SEKSYEN 1: Pengecaman bahan/campuran dan syarikat/perusahaan

16 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Jerman Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Telefaks: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mel: sicherheit@carlroth.de

Laman web: www.carlroth.de

SEKSYEN 1: Pengecaman bahan/campuran dan syarikat/perusahaan

1.1 Pengecam produk

Pengecaman bahan Ethylenediamine

Nombor artikel 3049

Nombor pendaftaran (REACH) 01-2119480383-37-xxxx

Index No 612-006-00-6

Nombor EC 203-468-6

Nombor CAS 107-15-3

1.2 Kegunaan dicam yang relevan bagi bahan atau campuran dan penggunaan terlarang yang disarankan

Kegunaan dicam: bahan kimia makmal

1.3 Butiran mengenai pembekal risalah data keselamatan

Orang kompeten yang bertanggungjawab

terhadap risalah data keselamatan : Department Health, Safety and Environment

e-mel (orang kompeten) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Nombor telefon kecemasan

Perkhidmatan maklumat kecemasan Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

SEKSYEN 2: Pengecaman bahaya

2.1 Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 (CLP) Pengelasan mengikut GHS

Seksyen Kelas bahaya Kelas dan kategori

bahaya Pernyataan bahaya

2.6 cecair mudah terbakar (Flam. Liq. 3) H226

(2)

Untuk teks penuh Bahaya- dan Pernyataan Bahaya EU: lihat SEKSYEN 16. Pengelasan mengikut GHS

Seksyen Kelas bahaya Kelas dan kategori

bahaya Pernyataan bahaya

3.4S pemekaan kulit (Skin Sens. 1) H317

3.7 ketoksikan pembiakan (Repr. 2) H361

3.8 ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal (STOT SE 1) H370 3.9 ketoksikan organ sasaran khusus

-pendedahan berulang (STOT RE 2) H373

4.1C berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik (Aquatic Chronic 3) H412 Catatan

2.2 Unsur label

Pelabelan mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 (CLP) Perkataan isyarat Bahaya

Piktogram

Pernyataan bahaya

H226 Cecair dan wap mudah terbakar.

H302+H332 Memudaratkan jika tertelan atau tersedut. H311 Toksik jika terkena kulit.

H314 Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk. H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

H334 Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut.

H361 Disyaki merosakkan kesuburan atau janin. H370 Menyebabkan kerosakan kepada organ-organ.

H373 Boleh menyebabkan kerosakan kepada organ melalui dedahan yang berpanjangan atau berulang.

H412 Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan berjaga-jaga

Pernyataan langkah berjaga-jaga - pencegahan

P210 Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas -Jangan merokok.

P260 Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabut/wap/semburan.

P280 Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perlindungan mata/perlindungan muka.

(3)

Untuk pengguna profesional sahaja Perkataan isyarat: Bahaya

Tiada maklumat tambahan.

Pernyataan langkah berjaga-jaga - respons

P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

P303+P361+P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.

P308+P311 JIKA terdedah atau bimbang: Hubungi PUSAT RACUN/doktor.

P342+P311 Jika mengalami gejala pernafasan: hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

P370+P378 Sekiranya berlaku kebakaran: guna pasir, karbon dioksida atau serbuk pemadam api untuk pemadaman.

Pernyataan langkah berjaga-jaga - penyimpanan

P403+P235 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan sejuk.

Pelabelan pakej mana kandungan tidak melebihi 125 ml

Simbol

H311 Toksik jika terkena kulit.

H314 Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk. H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

H334 Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. H361 Disyaki merosakkan kesuburan atau janin.

H370 Menyebabkan kerosakan kepada organ-organ.

H412 Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

P303+P361+P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.

2.3 Bahaya lain

SEKSYEN 3: Komposisi/maklumat tentang bahan

3.1 Bahan

Nama bahan Ethylenediamine

Index No 612-006-00-6

Nombor pendaftaran (REACH) 01-2119480383-37-xxxx

Nombor EC 203-468-6

Nombor CAS 107-15-3

Formula molekul C₂H₈N₂

(4)

Tanggalkan dengan segera semua pakaian yang tercemar. Perlindungan diri pembantu kecemasan. Bekalkan udara segar. Jika sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan baringkan dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas. Rawatan perubatan diperlukan.

Selepas tersentuh pada kulit, basuh dengan segera dengan air yang secukupnya. Rawatan perubatan segera diperlukan kerana kecederaan yang tidak dirawat boleh mengakibatkan luka yang susah untuk dipulihkan. Sekiranya terdapat tindak balas pada kulit, dapatkan nasihat doktor.

Sekiranya terkena mata, basuh segera dengan air mengalir dengan keadaan kelopak mata terbuka selama 10 hingga 15 minit dan dapatkan nasihat doktor. Lindungi mata yang tidak cedera.

Bilas mulut dengan air (hanya jika mangsa sedar). Panggil doktor segera. Sekiranya tertelan, terdapat bahaya tebukan esofagus dan perut (kesan kakisan yang kuat). Sekiranya berlaku kemalangan atau rasa tidak sihat, dapatkan nasihat doktor (tunjukkan helaian data keselamatan, jika boleh).

Kakisan, Muntah, Risiko buta, Penebukan perut, Risiko kerosakan serius pada mata, Tindak balas alahan

tiada

Bahan-bahan pemadam hendaklah dipilih mengikut kawasan persekitaran semburan air, busa, serbuk pemadam api kering, karbon dioksida (CO2) jet air

Boleh terbakar. Wap dan udara boleh membentuk campuran yang boleh meletup.

Boleh terhasil sekiranya berlaku kebakaran: nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2)

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas

Nota umum Selepas tersedut Selepas terkena kulit

Selepas terkena mata Selepas teringes

4.2 Gejala dan kesan paling penting, akut mahupun tertunda

4.3 Indikasi sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus segera diperlukan

SEKSYEN 5: Langkah-langkah memadam kebakaran

5.1 Bahan pemadam api

Bahan pemadam api yang sesuai Bahan pemadam api yang tidak sesuai

5.2 Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran Produk pembakaran berbahaya

(5)

Jangan benarkan air pemadam api memasuki longkang atau laluan air. Padamkan kebakaran dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang munasabah. Pakai alat pernafasan serba lengkap. Pakai pakaian kalis bahan kimia.

Memakai peralatan perlindungan yang sesuai (termasuk peralatan pelindung diri yang disebut di bawah Seksyen 8 lembar data keselamatan) untuk mencegah pencemaran kulit, mata dan pakaian peribadi. Elakkan daripada terkena kulit, mata dan pakaian. Jangan sedut wap/semburan. Elakkan sumber penyalaan api.

Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah. Takung air cucian yang tercemar dan buang. Explosive properties.

Penutupan longkang.

Serap dengan bahan pengikat cecair (e.g. pasir, silit, pengikat asid atau pengikat universal).

Masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan. Lakukan pengalihan udara di kawasan yang terjejas.

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5. Peralatan perlindungan diri: lihat seksyen 8. Bahan tidak serasi: lihat seksyen 10. Pertimbangan pelupusan: lihat seksyen 13.

Berikan pengudaraan yang mencukupi. Tangani dan buka bekas dengan berhati-hati.

Jauhkan daripada bahan penyalaan - Jangan merokok. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik.

Basuh kulit sepenuhnya selepas menyelenggara produk tersebut. Bila digunakan jangan merokok. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

5.3 Nasihat untuk anggota bomba

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pembebasan yang tidak disengajakan

6.1 Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan Untuk kakitangan bukan kecemasan

6.2 Langkah berjaga-jaga alam sekitar

6.3 Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan Nasihat tentang cara mencegah tumpahan

Nasihat tentang cara membersihkan tumpahan

Maklumat lain yang berkaitan dengan tumpahan dan pembebasan Rujukan kepada seksyen lain

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan

7.1 Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

• Langkah-langkah untuk mencegah kebakaran serta penghasilan aerosol dan habuk

Nasihat mengenai kebersihan pekerjaan umum

(6)

Patuhi petunjuk penyimpanan tergabung.

Simpan berkunci. Tambat/ikat belas dan peralatan penerima. Menggunakan pengudaraan setempat dan umum.

Suhu penyimpanan yang dicadangkan: 15 - 25 °C. Tiada maklumat yang boleh didapati.

