• Tidak ada hasil yang ditemukan

Aralfadz ala muj tarodah fill lughoh al-andunisyah rabi lughoh arobiyah

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Aralfadz ala muj tarodah fill lughoh al-andunisyah rabi lughoh arobiyah"

Copied!
132
6
0
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

ﻦ ﻋ

)

S.S.

(

:

: ١ ٠ ٧ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٦ ٠

ﺎ ـ ـ ﺗ ﺮ ﻛ ﺎ ﺟ ٢ ٠ ١ ١ /

١ ٤ ٣ ٢

(2)

ﻦ ﻋ

ﺎ ﺟ

(S.S.)

: ١ ٠ ٧ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٦ ٠

) (

ﺎ ـ ـ ﺗ ﺮ ﻛ ﺎ ﺟ ٢ ٠ ١ ١ /

(3)

:

١.

٢.

٣.

– ﺎ ﺗ ﺮ ﻛ ﺎ ﺟ .

(4)

" :

" –

٢ ٣ ٢ ٠ ١ ١

٣ ٥

١ ٤ ٣ ٢ .

) S.S ( ، ﺎ ﺗ ﺮ ﻛ ﺎ ﺟ

٢ ٣ ٢ ٠ ١ ١

٢ ٥ ١ ٤ ٣ ٢

: ١ ٩ ٥ ٩ ٠ ٥ ١ ٠ ١ ٩ ٩ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ٠ ١ :

١ ٩ ٧ ٥ ٠ ٦ ٣ ٠ ٢ ٠ ٠ ٣ ١ ٢

: ١ ٩ ٧ ٩ ١ ٢ ٢ ٩ ٢ ٠ ٠ ٥ ٠ ١ ٠ ٠ ٤ ﻒ ﻴ ﻇ ﻮ ﺘ ﻟ ﺎ

: ١ ٩ ٧ ٥ ٠ ٧ ٢ ٣ ٢ ٠ ٠ ٩ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٥

(5)

:

.

: Kitab )

" ( " Kursi

) "

ﻲ ﺳ ﺮ ﻛ ( " M asyarakat

)

" ( "

hakim )

" ﻢ ﻛ ﺎ ﺣ ( " .

.

.

) ( Faux

Amis

.

.

"

(6)

ﺮ ﻜ ﺷ

. .

.

:

١.

٢.

ﻴ ﻀ ﻓ

.

٣.

)

U I

( )

LIPIA

(7)

٤ .

.

٥

. .

٦.

:

.

.

(8)
(9)
(10)

ﺔ ﻣ ﺪ ﻘ ﻣ

.

ﺔ ﻴ ﻔ ﻠ

.

.

.

ﻰ ﻫ ﻞ ﻛ

ﻦ ﻋ .

، ﻰ ﻬ ﺘ ﻨ ﺗ ﻞ ﺑ

ﺪ ﺠ ﺘ ﺗ .

ﺪ ﺑ ﻻ ﻦ ﻣ ﻪ ﺘ ﻠ ﻴ

ﲔ ﺑ ﺎ ﺻ ﺎ ﺧ

(11)

.

J.S Badudu, Inilah Bahasa Indonesia yang Benar III,(Jakarta: PT. Gramedia,1993), hal.

(12)

ﺐ ﺒ ﺴ ﺗ

E. Zainal Arifin,Cermat Berbahasa Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2006)

hal. 35.

4

(13)

ﺔ ﻴ ﻣ ﻮ N oktah

uqnum-Sudarno,Kata Serapan dari Bahasa Arab, (Jakarta: Penerbit Arikha Media Cipta, 1990),

(14)
(15)
(16)

ﻚ ﻠ ﺗ

(17)

.

ﺔ ﻄ ﺧ

ﺖ ﻤ ﺴ ﻗ

: : ﺔ ﻣ ﺪ ﻘ ﻣ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ

ﻦ ﻋ ﺔ ﻴ ﻔ ﻠ ﺧ ، ﻪ ﻴ ﻓ

ﻪ ـ ﺘ ﻄ ﺧ .

: ﺔ ﶈ ﺔ ﻌ ﻳ ﺮ ﺳ ﻦ ﻋ

ﻞ ﻤ ﺸ ﺗ ﻰ ﻠ ﻋ

، ﺮ ﺿ ﺎ

ﻦ ﻋ .

: ﺔ ﶈ ﻦ ﻋ ﺔ ﻓ ﺮ ﻌ ﻣ ﻦ ﻋ

ﻞ ﻜ ﺸ ﺗ ﻰ ﻠ ﻋ

ﻒ ﻳ ﺮ ﻌ ﺗ

،

(18)

: ﺔ ﻴ ﻠ ﻴ ﻠ ﲢ

ﻦ ﻋ

ﺔ ﺿ ﺮ ﺘ ﻘ ﻤ ﻟ ا ظ ﺎ ﻔ ﻟ أ

ﻦ ﻋ ﻪ ﻴ ﻓ

، ﺎ ﻤ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ ، ﺎ ﻤ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ

ﻦ ﻣ

.

: ﲤ ﺎ ﺧ

(19)

ﺔ ﶈ ﺔ ﻌ ﻳ ﺮ ﺳ ﻦ ﻋ

ﻲ ﻫ .

ﲔ ﺑ ﻚ ﻠ ﺗ

. ﺔ ﻐ ﻟ

ﺔ ﻳ ﻮ ﺑ ﺮ ﺘ ﻦ ﻣ

.

٦

١

.

)) ﺮ ﻘ ﺸ ﻏ ﺪ ﻣ ((

) (

.

ﲔ ﺘ ﺒ ﻌ ﺷ : ١ ١ ٥

ﺎ ﻧ ﻮ ﻴ ﻠ ﻣ .

6

(20)

.

) ﺮ ﻘ ﺸ ﻏ ﺪ ﻣ (

٤

ﺐ ﺘ

) (

) (

٥ ٠ )

(

١ ٢ .

) (

.

.

) (

. )

(

(21)

.

.

) (

. .

.

.

٧

7

١

، ) : ١ ٩ ٧ ٠

(22)

.

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet.

(23)

Sejak 1972 Malaysia (pra-1972)

Indonesia (pra-1972)

C Ch

Tj

J J

Dj

Kh Kh

Ch

Ny Ny

Nj

Sy Sh

Sj

Y Y

J

U U

Oe

ﻼ ﺜ ﻣ

konsumen dan isyu darurat, wilayah, faedah, arwah

.

pisau, tauge, loteng, teko, tauke, cukong,

،

(24)

.

9

٢

.

. .

.

.

:

ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ﺑ . ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ

ﺔ ﻴ ﻤ ﻨ ﺗ

. ﺎ ﺘ ﲢ ﻰ ﻠ ﻋ

ﺔ ﻴ ﻤ ﻨ ﺗ

ﻦ ﻣ ﺚ ﻴ ﺣ .

9

Mahmudah Fitriyah dan Ramlan Abdul Gani,Pembinaan Bahasa Indonesia, (Jakarta :

(25)

ﻰ ﻠ ﻋ

Abdul Gaffar Ruskhan, Bahasa Arab dalam bahasa indonesia, (Jakarta: Grasindo,

(26)

ﺔ ﻣ ﻼ ﻋ

(27)

ﻮ ﻫ

Tenggara Timur, 1989),cet. Ke-3, h. 9

13

(28)

ﺨ ﺘ ﺴ ﻳ

Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Lembaga Pengkajian

Kebudayaan Nusantara, 2000), cet. Ke-2, h. 97

15

(29)

Ramadian, Misi Bahasa Indonesia di Tengah Kehidupan Bangsa dan Menaatisasi

(30)

.

EKM, Masunambow, Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor

(31)
(32)

ﺎ ﻧ ﺮ ﻈ ﻧ

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 385

20

Gorys Keraf,Tata Bahasa Indonesia, (Ende Flores: Nusa Indah, 1984), h. 57

21

Harimukti Kridalaksana,Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), Cet. Ke-2, h.

(33)

ﻰ ﻠ ﻋ

Kata Serapan ﻦ ﻣ

Surawan Martinus,Kamus kata serapan, h. 1

23

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 826

24

(34)

ﺔ ﻣ ﻸ ﻟ

kursi, kitab, logat,

faedah

Mansoer Pateda, Unsur Serapan Bahasa Indonesia dan Pengajarannya, (Ende : Nusa

Tenggara Indah, 1987), Cet. Ke-1, h.13

26

(35)

ﺔ ﻴ ﺴ ﻴ ﻧ .

.

.

٢ ٧

.

) ١ ٩ ٩ ٠ :

٣ ٠ .(

27

Ninik M, Kuntarto,Cermat Teliti dalam Berbahasa Berpikir, (Jakarta: Penerbit Mitra

(36)

. .

١.

ﺔ ﻤ ﻴ ﻧ ﻮ ﻓ ﺔ ﻐ ﻠ ﻠ ﺑ

ﺔ ﻐ ﻠ ﻟ

ﻊ ﺴ ﺗ ﺐ ﻛ ﺮ ﺘ ﺗ

ﻦ ﻣ ﺖ ﺳ

.

/a/

Aku, tampil, vokal

/i/ Istana, bila, sunyi

/u/ Usaha, dua, malu

Pepet /e/ Elang, sentuh

Teleng /e/ Enak,

(37)

/o/ Obat, doa

• Bahu, tebu

/ny/ Nyaring, kenyang

/c/ Cinta, runcing

/ng/ Ngarai, sangat,

benang

/d/ Datang, sadar

/p/ Pedas, tampak, tutup

/g/ Galau, tugas

/r/ Rasa, kertas, sadar

/h/ Hati, dalam, sampah

(38)

/k/ Kasih, lekas, gerak

/t/ Tenang, kata, lambat

/l/ Lampau, salah, tebal

/w/ Wangi, mawar

/m/ Masih, kamu, ketam

/y/ Yang, saya

/n/ Nakal, santai, dahan

.

١

.

ﻪ ﻧ ﺄ ﺑ ) (

.

.

٢ ٨

١

، ) : ١ ٩ ٩ ٨

(39)

/a/,

/i/, /u/, /ai/,/au/ .

. .

:

Akbar

akbar-Ibadah

’ibadah-M aklum ma’lum-ﻮ ﻠ ﻌ ﻣ

Walau

walau-/a/, /i/, /u/, /ai/ /au/

.

/a/, /i/,

/u/, /ai/ /au/

/e/ (pepet), /e/ (teleng), /o/, /e/

(40)

Tertib tartib-ﺐ ﻴ ﺗ ﺮ ﺗ

Daerah

dairah-Soal

sual-Senin

isnain-ﺎ ﻋ ﻚ ﻟ ﺬ ﻛ .

/b/ /d/

:

Sabtu ﺖ ﺒ ﺳ

sabt-Hasut

hasud-/a/

/o/

(41)

Kodim ﱘ ﺪ ﻗ

qadim-R ido

rida-salat

sholat-، ﺎ ﺤ ﺘ ﻓ ﺔ

ﻊ ﻴ

ﺲ ﻴ ﻟ

/..’./ /f/, /q/ /kh/, /r/, /s/, /d/, /t/,

/z/, /g/ /q/

، /a/

(42)

-) (apicodental

.

:

Selasa sulasa-ﺎ ﺛ ﻼ ﺛ

M isal M

isal-Senen

isnain-Bahas

bahs-

) (

(pharyngeal)

(43)

M ahkamah

mahkamah-Hasyrat

hasyrat-Hakim hakim-ﻢ ﻛ ﺎ ﺣ

Haji

hajj-

) (

-) (dorso- velar

.

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

khamis-Kamis

khabr-Kabar

ﺔ ﻤ ﻴ ﺧ khaimah-Kemah

ﺔ ﻣ ﻮ ﺼ ﺧ khasumat-Kesumat

) (

-) (apico- dental

.

(44)

Ijin

izn-Ajab

azab-Jikir

zikr-Ajan

azan-

) (

(apico- alveolar)

.

ﻰ ﻠ ﻳ :

Jiarah

ziyarah-Jaman

zaman-Jakat

zakat-/s/

،

ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ :

Ijasah

(45)

ijazah-Jasirah

jazirah-Jasa

jaza-

) (

-) (apico palatal

.

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

Serikat ﺔ ﻜ ﻳ ﺮ ﺷ

syarikat-Setan

syaitan-Darwis

darwis-

(46)

-apico- alveolar) (

.

ﻰ ﻠ ﻳ :

Sabar ﺔ ﺤ ﻴ ﺼ ﻧ

nasihat-Saf

sabr-Sah ﺢ ﺻ

sahh-Insaf

insaf-

) (

-) (lamino- alveolar

.

(47)

Daif ﻒ ﻴ ﻌ ﺿ

da’if-Darurat

darurat-Hadir ﺮ ﺿ ﺎ ﺣ

hadir-Haid ﺾ ﻴ ﺣ

haid-

) (

-) (lamino- alveolar

.

ﻰ ﻠ ﻳ :

Tamak ﻊ ﻤ ﻃ

tama’-Tabiat ﺔ ﻌ ﻴ ﺒ ﻃ

tabi’at-Taat

ﺔ ﻋ ﺎ ﻃ

ta’at-Kertas

qirtas-

(48)

-) (apico- dental

.

:

Lafal ﻆ ﻔ ﻟ

lafz-Hafal

ﻆ ﻔ ﺣ

hafz-Lahir ﺮ ﻫ ﺎ ﻇ

zahir-Lalim

zalim-

) (

(pharyngeal)

. :

Ilmu ﻢ ﻠ ﻋ

’ilm-Saat

ﺔ ﻌ ﺳ

sa’at-Taat ﺔ ﻌ ﻃ

ta’at-Doa

du’a-

(49)

-) (dorso- velar

. :

M agfirah

magfirah-M agrib

magrib-

) (

-(labio- dental)

(50)

) (uvular

. :

R ejeki

rizqi-M akam

maqam-Kiamat ﺔ ﻣ ﺎ ﻴ ﻗ

qiyamat-Kisah

qissah-•

. ﻲ ﻬ ﻓ ﺔ ﻌ ﻴ ﻀ

:

) (

) glottal (

(51)

Ulama

’ulama-Ahad

ahad-Arwah

arwah-Akhlak

akhlaq-

) (

.

ﺔ ﻋ ﺮ ﺴ ﺑ ﻢ ﻠ ﻜ ﺘ ﻳ .

ﻢ ﻠ ﻜ ﺘ ﻣ ﺪ ﻨ ﻋ .

. :

Hal

(52)

hal-•

.

. .

،

.

) ( )

( .

) (

(p)

. :

Iklan

i’lan-Tertib

ﺐ ﻴ ﺗ ﺮ ﺗ

tartib-Darurat

(53)

darurat-Infaq

infaq-Fatwa

fatwa-Fitrah

fitrah-Falsafah ﺔ ﻔ ﺴ ﻠ ﻓ

falsafah-

) ( )

( .

) (

(k)

. :

khusus-Khusus

khas-Khas

makhluq-M akhluk

ﻖ ﻟ ﺎ ﺧ

khaliq-Akhlak

(54)

) ( .

) (

(s)

. :

musyawarah-M usyawarah

musyarakat-M asyarakat

masyhur-M asyhur

ﺮ ﻜ ﺷ

syukr-Syukur

) ( )

( .

) (

(z)

(55)

zakat-Zakat

ziyarah-Ziarah

jazirah-Jazirah

ijazah-Ijazah

٢.

:

cv

.

. ﻞ ﺜ ﻣ ) ( :

.

cvc

) ( )

( ) (

)

(56)

(57)

.

.

cv cvc

.

.

.

/a/ /a/

/i/

:

/i/ /u/

/u/

.

Zikir

zikr-Sabar

sabr-Isim

ﻢ ﺳ

ism-Umur ﺮ ﻤ ﻋ

(58)

’umr-•

cvcc

) .(

) (

، .

cvcc cv- vc

،

،

.

cvcc

، :

Fiil

fi’il-Jus

juz-Am

(59)

jinn-•

.

:

vc cvc

vc cvc

،

vc

cvc .

. ﻲ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ ﻼ ﺜ ﻣ :

ﺔ ﻴ

Syekh ﺦ ﻴ ﺷ

syaikh

-Haid ﺾ ﻴ ﺣ

haid-M aut

maut-Bait

ﺖ ﻴ ﺑ

(60)

.

/ai/ /e/

.

/au/ /

/o .

، ﺔ ﻤ ﻠ ﻛ ﻚ ﻟ ﺬ ﺒ ﻓ

maut

ma- ut

.

vc cvc

p/, /t/, /k/, /r/,

/l/, /s/, /h/, /m/, /n/, /ny/, /

/ng/ /b/, /d/, j/, /c/, /g/, /w/,

/y/

،

ﺼ ﺗ ﻻ ﺖ ﺴ ﻴ ﻟ ﺎ ﻬ ﻌ ﻄ ﻘ ﳌ .

ﻚ ﻠ ﺗ ، ﻚ ﻟ ﺬ ﻠ ﻓ

(61)

Hasut

hasud

-Saptu ﺖ ﺒ ﺳ

sabt

-Balik ﻎ ﻟ ﺎ ﺑ

balig-M ahrib

magrib-cv cvc cv

vc

ﻊ ﻄ ﻘ ﻣ

cv cvc

/i/ ، /y/ /u /w/ ، cv cvc

/w/ /

/u /y/

/ /i

ﺔ ﻐ

(62)

Ujud

wujud -Udu

wudu -N ahu

nahwu-Tasauf

. .

vc

cvc

ﻊ ﻴ ﻄ ﺘ ﺴ ﺎ ﻀ ﻳ

.

/b/, /d/, /j/, dan /g/

.

:

Syaikh

ﺦ ﻴ ﺷ

syaikh-Tertib

ﺐ ﻴ ﺗ ﺮ ﺗ

tartib-Wujud

(63)

ﻞ ﻴ ﻠ ﲢ

)

faux

amis

( .

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

.

.

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ ، ﲔ ﺘ ﻐ ﻟ ﲔ ﺗ ﺎ ﻫ ﻢ ﻴ ﻧ ﻮ ﻓ ﻦ ﻣ :

١.

َ A

ِ I

(64)

)

َ

( .

(a)

،

)

ِ

( .

(i)

،

)

ُ

( .

) u (

.

:

)

َ( jerapah /a/

)

ِ( hemat /i/

)

(65)
(66)

٣.

B

T

J

D

R

Z

S

F

Q

K

L

M

N

W

H

(67)

(

b

b

) bilabial (

. :

Bab

ﻞ ﺑ ﺎ ﺑ

Babil

Badal

Badan

Badani

(68)

ﺑ ﻞ ﻐ

Bagal

Bahar

Bahari

Bahas

ﺖ ﻴ ﺑ

Bait

Bakhil

Bala

ﺪ ﻠ ﺑ

Balad

ﺔ ﻏ ﻼ ﺑ

Balagah

ﻎ ﻟ ﺎ ﺑ

Balig

Bandar

ﺪ ﻳ ﺮ ﺑ

Barid

Barzakh

Barzanji

Basir

Basirah

ﻞ ﻄ ﺑ

Batal

ﻞ ﻃ ﺎ ﺑ

Batil

ﻦ ﻃ ﺎ ﺑ

Batin

Batiniah

(69)

Bayan

Bidal

ﺮ ﻜ ﺑ

Bikir

Bilal

Bina

ﺖ ﻨ ﺑ

Binti

Buldan

Burdah

Burhan

Bustan

(

t

t

.

t

(70)

.

-) lamino- alveolar (

.

t

-)

apico-dental (

. :

ﻞ ﺒ ﺗ

Tabal

Tabarak

Tabaruk

ﻎ ﻴ ﻠ ﺒ ﺗ

Tablig

Tadabur

Tadaruk

Tadbir

ﻦ ﻳ ﻮ ﻀ ﺗ

Tadmin

ﺶ ﺣ ﺎ ﻔ ﺗ

Tafahus

ﻞ ﻴ ﺼ ﻔ ﺗ

Tafsil

(71)

Tahajud

Tahalul

ﺚ ﻴ ﺒ ﲢ

Tahbis

ﺪ ﻳ ﺪ ﲢ

Tahdid

ﻢ ﻴ ﻜ ﲢ

Tahkim

ﻞ ﻴ ﻠ ﲢ

Tahlil

ﺪ ﻴ ﻤ ﲢ

Tahmid

ﻞ ﻴ ﺼ ﲢ

Tahsil

Tajali

Tajarud

ﺔ ﺑ ﺮ ﲡ

Tajribah

ﺪ ﻳ ﻮ ﲡ

Tajwid

Takabur

Takbir

Takhsis

ﻒ ﻴ ﻠ ﻜ ﺗ

Taklif

ﱘ ﺮ ﻜ ﺗ

Takrim

ﻦ ﻳ ﻮ ﻜ ﺗ

Takwin

Tamadun

Tamam

ﻞ ﻴ ﺜ ﲤ

(72)

Tamsir

Tanafus

ﻪ ﻴ ﺒ ﻨ ﺗ

Tanbih

ﺲ ﻴ ﺠ ﻨ ﺗ

Tanjis

ﺮ ﻳ ﻮ ﻨ ﺗ

Tanwir

Tarawih

ﻢ ﻴ ﺣ ﺮ ﺗ

Tarhim

ﺦ ﻳ ﺮ ﺗ

Tarikh

ﻞ ﻴ ﺗ ﺮ ﺗ

Tartil

ﻪ ﻣ ﺎ ﺴ ﺗ

Tasamuh

Tasaruf

Tasawuf

ﺢ ﻴ ﺒ ﺴ ﺗ

Tasbih

ﻖ ﻳ ﺪ ﺼ ﺗ

Tasdik

ﺢ ﻴ ﺤ ﺼ ﺗ

Tashih

ﻢ ﻴ ﻠ ﺴ ﺗ

Taslim

Tasmiah

ﺮ ﻳ ﻮ ﺼ ﺗ

Taswir

Tasyakur

ﺪ ﻴ ﻬ ﺸ ﺗ

(73)

ﺮ ﺸ ﺗ ﺢ ﻳ

Tasyrih

ﺪ ﻴ ﺣ ﻮ ﺗ

Tauhid

Tayamum

Tazkirah

Tilawah

ﺔ ﻴ ﻟ ﻮ ﺗ

Tauliah

ج(

j

j

j

. .

(74)

j

-) medio- palatal (

.

ﻰ ﻠ ﻳ :

ﻞ ﺒ ﺟ

Jabal

Jabarut

Jadwal

Jah

ﺪ ﻬ ﺟ

Jahad

Jahanam

ﻞ ﻫ ﺎ ﺟ

Jahil

Jahiliah

ﺪ ﻠ ﺟ

Jalad

ﻰ ﻠ ﺟ

Jali

ﺲ ﻟ ﺎ ﺟ

Jalis

Jamal

Jamil

(75)

Jani

ﲔ ﻨ ﺟ

Janin

Jannah

Janubi

Jariah

ﺪ ﺴ ﺟ

Jasad

Jasmani

Jasmaniah

Jasus

Jawab

Jazam

Jazirah

Jidar

Jigrah

Jihad

Jilbab

ﺪ ﻠ ﺟ

Jilid

Jin

ﺔ ﻳ ﺎ ﻨ ﺟ

Jinayah

Jubah

(76)

Juna

Junub

Jumlah

Judul

Jarab

د(

d

d

d

. .

-)

apico-alveolar (

(77)

-)

apico- palatal (

. :

Dabir

Dahriah

Dahsyat

Dajal

Dakhil

Dalal

Dalil

Dam

Dars

Daur

Dawam

Diat

Din

Dinar

Dinia

Dirham

Dubur

Dukan

(78)

ـ ﻫ (

r

r

r

.

.

-) apico- palatal

(

r

ﻦ ﻣ

-) apico- alveolar

(

ﺚ ﻴ ﺣ

(79)

R ahib

R ahim

R ahmah

R ahman

R ahmat

R ajam

R amah

R amal

R asul

R asuli

R asyid

R asywah

R audah

R awatib

R awi

R ihlah

R ijal

R isalah

R uhban

R ukun

R uhbanat

(80)

و( z

z

z

. .

-)

apico-alveolar

(

z

-) lamino- alveolar (

(81)

Zaman

Zakat

Ziarah

Juz

Ijazah

Jazirah

Jaza

Zarafah

ز(

s

s

s

.

(82)

-) apico- dental (

s

-) lamino- alveolar (

. :

ﺮ ﻔ ﺳ

Safar

Safari

ﺔ ﻨ ﻴ ﻔ ﺳ

Safinah

Safrah

ﻢ ﺤ ﺳ

Saham

Sahur

ﻒ ﻴ ﺳ

Saif

Sajadah

ﺔ ﻨ ﺨ ﺳ

Sakhnat

ﺔ ﻨ ﻴ ﻜ ﺳ

Sakinah

Salam

ﻢ ﻴ ﻠ ﺳ

(83)

Samawi

ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ

Sami

ﺢ ﻨ ﺳ

Sanat

ﺮ ﺘ ﺳ

Satar

Sayid

ﺔ ﺳ ﺎ ﻴ ﺳ

Siasat

ﻞ ﺠ ﺳ

Sijil

ﺔ ﻠ ﺴ ﻠ ﺳ

Silsilah

Sirat

Sujud

ﺔ ﻟ ﻼ ﺳ

Sulalah

Sultan

ﺔ ﻨ ﻄ ﻠ ﺳ

Sultanat

Suluk

Sunah

Suni

Surah

ﺔ ﺳ ﺎ ﻴ ﺳ

Siasat

ﺮ ﺤ ﺳ

(84)

ح( f

f

f

.

-) labio- dental (

.

:

ﺪ ﻴ ﺴ ﻓ

Fasid

ﺢ ﺳ ﺎ ﻓ

Fasih

ﺢ ﺘ ﻓ

Fatah

Fatur

Fatwa

(85)

ﺔ ﻳ ﺪ ﻓ

Fidyah

Fikrah

Firasat

Firdaus

Firdausi

ﺔ ﻨ ﺘ ﻓ

Fitnah

Fitrah

Fitri

Fulus

Futur

Fujur

ط(

q

q

q

(86)

-) dorso- uvular

(

. :

ﻞ ﺑ ﺎ ﻗ

Kabil

ﺔ ﻠ ﻴ ﺒ ﻗ

Kabilah

Kabul

ﻰ ﻀ ﻗ

Kada

Kadam

Kadar

ﻰ ﺿ ﺎ ﻗ

Kadi

ﱘ ﺪ ﻗ

Kadim

Kadim

ﺮ ﻳ ﺪ ﻗ

Kadir

ﺔ ﻠ ﻓ ﺎ ﻗ

Kafilah

Kaftan

Kahwa

Kaidah

ﺮ ﺼ ﻴ ﻗ

(87)

ﻰ ﻌ ﻠ ﻗ

Kalai

Kalam

ﺐ ﻠ ﻗ

Kalbu

ﺮ ﻤ ﻗ

Kamar

Kamariah

Kamus

ﺔ ﻋ ﺎ ﻨ ﻗ

Kanaah

ﻞ ﻳ ﺪ ﻨ ﻗ

Kandil

Kanun

Karat

Kari

Kariah

ﺐ ﻳ ﺮ ﻗ

Karib

ﺔ ﻨ ﻳ ﺮ ﻗ

Karinah

Karun

ﺪ ﺼ ﻗ

Kasad

ﺮ ﺼ ﻗ

Kasar

Kasidah

ﻦ ﻄ ﻗ

Katun

Kaul

(88)

Kaus

Kertas

Kerabat

Kesat

ي(

k

k

k

.

-) dorso- velar (

.

(89)

Kafah

ﻞ ﻓ ﺎ ﻛ

Kafil

ﻒ ﺤ ﻛ

Kahaf

ﻦ ﺣ ﺎ ﻛ

Kahin

ﺔ ﻤ ﻠ ﻛ

Kalimat

ﻞ ﻣ ﺎ ﻛ

Kamil

ﱘ ﺮ ﻛ

Karim

ﻒ ﺸ ﻛ

Kasyaf

ﻒ ﻴ ﺸ ﻛ

Kasyif

(

l

l

(90)

. .

-)

lamino-alveolar (

l

-) apico- alveolar (

. :

ﱭ ﻟ

Laban

ﻼ ﻴ ﻟ

Laila

ﻨ ﳉﺔ

Lajnah

Lazim

Lezat

Lisan

Liwa

ﺔ ﻐ ﻟ

(91)

(

m

m

.

.

) bilabial (

. :

M adah

M adrasah

M afhum

ﺐ ﺘ ﻜ ﻣ

M aktab

M al

M alakut

ﻚ ﻟ ﺎ ﻣ

(92)

ﻚ ﻠ ﻣ

M alik

ﻖ ﺳ ﺎ ﻨ ﻣ

M anasik

M ani

ﺦ ﺴ ﻨ ﻣ

M ansukh

M unzil

M ardud

ﺎ ﺒ ﺣ ﺮ ﻣ

M arhaban

ﺮ ﻣ ﺰ ﻛ

M arkas

ﺔ ﺒ ﺗ ﺮ ﻣ

M artabat

ﻒ ﺤ ﺼ ﻣ

M ushaf

M asyhur

M ultazim

ﺔ ﺟ ﺎ ﻨ ﻣ

M unajat

ﺔ ﺒ ﺳ ﺎ ﻨ ﻣ

M unasabah

ﻰ ﺸ ﻨ ﻣ

M unsyi

ﺐ ﻛ ﺮ ﻣ

M urakab

M urakabi

ﺪ ﺗ ﺮ ﻣ

M urtad

M isal

M abrur

M usabab

ﺮ ﻓ ﺎ ﺴ ﻣ

M usafir

(93)

ﻒ ﺤ ﺼ ﻣ

M ushaf

ﺔ ﺒ ﻴ ﺼ ﻣ

M usibah

ﻞ ﻜ ﺸ ﻣ

M uskil

ﺔ ﺤ ﻠ ﺼ ﻣ

M uslihat

ﻢ ﻠ ﺴ ﻣ

M uslim

ﻞ ﻴ ﺤ ﺘ ﺴ ﻣ

M ustahil

M ustajab

M usyarik

M usyawarat

M usyrik

M usytari

M utasawif

M utawatir

M uwahid

M uwakal

M uwakil

M uzakarah

M uzaki

M uzamil

M uzawir

ﺔ ﺤ ﻠ ﺼ ﻣ

M aslahat

(94)

(

n

n

n

. .

-)

lamino-alveolar (

n

-) apico- alveolar (

. :

N abatat

ﻰ ﺗ ﺎ ﺒ ﻧ

(95)

N adim

N adir

ﻰ ﻔ ﻧ

N afi

N afiri

ﻰ ﺴ ﻔ ﻧ

N afsi

N ahi

N ahu

ﺲ ﳒ

N ajis

N as

ﺐ ﺴ ﻧ

N asab

ﺔ ﺒ ﺴ ﻧ

N isbat

ﺮ ﺴ ﻧ

N asar

ﺐ ﻴ ﺼ ﻧ

N asib

ﺔ ﺤ ﻴ ﺼ ﻧ

N asihat

N asut

ﺪ ﻴ ﺸ ﻧ

N asyid

N azam

N azar

ﱘ ﺰ ﻧ

N azim

N iat

(96)

N ikah

ﺼ ﻧ

N isab

N isbi

N ubuat

N ujum

N uzul

ﺔ ﻔ ﻄ ﻧ

N utfah

N uruaih

N ur

ﺔ ﺒ ﺴ ﻧ

N isbah

ﺮ ﻳ ﺬ ﻧ

N azir

ﺔ ﺠ ﻴ ﺘ ﻧ

N atijah

(

w

w

(97)

.

) bilabial (

. :

Wajah

Wajib

Wafaq

Wafat

Wahdaniah

Wahid

Wahyu

Wakaf

Wakil

ﺖ ﻗ

Waktu

Walau

Walhasil

Wali

(98)

Wasiat

Wasilah

Wassalam

Wujud

Wudu

Wukuf

Waswas

Wilayah

س(

h

h

. .

) pharyngeal (

ﻮ ﻜ ﻳ ﺚ ﻴ ﺣ

(99)

Hadam

Hadiah

Hadrah

Hamik

Hawa

Hawiah

ﺔ ﺒ ﻴ ﻫ

Hebat

Hemat

ﺔ ﺒ ﻫ

Hibah

Hijriah

Hijrah

Huda

(

y

y

(100)

. medio- palatal (

R iyadah

(101)

.

.

:

١.

/e/ ، /e/ ، /o/

.

ﻰ ﻠ :

/ /e

(َ (

Debus

Keparat

Kerabat

ﺔ ﻛ ﺮ ﺑ

Berkah

ﺐ ﺒ ﺳ

(102)

/ /e

) ِ (

Dewan

ﻲ ﺤ ﻴ ﺴ ﻣ

M asehi

R ela

Kertas

Perasat

/ /e

) ُ (

ﺔ ﺒ ﻄ ﺧ

Ketubah

Peduli

Selasa

ﺔ ﻌ ﻟ ﺎ ﻄ ﻣ

M entelaah

(103)

o/ /

Soal

R ohani

ﺔ ﻄ ﻘ ﻧ

N oktah

ﺔ ﻣ ﺮ ﺣ

Hormat

Korban

٢.

) َ ( )

ُ (

) ِ ( .

:

ﻞ ﻫ ﺎ ﺟ

Zahil

Umi

(104)

٣. .

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

ﺔ ﻴ ﺑ ﺮ ﻌ

C

-N y

-N g

-P

-c

-)

medio-palatal (

N y

ﺔ ﻴ ﺴ ﻴ

-) medio- palatal (

(105)

ﺮ ﺧ ﺆ ﻣ

) dorso- velar (

P

) bilabial (

.

٤.

.

٣ ١

ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

-31

Sayuti Anshari,Bunyi Bahasa, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), Cet, Ke-1, h.

(106)

-•

ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ﻨ

-) apico- interdental (

.

s

.

:

Selasa

M isal

Senen

Bahas

ﺖ ﺑ ﺎ ﺛ

(107)

ﺔ ﺘ ﺑ ﺎ ﺛ

Sabitah

Samin

Sanawiah

Sawab

-) apico- interdental (

.

j

:

Ijin

Ajab

Jikir

(108)

Lejat

-) apico- alveolar (

.

s

. :

Sabar

Saf

Insaf

ﺔ ﺒ ﺤ ﺻ

Sahabat

Sehat

(109)

ﺖ ﻣ ﺎ ﺼ ﺑ

t

. :

ﺔ ﻋ ﺎ ﻃ

Taat

ﺔ ﻌ ﻴ ﺒ ﻃ

Tabiat

ﻊ ﻤ ﻃ

Tamak

M utlak

Khawatir

-) apico- alveolar (

.

r

:

R ahmat

(110)

R ahman

R ahmat

R akaat

-)

apico-interdental (

.

l

. :

Lisan

Lazim

ﻆ ﻔ ﻟ

Lafal

ﺔ ﻨ ﻌ ﻟ

Laknat

(111)

-) lamino- alveolar (

. ﲔ ﺣ

ﺖ ﻣ ﺎ ﺼ ﺑ

d

. ﻰ ﻠ

:

ﻆ ﻔ ﻟ

Lafal

ﻆ ﻔ ﺣ

Hafal

ﺮ ﻫ ﺎ ﻇ

Lahir

Lalim

ﺮ ﻬ ﻇ

Lohor

) pharyngeal (

(112)

h

. :

Hasrat

ﻢ ﻛ ﺎ ﺣ

Hakim

M ahkamah

Hal

Arwah

ﺔ ﻴ ﺴ ﻴ ﻧ

) pharyngeal (

.

k

. :

(113)

Iklan

Kaidah

M aklum

Dakwa

٥.

. :

(114)

.

٣ ٢

.

٣ ٣

ﻲ ﻠ ﻳ ﺎ ﻣ ﻞ ﺜ ﻣ :

Daftar

ﺔ ﺟ ﺎ ﺣ

Hajat

Ikhtiar

Iklim

Insaf

Istiadat

ﺮ ﻋ ﺎ ﺷ

Syair

32

Much, Syarif Hidayatullah,Cara Mudah Menerjemahkan Arab-Indonesia, (Tangerang:

DIKARA, 2010), Cet, Ke-4, h. 69

33

(115)

Ijazah

ﻞ ﻫ ﺎ ﺟ

Jahil

Jamak

ﺔ ﻤ ﻠ ﻛ

Kalimat

Jumlah

Jilbab

Sejarah

ﺔ ﻣ ﻼ ﻋ

Alamat

ﺔ ﻨ ﺘ ﻓ

Fitnah

ﺔ ﻣ ﺪ ﺧ

Khidmat

ﺔ ﻟ ﺄ ﺴ ﻣ

M asalah

ﻆ ﻔ ﻟ

Lafal

ﺔ ﻟ ﺎ ﻘ ﻣ

M akalah

Hasil

Lazim

Khawatir

(116)

keadaan hawa .

:

٣ ٥

Keadaan hawa sangat mempengaruhi kesuburan

• berlaku adi "

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 322

(117)

" "

sadar akan kesalahan

.

:

mereka sudah insaf akan kesalahan mereka37

minta dikembalikan

.

menurut istiadat daerah ini laki- lakilah yang berhak sebagai ahli waris39

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 125

38

(118)

ﺔ ﻤ ﻠ ﻛ " ﺮ ﻋ ﺎ ﺷ "

orang yang berpantun

.

sejenis pantun

.

:

Jangan diganggu ia sedang tekun bersyair41

• tanda kelulusan "

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 877

(119)

:

Ijazah itu diberikan oleh guru kepada muridnya43

Para ulama berkewajiban menuntun golongan jahil dan bebal

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 320

44

(120)

:

sudah jamak bahwa setiap perjuangan demi minta pengorbanan47

"

berpredikat dan berintonasi final

:

kalimat berita, kemarin saya menonton film di Tamansari.49

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Ind onesia, h. 348

48

(121)

:

ia menghitung jumlah uang yang diterimanya bulan ini51

pakaian panjang

: .

٥ ٢

" "

penutup kepala

:

baju kerudung yang longgar dilengkapi dengan jilbab yang menutup

kepala53

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 368

52

(122)

: .

٥ ٤

" "

rekaman peristiwa masa lalu

:

17 agustus1945 merupakan saat yang bersejarah bagi bahasa indonesia55

lokasi tempat

:

ia di beri alamat dengan bunyi antrian57

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 794

56

(123)

:

tuduhan tanpa bukti

:

fitnah adalah perbuatan yang tidak terpuji59

• orang- orang mendengarkan pembacaan ayat suci al- Quran dengan

khidmat61

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 242

60

(124)

.

masalah keluarga harusnya di selesaikan oleh keluarga itu sendiri63

"

tulisan atau artikel

:

makalah itu ditujukan kepada mahasiswa sebagai laporan hasil tugas

perguruan tinggi65

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 562

64

(125)

: .

٦ ٦

" "

kesimpulan

:

kemerdekaan ini adalah hasil perjaungan rakyat67

ﺔ ﻐ ﻠ ﻟ

.

.

66

ﺪ ﺠ ﻨ ﳌ

،

. ١ ٣ ٨

67

(126)

ﺔ ﲤ ﺎ

١

.

)

.( :

.

(127)

iklan

ulama

masyhur

.

.

. .

ﻴ ﻟﺔ . ﲔ ﺑ ﻒ ﻠ ﺘ

.

.

(128)

. ﻰ ﻠ ﻳ ﺎ ﻤ ﻛ :

ﺔ ﻴ ﺑ

٤ ١ ٩ %

،

٧ ٧ % ٢ ٣

% .

٣

.

:

(129)

( ﺮ ﺗ

.

( .

(130)
(131)

ﻰ ﻃ ﻮ ﻴ ﺳ

Zaenal, E, Arifin. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: Akademikia Pressindo, 2006.

Badudu, J.S. Inilah Bahasa Indonesia yang Benar III. Jakarta: PT Gramedia. 1993.

Martinus, Surawan.Kamus kata serapan,Jakarta: PT Gramedia. 2008.

Sudarno.Kata serapan dari Bahasa Arab.Jakarta: Arikha Media Cipta. 1992.

Depdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, Cet. Ke-1.

Fitriyah, Mahmudah. dan Abdul Gani, Ramlan. Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007, Cet. Ke-1.

L. K. Ara, Harry aveling dkk, Indonesian Jakarta Bahasa dan Sastra, Jakarta: Buku Antar Bangsa untuk Grolier Internasional, 1998, Cet. Ke-10.

Ramadian, Misi Bahasa Indonesia di Tengah Kehidupan Bangsa dan Menaatisasi Penggunaan Istilah Asing, Padang: Angkasa Raya, 1995, Cet. Ke-1.

EKM, Masunambow. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, Cet. Ke-1.

Keraf, Gorys.Tata Bahasa Indonesia, Ende Flores: Nusa Indah, 1984.

Kridalaksana, Harimukti.Kamus Linguistik, Jakarta: PT Gramedia, 1983, Cet. Ke-2.

Kuntarto, Ninik, M. Cermat Teliti dalam Berbahasa Berpikir, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010, Cet. Ke-8.

(132)

Dardjowidjojo, Soenjono. Psiko-Linguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. Cet, Ke-2.

Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000, Cet. Ke-2.

Djoko Kentjono,Dasar-dasar Linguistik Umum, Jakarta: Fak. Sastra UI, 1997.

Ruskhan, Abdul Gaffar. Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia, Jakarta : Grasindo, 2007.

Referensi

Dokumen terkait

Gambar 30 Proses Pendaftaran e-mail account pada Yahoo.com Klik Sign Up Now yang menandakan kita menyetujui untuk mengikuti regulasi/ peraturan pendaftaran yang ada di situs

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi akses situs dan durasi untuk informasi tentang kesehatan reproduksi oleh remaja adalah 1.36 kali seminggu dan 1,65

Kemudian pada penelitian ini akan diselidiki relasi serupa semu bersifat refleksif pada ring reguler stable diperumum dari himpunan bilangan bulat n, relasi serupa

باــستكِلا لــصاوتلا و مــيلعتلا تايجيتارــسإ يــه ثــحبلا اذــه في ةّيــساسلأا ةرــكفلا مماــتها مدــع وــه ينــتركفلا هذــه

ةيماسإا ةعما اب ةيبرعلا ةغّللا مسقب ثلاثلا ىوتس ا باطل ءامإا وغورونوف ةّيموك ا...

كلذلف وغكرونوف ةٌيموك ا ةٌيماساا ةعما ا ةٌيبرعلا ةغللا مسقب ثلاثلا موتس ا باطل ةيبرعلا ةغللا سرد جئاتنك دعاوقلا سرد جئاتن نم تانايبلا ثحابلا ضرع ة

1 ةسردملل دعاست لا ةيبرعلا ةغللا ميلعت تاودأا ةسرد ا ديزت نأ ىغب ي. مهتسارد

The results of this study are the teaching of Arabic using the book Durus al-Lughoh al-Arabiya ‘ala at-Thariqah al- Haditsah to improve the Arabic language skills of

Klik Tentang Kami menuju T02 Klik Produk Kami menuju T03 Klik Berita menuju T04 Klik CSR menuju T05 Klik Foto & Video menuju T06 Klik Karir menuju T07 Klik Kegiatan menuju T08

meruntuhkan sebuah peradaban.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa banyak 

[r]

Ostium atrioventriculare adalah lobang antara atrium dan ventrikel, benang dan tonjolan otot pada ventricularis ialah :..

Matakuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep- konsep basis data, model data relasional, teknik pembentukan basis data dan normalisasi, penggunaan bahasa

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah, Ibu, Kakak serta Adik atas dukungan doa dan kasihnya yang sangat membantu sehingga penulis

Aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa di Universitas Bina Darma Palembang dalam memperoleh informasi seputar perpustakaan seperti melihat koleksi buku dan

Judul Skripsi : Analisis Asosiasi Merek ( Brand Association ) Produk Deterjen Jenis Bubuk Di Kalangan Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan

rusan Ilmu Pemerintahan FISIP

This chapter discusses about the literature discourse and review of structural analysis and some definition of the components used in this project such as PLC (Programmable

[r]

Cakrawala Global Informatika (CGI), Bandung. Dalam praktek tersebut kami ditugaskan oleh PT. Cakrawala Global Informatika untuk membuat sebuah E- Learning di sebuah instansi

[r]

pelanggan atau semakin baik nilai pelanggan, maka semakin meningkatkan loyalitas pelanggan. Koefisien beta kepuasn emosional positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap

kemampuan guru untuk menulis masih rendah atau jauh dari yang diharapkan pemerintah (Rahman, 2016). Guru dituntut menjadi figur yang tidak hanya rajin membaca,