Perancangan Strategik Untuk Sekolah (contoh)

45 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAHAN CONTOH FORMAT ASAS PELAN STRATEGIK UNTUK PENINGKATAN

PRESTASI SEKOLAH

Editor

MUHAMMAD BUSTAMAN HJ ABDUL MANAF

KETUA JABATAN (PUSAT)

JABATAN PENGURUSAN KUALITI/INOVASI

IAB KPM

(2)

Fasa 2

Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Nilai &

Piagam

Fasa 3

Fasa 4

Fasa 5

Analisis Persekitaran Organisasi

Isu Strategik, Matlamat Strategik (KRA),

Objektif, KPI & Sasaran Pencapaian

Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi

Proses utama Pembinaan Pelan Strategik 2010 - 2014

(3)

FASA 2 : HALATUJU : MANDAT, MISI, VISI, NILAI DAN PIAGAM PELANGGAN

1.1

MANDAT KERAJAAN

Mandat Kerajaan menjadi tempat mula proses pembinaan strategik organisasi awam. Ia berbeza dengan organisasi

swasta dimana Visi organisasi menjadi titik mula atau kemuncak outcomes bila membina KPI dan sasaran

prestasiorganisasi.

Kamus Dewan- DBP (2005) telah mendefinisikan mandat seperti berikut:

1. Amanah yang diberikan oleh orang ramai.

2. Kuasa yang diberikan oleh oleh pihak yang lebih tinggi.

3. Surat kuasa, surat perintah

4. Kuasa yang diberikan untuk mentadbir

Mandat kerajaan ini wajib difahami, didokong dan tentukan penuh semangat pelaksanaannya bagi setiap

kakitangan kerajaan. Ianya meliputi -

1.

Akta Pendidikan 1996

2.

Misi Nasional dan NKRA

3.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

4.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

5.

Arahan-arahan Perbendaharaan

6.

MKRA Kementerian Pelajaran Malaysia

(4)

8.

Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas

9.

Pekeliling-Pekeliling Kerajaan

10.

Surat Siaran PPD dan JPN

* Nota:

Dalam dokumen Pelan strategik, kedudukan penulisan Mandat Kerajaan adalah teratas. Oleh kerana

mandat begitu banyak, cukup meletakkan pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mewakili

Akta Pendidikan yang merupakan mandat tertinggi sekali yang peru dipatuhi.

1.3

CONTOH MISI

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

1.4

CONTOH VISI

sekolah unggul penjana genersi terbilang

MISI

VISI

(5)

1.5

NILAI-NILAI

Baik hati

Berdikari

Hormat-menghormati

Kasih-sayang

Keadilan

Kebebasan

Semangat 1 Malaysia

(6)

1.6

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami SMK Muhamad Bustaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha

dan tenaga kami untuk:

PELAJAR:

1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan tiga bulan sebelum peperiksaan.

2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpulkan.

3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam tempoh

tiga minggu selepas tarikh akhir peperiksaan.

STAF/KAKITANGAN

1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder berkaitan

dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari pada tarikh surat

diterima.

2. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya empat kali setahun

3. Semua peruntukan perjalanan diproses dalam masa seminggu selepas borang

dihantar.

(7)

1. Segala aduan dan rayuan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh hari.

2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum

dihantar kepada pihak yang berkenaan.

3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan anak mereka seminggu sebelum cuti

persekolahan

KOMUNITI

1.Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh 1 hari dari masa aduan

2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder selewat lewatnya tiga hari selepas surat diterima.

1.7

FASA 3 : ANALISIS PERSEKITARAN

(TIPS: Pembinaan SWOC yang lengkap membantu dalam menyediakan maklumat untuk membina isu strategik,

objektif,sasaran prestasi, strategi dan taktik) . Ia tidak perlu di sertakan dalam dokumen edaran pelan strategik, ia

boleh dibuat lampiran sahaja.

1.7.1 ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI KEKUATAN (Berdasarkan 8 Bidang)

S1 Gred Purata Sekolah PMR dan SPM semakin baik

S2 Pencapaian kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan

S3 Masalah disiplin murid di peringkat minima. S4 Sijil audit tanpa teguran 3 tahun berturut-turut S5 Layanan kaunter yang cekap dan mesra

S6 Kelengkapan dan kemudahan fizikal telah mencapai tahap mencukupi.

S7 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah berpengalaman dan kompeten

KELEMAHAN (Berdasarkan 8 Bidang)

W1 Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid

W2 Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum

W3 Kurang kemandirian murid

W4 Peruntukan untuk pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi. W5 Tenaga kerja untuk proses penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi.

W6 Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru

W7 Kekangan masa untuk mengadakan program Permuafakatan

(8)

PELUANG (Berdasarkan PEST)

O1 Jalinan hubungan baik dengan institusi pendidikan dan badan- badan korporat dalam negara.

O2 Mendapat pelbagai kemudahan dan bantuan dalam bidang ICT daripada agensi luar

O3 Hubungan baik pemimpin masyarakat dengan sekolah

CABARAN (Berdasarkan PEST)

C1 Pembiayaan kewangan dari pihak luar masih rendah

C2 Pengaruh elemen negatif persekitaran luar C3 Kebanyakan ibu bapa berpendapatan rendah

1.7.2 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (1) KURIKULUM KEKUATAN

S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan

sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang

S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan

KELEMAHAN

W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu.

W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen

W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W5 Motivasi murid rendah

(9)

PELUANG

O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum

O2 Kemudahan mengakses internet.

O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

CABARAN

C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan sekolah C2 Masalah pengangkutan (pergi dan balik sekolah

C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG

C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah

(10)

KEKUATAN

S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi/pertandingan S2 Kemudahan prasarana mencukupi

S3 96.7% guru siswazah terlatih

S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan

S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik

S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing

S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu

S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN

W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi.

W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran

kekurangan pekerja

W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum

W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu

merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik.

W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri.

W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama.

W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah.

W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

PELUANG

O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan anjuran swasta

O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang

O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA

CABARAN

C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah

C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.

(11)

KEKUATAN

S1 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited S2 Pengawas yang berdisiplin dan mantap

S3 Jaga sekolah sentiasa berada dalam kawasan sekolah S4 80% pelajar berdisiplin

S5 Program HEM yang berjaya (Pengurusan baik) S6 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi

S7 Bahan bacaan di Pusat Sumber yang agak lengkap S8 Semangat kerja berpasukan yang tinggi

S9 Mempunyai Bilik Kesihatan yang lengkap

KELEMAHAN

W1 8% guru tidak cekap mengurus pelajar bermasalah W2 Keceriaan kurang diberi perhatian

W3 20 % murid kurang berdisiplin

W4 Program UBK terganggu (Kaunselor selalu tiada di sekolah sering dipanggil berkursus/ mesyuarat PPD, JPNS)

W5 Murid kurang menepati masa

W6 Guru menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar murid sakit

PELUANG

O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS dan PIBG

O2 Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak mereka

O3 Masyarakat sekeliling yang prihatin O4 NGO yang sering membantu O5 YB prihatin terhadap sekolah O6 Hubungan baik dengan komuniti

CABARAN

C1 Ada pusat siber bebas yang dekat dengan sekolah C2 Sikap ibu bapa yang defensif terhadap anak-anak C4 Pengaruh negatif persekitaran luar

(12)

PEJABAT

KEKUATAN

S1 Laporan audit tanpa syarat selama 5 tahun S2 Kerani kewangan cekap dan celik komputer

S3 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan.

S4 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir S5 85 % penggunaan sistem fail berkesan

S6 Kemudahan alatan serba lengkap

S7 87 % pengedaran surat / edaran sistematik S8 Sekolah bertaraf PTJ

KELEMAHAN

W1 Peruntukan kewangan terhad W2 Kekurangan tenaga kerja

W3 Kurang dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.

W4 Sudut info diletakkan di lokasi yang kurang sesuai. W5 Ruang pejabat terhad

PELUANG

O1 Kemudahan fizikal yang mencukupi .

O2 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan JPNS / pejabat kerajaan

CABARAN

C1 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM

C2 Segelintir ibu bapa yang mengharapkan layanan segera

C3 Masyarakat luar kurang prihatin

1.7.6 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (5) PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

KEKUATAN

S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kukuh S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah S4 Prasarana sekolah yang selesa

S5 Makmal komputer yang serba lengkap

S6 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

KELEMAHAN

W1 Kos penyelenggaraan yang tinggi

W2 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi W3 Kekerapan penyelenggaraan kurang dilakukan

(13)

S7 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap.

S8 Terdapat kemudahan Dewan, Dewan Kuliah, Surau dan Astaka.

PELUANG

O1 Kewangan PIBG yang kukuh

O2 Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

CABARAN

C1 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak oleh pihak luar .

