2.Soal Latihan Kedua Uasda Basa Using

13  28 

Teks penuh

(1)

Soal Latihan Kedua Soal Latihan Kedua

UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah ) UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah )

Mata Pelajaran : BAHASA USING Mata Pelajaran : BAHASA USING

KELAS VI ( ENAM ) KELAS VI ( ENAM )

Uwenaha tandha ping (x) nong jawaban a, b, c

Uwenaha tandha ping (x) nong jawaban a, b, c utawa d kang palingutawa d kang paling tepak ! tepak ! Wacanen Wacanen ... ...

Ring salah sijine dina Raja Hadikrama ngongkon Patih Sidopeksa Ring salah sijine dina Raja Hadikrama ngongkon Patih Sidopeksa nya

nyang ng kayakayangangan. n. IyaIyane ne dikdikongongkok kok njnjuwuuwut t gugulunlungan gan kumkumbalbala a dandan pelengkung emas akehe telu. Raja Hadikrama uga titip surat kang pelengkung emas akehe telu. Raja Hadikrama uga titip surat kang isine mitnah Sidapeksa. Surat iku sing ulih dibukak sak liyane Hyang isine mitnah Sidapeksa. Surat iku sing ulih dibukak sak liyane Hyang Indra.

Indra.

Gadug kayangan surat iku diwaca Hyang Indra, isine Sidapeksa Gadug kayangan surat iku diwaca Hyang Indra, isine Sidapeksa areng ngerusak kayangan lan mboyong widadari. Hyang Indra areng ngerusak kayangan lan mboyong widadari. Hyang Indra murin

muring-mug-muring, ring, SidaSidapkesa pkesa dipadipanah. nah. SertSerta a ngerngerti ti SidaSidapeksa peksa putuputunene Hyang Indra dewek ditulung, sakteruse paran

Hyang Indra dewek ditulung, sakteruse paran panjaluke dituruti.panjaluke dituruti.

Sakmarine teka kayangan, Sidapeksa terus mgnadep nang Raja Sakmarine teka kayangan, Sidapeksa terus mgnadep nang Raja Hadikrama. Ring kono Sidapeksa dipitnah maning. Raja hadikrama Hadikrama. Ring kono Sidapeksa dipitnah maning. Raja hadikrama ngomong sak lawase Sidapeksa menyang nang kayangan, Sritanjung ngomong sak lawase Sidapeksa menyang nang kayangan, Sritanjung kepilu nang wong liya.

kepilu nang wong liya. Sidapeksa muring-muring terus mulih.Sidapeksa muring-muring terus mulih.

Gadug umah Sidapeksa nguwel lan ngamuk, neges, ngurus lan Gadug umah Sidapeksa nguwel lan ngamuk, neges, ngurus lan tokon sapa wong lanang kang wani mlebu nong Kepatihan nalikane tokon sapa wong lanang kang wani mlebu nong Kepatihan nalikane ditinggal menyang, Sritanjung kaget ana Sidapeksa ngamuk, padahal ditinggal menyang, Sritanjung kaget ana Sidapeksa ngamuk, padahal buru baik teko ngembani kuwajibane negara. Kerana Sidapeksa terus buru baik teko ngembani kuwajibane negara. Kerana Sidapeksa terus ne

negeges s SrSrititananjujung ng ahahirire e ceceririta ta kakadhdhunung g wowong ng lalananang ng kakang ng wawanini melebu Kepatiahn iku mau sing liya maning mung Raja Hadikrama. melebu Kepatiahn iku mau sing liya maning mung Raja Hadikrama. Sidapeksa tetap sing nggugu kadung Raja Hadikrama kang Sidapeksa tetap sing nggugu kadung Raja Hadikrama kang nggeredho rabine.

nggeredho rabine.

Sritanjung dijak nyang tengah alas arep dipateni. Sak durunge Sritanjung dijak nyang tengah alas arep dipateni. Sak durunge dipateni Sritanjung ngomong “Kadhung ambune getihisun wangi, ikun dipateni Sritanjung ngomong “Kadhung ambune getihisun wangi, ikun pertandha isun temen-temen sing duwe salah. Kala Sritanjung pertandha isun temen-temen sing duwe salah. Kala Sritanjung ng

ngumumbah bah kerkeris is iyaiyane ne mammambu bu sumsumbeber r iku iku wanwangi. gi. SidSidapeapeksa ksa enengetget nyang omonge Sritanjung, iyane getun lan mlayu-mlayu kaya wong nyang omonge Sritanjung, iyane getun lan mlayu-mlayu kaya wong edan nggoleti Sritanjung.

edan nggoleti Sritanjung. Mu

Mula la dindina a .ik.iku, u, teltelataatah h kankang g diedienggnggoni oni SidSidapeapeksa ksa iku iku diadiaranranii telatah

telatah BanyuwangiBanyuwangi. Asale teko ucap banyu kang wangi.. Asale teko ucap banyu kang wangi. 1.

(2)

a. Sidapeksa ngamuk a. Sidapeksa ngamuk

b. Sidapeksa dipitnah rajane b. Sidapeksa dipitnah rajane c. Asale Banyuwangi

c. Asale Banyuwangi d. Asale Sritanjung d. Asale Sritanjung 2.

2. ApApuo uo SiSidadapepeksksa a didipapananah h HyHyanang g InIndrdra a ?? a. kerana weruh dipitnah

a. kerana weruh dipitnah

b. dipitnah arepe ngerusak kayangan lan mboyong widadari b. dipitnah arepe ngerusak kayangan lan mboyong widadari c. diuber-uber Raja Hadikrama

c. diuber-uber Raja Hadikrama

d. kerana Sidapeksa muring-muring d. kerana Sidapeksa muring-muring 3.

3. SaSapa pa kakang ng ngnggegereredhdho o SrSrititananjujung ng ?? a. Hyang Indra a. Hyang Indra b. Raja Hadikrama b. Raja Hadikrama c. Sidapeksa c. Sidapeksa d. Widadari kayangan d. Widadari kayangan 4.

4. TeTeko cko ceeririta nta nddhhuwuwurur, no, nong eng ennddi pai pannggggononaan Sin Sidadapepeksksa maa mattenenii Sritanjung ? Sritanjung ? a. keraton a. keraton b. kayangan b. kayangan c. pnggir sumber c. pnggir sumber d. tengah alas d. tengah alas 5.

5. KelKelendendi i abeabete te SidSidapeapeksa ksa seserta rta marmari i dipdipitnitnah ah RajRaja a HadHadikrikrama ama ?? a.

a. mencap-mencemencap-mencepp b. lesuh

b. lesuh

c. nguwel lan ngamuk c. nguwel lan ngamuk d. ngantuk

d. ngantuk 6.

6. RaRaja ja HaHadidikrkramama na ngogomomong ng sasak lk lawawasase me menenyayang ng nanang ng kakayayangnganan,, Sritanjung

Sritanjung kepilukepilu wong lanang wong liya. Ucap kang dicithak miringwong lanang wong liya. Ucap kang dicithak miring ring kalimah dhuwur iku pada ambi …

ring kalimah dhuwur iku pada ambi … a. katon a. katon b. katut b. katut c. lali c. lali d. janji d. janji 7.

7. SakmarineSakmarine teka kayangan, Sidapeksa terus ngadhep nang Rajateka kayangan, Sidapeksa terus ngadhep nang Raja Ha

Hadidikrkramama. a. UcUcap ap kakang ng didiciciththak ak kakandndel el riring ng kakalilimamah h ndndhuhuwuwur r ikikuu kosokbaline … kosokbaline … a. sakteruse a. sakteruse b. saklawase b. saklawase c. sakdurunge c. sakdurunge d. sakkober d. sakkober 8.

8. KanKanggo ggo ngngadhadhepepi i UlaUlangngan an UmuUmum m KapKapala ala SekSekolaolah h DasDasar ar 22 Lemahbang pidato nong ngarepe muride ngajak kang supaya muride Lemahbang pidato nong ngarepe muride ngajak kang supaya muride

(3)

pat

pathenheng g sinsinau au ojo ojo samsampik pik daddadi i larlare e kankang g susungkngkan an sinsinau. au. KalKalimaimahh kang dadi pembuka pidato yaiku …

kang dadi pembuka pidato yaiku …

a. “Anak-anak siun kabeh, Ulangan Umum wis meh parek, mula a. “Anak-anak siun kabeh, Ulangan Umum wis meh parek, mula

saka iku sunjaluk siro kabeh aja sungkan sinau … saka iku sunjaluk siro kabeh aja sungkan sinau … b.

b. “Sa“Sakdukdurunrunge ge ayo ayo kitkita a kabkabeh eh barbarengeng-ba-barenreng g ngngucaucap p syusyukurkur no

nong ng GuGuststi i KaKang ng MaMaha ha kukuasasa, a, kekerarana na didina na ikiki i kikita ta bibisasa kumpul bareng kelawan kahanan sehat walafiat …

kumpul bareng kelawan kahanan sehat walafiat …

c. “Mula kerana iku sunjaluk siro kabeh ojo sampik lali tangga c. “Mula kerana iku sunjaluk siro kabeh ojo sampik lali tangga 11 Mei 2009 arep dianakaken Ulangan Umum Tingkat 11 Mei 2009 arep dianakaken Ulangan Umum Tingkat Nasional …

Nasional … d.

d. “Kad“Kadung siro sampik sungung siro sampik sungkan sinau, mangkan sinau, mangka siro mau ka siro mau kalebkalebuu dadi golonane wong kang bodhoh, paham ? …

dadi golonane wong kang bodhoh, paham ? … 9

9. . AAssssllaammuuaallaaiikku u WWr.r.WWbbrr.. Bapak

Bapak-bap-bapak ak kang kula kang kula horahoramti, mti, mangmangga ga kita kita sarensareng-sag-sarengreng ngucapaken puji syukur teng Gusti Kang

ngucapaken puji syukur teng Gusti Kang Maha Kuwaos,Maha Kuwaos,

keranten ngantos dinten niki kita saget kempal teng bale desa keranten ngantos dinten niki kita saget kempal teng bale desa niki

niki keranten keranten kahan kahan sehat sehat walafiat.walafiat.

Bapak-bapak kang kula hormati, kula niki mong ajeng Bapak-bapak kang kula hormati, kula niki mong ajeng

nyampekaken amanate pemerintah kajenge sampeyan nyampekaken amanate pemerintah kajenge sampeyan sed

sedaya aya nikniki i kedkedah ah tumtumut ut nyunyukseksesaksaken en PePemilmilihaihan n UmUmum um kankangg ajeng dugi. Mila programe pemerintah niku mangga dilampahi ajeng dugi. Mila programe pemerintah niku mangga dilampahi kersane kula lan sampeyan sedaya saged ngginakaen hak kanti kersane kula lan sampeyan sedaya saged ngginakaen hak kanti sae.

sae.

Paran karepe pidato dhuwur iku ? Paran karepe pidato dhuwur iku ?

a. ngajak bapak-bapak syukur nong Gusti Allhah a. ngajak bapak-bapak syukur nong Gusti Allhah

b. ngajak bapak-bapak nyuksesaken Pemilihan Umum b. ngajak bapak-bapak nyuksesaken Pemilihan Umum c. ngajak bapak-bapak dadi anggota Caleg

c. ngajak bapak-bapak dadi anggota Caleg d. ngajak bapak-bapak nong bale

d. ngajak bapak-bapak nong bale desadesa 1

100. . SSaannggaan n UUllaann

Dhekem ring bobotan Dhekem ring bobotan

Rika kang sayah ngabeti tingkah Rika kang sayah ngabeti tingkah Mengkah-meng

Mengkah-mengkah nata kah nata ambekanambekan Aju njebul

Aju njebul

Nong alam padhang Nong alam padhang Amit,

Amit,

Emak kula njaluk sepura … Emak kula njaluk sepura …

Paran amanate Guritan dhuwur iku ? Paran amanate Guritan dhuwur iku ? a. emak kang ngelon

a. emak kang ngelon

b. emak kang meteng lan ngelairaken b. emak kang meteng lan ngelairaken c. emak kang ngulan marai

c. emak kang ngulan marai d. emak kang

(4)

11

11. . AjAju u njnjebebulul, , nonong ng alalam am papadhdhanangg Kalimah iku nyatakaken paran ? Kalimah iku nyatakaken paran ? a. sangan ulan emak meteng a. sangan ulan emak meteng b. kelairan

b. kelairan c. emak

c. emak mengkah-mengmengkah-mengkahkah

d. emak kang sayah-sayah tingkah d. emak kang sayah-sayah tingkah 1

122. . TTaannaah h KKeellaahhiirraann

Saikine isun urip nong kadohan Saikine isun urip nong kadohan Ngembani kuwajibane nong bu

Ngembani kuwajibane nong bu PertiwiPertiwi …...

…... Tutuge gendhing duwur yaiku …

Tutuge gendhing duwur yaiku …

a. embuh pirang taun lawas sing sun sambang a. embuh pirang taun lawas sing sun sambang b. njaluk pujinrika mak bapak ring

b. njaluk pujinrika mak bapak ring kanakana c. enget magih gredoan sak dalan-dalan c. enget magih gredoan sak dalan-dalan d. sun ketemu angenan oh belambangan d. sun ketemu angenan oh belambangan 1

133. . PPaannggggoonnaan nn nggaalliih th teeka ka nnjjeerroo langgar langgar  nynyanang g lalatatar, r, gegenjnjot ot lalann teratag. Paran langgar iku ?

teratag. Paran langgar iku ? a. lapangan

a. lapangan b. terob b. terob

c. panggonan wong sembayang c. panggonan wong sembayang d. kalangan

d. kalangan 14.

14. KelKelendendi, i, yaiyaiku ku ucaucap p kankang g diediengnggo go naknakokaokaken ken …… a. kahanan a. kahanan b. uwong b. uwong c. aran c. aran d. pilihan d. pilihan 15

15. . MbMbok ok JaJananatitik k sising ng kekedudumaman n jajajajann Ucap keduman asale teko … Ucap keduman asale teko … a. dum-duman a. dum-duman b. uman b. uman c. kedum c. kedum d. duman d. duman 16

16. . MaMan n JaJanonototok k mamanfnfaaaatatakeken n susumbmber baer banynyu rinu ring g pepeininggggir sair sawawahehe dienggo gawe kulah.

dienggo gawe kulah.

Paran gunane kulah? Paran gunane kulah? a. panggonan turu a. panggonan turu b. panggonan petan-petanan b. panggonan petan-petanan c. panggonan adus c. panggonan adus d. panggonan didis d. panggonan didis 17.

17. MbMbok ok DawDawinainah h marmari i tutuku ku sewsewur ur nonong ng paspasar ar RogRogojaojampmpi i !! Sewur yaiku …

(5)

a. pekakas kang dienggo madhahi beras a. pekakas kang dienggo madhahi beras b. pekakas kang dienggo madhahi ragi b. pekakas kang dienggo madhahi ragi c. pekakas kang

c. pekakas kang dienggo njuwut banyu teko genthongdienggo njuwut banyu teko genthong d. pekakas kang dienggo naker beras

d. pekakas kang dienggo naker beras 18.

18. KanKang g BahBahrin rin marmari i mikmikul ul tetteterrerre e teteko ko sawsawah.ah. Paran gunane teter ?

Paran gunane teter ?

a. pekakas kang dienggo golek suket a. pekakas kang dienggo golek suket

b. pekakas kang dienggo ngeratakaken sawah kang mari b. pekakas kang dienggo ngeratakaken sawah kang mari

disingkal disingkal

c. pekakas kang dienggo matun c. pekakas kang dienggo matun d. pekakas kang

d. pekakas kang dienggo ndangirdienggo ndangir 19.

19. UruUrut-ut-urutrutane ane penpenutuutup p pidpidhathato o yaiyaiku ku …… a. nyapa tamu, uluk alam

a. nyapa tamu, uluk alam b. uluk salam, ngucap syukur b. uluk salam, ngucap syukur c. njaluk sepura nawi ana salah

c. njaluk sepura nawi ana salah lupute ngomong, uluk salamlupute ngomong, uluk salam penutup

penutup

d. uluk salam, njaluk sepura d. uluk salam, njaluk sepura 20.

20. TauTaun n kepkepungungkur kur rinring g mamangsngsa a ketketiga iga dwdwa a akeakeh h pampaman an tan tan ngangalamlamii

laip laip..

a. usum panenan a. usum panenan b.

b. sepsepi panei panenannan c. usum lara c. usum lara d.

d. ususum layaum layangangann 21

21. . PaPasasare re sesepi pi kekerarana na ududan an kickiciaian.n. Paran tegese udan kician ? Paran tegese udan kician ? a. udan deres a. udan deres b. udan gerigis b. udan gerigis c. udan geludhug c. udan geludhug

d. udan terus lan sing terang-terang d. udan terus lan sing terang-terang 22.

22. BanBanyunyune e mumunggnggah ah nonnong g daldalan, an, kerkerana ana selselokaokane ne pepepetpet.. Pepet padha ambi …

Pepet padha ambi … a. bolong a. bolong b. mampet b. mampet c. jelowok c. jelowok d. ajur d. ajur 23.

23. IsuIsun nn nganganggggo uo udhdhengeng, , nganganggnggo o taptapih, ih, tantanganganisuisun n babbabok ok kiwkiwa la lanan tengen, salah sijine sikilisun

tengen, salah sijine sikilisun dinggo nungkak.dinggo nungkak. Isun iku dadi tukang paran ?

Isun iku dadi tukang paran ? a. tukang keluncing

a. tukang keluncing b. tukang kendhang b. tukang kendhang c. tukang nabuh gong c. tukang nabuh gong

(6)

d. tukang nabuh kethuk d. tukang nabuh kethuk 24

24. . Di gaDi gawe tewe teka geka gedhdhanang, dig, didedelelei i adadonon, dib, dibunungkgkus gous godhdhonong terg terusus dikukus arane … dikukus arane … a. lemper a. lemper b. kucur b. kucur c. sumping c. sumping d. bikang d. bikang 25.

25. SegSego o sepsepiriiring ng dipdipangangan an jak jak teltelon on di di araarani ni …… a. kembul a. kembul b. ancak b. ancak c. sedekah c. sedekah d. ewuh d. ewuh 26

26. . SiSing ng ululih ih cecengngkeker r nynyanang g kakancnca a memergrga a …… a. akeh kancane

a. akeh kancane b. di dhemeni kanca b. di dhemeni kanca c. sing duwe kanca c. sing duwe kanca d. di senengi kanca d. di senengi kanca 27.

27. KirKirip ip jenjenang ang susura, ra, gulgulane ane jawjawa, a, uriurip p ikhikhtiatiara, ra, rejrejeki eki bakbakal al …… a. mari a. mari b. mara b. mara c. mlayu c. mlayu d. mapan d. mapan 28.

28. KelKelambambi i cemcemeng eng selseluwauwar r cemcemengeng, , dikdikumbumbah ah mosmosok ok lunlunturturaa Emak sing dhemen bapak sing dhemen, …

Emak sing dhemen bapak sing dhemen, … a. dikumbah masak luntura

a. dikumbah masak luntura b. dicegah masak mundura b. dicegah masak mundura c. polae rika cemeng

c. polae rika cemeng d. polae rika kaya areng d. polae rika kaya areng 2

299. . JaJannoottook k : : ““TTiikk, , aayyo o nnoonnttoon n vviiddeeo o !!” ”  Janatik

Janatik : : “Emong “Emong Tok, Tok, isun isun durung durung nggarapn nggarapn PR PR ! ! ““ Janotok

Janotok : : “Alaah “Alaah … … garapen garapen kesuk kesuk bain bain wis wis ““ Janatik

Janatik : : “Emong “Emong Tok, Tok, isun isun wedi wedi dieres dieres Pak Pak Bahrin Bahrin !” !”  Nurut wacan dhuwur, sapa kang tambeng ?

Nurut wacan dhuwur, sapa kang tambeng ? a. Pak Bahrin a. Pak Bahrin b. Janotok b. Janotok c. Janatik c. Janatik d. Kabeh tambeng d. Kabeh tambeng 30.

30. Aja Aja papati ti mumuyebyeb, , acaacak, k, … … salsalah ah sijsijine ine ana ana kankang g mbmboroorodd

Partikel kang tepak kanggo kalimah ring ndhuwur yaiku Partikel kang tepak kanggo kalimah ring ndhuwur yaiku …… a. tah

a. tah b. ra b. ra

(7)

c. wis c. wis d. yara d. yara 31.

31. - - BenBengegen n larlare e seksekolaolah h sinsinau au nganganggnggo o damdamar ar tetelemlempikpik - Saiki lare

- Saiki lare sekolah sinau nganggo damar neonsekolah sinau nganggo damar neon

Kalimah tunggal ndhuwur iku dadekno kalimah roncen ! Kalimah tunggal ndhuwur iku dadekno kalimah roncen !

a. Bengen lare sekolah sinar damar telempik saiki lare sekolah a. Bengen lare sekolah sinar damar telempik saiki lare sekolah

kabeh sinau damar neon kabeh sinau damar neon b.

b. Bengen lare sekolBengen lare sekolah sinau nganggah sinau nganggo neon saiki ngango neon saiki nganggo damargo damar telempik

telempik c.

c. BeBengngen en lalare re sesekokolalah h sisinanau u ngngananggggo o dadamamar r tetelelempmpik ik sasaikikii nganggo neon

nganggo neon d.

d. Sekolah bengSekolah bengen nanggo en nanggo damar telempik, damar telempik, sekolah saikisekolah saiki nganggo neon

nganggo neon 32

32. . Lo PaLo Pangngpapang mbng mbereranananang g seselelebrbranang g dududu kedu kembmbanang, geg, getitih h kokotatahh kembang-kemb

kembang-kembang ang ……

Paran maksude selebrang … Paran maksude selebrang … a. kembange bangsa a. kembange bangsa b. pating gemelethak b. pating gemelethak c. pahlawan bangsa c. pahlawan bangsa d. perang puputan d. perang puputan 33

33. . AnAna a lilintntanang g anana a sesernrngegengngee

Kupu cedung layang-layangan, Kupu cedung layang-layangan, Ketang-ketang gadug merene, Ketang-ketang gadug merene, Yong wis kadhung …

Yong wis kadhung … a. adol layangan a. adol layangan b. usum layangan b. usum layangan c. semayanan c. semayanan d. arep paran-paran d. arep paran-paran 34

34. . SeSepapatutuenene e sesemimiraran n mamaknkne e gegemimilap lap !! Ucap gemilap asale teko …

Ucap gemilap asale teko … a. kilap a. kilap b. gilap b. gilap c. lap c. lap d. gemi d. gemi 35

35. . MaMasisiyo yo ririko ko ayayu u sising ng ululeh eh ……

Ucap kang pas kanggo kalimah iku … Ucap kang pas kanggo kalimah iku … a. kementhus a. kementhus b. gilap b. gilap c. kemayu c. kemayu d. kemeruh d. kemeruh 36.

(8)

Partikel kang tepak kanggo kalimah ring ndhuwur yaiku Partikel kang tepak kanggo kalimah ring ndhuwur yaiku …… a. tah a. tah b. ra b. ra c. wis c. wis d. yara d. yara 37.

37. Ana Ana ula ula dibedibentuk ntuk watuwatu, , ojo ojo ngengersula rsula kadhukadhung ng dikondikongkongkong g …… a. sinau a. sinau b. sembayang b. sembayang c. sekolah c. sekolah d. selodor d. selodor 38

38. . “b“balalak, ak, isisun un sasampmpik ik kekememesusut t !” !” 

Kalimah dhuwur iku nyatakaken rasa … Kalimah dhuwur iku nyatakaken rasa … a. jengah a. jengah b. susah b. susah c. suker c. suker d. bangkel d. bangkel 39.

39. MakMakene ene wis wis isuisun n sinsing g milmilu u latlatianian, , atiatinisnisun un magmagih ih banbangkegkel l !! Kalimah

Kalimah ndhuwur ndhuwur iku niku nyatakaken yatakaken rasa rasa …… a. getun a. getun b. susah b. susah c. suker c. suker d. bangkel d. bangkel 40

40. . BlBlimimbibing ng bubumi mi arartitine ne …… a. blimbing wuluh a. blimbing wuluh b. ayem b. ayem c. susah c. susah d. ngelulu d. ngelulu 41.

41. … … tah tah aja aja ngengersirsiulaula, , iku iku kabkabeh eh paspastintine e kankang g KuaKuasa sa !!

Partikel kang tepak kanggo kalimah ring dhuwur yaiku Partikel kang tepak kanggo kalimah ring dhuwur yaiku …… a. tah a. tah b. ra b. ra c. wis c. wis d. yara d. yara 42.

42. KusnKusno o larenlarene e tambtambeng, eng, kadhkadhung ung mlebmlebu u sekolsekolah ah mestmesti i kangkang pungkasan.

pungkasan.

Kosokbaline pungkasane yaiku … Kosokbaline pungkasane yaiku … a. nomor gandas

a. nomor gandas b. kang paling akhir b. kang paling akhir c. sulung

c. sulung

d. kang paling pucit d. kang paling pucit 43

(9)

- Saperi belungkinge ilang - Saperi belungkinge ilang

Kalimah tunggal ndhuwur iku dadekno kalimah roncen ! Kalimah tunggal ndhuwur iku dadekno kalimah roncen ! a. Saperi nangis

a. Saperi nangis messegen, Saperi belungkinge ilangmessegen, Saperi belungkinge ilang b. Saperi nangis

b. Saperi nangis messegenmessegen, belungkinge ilang, belungkinge ilang c. Saperi nangis

c. Saperi nangis messegen, polae belungkinge ilangmessegen, polae belungkinge ilang d. Saperi mesesegan, Saperi belungkinge ilang

d. Saperi mesesegan, Saperi belungkinge ilang 44.

44. MemMemenengan gan kankang kag kalah lah sut sut ngnggolgoleki eki kankancancane, e, kankang mg menaenangng sengidan, arane … sengidan, arane … a. engklek a. engklek b. ilik-ilikan b. ilik-ilikan c. kasti c. kasti d. selodor d. selodor 45.

45. WujWujude ude bunbundeder, r, wetwetengenge e gegedhdhe, e, cancangkegkeme me nonong ng dhdhuwuuwur, r, digdigameame teko lempung, dienggo wadhah banyu, diarani …

teko lempung, dienggo wadhah banyu, diarani … a. welasah a. welasah b. kiso b. kiso c. genthong c. genthong d. kendhi d. kendhi 46

46. . RiRika ika iku kku kememereruh uh sising ng weweruruh dh dhehewewek ikk iku au aja ja ceceritrita. Ua. Ucacap dp dadadenen kemeruh ulih seselan …

kemeruh ulih seselan … a. am a. am b. um b. um c. em c. em d. reb d. reb 47.

47. Jare Jare ememak ak kadkadhunhung g dikdikongongkon kon aja aja selselapeaperanran, , makmakene ene …… a. selamet a. selamet b. ilok-ilok b. ilok-ilok c. belahi c. belahi d. rukun d. rukun 48

48. . PaPak Pak Parnrnototo muo muriringng-m-mururining, kg, kereranana mua muriride sde sababen den dinina maa mangnganan cangkem.

cangkem.

Mangan cangkem tegese … Mangan cangkem tegese … a. taat nong guru

a. taat nong guru

b. sing mempan diuwel b. sing mempan diuwel c. saben dina tukaran c. saben dina tukaran d. taat nong wong tuwek d. taat nong wong tuwek 49

49. . TiTinnonongg-t-tininoongngo,o, Irig kemureb, Irig kemureb,

…... …... Nglirik sing arep Nglirik sing arep Ceceg-ceceg dhuwu

(10)

a. sing arep a. sing arep b. sing arep

b. sing arep ngomongngomong c. ngomong-ngomongo c. ngomong-ngomongo d. sing arep

d. sing arep 50

50. . KeKelelendndi uri urututanane gae gambmbar nar ngigisosor inr ini, ki, kanang sug supapaya bya bisisa daa dadi cdi cererititaa kang urut ? kang urut ? a. 1 - 2 - 3 - 4 a. 1 - 2 - 3 - 4 b. 1 - 3 - 2 - 4 b. 1 - 3 - 2 - 4 c. 2 - 1 - 3 - 4 c. 2 - 1 - 3 - 4 d. 2 - 4 - 1 - 3 d. 2 - 4 - 1 - 3 Koleksi : Mr. BAMBOS Koleksi : Mr. BAMBOS

(11)

Sumber : Sumber :

JITU UASBN 2009 - Puslitbang KKK Bangkit Prestasi Banyuwangi JITU UASBN 2009 - Puslitbang KKK Bangkit Prestasi Banyuwangi KUNCI JAWABAN : KUNCI JAWABAN : 1. 1. CC 2. 2. BB 3. 3. BB 4. 4. DD 5. 5. CC 6. 6. BB 7. 7. CC 8. 8. BB

(12)

9. 9. BB 10. 10. BB 11. 11. BB 12. 12. BB 13. 13. CC 14. 14. AA 15. 15. AA 16. 16. CC 17. 17. CC 18. 18. BB 19. 19. CC 20. 20. BB 21. 21. DD 22. 22. BB 23. 23. BB 24. 24. CC 25. 25. AA 26. 26. CC 27. 27. BB 28. 28. BB 29. 29. BB 30. 30. DD 31. 31. CC 32. 32. BB 33. 33. CC 34. 34. BB 35. 35. CC 36. 36. AA 37. 37. AA 38. 38. AA 39. 39. DD 40. 40. CC 41. 41. CC 42. 42. CC 43. 43. CC 44. 44. BB 45. 45. CC 46. 46. BB 47. 47. AA 48. 48. BB 49. 49. CC

(13)

50.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :