• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ev Yöneticileri Evlerde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Ev Yöneticileri Evlerde"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Ev Yöneticileri Evlerde Ev Yöneticileri Evlerde

Gezegenlerin Konumlarına Göre Evler ve Etkileri; Gezegenlerin Konumlarına Göre Evler ve Etkileri;

Birinci evin yöne Birinci evin yöneticisi:ticisi:

Birinci evde: Şanslı bir yaşam ve düşmanlara karşı

Birinci evde: Şanslı bir yaşam ve düşmanlara karşı güçlülük.güçlülük. İkinci evde: Kişinin kendi ça*lışkanlığı İle varlık kazanması. İkinci evde: Kişinin kendi ça*lışkanlığı İle varlık kazanması. Üçüncü evde: isteğe bağlı geziler.

Üçüncü evde: isteğe bağlı geziler. Dördüncü evde: Mülk ve miras. Dördüncü evde: Mülk ve miras.

Beşinci evde: Eğlence eğilimi ve çok çocuk sahibi olma. Beşinci evde: Eğlence eğilimi ve çok çocuk sahibi olma.

Alt

Altıncı evde: Hastalıklar.ıncı evde: Hastalıklar.

Yedinci evde: Toplumsal düş*manlar (kendi de dahil). Yedinci evde: Toplumsal düş*manlar (kendi de dahil). Sekizinci evde: Eşinden kalan miras ve varlık, i

Sekizinci evde: Eşinden kalan miras ve varlık, intihar.ntihar. Dokuzuncu evde: Dindar, bilgi*li ve gezginci bir kişilik. Dokuzuncu evde: Dindar, bilgi*li ve gezginci bir kişilik. Onuncu evde: Büyük onur ve

Onuncu evde: Büyük onur ve gerçek değerine dayanan yükselme.gerçek değerine dayanan yükselme.

On birinci evde: Dostlar, kendi kendisinin do

On birinci evde: Dostlar, kendi kendisinin dostu olma.stu olma. On ikinci evde: Tutuklanma tehlikesi ve mutsuzluk. On ikinci evde: Tutuklanma tehlikesi ve mutsuzluk.

İkinci evin yöneticisi: İkinci evin yöneticisi:

Birinci evde: Şans ve varlıklı olma. Birinci evde: Şans ve varlıklı olma. İkinci evde: Büyük varlık sahi*bi olma. İkinci evde: Büyük varlık sahi*bi olma.

Üçüncü evde: Geziler; kardeş*ler ve komşular yardımıyla elde edilen varlık. Üçüncü evde: Geziler; kardeş*ler ve komşular yardımıyla elde edilen varlık. Dördüncü evde: Babadan kal*ma varlık.

Dördüncü evde: Babadan kal*ma varlık.

Beşinci evde: Kumar; çocuklar yardımıyla varlık

Beşinci evde: Kumar; çocuklar yardımıyla varlık edinme.edinme. Altıncı evde: Ticaretle varlık edinme.

Altıncı evde: Ticaretle varlık edinme.

Yedinci evde: Kadınlar yada evlilik nedeniyle varlık edinme. Yedinci evde: Kadınlar yada evlilik nedeniyle varlık edinme.

Sekizinci evde: Miras yada ev*lilikle

Sekizinci evde: Miras yada ev*liliklevarlık edinme.varlık edinme.

Dokuzuncu evde: Din öğreni*mi; yurt dışı gezilerle elde edilen varlık. Dokuzuncu evde: Din öğreni*mi; yurt dışı gezilerle elde edilen varlık. Onuncu evde: Yükselme; tica*retle varlık edinme.

Onuncu evde: Yükselme; tica*retle varlık edinme. On birinci evde: Arkadaşlar yardımıyla varlık edinme. On birinci evde: Arkadaşlar yardımıyla varlık edinme. On ikinci evde: Varlığını kaybetme.

On ikinci evde: Varlığını kaybetme.

Üçüncü evin yöneticisi Üçüncü evin yöneticisi

Birinci

Birincievde: Seyahat yoluyla eğlenme ve kazanç evde: Seyahat yoluyla eğlenme ve kazanç sağlamasağlama İkinci evde: Gezme ile varlık el*de etme

İkinci evde: Gezme ile varlık el*de etme Üçüncü evde: İyi kardeşler, iyi yolculuklar Üçüncü evde: İyi kardeşler, iyi yolculuklar Dördüncü evde: Mülk sahibi olmak için geziler Dördüncü evde: Mülk sahibi olmak için geziler Beşinci evde: Zevk için

Beşinci evde: Zevk için gezilergeziler

Altıncı evde: Yolculuklarda hastalanma Altıncı evde: Yolculuklarda hastalanma

Yedin

Yedinci evde: Gezide evlenme, ya da mala kavuşmaci evde: Gezide evlenme, ya da mala kavuşma Sekizinci evde: Yolculukta ölüm

Sekizinci evde: Yolculukta ölüm

Dokuzuncu evde: Gezici din adamlığı, misyonerlik, dervişlik Dokuzuncu evde: Gezici din adamlığı, misyonerlik, dervişlik Onuncu evde: Ticaret yada yükselme için

Onuncu evde: Ticaret yada yükselme için yolculukyolculuk On birinci evde: Ruhsal geliş*me için yolculuk, uzlet On birinci evde: Ruhsal geliş*me için yolculuk, uzlet

(2)

On ikinci evde: T

On ikinci evde: Tutuklanma; gezilerde büyük tersliklerutuklanma; gezilerde büyük terslikler Dördüncü evin yöneticisi:

Dördüncü evin yöneticisi:

Birinci evde: iyi bir nesil bırak*ma Birinci evde: iyi bir nesil bırak*ma ikinci evde: Satın alarak mülk edinme ikinci evde: Satın alarak mülk edinme Üçüncü evde: kardeşlerden miras Üçüncü evde: kardeşlerden miras

Dördüncü evde: Sağlıklı ve uzun yaşayan bir baba, yüklü

Dördüncü evde: Sağlıklı ve uzun yaşayan bir baba, yüklü bir mirasbir miras Beşinci evde: Çocuklara bol mir

Beşinci evde: Çocuklara bol miras geçmesias geçmesi

Altıncı evde: Servetin hastalık nedeniyle harcanması Altıncı evde: Servetin hastalık nedeniyle harcanması Yedinci evde: Eşi vasıtasıyla zenginlik

Yedinci evde: Eşi vasıtasıyla zenginlik

Sekizinci evde: Miras yada ar*mağan yolu ile mülk

Sekizinci evde: Miras yada ar*mağan yolu ile mülk edinmeedinme Dokuzuncu evde: Geziler, din yada bilim kanalı

Dokuzuncu evde: Geziler, din yada bilim kanalı ile mülk edinmeile mülk edinme

Onuncu evde: Bir ku

Onuncu evde: Bir kurum yardı*mıyla mülk edinmerum yardı*mıyla mülk edinme On birinci evde: Arkadaşlar yardımıyla mülk edinme On birinci evde: Arkadaşlar yardımıyla mülk edinme

On ikinci evde: Karaborsa ile uğraşma; ihanet yüzünden kayba uğrama On ikinci evde: Karaborsa ile uğraşma; ihanet yüzünden kayba uğrama

Beşinci evin yöneticisi Beşinci evin yöneticisi

Birinci evde: Kibar ve uslu ço*cuklar Birinci evde: Kibar ve uslu ço*cuklar

İkinci evde: Servetin çocuklar*la artması ya d

İkinci evde: Servetin çocuklar*la artması ya da eksilmesia eksilmesi

Üçüncü evde: Çocukları nede*niyle yolculuk Üçüncü evde: Çocukları nede*niyle yolculuk

Dördüncü evde: Hayattayken mirasın çocuklar arasında

Dördüncü evde: Hayattayken mirasın çocuklar arasında bölün*mesibölün*mesi Beşinci evde: Sağlıklı, dürüst, bahtlı ve mutlu çocuklar

Beşinci evde: Sağlıklı, dürüst, bahtlı ve mutlu çocuklar Altıncı evde: çocuklarıyla an*laşmazlık; hastalık

Altıncı evde: çocuklarıyla an*laşmazlık; hastalık Yedinci evde: Çocuklarıyla açık düşmanlık Yedinci evde: Çocuklarıyla açık düşmanlık

Sekizinci evde: Kısa ömür, ço*cuklardan büyük düşmanlık ve za*rar Sekizinci evde: Kısa ömür, ço*cuklardan büyük düşmanlık ve za*rar

Dokuzuncu evde: Yolculuklar*da

ana-Dokuzuncu evde: Yolculuklar*da ana-babaya yardımcı olacak çocuklarbabaya yardımcı olacak çocuklar Onuncu evde: Çocuklarıyla şöhret olma yada gözden düşme

Onuncu evde: Çocuklarıyla şöhret olma yada gözden düşme

On ikinci evde: Çocuklarının ki*şiye gizli düşmanlar olması; zor*luklara v

On ikinci evde: Çocuklarının ki*şiye gizli düşmanlar olması; zor*luklara v e yıkımına neden olmasıe yıkımına neden olması (Kişinin çocuklarının şans ve se*rüvenlerine bakarken beşinci ev Yükselen burç olarak alınır ve (Kişinin çocuklarının şans ve se*rüvenlerine bakarken beşinci ev Yükselen burç olarak alınır ve yönetici gezegenler ayrı bir kişi için*miş gibi kaydırılarak

yönetici gezegenler ayrı bir kişi için*miş gibi kaydırılarak yorumlanır.)yorumlanır.)

Altıncı evin yöneticisi Altıncı evin yöneticisi

Birinci evde: düzensiz hayat ve birçok hastalığa yakalanma Birinci evde: düzensiz hayat ve birçok hastalığa yakalanma İkinci evde: Servet kaybı. Ça*lışanların ihaneti yada hastalık

İkinci evde: Servet kaybı. Ça*lışanların ihaneti yada hastalık nedeni ile harcanmasınedeni ile harcanması Üçüncü evde: Yolculuklarda hastalık

Üçüncü evde: Yolculuklarda hastalık

Dördüncü evde: Miras kaybe*dildiği için yada derin bir üzüntüy*le hastalık Dördüncü evde: Miras kaybe*dildiği için yada derin bir üzüntüy*le hastalık Beşinci evde: Kötü çocuklar, zevke hovardaca

Beşinci evde: Kötü çocuklar, zevke hovardaca düşkünlük yü*zünden hastalıkdüşkünlük yü*zünden hastalık Altıncı evde: İyi hizmetçiler; hastalıklar

Altıncı evde: İyi hizmetçiler; hastalıklar

Yedinci evde: Tartışma, dövüş*me ve kadınlar yüzünden hastalık Yedinci evde: Tartışma, dövüş*me ve kadınlar yüzünden hastalık Sekizinci evde: Tehlikeli has*talıklar ve zamansız ölüm tehlike*si Sekizinci evde: Tehlikeli has*talıklar ve zamansız ölüm tehlike*si Dokuzuncu evde: Yurt dışı ve

Dokuzuncu evde: Yurt dışı ve deniz yolculuklarında hastalıkdeniz yolculuklarında hastalık Onuncu evde: Utanma ve göz*den düşme nedeni İle hastalık Onuncu evde: Utanma ve göz*den düşme nedeni İle hastalık On birinci evde: Arkadaşlar yada kötü al

On birinci evde: Arkadaşlar yada kötü alışkanlıklar yüzünden hastalıkışkanlıklar yüzünden hastalık On ikinci evde: Hapis yada de*rin bir

(3)

Yedinci evin yöneticisi Yedinci evin yöneticisi

Birinc

Birinci evde: İyi yürekli koru*yucu bir i evde: İyi yürekli koru*yucu bir eş; düşmanlar yüzünden kayıplareş; düşmanlar yüzünden kayıplar

İkinci evde: Evlilik yoluyla var*lık edinme İkinci evde: Evlilik yoluyla var*lık edinme Üçüncü evde: Kardeş ve kom*şularla kavgalar Üçüncü evde: Kardeş ve kom*şularla kavgalar Dördüncü evde: Evlilik yolu ile taşınmaz mallar

Dördüncü evde: Evlilik yolu ile taşınmaz mallar kazanmakazanma

Beşinci evde: Hoşnut edici bir eş, çok çocuk ve çocuklarla düş*manlık Beşinci evde: Hoşnut edici bir eş, çok çocuk ve çocuklarla düş*manlık Altıncı evde: Kötü huylu bir eş yüzünden hastalık

Altıncı evde: Kötü huylu bir eş yüzünden hastalık Yedinci evde: Çok varlıklı ve saygıdeğer bir eş Yedinci evde: Çok varlıklı ve saygıdeğer bir eş

Sekizinci evde: İyi yada kötü güç sahibi, zengin yada

Sekizinci evde: İyi yada kötü güç sahibi, zengin yada yoksul bir eşyoksul bir eş Dokuzuncu evde: Eşinden de*niz kazasıyla ayrı kalmak

Dokuzuncu evde: Eşinden de*niz kazasıyla ayrı kalmak

Onuncu evde:

Onuncu evde:Düşmanları yada eşi yüzünden büyük onur ka*zanmak, yada gözden düşmek veDüşmanları yada eşi yüzünden büyük onur ka*zanmak, yada gözden düşmek ve kayıplara uğramak

kayıplara uğramak

On birinci evde: Arkadaşça se*ven bir eş, arkadaşlar arasında düşmanlık On birinci evde: Arkadaşça se*ven bir eş, arkadaşlar arasında düşmanlık On ikinci evde: Evlilikte büyük üzüntü, kavga ve

On ikinci evde: Evlilikte büyük üzüntü, kavga ve duruşmalarduruşmalar

Sekizinci evin yöneticisi Sekizinci evin yöneticisi

Birinc

Birinci evde: Kararsızlık; inti*harla ölümi evde: Kararsızlık; inti*harla ölüm İkinci evde: Miras ile varlıklı ol*ma İkinci evde: Miras ile varlıklı ol*ma

Üçüncü evde: Kısa yolculuk*larda tehlike; öldürülme Üçüncü evde: Kısa yolculuk*larda tehlike; öldürülme Dördüncü evde: Dargınlık yü*zünden ölüm; servet Dördüncü evde: Dargınlık yü*zünden ölüm; servet kaybıkaybı Beşinci evde: İçki, yolculuk yada kötü çocuklar nedeniyle ölüm Beşinci evde: İçki, yolculuk yada kötü çocuklar nedeniyle ölüm Altıncı evde: İyileşmez hasta*lıklar

Altıncı evde: İyileşmez hasta*lıklar

Yedinci evde: intihar, kavga, hırsızlar yada kötü

Yedinci evde: intihar, kavga, hırsızlar yada kötü tutkular nede*ni ile ölümtutkular nede*ni ile ölüm Sekizinci evde: Zengin bir eş ve doğal bir

Sekizinci evde: Zengin bir eş ve doğal bir ölümölüm Dokuzuncu evde: Boğularak ölüm

Dokuzuncu evde: Boğularak ölüm

Onuncu evde: Yargıç kararı ile ölüm, idam Onuncu evde: Yargıç kararı ile ölüm, idam

On birinci evde: Dostlardan mi*ras

On birinci evde: Dostlardan mi*raskalmasıkalması On ikinci evde: Cezaevinde ölüm

On ikinci evde: Cezaevinde ölüm

Dokuzuncu evin yöneticisi Dokuzuncu evin yöneticisi

Birinci evde: Dindarlık ve gez*ginlik, misyonerlik Birinci evde: Dindarlık ve gez*ginlik, misyonerlik

ikinci evde: Dini kuruluşlar, öğrenim yada denizden varlık k

ikinci evde: Dini kuruluşlar, öğrenim yada denizden varlık ka*zanmaa*zanma Üçüncü evde: Tarikatçı yada muhalif olma, fanatizm

Üçüncü evde: Tarikatçı yada muhalif olma, fanatizm Dördüncü evde: Din

Dördüncü evde: Dini mirasi miras

Beşinci evde: serbest yaşama; dinde lakaytlık, laik yapı Beşinci evde: serbest yaşama; dinde lakaytlık, laik yapı

Altıncı evde: Dinsel yükselme*ler; yabancı ülkelerde hastalanma Altıncı evde: Dinsel yükselme*ler; yabancı ülkelerde hastalanma Yedinci evde: Dinsel kurumlar*da ve

Yedinci evde: Dinsel kurumlar*da ve denizde düşmanlardenizde düşmanlar Sekizinci evde: Din için yada yabancı ülkelerde intihar ve ö Sekizinci evde: Din için yada yabancı ülkelerde intihar ve ölümlüm

Dokuzuncu

Dokuzuncuevde: Gezgin din adamı yada öğretim görevlisi olma.evde: Gezgin din adamı yada öğretim görevlisi olma. Onuncu evde: Dinsel yüksel*me ve yurtdışında onur, ün.

Onuncu evde: Dinsel yüksel*me ve yurtdışında onur, ün. On birinci evde: Birçok dost ve şanslı yolculuklar

On birinci evde: Birçok dost ve şanslı yolculuklar

On ikinci evde: Büyük dargın*lıklar, yolculuklarda sıkıntı On ikinci evde: Büyük dargın*lıklar, yolculuklarda sıkıntı

Onuncu evin yöneticisi Onuncu evin yöneticisi

Birinci evde:

(4)

İkinci evde: Ticarette varlıklı olma; rüşvetle gelen itibar İkinci evde: Ticarette varlıklı olma; rüşvetle gelen itibar Üçüncü evde: Şanslı ve saygı gören bir kişilik

Üçüncü evde: Şanslı ve saygı gören bir kişilik Dördüncü evde: Arazi ve miras

Dördüncü evde: Arazi ve miras

Beşinci evde: Onurlu uğraşlar ve saygın çocuklar Beşinci evde: Onurlu uğraşlar ve saygın çocuklar Altıncı evde: Debdebe özenti*sinden ötürü

Altıncı evde: Debdebe özenti*sinden ötürü hastalıkhastalık Yedinci evde: Saygıdeğer bir eş ve varlıklı olma Yedinci evde: Saygıdeğer bir eş ve varlıklı olma Sekizinci evde: Eşi yardımıyla kazanç; vahşi bir ölüm Sekizinci evde: Eşi yardımıyla kazanç; vahşi bir ölüm

Dokuzuncu evde: Dinsel ku*rumlarda yada, yolculuklarda ün kazanma Dokuzuncu evde: Dinsel ku*rumlarda yada, yolculuklarda ün kazanma Onuncu evde: Büyük başarı ve tanınma

Onuncu evde: Büyük başarı ve tanınma On birinci evde: Soylu arkadaş*lar On birinci evde: Soylu arkadaş*lar

On ik

On ikinci evde: Ayrılık, yıkım, tutuklanmainci evde: Ayrılık, yıkım, tutuklanma On birinci evin yöneticisi

On birinci evin yöneticisi Birinci evde: Gerçek dostluk Birinci evde: Gerçek dostluk

İkinci evde: Arkadaşlar yardı*mıyla varlık edinme İkinci evde: Arkadaşlar yardı*mıyla varlık edinme

Üçüncü evde: Akrabalara düş*künlük; şanslı yolculuklar Üçüncü evde: Akrabalara düş*künlük; şanslı yolculuklar Dördüncü evde: Baba sevgisi; iyi kalıtım

Dördüncü evde: Baba sevgisi; iyi kalıtım Beşinci evde: Çocuk sevgisi; onurlu bir yaşam Beşinci evde: Çocuk sevgisi; onurlu bir yaşam Altıncı evde: Kişiye bağlı yar*dımcılar, sağlık Altıncı evde: Kişiye bağlı yar*dımcılar, sağlık Yedinci evde: Seven bir eş; az düşman Yedinci evde: Seven bir eş; az düşman Sekizinci evde: Kolay bir ölüm

Sekizinci evde: Kolay bir ölüm

Dokuzuncu evde: Yolculuklar*da şans Dokuzuncu evde: Yolculuklar*da şans Onuncu evde: Büyük onur; bü*yükler tar

Onuncu evde: Büyük onur; bü*yükler tarafından yükselmeafından yükselme

On birinci evde:

On birinci evde:Değerli arka*daşlar; büyük mutlulukDeğerli arka*daşlar; büyük mutluluk On ikinci evde: Aldatıcı arka*daşlar; büyük üzüntü On ikinci evde: Aldatıcı arka*daşlar; büyük üzüntü

On ikinci evin yöneticisi On ikinci evin yöneticisi

Birinci evde: Hayal kırıklığı, yı*kım, isabetsiz kararlar ve buna

Birinci evde: Hayal kırıklığı, yı*kım, isabetsiz kararlar ve buna bağlı olarak sefillik ve acı bağlı olarak sefillik ve acı hayathayat İkinci evde: Yoksulluk ve yıkım

İkinci evde: Yoksulluk ve yıkım

Üçüncü evde: Zararlı akrabalar, ve büyük düş kı Üçüncü evde: Zararlı akrabalar, ve büyük düş kırıklığırıklığı Dördüncü evde: Kıskanç bir baba ve mevki kaybı Dördüncü evde: Kıskanç bir baba ve mevki kaybı Beşinci evde: Rezil çocuklar; hovarda bir kişilik Beşinci evde: Rezil çocuklar; hovarda bir kişilik Altıncı evde: İğrenç hizmetçi*ler; hastalıklar Altıncı evde: İğrenç hizmetçi*ler; hastalıklar

Sekizinci evde: Korkunç bir ölüm, büyük şanssızlıklar Sekizinci evde: Korkunç bir ölüm, büyük şanssızlıklar

Dokuzuncu ev

Dokuzuncu evde: Gemi bat*ması, tutuklanma, kayıp, yıkım, bilgisizlikde: Gemi bat*ması, tutuklanma, kayıp, yıkım, bilgisizlik

Onuncu evde: Acıklı bir göz*den düşme; düşmanlar tarafından yıkım; zamansız ölüm Onuncu evde: Acıklı bir göz*den düşme; düşmanlar tarafından yıkım; zamansız ölüm On birinci evde: Yalancı arka*daşlar ve büyük düş k

On birinci evde: Yalancı arka*daşlar ve büyük düş kırıklığıırıklığı On ikinci evde: Güçlü düşman*ların başarıya ulaşması. On ikinci evde: Güçlü düşman*ların başarıya ulaşması.

Birinci evin yöneticisi: (jüpiter tam 7.ev çizgisinden bir derece önce) Birinci evin yöneticisi: (jüpiter tam 7.ev çizgisinden bir derece önce) Altıncı evde: Hastalıklar.

Altıncı evde: Hastalıklar.

Yedinci evde: Toplumsal düş*manlar (kendi de dahil). Yedinci evde: Toplumsal düş*manlar (kendi de dahil).

İkinci evin yöneticisi: İkinci evin yöneticisi:

(5)

Birinci evde: Şans ve varlıklı olma. Birinci evde: Şans ve varlıklı olma.

Üçüncü evin yöneticisi Üçüncü evin yöneticisi

Birinci evde: Seyahat yoluyla eğlenme ve kazanç sağlama Birinci evde: Seyahat yoluyla eğlenme ve kazanç sağlama

Dördüncü evin yöneticisi: balık, neptün ya da jüpiter Dördüncü evin yöneticisi: balık, neptün ya da jüpiter ikinci evde: Satın alarak mülk edinme

ikinci evde: Satın alarak mülk edinme

Altıncı evde: Servetin hastalık nedeniyle harcanması Altıncı evde: Servetin hastalık nedeniyle harcanması Yedinci evde: Eşi vasıtasıyla

Yedinci evde: Eşi vasıtasıylazenginlikzenginlik

Beşinci evin yöneticisi Beşinci evin yöneticisi

Dördüncü evde: Hayattayken mirasın çocuklar arasında

Dördüncü evde: Hayattayken mirasın çocuklar arasında bölün*mesibölün*mesi

Altıncı evin yöneticisi Altıncı evin yöneticisi

Onuncu evde: Utanma ve göz*den düşme nedeni İle hastalık Onuncu evde: Utanma ve göz*den düşme nedeni İle hastalık

Yedinci evin yöneticisi Yedinci evin yöneticisi

On birinci evde: Arkadaşça se*ven bir eş, arkadaşlar arasında düşmanlık On birinci evde: Arkadaşça se*ven bir eş, arkadaşlar arasında düşmanlık On ikinci evde: Evlilikte büyük üzüntü, kavga ve

On ikinci evde: Evlilikte büyük üzüntü, kavga ve duruşmalarduruşmalar

Sekizinci evin yöneticisi Sekizinci evin yöneticisi

Birinci evde: Kararsızlık; inti*harla ölüm Birinci evde: Kararsızlık; inti*harla ölüm

Dokuzuncu evin yöneticisi Dokuzuncu evin yöneticisi

On ikinci evde: Büyük dargın*lıklar, yolculuklarda sıkıntı On ikinci evde: Büyük dargın*lıklar, yolculuklarda sıkıntı

Onuncu evin

Onuncu evinyöneticisiyöneticisi

On birinci evde: Soylu arkadaş*lar On birinci evde: Soylu arkadaş*lar

On ikinci evde: Ayrılık, yıkım, tutuklanma On ikinci evde: Ayrılık, yıkım, tutuklanma

On birinci evin yöneticisi On birinci evin yöneticisi

Onuncu evde: Büyük onur; bü*yükler tar

Onuncu evde: Büyük onur; bü*yükler tarafından yükselmeafından yükselme

On ikinci evin yöneticisi On ikinci evin yöneticisi

On birinci evde: Yalancı arka*daşlar ve büyük düş k

On birinci evde: Yalancı arka*daşlar ve büyük düş kırıklığıırıklığı On ikinci evde: Güçlü düşman*ların başarıya ulaşması. On ikinci evde: Güçlü düşman*ların başarıya ulaşması.

Referensi

Dokumen terkait

Namun seorang remaja yang mengidap penyakit hemofilia akan merasa bahwa penyakit yang dideritanya selama ini terasa tidak adil baginya karena pada masa ini remaja mempunyai

Dari latar belakang ini didapatkan rumusan masalah penelitian yaitu: Apakah persepsi pengasuhan orang tua secara signifikan berhubungan dengan adaptasi

Nyeri persalinan merupakan nyeri yang dirasakan oleh ibu dalam proses persalinan. Dari hasil penelitian nyeri hebat pada proses persalinan menyebabkan ibu mengalami gangguan

Event ini merupakan event tahunan yang diadakan oleh Djarum Black, event ini merupakan sebuah ajang kompetisi nasional memodifikasi mobil, pemikiran inovatif dan kreatif

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketika ditanya tentang alasan responden tidak datang ke TPS untuk mencontreang dalam Pilkada, didapatkan jawaban,

Tokoh dari Provinsi Jawa Timur; Pahlawan Nasional;. Keppres No.115/TK/Tahun 2014, Tanggal 6 November 2014

Pada penelitian ini akan dilakukan serangkaian pengujian sifat-sifat mekanis dan sifat termal (thermal properties) dari beton busa dan beton busa dengan menggunakan berbagai

Salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran R 2 untuk melihat baik buruknya suatu model adalah kita akan selalu mendapatkan nilai yang terus naik seiring dengan