(14)

KEKUATAN

S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat S2 96.7 % guru adalah siswazah

S3 Lebih 78% guru berpengalaman lebih 10 tahun S4 Lebih 10% guru penanda kertas

S5 98% guru celik komputer, komited dan bersemangat S6 Majoriti staf sokongan celik komputer, komited dan mesra

S7 Setiap guru dan staf sokongan berpeluang menghadiri kursus atau latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

KELEMAHAN

W1 Agihan tugas guru tidak seimbang

W2 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen

W3 P& P terganggu (Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau kursus )

W4 Bilangan guru lelaki kurang

W5 Penguasaan Bahasa Inggeris sebilangan guru Sains & Matematik dan Teknikal belum memuaskan

W6 Kekangan masa guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran

PELUANG

O1 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah

O2 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru sekolah ini dan guru-guru sekolah berhampiran

CABARAN

C1 Ibu bapa kurang mementingkan pendidikan anak-anak.

(15)

KEKUATAN

S1 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa

S2 Terdapat padang dan dewan untuk kegunaan komuniti luar S3 Perpustakaan yang lengkap sebagai pemangkin ilmu kepada masyarakat setempat.

KELEMAHAN

W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W2 Tiada Alumni pelajar.

PELUANG

O1 PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah

O2 Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berhampiran.

03 Hubungan baik dengan jabatan-jabatan kerajaan dan bukan kerajaan dalam membantu menjalankan aktiviti sekolah. 04 Hubungan baik dan bantuan daripada IPTS.

05 KPM/JPN memberi sokongan/galakan kepada sekolah.

CABARAN

C1 Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh.

(16)

1.8

FASA 4 :PERKEMBANGAN DARI I PROSES DARISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI

DAN SASARAN

1.8.1 BIDANG KURIKULUM [ Pengurusan Akademik}

Isu Strategik

Matlamat

(KRA)

Objektif

KPI

Sasaran

TOV

2009

2010

2011

2012

Tahap pencapaian kecemerlangan akademik tidak memuaskan Meningkatkan tahap pencapaian akademik 1. Meningkatkan pencapaian UPSR

% pelajar yang lulus semua

mata pelajaran 98.3 98.6 99 99.5 100

Peratus pelajar mendapat

semua A 4% 6 10 12 15

(17)

1.8.2 : KOKURIKULUM

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

Kokurikulum Tahap pencapaian kokurikulum masih kurang memuaskan Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum 1.Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan

Peratus pasukan yang menjuarai

(i) Peringkat Daerah 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 Bilangan pelajar yang

mewakili

1.

Peringkat Negeri : 2. Kebangsaan 3 1 1 4 2 2 5 3 3 6 4 4 7 5 5

Bilangan Pingat emas dalam sukan olahraga peringkat: 1. zon

2. Daerah

3. Negeri & kebangsaan % pelajar aktif dalam lebih dari satu permainan /acara

(18)

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

2.Meningkatkan pencapaian dalam badan beruniform

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 Bilangan aktiviti badan

beruniform mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga 3 0 0 3 0 1 4 1 2 5 2 2 6 3 3 Bilangan aktiviti badan

beruniform mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga 3 0 0 3 0 1 3 0 1 4 1 1 4 1 2 3.Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga 4 5 3 4 5 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6

(19)

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Bilangan aktiviti kelab dan

persatuan mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 2 2 4.Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum.

% Kehadiran pelajar dalam

aktiviti kokurikulum 98 99 100 100 100

% Pelajar Yang Mendapat

gred A dalam CGPA. 8 10 12 14 16

% Pelajar Yang Mendapat

(20)
(21)

21

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

Hal Ehwal

Murid Pengurusan HEM

masih belum mantap Memantapkan pengurusan HEM 1. Meningkatkan tahap disiplin pelajar

% kes disiplin & salahlaku

berat 0.3 0.2 0.1 0.1

% kes disiplin & salahlaku

sederhana 2.0 1.5 1.0 0.5 0.1

% kes disiplin & salahlaku

ringan 2.0 1.5 1.0 0.5 0.5

2. Memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Peratus pelaksanaan aktiviti berdasarkan program yang dirancang

90 94 96 98 100

Peratus yang menggunakan perkhidmatan : I . Pelajar ii. Staf iii. Ibubapa 80 7 5 90 30 10 100 30 20 100 40 30 100 40 50 Peratus pelaksanaan tugas

kaunselor (Berdasarkan 26 bidang tugas yang

ditetapkan)

98 100 100 100 100

3. Memantapkan pengurusan SPBT

Skor berasaskan instrumen

bilik BOSS - - - -

-Bilangan semakan status

buku 1 1 1 1 1

Menggunakan Aplikasi

Sisteks dan eMateks(%) 90 100 100 100 100

Bilangan Operasi

pemeriksaan buku teks 2 3 3 3 4

4. Meningkatkan kecekapan pengurusan kebajikan pelajar Jangkamasa memproses permohonan biasiswa dan

bantuan 7 hari 6 hari 5 hari 5 hari 4 hari

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI

Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012

5. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kantin sekolah

Gred penarafan kualiti kantin berdasarkan standard

Jabatan Kesihatan B B A A A

Bilangan aduan dalam setiap

enam bulan 3 2 1 0 0

6. Mewujudkan kelas yang kondusif

Peratus kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan

83 90 95 100 100

(22)

1.8.4 PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012 Pengurusan Pejabat dan Kewangan Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagi Meningkatkan kecekapan pengurusan pejabat. 1. Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kaunter

Bilangan aduan pelanggan 3 2 0 0 0

Peratus kepuasan staf 60 75 85 95 100

Peratus kepuasan pelajar 65 75 85 95 100

Tempoh menunggu untuk mendapat perkhidmatan 10 min 5 min 5 Min 5 min 5 Min 2. Mempertingkatan keberkesanan pengurusan fail

Tempoh mengesan fail min10 5 min. 5 min. 4 min. 3 min. Tempoh kemasukan surat

ke dalam fail berkenaan 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jangka masa surat diedar

untuk tindakan 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya Memastikan pengurusan kewangan lebih efisyen. 1. Memastikan semua pembelian mematuhi peraturan Bilangan ketidakpatuhan 3 1 1 0 0 2. Mempercepatkan

pembayaran Bilangan hari 14 10 7 7 7

3. Mengurangkan tempoh pembayaran balik perbelanjaan runcit.

Bilangan hari bekerja 7 5 4 3 2

4. Memastikan tiada

(23)

1.8.5 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012 Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal masih belum memuaskan Meningkatkan kualiti pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal sekolah bagi mewujudkan iklim sekolah yang konduksif 1. Menambah taman bertema ilmu dan kawasan

bermaklumat untuk pelajar

Bilangan taman bertema ilmu yang ada di kawasan sekolah dan asrama

1 2 4 6 7 Kekerapan penyelenggaraan setahun 3 6 8 10 12 2. Meningkatkan kualiti pengurusan penyelenggaraan Bilangan kekerapan penyeliaan setahun 11 12 12 12 12

Bilangan aduan kerosakan 60 50 45 40 20

Kekerapan peralatan yang

diselenggara 8 10 12 12 12

Kekerapan bangunan

diselenggara 8 10 12 12 12

Purata masa diambil untuk

tindakan(Bil. hari) 4 3 2 1 1

Bilangan tindakan diambil

selepas aduan 60 50 45 40 20

(24)

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran TOV 2009 2010 2011 2012 kemudahan fizikal selamat untuk digunakan warga sekolah Bilangan aduan 3 2 1 0 0 4. Menaik taraf kemudahan fizikal sekolah

Bilangan program yang berkaitan dengan keselamatan fizikal

2 3 4 4 4

Bilangan kemudahan yang

dinaiktaraf 8 5 3 2 1 5. Menyediakan sistem perhubungan telekomunikasi di seluruh kawasan sekolah.

Bilangan sistem siaraya

yang ada di sekolah 5 8 8 8 8

Bilangan bilik-bilik khas yang boleh dihubungi secara intercom

(25)

1.8.6 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012 Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan dan pembangunan sumber manusia belum memuaskan Membangunkan Modal Insan berkualiti 1. Meningkatkan kompetensi

Peratus staf Melepasi tahap

80% SKPM. 100 100 100 100 100

Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT(85 % ke atas )

1.4 5 10 15 20

Peratus staf mengikuti kursus dalam perkhidmatan. ( Sijil )

79.2 85 95 100 100

Bilangan guru yang

menghasilkan inovasi. 2 3 5 7 10

2. Meningkatkan

motivasi Indeks kepuasan staf(%) 83 85 90 93 95

3. Meningkatkan

(26)

1.8.7 PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran

TOV 2009 2010 2011 2012 Pengurusan Perhubungan Luar Jalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi Mewujudkan perkongsian pintar antara pihak sekolah dengan komuniti luar 1. Meningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar

Peratus kehadiran ibubapa dalam setiap aktiviti yang

dianjurkan

30 42 54 66 78

Jumlah jam khidmat

sukarela dalam seminggu 1 2 2 3 3

2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar

Bilangan Agensi 5 5 5 6 7

Kekerapan khidmat

sukarela dalam setahun 3 4 5 5 6 3. Meningkatkan

hubungan serta kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dalam negara

(27)

1.9

FASA 5 : STRATEGI, TAKTIK DAN OPERASI

1.9.1 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN COWS MATRIKS BAGI KURIKULUM [

dilampirkan

]

DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN

S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan

S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan

S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang

S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan

KELEMAHAN

W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu (Guru-guru sering berkursus atau terlibat dengan program di luar sekolah di peringkat PPD,JPNS dan KPM )

W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah

W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen

W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru

W5 Motivasi murid rendah PELUANG

O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum

O2 Kemudahan mengakses maklumat peperiksaan terdapat di laman Web Kementerian dan Jabatan

O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

S-O

S1 : S3 + S6 + S7+W2+O1

Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG

S2 : S1+S2+W5+O1+O2

Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat

S3 : S6+S7+W3+W4+C1+O2+O3

W - O

S4 : W3+O2+O3

Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan

S5 : W1+C3+S5+O2

Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran

(28)

Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices

CABARAN

C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan Sekolah

C2 Masalah pengangkutan pergi dan balik sekolah (Menggangu perjalanan kelas bimbingan) C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti

sekolah/mesyuarat PIBG

C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah

S - C

S6: S1+S6+S7+O1+C1

Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik

S7 :S6+S7+O1+O2+C3

Pebelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM

W - C

S8 : W5 +O1+C4

Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

S9: W2+O1+C5

Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.2 PEMILIHAN STRATEGI

Jenis Strategi Strategi-Strategi Yang Telah Dijana

SO

S3 + S6 + S7+W2+O1

S1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG

S2 - Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat S3 - Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices

WO

S4 - Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan S5 - Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran

SC

S6 - Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik S7- Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM

(29)

S9 - Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.3 TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

‘COWS deduction rearrange and group’ ‘Broad area or strategy’

1

2

Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari

Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG

Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat

1. Membangunkan motivasi dan kemahiran belajar murid

3 4 6

Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices

Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan Kepelbagaian teknik P& P supaya pengajaran lebih menarik

2. memperkasakan kualiti guru

5

7 Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD PembelajaranPembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM 3.membangun kemahiran pembelajaran kendiri 8

9

Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari

Cemerlangkan Sekolah

4. mewujudkankan jalinan strategik dengan pihak komuniti dalam program sekolah

(30)

1.9.4 ANALISA PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Bil Kriteria Pemilihan Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4

1 Tahap kesukaran proses kerja 1 1 1 3

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 5 5 4

3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 3 1 1 4

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 4 4 3 4

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 4 3 4

6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai

objektif, matlamat/isu, misi dan visi 5 5 4 5

7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 5 4 3

8 Rekod keberkesanan yang lepas 4 5 3 3

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 5 4 3

Jumlah Skor 36 35 28 33

Keputusan 1 2 4 3

Ulasan

Strategi 1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

Menggunakan Skala Likert

(31)

1.9.5 SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

STRATEGI KEDUDUKAN KEUTAMAAN

1 Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid menggunakan kepakaran dalaman dengan sokongan PIBG

2 Pengajaran berkualiti guru menggunakan kepakaran dalaman dan luar sekolah

3 Menganjurkan Program Hari Pengiktirafan dan Program Mari Cemerlangkan Sekolah bersama

PIBG

(32)

TOWS/COWS BIDANG : (3) KOKURIKULUM

Dalaman

Luaran

KEKUATAN

S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi pertandingan

S2 Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih

S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan

S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing

S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu.

S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas

S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan

S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti Kokurikulum.

KELEMAHAN

W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang

W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluas- luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi. W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf

W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja

W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum

W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri.

W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama.

W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah.

W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

PELUANG

O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar

O2 Pelajar sering dipelawa untuk

S-O

S1+S2+S6+O1+O2

Meningkatkan minat pelajar untuk menyertai pertandingan dengan adanya kemudahan

WO

W1+W7+O1+O3+O4

Meningkatkan komitmen guru dengan bantuan jurulatih, Badan Kerajaan dan PIBG.

(33)

menyertai pertandingan anjuran swasta O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO

O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang

O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA

prasarana mencukupi dan jurulatih.

