UAS 1 plus Kunci B.Jawa 6 SD

475  Download (15)

Teks penuh

(1)

UAS 1/ Ujian Akhir Semester 1

Bapak mundhut sepedha montor enggal. Anggenipun ngreyen sampun angsal 500 km. Miturut buku paugeran servis, kedah servis sepisan. Pramila lajeng dipunasta dhateng bengkel. Wonten ing bekel , lampu, rante, reting, busi lan mesinipun dipuntiti, bokmenawi wonten ingkang kedah dipunsetel.

Bengkel langgananipun bapak panci sae. Naminipun bengkel “ Maju Jaya “. Pirantinipun komplit.Tenaganipun timur sedaya, dhasar lulusan saking STM Mesin. Pramila boten mokal menawi gadhah ketrampilan ing babagan mesin. Tandangipun cepet cekat ceket, alus garapanipun. Boten nggumunaken menawi tiyang ingkang nyervisaken wonten bengkel “ Maju Jaya “ kathah, ngantos sami antri

2. Bapak nyervisake sepedha montor ono

ing .... A. Bengkel Maju Terus

B. Bengkel Maju Jaya C. Bengkel Maju Berjaya D. Bengkel Maju Tak Gentar

3. Perangan sepedha montor sing diteliti yaiku ....

(2)

4. Sing nyambut gawe ing bengkel saka lulusan sekolah ....

A. SMK Mesin C.STM Mesin

B.SMA Mesin D.SMAK Mesin

5.Pusakane Raden Arjuna yaiku ....

A. Panah Pasopati C. Ketug Lindu B. Gadha Ruakpolo D. Kuku Pancanaka

6.Panengah Pandhawa iku jenenge ....

A. Puntadewa C. Janaka B. Werkudara D. Nakula

7.Sing Nonton Bal-Balan Jejel . . . Ngebaki Stadion.

A.Muyel C.Menceb B.Riyel D. Ngeyel

8.Wis Ana Sawulanan Reni Nandhang Lara . Mulane Awake Tansaya Kuru Sasat Mung Kari . .

A.Dubang C.Bangjo B.Lunglit D.Bangcuk .

Pelaporan Hasil Pengamatan :

- Sing diamati : Tim Voli SD Caraka Prestasi Wonogiri - Pelatih : Bapak Amin Gozali

- Pemain : 1. Falih (Kapten) nomor dhadha 6 - Danang nomor dhadha 15

- Dhani nomor dhadha 3 - Nanang nomor dhadha 2

- Galih (cadangan) nomor dhadha 20 - Fendi nomor dhadha 7

- Latihan : Selasa lan Setu

- Kahanan tim : Kompak, pinter-pinter lan sregep

- Prestasi : Juara 1 tingkat kabupaten, juara 2 tingkat propinsi.

9. Kang diamati miturut wacana ing dhuwur yaiku ....

A. Tim basket SD Caraka Prestasi Wonogiri B. Tim voli SD Nusa Taruna Cilacap

(3)

10. Sira Ngabektiya ,

Marang Yayah Sarta Wibi

Ukara Geguritan Kasebut Yen Didadekake Ukara Gancaran Dadine . . . .

A.Kowe Kudu Ngabekti Marang Manungsa B.Kowe Kudu Ngabekti Marang Gusti Pangeran C..Kowe Kudu Ngabekti Marang Wongtuwa D.Kowe Kudu Ngabekti Marang Para Leluhur

Wacana pethilan crita iki kanggo wangsulan pitakon nomor 9-10.

Nonton Badminton

Jono lagi nonton pertandingan badminton ing TV. Sing main Bita Pramita musuh Cuan Ak Siong saka negara Cina. Pertandingan mau dianakake ing Indonesia, ngrebutake Piala Geloha.

11. Irah-irahan wacana ing dhuwur yaiku ....

A. Pertandingan tenis

B. Pertandinga bulu tangkis C. Nonton Badminton D. Nonton bal-balan

12. Bu Guru ... amarga murid-murid padha rame.

A. nesu C. ngomel B. duka D. muni-muni

13.Ditakoni Kok Mung Ngembang . . . , Aja Ndrenges Wae.

A.Jambu C.Asem B.Suruh D.Bakung

14.Roning . . . Mas , Sampun Sayah Nyuwun Ngaso. A.Asem C.Lombok

B.Krambil D.Mlinjo

15.Senajan wong liya, yen ana usahane melu ngrasakake. Ukara ing dhuwur yen diparibasake ...

A. Durung ilang puput lempuyange. B. Dudu beras ditempurake.

C. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan. D. Dom sumurup ing banyu.

(4)

A. nesu C. seneng B. loro D. sedih

17.Ibu Ngendika , “Yen Nunggang Sepedha Sing Ati-Ati , Le !” Ukara Kasebut Klebu Ukara . .

A.Kandha C.Tanggap B.Crita D.Tanduk

18.Pak Guru Dhawuh, “ Bocah-Bocah , Kowe Kabeh Kudu Sing Rukun !

Ukara Kasebut Yen Didadekake Ukara Crita Dadine . . . . A.Pak Guru Dhawuh Bocah-Bocah Lan Kowe Kudu Rukun B.Pak Guru Ndhawuhi Kabeh Bocah-Bocah Supaya Sing Rukun C.Pak Guru Dhawuh Kudu Rukun Karo Bocah-Bocah

D.Pak Guru Lan Bocah-Bocah Didhawuhi Yen Kudu Rukun

19.Godhong Gedhang Garing Diarani . . . . A.Dliring C.Klaras

B.Kajang D.Procot

20.Isine Asem Arane Klungsu , Yen Isine Duren Arane . . . . A.Botor C.Bethem

B.Pongge D.Klathak

21.Kembange Blimbing Wuluh Kuwi Kena Digawe Tamba Lara . . . . A.Weteng C.Panas

B.Linu D.Watuk

22.Parmin Negor Kayu Nganggo Graji. Kang Dhapuk Lesane Ukara Kasebut Yaiku . . . .

A.Parmin C.Kayu B.Negor D.Graji

23.Anake Pitik Jenenge . . . . A.Kuthuk C.Beyes B.Bledug D.Munyuk

24.Pagupon Iku Jenenge Kandhang . . . . A.Pitik C.Jaran

B.Macan D.Dara

25.Balung Klapa , Ethok-Ethok Ora Ngerti . Balung Klapa Tegese . . . . A.Bathok C.Klothok

B.Pathok D.Menthok

(5)

B.Aku Diutus Ibu Tuku Gula C.Budhe Maringi Sangu Aku

D.Ibu Sampun Kondur Nitih Dhokar

27.Bapak Wis Mulih Saka Sawah. Ukara Kasebut Yen Didadekake Krama Alus . . . .

A.Bapak Sampun Wangsul Saking Sabin B.Bapak Sampun Kondur Saking Sabin C.Bapak Wis Kondur Saka Sawah D.Bapak Wis Wangsul Saka Sawah

28.Emboke Dielus-Elus , Anake Diidak-Idak. Unen-Unen Iki Klebu . . . . A.Pepindhan C.Paribasan

B.Wangsalan D.Cangkriman

Unen-Unen Iki Klebu . . . .

A.Pepindhan C.Paribasan B.Wangsalan D.Cangkriman

29.Pitik Walik Saba Kebon , Batangane . . . . A.Kates C.Nanas

B.Waluh D.Gedhang

30.Kuku Pancanaka Kuwi Gegamane . . . . A.Arjuna C.Puntadewa

B.Wrekudara D.Nakula

31.Putra Pambarepe Pandhawa Yaiku . . . . A.Arjuna C.Puntadewa

B.Wrekudara D.Nakula

Raden Janaka

Jenengan liyane Raden Janaka antara liya : Arjuna, Permadi, Pamade,

Kombang Ali-ali lan isih akeh maneh. Dheweke iku Pandhawa sing nomer telu. Amarga Pandhawa iku ana lima lan Janaka iku nomer telu, mula dheweke uga disebut panengah Pandhawa.

Janaka iku pinter manah, sekti, lan uga pinter perang. Senajan awake cilik lan sawangane tumindake nglemer, nanging sejatine trengginas lan trampil, saben perang mesti menang. Gamane antarane keris pulanggeni lan panah pasopati. Dheweke uga duwe aji panglimunan sing bisa ngilang.

(6)

---32. Jenengan liya Raden Janaka yaiku ....

A. Arjuna C. Puntadewa B. Bimasena D. Antareja

33. Pandhawa iku cacahe ana ....

A. 6 C. 4 B. 5 D. 3

34.Manuk Tuhu Mencok Pager Ayo Sinau Ben . . . .

A.Banter C.Santer B.Pinter D.Seger

35.Isi Parikan Ing Soal Nomer 34 Kasebut ,Manggon Ing Gatra Ka. . . .

A.Pisan C.Telu B.Loro D.Papat

36. Mung Welingku

Mbudidaya Ngelmu Utama Iku Wajib Aja Lena Lan Sembrana

Ben Dadi Wong Kang Mulya

Apa Tegese Tembung Mbudidaya Ing Ukara Geguritan Kasebut ?

A.Pesen C.Nganakake B.Nggolek D.Ngedegake

37.Miturut Isine Geguritan Kasebut ,Geneya Mbudidaya Ngelmu Utama Iku Wajib ?

A.Ben Sakti Mandraguna C.Ben Dadi Wong Sing Mulya B.Ben Dadi Wong Sing Lena D.Ben Dadi Wong Sugih

38.Isi Geguritan Ing Soal Nomer 36 Kasebut, Ngandhut Pesen Yen Satemene Nggolek

Ngemu Sing Utama Iku Hukume . . . .

A.Wajib C.Ora Perlu B.Ora Wajib D.Rada Wajib

39.Ibu Lagi Mbunteli Naga . . . Ing Amben Mburi.

(7)

B.Sasra D.Dina

40.Sari Lan Dewi Latihan Nglangi Ing Selokambang. Kang Dhapuk Jejering Ukara Kasebut Yaiku . . . .

A.Sari Lan Dewi C.Nglangi

B.Latihan D. Ing Selokambang

41.Sampeyan Badhe Tumbas Punapa ? Ukara Kasebut Klebu Basa Krama . . . .

A.Inggil C.Lugu B.Alus D.Madya

42.Raden Arjuna Kagungan Gegaman Sekti Kang Awujud Panah , Yaiku :

A.Panah Pasopati C.Panah Wijayandanu

B.Panah Guwawijaya D.Panah Songsong Tunggulnaga

43.Putra Pandhawa Kang Awatak Jujur Lan Ora Bisa Basa Yaiku . . . .

A.Yudhistira C.Bimasena B.Janaka D.Nakula

44.Keturunane Pitik Jawa Karo Pitik Alas Diarani . . . .

A.Bekikuk C.Kate B.Bekisar D.Kedu

45.Waluh, Semangka, Lan Timun Kuwi Klebu Tanduran . . . .

A.Palakirna C.Palawija

B.Palakependhem D.Palakesimpar

46.Tahu Lan Tempe Kuwi Digawe Saka . . . .

A.Tebu C.Tela B.Jagung D.Kedhele

47.Kembang Lombok Arane Menik, Yen Kembang Kacang Arane . . . .

A.Besengut C.Drenges B.Mayang D.Gleges

48.Tukang Nabuh Gamelan Kuwi Diarani . . . .

A.Niyaga C.Waranggana B.Juru Gendhing D.Pacalang

(8)

A.Disirnakake C.Dilestarekake

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener lan permati!

1.Ukara tanduk yaiku ukara kang jejere .... pegawean Jawab: Nindakake/ nglakoni

5.Dina minggu bocah kelas VI arep sepedha santai menyang pesisir. Pratelan sing kalebu latar wektu yaiku ....

Jawab: Dina Minggu

6.Pandhawa iku cacahe lima. Dene panengahe pandhawa yaiku .... Jawab: Raden Arjuna , Permadi , Ramade , Kumbang Ali – ali. 7. Bu Suryati nulis surat. Yen di gawe ukara tanggap dadi .... Jawab: Surat ditulis bu Suryati.

8. Yen ( tandang ) aja grusa-grusu. Tembung “tandang “ kudune .... Jawab: Tumandang

9.Wong loro nggawa siji ing pundhak arane nggotong. Wong siji nggawa loro ing pundhak arane ....

Jawab: Mikul

(9)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di