Bahan dan campuran tidak serasi Pertimbangan nasihat lain

• Keperluan pengudaraan

• Reka bentuk khusus untuk ruang atau vesel penyimpan 7.3 Kegunaan akhir tertentu

SEKSYEN 8: Kawalan dedahan/perlindungan peribadi

8.1 Parameter kawalan Nilai had kebangsaan

Nilai had dedahan pekerjaan (had pendedahan yang dibenarkan)

Neg

ara Nama agen No CAS Catatan Pengecam TWA[pp m] TWA [mg/m ³] STEL [pp m] STEL [mg/m ³] Sumber

MY Etilenadiamina 107-15-3 PEL 10 25 P.U (A)

131/2000 Catatan

STEL Had dedahan jangka pendek: nilai had yang mana dedahan tidak boleh melebihinya, yang berkaitan dengan tempoh 15 minit kecuali ditentukan sebaliknya

TWA Purata berpemberat masa lapan jam (had dedahan jangka panjang): diukur atau dikira berhubung tempoh rujukan 8 jam purata berwajaran masa

DNEL/DMEL/PNEC yang relevan dan tahap ambang lain • nilai kesihatan manusia

Titik akhir Tahap

ambang perlindungan,Matlamat laluan dedahan

Digunakan dalam Masa dedahan

DNEL 25 mg/m³ manusia, penyedutan pekerja (industri) kronik - kesan sistemik DNEL 3,6 mg/kg berat

badan/hari manusia, kulit pekerja (industri) kronik - kesan sistemik • nilai-nilai alam sekitar

Titik akhir Tahap ambang Petak alam sekitar Masa dedahan

PNEC 0,016 mg/l air tawar jangka pendek (kejadian tunggal) PNEC 0,002 mg/l air laut jangka pendek (kejadian tunggal)

PNEC 0,167 mg/l air berterusan

PNEC 0,5 mg/l loji rawatan kumbahan (STP) jangka pendek (kejadian tunggal) PNEC 7,68 mg/kg mendapan air tawar jangka pendek (kejadian tunggal) PNEC 0,768 mg/kg mendapan laut jangka pendek (kejadian tunggal)

(7)

Pakai gogel keselamatan dengan perlindungan sisi. Pakai perlindungan muka.

Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan perlindungan bahan kimia yang sesuai, yang diuji menurut EN 374. Memeriksa keketatan tahan bocor/ketaktelapan sebelum menggunakan. Bagi tujuan khas, anda disyorkan supaya memeriksa rintangan terhadap bahan kimia sarung tangan pelindung yang disebut di atas bersama-sama dengan pembekal sarung tangan ini.

Butil getah 0,7mm.

>480 minit (penelapan: tahap 6)

NBR (Getah nitril). 0,4 mm.

>30 minit (penelapan: tahap 2).

Ambil masa untuk tempoh pemulihan bagi pertumbuhan semula kulit. Perlindungan pencegahan kulit (krim/salap penghalang) adalah disyorkan.

Pelindungan pernafasan diperlukan ketika: Pembentukan aerosol atau kabus. Jenis: A (menapis gas dan wap organik dengan titik didih > 65 °C , kod warna: Coklat).

Perhatikan had masa haus menurut GefStoffV yang bekaitan dengan undang-undang penggunaan peralatan perlindungan pernafasan (BGR 190).

Jauhkan dari saluran air, air permukaan dan bawah tanah.

8.2 Kawalan dedahan

Langkah-langkah perlindungan individu (alat perlindungan peribadi)

Perlindungan mata/muka Perlindungan kulit

• perlindungan tangan

• jenis bahan • ketebalan bahan

• masa bulus bahan sarung tangan

Perlindungan daripada percikan - Sarung tangan pelindung • Jenis bahan

• Ketebalan bahan

• Masa bulus bahan sarung tangan

• langkah-langkah perlindungan yang lain Perlindungan pernafasan

(8)

SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia

9.1 Maklumat tentang sifat fizikal dan kimia asas Rupa

Keadaan fizikal cecair (cecair)

Warna tidak berwarna

Bau maklumat ini tidak tersedia

Ambang bau Data tidak tersedia

Parameter fizikal dan kimia lain

pH (nilai) 12,2 (air: 100 g/l, 20 °C)

Takat lebur/takat beku 11,1 °C

Titik didih awal dan julat didih 117,1 °C pada 1.013 hPa

Titik kilat 38 °C pada 1 atm (cawan tertutup)

Kadar penyejatan data tidak tersedia

Kemudahbakaran (pepejal, gas) tidak berkaitan (cecair) Had letup

• had letup bawah (LEL) 2,5 vol%

• had letup atas (UEL) 16,3 vol%

Had letup awan habuk tidak berkaitan

Tekanan wap 12 hPa pada 20 °C

22 hPa pada 30 °C 70 hPa pada 50 °C

Kepadatan 0,897 g/cm³ pada 20 °C

Ketumpatan wap Maklumat ini tidak tersedia.