S8+S9+S10+O2+O3+O5

Meningkatkan kesedaran pelajar kepentingan melibatkan diri dalam kokurikulum dan

pertandingan dengan bantuan NGO dan PIBG.

W9+W10+O1+O2+O5

Memastikan pelajar bermotivasi untuk menyertai pertandingan.

CABARAN

C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan

C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah

C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.

C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan berturutan

SC

S8+S10+C2

Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dengan mempunyai barisan pelapis.

WC

W1+W6+C4+O1+O4

Meningkatkan kemahiran guru untuk melatih pelajar dengan bantuan jurulatih dan sumbangan PIBG

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

Bil TOWS deduction rearrange and group Broad area or strategy

1 3 7

Aktiviti kokurikulum secara berterusan Pemilihan bakat secara berterusan. Seorang pelajar satu permainan

1.Menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

2 4 6

Mengunakan jurulatih luar untuk aktiviti kokurikulum secara berfokus Bantuan luar untuk menambah kemudahan sukan

Program meningkatkan kemahiran mengurus bagi guru

2.Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopentensi guru. 5 Program penerangan kepada pelajar, ibubapa dan komuniti kepentingan

aktiviti sukan dan permainan

3.Penerangan kepada penjaga

(34)

kokurikulum melalui program khas

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah

2 - Rendah

3 - Sederhana

4 - Tinggi

5 - Amat tinggi

Bil Kriteria Pemilihan Strategi

1

Strategi 2

Strategi 3

1 Tahap kesukaran proses kerja 3 3 5

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 3

3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 5 4 3

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 5 4 5

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 3 5

6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi

4 5 3

7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 4 3

8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 5 4

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 5 3

Jumlah Skor 38 37 34

Keputusan 1 2 3

Ulasan

Strategi 1menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

(35)

2 ST 2- Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopetensi guru

3 ST 3-Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khas

ANALISIS SWOT

KEKUATAN

K1.Kerja berpasukan dalam organisasi

K2.Komitmen guru yang tinggi terhadap ngan akademik pelajar.

K3.Suasana persekitaran yang selesa K4.Mempunyai kemudahan makmal sains,

perpustakaan,Pusat Sumber,Makmal Komputer, bengkel dan bilik sakit yang memuaskan K5.Padang sekolah yang luas dan dipertingkatkan untuk dijadikan mini stadium

K6.Imej sekolah yang baik

K7.Pengurusan dan perekodan sumber kewangan adalah sistematik.

K8.96 % guru lepasan ijazah

K9.Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. K10.Suasana pembelajaran dibilik darjah agak Kondusif.

K11.Suasana bekerja berpasukan menyeronokkan kakitangan sekolah

K12.Latihan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan secara berperingkat

K13.Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel

KELEMAHAN

W1. 60% murid masih bermotivasi rendah

W2. Sistem pengurusan fail yang perlu dipertingkat W3. Penempatan guru tidak mengikut keperluan opsyen

W4. Masih terdapat kelas kurang kondusif dari segi kelengkapan perabot dan

kemudahan.

W5 .Keceriaan dan kebersihan masih kurang menjadi amalan pelajar.

W6. 7% pelajar lemah dalam penguasaan 3 M W7. Masalah bekalan air di sekolah sering terputus W8 Self-esteem murid rendah

W9. Pekerja swasta yang kurang berkesan W10 Tandas tidak digunakan dengan baik

W11.Sebahagian besar murid tidak mampu untuk memiliki bahan rujukan pembelajaran

W12.Penglibatan murid dalam kegiatan ko kurikulum kurang menggalakkan

W13.Sumber kewangan sekolah adalah terhad kepada peruntukan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia.

W14.40% pelajar menengah rendah mempunyai sikap sambil lewa dalam menyiapkan tugasan

W15.Sebarang kelemahan atau kesalahan kecil kerap diperbesarkan oleh segelintir staff W16. Guru kurang komited dalam ko kurikulum W17. Tekanan kepada pihak pengurusan dan guru kerana kedudukan sekolah sebagai Sekolah Sukan Negeri.

W18.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah.

W19 Ibubapa sibuk dengan pekerjaan dan tiada masa dengan aktiviti sekolah

(36)

O1.Penglibatan bekas pelajar dalam aktiviti Ko kurikulum seperti perkhemahan Agung O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah.

O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah. O5.Mempunyai YDP PIBG yang komited dengan program-program yamg dilaksanakan oleh pihak Sekolah

O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar.

T1.Berhampiran dengan kawasan Bandar T2.Kawalan keselamatan sekolah masih kurang memuaskan

T3.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa

T4.Kedudukan dewan sekolah diluar kawasan sekolah agak jauh.

T5.Laluan jalan ke sekolah agak sibuk memandangkan kawasan tersebut mempunyai empat buah sekolah menengah dan dua buah sekolah rendah.

T6.Pertukaran guru agak kerap dan jarang menepati keperluan sekolah.

T7.Penglibatan pelajar sukan dalam latihan dan pertandingan menjejaskan pembelajaran di bilik darjah.

T8.Ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak arah kecemerlangan akademik.

PELAN STRATEGIK

Misi:

Melahirkan modal insan yang berketrampilan melalui pendidikan berkualiti

Visi:

Pelajar berakhlak mulia generasi gemilang

Isu strategik:

Jalinkan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi

(37)

37

Objektif

Petunjuk

Prestasi

Utama

(KPI)

Sasaran

Inisiatif

T

O

V

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

.1. Meningkatkan tahap

disiplin dan sahsiah murid % kes disiplin dan salahlaku berat 5

4

3

0

0

0

S1-

Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa

MMengadakan program peningkatan disiplin murid

MMeningkatkan motivasi dan jati diri murid

• Melaksanakan program keibubapaan

% kes disiplin dan

salahlaku sederhana

15

12 10 7 5 3 % kes disiplin dan

salahlaku ringan 30 25 20 15 10 Bilangan Laporan

polis mengenai salah laku murid 5 0 0 0 0 0

2.

Meningkatkan

perkhidmatan

Bimbangan dan

Kaunseling

% kepuasan murid dalam program yang dilaksanakan

80 90 95 100 100 100

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

MMenggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid

% peratus klien yang menggunakan khidmat bimbingan dan kaunseling

80 90 95 100 100

100

S3- Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

Meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

Meningkatkan keberkesanan

perkhidmatan bimbngan dan kaunseling. % penurunan salah laku murid 80 90 95 100 100 100

3.

Meningkatkan

kualiti

perkhidmatan

kantin

Skor gred penarapan kualiti kantin

mengikut standard jabatan kesihatan

B

A

A

A

A

A

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain Bilangan kes keracunan makanan

3

0 0 0 0 0

4.

Meningkatkan

kualiti

pengurusan

SPBT

% Skor berdasarkan instrumen penarapan bilik BOSS 85 90 95 100 100

100 Meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

(38)

ANALISIS TOWS MATRIKS : BIDANG HAL EHWAL MURID

DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN (S)

S1. Kerja berpasukan dalam organisasi S2. Imej sekolah yang baik

S3. Sekolah mendapat bantuan KPM seperti KWAPM, SPBT,dan BKP

S4- Program SSDM memudahkan guru disiplin mengesan rekod salah laku murid S5- Disiplin sekolah masih terkawal

S6 -Pengurusan biasiswa yang baik S7- Kawasan persekitaran yang kondusif . K8. Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. S9 Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel

KELEMAHAN (W)

W1 . 60% murid tidakmencapai tahap yang ditetapkan.

W2. Terdapat 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah

W3. Keceriaan dan kebersihan boleh dipertingkatkan

W4 Kemudahan asas tidak mencukupi W5 Self-esteem murid rendah

W6. Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM W7- Tandas tidak digunakan dengan baik W8. 5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah. W9- Pengawas kurang cekap dalam menjalankan tugas

W10-Aktiviti pengukuhan disiplin kurang berkesan

W11-Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama

(39)

O1-Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah

O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah.

O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah.

O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar. O7-Ibubapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah diisplin

O8-Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah membatu dalam proses pengurusan HEM

S1+S5+W1+W2+O6+O7+C1

1.Mengadakan program peningkatan disiplin murid

S3+S5+C1+C2+C3+O2+O3+O6+W8+W10 2.Menggerakkan Jawatankuasa

Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid

S3+S5+O4+O8+C5+W5+W9

3.Mengadakan program pemantapan kerohanian

W1+W2+W5+S2+S5+O1+O6

4.Meningkatkan motivasi dan jati diri murid

W6+W10+W11+O1+O4+O6 5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

CABARAN (C)

C1.Berhampiran dengan kawasan Bandar C2-Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah C3-Wujud cyber café berdekatan kawasan sekolah

C5.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa C6-Segelintir wars bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid.

C7-Penyalahgunaan telefon bimbit di kalngan pelajar

S1+S5+S9+C2+C5+C6

6. Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

W3+W4+W7+C5+C6+C7

7. Melaksanakan program keibubapaan

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

(40)

1 4 7

Mengadakan program peningkatan disiplin murid Meningkatkan motivasi dan jati diri murid

Melaksanakan program keibubapaan 1.Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa 2. Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani

disiplin murid 2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

5. 6

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

4.Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah 2 - Rendah

3 - Sederhana 4 - Tinggi

5 - Amat tinggi

Bil Kriteria Pemilihan Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3

1 Tahap kesukaran proses kerja 3 3 2

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 4 3

3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 3 4 1 4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 3 5 2

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 4 3

6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif,

matlamat/isu, misi dan visi 3 3 4

7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 3 3 2

8 Rekod keberkesanan yang lepas 2 3 3

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 2 4 4

Jumlah Skor 25 33 24

Keputusan 2 1 3

(41)

Ulasan kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

13. SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 ST1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa 2 ST2 - Kerjasama sekolah dengan agensi lain

3 ST3 - .Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

PELAN TAKTIKAL HEM

Strategi 1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa Program-program sahsiah dan disiplin

Bil Pelan Taktikal TanggungjawabPelaksana/ Tempoh AnggaranKos Output/outcomes KPI Sasaran kontigensiPelan

01. 1. Mesyuarat J/kuasa Permufakatan Sekolah Pengetua AJK J/Kuasa Permuafakatan Sekolah PK HEM Jan, April,

Julai, Okt AJK tahu peranan, tugasan, perkembangan terkini % kehadiran guru % guru faham peranan 100% 100% 2. Rondaan

kawasan sekolah PK HEM Jan-Nov Pelajar tidak merayau-rayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas.

% pelajar merayau-rayau di kawasan sekolah % ponteng menurun. 0% 0% 3. Buku Kawalan

Kelas PK HEM Jan-Nov Pelajar tidak ponteng kelas % ponteng 0% 4. Spot Check di Jan-Nov Pelajar tidak % kes Vandalisme 0%

(42)

kelas PK HEM membawa barang larangan ke sekolah dan tiada kes vandalisme.

% kes kecurian menurun.

0%

5. Kad Disiplin PK HEM Jan-Nov RM100 Mudah mengesan pelajar yang bermasalah untuk tindakan susulan. % pemegang kad Bilangan tempoh mengesan 100% 2 jam 6. Ceramah PDRM AJK Unit B Mac, Julai RM200 Kesedaran tentang

pentingnya disiplin meningkat

% pelajar yang

cemerlang sahsiah. 100%

PELAN OPERASI

Nama Program : Program peningkatan sahsiah dan disiplin Matlamat : Meningkatkan tahap pengurusan bidang HEM

Objektif : Meningkatkan disiplin, sahsiah dan budi bahasa pelajar Tempoh: Januari - November

Sasaran : Pelajar

Kos :

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan J/Kuasa -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Aggihan tugas Pengetua GPK HEM

Bilangan Mesyuarat 1 kali/program Aggihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang dilantik

2 Taklimat kepada pelajar Kaunselor Bilangan Taklimat

% Bilangan hadir 1 kali100% Edarkan surat pemberitahuan 3 Surat jemputan kepada

penceramah jemputan/luar Kaunselor tempoh masa 1 minggu 4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja tempoh masa 1 minggu

(43)

sebelum program 5 Penyediaan tempat dan

peralatan Jawatankuasa kerja tempoh masa 1 hari sebelum program 6 Pelaksanaan Program Jawatankuasa

Pelaksana tempoh masa 2 jam/program 7 Penilaian,Pelaporan dan Post

Mortem

Setiausaha Kaunselor

Bilangan penilaian (pencapaian objektif) Bil. tempoh masa

1 kali 1 hari

(44)

CARTA ALIRAN (hem)

GPKHEM

Kaunselor

GPKHEM

KETUA PANITIA

Mula

Mesyuarat Jawatankuasa

Taklimat kepada Murid

Surat Jemputan

Penyediaan bahan / tempat

Pelaksanaan Program

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Tamat

Perantara

Tanggungjawab

Setiausaha

Program

Guru Disiplin

Setiausaha

J/kuasa

Guru Disiplin

AHLI JAWATANKUASA

PELAKSANA

44

(45)

Hak Cipta 2010 © MBUSTAMAN/IAB/KPM

Hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian slide/nota ini boleh diterbit semula, dicetak, disalin dan disiar bagi tujuan komersial dalam apa-apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis daripada pemegang hak cipta.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :