• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sastera MemperKasa Bangsa dan Negara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Sastera MemperKasa Bangsa dan Negara"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

1

Sastera Memperkasa Bangsa dan Negara

1 Oleh

Sham Hidie

(Universiti Brunei Darussalam)

Sastera tidak hanya terbatas dalam pengertian yang sempit iaitu sesuatu yang hanya terlingkup dalam ruang kreatif prosa, puisi dan drama. Ruang sastera amatlah luas kerana ia melatari alam kehidupan manusia dalam pelbagai dimensi, bentuk, jenis dan hierarki. Malah, ia amat jauh daripada anggapan sesetengah orang bahawa sastera hanyalah bacaan, tuturan dan perlakuan angan-angan yang tidak berpijak di bumi nyata.

(Zefri Ariff Brunei, 2006: 56)

Di Balik Tirai

Ada sesetengah orang pernah berkata, ‘Apa ada pada sastera?’, ‘Pentingkah sastera kepada

kita?’ ‘Siukkah sastera itu?’. Kata mereka sastera hanyalah untuk hiburan, mengisi masa lapang

masa terluang, hanya untuk berkhayal berimaginasi dan sekadar untuk main-main saja. Mungkin

mereka melihat dari aspek yang sempit, mereka tidak cuba menjangkau luar dari ruang tersebut.

Mereka tidak melihat keterkaitannya dengan politik dan daya kepimpinan, akal budi, agama,

patriotisme nasionalisme, budaya, ekonomi, pendidikan, pemikiran, pedoman hidup, teknologi

dan sebagainya. Sastera dan kesusasteraan itu sendiri mencakupi segala aspek disiplin dan nilai

kehidupan manusia, mensarwajagat dalam kosmos kehidupan berbangsa dan bernegara.

1

(2)

2

Sastera dan kesusasteraan merakam bermacam-macam perlakuan dan pengalaman

manusia, baik dalam korpus berbahasa, berkesenian dan berbudaya melalui medium lisan

seterusnya berkembang ke medium tulisan. Apakah boleh dikatakan sebagai sebuah negara

bangsa yang maju jika kita buta atau sengaja membutakan mata, memekakkan telinga

membisukan mulut terhadap bahasa, sastera dan budaya kita? Sifat negara maju tidak

mengabaikan dan meminggirkan bahasa, seni sastera dan budaya mereka.

Melalui sastera kita berupaya memajukan agama, bangsa dan negara. Kita dapat melihat

sendiri buktinya melalui karya-karya sastera kita, baik karya sastera tradisional mahupun moden.

Pembinaan modal insan cemerlang dan kemajuan bangsa dan negara berwawasan boleh

terbentuk dan terbina dengan mengambil tamsil dan iktibar, cerminan dari sastera itu sendiri.

Perbendaharaan kesusasteraan kita tidak miskin dari menyatakan semua itu. Sastera dan

kesusasteraan kita memiliki kedudukan yang istimewa bagi bangsanya kerana di dalamnya

tersimpan perbendaharaan yang teramat bernilai bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam sastera, aspek-aspek yang membentuk nilai manusia dan kemanusiaan tidak

bergerak berasingan bahkan berjalan seiring dan rapat dengan tradisi ilmu, semangat, roh, dan

kekuatan jiwa bangsa itu sendiri. Sastera punya falsafah, pemikiran dan nilai-nilai yang berupaya

membentuk dan memperkasakan bangsa itu. Di dalamnya termuat segala aspek yang mampu

membentuk dan membina modal insan cemerlang dan jati diri berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha membina, membentuk dan mencorak bangsa dan negara iaitu dalam rangka

mencapai wawasan dan aspirasi negara, karya sastera berupaya menjadi pemangkin serta

menjadi sumber inspirasi dan aspirasi ke arah pembentukan kekuatan dan karekterisitk bangsa.

(3)

3

minda dan keperibadian, sahsiah, jati diri masyarakat. Karya sastera dapat memberi pencerahan

pada masyarakat, khususnya masyarakat moden akan hambatan, cabaran, rintangan dan

keperluan dalam pembangunan. Sastera melestarikan dan memanifestasikan nilai-nilai peradaban

manusia yang berbangsa, berbudaya dan beragama, memperkenalkan nilai-nilai manusia dan

kemanusiaan universal dan ideal, melatih kecerdasan emosional, dan mempertajam sensitiviti

seseorang.

Karya sastera mempunyai relevansi dengan masalah-masalah manusia dan dunia sejagat.

Sedari dulu sehingga kini karya sastera tidak pernah mati bahkan sentiasa hidup, berkembang

seiring masyarakatnya. Karya sastera berupaya mendidik dan menyedarkan masyarakat bahawa

merekalah yang bertanggungjawab terhadap perubahan tersebut. Kehalusan jiwa dan minda

masyarakat dididik oleh sastera-memberi motivasi kepada masyarakat untuk sentiasa berfikir dan

berbuat sesuai dengan perkembangan diri dan masyarakat serta mendorong munculnya rasa

prihatin, keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sastera juga mendorong

masyarakat untuk menerapkan moral yang baik dan luhur dalam kehidupan dan menyedarkan

manusia akan tugas dan kewajipannya selaku makhluk tuhan, makhluk sosial dan memiliki

keperibadian yang luhur dan terpuji.

Tradisi sastera berencana yang dimulai dari istana raja-raja Melayu telah memperlihatkan

dan membuktikan sendiri keagungan peradaban dan tamadun bangsa Melayu. Mengapa istana?

Istana merupakan pusat tertinggi dalam pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu, pusat

kedaulatan sultan-sultan Melayu dan tempat berhimpunnya para intelektual, budayawan,

karyawan, dan para ulama. Istana turut berperanan sebagai kegiatan dan penyebaran ilmu

(4)

4

penghasilan undang-undang Islam, penyimpanan buku-buku dan hasil karya pengarang tempatan

dan asing.

Cuba kita lihat sejenak beberapa karya yang terlahir dari istana seperti Syair Awang

Semaun, Salasilah Raja-Raja Brunei, Syair Rakis, syair-syair karya Sultan Omar Ali Saifuddien

yang jelas lahir dari minda dan jiwa pengarang istana yang telah memperlihatkan ketinggian

tamadun bangsa dan negara Brunei. Nilai-nilai estetik dan artsitiknya jelas memperlihatkan misi

dan visi, dari kacamata pengarangnya akan peri mustahaknya membina dan membentuk

keunggulan berbangsa dan bernegara itu dengan menggunakan sastera sebagai medianya.

Dengarkan ibarat dagang yang bodoh Harapkan ampun bersungguh-sungguh

Empat perkara jalannya teguh Boleh menjadi pekerjaan kukuh

Pertama kadi yang bijaksana Kedua doktor yang arifsana Ketiga lasgar pilihan sempurna

Keempat saudagar arif teruna

(Syair rakis, 1983: 76)

Kesusasteraan kita kian berkembang di kalangan rakyat justeru melahirkan banyak karya

yang dapat membuka ruang intelek, membina sahsiah jati diri dan nilai sosialisasi masyarakat

seperti diandangan, patuturan, pantun Melayu lama dan sebagainya. Dari teks tradisional

seterusnya kian berkembang dan terus ke hadapan dengan terbitnya banyak hasil karya moden

dalam pelbagai genre seperti sajak, cerpen, novel dan drama. Misi dan visi pembangunan bangsa

(5)

5 Sastera dan Bahasa: Satu Sinergi

Pentingnya peranan sastera itu kerana sastera itu sendiri menggunakan bahasa sebagai medium

utamanya. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial, lambang ketamadunan dan

keintelektualan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Melalui bahasa, sastera mampu

menampilkan gambaran dan cerminan kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu

kenyataan sosial.

Bahasa digunakan pengarang sebagai media utama untuk menyampaikan idea atau

gagasannya kepada masyarakat luas. Bahasa itu sendiri menjadi jambatan kukuh, alat

komunikasi yang menghubungkan pengarang, melalui karyanya kepada masyarakat luas. Melalui

bahasa, keperihalan manusia dan kemanusiaan dibangunkan dengan penuh kesedaran tentang

mesej dan keindahan dalam seni sastera.

“Kau boleh gunakan komputer di UBD ini. Gunakanlah teknologi canggih sekarang. UBD mempunyai teknologi itu.”

“Memanglah saya gunakan alat tersebut pak. Tetapi saya perlu mengejar masa sekarang. Masa terlalu menghimpit.”

“Itu bukan masalahnya. Yang penting kau perlu melaksanakan

sebagai seorang mahasiswa sesebuah universiti. Seseorang mahasiswa

tidaklah goyang kaki. Tetapi mencari sebanyak mana pengalaman dan

kemahiran untuk kau dan masyarakat. Nanti bila keluar kau boleh

gunakan kemahiran-kemahiran itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ingat

seorang mahasiswa universiti tidak statik. Jika dia statik dan beku

bermakna dia bukan menimba kemahiran tetapi sekadar untuk

menumpang dan memetingkan dirinya sendiri.” Aku cuma tunduk

mendengar nasihat-nasihatnya itu.

(6)

6 Prospek Sastera Kini

Dengan menyelak kembali sejarah bangsa kita, sastera pernah menjadi wahana dalam

menyemarakkan nilai patriotisme dan nasionalisme serta semangat kebangsaan di kalangan

masyarakat Melayu. Sastera menjadi mekanisme tegar dalam menerbitkan, menumbuhkan dan

menyuburkan semangat cinta kepada tanah air, perjuangan kemerdekaan, cintakan raja, menuntut

hak masyarakat, membentuk semangat perpaduan dan sebagainya. Dari matlamat tersebut

lahirlah ramai penulis kita yang berdiri di atas landasan sedemkian, antaranya Yura Halim, Adi

Kelana, Adi Wahab, Adi Asma, Adi Marhaen, K. Manis, Yahya M.S, Muslim Burmat, A. Rahim

Timbang, Pattani, Mussidi, Norsiah Gapar, dan lain-lain (sekadar menyebut beberapa nama).

Banyak karya penulis tersebut cuba mnimbulkan kesedaran kepada bangsa tentang betapa

sakitnya negara di bawah kuasa luar, ancaman politik, budaya, agama dan sebagainya.

Tersedar beta dari ingatan teringat beta nasib tanggungan miskin hina rendah penglihatan jauh terombak rasa kesenangan.

Beta mengeluh ingatkan untung nasib bangsa untuk negara hidup diperas azab ditanggung

oh sakitnya, wahai sengsara.

Nyaring merdu ‘Hidup Melayu’

sumbang suara hidup merdeka mengingatkan beta di abad lalu

zaman keesaan negara pusaka. […]

(7)

7

Hingga ke hari ini semangat sedemikian masih bersemarak dan membara apabila kita

mendapati semakin banyak penulis antaranya penulis muda yang menghasilkan karya-karya

kreatif mengenai kemerdekaan. Semacam tidak lengkap rasanya jika mana-mana majlis atau

acara sastera tempatan tidak mengetengahkan sebarang hasil karya berkaitan kemerdekaan, baik

berupa persembahan ataupun pertandingan.

Melihat kepada perubahan dan kemajuan dunia yang pesat, tuntutan dalam kehidupan

juga turut berubah. Kita tidak akan pernah tahu dan dapat mengagak apa yang akan berlaku dan

kita dapatkan pada masa hadapan. Namun masa lalu dapat dijadikan iktibar dan panduan dalam

menghadapi hari mendatang.

Begitu juga dalam sastera, sentiasa dinamik dan tidak statik. Melihat kepada prospek

sastera dalam pembangunan bangsa dan negara dulu dan kini, kesusasteraan kita sentiasa punya

misi dan visi yang berjalan seiring roda zaman walaupun sering menerima hambatan dan cabaran

globalisasi. Dunia kini serba pantas dan banyak dugaan. Di mana-mana manusia mengejar

kemajuan dan kemodenan. Begitu juga sastera kita, perlu digerakkan seiring arus kemajuan dan

kemodenan globalisasi dengan tidak mengabaikan Melayu Islam Beraja (MIB).

Dengan lisan dan tulisan sebagai modal awal dalam rangka membangun bangsa dan

negara itu, kita sebenarnya dapat melebarluaskan lagi korpus sastera kita, sesuai dengan

kreativiti dan tuntutan semasa. Terdapat banyak cara, ruang dan peluang untuk kita

merealisasikan dan melaksanakan wawasan bangsa dan negara melalui bidang sastera. Cita-cita

kemerdekaan, perjuangan negara, pembinaan bangsa, mendaulatkan raja, dakwah Islamiah, dan

(8)

8

dan ditegakkan dalam banyak karya sastera tradisional juga moden. Antara bidang baru yang

boleh diterokai masa kini adalah seperti:

1. Sastera siber

Seiring dengan perkembangan zaman kini yang sudah semakin maju ke hadapan, internet

menjadi suatu keperluan penting dalam kehidupan walaupun tidak sepenuhnya menggantikan

keperluan manusia. Melalui ruang internet, sastera dapat disebarluaskan dengan lebih mudah,

komuniti sastera siber dapat dibentuk justeru perkembangan sastera semakin dinamik, cepat dan

tidak statik.

Ruangan maya yang mengisi sudut-sudut sastera kini sudah banyak tercipta tumbuh dengan

pesatnya. Dengan internet selaku mediumnya, website, blog, ruangan maya sastera kini dapat

dilayari oleh masyarakat. Informasi dan bahan-bahan sastera kini berada di hujung jari dan

dengan mudah dapat diakses. Sekelip mata sahaja pengguna internet berupaya memperolehi

keperluan mereka.

Sebagai contoh, website E-Sastera dari negara jiran yang mula dibina tidak lama dulu dan

masih aktif sehingga kini telah menerima pengunjung dalam jumlah yang tidak sedikit. Ruangan

tersebut menyediakan pelbagai menu sastera yang sentiasa dikemaskini, baik bahan bacaan

kreatif genre tradisional dan moden, juga menyediakan beberapa sayembara dan pertandingan

berkaitan sastera, kebiasaannya mencipta karya kreatif seperti sajak. Baru-baru ini ruangan

tersebut telah mengadakan pertandingan mencipta sajak berkaitan MH370 dan waktu akhir

menghantar karya adalah apabila berita mengenai penemuan MH370 dimaklumkan atau apabila

(9)

9

Dalam situasi tempatan, pertumbuhan dan perkembangan sastera siber masih di tahap

merangkak walaupun rata-rata masyarakat kita sudah boleh menggunakan internet dengan baik.

Pelbagai bahan bacaan sastera kreatif disajikan baik di blog-blog, laman-laman sosial anak-anak

tempatan. Tidak kurang juga terdapat pertandingan sastera yang dikendalikan di ruang siber. Ini

suatu suasana yang baik dan positif dalam melestarikan dan usaha memanifestasikan sastera kita

ke media baru.

2. Sastera dan ekonomi

Sastera mampu menjadi pemangkin dan penjana kepada pembangunan dan perkembangan

industri kreatif, di samping menjana ekonomi. Selain itu juga sebagai salah satu usaha untuk

melestarikan sastera, bahasa dan budaya. Bidang industri kreatif sangat berpotensi luas dan

dapat dimajukan serta dikembangkan dengan pelbagai cara, yang mampu menarik sumber

ekonomi kepada segenap lapisan masyarakat yang turut serta.

Antara strategi pemasaran ekonomi sastera adalah dengan mengaitkan sastera dan

pelancongan. Selain dari menerima kunjungan para pelawat ke dalam negeri, mereka juga dapat

dibawa ke tempat-tempat menarik di Negara Brunei Darussalam, antaranya Jong Batu Nakhoda

Manis dan Lumut Lunting yang kedua-duanya terletak di hulu dan hilir Sungai Brunei. Selain

dapat menarik sumber kewangan dari pelancong dalam dan luar negeri yang berkunjung, mereka

juga mendapat keistimewaan tertentu seperti mendapat nilai pengalaman dan ilmu, mengetahui

beberapa cerita rakyat Brunei seperti cerita Nakhoda Manis dan Lumut Lunting tersebut.

Selain itu, melalui pengalaman penulis sendiri menjalankan beberapa siri produksi ‘Rumah

(10)

10

seimbang- penonton mendapat hiburan dan pendidikan melalui cerita-cerita rakyat Brunei

manakala melalui produksi ‘Rumah Pusaka’ tersebut berupaya menjana ekonomi ahlinya.

3. Sastera dan media massa

Media massa sangat berperanan penting dalam perkembangan dan kemajuan sastera negara.

Sastera berupaya kita gerakkan dari berada di takuk lama kepada suatu penjanaan baru melalui

prospek media massa, media hiburan khususnya.

Di negara jiran, kita telah menyaksikan dan merasai sendiri bagaimana mereka dapat

memanfaatkan dan mensejajargalurkan serta memadukan antara karya sastera dengan media

hiburan masa kini, iaitu wayang. Beberapa buah karya sastera telah dipindah ke layar perak (asal

dari buku ke wayang) antaranya Hikayat Hang Tuah, Hikayat Merong Mahawangsa, Laskar

Pelangi, siri Harry Potter, Lord of The Rings, dan banyak lagi. Dengan sambutan yang baik dari

para penonton, balik kepada kaitan sastera dan ekonomi, cara sedemikian juga mampu

menggerakkan industri kreatif serta menjana ekonomi.

Selain itu dengan banyaknya koleksi puisi-puisi, sajak-sajak hasil pengarang dahulu dan

kini sebenarnya dapat dimanfaatkan kepada suatu medium lain, antaranya lagu puisi. Di luar

negara, bidang lagu puisi mendapat sambutan yang baik dari pendengar dan penikmat lagu dan

ini jauh bezanya di negara kita. Manakan tidak, jumlah lagu-lagu puisi yang dicipta dan

diketengahkan oleh pencipta lagu tempatan adalah terlalu amat sedikit dan rata-rata masyarakat

pendengar tidak mengetahuinya. Lagu pop kontemporari dan berbentuk komersial lebih banyak

membanjiri ruang-ruang radio tempatan kita. Mungkin suatu hari kita akan dapat mendengar

(11)

11

dalam di pasaran lagu dalam atau luar negeri dan seterusnya dicalonkan dalam mana-mana

anugerah lagu tempatan.

Melihat kepada fokus radio selaku medium hiburan menyebarluaskan puisi, pantun masih

mendapat tempat di halwa telinga para pendengar tempatan. Kita beruntung kerana masih dapat

menikmati pantun setiap petang selasa dan mukun setiap petang ahad di rangkain Harmoni F.M.

selain berbentuk hiburan, secara tidak langsung minda dan pemikiran kita turut terdidik dengan

kemahiran berbahasa dan berfikir dan secara tidak langsungg melalui ruangan terebut usaha ke

arah pelestarian sastera, bahasa dan budaya sentiasa berjalan.

Sastera dalam ruangan rancangan televisyen sangat kurang atau mungkin tidak ada

langsung dipertontonkan kepada khalayak kecuali pada siri rancangan tertentu, seperti rancangan

‘Gema Seni 30 Tahun Kemerdekaan’ terbitan Radio Televisyen Brunei beberapa minggu lepas.

Rancangan tersebut menampilkan beberapa persembahan sastera antaranya deklamasi puisi,

tambang syair, pantun, lagu puisi, dan lain-lain. Beberapa siri rancangan realiti televisyen telah

disiarkan dan berupaya menarik ramai penonton antaranya ‘Akademi Fantasia’, ‘Amazing Race’ dan sebagainya, apa mungkin satu rancangan realiti televisyen sastera dapat diterbitkan oleh

mana-mana badan penyiaran dalam atau luar negara?

Sasterawan (penulis) dan Pembaca Berpisah Tiada

Dilihat sepintas lalu, para penulis, pengkarya, sasterawan itu hanyalah manusia biasa tidak ada

beza dengan manusia lain. Tetapi, mereka ini telah dikurniai tuhan dengan suatu keistimewaan

yang tidak semua orang boleh memperolehinya. Mereka ini telah dianugerahkan dengan suatu

(12)

12

kreatif, hebat, berimajinasi dan berbahasa untuk menghasilkan karya. Mereka ini menghasilkan

produk dengan memanfaatkan manusia, masyarakat dan alam sekitarnya sebagai bahan mentah,

bahan asas untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sejagat.

Karya sastera yang dihasilkan mereka sangat menarik untuk dibaca dan dinikmati bukan hanya

sebagai cerminan kehidupan bahkan selaku pandangan alternatif kepada apa-apa yang dilihat dan

difikirkan oleh manusia dan masyarakat.

Para pengarang telah menaburkan jasa yang besar kerana melalui tulisan mereka itu,

mereka telah memberikan suatu sumbangan jangka panjang yang tidak ternilai harganya. Selama

mana hasil tulisan mereka itu masih dibaca oleh masyarakat, selagi itulah pengarang tersebut

menyumbang ke arah pembinaan dan kemajuan minda masyarakat menuju kecemerlangan

tamadun bangsa dan negara. Dari sekian banyak karya-karya dan bahan bacaan yang ada di

pasaran, masyarakat pembaca mempunyai kuasa memilih mana karya dan bahan bacaan yang

dirasakan sesuai dan bermutu bagi mereka.

Jika para pejuang bertempur dengan senjata pedang, tombak, pistol, senapang dan

sebagainya di medan perang, justeru para sasterawan berjuang dengan pena dan kalam. Jika ahli

politik, ekonomis, sosialis dan sebagainya berseru dengan retorik masing-masing, para

sasterawan tidak kurang hebatnya. Dengan kelincahan dan kecerdikan akal pemikiran mereka

mampu membina bangsa dan negara bahkan mampu memusnahkannya.

Menutup Tirai

Sastera dapat dianggap sebagai ungkapan perasaan dan penglahiran pemikiran manusia

(13)

13

dapat membuka mata pembaca untuk mengetahui realiti kehidupan, sosial, politik dan budaya

dalam bingkai moral dan estetika. Sastera itu sendiri mampu menjadi tunggak dan pemangkin

kepada pembinaan, pembangunan dan pembentukan serta memperkasa jati diri bangsa sekaligus

mencorak wawasan negara Sastera kita sendiri dapat dicarukkan ke pelbagai bidang, disiplin

ilmu dan sebagainya dengan berpaksikan kepada Islam. Tinggal saja lagi kita yang harus

menggerakkan dan mencorakkannya.

Akhir kalam, memetik sebaris rangkap dari Syair Asli Rajang Hari karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien;

Ambil yang baik sekira beguna, Jangan dipakai kalau tak kena, Contoh tauladan di sini sana, Silalah tegur wahai mengerna.

(14)

14 Bibliografi

Azrin H.G.M., “Peranan Kesusasteraan Dahulu dan Masa Kini: Satu Kesinambungan”, dlm.

Bahana, hlm. 43-47, Ogos 2009.

Haji Bujang Haji Matnor, 1997. Desa Pinggir Laut. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Haji Sulaiman Haji Duraman, “Sastera Membina Minda Masyarakat Ke Arah Kecemerlangan Tamadun Bangsa”, dlm. Bahana, hlm. 39-45, Februari 2010.

Jamil Sufri (peny), 1983. Syair Rakis. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah.

Mohd. Taib Osman, 1988. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

Muda omar ‘Ali Saifuddien, 2006. Syair Asli Rajang Hari. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

Muhammad Abd. Latiff, 1980. Suatu Pengenalan: Sejarah Kesusasteraan Melayu Brunei.

Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sohaimi Abdul Aziz, “Erti Kesusasteraan Kepada Kehidupan Manusia”, dlm. Dewan Sastera, hlm.11-14, September 2005.

Referensi

Dokumen terkait

Explanation: Backup Utility is a Windows Server 2003 utility that helps you plan for and recover from data loss by allowing you to create backup copies of data as well as

Pada tahapan preprocessing ini akan dilakukan proses integrasi data untuk menghubungkan data karyawan dan data penilaian, selanjutnya dilakukan proses

UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Installing a SQL failover cluster using the configuration file Configuring SQL Server with AlwaysOn AGs..

En esta primera etapa del Teatro Cricot 2 se utilizaron ya elementos que serían característicos en toda la obra teatral de Tadeusz Kantor: en La sepia los actores se mueven en

[r]

Abdullah Saeed mencoba mengurai kembali dan tidak secara kaku berpegang pada dalil nas, namun permasalahan baru yang terkait riba akan ditinjau secara konteks

tradisi ziarah ke Makam Dalem Cikundul, (2) kegiatan tawasul yang terdapat pada. tradisi ziarah Makam Dalem Cikundul, (3) fungsi dan nilai tawasul pada