• Tidak ada hasil yang ditemukan

HAK PAR KEDAJIBAN SUAHI ISTfJBI Si>RlA KEDUDUKAM lSTi.fi 1 DALAK PEHKAtlHAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "HAK PAR KEDAJIBAN SUAHI ISTfJBI Si>RlA KEDUDUKAM lSTi.fi 1 DALAK PEHKAtlHAH"

Copied!
46
0
0

Teks penuh

(1)

HAK PAR KEDAJIBAN SUAHI ISTfJBI Si>RlA KEDUDUKAM lSTi.fi 1 DALAK PEHKAtlHAH

SKEIP5I

diajukun a«bagal per*yarntan untuk n#Bp*rol«h gelar earjana hukum

olth Btty Karo Hrp 6 k l k FH

J0RU8AH PERDATA

DHIVLRSITA

8

AlfiLAKGQA FAKDLTAfi HUKUM

8

U R A D A Y A

M I L I S PERPUSTAKAAN

UNIVERS1TAS a i r l a n o o a -

i S l l R A B A __ __

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(2)

KATA PEKOAHTAfi

Skripai ini oaya ouaun oabagai oaleh aabuah ka&ajiban yang hcruo dlpenuhi pada oaat cenjalang akhlr atudl eaya dl Fakultaa Hukua UniTorcltao Airlanesa ini* Uaokipun eaya oanyadari, b&hva otu-di hukua ini bagitu luao dan banyak pula aopeknja, labih*l«bih

aoto-1

th oaya tarjun ko naoyarakat nanti, tetapi pongetahuan hukua yang oaya paroloh dari Fakultaa Hukua Dnlvoroitao Airlangga kir&nya dapat csrupakan bakal yang borguna kopada oaya.

8

aya canyodori pula, bahwa okrlpoi ini banyak tardapat kaku-rcngan* Hal ini dieababkan oloh kaadaan oaya yang eaaih ada dalan ter of bo la jar dengan pongaianan-pangalaaan yang tidak oeberapa Jika dibandingkan dengan oarJana-oarJana hukua lain yang telah laca bar-koeicpung dales dunin hukua.

Partcon-tana perkenankanlah kiranya aaya congueapkan toriea kaoih kapada para guru boear, para dosen, oarta para aoiatan yang

toloh berouoah payah aanuruakan ileunya tonpa nengharapkan iobalan ctcc Jaoo corcka itu.

torioa kaoih ini juga oaya tujukan kapada tanan-teneB| rekcn-rokan ochaoiava oarta Jnga kapada para pegaaai perpuotckaan ycng benyak ceabantu delaa penyueunan okripei ini*

Kocudian oaya tujukan ueapan torica kaoih yang tiada tor* hin^^a kopeda kadua orang tua dan saudGro-oaudara oaya, yang co-acra coral oaupun oatoriil talah naabarikcn bantuannyaf eehingga oaya dapat aenyeleaaikan otudi ini ooauai dengan apa yang nareka hcrepknn*

iii

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(3)

Akbirnya tiada lain harapan aaya aaaoga akripai iai aadikit baojak akaD dapat aanbarikan auabangan kapada bangaa dan iiagara uauanya aarta kapada duals lieu pangatabuan taukua 61 Indontala pada khuauaoya.

Surabaya, Hal 1973 Pa&yuaun

Etty Mare

It

I* .

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(4)

DAFTAH 151

PENDABtJLtJAN... ... ... *.* I

I. HAK DAM KEOAJIDAN BUAMI IGTLRI 6EHTA KEDUDUKAtf

ISTiBI HLNUBUT BW INDOHLSIA DAN N B W ... . 6

II, HAK DAM KEIAJIDAI! 6UAHI ISTIRI DA11 KLDUDDKAN ...

I&TUKI DALAH HUKUM ADA? DAN HOKUM I S L A M ... . 21

III. KEHARU8AH AKAM GUATU UMDAKG-UHDANa TAI5Q B A K U .... 26

IV. HAK DAN KEttAJIBAN SUAMI liiTLRI BLRTA KEDflDUKAB ...

ISTi.RI DA LAM UNDANG-UKDA NO PERKACINAN TAKQ BARt7 .. 37

KESIMPULAN DAM SARAN-SARAR ... Vl

dattar bacaah ... ... . 42

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(5)

F E N D A U D L D A t l

#

Sabagainana dikatahui pada naaa aokarang ini hukuo yang barla­ ke di Indonoeia tarutana dalac bidang hukuo Fordata ( BO ) eabagian baaar aaaih earupakan hukun variaan kolonial, yaitu hukua dari xaoan pcaarintahan Hindia Balanda dahulu*

Pocarintahan ttlndla Balanda oanggolong~golongkan rakyat Indo-aaoia dalan bebarapa golongan di Dana tiap*tiap golongan oaopunyai otelool hukuanya aandiri-eondiri, Akibetnya lalah tiabul bornacaD~aa-ccn hukuo bag! panduduk Indonaaia nanurut golongannya naeing^oaaing.

Panggolongan rakyat yang dioakaud iai oh 1* golongan Eropai

2* golongaa final Putera;

J* golongaa Tiour Aalng, Golongan iai naaih dibagi lag! aoperti Arab, India dan lain-lainnya yang untuk aaba-Qian tunduk pada hukuo naolng-naaing, untuk oabagian tunduk pada hukua tertulia,

Adapun panggolongan rakyat ini ialeh bardaaarkan katerangan pasol 16^ nya* tonal

131

la den paaal I

63

Iii ini baraaal dari paaal 75 dnn 109 fioglooant op hat Balaid dar Bagerlng van Hedarlando Indio tehun 18J4 yang talah oongalaoi parubaban pada tchun 1919 ( RB«*baru ) don hecudian pada tahun 1926 oenjedi peaal-peaal 131, 16? IS,

Bal-hal taraabut di atas tidek dapat dilapackan hubungannya dangan kejadian pada tahun 1846, kcrana pada tahun itu tarjadi pan* brheruan hukuo untuk deorah Hindia Bolanda. Poobaharuan iai oangenai Dooun lapangan hukuo bardaaarkaa asaa konkerdanai oaouai dangan Ko-rdnklijk Baoluit y > Juli l

8

j

0

yang kaaudian pada tahun

185

** dioaauk* kan delect panal 73 ayat 1 Bagleoant op hot Baleid dor Ragaring van

Hadorlando Indio( RR-lana ),

Jtitab hukuo yang baru iai oulal barlakn pada tanggal 1 t!ai 1 M .

1

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(6)

Ioi darl panel 1J1 IS ialah

a. bagi golongan £ropat barlaku aeao konkordenal, bagi ceraka barlaku hukua yang aaaa dengan hukua yang barlaku di Roder-land, Jika perlu dangan paniopnngan-penyinpangan, yaitu ka-rena kaadaan iatinava dl Blndia Belanda atau bilaaana par­ lu aengadakan aturan-aturan yang barlaku bagl golongan £ro-pa beraaaa-eana dengan aatu atau labih golongan rakyatf b* bagi golongan Bual Putera, golongan Tiaur Aoing okan

dipor-hatikan hukua adat aereka, dongan perkacualian-perkecueliun Jika diparlukan yaitu dalan hal kepentlngan atau keperluan ooalal aaraka aaaarlukan pengacualian ini*

Ayat ^ paoal 1J1 IS aanganai panundukan dirl aaoara oukarala pcda paraturan-peraturan Hukua Perdata dan Hukua Dagang £ropa eloh colongan Bual Putera 4an Tleur Aalng. Paoal

163

18 aoaborl javabcn atno pcrtanyaan t olapa oajakah jang taraaouk dolaa golongan Eropat Bual Pa­ tera? javabnya adalch aabagai berlkut

1

1

* apablla katantuan Itu (paaal

163

IS) dan peraturan-peraturan adalalatraai aeabeda-bedakan antera golongan £ropat Bual Pu-tera* dan Tlnur Aalng(

2

* paraturan untuk golongan Eropa ditujukan kapada * a. ceaua orang Balanda; .

b. coaua orang jang tidak teraaeuk dalaa golongan noeor a yang berfioal darl Eropa; .

c. cacua orang Japang dan aelanjutnya oanua

7

ang beraaal darl teejmt lain, tidak teraaeuk dalen golongan no cor o dan bt barlaku hukua kaluarga negaranya aondlri;

d« onak-anok oah atau jang diakui aaoara aah aanurut undane-undang, yang dilahlrkan dl Indonooia dan turunan-turunan oelanjutnya darl orang-orang yang diaakoud di baeah nocar b dan ct

2

* golongan Bual Putera barlaku hukua darl golengan Bual Putera

2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(7)

Near Mil» yang dltetapkan dengan ordonnnel*

terh&dap golongan Tiour Aolng borleka hvkun neroka yang ber-egaoa Naoranl yang dltetapkan ordonanol*

5, Gnbornur Jondoral dongan kato oopakat darl Band ran Moder-landn Indio bortrenang natak csnyatakan peratnron-peratnran yang borlcku bagl golongan Eropa jnga borlakn bagl orang-orang yang poda hakekatnya tidak tornacnk golongan Eropa* Pornyataan toreebnt borlakn dongan eondlrinya torhadap anak-anak oak atan jang dlakvl cozmrut undang-undang dan jang dilahlrkan ootolah ltn corta kotarunan oelanjntnya darl orang yang beroangkutani

6. eatlap orang dapat nlnta ditotapkan oloh hakia tonteng golongan pooduduknya*

Jadi jolaolah darl kodna panel tercobnt dl atao, bahva pondnduk dl Xndocoola dlbngl-bagl dalao tlga golongan yang naolng-oaolng tundttk ko dales hakva privet yang borlainan*

Qolan^atnya conurut paoal 11 Algecoto Bopallngon van Uotgovlng v ( AD ) dltontukan pala* behtra hokua adat golongan Bual Putora ekan totep borlakn bagl oeroka dengan oyerat tidak bertontangan dengan

c s q c-o b o o aara kopatatan don koadllan*

OIx Jo b o Prod^odlkoro e*agatakan» behtra hukua perk&trlnan yaag

borlakn dl In&noala adalek oebagal borlkat

I* bagl arang-orang Xndoneola coll, httkna adat coroka dlten-bah aokodar congonal oraag-orang Krloten dengan Staato-blad 1933 - 7*1

II* bag! arang-oraag Arab dan 1ale-lain bangoa H o u r Aolng yong bukcn Tlonghoa, hukun adat cerekai

III* bagl orang«orang Cropa, Burgolljk Dotboekt

l)

£• Cirjoco Prodjodlkoro, jlakitB Porkaplnaa dl Inda-nocln. Fonorblt Sanur Bandung* 19^7♦

1

'viTl I Z ' j PERPUSTAKAAM

•U K IV E R ^ T A S A IRLAN OOA*

S l ’ U A B \ Y A ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(8)

k

IV. bog! ofaBG-orang Honcho a i Burgelljk Batboak dong an aadiklt parkaeualian yaitu yanff cengenai hal pa&oatatan jiva dan aecra eebolun perkaainan dilakukan;

V* doles hal porkatfinon ecapuran pada wuauanya hukuo dari ouaol*

Patnt kifcnnya diporfeatlkan, fcahoa untuk orans Bu d! Putara tidak tor* .

depot keoatuan hukua dalca hukua pork a d non kcrena hukuo adat aanih baoyck eooeganft peranan, eohingga hal lal oonyebabkan kakaburnn doles kopootlaA hukua*

flobasai konaokttanoi dari adanya nnoka hukuo parkatrlnan yang borleku, nongakibatkan pula adonya bornacea-cmeca poreturen yang M a c * attar pork&vlnan itu, balk conurut (BB), ncpptw hukuo Zolao yang banyak r.. ^iyed per an an dl daleo hukun adat, eehln^ge hal ini oanarik hati

oaya untuk sonbuat ekripol ini.

Draian ini naya aulai dangon hak d«n kevajlban euaai latarl cert a kodudukan latarl dl dalaa parkawinan nanurut (BO) dan (NBW). Dal ini dioobabkan karona (DD) oaopai aaat ini Baeih bonyak

diporgu-nckcn orang aobaaal h u k m yang borleku dl Iadonoala*

Soportl telah diuraikan dl atao tadl, atturan~aturan dales (BO) Ini borlaku bagi golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan eobagien lag! bogi c©longan Siour Aaing»bttken*?ionghoa, aorta untuk eabagian atau ho color uhan bog! or eng yang tunduk ko dalaa poraturan (DC). Hak dan hovejiban eueai latarl ini jolaa torouet dalan ponal-poealnya, bagitu pula dongan kodudukan latarl yang nyate-nyatn dalaa peaal*paaal Ini oonontukan bahua kodudukan vanitc/lateri lobih rendeh dari pada cueal*

ttaatonal caoaleh ini ckan eaya uraikan oooera terporlnei da*> len Dob II* ColonJutnya eoyo ingin cengureikon boborapa porooalan do­ les hukua adat dan hukuo laleo yang banyak coapongoruhi oobagian beaar ponduduk Indonaaia*

Dl dalan hukuo adat hak dan kooajlban c u m l latarl aorta kodu* duhan iotori ditontukan aloh ponbagian gonoologic di antora oaayarakat cCat yens tordiri atao 3 golongan baaar ynitu patrilineal, natrilinaal,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(9)

don parental* Dingen daaikian tirjadi pirbidaan aatu dinjsn yang lain cocnaX dengan panggolongan naBlng-Baalng* Tidak da&lklan halnya dl de­ lta hukua XalcD, ktrane dl dales hukua Iales itu hak das kewajibon eua~ ol latari Baling barlabang, noaklpun kadudukan vanlta lalast aendlrl borado di bavah lalaki lalan dengaa dlporbolehkannya aeorong lalaki Iolca cenikah oaopal eobany&k k (onpat) oraeg doles ooet yang beraa-caon den borhnk pula eonyatakan telat terhedop lotorl, oolein dari p©«

do ltn ponorincon «ariaan untuk kauu lakl*laki lablh btaer dari pada vanlta*

Dari hol-hol tereobut di atao nyatolcht bahva kaua prla occo-Cons poranan panting dan ntcne dalcn kohldupan konaayarekatan di Indo-nocln* Lain darlpada ltn tordapat pula kakaburan hukun aabagcl akibat ndanya boroacca-aacaa poraturcn porkavlnan yang barlaku di dalen b o*

Sera kita* lit a raaekan odanya auatu keharuoan akan cuatu undang-uitdnng porkaninatt yang bcru*

Untuk conoegch terjadinya hal*hal yens tidak diinginkon nerta untuk concopal otabllltcn kehidnpan barkoluerga dales naayarakat*

Tindalrcn yang tolch dianbll oloh pooorlntah lalah nonyatafeaa borlcknnya ouatu Undang*-nndang Perkavlnan yens diundafiokon pada tcng-gcl

1

Jnmuuri

197

^* Qndang*undang ini Qon^atur pula oogala cacuatu yana bcrhubungan dongan hak dan kevajiban aueai latcrl aorta kadudukan lotorl dales porkaninan* *

5

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(10)

B A B I

HAK BAN K£tfAJIBAH S0AJ1I IfiTLRI SLRTA KEDODUKAN ISTERI DALAH PERKABINAN HEtlUBUT BO

INDONESIA BAN KBU

Qaltmpun nogara kits telah

29

tahun o*rdekn, aaaun dari urai-an dl atao tadl( ny atalah bag! kita* bahua koadaan hukua pordata di In&onooia pada pokokoya aaoih a ana dongoa koadaan pada sea an Hindia Bolonda, Jadi totap borpangkal pada poobagian rokyat Indonooia dales 3 coIonsan yaitu t

1

* co long an Eropa^

2. golongan Buai Put or a ^ 3* golongan Ticur Aoing<;

Bagi golongan Kropa« borlaku aiotoa kodiflkaoi BD* Bagi golo-ages Beni Patera pada hckikatnya borlaku hukun adat Baraka* oedangkan beet golongan Ticur Aaing heruoleh kita bodakan golongan Ticur Aoing Sioashoa dan Ticur Aoing but an Tionghoa*

Bagi golongan Ticur Aolag Tionghoa borlakulch aiotoa kodi-fikcoi (BB dong an boborapa porbodoan koeil)« eodangkan bagi golongan Ticur Aoing bukan Tioaghoa borlakulah hukua koluerga« hukun corla don hukua adat ccroka eooangkaa dales Yerbintoalacearoehtnya borlaku-lch aiotoa kodlflkeol (B9)«

Ini tidekleh bcrorti, behva kita toleh ooraaa puao akan koa-daan decikiaa itu.

Jonh dcripada it

«9

bchkaa ooteloh ladoaooia Bordoka banyak porhetioa oar jana hukun kita kapada poabaharuaa hukua pordata*

•) Catatan i koeuoli ada tootasont, naka ketontuan-kotoatuon Hukun Daria BO yang lain yang borlaku*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(11)

fiubektl dalaa karengennya yang berjudul Tata Hukuo Kaflional act era lain nengatokan, bahva coal penbinoan hukua noslonal neaang cegera oetelah preklenaai nenarik porhatian banyak earJana hukua kite* Don perhatlan itu terntaaa dltujukan kapada bidaag keperdataan, oloh kcrona ceaaag keadnen 41 bidang keperdataan Itu aerupokan c*ouatu yang paling eullt dengan keonekaraganan yang ada.

Pertcaa k&ta cendonger oucra finpone dolca pidatenya yang diueapkan dalaa Dloo Natalie keeatu Unlvoroltoo Gajeh Itada 41 Jogya-korta pada tanggal 17 Mcrot 19*7 dengan judul Kodudukan Hukua Adat PI kecudlnn Hcrl.

Pada ouatu pertecuan ahll-ahli hukun di Jakarta pada tahun 193* Sunondi berbloara tentang fiokitar Kodlflkoni Hukuo Maolonal <1 Indonoolcu Dalon tahun Itu Juga terbit buku korangan Satan Kali Kollkul Adll, hakia anggeta dl Hakaaah Agung, tentang peabaheruan hukua perdata yang eebagian beear aeobicarakan peoblnaan hukua naoional kit a* Keaudian dalaa cerafitoh-ceronehnya oelalul radio, Qouo Olok filong aengutarakan Juga gagaeannyo congenoi peabaharuan

f

hukun kita, bogltu pula Thung TJiang Pet darl UnlTeraltaa Bananadin, ttekcear doles kulleh ununnya yang berjudul Cito-clto Kodlflkoal h Oniflkftol dl Indenonla dan Porbandlngoa HukuaI begltu pula Ko TJay fling derl (Onlvoroltan Dipoaegoro Seaaroag) dalaa kulleh uaunnya

yens bor judul Kodlflkool don Paiflkael Hukuo Par data dan Hukuo Do* a m * fce£adlca senyueul lagl Beet on Hoh* flyoh dalaa pi dot oaya Kodlflkaal Borolfftt Revolnolonor ban! Indoneola dari (Univereitao Hooanudla, ttckoocr)* Olrjone Prodjodlkore dales praoarannya dicuka Kongroa Per-hlapunaa Snr jana Hukua Indenoeia (Peroehi) dl Jogyakorta (Novenbor 1961) calahan nongecukekan untuk ceneiptakaa oebuch rnacangoa Ondong-undong Hukuo Porjenjlan, yang dianjurkon untuk dlbentuk dengan coagi­ ng at

0000-0000

adot« Boneana undang-undang Itu dilnginkan nenjodi ran-congoa yang oongat flexiblo don banyak ocoberlkoa kelonggoran kopadn

»: J L ! .

PEarrsTA?*/. -,m “UNIVERSITA1 Ai&LAWOOA"

R... ¥ l ^ »» a ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(12)

petugas hukua, yaitu hakin dalan nemberikan peradilan yang aebaik-baiknya. Hal itu nungkin akan barlainan dengan apa yang diatur dalan Kitab Undang-undang Hukun Pardata yang sering terlalu kaku.

Untuk nenyalurkan sagala kagiatan panbinaan hukun nasional itu naka dalan tahun 1956 Psrhiapunan Sarjana Hukua Indonesia telah nonajukan pernohonan kapada Perdana Menteri Republik Indonaaia agar dapat dibentuk sebuah panitia nagara panbinaan hukua naeional yang berkedudukan dl Jakarta dan langsung berada di bawah Perdana Menteri Bepublik Indonesia* ^

Dasar-dasar dan asas-asas hukun national yang digariakan oleh Lenbaga Penbinaan Hukun Nasional itu aandapat dukungan

sepe-nuhnya dari Seainar Hukun Nasional yang diadakan di Jedcarta*

Naaun denikian, pada pokoknya keadaan hukun perdata kita aa-sih Sana dengan keadaan pada sanan Hindia Balanda, sekalipun dalan beberapa tahun belakangan ini kita nelihat kagiatan peranan hakin, torutana dalan yurisprudeneinya yang aengarah kapada penbaharuan hukun naaional kita* Jadi nyatalah kini, bahva sebenarnya ketentuan-ketentuan dalan BH banyak yang sudah tidak tepat dan tidak casual untuk digunakan alam kemerdekaan Indonesia ini dan dalan perkeobangan oaoyorekat Indonesia yang begitu pesat.

Di nagara asalnya oendiri, BW banyak nengalani per ub ah an dan penggantian.

Bidang perkawinan tidak luput dari rencana penbaharuanny* dengan Bancangan Undang-undang tentang Perkawinan. Eancangan tersabut akan diarahkan kapada keeatfcan pendapat tentang perkawinan dengan pikiran penbentukan satu nacan ketentuan tentang perkawinan yang akan borlaku terhadap seluruh rakyat Indonesia.

^ Majalah Lembaga Penbinaan Hukun Nasional, no 10, thn. 1970, h. 9 "

11

.

8

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(13)

Porkavinan adalah pertallan yang a ah antera lakl-laki das po-reopuan, aedang BW hanya oenandang perkauinan dalan hubungan perdata aaja (paoal 2 6 BP)* Jadi BO aaaa eekall oenghindari atau tidak Deeper-hctikaa agana. Xnng pentlag adaleh kalau perkeuinan itu dapat dilang-cucckan nenurut ketentuan hukuo tertulio dongcn per karri nan di hedapan pocaoai eatatan d p

11

*

ltengonai hak dan kevajlban ontol lotori eeeklpun eudah ada po-ncaturannya, kadoftg-kadang anker untuk dipakoakaa oleh hakin karena tldch edonyn aankei apapun juga* Jlka ada polanggaran hak dan kevaji-baa, ooka hcklo hanyalah dapat cecutuckan untuk neoberi isia atau po-cutucaa perked nan. Hukuo Perdata eeobedakaa hak dan kenajiban auaol iotori atao I

- hal*hal yaag beroifat pribadif

- hal-hal yaag berhubungan dengan hcrta bonda*

Hal-hal yang beralfat prlbadi jaitu coperti apa yang diatur doles paoal-pacal 103, 104, dan 105 ayat 1 dan 2 BV«

Dalao paaal 103 BO diterangkan bahva eucai iaterl heruo Baling oetia, telong-neBelong daa bantu^eenbantu•

Konconal lal daa oekcud tolang-nenolong tidak dltoraagkaa dengan jelas, fccnltu pula tidak ada (tankai yang jelao blla hal teroebut dilanggar. Tetapi dalao kepuatakaaa yang ada, eotia oatu aaaa leio diartlkaa ke-aotican dalao perkadnanj

00

dang bantu-ooabantu diartlkaa aebagal ke-eajiban oaliag oeadaoplagi daa oeoikul beban aatu aaoa lain dalao ee-gala hal*

Di dalao paaal 104 dihct Jian* bahva auaoi dan iateri dengan conglkatkan dlrl dalan euatu perkauinan, dan hanya karena itupua ter-ikatlah ooreka dalan auatu perjanjiaa tinbal balik, dan akaa oeaeliha-ra aerta aendidik aenua auek-anak ceroka*

Ketentuan yang oonyengkut harta benda diatur dales paaal 105

ayat 3* 3 dan dalao paeal

107

ayat 2*

Dalan paaal 105 ayat 3 ditentukaa, bahva eueai hcrue oengurua

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(14)

harta kekayacn nilik prib.di iateri dan di dal; a ayat aelanjutnya di-katckan, bohva di doltr. pongvruean itu hcruolah ia bertindok lekoana eeorcng bapak yang balk*

Focal 107 Bt? aanantukan, bchvta ootiop aueoi barkavajlban

aoturiau iaterinya dan ruaeh yang di dicainya. Si ouaal wujib pula aalindungi dan neaberi iaterinya aagala cjr, yang parlu dan barpatut-an dbarpatut-angcn kadudukcnnyA* Kavajibun itu barloku juga aakilipun latari-ny itu arufcg yang nonpu.

fiektmng bagaismnakah h„laya ktluu iotcrl tidek paw tlnggol bareatna cu«h1? Apekah eucni itu vajib ceobcri n.fknh keptda iotericyaf

Kangeaoi hal ini ado b^bcrtpa pcndt put ;

1

* pendapat pertcaa cengatt-kcn, buhva rccnabari nofkch don kooajibrn untuk tingi.al berocaa r.*rupnkcn pa* ngartian yang tidck daput dipiouh-pin/ihk.' n. Hehialeh yang aauutuckan supuya c u u i aaabcri n-ifk h k«p, da iatorlnyai

2

* pond.pot koaua mongutukun, b.iiua liokin yang uenutua-kon BUpuya murni neub<.ri nufk.h kep da iutcri tiduk aonguronci kowajibtm untuk tlnggol berconu;

3

* i’itlo aua^atakan, bd^ca Uevcjib^n untuk a.nb rl naf-kab dan bortcnpat tingu&l borotna adlah tarpiash dan tid k cch ruonya dlg-bunj* Katajiban ini totap ada a^kwlipun hokia telcb cor.utuo adsnyo pere^rai-an attu pioah.

Dalaa paflal-jtwOel

105

dan

106

BU diatur Bengamd apa yang kita kanal oeb^gai aaritalooacht (kakuaaacn autii).

tao. l

105

ayut Z ncnermigktn, bahva ouaci ckun acuberi bantuan kapada iatcri untuk aanghtdep di Duka hokia. &uai.ipun difcnruekan untuk aong-

urus harta kakayaon ailik pribcdi iaterinya kecuali apabila talch di-junjikan cebaliknya ( ayat

3

), Ayut-ayat eolujjuthya conentukan pu­ la, bahva dalaa panguruaan ini, auami haruo bartindak aabcgai bapak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(15)

yang baik den tidak dlperbolehkan untuk oeoindehkon atau oeobeboni harta kokeyaan tidak bergerak nilik ietari tanpa peroetujuon iotorinya. Kooudian paaal

106

BV nenentukan, bahva auaoi adalah kepala dalao par* catuon oueai dan iateri. Aaoe ini tiabul dari pandangan bahva dalao oatu kapal Jangan aaopai ada

2

orang kopten.

Hengenai harta beroaoa dapat diadokan ponyiapangan-penyiopangan accl oaja hal itu tidak oenyolohi tataauoila yang baik atau totatertib ucuo dan haruo oengindahknn kotentuan-ketentuon undang-undang yang ber-lcku*

Perjanjion kawin itu di ad akan an tar a auani iateri, baik calipu* ti ektiva dan paoairo, yang diparoleh ocoing-naoing oebelun ooupun oe-teloh porkavinan.

Hongenai harta perkavinan ietari dikeoukakan, bahva ouaoilah yang hcrua oengurua harta kekayaan iotori teroebut* Di dalao pengu-ruoan ini dapat dibedekan antara t

a* boherenj b. boooehikkeai

ad* a. beheron berarti oe&yolenggarakan agar harta kekayaan tatop utuh dan berbuah dan haruo digunakan oaeuai dengan tujuannya. Hioalaya congerjakan tanah, nelakukan reparooi, aonyevakan tanah, dan lain oebogainya)

b. beoachikken berarti aengadakan perubahan atao harta kekayaan. Penal 194 BO oenontukan bahva iotori yang oaoperoleh keobali hck boheernyo atae harta keknyaannja bcrdcoerkon peniaahan harta ke­ kayaan (oeheiding van goederen) oaoih aeoerlukan loin hakia untuk bioa beoehikken barang-barangnyo* Behoer atao harta kekayaan iotori cda di tangan eucoi. Bak ini oerupakan hak teroendiri; ortinya tidak terikat eleh inatrukai euaoi, aelainkan oerupakan bagian dari oorita-locaoht.

Paaal 105 BO nenentukan, bahva beheron hanya neliputi barang-barong tidak bergerak oaja.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(16)

Terhadap barans-barang bergerak j DR dalcn nrrootnya tanggal 22 Juni lG88 dan 16 April I

9

W eesutuokan, behca boheer euani atoe bar*ng-brrang borgerck oeliputi Juge beechikking. Alaeonnya ini ageknya dipotgeruhi alah penafairen atea eketenelf paoal

103

«y*t 5 B® tereobut.

Akan tetapl tidak aeoua pengarang sependirian dengan UB di ntcot antera lain adalan Land, Star Buaoan, Scholten, Pitlo* dan lelo-laln«

Pitlo dkk« meogatekan« bahwa ratio poobuat Bin adalah oeoata-cata untuk nengeluarkcgci kekuooaan boechlkklng itu dari beheer nueni yang depot oenguaoai bagian torponting dari harta kekayaan iotori* Pada saftt itu begian terponting dari harta kekayaan adalah barang-bcrang tidek borgerak. Tetapi aekercng Juotru yang borupa bar

eng-brrcng borgerdtlah oerupakan bagian yang torponting aohingga Pitlo dkk. borkoaiopuleni bchtoa terhadap barang-barang bergerak icteri, bus -ci tidak dapat beoehikken, eodang yang diperbolohkan hanyalah beheron caja*

Jikelau kite oooperhatiakn Bit Iodoneoia( oaka kita akan no-lihe.t, bchoa dl sotu pihek, oonggunekcn aeao oaritol euacti dan di loia pihek suetu acaa bahva iotori oeniliki hek terbatan dalao ce-lokukan porbuatan hukuo (note kotidek-eekapcn bcrtindek), yang da­

pat diteeui dalan paoal

105

BO*

Bari paaal ini nyata edanya oupreocai euani terhadap iotori. Hal itu oerupakan euatu pendcngsn kuno yang borlaku di Nederland, yang eongotur ouprooeei auroi terhadap iotori dalao hubungannya

de-scan pribedi iotori dan harta kokayaannya*

Porlu diketahui, bahva pada uouanyn dikeoukakan 2 buah alan-nn untuk oooboacrkan kekuooaan oarital euani ycitu i

1. bahwa sehoruenya ada poraotuan dalcn porkavinan dan aohu-bungan dongon kodretnya, auaoi ditunjuk oebagai kopnla ruoah tangga dan tiap-tiap perbuatan oandiri ceorang ietori

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(17)

dapat dipandang cebagel auatu yang oeabchoyakan porkauinant 2* bahva aabalua perkavinan oeorong poraapuan dinyatokan cckap

bortindak, totapi dengan adanya perkavinan, aaka oeorang lotari cenjadi tidak cakap bortindak*

Parlu dikotahul, bahva MB0 taleh aeniadakan ketentuan tentang kotidekoakapcn oeorang iateri* Tiap-tiap lotari dapat oelakukan perbu-ctcn hukuo tanpa bantuan atau pendcopingon (bijotand) au&ainya.

Dl Indoaaola dengan fiurat Edaran flakanah Agung, no 3-tahun 19^3* tanggel 5 Septaaber 1963* kotantuan dalaa paaal 108, 110 BO, dan babarapa paaal lain dlanggap tidak borlcku.

Hengenai Surat Edaran Makaaah Agung di atao, J • riordjavidjaja dalco kuliah uauonya pada tanggal 19 April 1971 * antara lain nengo-tckan

1

bahva valaupun ceaang apa yang tcrcoatun dalaa aurat eda­ ran teraabut oeneerninkan eoal-soal yang dipandang darl oudut kobutuhan hukuo dan penyoouaian hukuo dengan apa yang hidup di dalaa aeoy&rakat, tidak lcgl oaeual dengan bunyinya undang-undong ycng audoh oangat terbelekang, akan tatapl valaupun de-olkian alangkah baiknya jikalau cocua perubahan, penaabutan, ponbcheruan dan laia-lain eenganal hukua Perdata ini dlganti dengan diundangkannye undang-undang baru yang dirucuokcn oleh flerJr.na liukuo terkenuka di Indanooia, yang telah diangket

oe-bagcl anggauta darl lenbega poablnaan hukua naaional* 2)

Paaal 108 Btl dan eeteruanya oongrrtur tentang terbataenya koca-kepan bortindak eoorang iateri* Hengenai hal ini paoal

108

dan oeteruo-nya oanontukan bahva ada 2 hal bagl eoorang ioterl delca koporluan co-ninta bantuan dan poraetujuan eueninya, yaitu t

1* dalaa hal oelakukan perbuatan hukun oanganai harta kakryaant 2* dalaa hal cenghadap di ouka pongedilan*

Dalaa hubunoan ini parlu dlingatkan, behva lotari tidak pada unuanya (niat in bet algonoon) handollngoonbekcaon• Dla edalah handellx^eonbok-vaao untuk cangikat dirl/berbuat hukuo oengenai harta kakayaon*

2) J* HardJawidJaJa, luo Contra Lagoa dan Fraua Lanin Kuliah ufiun dl FH Dniveraitoa Airlungga, 19 April 1971.

13

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(18)

I k

Tetapi untuk berbuat hukuo dalao lapangan lain, oiaalnya dalan la-pangan hukun keluarga, lateri Adalah tetap bekaao, aeperti i

1

* ninta perwolian bctgi anaknyat

2

« nittta acer nuaoinya ditcruh di bawah curatele]

3

* oint a agar di ad oh an peaieahan harta berscnat 4, ninta ager dladakan pinah|

5

* noauntut nger diadakan perccrcian*

Dales perbuatoa hukuo nongeaai harta kekayaan, isteri oeoer-lukan b&ntuan euaol valaupun ada juga bebarapa perkeeualiannya,

yaitu t

1

* dalan lingkungan rtwah tang^a, yaitu kalau isteri nelaku-kan perjanjian nengenal pengeluaran (biasa dan eehari-hcri untuk runah tangga) ( paaal

109

SB )j

2

« dalan lapangan par janjian kerJn y d t u per j&ajian ktrja yang dibust oleh ietari ssbagai najlktm untuk keporluan runah tan£ga, nisalnya kaluu isteri nanerina aeorang

pen-bantu runah tnn#ga di runahnya (paeal

109

&U){

3« Jika iotcri naldcukan suatu boroop (peker jaaVjsbatan).

Dblca

hal iet«ri sel&kukan beroep, bantuan miaul tidak dlperlukan* Hnl teraebut diatur dalan paaal

113

h• dl

dalao

suatu per

Jen

ji

an

kerja

yang

t*rc&ntuo

dalan

paaal

160 1

f dalao hal isteri nenjadl pokerJa|

5

* congenai jial eelckuk&n pencbuugnn)

6

* dslon hal,oeabuut aurat vaoict (ketantuan Ini diouet da-Itto panel:

118

£&)j

7

* daloo tael, nsnandatanganl vieeli

6

* dal ojb hal nenjadi anggota koperaai konauaai,

Ksoudian tentang latarl yang ncnerlufean bantuan atau kuaea dari suaol untuk bertlndek dl nuka pengcdilon. Dal on hnl ini oaka ter­ ser ohlah kapada suani untuk nenllih antora t

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(19)

13

a* dengan De&beri aurat kuasa atcu nandanpinginyat b. auani aewakiXi iateri.

Kalau auemi neoilih aeabari bcntuan, oaka iatori aendlriXah yang bertindak di ouka pangadiXan# Iateri sonant iosa dapat bartin-dak di nuka pangndiXan biXa tinbartin-dakan itu oengenai hak-hak dan ke«a-Jiban-kovaJiban auemi atau suani iatari beraaaa-aaaa. Dalaa hal yang beXckasgan ini ada kekecuaXianoy* jaitu oengenai hutang yang terjadi eebeXum pcrkawinannya. Dalan haX-hal tertentu, kadang-kadang iateri biaa bertindak o»ndirl di nuka pengadilan*

Bantuan auaoi Juga tidak diperXnkan JikaXau dilakukan tuntut-an pidtuntut-ana terhadap iateri (paeal XXX ayat 1 BC). Lain dari pada itu bantuan auaai tiada diparXukan juga dalea hal iateri I

X. nangajukas gagatan per car ai ant

2

* oongajukan gugatan piaafc;

3

* aangajukon gugntun httrte beraaaa*

Bantuan auaoi ada kalanya dapat digenti dengan kuc.ua dari hakin daXaa 2 hal t

X* jikaXau auaeti tidak oau, atau oenoXak at no aegan oeoberi bantuan kapada iateri untuk ceobuat akta atau aenghadap pongadiXan (paaal XX

2

BGf)|

2* jikaXau auaal aXeh k arena tidek ada di teapat atau aXeh eebcb yang Xain cehingga berhaXangan untuk iteaberi ban­ tuan (daft peoberian bantuan itu tidak dapat ditunda) atau JikaXau nuani aenpunyai kepcntingan yang berton* tangcn dengan kopentingan iateri, oaka pengadiXan dapat juga oenbori kuasa kapada iateri (paaal 114 BW).

Di ftederXand, ketentuan oengenai terbutaanya keeakapan bar- ^ ^ O tindak dari iateri (ketidekcakapan bertindak dari iateri) telah di- ® tiadekan dongan undang-undeng yang dikeXuarkan pada tanggaX X* Jani

X956, B« 1936 - 3*3.

Men&ng aecungguhnya ketentuan-ketentuan aengenai terbatcanya

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(20)

lb

kooakapnn bertindak dari iotori oudoh aangat terbelekang, dAn tidak •oeok leg! dongan porkenb&ngan saaan donaoa ini don oloh k arena Itu kotontuan yang deoikian Ini perlu dltiadokon. Soya ber pond Irian kalau ponghopuoon ketentuan yang ada dalan BD, yang dianggop tidak ooeok lagl dengan perkenbongan sacon dihapuo dengan undang-undang juga, dan tldck dongan curat edaran oenooao Surat Cdoran M,A. no 3/1963 yang lalu. Dengan donikian oaka ponghapuoan itu akan benar*benor cooper* oloh keknatan dan kepaotian hukuo*

Perlu kita kotahul, bahva BD kita (yang klni borlaku dl Indo-noala) Borupakan copy BO Belanda, yang borlaku di Indoneaia borda-eorkan ooao konkordanol* Pada ketika ini BE* dl Nederland oudoh diubah dan digantl celuruhnya dengan Bn yang dlronoanakan oleh Meyero. Ba-nyak ketentuan yang nengalaai perubahan, antara lain nengenal kekue* oaan Daritol auaoi dan aaao ketidekoakapan bertindak dari iotori.

Di dalao MBJ? kotontuan seperti yang terdapat dalaa paoal 105 BO yaitu ouaoi adalsh kopala dalaa poroatuon ouaoi laterl (kopala koluarga) cudah dihapuo*

J.C. Holla dalao bukunya antara lain oengatakan t

Do nan io niet langer hot hoofd dor ocht vereninging. Hot daer op betrekking hebbondo afgooehafto oorote lid van ertikel 159 oud had ooinig of ff*on betokenio( Tooral ook oodat veer do eeeoto dor veinigo gevallen, vaarin hot

hoofdoehap hot dor oeht voreaiging ran botekenio sou kunnon sijn, do wot oon uitdrukkelljko regellng bevat. Zo bij, tonaonsion van do natlonaliteit van do uit hot huvelijk goboron kinderony deao krijgon do nationalitelt van do va-dor (art 1, nub a, va-dor cot op hot Kederlander on ingocot-onoehap), do keuso dor gosasolijko eoonplaato bij gobroko ▼on OYoroonotonnir^ doenaangaande(art

65

lid 2) on hot uitoofenon dor oudorlljko cneht bij veroehil van in sieht daarootrent (art 245 lid 2). 3)

Terjeoahan bobco t

Suani tidak lagi conJodi kopala dari poroatuon ouaai iotori (kopala koluarga). Ayat 1 paoal 159 laaa aongenai hal ini tolnh dihapuot dulu hal ini oodikitpun atau oaasa

ookali tidak berarti, loblh-lobih karona undang-undang ^ J.C.H* Hells, raolllorochtolljko Botrekklmon. Kluuor Deventer, cot. i n . 19^1* h. 42

-ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(21)

juga oeeara tOgen teloh nengatur dlnena dalan bcberapa kasuo kepala poroetuan eutni lot or 1 aken bercrti*

Docikionlfth torhedap kovargenegcraan darl anek-a&ak yang di-lahirkan dal on perkavinan, naka anak-anak ini noriperoloh ko-varga&agaraan bapaknya (crtikol 1, nub a U*U* Kevarganagaraan dan Kopondudukan Hoderland) ponilihan tonpat tinggal bo roan a borhubung tidak adanya poraotujuan congenai hal ini (paaal

83

ejat 2) dan polakoanaan kekuacaan orang tua karona adanya par* bodacn pendapat*

Honurut M*A* Kakob««k« Van dor Put dan P* Nolonan dalan buku-nja conyatckan* kohva oebonarnya dengan berlckunya undeng-tindang tang-gel 14 Jnni 1956, no 5*3 (do s*g* lex van Oven) yang nulai barlaku pa­ da tanggal 1 Januari 1957 tolah dihapuc pula kokuaoaan suani* Hal itu toroantun dalan haluaan

37

buku di Atau

1

Do titol tan do not van 1936 (in corking getreden 1 Janti-ari 1937) fooft oloohta in seor baporkto Date do botokonio do-cor vet wear* fliat alloan vord afgeoehaft do handoli ngoonbok-vaachoid van do gohuvdo vrouv, doch tovona vorviel hiercedo do oaritalo oacht coala dose in vorsogenreehtolijk opsioht tot niting kvacw Xosero, vildo do cosoer govenate handelingobok-vacchoid van do gohuvdo vrouv praktioeho sin on traerdo hobban, dan coeot dene gepaerd gaan cot eon vollodig gelijke roehtnpo-oitio van naan on vrouv ton aansioa van hun geneenoohappolijk vercogen* Bohalve belangrijko vorendoringon op varoogonareehte-lljk torroin oagen ve deso oek in do rogeliag van do fanilie-rochtolijko gevelgon van hot hucolijk voor vat betroft do ver-houding tuoeen do echtgonoton* Ook hior vordceen do (voreuder-do) doninarendo pooitio van do nan. Mon denko a&n do onafhanke-lijko voonpleato toegokend aan do gohuvdo vrouv on oan do ep~ hoffing van do gehoor&aanhoidoplieht* Bohoudon bloof toon eeh-tor do (thane afgoochafto) rogol

1

"Do nan ie hot hoofd van do ochtvoreniging"* Do firoljn naoot in sijn* Hot Uederlandeo hu-velijka vercogensreeht do rogol t HEon oonsaaa an verlaten ouaounstuk teniddon van hot goBodorniooordo huoolijkerecht". Hot bohound orvan sag hij ale eon inologantia iurio* k ) Torjonahan bobae

1

Titol dari U*U* tohun 1956 (jang borlaku nulai tanggal 1 Janu­ ari

1967

) hanya aooara aangat torbataa nenborikan aakna ataa uadang-uadeng itu* Tidak eajo hendellngeonbekvaan darl ietori yang dihapua, totapi boraaseon dengan itu hapuo pulalah kokua­ oaan narital yang tordapat di dalan bidanghukun harta kokayaan* Kadang-kadang agar oupaya koeakapan bertindak dari istori

co-porti yang dicita~citekan itu sonpunyoi arti dan nilai praktie, naka haruolah borononon pula dengan poroaaaan poelai hukua an* tara auani ieteri torhadap harta boraana*

Pi dalan undang-undang ini oolain adanya perubahan-porubahon penting dibidang hukun harta perkevinan, kita tenul Juga penga-tuTan akibat perkavinan yang lain yaitu yang nenyangkut hubungan auaai iateri*

M*A* Kekebeeke van dor Put on P* ]t»l«Du, Congoadian van hot Porconon - on Fanillorooht* tahun 1969 helanan 37* Kluver - Deventer - 19f>9*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(22)

16

Di eini lenyeplah poeiel yang lebih tlnggl (yang kuno) dari euani* Xngetleh, ok»n kebobeoan conillh tenpat tinggal yang kini diberikan pada iateri dan dihapuekannya ketentuan eenge-nai kovajiben tunduk pada suaai* Ifeeih tetap ada ketentuan yang eudah dihapuo t Suani adeloh kopala keluarga*

Do Bruijn dalan hukuanya "Het fioderlondse Huctlijkovernogeno** recht" nengateken peraturan itu nerupakan t "Barang nuneun

yang keeepian tertlnggeX ditengah hukua perkawinan yang diper-nodern"* Dipertrhankosnya aturan itu dillhatnya sebegai inole-gantia iurio*

Oleh karena itu adelah tidak oengherenkan,.bahva dengan ber-lokunya I3BB pada tanggal X Jenuari

1970

paaal nengenal suani yang non-jadi kepala ruaah tangga nennon-jadi hnpue*

lang menjadi sabab utane pencabutan anao ketidokcakapan ber-tindck itn herjelan deoikian lanhat diaebabkan oleh karena di Hoderland dlgunakan slotin harta bereana*

Jikalau perundangan nenberikan kedudukan yang ease kepada eucai dan ioteri, oaka akan tinbul kesulltan jikalau antara euani dan ieteri tidak tereapai kata sepakat nengenal herta boraana itu# Dua kapten do­ les 1 kapal nenyebabken kepnX itu tidek berkapten* Suatu penyeleoalon yang diusulkan ialah agar iateri dlnyatakan eakap bertindak at as herta privenya, eodangkan penguruaen atae harta bereana dieerahkan kepadn cu-eni. Akan tetapi penyaleaaian eonacea ini borartl euattt pornyataan, ie-trl yang cakap bertindak itu tidak cenpunyei art! bagi perkavinan ce-roko. Dl Hederland dl nana haoplr eeluruh penduduk nenikah dengan herta boreana cengakibatkan problona, bahva

2

kapten dalaa

1

kapal ekan oo-nlcbftlkan banyak pereoalan, eadangkan bile dalan

1

ftapal hanya ada JL kapten, ekan nengakibatkan bahva asae kacakepan bertindak dari ioteri oonjadi tidak berarti* Oleh karena itu bsru pada tahun 1956 pereoalan ini tereeleoalkan dan baru pada tenggel

1

Janueri 1957 dihapuekannya kotidekcakapan bertindak dart iateri dengan undcng-undacg tanggaX IV Juni 1956 - 3**3 (de s«g. lex van Oven)*

Penyeleealan yang diaabll nengenal harta bereana edalah eebe-gai borikut

1

Undang-undang dl eini nenberikan kepada euani letorl veveneng

aepenuh-ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(23)

aye untuk conguruoi dengan oengoeualikaa yang lain ataa barang-barang yang dioaaukkan oXoh nereka oaoing-aaaing dales harta boraana* Di Ne­ derland kita haruo ooabodakan dari nana datangoya barang-barang itu* fcalau borang itu datang dari Iateri, oaka yang oenguruai adalah iateri*

Akan tetapi plhek-plhak dengan perjanjian kaoin (buBolijkroor-vaarden) dapat aenylnpang

9

oehlngga dalaa huvelijkovoorvaerden itu dapat dltentukan

9

bahva |

1

* bahva sues! atau iateri yang oenguaaai oepenuhnya harta bar* senai

2

* eeaua perbuatan penguruaan haruo dilakukan oleh ouaai iateri;

3

* oeoara oandlri auaai atau ieteri dapat oelakukan perbuatan

penguruaan itu aopenuhnya*

Akan tetapi eelana pihak-pihak tidak oenentukan l a i n o a k a per* eturan congenai penguruaan itu hanya barlaku terhadap harta privonya condir i-oondir

1

dan barang-barang yang dlbeva oleh oeroka naalng-aaoing kodalen harta boroana (paoal

97

BC baru Sederland)* Kekuaaaan ponguruo-nn oleh auecl atau ieteri adalah tidak terbatao* Paoal 87 dan eetoruc-nyn MBD oengatakan bahva ouani atau ieteri dalaa beberapa perbuatan hu­ kun tertantu tidak dapat bertindak tanpa bantuan atau peraetujuan dari plhek yang lain* antera lain perbuataa~perbuatan yang ada oangkut paut-nya dengan porlindun

0

an runah tangga*

H*A* Kakebeoke van de Put dan P* lleleaan oengatakan dalan bukunya t

Hot doel decor vooraehrlfton io do oehtgenoton to beocher-oen tegon siehtolf on tegon olkacr, ucardoor indirect ook hot gosin cordt booehernd.

Do verBogonerochtelljko gelijkhoid ran nan on vrouv, die code-brongt dat ioder dor ochtgonoten vrij ie verblntenloeon aan to gaan op iodor torroin, brongt ook sljn govaron cede* Spoeieal bij die overoe&koaeten traar betall&g over onige tijd rordt gooprold of niet direct oordt verlangd io do vorlolding on to kopon of andore beaoarondo vorpliohtlogon aan to gaan bijson-der groot* Hot lo daaron dat de votgever heoft geneend dat op dit terroin oen bljsondere beoohorolng( eovol voor de oehtgono-ton tegenover olkacr alaook voor hot gosin* coodaekelijk van* Evenalo do gohelo seode titel aijn ook dose bepalingon van dvi-ngonde aard*

6

)

6

) Ibid* halaaan H *

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(24)

20

forjoaahan beboo t

Tujuan kotontuen-kotontuan ini adalah untuk nelindungi ouaai iotori eaoing-naoing terhadap yang oat a dengan yang lain eehingga dengan daaikinn oecara tidak langaung koluargapun torllndung* Porcncaon dalao bidang hukuo harta kekayaan dari ouaai ioteri ftonyobabkan oanlng-aaaing be baa untuk nengadakan porikat&n dalan bldang apapun, eoebava Juga kabohayaaa* Toruteaa pada perjaajian^porjanjian yang ponboyarannya dlang-our atau yang tidak porlu oegera dibayar, oonyobabkan godaan yang beoar untuk oenboli atau oongadakan kevajiban-kevajlban lain yang cenberatkan. Sebab itulah peobontukan undang-undang borpendapat, bahva dalan bidong ini cutlek perlu adanya ouatu porlindungan khuaua« balk untuk ouaai iotori oatu aaaa loin oaupun koluarga*

fioperti halnya koaoluruhan tltol VI, oaka ketentuan-ketentuan inipun boroifat ceaekaa*

Bilaeana kita eonperhatlkan HBU itu, oaka haruolah di katakan, bahva WBW boner-bonar oanguoahakon poroanaan hak antera ouaai dan io­ tori* Tidak oaja aoaa kokuaaaan aarital dihapuo, tetapi Juga anao ko-tidckeakapan bertindak dari iotori* Dahulu di Nodorland, vevanang untuk Bolepaokan kobaroaaaan harta porkavinan itu adalah hanya dlnili-hi iotori, naka pada devaoa ini NBB oonentukan, bahva polo paean harta baronna adaleh baik dialliki oloh iateri, oaupun oleh ouaai*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(25)

D A B II

OAK DAN KEWAJIBAH SUAHI ISTERI £ERTA KEDUDUKAN I

6

TLRI HENUEUT HUKUM ADAT DAN HUIUM ISLAM

floportl telah dluraikan dalao bob pondchuluan dl ouka, oaka di Indonooia dikonal adanya 3 penggolongan oenurut oifat kekelunrga-an yaitu

1

1

* oifat kobapaan ( patrilineal )| 2* oifat koibttan ( natrilineal );

3

* oifat kobapaibuaa < parental )•

cd* 1* Slfat kebapaan*

Dl dalcn olotea kebapaan itu dikanal adenya perkavinan dongan .uano Jujur* Uana jujur ini dioakoudkan oebagal hubungaa iotori dan

koluerganye, den oeoaoukkan ioteri dalao kerabat ouaai* Lain dari pa~ da itu diackoudkan pula oebagai ouatu portukaran yang bereerak nagle. Beoornya uang jujur ini torgantune kepcda tingkat kedudukan vanita} nrkin tlnggl keduduk&nnya, ackln banyaklah Juniah peoberian itu* Anrk~anck yang lahir ekan oaouk pihak koluarga loki-leki dan anak lrki-lakl oerupakan chli varlo eereko* Dales hal ini ouaoi berkewajib-c n eeoborikan keperluan hldup kepada iaterinya nenurut kedudukan dalao oaoyurakat dan dihubungkan pula dengan kokayaannya* Efanite tidaklah -berhck celck.ukan tindakan hukun, vanita hanya berhak oenguruo uruean-uruoan runch tangga dan berhak pula atao penborlan uang untuk koper-luan hidupnya* Canitapun dapat ointa eerai kalau kevajiban itu tidek diponuhl* Kedudukan vanita dalao oloten kebapaan ini leblh rendah

daripado euenlnya* Cucni oenguruo hal-hal yang berke&aan dengan hubung-an dalao oaeyarakot oelain uruohubung-an torhodap harta kekayaao ioteri yhubung-ang diperoleh colcoa perkacinan berl&ngoung*

Sloten kebnpaen ini blaoanya kita juapai dl daereh Batak dan

21

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(26)

Oayo*

ad. 2* Sifat koibuan ( natrilinoal )

Siataa ini narupakan gabungan kaluarga (klan) yang terdiri atca anggota barupa parenpuan* Vanita yang karri n tetap tinggal dalan koluarganya sendiri, sadangkan ouaai naouk ka dalan klan iaterinya* Anak-anak ternaeuk $ce dales fcabunjjpn kaluarga ibu,

Kaun uanita yang oudah kavin barhak bortindak oendiri, na-kodcr congonai barang-barang yang dinilikinya* Yang aanguasai harta pusaka adalah naook kopala vario* Dengan oondirinya* karena adanya kotentuan itu, naka tanpaklah bahva kodudukan iateri labih tinggi daripada suaci* Suani tidak barhek ikut a an pur dalan uruaan harta ka-kayaan ieteri* Qiates ini dianut orang di daarah Minagkabau

ad, 3. fiifat kabapaibuan ( parental )

Dalan siatao ini tidak ada poraturan yang tetap; kadang-kadang auani ikut istari, ada kalcnya pula istari ikut suani* Sintan ini carupakan niatan yang oarata dianut di Indoneoia yaitu antara la­ in di ooluruh Java* Madura* Sunatera Tinur, Riau( Aceh, dan lain-lain*

Istari barhak nenerina panberian untuk kaparluan hidup dari suaoi, dan adalah kavajiban suani pula untuk nenanuhinya* Pada haki-katnya dalca eisten ini tidak ada porbcda&n antara auaai.dan istari* Jadi kodudukan suani dan istari adaleh oe deraj at* Dengan donikian oe-bagei ekibat dari porkavinan itn, a aha tidaklch ada parbadaan antara anak Icki-laki dan poronpuan* Selena perkavinan borlangaung, balk congonai harta bonds naningtaaaing atau harta banda beraana, naupun oonaonai porgaulan hidup diantara nereka nanperolah kodudukan

yang aana*

Kocudian ttarileh kita tinjeu bagaioaaa hek dan kavajlban cucni istori dan kodudukaa iateri nenurut hukun lalcn*

Pagangan poraturan yang diporiukan adalah aoporti apa yang toreuat dalan kitab cue! Al-Qur^an dan hadits Habi*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(27)

Reahrttddia Thaha dalao bukunya Pcdantm PorkawittEn Daat Iolcn cenyatakan, bahva perkatjinen cocuat keteatuen tentang dan

kova-jiban*

Unbun^ein euaol iateri totap corupakan hubungen canueie dengan oanneia yang diatur cenurut ejar lot* goorang vanita Xalen tetap n«-oiliki hek-heknya bila telah neajadi iateri# Perkavinan I®1 ta eeru-pokan poagobaaon serta haruo pula dlkotchui dan dlaaderif bahva pe-ncorhanan Itu oerupakan cocvatu yang pokok, pangkal dan kapital bertt* oeh tangan* Satu ueaha dengan tidak bercodal adalah tuucha yang

oia-oia* Henurut oyera* hakikah nikch lalah aqad antara eoloa auaai ioteri untuk neobalehkan koduanya bergaul oebagai ouani iateri* Tujuan perkavinan yeleh. ager aupaya kedua ouani iateri tinggel di runeh dongan dcaai oorta Baling ciata-coneintai* Perkaviaaa yang ti-dak dapat condltfikan runah tangg« dongan danai dan berkaoih eayang carta elata>eoael&tai adalah ter jatth dari tuju&n perkavinan yang coboncrnya*

2>i dales ageaa IbIc s, perkavinan carupckan ouatu anjuran

bagi •rang yang kuana dan oanpu uatuk kania* Anjuran ini ayata «

tcrtnlio dales Al-Qur#aa oebagai fire an Allah* Hal ini aeapek pula doles hedite nabi eoperti ape yang dirivoyatkaa dales ourat Anon* Bales ourat Anno ini dirivayatkan tentang aohebat-sehabat nabi yang borkata* bahva coreka akan eenshiadarkan vanita dan tidak akan kavia* fang lain cengatakan, bahva eeroka tidak akan tidur dan ekan teruo berconbahyaag*

Pada vektu porkataan ini didongar oleh Dabi, oaka keeudian Dabi Kuhecaad berkata, b&hva bagaioana halnya Jurnn itv akan berkata deoikian* tiennrut Habit beliau berpu&oay berbuka, beraeobahyangi tidur* dan kavia dongan vanita* ftiapa yang benei kepada aunnah nabi ini* oaka akan janhlch oereka dari din*

Dari rivayat itu jelaslah bagi kita* bahva Sabi ttuheeaad oonyurah, agar kita kavia dan aelarang tabbatul (tidak nan kavia)*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(28)

Adcpun hike ah porkavinon ialah agar cup a; a nonuoia itu dapat hidup bcrpaeang-poaengcin, kareaa kewajiban hidup auaai iatari adalh eeaba-ncun ruaah tangga yang donai dan teratur* Untuk itulah harua diadakan ikatan pertalian yang kuat yang tidak oudah putue.

Bile <iqad nikah telah dilangoungkan, aaka nereka telah b«r-Janji dan beraedia akan aeebangun tiatu rucoh tangga yang daoai dan

1)

teratur aarta akan eahidup oeoati.

Keuntungan yang diharapkan di dalaa hidup barauani iateri toralapul dalaa keaenangan hati dan kepuaean jiaa yang akan aengha-eilken buah kebahegiaan ruaah tangga*

Perkavinan di delan lolcn Juga nerupakan penontuan hak dan kovajiban.

Adalah oenjadi kovajiban suani istori untuk Baling cinte-aancintai, bergaul beik, cetie, dan aeaberi bantuan lchir batin antara aatu dengan yang lain. A4aloh aerupakan keoajiban deri auaai untuk neo-bori nafkah kepade iateri dan anek-anaknya barupa aakan, ainua, pokaian, dan teapat kediaaan aeauai dengan kedudukan oueai aenurut keaanggupannya. Sogala hal yang borhubungan dengan ruaah tangga di-let ckkan di pundak ieteri, eedangkan hak-hak yang ada di luar ruaah tangge di dalaa tengan auaai.

Jika aeorang auaai aeaenuhi kevejiban-kevajibannya dengan baikf naka iateri haruo tunduk kepada keaauan euaai aerte teat dan patuh kepadenya. fcenita yang kuvin berhak aelakukan aegala tindakan hukua terhadap barang yang diailikinya, dengan tidak perlu aoudapat isin atau bantuan dari auaai.

Hengenai kedudukan iateri, neapak bogi kita bahva kedudukan ioteri lebih rendah daripeda euaainya* Hal itu ternyata dengan di-perbolehkannya auani aenikah aanpai aebanyak 4 artmg dalaa trektu yang eaaa* di aaaping hak dari auaai untuk eenjatuhkan telaq.

1) Naehruddin Tbeha, Pedeoan ferkaoinan Uaat lalaa. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, halanan 93 - 9^*

21

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(29)

< pocratueaa tall porkaviaan )•

Sueai yaag coopanyai iotori lebih Anri oooraagt wajibleh nengctur g iUrcA dengoa adil paia ictori-ieteriaya* Kalev ouaai tidak dapat ceagatur gilirea dengan adiX« headeklch ia borioteri Aoorans aaja* daa heron borieteri lebih dari c«eraB£i koouali kalau do

115

on ouka dan r«la hati dari iotori yenc feeroangkutaa.

2

)

Juga adanya porayotaaa behva eucai itu berlobih aatu deraj at dcri Iateri* koreao haaya ouaoiloh (kaun leki-leki) yang ceajadi qcticcnon (pcniapia) bagi iotori yaitu dengan aoajegat coliadungi, don cooitspia* Jadi dong an porkataaa laia, ooaai adalah kotua yang bertoaggaag javab dalaa runah tangga daa kolaergaaya*

Hikcah dari pornyataan atau porkataaa ita ialah koroaa Allah colobihkaa kaun leki-leki ataa kaun poronpuan toataag kojadianaya dan dicnugcrahinya todrat, toaaga daa fcokuooaon lebih darlpada kaun conita* Maka dcri ita kaun loloki horuo oeajadi pelindung bagl kaua c&aita* Sobagai ponlnpln daa poajaga dcri iotori iailah naka iraeni borkouajiban nonbori nofkah kepada ietoriaya* Xarona keuojiban italoh aeka dalca poobogiaa puaaka* leki-leki lebih baayck co&dapat begiea atau aerioaa darlpada kaun caaita* Di enspiag iai coeua bobo* rapa chli fikih eongatckea, b e h v a perkacriaaa adalah oaata eked

ataa porjaajiaa yaag coainbalkan porikataa antera kodua bolah pihek* Pada diri oueai oaupun iotori terdapatleh ouatu hak daa kooajibaa yaag torbeteo* Adaleh ooajadi kevajlban pula dari iotsri uatuk tiag-gal ditocpet yang toleh dituajuk oloh oueni aebogei tenpat kodlcaaa bcroeca*

25

2

)

!

Prof* Mahaud Janue, Hukua Porkauiaaa Dnlea Idea. Poaorbitaa C*V. AXhideyoh, Jakarta* ootakan ko IV, hoionaa 99*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(30)

B A B III

JCSHABUSAH AKAfl SUATU UKDAflQ-UNDAKG TAKQ BAKU

Sotelah kita oenbaca uraian-uraian teroobut dl ataa nyatalah bcgl kite, bahva valaupun Zndo&eola telah oerdeka 29 tahun laaenya, neaun naoih terdapat beragaa»raga& hukun perkauinan* Ferbodoan hukun porkaulnan yang ada conlnbulkan pula porbodoan hak dan kovajiban euani ioteri coeval dengan hukua perkevinnn yeng dienut oleh ntreka tiaoing-casing* 1'Oblh-lebih juga dengan eaelh dlpergunakannyo BD di dalaa cn« oycrnkat Indoneoia ini* Oleh kcrena itu raoanya oangatleh Janggal bagi kita oendlrl ceeklpun kita oudoh hanplr JO tahun nerdeka, dengan ca-clh berlekunya peraturan-peratttoan dorl ceaan penjajahan* Peraturan-poraturon itu raaonya oudoh tidak topct dlgunekan, oelain darlpada pcraturan-peraturan itu nyata-nyata telah ketlnggalan sanan den per* koabongon kehldvpan DAoyarnkat yang oedoaiklon cepotcya. Hal yang do-^ihiao itu cobenarnyn oudah laaa dlraoakanv baik oleh naeyaraket* ran-pun pocerintch oendlrl yang beruocha untuk Dongunifikaaikan dl d a l o h u k m perkavinan neoiohalv ceeklpun Jalan yang dltenpuh bukanlah cuatu jolen yang tmdch dan pe&dek*

tf-jacu^ua ordb&cjoi jerfccsrinaa yan& ant era liiin oecuat pokok-pokok oe-bagel borlkut t

oraag Zndoneola eell dan Tieur Aoing bukan Tionghoa oaje, yang hukuo porkauinannya tidak diatur dalaa peraturaui-portturan yang tertulio

(Jodi dl oaaplng orang*orang Zndoneola Ielcn, Juga orang Zndoneola yang Poda tahun 1957 Penerintch Hindia Bolanda telah ceobunt

1* porkaulnan berooaekan eonogea« eodeag Jlka dllanggar oaka perkawinan yang baru dapat dlb&tclkaai

2* alooan-alaoan untuk peabubaran porkaulnant 3* alaaoo-aleoan untuk cengcdckon pcreoraian*

Rancangan ordononoi tidak berlaku unua, tetapi honya bagi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(31)

boragcoa lain aeparti Hindu, Budha)* Eeneangan Itu dibiearakan dengan cecua organiaeol yang ada* tetapi organieool lolan cenolak oebab bar-tentengen dong an huktta laics* Maka dari itu rancangon itn tidak jadi dibiecraken di dalan Volkoread.

Kerena dltolak, naka pada tahun 1937 didirikan Koolto Porlin-dung on Kaua Poroopuen dan Anak Indonaain jang kocudian diubah oenjadi Baden Porlindungan Poraopuan Indonesia dales Perkaoinan (SPPXP)«

Mekoud badan ini ialah untuk nonbori naoihat kapada crenita congonoi coel-coel pereeraian dan oongunpulken bohan~bohatt tontang koburuken-kolmrukan dalan perkavinan* Jodi badan ini dapat dlkatakan corcpaken cttatu biro konaultoel*

Ke£adien peoorintoh Hopublik Indonaaia { HX ) uengedakan cobe-dor perbeikan dong an conetapkan Qndaug-undang no* 22 tahun 1946 sjo

-cgonai Fanaateten tflkah, Talek, dan Bujuk carta Inatrukai Mentor! Agcne do* 4/1947 uatuk pagavni alkaht talek, don rujuk. Dalan inatruk-oi tereabttt antara lain dionjurkan, egor cupaye pogaval eatatan aipil tidek congavinkan onck-anok bavah near, dan bila ada peoakeaan torha-dap ealon penganton perception, naka harualch dipaxtnhi ayarat-syarat hukuo Xclan* Mangonel poligeni dltorangkan tentang kevajiban euaal conurut hukuo lalon, oodang oongonal telaq parlu dladakan peBerikn&aa etao kedua bolah pihak* Bila talak itu dijatuhkan auani* naka harun diporingatkan tontang kevajiban-kovajiban eela&a iddeh* Dl dalcnnja diatur juga tentang rujuk, yang oapgnpahekan agar eueai oerujuk hae-ball iaterinya oabalun aene iddeh feeble* Heaklpun txacha itu petnt di-her gel, totapi etasih juga bolus cocenuhi ape yang aenjadi kolnginen cecna pihak# ^

Pada tabun 1952 panitia oolanai oanbuat oebuah rancangen ttn-dang-undang perkavinan yang tardiri etaa t

a a # o a i « H a a a o « » a * o

1) £ani Soavondo, Kedudukan Canlta Indonaola Dalan Bukua dan Maayarakat* Timun Mao, Jakarta, 1953* hV'Vso.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(32)

1. peraturan nano yang berlaku untuk oonua golongan egcna} 2 * peratnran-peraturan khusuo (yaitu poraturan khueun lolaa*

Kristen) yang nengatur hal-hal yang hanya oengenei g o * longan agaoa aaaing-caeing*

Pada tonggal 1 Doeenber 1952 oleh panitla tereebut dieeapal-kan raneangan undeng-andang perkawinan carte 6after pert any nan oenge-nol undang-undang teroobut kepada oonua ergnaienei pueat, oaupun. dcorah* Dales rancangan undang-undang itu antara lain dinyatakan* bchca perkavinan haruoleh didooarkon kepada kenauan bulat dari kedua beleh pihek* di eeaping ketentuan bat as ucur perkavinan t Id tahun untuk lekl-laki* 15 untuk perenpuon* Pollgepi Juga dlisinkon aoal dlperbolehkan oleh agaaa caning-aaning, kecudian harta bonda porkaulnan juga dltetapkan. Hengenal porcoralan dleebutkon Juga alcccn-alaoon pereeralan antara lain bersineh* nabuk, Judi, &adatt dan Inin-laln.

Pada tooggal 2 k April 1953 diedokcn dengar pendapat dan pen* blear eon oleh Panltia Hikeh, talak dan rujuk ( ETR } dengan erge&leooi-erganieeol vanita} enter a lain Ehc7&ngkarl« vanita Decokrat* dan lain* lain* Pecbiearaen itu eeapni kepada eebuah keputuoan untuk eenyttcun undang-undang perkcuinan cermrut cloteo yang berlel un&o&G-undang pokok* undang-undang organlk, dan undang-undang untuk golongan netral (yang tiada Boneluk agaaa tertentu, tetapi borkopereayaen)• Ondcng* undang Itu akan berleikan peraturan yang borlaku untuk cecua rcrga nogera Indoneoin*

Poda bulcn April 195^ co loo oil eh undang-undang tentang perkc-vinan teat Iolcn dan dloeapalkan kepada Kontori Agaaa* Kecudian pada bulcn Aguotuo 195^ Pecerinteh eenajukon Undeng-undeng no* 22-tchun 19^6 untuk pencetatan nikeh, talak* dan rujuk*

Pada tahun 1938 bora dlajukan raneangan undang-undang untuk orang Zolao kepada Konntituante dongan eurct Keblnst Proeidon tanggnl

<o

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(33)

19 Juni

1958

* do.

1621

/H/K/

52

* yang juetru pada vaktu itu datang pula ucul laioiatlf aenganai uudang-undaBg porkawinnn dari By* SuaaTl daa kccca-kavaa#

Kodua buah raaeaagaa uadaag-uadaag teroebut beroaaa-oaaa nen-dapat ponbchtoan dalan Koaotituaate*

Kocudlaa pada taaggal 5 Juli 1959» koluarloh Dekrlt Preeldoa yaag terkenal doagaa Dekrlt 5 Jull yaag antara lala cecuat teataag poobubaraa Koaetltuaato daa eeaeabut borftchucyn UUD8 1950 daa Koaya-tckaa berlakuaya kooball UUD 19^5. Deagaa ceadirinya peoblearaaa tea* tang kedua buah raaeaagaa uadaag-uadaag teataag porkaulnaa itu ter* hcati oaapal pada I960* K*H.Waehid Cahab eeagajukaa kedua buah raaca-agaa uadang-uadang teroebut kepada KoMnet,Dengna peagajuaa Itu, naka kocudlaa dlbeatuklah paaltla ad hoe yaag tordlri atau 6 orang Hoatori jaag bortugao eerucuekaa daa oeaaupuac earan-onraa darl para Iteatorl*

Karena tugaa lal tidak laaear« koBudiaa oleh Heater! Agaca dlbeatuk eebuah paaltla tehaia Dopartecoa Agana*

Paaltla teroebut berhaoil eeoboatuk eebuah raaeaagaa uadaag* uadaag toataag pokok~pokok peralkahaa uatuk uoat lelaat yang akhiraya pada bulaa tiel

1967

raaeaagaa uadaag*uadaag teroebut diajukaa kepada DPEQ1U Kareaa aanpai eebegitu lasa eaolh boluo ada haell atao ran* -ccmcea undangMi&dgng itu, tseka poablccraaa toataag uadaag*uadaag porkauiaaa lal tertuada teruo*

Kocudlaa pada tahua 1971 terjadi paaillhaa uoun jaag boraak-oud uatuk ooBgadakaa peailihaa keabali anggota DP8 daa HPB jaag akaa bertugao oeolllh Prooidea daa Vakil Prealdea dalan cidaag usua I-nya pada bulaa Marot 1975* Botelah terboatuk oaka barulah diculai aldaag* oidaag DPfi daa uaeha portananya ialah eonbloarakaa teataag raaeaagaa undang-ticdang teataag perkaviaaa ita*

Ketlka Prealdea ceoyorahkea OU Ferkaniaaa lal kepada DPB dlpeagujuag bulaa Juli 1973* dipolbagai teapat khutmanya Jakarta terjadilah auaaaaa haagat pro daa koatra teataag UU

lal« fieoeatara beberapa ourat kabcr turut ceaaaaa-caaaoi auhu terhadap nasaloh yaag oaagat eeaaitif oehlagga tiobullah alkap

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(34)

don aerangan terbuka yang bortubi-tubi dari coraka yang kontra, caka aereka yang oetuju dongan UU ini yang dipelapori oleh vanita-vanita condekianan torlihat leblh banyak nonahan diri.

ttoreka cenderung nenguaulkan agar

00

ini diaeapurnakan dan dibahae di DPR aacara proeeduril.

Setiap rencana Undang-undang tantu ada kekurangannya dan dengan adanya DPR ini juotru kekurangan-kekurangan dapat dl-eeapurnakan koaudian, oabingga biaa aencerainkan kaadaan yang raaliatie dalaa aaayarakat cehingga kalak undang-undang ini dapat ditarioa oleh aeaua pihek.

2

)

Tetapi golongan yang kontra okan raneangan undang-undang itu, yang dipolopori oleh poauka lalaa tertentu, labih banyak boraifat oeooional, bahknn kadang-kadang Juga boraifat kaoar. fiikapnya labih apriori untuk aorta aorta tidak aenyetujui dan ainta ditarik koobali aobelua dibicarakan di DPR. Ada juga yang ainta agar pecbjicaan di DPR ditunda dahulu oonglngat kaadaan politik di tanah air pada devooa itu (Periativa 5 Aguotuo di Bandung),

Tiobulnya pertantangan dan tuduhan-tuduhan dongan oendirinya tidak akatt neaperlanear uaoha-ueaha peabahaoan di DPR dan bonar ke-aungkinan tidak b^aa dieoloaaikan doles aatu aaea aidang yang aadang barJalan. DPR juga akan aondongarkan auora rakyat, apalagi aotolah dilontorkan levot aaoyarakat oolalui aedia-aedianya. Pada daoarnya Peaerinteh tidak okan begitu oaja aenarik koabali aobuah raneangan undang-undang yang tolah diaonpaikan kapada DPR*

Denar utaaa adanya porbodaan pikiran tentang Raneangan Ondang-Undang (RUU) Perkavinan antara Poaorintah dan aekeloapok pecuka Xal&n tortontu (yang berpangaruh) adalah aaaalah adanya aateri-aateri yang dianggap oleh nor«ka bertantangan dengcn hukun Ialoa* Porbodaan dongan hukua lolca yang Helena ini borlaku adolch aaaalah oakiter kaboratan coroka tentang adanya poncatatan perkavinan oebagai ayarat aah atau tidcknya auatu perkavinan nanurut ketentuan undang-undang. RUU ceno-tnpkcn, bahva daaar perkavinan adalah conogani kocuali ada hal-hal luar biaoa pada eeorang iateri (tidak bioa berfungei lagi oebagai io­

teri, dab.)*

---2

) Ha.

1

alah Expreac. fiepteabor

1973

* h.

6

*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(35)

BtJU yang diaanpaikan Penerlntah kepada DPB dengcn caanat Prooident tanggal 31 Juli 1973 borbarongan dengan ponarlkan koabali BDU tentang perkavinan Onat lelaa dan BUU tentang kotentuan-kotentuen pokok perkavinan yang pernah dioanpalhan kepada DFB* Kecudian BOO per* kavinan Itu diaanpaikan oleh Menteri Kohakioan, Prof. Mr. Sono Adji, dalan aldang plono DPR pada tanggal

30

Aguatuo 1973* Kalnngan luao, terutana kaun vanita, telah menyanbut genbira, aelain telah lama dl-nanti-nantlkan rencana undang-undang itu dlanggap akan dapat nononuhi kebutuhan eooyarokat Indoneeia pada aanan oodern ini* BOO toroebut

ekhirnya diberi nana dalan bidang perkavinan PPBI tantang Perkavinan* aedang oleh vereka yang nenyetujulnya dikatakan oebagai undang-undang yang benar-benar boraifat naolonol, nenyeluruh, dan lengkap, aelarao

dengan Pancaella dan DUD 45 yang juga nencerainkan keaadaran dan cita-olta hukun nodern* BUO ini - kata nereka itn lagi - akan nenjanln keotabilan perkavinan dan harooni dalan koluarga* Lagi pula akan dapat nenjunjung tlnggl hak vanita oebagai colon ibu, ioteri, ibn dan jandn*

Kedudukan ouani ioteri oeeuai dengan aleten parental yaitu garia orang tua adalah aoinbang das oegala eeouatu yang tlnbul dirun* dingkan dan dlputuakan beraaaa*

Pada daaarnya UURI tentang perkavinan ini adalah aonogaa (oatu Iateri atau eatu aunni)* Pereeraian hanya boleh dengan ayarat-ayorat tertentu dan hanya nungkin levat pengadilan.

Tetapi keadaan ini ternyata dilihat oleh oegelintir peauka-penuka lulan dari oiol lain*

00

perkawinan ini oloh nereka dlanggap oebagai ouatu tindakan Penerlntah untuk no* ngurangi vevenang hukua dan eencegah kenajuan lalan oenata-oat a*

Cebagol akibatnya tiabullah pordebatan-perdebatan pole-nik, ealing oeren«j~ra»nyerang di antara kalangon yang pro dan kontra oodangkan aefcentara itu DPB aodang nongadakan peabahao*

an nengenal UU Perkavinan itu, dl luaran, di aeajld-eeojld, kuliah oubuh, di peaantren-peoantren, aekolah-oekolah, cka-deesi agana tlnbul pula aerangan aorta tuduhan kotor pada pe-nerintah*

3

)

Apakah aebenarnya yang terjadi oehingga antara pecorintah dan oekelonpok penuko I elan oeol&h-oleh terdapat perbadaon pangkal tolak yang neninbulkan pendapat yang nenanao aocara iloiah dan terperlnci?*

31

3) Ibid, halca 6 - 1 3

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Penciptaan karya seni grafis yang bersumber dari ekspresi wajah manusia, diciptakan tidak hanya memenuhi fungsi estetik, akan tetapi juga mengandung makna, pesan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara status gravida dan umur ibu hamil dengan kejadian emesis gravidarum di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berperilaku kurang baik dalam memberikan informasi KRR lebih banyak pada kelompok responden yang bersikap mendukung pemberian

Makalah ini berhasil menyimpulkan sejumlah hal di antaranya, Pandemi adalah sunnatullah yang telah ditetapkan; Kedua, Umat Islam wajib melaksanakan protokoler hidup

Pemilihan suatu teknik anestesi pada pasien dengan kelainan hematologis, (1) anestesi umum merupakan suatu pilihan karena adanya masalah terhadap pembekuan kecuali telah diterapi

Sapi Jepang coklat memiliki kualitas daging yang lebih rendah namun memiliki angka pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Tanah druwe desa dalam Hukum pertanahan nasional mendapat pengakuan keberadaannya didalam UUPA sebagai tanah ulayat atau yang serupa dengan itu bahkan sebagai tanah druwe