Rab Kandang Ayam Kirim 2

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KONSULTA

KONSULTAN PERENCANA

N PERENCANA ::

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN

Jalan Bhayangkara No. 54 Telp. (0541) 743721

Jalan Bhayangkara No. 54 Telp. (0541) 743721

SAMARINDA

SAMARINDA

SATKER

SATKER

DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (06)

DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (06)

PROGRAM

PROGRAM

PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN

PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN

PANGAN HEWANI

PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT

YANG AMAN, SEHAT, UTUH

, UTUH DAN HALAL

DAN HALAL

KEGIATAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL

PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL

PEKERJAAN

PEKERJAAN

PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN

PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN

LOKASI

LOKASI

KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA

KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA

TAHUN

TAHUN

2012

2012

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

PERENCANAA

PERENCANAA

N, SUPERVISI &

N, SUPERVISI &

STUDI

STUDI

Jl. Jakarta 2 Perum Daksa Blok D7 No. 1 Samarinda Jl. Jakarta 2 Perum Daksa Blok D7 No. 1 Samarinda

(2)
(3)

1

1.. PPRROOGGRRAAMM :: PPEENNCCAAPPAAIIAAN N SSWWAASSEEMMBBAADDA A DDAAGGIINNG G SSAAPPI I DDAAN N PPEENNIINNGGKKAATTAANN

PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL 2 2.. KKEEGGIIAATTAANN :: PPEENNGGEEMMBBAANNGGAAN N BBUUDDIIDDAAYYA A UUNNGGGGAAS S LLOOKKAALL 3 3.. PPEEKKEERRJJAAAANN :: PPEENNAATTAAAAN N KKAANNDDAANNG G DDI I PPEEMMUUKKIIMMAANN 4 4.. LLOOKKAASSII :: KKEELLUURRAAHHAAN N LLEEMMPPAAKKE E DDAAN N KKEELLUURRAAHHAAN N BBAAYYUUR R KKOOTTA A SSAAMMAARRIINNDDA  A   5 5.. PPAAGGU U DDAANNAA :: RpRp. . 110000..000000..00000 0,,--6 6.. SSUUMMBBEER R DDAANNAA :: AAPPBBN N TTAA. . 22001122 JUMLAH JUMLAH HARGA (Rp) HARGA (Rp) II 4 4 UUNNIIT T KKAANNDDAANNGG  A

 A PEKERJAAN PENDAHULUANPEKERJAAN PENDAHULUAN 25,000.0025,000.00 C

C PPEEKKEERRJJAAAAN N TTIIAANNGG, , SSLLOOOOP P DDAAN N LLAANNTTAAI I DDIINNDDIINNGG 22,,227799,,001122..1144 D

D PPEEKKEERRJJAAAAN N KKUUDDAA--KKUUDDAA, , GGOORRDDIINNGG, , NNOOK K DDAAN N AATTAAPP 11,,553366,,778899..9988 E E PPEEKKEERRJJAAAAN N PPPPIINNTTU U DDAAN N TTAANNGGGGAA 225500,,000000..0000 J JUUMMLLAAHH 44,,009900,,880022..1122 J JUUMMLLAAH H KKAANNDDAANNG G 220 0 UUNNIITT 8811,,881166,,004422..4444 P PPPNN1100%% 8,,1818811,,660044..2244 T TOOTTAALL 8899,,999977,,664466..6699 P PEEMMBBUULLAATTAANN 8899,,999977,,000000..0000 Terbilang : Terbilang : Samarinda,

Samarinda, Juni Juni 20122012 M

Meennyyeettuujjuuii,, KKoonnssuullttaannPPeerreennccaannaa P

PEEJJAABBAAT T PPEEMMBBUUAAT T KKOOMMIITTMMEENN CCVV. . BBUUMMI I BBOONNEEO O AAGGUUNNG G KKOONNSSUULLTTAANN

IIHHYYAAN N NNIIZZAAMM, , SS..PPtt, , mm..SSii JJOONNI I SSEETTIIAAWWAANN, , SSTT N

NIIPP..119966990088003311999988003311001100 DDiirreekkttuurr

REKAPITULASI BIAYA

REKAPITULASI BIAYA

N

NOO UURRAAIIAAN N PEPEKKEERRJJAAAANN

Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah  Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah 

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

PERENCANAA

PERENCANAAN, SUPERVISI & N, SUPERVISI & STUDISTUDI

Jl. Jakarta 2 Perum Daksa Blok D7 No.

(4)
(5)

1

1.. PPRROOGGRRAAMM :: PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATANPENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN

PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

2

2.. KKEEGGIIAATTAANN :: PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKALPENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL

3

3.. PPEEKKEERRJJAAAANN :: PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMANPENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN

4

4.. LLOOKKAASSII :: KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDAKELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA

5

5.. PPAAGGU U DDAANNAA :: Rp. 100.000.000,-Rp.

100.000.000,-6

6.. SSUUMMBBEER R DDAANNAA :: APBN TA. 2012APBN TA. 2012

 A

 A PEKERJAAN PPEKERJAAN PENDAHULUANENDAHULUAN

1

1 PPeenneennttuuaan n LLookkaassii, , DDookkuummeennttaassi i & & aaddmmiinniissttrraassi i pprrooyyeekk LLss 11..0000 25,000.0025,000.00 25,000.0025,000.00

S

SUUB B TTOOTTAALL 2255,,000000..0000

C

C PEPEKEKERJRJAAAAN TIN TIANANG, SG, SLOLOOP DOP DAN LAN LANANTATAI DII DINDNDININGG

1

1 PPeekk..TTiiaanng g UUlliin n 55//110 0 MM33 00..1111 5,713,500.005,713,500.00 599,917.50599,917.50 2

2 PPeekk. . SSlloooop p KKaayyu u UUlliin n 55//77 MM33 00..0044 5,713,500.005,713,500.00 239,967.00239,967.00 3 P

3 Peekk. . RRaannggkka a LLaannttaai i kkaayyu u MMeerraanntti i 55//77 M3M3 00..0066 2,617,875.002,617,875.00 164,926.13164,926.13 4

4 PPeekk. . LLaannttaai i KKaannddaanng g KKaayyu u RReenng g MMeerraanntti i 22//3 3 MM33 00..1122 2,700,000.002,700,000.00 336,960.00336,960.00 5 P

5 Peekk. . RRaannggkka a DDiinnddiinng g KKaayyu u MMeerraanntti i 55//77 M3M3 00..0077 2,617,875.002,617,875.00 183,251.25183,251.25 6

6 PPeekk. . DDiinnddiinng g PPaappaan n MMeerraanntti i 11,,55//1155 M3M3 00..1144 2,910,000.002,910,000.00 404,308.13404,308.13 7

7 PPeekk. . DDiinnddiinng g KKaawwaat t HHaarrmmoonniikka a MM22 1122..0000 29,140.1829,140.18 349,682.14349,682.14

S

SUUB B TTOOTTAALL 2,,2227799,,001122..1144

D

D PEKPEKERJERJAAAAN KN KUDAUDA-KU-KUDA, DA, GOGORDRDINGING, N, NOK OK DADAN AN ATAPTAP

1

1 PPeekk. . KKuuddaa--KKuudda a KKaayyu u MMeerraanntti i 55//77 M3M3 00..0077 2,617,875.002,617,875.00 178,669.97178,669.97 2

2 PPeekk. . GGoorrddiinngg, , NNook k KKaayyu u MMeerraanntti i 55//77 M3M3 00..1133 2,617,875.002,617,875.00 352,758.66352,758.66 3

3 PPeekk..AAttaap p AAssbbees s GGeelloommbbaanngg MM22 2200..0099 50,047.8650,047.86 1,005,361.351,005,361.35 4

4 PPeekk..PPeennuuttuup p NNook k SSeenng g PPllaatt MM11 55..5500 22,620.0022,620.00 124,410.00124,410.00

S

SUUB B TTOOTTAALL 1,,5153366,,778899..9988

E

E PEPEKEKERJRJAAAAN PN PPIPINTNTU U DADAN TN TANANGGGGAA

1

1 PPeekk. . PPiinnttu u PPaappaan n RRaannggkka a KKaayyu u MMeerraanntti i BhBh 11..0000 105,000.00105,000.00 105,000.00105,000.00 2

2 PPeekk. . TTaanngggga a NNaaiik k BBhh 11..0000 145,000.00145,000.00 145,000.00145,000.00

S

SUUB B TTOOTTAALL 225500,,000000..0000

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

N

(6)
(7)

1

1.. PPRROOGGRRAAMM

::

PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATANPENINGKATAN

PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL 2

2.. KKEEGGIIAATTAANN

::

PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKALPENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL 3

3.. PPEEKKEERRJJAAAANN

::

PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMANPENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN 4

4.. LLOOKKAASSII

::

KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA  5

5.. PPAAGGU U DDAANNA  A  

::

Rp. 100.000.000,-Rp. 100.000.000,-6

6.. SSUUMMBBEER DR DAANNA  A  

::

 APBN TA. 2012 APBN TA. 2012

H HAARRGGAA BBIIAAYYAA BIIAB AYYAA JJUUMMLLAAHH S SAATTUUAANN UUPPAAHH BBAAHHAANN HHAARRGGAA ((RRpp)) ((RRpp)) ((RRpp)) ((RRpp)) 1 1 33 44 55 66   

PEKERJAAN KAYU 

PEKERJAAN KAYU 

1

1 1 M³ Memasang Tiang dan Balok Sloop Ulin 5/10 1 M³ Memasang Tiang dan Balok Sloop Ulin 5/10 

1.050 1.050 MM³³ BBaallook k UUlliinn 44,,880000,,000000..0000 5,040,000.005,040,000.00 3.000 3.000 KKgg PPaakkuuUUlliinn 2222,,550000..0000 67,500.0067,500.00 0.400 0.400 OOHH MMaannddoorr 111100,,000000..0000 44,000.0044,000.00 1.600 1.600 OOHH KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 152,000.00152,000.00 4.000 4.000 OOHH TTuukkaanng g kkaayyuu 8800,,000000..0000 320,000.00320,000.00 1.500 1.500 OOHH PPeekkeerrjjaa 6600,,000000..0000 90,000.0090,000.00 T Toottaall 660066,,000000..0000 5,107,500.005,107,500.00 5,713,500.005,713,500.00 2

2 1 M³ Rangka 1 M³ Rangka Dinding/Lantai KayDinding/Lantai Kayu Meranti 5/7 (kayu kelas u Meranti 5/7 (kayu kelas 3) 3) 

1.050 1.050 MM³³ KKaayyu u MMeerraannttii 22,,220000,,000000..0000 2,310,000.002,310,000.00 3.000 3.000 KKgg PPaakku u BBiiaassaa 1155,,000000..0000 45,000.0045,000.00 2.250 2.250 OOHH TTuukkaanngg 8800,,000000..0000 180,000.00180,000.00 0.225 0.225 OOHH KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 21,375.0021,375.00 0.750 0.750 OOHH PPeekkeerrjjaa 6600,,000000..0000 45,000.0045,000.00 0.150 0.150 OOHH MMaannddoorr 111100,,000000..0000 16,500.0016,500.00 T Toottaall 226622,,887755..0000 2,355,000.002,355,000.00 2,617,875.002,617,875.00 3

3 1 M³ 1 M³ Lantai Kayu MLantai Kayu Meranti 2/3 (kayu eranti 2/3 (kayu kelas 3) kelas 3) 

1.050 1.050 MM³³ KKaayyu u MMeerraannttii 22,,220000,,000000..0000 2,310,000.002,310,000.00 3.000 3.000 KKgg PPaakku u BBiiaassaa 1155,,000000..0000 45,000.0045,000.00 3.000 3.000 OOHH TTuukkaanngg 8800,,000000..0000 240,000.00240,000.00 0.300 0.300 OOHH KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 28,500.0028,500.00 1.000

1.000 OHOH PePekekerjrja a 660,0,00000.0.0000 60,000.0060,000.00 0.150

0.150 OOHH MMaannddoorr 111100,,000000..0000 16,500.0016,500.00

T

Toottaall 334455,,000000..0000 2,355,000.002,355,000.00 2,700,000.002,700,000.00 4

4 1 M³ 1 M³ Dinding Kayu MDinding Kayu Meranti 1,5/15 (kayeranti 1,5/15 (kayu kelas 3) u kelas 3) 

1.050 1.050 MM³³ KKaayyu u MMeerraanntti i PPaappaann 22,,440000,,000000..0000 2,520,000.002,520,000.00 3.000 3.000 KKgg PPaakku u BBiiaassaa 1155,,000000..0000 45,000.0045,000.00 3.000 3.000 OOHH TTuukkaanngg 8800,,000000..0000 240,000.00240,000.00 0.300 0.300 OOHH KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 28,500.0028,500.00 1.000 1.000 OOHH PPeekkeerrjjaa 6600,,000000..0000 60,000.0060,000.00 0.150 0.150 OOHH MMaannddoorr 111100,,000000..0000 16,500.0016,500.00 T Toottaall 334455,,000000..0000 2,565,000.002,565,000.00 2,910,000.002,910,000.00

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN

NO NO KODE

(8)
(9)

H HAARRGGAA BBIIAAYYAA BIIAB AYYAA JJUUMMLLAAHH S SAATTUUAANN UUPPAAHH BBAAHHAANN HHAARRGGAA ((RRpp)) ((RRpp)) ((RRpp)) ((RRpp)) 1 1 33 44 55 66    NO NO KODE

KODE URAIAN PEKERJAANURAIAN PEKERJAAN

5

5 1 M2 1 M2 Dinding Kawat Dinding Kawat Harmonika Harmonika 

1.050 1.050 MM11 KKaawwaat t HHaarrmmoonniikkaa 1177,,550000..0000 18,375.0018,375.00 0.050 0.050 KKgg PPaakkuuBBiiaassaa 1155,,000000..0000 750.00750.00 0.007 0.007 OOHH TTuukkaanngg 8800,,000000..0000 571.43571.43 0.056 0.056 OOHH KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 5,343.755,343.75 0.050 0.050 OOHH PPeekkeerrjjaa 6600,,000000..0000 3,000.003,000.00 0.010 0.010 OOHH MMaannddoorr 111100,,000000..0000 1,100.001,100.00 T Toottaall 1100,,001155..1188 19,125.0019,125.00 29,140.1829,140.18

PEKERJAAN ATAP 

PEKERJAAN ATAP 

1

1 1 M² Mengerjakan Atap Asbes Gelombang 1 M² Mengerjakan Atap Asbes Gelombang 

0.571

0.571 LLbbrr AAttaap p AAssbbees s GGeelloommbbaanng g uukkuurraan n 118800xx110055 6655,,000000..0000 37,142.8637,142.86 0.050

0.050 KKgg PPaakkuuSSeenngg 1177,,550000..0000 875.00875.00 0.100

0.100 OHOH PekerjaPekerja 60,000.0060,000.00 6,000.006,000.00 0.060

0.060 OHOH Tukang KayuTukang Kayu 80,000.0080,000.00 4,800.004,800.00 0

0..000066 OOHH Kepala TukangKepala Tukang 95,000.0095,000.00 570.00570.00 0

0..000066 OOHH MandorMandor 110,000.00110,000.00 660.00660.00

T

Toottaall 1122,,003300..0000 38,017.8638,017.86 50,047.8650,047.86 2

2 1 M² Mengerjakan Bubungan seng 1 M² Mengerjakan Bubungan seng 

0.400 0.400 LLbbrr SSeenng g PPllaat t 33"" 1177,,550000..0000 7,000.007,000.00 0.060 0.060 BBuuaahh PPaakku u bbiiaassaa 1155,,000000..0000 900.00900.00 0.100 0.100 HHOO TTuukkaanngg 8800,,000000..0000 8,000.008,000.00 0.060 0.060 HHOO KKeeppaalla a TTuukkaanngg 9955,,000000..0000 5,700.005,700.00 0

0..000066 HHOO PPeekkeerrjja a BBiiaassaa 6600,,000000..0000 360.00360.00 0

0..000066 HHO MO Maannddoorr 111100,,000000..0000 660.00660.00

T

(10)
(11)

1

1..

P

PR

RO

OG

GR

RA

AM

M

::

PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN

PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN

PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

2

2..

K

KE

EG

GIIA

AT

TA

AN

N

::

PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL

PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL

3

3..

P

PE

EK

KE

ER

RJJA

AA

AN

N

::

PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN

PENATAAN KANDANG DI PEMUKIMAN

4

4..

L

LO

OK

KA

AS

SII

::

KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA 

KELURAHAN LEMPAKE DAN KELURAHAN BAYUR KOTA SAMARINDA 

5

5..

P

PA

AG

GU

U D

DA

AN

NA  

A  

::

Rp. 100.000.000,-

Rp.

100.000.000,-6

6..

S

SU

UM

MB

BE

ER

R D

DA

AN

NA  

A  

::

 APBN TA. 2012

 APBN TA. 2012

N

NO

O..

S

SA

AT

TU

UA

AN

N

1

1

II..

U

UP

PA

AH

H K

KE

ER

RJ

JA

A

1

1

Pekerja

Pekerja

O

OH

H

R

Rp

p..

6

60

0,,0

00

00

0..0

00

0

2

2

Tukang Kayu

Tukang Kayu

O

OH

H

R

Rp

p..

8

80

0,,0

00

00

0..0

00

0

3

3

Kepala Tukang Kayu

Kepala Tukang Kayu

O

OH

H

R

Rp

p..

9

95

5,,0

00

00

0..0

00

0

4

4

Mandor

Mandor

O

OH

H

R

Rp

p..

1

11

10

0,,0

00

00

0..0

00

0

IIII..

B

BA

AH

HA

AN

N

1

1

B

Ba

allo

ok

k

U

Ulliin

n

M

M³³

Rp

R

p..

4

4,,8

80

00

0,,0

00

00

0..0

00

0

2

2

P

Pa

ak

ku

u U

Ulliin

n//B

Be

etto

on

n

Kg

K

g

R

Rp

p..

2

22

2,,5

50

00

0..0

00

0

3

3

K

Ka

ay

yu

u

M

Me

erra

an

nttii

M

M³³

R

Rp

p..

2

2,,2

20

00

0,,0

00

00

0..0

00

0

4

4

P

Pa

ak

ku

u

B

Biia

assa

a

K

Kg

g

R

Rp

p..

1

15

5,,0

00

00

0..0

00

0

5

5

K

Ka

ay

yu

u

M

Me

erra

an

ntti

i

P

Pa

ap

pa

an

n

M

M³³

R

Rp

p..

2

2,,4

40

00

0,,0

00

00

0..0

00

0

6

6

K

Ka

aw

wa

at

t

h

ha

arrm

mo

on

niik

ka

a

M

M1

1

R

Rp

p..

1

17

7,,5

50

00

0..0

00

0

7

7

A

Atta

ap

p

A

Assb

be

es

s

G

Ge

ello

om

mb

ba

an

ng

g

((1

10

05

5x

x1

18

80

0))

L

Lb

brr

Rp

R

p..

6

65

5,,0

00

00

0..0

00

0

8

8

P

Pa

ak

ku

u

S

Se

en

ng

g

Kg

K

g

R

Rp

p..

1

17

7,,5

50

00

0..0

00

0

9

9

S

Se

en

ng

g

P

Plla

att

M

M1

1

R

Rp

p..

1

17

7,,5

50

00

0..0

00

0

DAFTAR HARGA SATUAN

DAFTAR HARGA SATUAN

UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

2

(12)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :