Top PDF Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Abstrak : Kefahaman pelajar terhadap kemahiran saintifik telah mendapat perhatian dalam kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan Sains. Tahap kefahaman kemahiran proses sains iaitu kemahiran mereka bentuk eksperimen dan mengeksperimen dalam kalangan pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains di Universiti Teknologi Malaysia telah dijalankan. Seramai 52 orang peserta kajian daripada Program Pendidikan Sains-Perdana dan Program Pendidikan Sains-Program Khas Pensiswazahan Guru terlibat dalam kajian ini.Terdapat dua pembolehubah bebas dalam kajian ini iaitu merentas jantina dan program pengajian. Kajian ini berbentuk tinjauan dan alat kajian yang digunakan ialah Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen dan Mengeksperimen dengan nilai kebolehpercayaan iaitu ά=.82. Terdapat 40 item dalam alat kajian ini yang berbentuk objektif. Analisis Statistik Deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim dan markat maksimum dan minimum telah digunakan dalam tatacara menganalisis data kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan tahap kefahaman kemahiran mereka bentuk eksperimen dan mengeksperimen secara keseluruhannya adalah baik. Kajian ini juga mendapati terdapat perbezaan tahap kefahaman kemahiran mereka bentuk eksperimen dan mengeksperimen merentas jantina iaitu pelajar lelaki berada pada tahap kefahaman cemerlang dan tahap kefahaman pelajar perempuan adalah baik. Manakala merentas program pengajian pula Program Pendidikan Sains-Program Khas Pensiswazahan Guru berada pada tahap kefahaman cemerlang dan Program Pendidikan Sains-Perdana berada pada tahap kefahaman baik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penerapan kemahiran mereka bentuk eksperimen dan mengeksperimen terhadap pelajar masih kurang mencukupi dan ini seterusnya boleh mempengaruhi pencapaian dan tahap kefahaman pelajar Program Pendidikan Sains.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Walaupun pandangan di atas menunjukkan tahap keupayaan saintifik merentas jantina adalah berbeza disebabkan oleh persepsi berat sebelah dalam kalangan guru perempuan terhadap keupayaan saintifik pelajar namun ia tidak berlaku dalam konteks hubungan pensyarah dan pelajar 4SPF/SPP di UTM. Ini adalah kerana berdasarkan kepada dapatan kajian, didapati tahap kefahaman kemahiran pelajar merentas jantina terhadap kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen adalah baik. Ia jelas menunjukkan bahawa pensyarah telah memberi layanan yang tidak berbelah bagi kepada pelajar 4SPF/SPP sama ada lelaki atau perempuan dalam P&P. Pendapat ini mungkin juga dikaitkan dengan peluang yang diberikan kepada pelajar adalah sama rata misalnya dari segi keperluan gaya pembelajaran, situasi, sumber, dan kaedah penyampaian sehinggalah mereka dapat mengenal pasti kaedah manakah yang paling sesuai (Ast, 1998). Menurut Gregorc dan Ward (1977), jika guru mahu memenuhi setiap keperluan pembelajaran pelajar, maka guru terlebih dahulu harus memahami maksud perbezaan individu itu sendiri dan mengaitkan gaya mengajar mereka dengan gaya kognitif serta gaya belajar yang dimiliki oleh pelajar. Dalam konteks hubungan pensyarah dan pelajar, pensyarah berkemungkinan mudah memahami perubahan gaya kognitif dan belajar dalam kalangan pelajarnya memandangkan mereka mempunyai pengalaman mengajar yang luas.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Masalah juga adalah berpunca daripada kelemahan bagi pihak guru di mana tahap keyakian guru terhadap konsep sains itu sendiri adalah sederhana. Respons daripada guru menunjukkan bahawa tahap keyakinan guru terhadap kefahaman tentang konsep sains adalah sederhana Walaupun begitu, mereka tetap mengalu-alukan soalan daripada murid-mruid dan yakin berkemampuan menjawab soalan-soalan murid. Pengalaman guru mungkin memberikan mereka keyakinan untuk menangani persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh murid secara umum dan bukan soalan spesifik yang berkaitan dengan konsep-konsep sains. Hampir separuh daripada guru sains menyatakan bahawa mereka tidak memperolehi kemahiran asas untuk mengajar sains atau mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk mengajar konsep-konsep sains dengan berkesan. Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru percaya bahawa mereka boleh menjadi guru sains yang berkesan walaupun mereka kurang yakin tentang pengetahuan mereka dalam sains. (Ismail dan Zurida, 1996).
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Pelajar Program Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Pelajar Program Pendidikan Fizik

Abstrak : Pengetahuan Pedagogi dan Kandungan (PPK) dalam kalangan pelajar telah menarik perhatian penyelidik sebagai salah satu aspek yang penting yang perlu diberikan pertimbangan dan juga kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman PPK dalam kalangan pelajar tahun empat program Pendidikan Fizik. Rekabentuk kajian adalah berbentuk tinjauan. Dalam konteks kajian ini terdapat dua aspek dalam PPK yang dikaji iaitu aspek Fizik dan juga aspek Pedagogi. Manakala, pemboleh ubah yang terlibat adalah jantina dan program pengajian. Kajian ini telah dijalankan ke atas 35 orang pelajar tahun empat program Pendidikan Fizik. Alat kajian yang digunakan untuk mengukur tahap kefahaman PPK adalah Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi dan Kandungan (UPPPK). Alat kajian ini mempunyai dua bahagian iaitu Bahagian A tentang maklumat latar belakang pelajar dan Bahagian B yang mengandungi 40 item berbentuk objektif yang disertai empat pilihan jawapan. Kebolehpercayaan alat kajian ini ialah a = .73. Analisis statistik deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim, maksimum dan minimum telah digunakan untuk menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan tahap kefahaman PPK secara keseluruhannya adalah sederhana. Tahap kefahaman PPK merentas jantina menunjukkan terdapat perbezaan iaitu pelajar lelaki berada pada tahap yang baik dan pelajar perempuan berada pada tahap yang sederhana. Walau bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman PPK merentas program pengajian iaitu kedua-dua program pengajian berada pada tahap yang sederhana. Hubungan antara aspek Fizik dan Pedagogi pula didapati adalah lemah (r = .277) dan tidak bererti. Implikasi dari kajian ini, penyelidik berpendapat penambahbaikan ke atas reka bentuk kurikulum wajar dilakukan demi menghasilkan bakal guru Fizik yang cemerlang.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kreativiti pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Kajian ini melibatkan 120 orang pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan di mana Ujian Pemikiran Kreatif Torrance (TTCT) digunakan sebagai alat kajian untuk mengumpulkan data. Penganalisaan data dibuat menggunakan program SPSS secara statistik deskriptif dan statistik inferensi yang melibatkan Ujian ANOVA Sehala pada aras keyakinan 0.05 untuk menguji kesignifikanan perbezaan kreativiti yang wujud di kalangan pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Hasil kajian mendapati pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup yang dikaji mempunyai tahap kreativiti yang sederhana (min 2.03) berdasarkan empat kriteria iaitu kriteria penghuraian, kefasihan, keaslian dan juga ketelenturan. Analisis statistic ANOVA Sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan dalam tahap kreativiti antara pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup dari segi pengkhususan (p=0.280), tahun pengajian (p=0.528) dan CGPA (p=0.193). Ini bermakna faktor pengkhususan, tahun pengajian dan CGPA tidak mempengaruhi tahap kreativiti pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Kajian ini juga mendapati secara keseluruhannya, tahap kreativiti di kalangan pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia adalah sederhana iaitu seramai (52.5%) responden dalam julat kreatif.
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep Daya Dan Tekanan Dalam Kehidupan Seharian

Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep Daya Dan Tekanan Dalam Kehidupan Seharian Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan Fizik

Kajian rintis yang melibatkan seramai 10 orang responden pelajar tahun dua Sarjana Muda Fizik Bahan, Fakulti Sains. Responden untuk kajian rintis ini dipilih berdasarkan faktor bilangan responden dalam kalangan pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan Fizik adalah terhad. Melalui kajian rintis, jangka masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik ditentukan ( Mohamad Najib, 1999), iaitu selama 40 minit. Daripada kajian rintis, tiada pengubahsuaian dilakukan dari segi bahasa, aras kesukaran dan kemahiran yang terlibat. Data diperolehi daripada kajian rintis dianalisis menggunakan perisian SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences). Nilai kebolehpercayaan yang diperolehi ialah α = 0.6381 (rujuk lampiran B) Indeks kebolehpercayaan yang melebihi 0.6 kebiasaannya boleh dianggap mencukupi dan soal selidik tersebut boleh diguna pakai untuk tujuan penyelidikan (Majid ,1990). Kesahan bagi soal selidik juga diperolehi daripada perbincangan dan penyemakan oleh pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia yang berpengalaman dalam bidang fizik. Berasaskan penyemakan pensyarah, soal selidik yang dihasilkan layak untuk menjadi instrument kajian sebenar.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mentakrif Secara Operasi Dan Berkomunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mentakrif Secara Operasi Dan Berkomunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Sains

Abstrak: Kefahaman kemahiran saintifik dalam kalangan pelajar telah menarik perhatian penyelidik. Kajian tahap kefahaman proses sains iaitu kemahiran mentakrif secara operasi dan berkomunikasi dalam kalangan bakal guru sains telah dijalankan. Seramai 39 orang peserta kajian daripada Program Pendidikan Sains terlibat dalam kajian ini. Terdapat tiga pembolehubah bebas dalam kajian ini iaitu tahun pengajian, latar belakang akademik dan PNGK. Kajian ini berbentuk tinjauan dan alat kajian yang digunakan ialah Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Kemahiran Mentakrif Secara Operasi dan Berkomunikasi (USAINS) dengan nilai kebolehpercayaan iaitu α= .707. Analisis Statistik Deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim telah digunakan dalam tatacara menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan tahap kefahaman kemahiran mentakrif secara operasi dan berkomunikasi secara keseluruhannya adalah baik. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman kemahiran mentakrif secara operasi dan berkomunikasi merentas tahun pengajian iaitu pelajar 3SPN dan pelajar 4SPN berada pada tahap kefahaman baik tetapi terdapat perbezaan dalam merentas latar belakang akademik dan PNGK. Pelajar berlatar belakang akademik STPM dan Diploma berada pada tahap kefahaman cemerlang manakala pelajar berlatar belakang akademik Matrikulasi berada pada tahap kefahaman baik. Di samping itu, pelajar yang mempunyai PNGK lebih besar atau sama dengan 3.67 (PNGK≥3.67) berada pada tahap kefahaman cemerlang manakala pelajar yang mempunyai PNGK lebih kecil atau sama dengan 3.66 tetapi lebih besar atau sama dengan 3.00 (3.00≤PNGK≤3.66) berada pada tahap kefahaman baik.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Tahap kefahaman pelajar tahun akhir (Perdana) program kemahiran hidup dalam pembelajaran teori dan amali

Tahap kefahaman pelajar tahun akhir (Perdana) program kemahiran hidup dalam pembelajaran teori dan amali

Sistem pendidikan di negara kita kini menampakkan gelombang yang menarik selaras dengan hasrat negara untuk mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 seperti “Wawasan 2020” yang diaspirasikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia ke-empat, Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada tanggal 21 Februari 1991. Justeru itu, ianya memerlukan negara kita untuk maju dalam semua aspek ekonomi, sosial, rohani, psikologi dan budaya dengan mengikut acuan Malaysia. Salah satu cabaran yang perlu ditangani bagi merealisasikan “Wawasan 2020” adalah menyentuh secara khusus mengenai kepentingan sains dan teknologi iaitu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif yang inovatif dan berpandangan jauh serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi di masa hadapan. Bagi mencapai cabaran ini, negara perlu menyediakan rakyatnya yang kreatif dan berketrampilan dalam bidang sains dan teknologi.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Tahap kefahaman kemahiran mengukur serta menggunakan nombor dan membina hipotesis dalam kalangan pelajar pendidikan fizik

Tahap kefahaman kemahiran mengukur serta menggunakan nombor dan membina hipotesis dalam kalangan pelajar pendidikan fizik

Abstrak : Kemahiran Saintifik amat diberi penekanan dalam Kurikulum Sains terutamanya bagi mata pelajaran Fizik di Negara kita. Dalam konteks kajian yang dijalankan, penyelidik menguji tahap kefahaman kemahiran mengukur serta menggunakan nombor dan kemahiran membina hipotesis. Seramai 36 orang pelajar Tahun Tiga Pendidikan Fizik di Universiti Teknologi Malaysia iaitu 12 lelaki dan 24 perempuan akan terlibat dalam kajian ini. Terdapat dua pembolehubah bebas iaitu jantina dan program pengajian. Alat kajian yang digunakan ialah Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Serta Menggunakan Nombor Dan Kemahiran Membina Hipotesis yang mengandungi 40 item berbentuk objektif aneka pilihan dengan masing-masing 20 item bagi setiap kemahiran. Kebolehpercayaan alat kajian ini adalah α = .91. Statistik deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim, market maksimum dan minimum digunakan untuk menganalisis data. Dapatan kajian mendapati, secara keseluruhannya tahap kefahaman kemahiran mengukur serta menggunakan nombor dan kemahiran membina hipotesis ialah baik. Terdapat perbezaan tahap kefahaman merentas jantina di mana pelajar lelaki pada tahap baik dan pelajar perempuan berada pada tahap cemerlang. Terdapat perbezaan tahap kefahaman merentas program pengajian di mana pelajar 3 SPF (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) adalah cemerlang dan pelajar 3 SPP (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)) pula berada pada tahap baik. Ini menunjukkan bahawa pelajar masih belum menguasai sepenuhnya Kemahiran Saintifik yang diamalkan sepanjang proses pembelajaran mereka.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Daripada analisis didapati secara keseluruhannya tahap penguasaan KPS responden berada di tahap yang baik (60.1%). Tahap kemahiran membina inferens mencapai tahap sederhana (54.4%) dan kemahiran mentafsir data mencapai tahap yang baik (65.7%). Secara keseluruhannya dapat dikatakan hampir separuh sampel tidak dapat menguasai sebahagian daripada KPS yang diuji. Keputusan yang diperolehi daripada kajian menunjukkan keputusan yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor-faktor tertentu. Antaranya ialah mungkin kurangnya penekanan yang diberikan oleh guru ketika di sekolah dan matrikulasi. Keadaan ini berlaku di sekolah kerana kebanyakan guru tidak menyedari tentang kepentingan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik, tetapi kebanyakan guru sains lebih memberi tumpuan kepada kemahiran penghafalan, formula dan teorem (Ab. Rahim, 2000). Kurangnya kesedaran ini menyebabkan KS yang merupakan aset bagi menggalakkan pemikiran kritis, kreatif dan bersistematik kurang berlaku. Menurut Tan (1991), penekanan yang diberikan oleh guru semasa amali adalah cara untuk mendapatkan jawapan dan bukannya pada KPS yang perlu dikuasai. Ini menyebabkan pelajar kecewa kerana hasil yang diperolehi tidak sama apa yang dijangkakan. Faktor ini lebih terbukti dengan kajian yang dilakukan oleh Chong (1990) yang mendapati wujudnya korelasi positif yang lemah (Pekali korelasi + 0.274) di antara pencapaian pelajar dalam kemahiran proses sains dengan penekanan guru kepada kemahiran proses sains dalam pengajaran. Akibat kegagalan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dan dan bersepadu secara tidak langsung akan menjejaskan kemahiran pelajar dalam mengeksperimen (Zaiton, 2005).
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains

Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains

Kajian rintis dilakukan untuk menilai kesesuaian item-item UKMMD yang disediakan. Faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian alat kajian ialah kesahan item. Penyelidik terlebih dahulu mendapatkan nasihat pakar dalam bidang KPS untuk mendapatkan kesahan isi soalan- soalan. Jenis kesahan yang paling penting adalah kesahan isi, yang dapat dinilai dengan meminta kerjasama daripada pakar dalam bidang yang dikaji bagi memeriksa ketepatan dasn kesahan set soal selidik yang disediakan (Azizi et al., 2007). Kajian rintis dilakukan dengan menggunakan UKMMD terhadap 5 orang peserta kajian dalam kalangan pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains (SPN / SPN-PKPG) Universiti Teknologi Malaysia. Dapatan kajian rintis mendapati darjah kebolehpercayaan UKMMD ialah ά = .89.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Kajian ini diharapkan dapat menyedarkan pihak Fakulti Pendidikan terutama organisasi Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik supaya lebih peka terhadap punca kelemahan bakal guru dalam menguasai KM. Di dalam usaha untuk meningkatkan lagi kualiti guru Fizik yang bakal lahir dari UTM, maka Fakulti Pendidikan perlulah mengambil langkah memperkasakan pelajar dengan pengetahuan mengenai KS khususnya KM. Sekiranya hasil dapatan kajian mendapati pelajar menghadapi masalah dalam menguasai KM, pihak fakulti hendaklah merangka beberapa tindakan susulan. Di antaranya, Fakulti Pendidikan boleh menyemak semula kurikulum kursus Pendidikan Amali Fizik dan menambah baikkan lagi pengisiannya dengan menekankan penguasaan terhadap KM dalam kalangan pelajar. Selain daripada itu, pihak fakulti juga boleh mengambil langkah menambah jam kredit bagi kursus Pendidikan Amali Fizik agar masa untuk P&P lebih panjang.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Pihak universiti bertanggungjawab atas pengambilan pelajar-pelajar Program Pendidikan Sains setiap tahun. Pihak universiti perlu memantau kebolehan serta kedudukan guru-guru sains ataupun bakal-bakal guru sains sebelum menawarkan tempat kepada mereka untuk mengikuti Program Pendidikan Sains ini. Dapatan kajian ini boleh membantu pihak universiti untuk mengambil inisiatif seperti mengadakan temu duga ataupun ujian KPS kepada calon-calon sebelum menerima mereka untuk mengikuti Program Pendidikan Sains. Ini bertujuan supaya pemilihan pelajar-pelajar ini menepati piawai yang ditetapkan iaitu mampu menguasai KPS sebagai salah satu daripada syarat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan sains.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap kefahaman kemahiran manipulatif dalam kalangan pelajar tahun tiga Pendidikan Fizik

Tahap kefahaman kemahiran manipulatif dalam kalangan pelajar tahun tiga Pendidikan Fizik

Abstrak : Tahap kefahaman kemahiran manipulatif dalam kalangan pelajar tahun tiga program Pendidikan Fizik telah mendapat perhatian penyelidik dengan jantina dan program pengajian adalah pembolehubah bersandar yang dikaji. Dalam konteks kajian ini, tiga aspek dalam kemahiran dikaji iaitu menggunakan dan mengendalikan radas Fizik, melakar radas Fizik dan menyimpan radas Fizik. 30 responden terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan daripada program Pendidikan Fizik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Alat kajian yang digunakan untuk mengukur tahap kefahaman pelajar dalam kemahiran manipulatif ini dinamakan Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif. Ia mengandungi 40 item berbentuk soalan objektif. Nilai kebolehpercayaan alat kajian adalah α = .69 . Analsis statistik deskriptif dalam bentuk min dan sisihan lazim telah digunakan dalam tatacara menganalisis data. Secara keseluruhannya tahap kefahaman kemahiran manipulatif pelajar adalah pada tahap baik. Dapatan kajian juga menunjukkan tiada perbezaan kefahaman kemahiran manipulatif merentas jantina dan program pengajian di mana kedua-duanya berada pada tahap baik. Manakala tahap kefahaman menggunakan dan mengendalikan radas Fizik dan melakar radas Fizik adalah pada tahap baik, dan tahap kefahaman menyimpan radas Fizik pada tahap sederhana. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihakpihak tertentu bagi meningkatkan tahap kefahaman kemahiran manipulatif pelajar dalam amali Fizik.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar

Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm

Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm

Malah, penerapan kemahiran generik bukan sahaja untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang keperluan memiliki kemahiran itu, tetapi juga sebagai satu cara untuk memberi keyakinan terhadap kebolehan dan keupayaan diri masing-masing. Ini termasuklah kemahiran berkomunikasi, berkeupayaan untuk berhubung dengan orang ramai, kebolehan untuk berinteraksi melalui persembahan atau dalam menguasai pelbagai bahasa khususnya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Menurut Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (2006), antara kelemahan graduan termasuklah tidak ketrampilan dan tidak memiliki kemahiran, khususnya kemahiran generik sebagaimana yang dituntut oleh majikan, di samping pasaran kerja yang kompetitif. Oleh yang demikian, Institut Pengajian Tinggi perlu untuk menjana graduan khususnya pelajar tahun akhir agar memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh sama ada dari sudut kualiti intelektual mahupun ketrampilan insaniah yang merangkumi aspek akhlak, sikap dan sebagainya.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar

Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar

Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden secara rawak yang terdiri daripada pelajar-pelajar tahun tiga jurusan sains, Fakulti Pendidikan, UTM. Kajian rintis ini menggunakan instrumen soal selidik. Kajian rintis ini dijalankan untuk mendapatkan dan memastikan ketepatan soal selidik dari sudut kefahaman pelajar, kejelasan dan kebolehpercayaan. Kajian rintis merupakan pra ujian untuk mencuba instrumen kajian yang khusus (Baker, 1994). Kajian rintis ini dapat membantu penyelidik memperoleh petunjuk awal tentang mana-mana bahagian kajian yang mungkin tidak tepat atau gagal. Oleh yang demikian, penyelidik dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam soal selidik sebelum kajian sebenar dijalankan.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Baha (1)

Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Baha (1)

Demikian juga dalam pembelajaran bahasa Arab, pelajar-pelajar yang dapat menguasai kemahiran mendengar bahasa Arab dengan baik, akan dapat menguasai kemahiran berbahasa yang lain dengan baik juga. Sebaliknya, pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran mendengar bahasa Arab dengan baik, akan menjejaskan penguasaan mereka terhadap kemahiran berbahasa yang lain. Jika ditinjau dalam kajian lepas tentang kemahiran bertutur, seolah-olah menunjukkan pola sedemikian. Nik Mohd Rahimi (2000) menjalankan kajian terhadap kemahiran bertutur bahasa Arab di kalangan pelajar. Kajian ini dijalankan di enam buah sekolah di Malaysia. Dapatan kajiannya mendapati tahap kemahiran bertutur bahasa Arab berada pada tahap sederhana. Justifikasi kepada pola ini boleh dirujuk kepada taksonomi pengajaran Peterson et al. (1984). Dalam taksonomi pengajaran kemahiran mendengar dipasangkan dengan kemahiran bertutur dan dilatih secara serentak. Oleh itu, jika kemahiran mendengar diabaikan dalam teknik pengajaran bahasa Arab, maka ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan kepada kemahiran bertutur.
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Kemahiran generik merupakan kemahiran tambahan yang perlu diberi perhatian di dalam usaha melahirkan modal insan yang mampan dan berkualiti tinggi sejajar dengan misi teras kedua di dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9). Kajian deskriptif ini bertujuan untuk meninjau tahap penerapan kemahiran generik di kalangan pelajar dan persepsi pelajar terhadap kepentingan kemahiran generik. Sampel kajian ini adalah terdiri daripada 66 orang responden yang mengikuti program 4 SPK, 4 SPP dan 4 SPT di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini adalah soal selidik di mana setiap item yang dikemukakan diukur menggunakan Skala Likert Lima Mata. Kesahan instrumen disemak oleh pensyarah yang berpengalaman. Kajian rintis yang dilakukan untuk melihat nilai kebolehpercayaan instrumen kajian memberikan nilai alpha cronbach, α=0.856. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 (Statistical Package For Social Science Version 11.0) untuk dipersembahkan di dalam bentuk jadual berdasarkan kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan tahap penerapan kemahiran generik dan persepsi pelajar terhadap kepentingan kemahiran generik berada pada tahap tinggi dengan min 3.97 dan min 4.43. Justeru itu, penerapan kemahiran generik perlu dilaksanakan dengan lebih menyeluruh oleh semua pihak memandangkan kemahiran generik mempunyai kepentingannya yang tersendiri terutamanya dalam usaha membentuk keterampilan dan jati diri pelajar untuk bersaing di dalam dunia pekerjaan yang kompetitif.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

pendidikan yang menghasilkan sumber manusia yang seterusnya akan menjana ekonomi bagi sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, penguasaan kemahiran insaniah di kalangan para graduan institusi pengajian tinggi sangat penting bagi menjamin keupayaan mereka apabila memasuki alam pekerjaan yang sebenar kelak.Pendidikan Teknik dan Vokasional memainkan peranan penting dalam membina masyarakat khususnya dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang berasaskan maklumat dan dipertanggungjawabkan dalam memperkenalkan konsep pekerjaan kepada pelajar-pelajar.Jikalau k-ekonomi memerlukan seorang pekerja mahir dalam semua aspek termasuk penguasaan kemahiran insaniah untuk menghadapi cabaran globalisasi maka pihak Pendidikan Teknik dan Vokasional pula perlu memberi penekanan dalam hal ini supaya graduannya yang normal mahupun yang berkeperluan khas lebih berkualiti dan mampu memenuhi keperluan industri negara selaras dengan permintaan pada masa sekarang.
Baca lebih lanjut

41 Baca lebih lajut

Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun Akhir Fakulti Pendidikan

Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun Akhir Fakulti Pendidikan

Maklumat dapatan data dapat disenaraikan beberapa bentuk gabungan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh kumpulan responden. Sebanyak 15 bentuk gabungan gaya belajar yang berjaya disenaraikan. Berdasarkan jumlah peratusan responden juga mendapati kumpulan pelajar ini lebih berkecenderungan untuk menggunakan beberapa gabungan gaya pembelajaran dalam proses pembelajaran mereka di universiti berbanding dengan hanya menggunakan satu bentuk gaya pembelajaran. Berdasarkan jadual pengajian mata pelajaran, didapati tugasantugasan yang disediakan oleh pihak fakulti dapat membantu pelajar-pelajar untuk menjana kemahiran serta kemampuan mereka dalam usaha menyempurnakan tugasan-tugasan yang diberi.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...

Related subjects