Contoh Tes Komputer Soal Dan Jawaban

Teks penuh

(1)

RENTAL MOBIL "KURNIAWAN" RENTAL MOBIL "KURNIAWAN"

 Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25 Tasikmalaya

Tasikmalaya

N

NOO NNAAMMA A PPEENNYYEEWWAA TTAARRIIFF/ / JJAAMM BBIIAAYYA A SSEEWWAA DDEENNDDAA

1

1 AAsseeppMMuubbaarrkk MMBB !"!" !

! BBuu##iiSSaa$$%%ss TTRR 11!! &

& EErr$$ii SSDD 11''

( ( FFuu%%rrii TTRR !!(( ) ) **uu$$aa++aa$$ MMBB &&'' TOTA, BAYAR TOTA, BAYAR RATA-RATA RATA-RATA BAY

BAYAR AR TERTIN**ITERTIN**I BA

BAYYAR AR TERENDATERENDA.. ETERAN*AN SOA, 0

ETERAN*AN SOA, 0

1 Je$is ke$#araa$ MB2mi$i bus 3 SD2Se#a$

1 Je$is ke$#araa$ MB2mi$i bus 3 SD2Se#a$ 3 TR2Truk3 TR2Truk ! Tari4/ 5am

! Tari4/ 5am

SSD D 2 2 RRpp  11''''''''66-- MMB B 2 2 RRpp  11!!))''''66-- TTR R 2 2 RRpp  11))'''''' & Biaya se+a 2 lama se+a #ikali %ari4/ 5am

& Biaya se+a 2 lama se+a #ikali %ari4/ 5am ( De$#a

( De$#a #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si i46 #e$7a$ kei46 #e$7a$ ke%e$%ua$ seba7ai beriku% 0%e$%ua$ seba7ai beriku% 0 5ika lama

5ika lama se+a se+a lebi8 #ari lebi8 #ari !( 5am6 !( 5am6 maka kmaka ke$a #e$7e$a #e$7a$ )9 a$ )9 #ari bia#ari biaya seya se+a+a ) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya se+a #i%amba8 #e$#a

) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya se+a #i%amba8 #e$#a ODE ODE ENDARAAN ENDARAAN JENIS JENIS ENDARAAN ENDARAAN ,AMA ,AMA SEWA SEWA

(2)

J;M,A.

J;M,A. BABAYYARAR

RENTAL MOBIL "KURNIAWAN" RENTAL MOBIL "KURNIAWAN"

 Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25

Tasikmalaya Tasikmalaya

(3)

RENTAL MOBIL "KURNIAWAN" RENTAL MOBIL "KURNIAWAN"

 Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25

Tasikmalaya Tasikmalaya

N

NOO NNAAMMA A PPEENNYYEEWWAA TTAARRIIFF/ / JJAAMM BIIABAYYA A SSEEWWAA DDEENNDDAA JJ;;MM,,AA. . BABAYYAARR 1

1 AAsseep p MMuubbaarrkk MMBB MMIINNI I BB;;SS !!( ( RRp p 1!1!66))''' ' RRp p &&''''66''''' ' RRp p - - RRp p &&''''66'''''' !

! BBuu##i i SSaa$$%%ss TTRR TTRR;; 11! ! RRp 1p 1))66''''' ' RRp p 11<<''66''''' ' RRp p - - RRp p 11<<''66'''''' &

& EErr$$ii SSDD SSEEDDAANN !!= = RRp p 11''66''''' ' RRp p !!==''66''''' ' RRp p 11&&66))''' ' RRp p !!<<&&66))'''' (

( FFuu%%rrii TTRR TTRR;; !!( ( RRp p 11))66''''' ' RRp p &&""''66''''' ' RRp p - - RRp p &"&"''66'''''' )

) **uu$$aa++aa$$ MMBB MIINMNI I BB;;SS &&' ' RRp p 11!!66))''' ' RRp p &&==))66''''' ' RRp p 11<<66==))' ' RRp p &&>>&&66==))'' T

TOOTTAA,,BBAAYYAARR RRpp 1166))11==66!!))'' R

RAATTAA--RRAATTAA RpRp &&''&&66(())'' B

BAAYYAAR R TTEERRTTIINN****I I RRp p &&>>&&66==))'' B

BAAYYAAR R TTEERREENNDDAA. . RRp p 11<<''66'''''' TABE, BANT;

TABE, BANT;

JENIS ENDARAAN

JENIS ENDARAAN Tari4 Tari4 

M MBB MMIINNI I BB;;SS Rp Rp 1!6)''1!6)'' SSDD SSEEDDAANN Rp Rp 1'6'''1'6''' T TRR TTRR;; Rp Rp 1)6'''1)6''' ?ONTO. MEN**;NAAN IF ?ONTO. MEN**;NAAN IF N

NOO NNAAMMA A PPEENNYYEEWWAA TTAARRIIFF/ / JJAAMM BIIABAYYA A SSEEWWAA DDEENNDDAA JJ;;MM,,AA. . BABAYYAARR 1

1 AAsseep p MMuubbaarrkk MMBB MMIINNI I BB;;SS !!( ( RRp p 1!1!66))''' ' RRp p &&''''66''''' ' RRp p - - RRp p &&''''66'''''' !

! BBuu##i i SSaa$$%%ss TTRR TTRR;; 11! ! RRp 1p 1))66''''' ' RRp p 11<<''66''''' ' RRp p - - RRp p 11<<''66'''''' &

& EErr$$ii SSDD SSEEDDAANN !!= = RRp p 11''66''''' ' RRp p !!==''66''''' ' RRp p 11&&66))''' ' RRp p !!<<&&66))'''' (

( FFuu%%rrii TTRR TTRR;; !!( ( RRp p 11))66''''' ' RRp p &&""''66''''' ' RRp p - - RRp p &"&"''66'''''' )

) **uu$$aa++aa$$ MMBB MIINMNI I BB;;SS &&' ' RRp p 11!!66))''' ' RRp p &&==))66''''' ' RRp p 11<<66==))' ' RRp p &&>>&&66==))'' T

TOOTTAA,,BBAAYYAARR RRpp 1166))11==66!!))'' R

RAATTAA--RRAATTAA RpRp &&''&&66(())'' B

BAAYYAAR R TTEERRTTIINN****I I RRp p &&>>&&66==))'' B BAAYYAAR R TTEERREENNDDAA. . RRp p 11<<''66'''''' ODE ODE ENDARAAN ENDARAAN JENIS JENIS ENDARAAN ENDARAAN ,AMA ,AMA SEWA SEWA ODE ODE END END ODE ODE ENDARAAN ENDARAAN JENIS JENIS ENDARAAN ENDARAAN ,AMA ,AMA SEWA SEWA ?ATATAN 0 ?ATATAN 0 1

1 A$#a me$5a+ab A$#a me$5a+ab 5e$is k5e$is ke$#araa$ #a$ e$#araa$ #a$ %ari4/ 5am %ari4/ 5am bisa me$77u$aka$ bisa me$77u$aka$ 4u$7si @lkup/ 4u$7si @lkup/ 8lkup #e$78lkup #e$7a$ membua% a$ membua% %erlebi%erlebi seper :$%8 #isampi$7 kiri

(4)

?ATATAN 0 ?ATATAN 0 1

1 A$#a me$5a+ab A$#a me$5a+ab 5e$is k5e$is ke$#araa$ #a$ e$#araa$ #a$ %ari4/ 5am %ari4/ 5am bisa me$77u$aka$ bisa me$77u$aka$ 4u$7si @lkup/ 4u$7si @lkup/ 8lkup #e$78lkup #e$7a$ membua% a$ membua% %erlebi%erlebi seper :$%8 #isampi$7 kiri

seper :$%8 #isampi$7 kiri !

! #e ke#e ke$#araa$ susu$ se:ar$#araa$ susu$ se:ara alp8abe%a alp8abe% &

& I$7a% me$7ek TI$7a% me$7ek Tari4 #i%abel ba$%u $ilai ua$7$ya 5a$7a$ pakari4 #i%abel ba$%u $ilai ua$7$ya 5a$7a$ pakai apa-apa baik k6 %ulisa$ %ek Rpai apa-apa baik k6 %ulisa$ %ek Rp %a$#a Rp merupaka$ 8asil 4rma% :ell 0 $umber a:

%a$#a Rp merupaka$ 8asil 4rma% :ell 0 $umber a::u$$7 pili8 Rp i$#$esia:u$$7 pili8 Rp i$#$esia &

& la$7ka8 me$7er5akla$7ka8 me$7er5aka$ @lkup sbb a$ @lkup sbb 00 -- simpa$ pi$%er #i simpa$ pi$%er #i :ell 5e$is ke$#ar:ell 5e$is ke$#araa$aa$ -- kekkeka$ rumus 2a$ rumus 2C,OO;PC,OO;P

-- klik :ell ODE ENDklik :ell ODE ENDARAAN6 se8i$77 #alam rumums 2C,OO;P?=ARAAN6 se8i$77 #alam rumums 2C,OO;P?=

-- lalu kma a%au k kma %er7lalu kma a%au k kma %er7a$%u$7 4rma% :mpu%er a$#a6 biasa a#a :$%8 #iba+a8a$%u$7 4rma% :mpu%er a$#a6 biasa a#a :$%8 #iba+a8 pa#a saa% a$#a

pa#a saa% a$#a memasuka$ rumus 2C,OO;P?=3memasuka$ rumus 2C,OO;P?=3

-- lalu blk %abel ba$%u mulai #ari A!' s# ?!! i$7a% 5a$7a$ $7eblk #ari 5u#ul klm %abel ba$lalu blk %abel ba$%u mulai #ari A!' s# ?!! i$7a% 5a$7a$ $7eblk #ari 5u#ul klm %abel ba$%u%u 2C,OO;P?=3A!'0?!!

2C,OO;P?=3A!'0?!!

-- se%ela8 $7eblk %ekse%ela8 $7eblk %eka$ F( sa%u kali6 se8i$77a ra$7e %abel ba$a$ F( sa%u kali6 se8i$77a ra$7e %abel ba$%u #iku$:i seper 0%u #iku$:i seper 0 2C,OO;P?=3A!'0?!!

2C,OO;P?=3A!'0?!!

-- lalu kma a%au k kma6 lalu beri $mr i$#ek klm6 u$%uk 5e$is ke$#araa$ i$#ek ! #a$lalu kma a%au k kma6 lalu beri $mr i$#ek klm6 u$%uk 5e$is ke$#araa$ i$#ek ! #a$ u$%uk %ari4 i$#ek &6 se8i$$7a rumus ak8ir sbb 0

u$%uk %ari4 i$#ek &6 se8i$$7a rumus ak8ir sbb 0

2C,OO;P?=3A!'0?!!3! ;$%uk me$7isi JENIS ENDARAAN 2C,OO;P?=3A!'0?!!3! ;$%uk me$7isi JENIS ENDARAAN 2C,OO;P?=3A!'0?!!3& ;$%uk me$7isi TARFI/ JAM

2C,OO;P?=3A!'0?!!3& ;$%uk me$7isi TARFI/ JAM ANDA P;N BISA

ANDA P;N BISA MENJAMENJAWAB JENIS ENDARAAN WAB JENIS ENDARAAN DAN TARIFDAN TARIF/ JAM DEN*AN / JAM DEN*AN F;N*SI IF6F;N*SI IF6 BERARTI ANDA TIDA ;SA.

BERARTI ANDA TIDA ;SA. MEMB;AMEMB;AT TABE, BANT;T TABE, BANT;6 IT;P;N A,A; DIANJ;RAN/ 6 IT;P;N A,A; DIANJ;RAN/ DIBO,E.AN O,E. DIBO,E.AN O,E. SOA,/ PENSOA,/ PEN AP

APABI,A MEN**;NAAN IF ABI,A MEN**;NAAN IF SBB 0 ,I.AT SOA, DISAMPIN*SBB 0 ,I.AT SOA, DISAMPIN* 2IF?!<2MB3MINI B;S3IF?!<2SD3SEDAN3TR; 2IF?!<2MB3MINI B;S3IF?!<2SD3SEDAN3TR; 2IF?!<2MB31!)''3IF?!<2SD31''''31)'''

2IF?!<2MB31!)''3IF?!<2SD31''''31)''' (

(;$%uk me$7isi DENDA 7u$aka$ i4 ;$%uk me$7isi DENDA 7u$aka$ i4 

i$7a% rumus #asar i46 yai%u 2IFESPRESI ,O*IA6 PERINTA. 16 PERINTA. ! i$7a% rumus #asar i46 yai%u 2IFESPRESI ,O*IA6 PERINTA. 16 PERINTA. !

I$7a% a#a kma6 a#a 5u7a k kma6 li8a% :$%8 rumus #iba+a8 pa#a saa% a$#a me$7ek 2i4  I$7a% a#a kma6 a#a 5u7a k kma6 li8a% :$%8 rumus #iba+a8 pa#a saa% a$#a me$7ek 2i4  i$7a% apabila ekspresi l7ika6 peri$%a8 1 a%au peri$%a8 ! berupa

i$7a% apabila ekspresi l7ika6 peri$%a8 1 a%au peri$%a8 ! berupa %eks 8arus pakai %a$#a pek%eks 8arus pakai %a$#a pek se#a$7ka$ kalau a$7ka #ak pakai %a$#a pek6 a$7ka 5a$7a$ pakai %a$#a apa-apa6

se#a$7ka$ kalau a$7ka #ak pakai %a$#a pek6 a$7ka 5a$7a$ pakai %a$#a apa-apa6 kalau mau pakai rupia8

kalau mau pakai rupia8 #e$7a$ :ara #i4rma% $a$#e$7a$ :ara #i4rma% $a$

IN*A

IN*AT MEN*ERJAAN T MEN*ERJAAN SOA, YAN* TE,ITI6 JAN*AN TERB;R;-B;R;SOA, YAN* TE,ITI6 JAN*AN TERB;R;-B;R; J;D;, TABE,6 J;D;, O,OM I;TI PET;NJ; ATA; PERINTA. J;D;, TABE,6 J;D;, O,OM I;TI PET;NJ; ATA; PERINTA. A,A; ADA NI,AI

A,A; ADA NI,AI ;AN* DIFORMAT P;AN* DIFORMAT PAAI R;PIA. AAI R;PIA. SES;AI DEN*AN PERINTA.SES;AI DEN*AN PERINTA. A,A; ADA ?,IPART/*AMBAR JAN*AN ,;PA

A,A; ADA ?,IPART/*AMBAR JAN*AN ,;PA A,A; DIS;R;T DISORTIN*6 MAA

A,A; DIS;R;T DISORTIN*6 MAA PROSED;RNYPROSED;RNYA 0A 0

ANDA B,O DATA M;,AI DARI DATA E 1 SAMPAI DATA E ) ANDA B,O DATA M;,AI DARI DATA E 1 SAMPAI DATA E ) ?ONTO. JA

?ONTO. JAWABAN YWABAN YAN* E ! AN* E ! 0 B,O M;,AI 0 B,O M;,AI DARI A!<0I&!DARI A!<0I&! ,A,; PI,I. TAB MEN; DATA

,A,; PI,I. TAB MEN; DATA

,I SORT ,I SORT

PADA SORT BY ,I PANA.NYA ,A,; PI,I. MA; BERDASARAN O,OM APA MEN*;R;TANNYA PADA SORT BY ,I PANA.NYA ,A,; PI,I. MA; BERDASARAN O,OM APA MEN*;R;TANNYA APAA. NAMA PENYEWA ATA; J;M,A. BAYAR ATA; YAN* ,AINNYA TIN**, PI,I.

APAA. NAMA PENYEWA ATA; J;M,A. BAYAR ATA; YAN* ,AINNYA TIN**, PI,I. ,A,; TENT;AN J;*A PI,I.AN ORDER

,A,; TENT;AN J;*A PI,I.AN ORDER A,A; NAMA PENYEWA6 APAA. DARI A E G A,A; NAMA PENYEWA6 APAA. DARI A E G AATTA; DARI G E A; DARI G E A6 A,A; J;A6 A,A; J; ,A,; ,I k

(5)

,I SORT ,I SORT

PADA SORT BY ,I PANA.NYA ,A,; PI,I. MA; BERDASARAN O,OM APA MEN*;R;TANNYA PADA SORT BY ,I PANA.NYA ,A,; PI,I. MA; BERDASARAN O,OM APA MEN*;R;TANNYA APAA. NAMA PENYEWA ATA; J;M,A. BAYAR ATA; YAN* ,AINNYA TIN**, PI,I.

APAA. NAMA PENYEWA ATA; J;M,A. BAYAR ATA; YAN* ,AINNYA TIN**, PI,I. ,A,; TENT;AN J;*A PI,I.AN ORDER

,A,; TENT;AN J;*A PI,I.AN ORDER A,A; NAMA PENYEWA6 APAA. DARI A E G A,A; NAMA PENYEWA6 APAA. DARI A E G AATTA; DARI G E A; DARI G E A6 A,A; J;A6 A,A; J; ,A,; ,I k

,A,; ,I k

;NT; ?ONTO. SOA, ! APABI,A ADA C,OO;P ATA; .,OO;P ;NT; ?ONTO. SOA, ! APABI,A ADA C,OO;P ATA; .,OO;P

8 #a8ulu %abel ba$%u 8 #a8ulu %abel ba$%u

(6)

8 #a8ulu %abel ba$%u 8 #a8ulu %abel ba$%u

;JI ;JI

,A. BAYAR APAA. DARI ,AR*E E SMA,,6 ATA; DARI SMA,, E ,AR*E ,A. BAYAR APAA. DARI ,AR*E E SMA,,6 ATA; DARI SMA,, E ,AR*E

(7)

,A. BAYAR APAA. DARI ,AR*E E SMA,,6 ATA; DARI SMA,, E ,AR*E ,A. BAYAR APAA. DARI ,AR*E E SMA,,6 ATA; DARI SMA,, E ,AR*E

LOSMEN "FARIDA" LOSMEN "FARIDA"  Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25 Tasikmalaya

(8)

LOSMEN "FARIDA" LOSMEN "FARIDA"  Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25 Tasikmalaya

Tasikmalaya

N

NOO NNAAMMA A PPEENNYYEEWWAA JJEENNIIS S AAMMAARR BBIIAAYYA A IINNAAPP DDIISS??OO;;NNTT

1

1 AAsseeppMMuubbaarrkk ,, !! !

! BBuu##iiSSaa$$%%ss CC (( &

& EErr$$ii ,, &&

( ( FFuu%%rrii EE )) ) ) **uu$$aa++aa$$ CC && TOTA, BAYAR TOTA, BAYAR RATA-RATA RATA-RATA BAYAR TERTIN**I BAYAR TERTIN**I BAY

BAYAR TAR TERENDA.ERENDA.

TABE, BANT; TABE, BANT;

JJEENNIISSAAMMAARR ,, CC EE

,, ,,;;HH

C

C CCIIP P RRp p ==))''66''''' ' RRp p ))''''66''''' ' RRp p !!))''66'''''' E

E EEOONNOOMMIISS

ETERAN*AN SOA, 0 ETERAN*AN SOA, 0

1 Je$is kamar #a$ %ari4/ malam isi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si pemba:a %abel lkup 1 Je$is kamar #a$ %ari4/ malam isi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si pemba:a %abel lkup ! Biaya i$ap lama i$ap #ikali %ari4/ malam

! Biaya i$ap lama i$ap #ikali %ari4/ malam & Dis:u$% #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ i4

& Dis:u$% #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ i4 #e$7a$ ke%e$%ua$ sbb 0#e$7a$ ke%e$%ua$ sbb 0 5ika

5ika lama i$ap lama i$ap lebi8 #ari lebi8 #ari ) ) 8ari6 #is:u$% 8ari6 #is:u$% )9 )9 #ari biay#ari biaya i$apa i$ap ) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya i$ap #ikura$7i #is:u$% ) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya i$ap #ikura$7i #is:u$%

ODE ODE AMAR AMAR ,AMA ,AMA INAP INAP TARIF/ TARIF/ MA,AM MA,AM J;M,A. J;M,A. BAYAR BAYAR ODE ODE AMAR AMAR ODE ODE MAR MAR Tari4/ Tari4/ malam malam

(9)

IN*AT YAN* .,OO;P ;NT; MEN*ISI TARIF/MA,AM INDE E & IN*AT YAN* .,OO;P ;NT; MEN*ISI TARIF/MA,AM INDE E &

LOSMEN "FARIDA" LOSMEN "FARIDA"  Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25

Tasikmalaya Tasikmalaya

(10)

LOSMEN "FARIDA" LOSMEN "FARIDA"  Jln. KH. T

 Jln. KH. Tubagus Abdullah No. 25ubagus Abdullah No. 25 Tasikmalaya

Tasikmalaya

N

NOO NNAAMMA A PPEENNYYEEWWAA JJEENNIIS S AAMMAARR TTAARRIIFF/ / MMAA,,AAMM BBIIAAYYA A IINNAAPP DDIISS??OO;;NNTT JJ;;MM,,AA. . BBAAYYAARR 1

1 AAsseep p MMuubbaarrkk ,, ,,;;HH ! ! RRp =p =))''66''''' ' RRp p 1166))''''66''''' ' RRp p - - RRp 1p 166))''''66'''''' !

! BBuu##i i SSaa$$%%ss CC CCIIPP ( ( RRp )p )''''66''''' ' RRp p !!66''''''66''''' ' RRp p - - RRp !p !66''''''66'''''' &

& EErr$$ii ,, ,,;;HH = = Rp Rp ==))''66''''' ' RRp p ))66!!))''66''''' ' RRp p !!""!!66))''' ' RRp p ((66>><<==66))'''' (

( FFuu%%rrii EE EEOONNOOMMIISS ) ) RRp p !!))''66''''' ' RRp p 1166!!))''66''''' ' RRp p - - RRp p 1166!!))''66'''''' )

) **uu$$aa++aa$$ CC CIIPCP < < RRp p ))''''66''''' ' RRp p ((66''''''66''''' ' RRp p !!''''66''''' ' RRp p &&66<<''''66'''''' T

TOOTTAA,,BBAAYYAARR RRpp 11&&66))&&==66))'''' R

RAATTAA--RRAATTAA RpRp ((66))11!!66))'''' B

BAAYYAAR R TTEERRTTIINN****I I RRp p 11&&66))&&==66))'''' B

BAAYYAAR R TTEERREENNDDAA. . RRp p 1166!!))''66'''''' TABE, BANT;

TABE, BANT;

JJEENNIISSAAMMAARR EE ,, CC

E

E EEOONNOOMMIISS

,, ,,;;H H RRp p !!))''66''''' ' RRp =p =))''66''''' ' RRp p )')'''66'''''' C

C CCIIPP

ETERAN*AN SOA, 0 ETERAN*AN SOA, 0

1 Je$is kamar #a$ %ari4/ malam isi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si pemba:a %abel lkup 1 Je$is kamar #a$ %ari4/ malam isi #e$7a$ me$77u$aka$ 4u$7si pemba:a %abel lkup ! Biaya i$ap lama i$ap #ikali %ari4/ malam

! Biaya i$ap lama i$ap #ikali %ari4/ malam & Dis:u$% #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ i4

& Dis:u$% #iisi #e$7a$ me$77u$aka$ i4 #e$7a$ ke%e$%ua$ sbb 0#e$7a$ ke%e$%ua$ sbb 0 5ika

5ika lama i$ap lama i$ap lebi8 #ari lebi8 #ari ) ) 8ari6 #is:u$% 8ari6 #is:u$% )9 )9 #ari biay#ari biaya i$apa i$ap ) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya i$ap #ikura$7i #is:u$% ) Jumla8 bayar #i:ari #ari biaya i$ap #ikura$7i #is:u$%

i$7a% %abel ba$%u #isusu$ se:ara alp8abe%

i$7a% %abel ba$%u #isusu$ se:ara alp8abe%

ODE ODE AMAR AMAR ,AMA ,AMA INAP INAP ODE ODE AMAR AMAR ODE ODE MAR MAR Tari4/ Tari4/ malam malam

(11)
(12)
(13)

PEM

PEMERINERINTAH KOTA TTAH KOTA TASIKASIKMALAYMALAYAA DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALTASIKMALAYAAYA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA

Jalan Mancogeh

Jalan Mancogeh Nomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,aNomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,a -.*an Pra+e+ KKPI 0

(14)

PEM

PEMERINERINTAH KOTA TTAH KOTA TASIKASIKMALAYMALAYAA DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALTASIKMALAYAAYA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA

Jalan Mancogeh

Jalan Mancogeh Nomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,aNomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,a -.*an Pra+e+ KKPI 0

-.*an Pra+e+ KKPI 0 Program Apl*+a)* E!celProgram Apl*+a)* E!cel T*ng+a 1II 0 Tanggal 26 Mare 0

T*ng+a 1II 0 Tanggal 26 Mare 0 ' Apr*l 2#'#' Apr*l 2#'#

Pen.+ 3 Pen.+ 3

 '4 Pem5aan Jl *mla* 5ar*) &7 paa

 '4 Pem5aan Jl *mla* 5ar*) &7 paa Sel A' l*) Nomor Pe)era -.*an an * )el 8' lang)ngSel A' l*) Nomor Pe)era -.*an an * )el 8' lang)ng 24

-24 -nn+ J+ Jen*en*) K) Kenenaararaaaaan an an Tn Tarar*p *p SeSe9a 9a apapa a memenggnggnna+aa+an rn rmm) ) II7 n7 namamn n lele5*5*h 5ah 5a*+ *+ memengnggg Rm) ng)* Kh)) en

Rm) ng)* Kh)) engan erle5*h l mem5a Ta5el :an " ; aa H Loo+p gan erle5*h l mem5a Ta5el :an " ; aa H Loo+p %%  &4 :*la )ele)a* 5er*ah Penga9a)

 &4 :*la )ele)a* 5er*ah Penga9a)

N Noo UUNN NNaammaa  Rental Mobil   Rental Mobil 

Barokah Pisan

Barokah Pisan

HASIL PENYEWAAN MOBIL BULAN DESEMBER 2008 HASIL PENYEWAAN MOBIL BULAN DESEMBER 2008

No

No NaNama ma PePenynyewewaa JJeenniis s LLaamma a JJeenniis s TTaarriip p BBiiaayyaa BonusBonus M

Moobbiil l PPiinnjjaam m KKeennddaarraaaan n SSeewwaa//hhaarri i SSeewwaa

2

2''## --nnaanng g PPrraaaannaa SS 66 2

2'''' HHaann* * RRaa<<aannaa TTrr == 2

2''22 RRaann* * 88**rr**99aa** MM55 ''22 2

2''&& DD* * MMll,,aa** TTrr 22 2 2''>> ??eenn* * RR))99eenn** MM55 >> 2 2''$$ AA..* * AAnn99aarr** SS ''## Toal Toal Keterangan  Keterangan  0

0 Jen*) Jen*) Kenaraan S Kenaraan S @ Sean @ Sean 0 0 Tr Tr @ @ Tr+ Tr+ an M5 an M5 aalah M*n* aalah M*n* :):) 0 T

0 Tar*p Se9a perhar* n+ Tr+ Rp &##4###70 0 M*n* :) Rp >##4###70 ar*p Se9a perhar* n+ Tr+ Rp &##4###70 0 M*n* :) Rp >##4###70 an Sean Rp 2##4#an Sean Rp 2##4###70##70 0

0 :on) han,a :on) han,a *5er*+an +epaa *5er*+an +epaa ,ang men,e9a ,ang men,e9a le5*h le5*h ar* ar* )em*ngg ))em*ngg )e5e)ar 4$ e5e)ar 4$ B B ar* :ar* :*a,a Se*a,a Se 0

0 :5h+an :5h+an maa maa ang ang rp*ah rp*ah 5*la 5*la memng+*n+anmemng+*n+an 0

0 -r+an -r+an 5era)ar+an 5era)ar+an Nama Nama Pen,e9aPen,e9a 0

0 Re+am Re+am engan engan nama nama 3 3 -JI0E1CEL No -JI0E1CEL No Per)eraPer)era

Selamat Bekerja Selamat Bekerja

(15)

 Nama Ana  Nama Ana   na+an   na+an !ang !ang dibayar  dibayar  9a 9a

(16)

PEM

PEMERINERINTAH KOTA TTAH KOTA TASIKASIKMALAYMALAYAA DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALTASIKMALAYAAYA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN - INFORMATIKA DAN PARIWISATA

Jalan Mancogeh

Jalan Mancogeh Nomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,aNomor 26 Telepon/a! "#26$% &&'&$( Ta)*+mala,a -.*an Pra+e+ KKPI 0

-.*an Pra+e+ KKPI 0 Program Apl*+a)* E!celProgram Apl*+a)* E!cel T*ng+a 1II 0 Tanggal 26 Mare 0

T*ng+a 1II 0 Tanggal 26 Mare 0 ' Apr*l 2#'#' Apr*l 2#'#

Pen.+ 3 Pen.+ 3

 '4 Pem5aan Jl *mla* 5ar*) &7 paa

 '4 Pem5aan Jl *mla* 5ar*) &7 paa Sel A' l*) Nomor Pe)era -.*an an * )el 8' lang)ngSel A' l*) Nomor Pe)era -.*an an * )el 8' lang)ng 24

-24 -nn+ J+ Jen*en*) K) Kenenaararaaaaan an an Tn Tarar*p *p SeSe9a 9a apapa a memenggnggnna+aa+an rn rmm) ) II7 n7 namamn n lele5*5*h 5ah 5a*+ *+ memengnggg Rm) ng)* Kh)) en

Rm) ng)* Kh)) engan erle5*h l mem5a Ta5el :an " ; aa H Loo+p gan erle5*h l mem5a Ta5el :an " ; aa H Loo+p %%  &4 :*la )ele)a* 5er*ah Penga9a)

 &4 :*la )ele)a* 5er*ah Penga9a)

N Noo UUNN NNaammaa  Rental Mobil   Rental Mobil 

Barokah Pisan

Barokah Pisan

HASIL PENYEWAAN MOBIL BULAN DESEMBER 2008 HASIL PENYEWAAN MOBIL BULAN DESEMBER 2008

No

No NaNama ma PePenynyewewaa JJeenniis s LLaamma a JJeenniis s TTaarriip p BBiiaayyaa BonusBonus M

Moobbiil l PPiinnjjaam m KKeennddaarraaaan n SSeewwaa//hhaarri i SSeewwaa

2

2''## --nnaanng g PPrraaaannaa SS 66 SSeeaan n Rp Rp 22####77##### # RRp p ''7722####77###### Rp Rp 00 2

2'''' HHaann* * RRaa<<aannaa TrrT == TTrr+ + RRp p &&####77##### # RRp p 2277>>####77###### Rp Rp 227$##227$## 2

2''2 R2 Raann* * 88**rr**99aa** MM55 ''22 MM**nn* * ::) ) RRp p >>####77##### R# Rp p >>77==####77###### Rp Rp &#7###&#7### 2

2''&& DD* * MMll,,aa** TTrr 22 TTrr+ + Rp Rp &&####77##### # RRp p 66####77###### Rp Rp 00 2

2''> ?> ?eenn* * RR))99eenn** MM55 >> MM**nn* * ::) ) RRp p >>####77##### R# Rp p ''7766####77###### Rp Rp 00 2

2''$$ AA..* * AAnn99aarr** SS ''## SSeeaan n RRp p 22####77##### # RRp p 2277######77###### Rp Rp '$7###'$7### Toal

Toal Rp Rp '7=##7### Rp '7=##7### Rp '276##7### Rp '276##7### Rp 67$##67$##

Keterangan  Keterangan 

0

0 Jen*) Jen*) Kenaraan S Kenaraan S @ Sean @ Sean 0 0 Tr Tr @ @ Tr+ Tr+ an M5 an M5 aalah M*n* aalah M*n* :):) 0 T

0 Tar*p Se9a perhar* n+ Tr+ Rp &##4###70 0 M*n* :) Rp >##4###70 ar*p Se9a perhar* n+ Tr+ Rp &##4###70 0 M*n* :) Rp >##4###70 an Sean Rp 2##4#an Sean Rp 2##4###70##70 0

0 :on) han,a :on) han,a *5er*+an +epaa *5er*+an +epaa ,ang men,e9a ,ang men,e9a le5*h le5*h ar* ar* )em*ngg ))em*ngg )e5e)ar 4$ e5e)ar 4$ B B ar* :ar* :*a,a Se*a,a Se 0

0 :5h+an :5h+an maa maa ang ang rp*ah rp*ah 5*la 5*la memng+*n+anmemng+*n+an 0

0 -r+an -r+an 5era)ar+an 5era)ar+an Nama Nama Pen,e9aPen,e9a 0

0 Re+am Re+am engan engan nama nama 3 3 -JI0E1CEL No -JI0E1CEL No Per)eraPer)era

Selamat Bekerja Selamat Bekerja

(17)

 Nama Ana  Nama Ana   na+an   na+an !ang !ang dibayar  dibayar  Rp Rp '72##7###'72##7### Rp 27&7$## Rp 27&7$## Rp >7#7### Rp >7#7### Rp 6##7### Rp 6##7### Rp '76##7### Rp '76##7### Rp '7(=$7### Rp '7(=$7### Rp '27$&27$## Rp '27$&27$## 9a 9a

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...