Ketumpatan pukal Tidak berkenaan

Ketumpatan relatif Maklumat mengenai sifat ini tidak tersedia. Keterlarutan

Keterlarutan air 1.000 g/l

Pekali sekatan

n-oktanol/air (log KOW) -1,62 (pada nilai pH: >12, 25 °C) (ECHA) Karbon organik tanah/air (log KOC) 3,679 (ECHA)

Suhu pencucuhan auto 405 °C - ECHA

(9)

Tiada maklumat tambahan.

risiko penyalaan. Sekiranya berlaku pemanasan: Wap dan udara boleh membentuk campuran yang boleh meletup.

Bahan ini stabil di bawah suhu dan tekanan keadaan penyimpanan dan pengendalian ambien normal yang dijangkakan.

Tindak balas hebat dengan: Aldehida-aldehida, Alkohol-alkohol, Halogenated hydrocarbons, Perklorat,

Tindakbalas eksotermik dengan: Asid akrilik, Asid asetik, Asetik anhidrida, Pengoksida, Asid, Karbon disulfida, Gas hidroklorik

Tiada keadaan tertentu yang diketahui yang perlu dielakkan. aluminum, besi, copper, bronze, brass, zink

Produk pembakaran berbahaya: lihat seksyen 5.

Menyebabkan melecur yang parah.

Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Kelikatan

• kelikatan dinamik 1,265 - 1,725 mPa s pada 25 °C

Sifat peletup tiada

Sifat pengoksida tiada

9.2 Maklumat lain

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan

10.1 Kereaktifan 10.2 Kestabilan kimia

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya

10.4 Keadaan yang perlu dielakkan 10.5 Bahan tidak serasi

10.6 Produk penguraian berbahaya

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi

11.1 Maklumat kesan toksikologi Ketoksikan akut

Laluan dedahan Titik akhir Nilai Spesis Sumber

oral LD50 866 mg/kg tikus ECHA

penyedutan: wap LC50 14,7 mg/l/4h tikus ECHA

kulit LD50 560 mg/kg arnab ECHA

Kakisan/kerengsaan kulit

(10)

Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh

menyebabkan tindak balas alahan kulit. Pemekaan boleh terjadi jika terkena kulit. Pemekaan boleh terjadi jika terhidu.

Ketoksikan pembiakan:

Disyaki merosakkan kesuburan atau janin Menyebabkan kerosakan kepada organ-organ.

Boleh menyebabkan kerosakan kepada organ melalui dedahan yang berpanjangan atau berulang. Tidak boleh dikelaskan sebagai mendatangkan bahaya aspirasi.

Sekiranya tertelan, terdapat bahaya tebukan esofagus dan perut (kesan kakisan yang kuat) menyebabkan melecur, Menyebabkan kerosakan mata yang serius, risiko buta

data tidak tersedia

menyebabkan melecur yang parah, menyebabkan luka yang sukar sembuh Kerosakan hati dan buah pinggang

Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang kepada persekitaran akuatik.

Pernafasan atau pemekaan kulit

Ringkasan penilaian sifat CMR

• Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan tunggal • Ketoksikan organ sasaran khusus - dedahan berulang Bahaya penyedutan

Gejala yang berkaitan dengan ciri fizikal, kimia dan toksikologi • Jika tertelan

• Jika di dalam mata • Jika disedut

• Jika pada kulit Maklumat lain

SEKSYEN 12: Maklumat ekologi

12.1 Ketoksikan

Ketoksikan akuatik (akut)

Titik akhir Nilai Spesis Sumber Masa

dedahan

LC50 640 mg/l Poecilia reticulata ECHA 96 jam

EC50 16,7 mg/l dafnia magna ECHA 48 jam

ErC50 645 mg/l Selenastrum

capricornutum ECHA 72 jam

(11)

Bahan terbiodegradasikan dengan sendirinya.

Theoretical Oxygen Demand with nitrification: 2,462 mg/mg

Theoretical Oxygen Demand: 1,331 mg/mg

Theoretical Carbon Dioxide: 1,465 mg/mg

Tidak begitu diperkayakan di dalam organisma-organisma.

Data tidak tersedia. Berbahaya kepada air.

Bahan ini dan bekasnya hendaklah dilupuskan sebagai sisa berbahaya. Lupus kandungan/bekas mengikut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa.

Jangan kosongkan kedalam longkang. Elak melepaskan ke alam sekitar. Rujuk kepada arahan khusus/risalah data keselamatan.

Ia adalah sisa berbahaya; hanya pembungkus yang diluluskan (misalnya mengikut ADR) boleh digunakan.

Titik akhir Nilai Spesis Sumber Masa

dedahan

EC50 3,2 mg/l mikroorganisma ECHA 2 h

NOEC 0,16 mg/l dafnia magna ECHA 21 d

NOEC >10 mg/l ikan three-spined

stickleback (Gasterosteus aculeatus) ECHA 28 d pertumbuhan (EbCx) 10% 0,5 mg/l mikroorganisma ECHA 2 h 12.2 Proses degradasi

Proses Kadar degradasi Waktu

biotik /abiotik 94 % 28 d

kekurangan oksigen 10 % 5 d

12.3 Potensi bioakumulatif

n-oktanol/air (log KOW) -1,62 (pada nilai pH: >12, 25 °C)

12.4 Kegerakan dalam tanah

Pemalar hukum Henry 0,6 Pa m³/mol pada 25 °C

Pekali penyerapan ternormal Karbon Organik 3,679

12.5 Keputusan penilaian PBT dan vPvB 12.6 Kesan buruk lain

SEKSYEN 13: Pertimbangan pelupusan

13.1 Kaedah rawatan sisa

Maklumat berkaitan pelupusan kumbahan Rawatan sisa bagi bekas/pembungkus

(12)

Pemberian nombor kunci bahan buangan/tanda bahan buangan mestilah mengikut EAKV untuk setiap industri dan proses.

Sisa hendaklah diasingkan ke dalam kategori yang boleh dikendalikan secara berasingan oleh kemudahan pengurusan sisa tempatan atau negara. Sila pertimbangkan peruntukan nasional atau serantau yang relevan.

Peruntukan untuk barangan berbahaya (ADR) hendaklah dipatuhi di dalam premis. Kargo ini tidak dimaksudkan untuk dibawa secara pukal.

13.2 Peruntukan yang berkaitan bagi sisa 13.3 Catatan

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan

14.1 Nombor UN 1604

14.2 Nama penghantaran UN yang tepat ETHYLENEDIAMINE

Bahan berbahaya Ethylenediamine

14.3 Kelas bahaya pengangkutan

Kelas 8 (bahan mengkakis)

14.4 Kumpulan pembungkusan II (bahan mendatangkan bahaya sederhana)

14.5 Bahaya alam sekitar tiada (tidak berbahaya kepada alam sekitar mengikut peraturan barangan berbahaya)

14.6 Peringatan khas untuk pengguna

14.7 Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC 14.8 Maklumat untuk setiap Peraturan Model PBB

• Pengangkutan barangan berbahaya melalui jalan raya, kereta api dan laluan air daratan (ADR/RID/ADN)

Nombor UN 1604

Nama penghantaran yang tepat ETHYLENEDIAMINE

Butiran dalam dokumen pengangkutan UN1604, ETHYLENEDIAMINE, 8 (3), II, (D/E)

Kelas 8

Kod pengelasan CF1

Kumpulan pembungkusan II

Label bahaya 8+3

Kuantiti yang dikecualikan (EQ) E2

Kuantiti terhad (TK) 1 L

Kategori pengangkutan (TC) 2

Kod sekatan terowong (TRC) D/E

Nombor pengecaman bahaya 83

(13)

Tidak disenaraikan. Tidak disenaraikan. Tidak disenaraikan. tidak disenaraikan tidak disenaraikan

• Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (IMDG)

Nombor UN 1604

Nama penghantaran yang tepat ETHYLENEDIAMINE

Butiran dalam akuan pengirim UN1604, ETHYLENEDIAMINE, 8 (3), II, 38°C c.c.

Kelas 8

Risiko sekunder 3

Kumpulan pembungkusan II

Label bahaya 8+3

Peruntukan khas (SP)

-Kuantiti yang dikecualikan (EQ) E2

Kuantiti terhad (TK) 1 L

EmS F-A, S-A

Kategori penyimpanan A

Kumpulan pengasingan 18 - Alkali

SEKSYEN 15: Maklumat peraturan

15.1 Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Peruntukan yang berkaitan bagi Kesatuan Eropah (EU)

• Regulation 649/2012/EU concerning the export and import of hazardous chemicals (PIC) • Regulation 1005/2009/EC on substances that deplete the ozone layer (ODS)

• Regulation 850/2004/EC on persistent organic pollutants (POP) • Sekatan mengikut REACH, Lampiran XVII

• Senarai bahan yang tertakluk kepada kebenaran (REACH, Lampiran XIV) • Arahan Seveso

(14)

tidak disenaraikan

tidak disenaraikan tidak disenaraikan

Bahan disenaraikan dalam inventori negara berikut:

Tiada Penilaian Keselamatan Kimia yang dilakukan untuk bahan ini.

• Had emisi sebatian organik yang mudah meruap disebabkan oleh penggunaan pelarut organik dalam sesetengah cat dan varnis serta produk kemasan kenderaan tertentu (2004/42/EC, Arahan Deco-Paints)

Kandungan VOC 100 %

• Directive on industrial emissions (VOCs, 2010/75/EU)

Kandungan VOC 100 %

Arahan terhadap sekatan penggunaan sesetengah bahan-bahan berbahaya dalam peralatan elektrik dan elektronik

Peraturan mengenai pewujudan Daftar Pembebasan dan Pemindahan Bahan Cemar Eropah (PRTR)

Arahan mewujudkan rangka kerja untuk tindakan Komuniti dalam bidang dasar air (WFD) Inventori kebangsaan

- EINECS/ELINCS/NLP (Eropah) - REACH (Eropah)

15.2 Penilaian Keselamatan Kimia

SEKSYEN 16: Maklumat lain

Singkatan dan akronim

Singkatan Penerangan singkatan yang digunakan

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Perjanjian Eropah mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Air Darat)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Perjanjian Eropah mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan Air Darat)

CAS Chemical Abstracts Service (perkhidmatan yang menyelenggara senarai bahan-bahan kimia yang paling komprehensif)

CLP Peraturan (EC) No 1272/2008 mengenai pengelasan, pelabelan dan pembungkusan bahan dan campuran CMR Karsinogenik, Mutagenik atau Toksik kepada pembiakan

DMEL Tahap Kesan Minimum Terbitan DNEL Tahap Tanpa Kesan Terbitan

EINECS Inventori Eropah bagi Bahan Kimia Komersial Sedia Ada ELINCS Senarai Eropah bagi Bahan Kimia Diberitahu

EmS Jadual Kecemasan

GHS "Sistem Terharmoni Sejagat tentang Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia" dibangunkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu

IMDG Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa

index No nombor indeks adalah kod pengecaman yang diberikan kepada bahan dalam Bahagian 3 Lampiran VI Peraturan (EC) No 1272/2008

(15)

Singkatan Penerangan singkatan yang digunakan NLP Tiada polimer lebih panjang

P.U (A)

131/2000 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan BahanKimia Berbahaya kepada Kesihatan) PBT Tegar, Bioakumulatif dan Toksik

PEL had pendedahan yang dibenarkan PNEC Kepekatan Tanpa Kesan Diramalkan ppm bahagian per juta

REACH Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Bahan Kimia

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Peraturan mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya dengan Keret Api)

STEL had dedahan jangka pendek TWA purata berpemberat masa lapan jam VOC Sebatian Organik Meruap

vPvB sangat Tegar dan sangat Bioakumulatif Rujukan jurnal utama dan sumber data

- Peraturan (EC) No. 1907/2006 (REACH), dipinda oleh 453/2010/EU - Peraturan (EC) No. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Senarai frasa yang berkaitan (kod dan teks lengkap seperti yang dinyatakan dalam bab 2 dan 3)

Kod Teks

H226 cecair dan wap mudah terbakar H302 memudaratkan jika tertelan H311 toksik jika terkena kulit

H314 menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk H317 boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit

H318 menyebabkan kerosakan mata yang serius H332 memudaratkan jika tersedut

H334 boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut H361 disyaki merosakkan kesuburan atau janin

H370 menyebabkan kerosakan kepada organ-organ

H373 boleh menyebabkan kerosakan kepada organ melalui dedahan yang berpanjangan atau berulang H412 memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

(16)

ini tidak boleh diguna pakai untuk material yang baru disiapkan, selagi sesuatu yang lain tidak dikeluarkan secara terang-terangan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :