida.

 77777777777777 5. i= gaanong magkapalad ang naging karanasan ni Kes' sa i3ang ka3ataan ngayon.  77777777777777 0. Tunay na huwaran ang

ka3ataang tulad ni Kes' Jalde'.

 77777777777777 . *agkasingganda ng hangarin si -Eren at si Kes' sa kanilang gawain.

 77777777777777 D. $uhay man niya ay salat sa karangyaan at dunong ngunit hindi niya ipinagkait ang lakas niya upang matulungan ang mga ka3ataan na naliligaw ng landas.

 777777777777777C. +a gulang na tatlo namalimos si Kes' gaya ng i3ang mga 3atang lansangan at nagkalkal ng ma3ahong 3asura para makahanap ng anumang 3agay na may halaga na maaaring i3enta upang suportahan ang kaniyang pamilya.

 7777777777777 1. +i Kes' ay may ma3uting kaloo3an gaya ng kaniyang guro na si -Eren PeIaElorida.

&. PK,+ N! T!NNG 1. !no ang +arsuwela>

# A G !  A !  A  T U L A D

KABABAI+AN

SA

 ("LI

(8)

SA%S"*)LA SALAMIN NG K"LT"%ANG PILIPIN

2. $akit ito kinagiliwan mga Pilipino noong Panahon ng  !merikano>

;. *ay +arsuwela pa 3a sa kasalukuyan> Paano ito naii3a sa i3ang akdanG pampanitikan>

<. $akit dapat pahalagahan at palaganapin ang +arsuwela 3ilang 3ahagi ng panitikang Pilipino>

5. +uriin ang kultura o kalagayang panlipunang masasalamin sa akdang #alang $ugat'

0. Kung ikaw ay ka3ataan na na3uhay sa Panahon ng  !merikano paano mo maipakikita ang pagmamahal

sa 3ayan>

. +a pagwawakas ng gawain mo sa 3ahaging ito mai3i3igay mo na ang iyong damdamin sa dulang pantanghalang 3inasa mo' Gawin ito sa dyornal.

• +umasalamin 3a sa sarsuwela ang kulturang Pilipino

gamit ang pinasidhing anyo ng pang=uri> Patunayan. "sulat sa salamin (&irror graphic organizer ) ang iyong sagot.

I#. KASUN$UAN%TAK$ANG ARALIN

 Ano ang natutuhan &o sa kabuuan ng araling  tinalakay? (sulat ang sagot sa )ournal'n

BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO IKAAPAT NA ARAW (ILIPAT) I. LAYUNIN

Pagsulat

Nakagagamit ang i3aFt i3ang teknik sa pag3uo ng diyalogo/ iskrip.(K12 TG pp. 20C)

II. PAKSANG ARALIN

P!N"T"K!N# @alang +ugatA ni +e:erino eyes "K!/G!*!T"K!# Kaantasan ng Pang=uri +!NGG,N"!N# K12 T-!&"NG G,"- pp. K!G!*"T!N# sipi ng magiging proyekto ," NG T-K+T#

III. YUGTO NG PAGKATUTO  !. P!N"*,4!NG G!!"N

1. Pangaraw araw na gawain 2. $alik  aral

;. $asahin

Pag3asa ng ilang mahahalagang impormasyon hinggil sa "skrip at ayalogo

$. "N"$"!4 N! G!!"N

• +umulat ng iskrip at diyalogo ng isang dula na

sumasalamin sa pamilyang Pilipino.$asahin ang sumusunod na teksto 3ilang ga3ay o 3atayan sa gawain.

• Ruik "* P*,"u+* , I"kip * $i2*+/,/

a. Pagkamalikhain

3. *akatotohanan at kapani=paniwala ang pagkakasulat ng iskrip

9. rihinal +umasalamin sa kulturang Pilipino at naaangkop sa kasalukuyan

d. asto ang pagkakagamit ng wika PAGSULAT

Sa araw na ito naunawaan ko na

 __________________________________________ __________________ 

 __________________________________________ _________________ 

Natatandaan ko na natuwa ako sa na

 __________________________________________ __________________ 

Dahil sa lumalalang isyung panlipunan na may kinalaman sa estado ng ating pamayanan tungkol sa

kultura, gawi, kaugalian ng pamilya, ang

NCCA

 kasama ang Lokal na Pamahalaang Panturismo,

DSWD 

ay maglulunsad ng isang patimpalak sa dulang pantanghalan na magtatampok sa mga pamilya na

hanggang sa kasalukuyan ay makikita pa ang mga kultura, gawi sa makabagong panahon. Ang timpalak

ay naglalayon na mahikayat ang bawat pamilya na magsilbing inspirasyon sa komunidad.

Ikaw bilang pangulo ng Samahang Kabataan SK! ang napiling mamahala ng inyong punong

bayan sa patimpalak na ito. "pang mangalap ng mga pamilya na naangkop sa aganitong kategorya. Ang

magwawaging lahok ay tatanggap ng salapi, tropeo at sertipiko at mailalathala sa lokal na pahayagan

sa bayan. Inaasahan na ang dula ay dapat na makatotohanan, may angkop na kasuotan, naaangkop sa

tema, may angkop na tunog, ilaw,at tagpuan, mahusay ang iskrip at sumasalamin sa kultura at

paniniwala ng pamilyang Pilipino.

Int,rpr,tasyon

67- 68

-Napakahusay

79- 6:

-$ahusay

77-78

-!atamtamang usay

9-7:

-indi $ahusay

7-8

-Nangangailangan pa ng

(9)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :