Mga Pagsusuri Ng Piling Akda Sa Filipino 120 (1)

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

MGA

MGA

PAGSUSURI NG

PAGSUSURI NG

PILING AKDA

PILING AKDA

SA FILIPINO

SA FILIPINO

120

120

(2)

Ipinasa ni: Mitzifaye C. Taotao

Ipinasa kay: Bb. Love I. Batoon

INTRODUKSYON

 n! "!a s#"#s#no$ na "!a ak$a ay s#s#%iin ayon sa "!a

teo%yan! pa"panitikan& "!a bisa at pan!ka'a(atan! pa!s#s#%i.

Maik'in! K)ento

S*R+NDO M,DM, ni Ri-ky Lee

,TTOS ni Ri-ky Lee

Sanaysay

MILIMINS: TON, //01 ni R#by +. ,a"boa2

 '-anta%a

SNYS,IN, ni *pifanio ,. Mat#te

3*N*RL LUN sa $i%eksiyon ni 4e%%o'$ Ta%o! at

isin#'at nina *.. Ro-(a& 3en%y 3#nt 5%an-ia at 4e%%o'$

Ta%o!

(3)

S*R+NDO M,DM,

ni Ri-ky Lee

6. Ito ay pina"a!atan! Se%van$o Ma!$a"a! $a(i' an! "!a pan!yaya%i sa k)ento ay nan!yaya%i "a!$a"a!. Se%van$o an! pan!a'an n! pan!#na(in! ta#(an na "inana pa niya sa kanyan! "!a nin#no. Ma!$a"a! siyan! (in$i pinapata(i"ik n! kanyan! naka%aan.

7. M!a Teo%ya

a. Bayo!%apika'

i. Si Ri-ky Lee ay pop#'a% bi'an! isa sa itin#t#%in! na pinaka"a(#say na s-%ipt)%ite% n! bansa sa 'a%an!an n! pe'ik#'a at te'ebisyon& ba!a"at ki'a'a %in siya sa kanyan! "asinin! na kont%ib#syon sa 'a%an!an n! "aik'in! k#)ento& nobe'a& $#'a at pa"a"a(aya!. Itin#%in! niyan! pina!(#(#!#tan sa kanyan! pa!s#s#'at an! kanyan! pa!i!in! a"pon at "a(iyain! bata.

ii. Nais#'at niya ito "a%a(i' nan!ya%i ito sa kanyan! pana(on. Sapa!kat siya ay tina!#%ian! 8ta!apa!sa'aysay n! kanyan! pana(on9.

b. 5o%"a'is"o

i. 5o%"a' an! esti'o n! pa!s#'at ni Ri-ky Lee sa ak$an! ito sapa!kat "ay pa!ka"akata an! "!a sa'itan! !ina"it.

8Sa 'a"'a" n! $apit(apon ay san'ibot isan! k)ento n! kababa'a!(an an! ipinakikipa!2anasan n! $i'a) na "!a tsine'as ni Se%van$o;.9

-. K'asis"o

i. Naipapakita an! pa!"a"a(a' ni Se%van$o sa #t#san n! kanyan! Lo'o Se%ven$o T%es na si Be'in$a. N!#nit (in$i niya ito kayan! ipa!'aban ta'a!a $a(i' iniisip niya an! "!a nan!yaya%i sa kanyan! nin#no2nin#an.

8;..sa pa!kaka"a'as sa "!a b#bon! n! ba(ay sa nayon! iyon ay naisip niya& an! pa!2ibi!& Be'in$a& ay $i kasin$a'i n! kas#'#k#yan& na%oon $in an! naka'ipas at an! (ina(a%ap;9

$. Nat#%a'is"o

i. Deta'ya$o an! pa!ka(i"'ay n! kanyan! Lo'o Se%van$o T%es.

8;.an! "!a b#ty' n! iti"an! %osa%yon! nakasabo! sa $ib$ib n! p#tin! $a"it2pansi"ban! s#ot nito ay na!nin!nin! na )a%iy pina!p#to'2p#to' na ka%i"'an< at an! "ay pap#'an! "!a 'abi niton! pi'it pina!tiko" n! kap#to' na iti" na te'an! nakata'i sa #'o #pan!

(4)

(#)a! '#"ay'ay an! "!a pan!a ay )a%i ban! na!babanta n!ayon! "a!p#"i!'as sa pa!kakata'i pa%a i$ain! na nasisikipan ito sa s#ot na $a"it ;9

e. K#'t#%a'

i. Ipinapakita %ito na t#n!k#'in n! isan! 'a'aki an! b#"#o n! pa"i'ya. 8Ma!in! an! "atatan$a sa Bib'iya& ka!aya nina b%a(a" at Lot ay nanini)a'an! an! t#n!k#'in n! isan! p#non!ka(oy ay "a!$a(on at "a!bin(i. n! ka)a'an!2b#n!ay "asak'ap pa sa ka"atayan9. =. M!a Bisa

a. sa'

3in$i tayo $apat "ak#'on! sa naka%aan. Tan!!apin na 'a"an! natin an! "!a pan!yaya%i sa atin! b#(ay2 "asaya "an& "a'#n!kot o ka(it na "asakit pa.

b. Da"$a"in

Na%a"$a"an ko an! "a!ka(a'on! '#n!kot at !a'it (aban! isinasa'aysay ni Se%van$o an! "!a pan!yaya%i noon! siyay bata pa 'a"an!. Masakit isipin na kina"#"#(ian ka n! sa%i'i "on! pa"i'ya $a(i' sa ika) ay "ay $#!on! 3apon.

-. Isip

Isipin natin an! b#(ay natin sa kasa'#k#yan. 3in$i natin $apat i#n!kat pa an! "!a nan!yaya%i sa atin! naka%aan 'a'o pat "asasaktan tayo %ito. a%te n!a ito n! atin! b#(ay n!#nit "ay "as (i!it pa na "aaa%in! "an!yaya%in! "ab#ti k#n! tatan!!apin na 'a"an! natin ito. Mab#(ay tayo sa kasa'#k#yan at kinab#kasan& at (in$i sa naka%aan.

>. Sa b#(ay natin ay "ay kanya2kanya tayon! pa!s#bok na (ina(a%ap. M!a "asasaya at "asasakit na pan!yaya%i "#'a sa atin! naka%aan. N!#nit (in$i ibi! sabi(in nito na "a"#"#(ay tayo %ito. Ma!an$a an! b#(ay k#n! itoy atin! titin!nan sa !anoon! ayos. Ma"#(ay tayo sa pa%aan! !#sto natin $a(i' "ay "!a ba!ay na kai'an!an! paka)a'an #pan! "a(anap natin an! atin! kasiya(an sa b#(ay.

(5)

,TTOS

ni Ri-ky Lee

6. Ito ay pina"a!atan! a!tatapos $a(i' naipa(i)ati! sa ak$a na an! ?a!tatapos na sinasabi ay an! pa!tatapos n! (aysk#' ni'a 4#n at Noe' sa taon! Sisentay T%es at an! (#'in! taon n! pa!t#t#%o ni M%s. 5e'i-i$a$.

7. M!a Teo%ya

a. Bayo!%apika'

i. Si Ri-ky Lee ay isan! "o$e%non! ta!apa!sa'aysay. Isa siyan! ta!apa!sa'aysay n! kanyan! pana(n. Maaa%in! nais#'at niya an! ak$an! ito sapa!kat nan!ya%i ito sa kanyan! b#(ay.

b. 5o%"a'is"o

i. n! esti'o sa pa!s#'at n! ak$a ay "a'aya sapa!kat "ay "!a sa'itan! in!'es na nai(a'o. N!#nit "ay pa!ka"akata pa %in ito.

8Kapa! "!a !abin! a'#"pi(it ako sa (i!aan& b#"aban!on akot kin#k#(a ko an! '#"an! 'a%a)an n! a"in! graduation noon.9

-. Ro"antisis"o

i. 8Mata!a' na ka"in! nasa Mayni'ay ka"i pa %in an! 'a!i niyan! ikin#k)ento sa kantina t#)in! %e-ess& an! pabo%ito kon! k'ase& sasabi(in niya& an! akin! k'ase. n! ta)a! niya sa a"iy Sisentay T%es $a(i' noon ka"i !%#"a$)eyt.9

8e%o si Noe' an! (i!it niyan! (in#bo! n! kanyan! pa!"a"a(a'. Ba)at !a)in niya2;.ay na!)a)akas 'a!i sa pa!ba'in! niya n! na!"a"a'akin! tin!in kay Noe'.9

$. Si"bo'is"o

i. 8Nan! !%#"a$)eyt ka"iy bini!yan niya ka"i n! "!a pakpak ay !a)a sa b#'ak9.

e. I"a(is"o

i. 8n! isan! ka!aya ni Noe' kabait& sabi ni'a& ay pa%a 'an! sa -'ass%oo"& $i pa%a sa "#n$on! ito n! )a'an! (an!!an! pakikipa!siksikan at pakikipa!tapakan9.

f. I$ea'is"o

i. 8@a'an! p%ob'e"a sa "#n$o pa%a sa kanya. @a'an! k#'ay na iti" )a'an! anino sa $i'i"& )a'an! pan!anib9.

=. M!a Bisa a. sa'

 n! !#%o an! (#"#(#bo! sa atin sa paa%a'an. N!#nit kai'an!an %in natin! isipin an! %ea'i$a$. n! b#(ay ay (in$i i$ea'. 3in$i ito pe%pekto na t#'a$ n! itin#t#%o sa atin sa paa%a'an. Sa 'ip#nan natin "akikita an! t#nay na b#(ay.

(6)

Tayoy "ay sa%i'in! pa!2iisip at $esisyon na kai'an!an natin !a)in #pan! tayoy #"asenso sa b#(ay.

Isa pa& (in$i natin $apat ki"ki"in an! (inanakit na atin! na%a"$a"an sa naka%aan. 3in$i na natin $apat #n!katin pa ito at tan!!apin na 'n! an! "!a pan!yaya%i.

b. Da"$a"in

Naa)a ako kay Noe'. Ta"a na"an na "ay%oon siyan! "ab#tin! (an!a%in n!#nit !ina!a)a niya ito sa "a'in! pa%aan. Dapat ay ini"#'at niya an! kanyan! sa%i'i sa %ea'i$a$ n! 'ip#nan! !ina!a'a)an.

Sa kabi'an! ban$a ay an! pa!ki"ki" ni 4#n n! (inanakit. a%ati niyan! sinasabi na )a'a siyan! (inanakit kay Noe' n!#nit iba an! kanyan! !ina!a)a. Mata!a' na kasi iyon! nan!ya%i& at (in$i na $apat iyon i#n!kat pa.

-. Isip

 n! %ea'i$a$ ay nasa 'ip#nan. I"#'at natin an! atin! isipan na an! b#(ay ay (in$i pe%pekto na t#'a$ n! atin! "!a nababasa sa 'ib%o. Isipin natin! "ab#ti an! "!a $esisyon! atin! !a!a)in $a(i' '#bos iton! "akakaapekto sa atin! b#(ay.

>. Ma%a"in! "!a ba!ay an! atin! "at#t#t#nan "#'a sa atin! "!a !#%o. N!#nit 'in!i$ sa atin! kaa'a"an& (in$i 'a(at n! kani'an! itin#t#%o ay nakakab#ti 'a'o nat (a(a%apin natin an! %ea'i$a$ n! 'ip#nan. Tayo "ay est#$yante pa 'a"an! n!#nit tayoy "ay%oon $in! sa%i'in! pa!2iisip. n! pa!tatapos natin sa paa%a'an ay si"#'a n! atin! pa!2aa%a' sa 'ip#nan. May "!a $esisyon na tayon! !a!a)in na "akakaapekto sa atin! b#(ay. 3in$i natin $apat isipin na pe%pekto an! b#(ay. Isa pan! p#nto ay an! tan!!apin na 'a"an! an! naka%aan. 3in$i na $apat "a!ki"ki" pa n! (inanakit. ata)a%in natin $apat an! "!a taon! nanakit sa atin at (i!it sa 'a(at ay pata)a%in natin an! atin! "!a sa%i'i. L#bos tayon! "a!kaka%oon n! kapayapaan sa !anoon! pa%aan. 3in$i %in natin $apat apakan pa an! $i!ni$a$ n! taon! nasa baba $a(i' nasa taas tayo n! 'ip#nan.

(7)

MILIMINS:TON, //01

ni R#by +. ,a"boa2'-anta%a

6. Ito ay pina"a!atan! Mi'i"inas://01 na kat#no! n!#nit kaba'i!ta$ n! i'ipinas. Sa taon! //01& kaba'ikta%an n! 0 an! 1 na k#n! saan ay an! "!a pan!yaya%i sa Mi'i"inas ay kaba'ikta%an n! nan!yaya%i sa i'ipinas. S#"isi"bo'o ito sa %ea'i$a$ at kat(an!2isip n! "ab#ti at "asa"a.

7. M!a Teo%ya

a. Bayo!%apika'

i. Si D%. R#by ,a"boa '-anta%a ay !#%o& "an#n#'at at k%itiko "#'a sa Depa%ta"ento n! 5i'ipino at anitikan n! i'ipinas sa U Di'i"an& A#ezon City. Siya an! a)to% n! ak'at na Rit)a' at Diksiyona%yon! 3i'i!aynon25i'ipino. Siya ay na!in! aktibon! kasapi n! Unyon n! "!a Man#n#'at sa i'ipinas.

b. 5o%"a'is"o

i. Ito ay isan! sanaysay $a(i' ini'a'a(a$ $itto an! sa%i'in! kaisipan n! ak$a. n! ak$a ay sanaysay na sati%ika' $a(i' ini'a'anta$ nito an! kab#'#kan& ka"a'ian& bisyo o ka(inaan n! "!a tao at n! kanyan! 'ip#nan sa pa"a"a!itan n! pan!#n!#tya at pa!ba'ikta$ n! katoto(anan.

ii. 3in$i fo%"a' an! "!a sa'itan! !a"it $a(i' "ay%oon! (a'on! in!'es. 8;"ay batas si'an! pinapat#pa$ na (#'i(in an! sin#"an! "a!$a%a"it n! "a(aba pa sa mini-skirt at micro-mini-skirt 9

-. Ro"antisis"o

i. 8May i'an! kabataan na "a'a)ak an! pa!2iisip na t#"a)a! n! isan! p#'on! k#n! saan ipina'i)ana! ni'a an! kaib(an n! pa"a"a(a'a na kani'an! isinasa!a)a. n! kani'an! p%insipyo ay (#"i(in!i n! isan! k'ase n! pa!2##!nayan n! "!a na"a"a(a'a at pina"a"a(a'aan;.. nan! '#"aon ay pa!patay n! i'an sa kani'a an! na!in! $a(i'an n! pa!ka!a'it n! "!a "aya"an at n! "!a "ay kat#n!k#'an. S#"ik'ab an! isan! %ebo'#syon na '#"a!anap sa b#on! kapa#'#an n! Mi'i"inas.9

$. Rea'is"o

i. 8n! #p#an sa kani'an! "!a sasakyan ay ni'a'a!yan n! ki'#(an #pan! "as#kat an! ti"ban! n! "!a pasa(e%o $a(i' ito an! pa!babatayan n! kani'an! pa"asa(e. Ito an! tinata)a! n! kani'an! Public Diservice Commision na e#a'ity befo%e t(e ki'o.9 e. K#'t#%a'

i. 8n! Mi'i"inas& ito an! ta)a! sa "!a "a"a"ayan n! nasabin! kap#'#an& ay kat#'a$ %in natin an! "!a ba'at at (its#%a. n! kani'an! panana'ita ay t#'a$ %in sa atin.9

(8)

=. M!a Bisa a. sa'

Kai'an!an natin! bi!yan pansin an! "!a nan!yaya%i sa atin! 'ip#nan. n! "!a ba!ay na t#'a$ n! ka(i%apan at kati)a'ian ay $apat "aso'#syonan $a(i' "aa%in! ito an! $a(i'an n! pa!kaba!sak n! atin! bansa.

b. Da"$a"in

Ipinasa"pa' n! ak$an! ito sa atin! "!a i'ipino an! ba'#ktot na pa"a"a(a'a sa atin! bansa. Ipinapakita an! "!a ka"a'ian sa atin! 'ip#nan at an! "!a p%ob'e"an! (in$i nasoso'#sy#nan.

-. Isip

B#ksan natin! "!a kabataan an! atin! pa!2iisip sa kasa'#k#yan! nan!yaya%i sa atin! 'ip#nan. Sabi n!a ni 4ose Riza'& 8n! kabataan an! pa!2asa n! bayan.9

>. Nakakata)an! isipin na an! Mi'i"inas ay "is"o an! i'ipinas. Naipapakita %ito an! ka"a'ian sa 'ip#nan at sa atin! ka"a'ayan. S#"asa'a"in ito sa "!a kasa'#k#yan! nan!yaya%i sa atin! bansa n!ayon& 'a'on!2'a'o na an! !ina!a)a n! atin! pa"a(a'aan. Na!papa'i)ana! ito n! "apan'#'#"on! katoto(anan na kinaka(a%ap natin n!ayon.

K#n! iisipin! "ab#ti& ipinapa(i)ati! n! ak$a an! ka)a'an! pansin n! 'ip#nan sa ka(i%apan at kati)a'ian. t an! pa"a(a'aan na $apat ay "a!saayos n! kapayapaan ay ti'a (in$i !ina!a)a an! kani'an! t#n!k#'in.

(9)

SNYS,IN,

ni *pifanio ,. Mat#te

6. Ito ay pina"a!atan! Sanaysa!in! na "#'a sa pina!ta"ba' na "!a sa'itan! ?sanaysay at ?sa!in!. Ito ay sanaysay n! ka%anasan n! "an#n#'at t#n!ko' sa sa!in!.

7. M!a Teo%ya

a. Bayo!%apika'

i. Si *pifanio ,. Mat#te ay isan! "an#n#'at n! $#'an! itinatan!(a' sa )ikan! 5i'ipino. Siya ay na!in! "a"a"a(aya! n! Mab#(ay sa i'a'i" n! DM3M Debate& Mon$ay Ma''& 3e%a'$& Mab#(ay. Na!in! patn#!ot %in siya n! "!a "a!asin n! Sampaguita, Mabuhay, at Pagsilang, at ka!a)a$ n! "!a "a!asin! Liwayway at Malaya.

b. 5o%"a'is"o

i. Bin#b#o n! 71 ta'ata an! b#on! sanaysa!in! ni Mat#te& at kabi'an! na %ito an! paisa2isan! sa'ita o pan!#n!#sap na panin!it sa "!a b'oke n! sa'ita.

-. %kitaypa'

i. 8Tan!a E baka ?yan.9;.. 3in$i na"#"#n!a n! sa!in! an! abakaE9 an! t#kso sa a"in n! a"in! a"ain! na"i"i'ipit sa pa!ta)a. 8L#bi$ an! "ak#k#(a "o %iyan. Ita'i "o sa 'ee! "o& saka ka "a!bi!ti& pa%a "apa!takpan an! kabobo(an "oE9

$. Rea'is"o

i. 8Nooy nasa pinaka"asi$(in! y#!to an! 'a!anap na pa!sasa'at n! pa!kain nan! pana(on n! $i!"aan at pananakop n! 3apon. n! sa"bayanan at na$ay#k$ok at na$#'in! sa !#to" pa!kat na#bos an! bi!as na sina"sa" n! (#kbon! nakakasakop;..

=. M!a Bisa a. sa'

b. Da"$a"in -. Isip

(10)

3*N*RL LUN

sa $i%eksiyon ni 4e%%o'$ Ta%o!

at isin#'at nina *.. Ro-(a& 3en%y 3#nt 5%an-ia at 4e%%o'$ Ta%o!

6. Ito ay pina"a!atan! 3ene%a' L#na $a(i' ipinapakita nito an! b#(ay n! pan!#na(in! ta#(an na si 3ene%a' L#na.

7. M!a Teo%ya

a. Bayo!%apika'

i. Si 4e%%o'$ Ta%o! ay isan! batikan! director, composer, writer, editor  and sound composer. Ma'iban sa "!a ito ay isa siyan! "asipa! na "a!2aa%a' n! history .

ii. Isan! inspi%asyon niya sa pa!!a)a n! pe'ik#'an! 83ene%a' L#na9 ay an! bastos %a) na ka%akte% nito na "a'ayo sa pa!i!in! "a(iyain n! iban! i'ipino.

iii. Ibinase niya an! 83ene%a' L#na9 sa 'ib%o ni D%. +iven-io 4ose na 8he !ise and "all o# $eneral Luna% 

b. 5o%"a'is"o

i. n! pe'ik#'a ay "aa%in! ta)a!in! 8in medias res%  $a(i' na!si"#'a ito sa !itnan! ba(a!i n! b#(ay ni 3ene%a' L#na k#n! saan siya ay iniinte%biy# ni 4oven na isan! &ournalist .

(11)

ii. n! kanyan! esti'o sa pe'ik#'a ay "ay (a'on! pa!"#"#%a t#'a$ n! ?p#nyeta& et-.

-. Ro"antisis"o

i. Naipapakita an! pa!"a"a(a' ni 3ene%a' L#na sa atin! bansa. 83ina(an!a$ n! i'ipinas an! kasa%in'an at pananati'i(in kon! b#(ay an! a$(ikain n! akin! bayan (an!!an! sa katap#san. Mas "a!an$an! "a"atay sa pakikipa!'aban kaysa tan!!apin an! pa"#"#no n! $ay#(an.9 2 L#na

$. *ksistensiya'is"o

i. Ipinapakita an! p%insipyot a$(ikain ni 3ene%a' L#na na "aka"it an! ka'ayaan sa i'ipinas. Ipina!'aban niya ito sa pa"a"a!itan n! $i!"aan.

e. Rea'is"o

i. Naipapakita sa (#'in! ba(a!i n! pe'ik#'a an! pa!ka"atay ni 3ene%a' L#na. May%oon iton! pa!a"a"a'abis sa ka$a(i'anan! "ata!a' an! pa!ka"atay ni 3ene%a' L#na ka(it na tina!a2ta!a na siya.

f. Nat#%a'is"o

i. n! "!a eksena at ta!po sa pe'ik#'a ay napaka$eta'ya$o t#'a$ n! ipinapakita ta'a!a an! )a'an! a)an! pa!ka"atay n! "!a ta#(an. !. *ksistensiya'is"o

i. Ipinapakita ni 3ene%a' L#na an! kanyan! "!a a$(ikain sa atin! bansa at k#n! paano niya ito ipina!'a'aban2 sa pa"a"a!itan n! $i!"aan 'aban sa "!a "e%ikano.

(. K#'t#%a'

i. Likas ta'a!a sa "!a i'ipino na in##na an! pa"i'ya.

8,anyan na"an po an! "!a i'ipino& pa'a!in! in##na an! pa"i'ya.9 2 4oven

i. Mo%a'is"o

i. Sinasabi ni 3ene%a' L#na na "a'i an! "a!pasakop tayo sa "!a  "e%ikano. Dapat ay (an!a$ natin an! ka'ayaan n! bansa

 F. I$ea'is"o

i. 8Yo# ki''e$ t(e on'y %ea' !ene%a' yo# (ave9 2 ,ene%a' *')e'' Otis ii. 8L#na )as t(e ab'est an$ "ost a!!%essive 'ea$e% of t(e 5i'ipino

Rep#b'i-.9 2 ,ene%a' 5%e$e%i-k 5#nston =. M!a Bisa

a. sa'

3in$i tayo $apat "a!in! "akasa%i'i. 3#)a! natin isipin an! sa%i'i natin! kapakanan. Isipin natin an! "as ikab#b#ti n! nakaka%a"i.

b. Da"$a"in

Ra"$a" ko sa pe'ik#'a an! pa!i!in! nasyona'is"o ni 3ene%a' L#na. n! a$(ikain! "a!in! "a'aya an! bansa sa pananakop n! "!a "e%ikano. -. Isip

(12)

>. n! pan!#na(in! te"a na "akikita sa pe'ik#'a ay an! pa!i!in! nasyona'is"o. Sinasa'a"in n! pe'ik#'a an! a$(ikain ni 3ene%a' L#na na "a!in! "a'aya an! bansa sa pananakop n! "!a "e%ikano. Naipapakita an! kabayani(an! ipina"a'as niya sa pana(on n! $i!"aan. Siya ay "ay paninin$i!an at ipina!'aban niya an! kanyan! p%insipyo.

Sa pana(on n! pananakop& isipin natin $apat an! a$(ikain! "aka"it n! atin! bansa an! ka'ayaan. 3in$i tayo $apat na "a!pa$a'a sa "!a ba!ay na ibinibi!ay o !ina!a)a n! "!a "ananakop $a(i' pa%a 'a"an! ito sa pa!k#(a ni'a sa atin! 'oob #pan! "a!pasakop.

3#)a! %in tayo "a!in! "akasa%i'i. Isipin natin an! "akab#b#ti sa naka%a%a"i.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...