5. Antara yang berikut yang manakah unit

14  27  Download (0)

Teks penuh

(1)

1. Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas tumbuhan? A Cahaya matahari

B Air C Udara D Makanan

2. Antara orang yang berikut, manakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi?

3. Rajah di bawah menunjukkan kitar hidup seekor katak.

RAJAH

(2)

4. Manakah kedudukan mata yang berlabel A, B, C dan D adalah betul untuk membaca isi padu air di dalam silinder penyukat?

Rajah

5. Antara yang berikut, yang manakah unit piawai bagi panjang? A Kilogram

B Liter C Sentimeter D Mililiter

6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid.

RAJAH

Berapa banyakkah kubus yang mempunyai isi padu yang sama dengan kuboid? A 7 cm3 B 12 cm3

C 17 cm3 D 21 cm3

(3)

A J dan L B J dan M C K dan L D K dan M

8. Maklumat berikut menunjukkan bahan-bahan yang Mina ingin sukat. * 1000 g tepung

* 750 g gula * 250 g mentega

Antara penimbang berikut, yang manakah paling sesuai untuk menyukat bahan-bahan itu dengan tepat?

A Neraca spring B Neraca palang

C Penimbang dapur D Penimbang badan

9. Mengapakah denyutan nadi boleh digunakan untuk mengukur masa? A Proses ini berulang secara semulajadi

B Proses ini berulang sepanjang masa C Proses ini berulang dengan pantas D Proses ini berulang secara seragam

10. Rajah di bawah menunjukkan lebar dan panjang sehelai kertas.

RAJAH

Berapakah luas kertas itu?

(4)

11. Jadual berikut menunjukkan keadaan mentol apabila dua objek yang berbeza disambungkan pada litar satu demi satu.

Objek X Y

Keadaan mentol Menyala Tidak menyala

Antara objek berikut, yang manakah mungkin mewakili X dan Y?

X Y

A Klip kertas Getah

B Pensil Kunci

C Pemadam Pembaris D Berus gigi Sudu

12. Rajah di bawah menunjukkan suatu imej yang dihasilkan apabila seorang murid meletakkan tangannya di belakang objek X.

Rajah

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang objek X? A Objek X membenarkan semua cahaya melaluinya.

B Objek X membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. C Objek X membenarkan cahaya dipantulkan.

D Objek X tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya.

13. Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat objek M. * Kuat

14. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat? A Objek yang terapung di atas air.

B Objek yang boleh diregangkan.

(5)

15. Rajah di bawah menunjukkan satu palam elektrik.

Rajah

Bahagian manakah yang dibuat daripada penebat? A X dan Y B X dan Z

C Y dan Z D X, Y dan Z

16. Antara alat-alat yang berikut, manakah yang menggunakan penebat haba?

A I dan III B I dan IV

C II dan III D II dan IV

17. Rajah di bawah menunjukkan bahan buangan diproses untuk menghasilkan kertas tisu.

Rajah

Proses ini disebut...

A guna semula. B kitar semula.

(6)

18. Antara yang berikut, objek manakah yang dihasilkan daripada bahan buatan manusia?

19.

Yang berikut menunjukkan senarai bahan yang direndam ke dalam air selama seminggu.

Objek manakah yang tidak akan berkarat? A Pembaris plastik dan klip kertas

B Pemadam dan pisau cukur C Klip kertas dan pemadam D Pembaris plastik dan pemadam

20. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bikar yang mengandungi minyak masak dan sebatang paku besi.

RAJAH Paku besi tidak berkarat kerana...

A terdapat udara dalam minyak masak.

(7)

21. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.

Rajah

Apakah yang ditunjukkan oleh rajah itu? A Bumi bergerak mengelilingi Matahari B Jarak dari Bumi ke Matahari

C Saiz Bumi dibandingkan dengan saiz Matahari

D Masa yang diambil apabila Bumi beredar mengelilingi Matahari

22. Rajah di bawah menunjukkan objek kecil yang terdiri daripada ais, gas, dan debu yang mengelilingi Matahari.

23. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan nisbah saiz Bulan, Bumi dan Matahari?

Bulan Bumi Matahari

A 1 4 400

B 1 6 600

C 4 8 400

(8)

24. Antara yang berikut, yang manakah BENAR adalah ciri-ciri Bumi? I Bumi adalah planet kedua dalam Sistem Suria.

II Bumi mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk menyokong hidupan. III Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang sangat nipis.

IV Bumi mempunyai suhu yang sesuai untuk hidupan.

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

25. Antara alat berikut, yang manakah dapat membantu seseorang yang sesat di dalam hutan?

26. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat.

Rajah

Apakah fungsi alat ini?

A Untuk mengalihkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. B Untuk membajak sawah padi.

(9)

27. Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan oleh manusia sebagai pengangkutan.

RAJAH

Apakah ciptaan yang membawa kepada inovasi alat ini? A Gear B Keluli

C Kayu D Roda

28. Cikgu Emran ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada murid-muridnya.

Alat yang manakah boleh digunakan oleh Cikgu Emran?

29. Cikgu Zainudin sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu.

Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas?

(10)

30. Rajah menunjukkan empat jenis pengangkutan air.

Rajah

Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan, bermula daripada yang terdahulu.

A S, P, R, Q

B R, Q, P, S

C S, Q, R, P

(11)

Bahagian B (20 markah).

Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan.

1 Rajah berikut menunjukkan radas yang digunakan dalam satu eksperimen.

(a) Apakah tujuan eksperimen ini ?

( 1 markah )

(b) Nyatakan perkara yang

i) diubah?

ii) ditetapkan ?

( 2 markah )

(c) Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan P dan Q selepas 2 hari.

( 1 markah ) Air telah

dididihkan Lapisan

Minyak

(12)

2. Rajah di bawah menunjukkan empat bongkah yang dibuat daripada bahan yang berlainan.

Bongkah kayu Bongkah plastik Bongkah logam Rajah

Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi setiap bongkah.

Bongkah Jisim

Kayu 750 g

Plastik 0.5 kg

Logam 1.2 kg

(a) Berdasarkan maklumat dalam Jadual di atas, bongkah manakah yang mempunyai

i. Jisim yang paling besar

ii. Jisim yang paling kecil

( 2 markah )

(b) Berapakah jisim bongkah kayu dalam unit kilogram

( 1 markah )

(c) Susun bongkah-bongkah mengikut jisim, daripada yang paling besar hingga paling kecil.

_________________________________________________________________________

(13)

3. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas pada tahun 2003 hingga 2007 di hutan Negeri Sarawak.

(a) Nyatakan corak perubahan bilangan pokok yang ditebang pada tahun 2003 hingga 2007.

( 1 markah )

(b) Ramalkan bilangan pokok yang ditebang pada tahun 2008.

_________________________________________________________________________

( 1 markah )

(c) Namakan dua bahan lain yang boleh dikitar semula.

I. __________________________________________________

II. __________________________________________________

( 2 markah ) Bilangan pokok dalam ribu

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007

(14)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...