Signifikan Tamadun Islam dan Tamadun Asi (1)

10  14  Download (0)

Teks penuh

(1)

PROSIDING THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIGION AND SOCIETY

ISBN: 978-967-0582-65-8

SIGNIFIKAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) DALAM

PEMBENTUKAN NILAI DAN BUDAYA PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN

TINGGI MALAYSIA

Hairol Anuar Bin Hj Mak Din, Phd

Pusat Pengajian Teras

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Zawiah Binti Hj Mat, Phd

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan,

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

ABSTRAK

Pengeboman bunuh diri yang berlaku di Manchester pada 22 Mei 2017 yang dikaitkan dengan

pemuda Islam berterusan membangkitkan Islamofobia dalam kalangan masyarakat antarabangsa.

Gejala keganasan sebegini menimbulkan fitnah terhadap agama Islam, walhal kepercayaan Islam

adalah ajaran yang menuntut manusia kepada kedamaian, kesejahteraan dan keharmonian. Oleh

yang demikian, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana signifikan kursus Tamadun

Islam dan Tamadun Asia (TITAS) di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia yang

bermatlamatkan ke arah pembinaan negara dan peradaban bangsa termasuk persoalan nilai,

budaya dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Melalui wacana peradaban dengan pelbagai

isu dan cabaran semasa yang terkandung dalam kursus ini berupaya memberi impak kepada

pandangan jagat pelajar khususnya dalam menyantuni generasi muda terhadap pembentukan

nilai dan budaya dalam kalangan pelajar di Institusi Pengajian tinggi di Malaysia.

(2)

Pengenalan

Bertepatan dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi yang amat mementingkan penerapan

nilai moral, jati diri kebangsaan, kefahaman terhadap budaya dan ketamadunan, kesedaran diri

dan kemahiran berinteraksi sesama manusia dalam kalangan graduan sebagaimana yang

terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, maka kursus Tamadun

Islam dan Tamadun Asia (TITAS) menjadi medium bagi pembinaan sifat murni, rasa

tanggungjawab dan semangat patriotisme.

Justeru, kursus TITAS terus diperkasa dan diangkat sebagai mata pelajaran wajib yang

dikendalikan oleh seluruh Institusi Pengajian Tinggi dan Universiti Awam di Malaysia.

Signifikan TITAS adalah begitu relevan sebagai wadah dalam pembinaan negara bangsa

khususnya bagi menyantuni para pelajar dalam pembentukan nilai dan budaya sejajar dengan

acuan glokal. Dengan pendedahan ilmu tentang ilmu ketamadunan ini, pelajar pada akhirnya

dapat memiliki persefahaman tulen, sikap saling menghormati di kalangan rakyat Malaysia yang

pelbagai agama, bangsa, keturunan dan budaya. Hal ini amat penting terutama untuk generasi

muda yang bakal menjadi pemimpin negara (Sanusi, 1998).

Sehubungan itu, artikel ini akan membincangkan mengenai kursus TITAS, cabaran

semasa dan signifikan TITAS dalam pembentukan nilai dan budaya pelajar di Institusi Pengajian

Tinggi Malaysia.

Kursus TITAS

Pengajian Tinggi negara memainkan peranan yang amat penting dalam usaha

mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi dengan

rakyatnya yang berdaya saing serta berfikiran inovatif. Oleh kerana itu, pembinaan insan

merangkumi satu proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu, berakhlak,

(3)

kepimpinan negara untuk direalisasikan oleh semua semua pihak termasuk Institusi Pendidikan

Tinggi (Jabatan Pendidikan Tinggi 2016).

Sehubungan itu, kursus TITAS merupakan salah satu wadah ke arah merealisasikan

aspirasi pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam kalangan generasi muda. Seiring dengan

kehendak semasa, kursus TITAS yang mula diperkenalkan sejak sesi 1998/99 telah melalui

beberapa transformasi yang signifikan agar kekal relevan lagi unik. Justeru, kursus TITAS

menjadi kursus yang wajib diambil dan mesti lulus untuk tujuan pengijazahan. Pengelompokkan

kursus TITAS dalam kelompok U1 adalah bertujuan untuk memupuk pelajar agar mengetahui

dan menghayati tentang warisan dan sejarah Malaysia serta memperlihatkan nilai-nilai murni

dalam interaksi dengan masyarakat. Selain TITAS, kursus-kursus lain yang terangkum dalam

kelompok yang sama adalah kursus Hubungan Etnik, Pengajian Malaysia dan Bahasa Melayu

Komunikasi.

Meninjau kepada kandungan kursus ini dengan lanjut, mendapati kursus ini

membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang meliputi pengenalan ilmu ketamadunan itu

sendiri, perkembangan dan interaksi ketamadunan dalam pelbagai tamadun dunia seperti;

Tamadun Islam, Tamadun Melayu, Tamadun Cina, Tamadun India serta isu-isu ketamadunan

kontemporari yang berlegar dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia.

Pemetaan penjajaran konstruktif TITAS telah dilaksanakan dari sudut hasil pembelajaran

pelajar selaras dengan keperluan yang telah digariskan dalam Kerangka Kelayakan Malaysia

(MQA) bagi tujuan memberi kefahaman mengenai setiap elemen tersebut dan implikasinya

terhadap proses pembangunan negara. Berikut merupakan kandungan kursus TITAS:

Rajah 1 Kandungan Kursus TITAS

Bab Tajuk Kandungan

1 Pengenalan Ilmu

Ketamadunan

Definisi Ilmu Ketamadunan

Konsep Tamadun

Hubungan Ilmu Ketamadunan dan Sejarah Tamadun

(4)

Pemikiran Ibnu Khaldun

Kitaran Ketamadunan

Interaksi antara Tamadun

2 Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam

Pandangan Semesta Tamadun Islam

Jihad dalam Islam

Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan

Iktibar daripada Kemerosotan Tamadun Islam

Interaksi Tamadun Islam

Pencapaian dan Sumbangan Tamadun Islam

Isu-isu Semasa Tamadun Islam

3 Tamadun Melayu Konsep Tamadun Melayu

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Pencapaian dan Sumbangan (Sains dan Teknologi, Kesenian,

Persuratan dan Kesusasteraan, Perubatan)

Kesinambungan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun

Malaysia

4 Tamadun India Konsep Tamadun India

Asas-asas Tamadun India

Pandangan Semesta Tamadun India

Pencapaian dan Sumbangan (Sains dan Teknologi, Kesenian,

Persuratan dan Kesusasteraan, Perubatan)

Interaksi Ketamadunan dalam Tamadun India

Relevansi Tamadun India di Malaysia

5 Tamadun Cina Konsep Tamadun Cina

Asas-asas Tamadun Cina

Pandangan Semesta Tamadun Cina

Pencapaian dan Sumbangan (Sains dan Teknologi, Kesenian,

Persuratan dan Kesusasteraan, Perubatan)

(5)

Relevansi Tamadun Cina di Malaysia

6 Isu-isu Semasa dan

Cabaran Masa Depan

Dunia Berbilang Tamadun

Hegemoni Barat (Politik, Ekonomi, Sosial), Zionisme,

Globalisasi dan Penghakisan Jati Diri

Teori Pertembungan Tamadun

Dialog antara Tamadun

Isu-isu Ketamadunan Semasa (terrorisme dan salah faham

tentang jihad, alam sekitar, gajet dan media sosial,

kekeluargaan dan feminisme)

Tamadun-tamadun yang dipilih dalam kursus TITAS adalah bersandarkan pertimbangan

terhadap kepentingan negara adalah yang paling utama. Sebagai sebuah negara yang bersifat

majmuk maka pengajaran dan pembelajaran kursus ini berdasarkan pilihan tamadun yang

mempunyai hubungan rapat dengan pandangan dan cara hidup kelompok-kelompok etnik dan

agama di negara ini, sekaligus mencapai cita-cita negara untuk mewujudkan perpaduan dalam

kalangan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama.

Definisi Nilai dan Budaya

Menurut Kamus Dewan (2007), perkataan nilai didefinisi sebagai sifat ketinggian meliputi aspek

pemikiran, agama, kemasyarakatan. Manakala budaya merujuk kepada tamadun, peradaban,

memiliki cara berfikir, berkelakuan, tingkahlaku yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau

bangsa. Manakala menurut Hashim Musa (2008), nilai ialah standard atau ukur tara dan prinsip

yang digunakan untuk mempertimbangkan harga sesuatu benda, perkara, perbuatan, tingkah

laku, kejadian dan keadaan sama ada benar, baik, berguna, diingini ataupun sebaliknya palsu,

buruk, tidak diingini, tidak berguna dan dibenci.

Terdapat empat jenis nilai iaitu nilai estetik, nilai moral, nilai doktrin dan nilai budaya.

Dalam konteks ini, nilai budaya ianya merujuk norma dan peraturan yang boleh dikuatkuasakan

(6)

mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang

berasaskan nilai-nilai utama masyarakat (Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, 1991).

Selain itu, budaya juga merujuk kepada suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi

(https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya). Budaya juga terbentuk daripada pelbagai aspek termasuk

agama, adat resam, bahasa dan persekitaran setiap masyarakat.

Menerusi pembelajaran kursus TITAS pelajar diberi pendedahan mengenai peri

pentingnya menghayati nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tamadun termasuk nilai-nilai

sejagat yang bersifat keagamaan. Selain itu, budaya setiap tamadun juga perlu dipelajari dan

difahami agar setiap pelajar dapat memahami kepelbagaian dan keunikan setiap budaya bagi

setiap masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Secara tidak langsung nilai dan budaya inilah

dapat menghubungkan setiap tamadun dengan tamadun yang lain dalam suasana yang cukup

harmonis. Perbezaan setiap tamadun juga perlu ditangani secara bijaksana.

Cabaran Semasa Kursus TITAS

Fenomena globalisasi menurut Ahmad Zaki et. al. (2012) telah mendedahkan masyarakat dunia

kepada penguasaan dan ancaman bentuk baharu dunia Barat. Dengan bertopengkan dunia tanpa

sempadan, kuasa-kuasa Barat telah memperluas pengaruh hegemoninya dalam semua aspek

kehidupan masyarakat dunia. Masyarakat Timur mula diresapi dengan beraneka bentuk dominasi

yang berkiblatkan Barat seperti dominasi budaya kebendaan, dominasi politik, dominasi

ekonomi, dominasi sosial dan dominasi media.

Pada tahun 1993, Sarjana Barat Samuel P.Huntington telah mengandaikan pasca perang

dingin akan berlakunya pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain di

seluruh dunia. Bagi hemat beliau perbezaan paling ketara antara masyarakat bukan lagi oleh

perbezaan ideologi atau politik atau ekonomi tetapi adalah budaya. Tamadun merupakan entiti

(7)

perbezaan yang sedia wujud antara tamadun merupakan isu yang paling utama dalam agenda

antarabangsa. Buktinya kelihatan dewasa ini dampak daripada peristiwa 11 September 2001.

Peristiwa ini telah memberikan kesempatan yang meluas kepada ramai pihak terutamanya

musuh Islam untuk terus memberikan gambaran buruk terhadap Islam. Bahkan telah terdapat

gerakan secara teratur dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak tertentu untuk mempromosi dan

menyebarkan propaganda mengenai Islamofobia kepada masyarakat dunia

(http://zulkiflihasan.wordpress.com).

Cabaran semasa kini telah membawa satu impak yang besar dalam kehidupan masyarakat

yang bertamadun terutamanya remaja masa kini semakin hari semakin hilang nilai-nilai murni

dan budaya masyarakat Malaysia. Remaja kini lebih mudah terpengaruh dengan nilai-nilai

budaya Barat dari aspek pemakanan, pakaian yang tidak bersopan, hiburan yang boleh

melalaikan dalam erti kata lain, gaya hidup lebih moden, mengikut trend terkini dan sebagainya.

Keadaan ini jika tidak dikawal daripada awal ianya akan membawa impak negatif dalam

kehidupan masyarakat yang bertamadun dalam konteks Malaysia.

Signifikan TITAS dalam Pembentukan Nilai dan Budaya

Salah satu tujuan utama kursus TITAS diperkenalkan adalah untuk menyumbang kepada

pencapaian aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan

rakyat negara ini. Menurut Osman Bakar et. al. (2009) menerusi pengajian tamadun, diharapkan

para pelajar akan lebih maklum tentang latar belakang sejarah kepelbagaian masyarakat yang ada

di Malaysia. Turut dijelaskan oleh Za’ba (2009) perbincangan setiap tamadun perlu didasarkan

oleh setiap agama. Contohnya tamadun Melayu didasarkan oleh agama Islam yang cukup jelas

dalam semua aspek kehidupan manusia.

Para pelajar berupaya melihat keistimewaan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan

dalam diskusi tentang setiap tamadun yang diketengahkan. Dengan itu para pelajar akan lebih

(8)

yang mendasari tamadun, biarpun tidak dinafikan wujudnya perbezaan dalam pelbagai aspek

namun terdapat sangat banyak nilai sejagat yang menyatukan tamadun-tamadun ini.

Selain itu, para pelajar diberi tugasan di luar kelas sama ada disekitar kawasan

masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeza. Contohnya pelajar dikehendaki memilih

satu tajuk tugasan yang berkaitan dengan kaum Baba-Nyonya, Chettiar, Melayu, India, Cina dan

sebagainya untuk memahami kehidupan dan budaya mereka dalam kepelbagaian hidup dalam

tamadun Malaysia. Secara tidak langsung pelajar ini dapat belajar serta menghayati suasana

sebenar kehidupan sesuatu etnik tersebut samaada budaya, cara hidup, keistimewaan yang wujud

dalam masyarakat tersebut selain mereka belajar secara teori semasa kuliah.

Dengan kata lain, kursus TITAS ini merupakan satu wahana yang terbaik untuk

membicarakan konsep keistimewaan masyarakat Malaysia bukan hanya untuk nilai dan budaya

bahkan lebih daripada itu sehingga dapat membicarakan mengenai dialog antara tamadun.

Bermulanya sejarah kewujudan setiap tamadun Islam, Melayu, Cina, India, cabaran

kontemporari serta masa depan tamadun Malaysia. Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan

nilai dan budaya dalam menelusuri aspek kesusasteraan, kesenian dan teknologi setiap tamadun.

Contohnya aspek kesenian pembinaan sebuah masjid Kampung Hulu di Melaka adalah gabungan

kesenian hasil berlakunya hubungan interaksi antara Tamadun Islam, Melayu dan Cina.

Keunikan pembinaan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran, pembinaan mimbar, kubah, kolah tempat

mengambil wuduk dan sebagainya membuktikan wujudkan hubungan interaksi yang cukup baik

antara setiap tamadun Melayu, Cina dan India sejak sekian lama.

Seterusnya kursus TITAS juga membicarakan mengenai pandangan semesta setiap

tamadun. Contohnya pandangan semesta (worldview) dalam Tamadun Melayu berasaskan syariat

Islam sangat mengutamakan nilai-nilai-nilai positif seperti menghormati pemimpin,

menghormati orang tua, meraikan tetamu, bergotong royong, saling menghormati, bersopan

santun, berbudi bahasa. Selain itu, sifat kasih sayang juga antara aspek penting perlu diterapkan

dalam setiap manusia yang bertamadun. Dengan sifat kasih sayang akan membentuk jiwa

seseorang menjadi lebih murni. Secara fitrahnya kasih sayang hakiki wujud dalam sifat manusia

(9)

dan ras samaada semasa dalam kelas, kerja berpasukan, perbincangan kumpulan, pembentangan

dan persekitaran kampus dan sebagainya. Begitu juga dalam tamadun-tamadun lain seperti

tamadun Cina dan India, worldview kedua-dua tamadun ini juga mengutamakan nilai-nilai positif

berasaskan sistem falsafah dan keagamaan masing-masing.

Kesimpulan

Kewajaran pengajaran TITAS pada peringkat Institusi Pengajian Tinggi dan Universiti Awam

adalah tidak dapat disangkal. Berdasarkan perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini, dapat

dirumuskan bahawa kursus TITAS berupaya dan berperanan dalam usaha melahirkan pelajar

yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan

dan menghargai kepelbagaian budaya dalam masyarakat Malaysia. Hal ini dijelaskan dalam

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Setiap pelajar tidak kira dari mana latar belakang, agama, bangsa perlu mempelajari,

mengetahui, memahami dan menghayati keunikan budaya masyarakat Malaysia yang cukup unik

dan indah. Dengan adanya kursus wajib TITAS kepada semua pelajar di Malaysia ini secara

tidak langsung dapat memberi pendedahan dan pengajaran cukup bermanfaat kepada pelajar

untuk menelusuri sejarah dan tamadun sesuatu bangsa yang mempunyai keunikan dan kelainan

yang tersendiri. Keunikan ini membuatkan pelajar perlu fahami dan hayati nilai-nilai dan budaya

yang berbeza untuk terus kekal dalam lingkungan suasana harmoni, saling hormat-menghormati,

nilai toleransi antara kaum, kasih sayang dan sebagainya.

Rujukan

Abd. Rashid Abdul Halim@Jaafar. 2015. Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam: Satu Tinjauan Terhadap Persepsi Pelajar-Pelajar Jurusan Kejuruteraan Teknologi di Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Spanish Institute dalam E-Prosiding of the 2nd

International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, iCASiC2015. Kuala

Lumpur.

(10)

Alam: Oxford Fajar

Hashim Haji Musa. 2008. Hati Budi Melayu Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad Ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Hajjah Noresah et. al. 2009. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. 1991. Jabatan Pendidikan Tinggi. 2016. Garis Panduan Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) Edisi

Kedua. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Pengajian Tinggi. 2009. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd Rashid Md Idris. 2011. Nilai Melayu dalam Pantun. Perak Darul Ridzwan: Penerbit UPSI.

Nasruddin Yunos, Aminudin Basir, Jamsari Alias, Wan Zulkifli Wan Hassan. 2014. Tamadun

Islam dan Tamadun Asia. Bangi: Pusat CITRA UKM.

Osman Bakar, Azizan Baharudin, Zaid Ahmad. 2013. Modul Pengajian Tamadun Islam dan

Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Siddiq Fadzil. 2012. Islam dan Melayu Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar al Hikmah.

Za’ba. 2009. Mencapai Keluhuran Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zawiah Hj. Mat. 2017. Keindahan Akhlak dan Adab Menurut Al-Quran dalam Al-Quran Memartabatkan Ilmu, Membumikan Titah Wahyu. Karya Suntingan oleh Siti Rohana Omar, Nooraini Sulaiman. Melaka: Penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka. https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...