• Tidak ada hasil yang ditemukan

SKRIPSI. PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Study Kasus Di Kota Surakarta)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SKRIPSI. PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Study Kasus Di Kota Surakarta)"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

SKRIPSI

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL

(Study Kasus Di Kota Surakarta)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

PRASETYO ADI WIBOWO C. 100.060.010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2011

(2)

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarata

Pembimbing I Pembimbing II

(3)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, SH, M.Hum ( ) Sekretaris : Muchamad Ikhsan, SH, M.H ( ) Anggota : Kuswardani, SH, M.Hum ( )

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(4)

MOTTO

“ Barangsiapa berbuat kebaikan seberat benda terkecil pun, maka dia akan melihat(balasan)nya dan barangsiapa yang berbuat keburukan seberat benda

terkecil pun, maka dia akan melihatnya ” (Q.S. AZ-ZALZALAH : 7 dan 8)

Ada kalanya Allah SWT memberi kepadamu (kesenangan) dunia, tetapi tidak memberi kepadamu taufik dan hidayah-Nya. Adakalanya Allah SWT menolak

(tidak memberi) kamu kesenangan dunia dan kemewahan-Nya, tetapi memberi taufik dan hidayah-Nya

(Abdul Qadir Jailani)

(5)

PERSEMBAHAN

1. Buat alm.ibu, bapak dan bude yang telah mendidik, membimbing, memberikan, kasih sayang, kesabaran serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Buat kakak ku yang selalu membuat aku lebih sabar, dewasa. 3. Buat Teman-teman ku semua,

kamu adalah inspirasiku

4. Teman-teman seperjuangan di Novum FH.

5. Almamater dan teman angkatan 2006.

(6)

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil’allamin, seiring ucapan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah terlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan kepadaku

2. Bapak Muchammad Iksan SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap Pembantu Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Sudaryono, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta

(7)

kelausan waktu untuk meneliti skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muchammad Ikhsan, SH, MH, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah membimbing penulis dengan memberikan petunjuk saran dan kritikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Hartanto, SH, M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Pidana yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Prof.Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.

9. Bapak Drs.Nana Sudjana As.MM Kapolresta Surakarta terimakasih atas arahan dan mengijinkan melakukan penelitian di Polresta Surakarta kepada penulis.

(8)

10. Bapak Aiptu Ruslan, Aiptu Gapono, Bripka Wardoyo terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Buat Alm.ibu ku, adi sekarang udah lulus kuliah bu’, maafin adi ya bu’ mungkin selama hidup ibu, adi belum sempet bahagiain ibu. Adi sayang bngt sama ibu.

12. Bapak,bude,Mb.lely terima kasih atas doanya, kasih sayang, semangat dan dukunganya selama ini sehingga adi dapat menyelesaikan skripsi ini, cinta yang kalian berikan tak akan dapat tergantikan.

13. Terima kasih buat keluarga besar ku (bulek Rini, bulek Wiwik, Om Edi, Galih, Maya, Chandra, Tika ) yang selalu mendukung ku.

14. Buat teman-teman seperjuangan ku sejak kecil (david dan candra), makasih ya bro atas dukungan mu selama ini, kalau ada masalah yang aku hadapi.

15. Buat teman ku sejak SMA (guruh,ega,shohib,irfan,endok) jga kekompakan kita ya..kpn turing la??

16. Buat saudara-saudaraku di kost. . ditya als.Bagong, Rendy als.dude als.caplin&Ima(makasih ya wes ngenalke cewek….hahaha), mas dimas, pandu (goedir), danu, uda. faisal pesek, edy, dody (camat), Varied da Jack, jabrik,pengot,bimo, terimakasih canda dan tawa kalian telah memberikan warna dalam hidupku smoga pershbtan kta terjalin smpai tua nanti y bro . .

(9)

17. Segenap Keluarga Besar NOVUM, ardhata, iqbal, diky, kuliah sing sregep ben gek lulus y mas. . . . , yoga, saluki, hendro, perdana, bimo, april, yendhi “ buat NOVUM lebih jaya lagi kawan !!!!!!

18. Para alumni pengurus NOVUM 2007/2009 terima kasih atas pengarahan, pengalamannya serta dukungannya dalam berorganisasi. . . H I D U P NOVUM !!!!!!!!

19. Temen-temen seperjuangan angkatan 2006.

20. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalammualaikum. Wr. Wb

Surakarta, Maret 2011

(10)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v KATA PENGANTAR ... vi DAFTAR ISI ... x ABSTRAKSI ... xiii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 4 C. Tujuan Penelitian ... 4 D. Manfaat Penelitian ... 5 E. Kerangka Pemikiran ... 5 F. Metode Penelitian ... 11 G. Sistematika Skripsi ... 14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. POLRI ... 16

1. Pengertian, Fungsi, Tujuan ... 17

2. Tugas dan Wewenang ... 20

3. Polisi dan Masyarakat ... 22

B. Senjata Api ... 24

(11)

2. Pengertian ... 38

3. Jenis-jenis Senjata Api... 40

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Syarat dan Mekanisme Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat sipil di Kota Surakarta ... 46

a. Senjata Api diperuntukan Non Organik TNI/POLRI (Masyarakat Sipil) ... 47

b. Prosedur Izin Kepemilikan Senjata Api untuk Non Organik TNI/POLRI (masyarakat Sipil) ... 58

c. Kelengkapan Pemilik Senjata Api yang harus dipenugi ... 59

d. Prosedur Perizinan Kepemilikan dan Senjata api bagi Aparat POLRI ... 60

B. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil di Kota Surakarta ... 64

C. Upaya yang Dilakukan oleh POLRI dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil di Kota Surakarta ... 73

BAB IV. Penutup A. Kesimpulan ... 80

B. Saran ... 85

DAFTAR PUSTAKA ... 86

(12)

ABSTRAKSI

Prasetyo Adi Wibowo, C 100 060 010, 2011. PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta, mengetahui bentuk-bentuk penyalah gunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta, mengetahui upaya yang dilakukan POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peranan POLRI dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil di Kota Surakarta, dalam hal ini Polresta Surakarta telah melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api, yang Pertama melakukan pendataan kepemilikan senjata api, kedua melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api, ketiga melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumenya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis, keempat penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian(Skep Kapolri No.Pol 82 tahun 2004), kelima melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-undang darurat No.51 tahun 1951 tentang senjata api dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Upaya POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api ini sudah dilakukan senjak tahun 2007 dengan menarik dan menggudangkan senjata api Non organik TNI/POLRI untuk bela diri dan perorangan sampai saat ini. Dan bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api di Kota Surakarta selama kurun waktu 2006-2010 adalah pencurian dengan menggunakan senjata api dan senjata api yang tidak dilengkapi surat dan dokumen.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi nilai pH, daya ikat air berupa nilai drip loss dan cooking loss, serta kesempurnaan pengeluaran darah daging landak Jawa

Atap direncanakan dari struktur baja yang dirakit di tempat atau di proyek. Perhitungan struktur rangka atap didasarkan pada panjang bentangan jarak kuda – kuda satu

DAFTAR NAMA WISUDAWAN/WISUDAWATI DOKTER SPESIALIS OBETETRI DAN GINEKOLOGI.. PERIODE NOVEMBER 2012 –

aureus bersifat intoksikasi yaitu mampu menghasilkan racun enterotoksin bila jumlah telah melebihi 10 6 mikroba (Bennet and Amos 2006). Berdasarkan jenis pangan peluang

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) serta data kuantitatif sebagai pendukungnya. Sumber data penelitian adalah 3 kamus

usaha sudah mulai terlihat dengan berbagai usaha dari berbagai institusi pendidikan, termasuk Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam hal ini khususnya Fakultas Keguruan

Numerical forecasting result and error comparison in term of Mean Absolute Percentage Error (MAPE) obtained from all network simulations and the multiple regression model

Sistem yang diterapkan perusahaan masih sederhana yaitu menggunakan DOS (Disk Operating System) yang belum terintergrasi dengan data yang lain, untuk itu perlu