• Tidak ada hasil yang ditemukan

TRIAL PP PAHANG K2 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "TRIAL PP PAHANG K2 2017"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

PENILAIAN PERCUBAAN SPM

3756/2

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 2 2017

2 1/2 jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B

2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

3. Tulis jawapan anda pada kertas jawapan.

4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

5. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu.

6. Tunjukkan kerja mengira. Ini membantu anda mendapatkan markah. 7. Mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian yang baharu. 8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

(2)

3756/2 @ 2017 HakCipta MPSM Pahang [Lihathalamansebelah] Bahagian A

[60 markah] Jawab semua soalan

1. (a) Urusniaga berikut telah berlaku pada 4 Januari 2017.

Menerima cek daripada Rose Collection RM4 400

Nyatakan :

(i) Dokumen sumber yang terlibat

(ii) Buku Catatan Pertama untuk merekod urusniaga tersebut.

[2 markah]

(b) Kelaskan butiran berikut:

Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

(i) Sewa dibayar terakru (ii) Promosi terdahulu

[2 markah]

(c) Maklumat berikut diambil dari Buku Perniagaan Satuhati.

Stok alat tulis pada 1 April 2016 RM130

Belian alat tulis sepanjang tempoh perakaunan RM220 Stok alat tulis pada 31 Mac 2017 RM97

Hitungkan alat tulis yang digunakan bagi tahun berakhir

31 Mac 2017. [2 markah]

(d) Alfa Beta Berhad mempunyai modal dibenarkan yang terdiri daripada 2 000 000 unit 7% saham keutamaan RM2.00 sesaham dan 3 000 000 unit saham biasa RM1.00 sesaham. Modal diterbitkan sebanyak 1 500 000 unit saham keutamaan dan semua saham biasa pada nilai tara. Semua saham telah dilanggan dan dibayar penuh pada 31 Mei 2017.

(3)

(e) Hitungkan titik pulang modal dalam unit berdasarkan maklumat berikut.

Kos tetap RM64 800

Harga Jualan seunit RM90

Margin caruman seunit RM25 [2 markah]

2. Perniagaan Maju Sokmo dimiliki oleh Encik Sokmore yang beroperasi di Bandar Damansara Kuantan. Perniagaan ini tidak menyimpan rekod perakaunan mengikut sistem catatan bergu. Berikut ialah baki-baki aset dan liabilitinya pada 1 Jun 2016.

1 Jun 2016 31 Mei 2017

Kadar bayaran terdahulu 1 050 90

Penghutang 4 400 6 880

Ringkasan akaun bank bagi tahun berakhir 31 Mei 2017 adalah seperti berikut :

Penerimaan RM Pembayaran RM

Baki b/b 5 760 Lengkapan 2 500

(4)

3756/2 @ 2017 HakCipta MPSM Pahang [Lihathalamansebelah] 3. Zuri, Lin dan Shahid adalah pekongsi dalam perniagaan Perkongsian Zulinsha.

Perjanjian Perkongsian Zulinsha menetapkan perkara-perkara berikut:

(i) Untung atau rugi akan diagihkan mengikut nisbah modal pekongsi. (ii) Ambilan akan dikenakan faedah 10% setahun.

(iii) Shahid akan dibayar gaji RM2 000 sebulan. (iv) Faedah atas pinjaman 6% setahun.

(v) Faedah atas modal 5% setahun. Maklumat tambahan :

(i) Pulangan belian RM670 dan Pulangan jualan RM440. (ii) Pindahan dari lejar jualan ke lejar belian RM1 580.

(iii) Pembekal mengenakan faedah RM110 atas kelewatan bayaran hutang. (iv) Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri RM3 500.

(v) Insuransdibayar untuk tempoh setahun mulai 1 Januari 2017.

Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Akaun Kawalan Penghutang [4 markah]

(b) Akaun Kawalan Pemiutang [5 markah]

(c) Akaun Insurans [2 markah]

(d) Akaun Kadar bayaran [2 markah]

(e) Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Mei 2017. [8 markah]

(5)

Maklumat berikut dipetik daripada buku Perkongsian Zulinsha.

Imbangan Duga pada 31Julai 2017

Debit (RM) Kredit (RM)

Modal pada 1 Ogos 2016 :

Zuri 45 000

Lin 30 000

Shahid 15 000

Akaun Semasa pada 1 Ogos 2016 :

Zuri 1 397

Penghutang dan Pemiutang 1 952 3 179

Stok 1 Ogos 2016 11 340

Premis 90 000

Lengkapan (kos) 30 000

Susut nilai terkumpul lengkapan 14 640

(6)

3756/2 @ 2017 HakCipta MPSM Pahang [Lihathalamansebelah] Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi Perkongsian Zulinsha bagi tahun berakhir 31 Julai 2017. . [15 markah] (b) Akaun Semasa pekongsi dalam bentuk berlajur. [4 markah] (c) Kunci Kira-kira Perkongsian Zulinsha pada 31 Julai 2017. [6 markah] Maklumat tambahan:

(i) Stok pada 31 Julai 2017 dinilaikan pada harga RM9 700. (ii) Belanja am terakru RM305.

(iii) Lengkapan disusutnilaikan 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. (iv) Gaji yang telah dibayar termasuk gaji Shahid sebanyak RM22 000.

(v) Pinjaman daripada Lin pada 1 Februari 2017 dijangka dapat dijelaskan sepenuhnya dalam tempoh setahun.

(vi) Sewa diterima adalah untuk tempoh setahun. Penyewa membayar sewa setiap suku tahun bermula 1 Oktober 2016.

(7)

Bahagian B [40 markah]

Jawab mana-mana duasoalan daripada bahagian ini

4. Puan Mala pemilik Butik & Spa Malari yang beroperasi di Kuantan Pahang . Beliau telah menyediakan anggaran belanjawan tunai untuk tempoh tiga bulan berakhir pada 31 Oktober 2017. Maklumat berikut adalah anggaran penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat.

(i) Baki-baki berikut diperoleh pada 1 Ogos 2017 RM

Bank 7 000

tunai ditangan 1 440 Peralatan kedai 18 000

(ii) Anggaran jumlah belian :

RM

Julai 6 500

Ogos 7 500

September 8 500

Oktober 10 000

60% dari belian adalah belian tunai dan bakinya diberi kredit satu bulan.

September. Ansuran pinjaman bermula pada bulan berikutnya.

(8)

3756/2 @ 2017 HakCipta MPSM Pahang [Lihathalamansebelah] (vi) Perbelanjaan bulanan:

RM

Sewa kedai 1 000

kadar bayaran 650

(vii) Sebuah mesin daftar tunai RM1 200 dibeli pada bulan Ogos secara kredit. Pendahuluan sebanyak RM500 dibayar dan baki akan dibayar dalam tempoh dua bulan berikutnya.

Anda dikehendaki menyediakan Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Oktober 2017.

[20 markah]

5. Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai bagi Perniagaan A Chantek yang beroperasi di Jalan Gambang, Kuantan pada 1 Ogos 2017 adalah seperti berikut :

(9)

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Perkara Fol Jumlah

2017 RM

Ogos 25 Yana Enterprise 150

31 Akaun Pulangan Belian 150

Buku Tunai

Tarikh Perkara F Disk Tunai Bank Tarikh Perkara F Disk Tunai Bank

2017 RM RM 2017 RM RM RM

Ogos 1 Modal 30 000 Ogos 2 Tunai 1 100

4 Bank 1 100 5 Belanja Am 125

15 Jualan 1 870 31 Baki h/b 975 34 570

28 Zam Trading 155 3 800

155 1 100 35 670 1 100 35 670

Sept 1 Baki b/b 975 34 570

Berdasarkan Buku Catatan Pertama di atas, anda dikehendaki :

(a) mengepos ke dalam lejar berkenaan. [14 markah]

(10)

3756/2 @ 2017 HakCipta MPSM Pahang [Lihathalamansebelah] 6(a) Berikut adalah aset bukan semasa bagi Kedai Buah Liyana pada 30 September 2017.

Debit (RM) Kredit (RM)

Kenderaan 85 000

Susut nilai terkumpul kenderaan 26 000

Maklumat tambahan:

(i) Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan

(ii) Sebuah kenderaan bernilai RM12 000 yang dibeli pada 1 Oktober 2015 telah dijual pada 30 September 2017. Cek bernilai RM7 000 telah diterima sebagai nilai jualan kenderaan berkenaan.

(iii) Tahun kewangan Kedai Buah Liyana berakhir pada 30 September setiap tahun.

Anda dikehendaki menyediakan :

(a) Akaun Kenderaan

[2 markah]

(b) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan

[4 markah]

(c) Akaun Pelupusan Kenderaan.

[4 markah]

(11)

6(b) Maklumat di bawah ini diperoleh daripada dua buah kedai telefon mudah alih pada

Pulangan atas modal 20%

Peratus untung bersih atas jualan 15%

Berdasarkan maklumat Huway Mobile Trading, hitungkan:

(i) Kos Jualan [2 markah]

(ii) Margin Untung Kasar [2 markah]

(iii) Peratus untung bersih atas jualan [2 markah]

(iv) Pulangan atas modal [2 markah]

(v) Kedai manakah yang lebih baik prestasinya? Berikan alasan anda.

[2 markah]

(12)
(13)
(14)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Truk tangki akan bergerak menuju ke truk in 2 untuk mengisi pesawat karena pada jalur truk in 2 untuk daerah parkiran yang tidak terdapat nozzel pada terminal 1,

Melihat transaksi menggunakan layanan Branchlees banking masih terbilang relatif baru di BRI Syariah maka hal yang menarik untuk diteliti adalah sejauh mana

 baru dapat dapat segera segera melaksanakan melaksanakan tugas tugas dan dan #ungsinya #ungsinya dengan dengan segera segera dan dan mampu mampu

(2) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan beban kerja, atau tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja

Bu gaye için en uygunu bilhassa madeni yağlardır (katıklı veya katıksız).Dişlilerin verilen çevre hızlarında ve yükleme durumlarında yaklaşık olarak sıvı

Hasil Perhitungan Kebutuhan Bersih Produk Vulkanisir Ban 900-20 ... Hasil Perhitungan Kebutuhan Bersih Produk Vulkanisir Ban

Hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan publik harus menunjukkan sikap yang tidak memihak siapapun dalam pekerjaannya, selalu melaksanakan prosedur audit