• Tidak ada hasil yang ditemukan

5 Soal Latihan Ujian Sekolah (US) SD MI Bahasa Jawa + Kunci Jawaban - Kumpulin Soal SOAL US B JAWA 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "5 Soal Latihan Ujian Sekolah (US) SD MI Bahasa Jawa + Kunci Jawaban - Kumpulin Soal SOAL US B JAWA 5"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN UJIAN SEKOLAH

TAHUN 2015

MAPEL : BAHASA JAWA

Wacan kanggo soal nomer 1 – 4

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulane Merak kanthi sareh. “Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan iki mung wujud rasa syukurku marang Gusti!” bacute tanpa linandhesan rasa umuk.“Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu, piye carane?” pitakone Kancil

1.

Topik kang mathuk karo wacan ing dhuwur yaiku . . .

A. seneng macak

B. kancil sinau ngadi busana lan ngadi salira C. seneng dandan ngupakara kaendahan D. merak lan kancil

2.

Miturut crita iku Merak nduweni watak . . . . A. seneng pamer C. besus

B. umuk D. seneng sinau macak

3.

Tanpa linandhesan rasa umuk. Tembung umuk tegese . . . .

A. nduweni C. pamer B. seneng D. sombong

4.

Amanat/pesan crita dhuwur . . . .

A. Wong urip kedah sinau macak lan ngadi busana lan salira

B. Dadi manungsa kedah ngrumat lan njaga awak

C. Wong urip kudu nduweni rasa kanthi rasa syukur marang Gusti

D. dhuweni rasa syukur marang Gusti tanpa linendhesan rasa umuk lan sareh

Wacan kanggo soal no. 5 – 8

Ing sawijineng kerajaan, wonten bocah wadon kang elok parase lan becik atine. Deweke mau urip sareng biyung lan kakang-kakang tirine, amargo wong tuane sampun sedo. Ing griya kasebut deweke terus di dawuhi makaryo beresi gawean kang wonten ing griya. Deweke sabendina di dukani lan di paring mangan nanging kaping pisan saben dinane.

Kakang-kakange kang olo atine wau nimbali Cinderella. Cinderella kang artine bocah wadon kang reget. Asma kui pancen pantes kaggo koe! ngendika kakang-kakange.

5.

Apa sing didawuhake kakange Cinderella? A. makaryo beresi gawean ing griya B. mangan kaping sepisan

C. didukani sabendina

D. beresi griya lan mangan saben dina

6.

Geneya Cinderella uripe karo biyung lan kakang-kakange ?

A. amargo Cinderella bocah sing sregep B. amargo wong tuane sampun sedo C. Cinderella dhuweni kakang tiri D. Cinderella bocah wadon kang reget

7.

Kepriye artine asma Cinderella miturut kakang-kakange ?

A. bocah wadon kang sregep. B. bocah wadon kang reget C. bocah wadon kang pantes.

D. bocah wadon kang elok atine lan parase

8.

Wose kang dadi kesimpulan wacan ing dhuwur yaiku . . . .

A. bocah wadon Cinderella ayu parase urip sareng biyunge lan kakang-kakange disia-sia lan diparingi mangan kaping sepisan saben dinane.

B. Cinderella disia-sia kakang-kakange didhawuhi makaryo beresi gawean ing griya lan saben dina diparingi mangan kaping sepisan

C. bocah wadon kang elok atine lan parase di sia-sia karo kakang-kakang tirine asmane Cinderella

D. Cinderella elok atine lan parase urip karo biyunge lan kakang-kakange tiri.

9.

? [ b o c hl n Ê

k e

m B

Ç

.

Tulisan jawa ing dhuwur lamun ditulis latin dadine . . .

A. bocah lanang kembar B. lemah abang jengkar C. bocah wadon sabar D. kemah nganti sabar

Wacan kanggo soal no. 10 – 13

Si Mawar thukul ana ing sangarepe Si bambu sabrang dhalan. Si Mawar omong menyang si Bambu, "He, Bambu, tak deleng kowe ora tau ngresula. Saben ana angin teka lan menehi aba-aba, kowe bebarengan nembang sadina muput." Sabanjure, si Mawar nerusake tembunge kanthi swara nggresah, "Nanging aku, apiking kembangku ilang sanalika dipethik manungsa. Tangane manungsa ora wedi ri-riku sing landhep. Manungsa ngrusak ayuning rupaku".

Si Bambu mangsuli nggresahe si Mawar kanthi nembang rengeng-rengeng. "He, Mawar kembang sing wangi, ayumu kaya pelangi. Manungsa ngunjukake kowe menyang dewa-dewi kanthi pitung werna sing wangi. Sesembahan iku ora ana tegese tanpa apiking ati kang menehi kanthi ikhlas. Mung kowe lambang apiking ati kang menehi kanthi ikhlas".

10.

Tema kang gumathok saka isi wacan ing dhuwur . . . .

A. Si Bambu lan Si Mawar B. seneng ngresah C. manfaate tetanturan D. seneng ngresula

11.

Cerita ing dhuwur kedadiyane ana ing . . . . A. saben dina

B. alas

C. sabrang dhalan D. angarepe Si Bambu

12.

Watake Si Mawar yaiku . . . .

A. ikhlas C. sabar B. nggresula D. nesunan

13.

Pesen utawa amanat crita kasebut . . . . A. gelem nuturi kancane

B. dadi kang migunani wong liya C. apike kembang kanggo sesembahan D. kudu nduweni sifat ikhlas

14.

? s up /f ia f id /m .

(2)

A. Suhardi adi darma B. Sunardi ahi dharma C. Supardi adi darma D. Supardi adi dharma

15.

lngkang salajengipun, keparenga kula badhe ngaturaken kanthiringkes babagan riwayatipun RA Katini. RA Katini miyos rikala tanggal 21 April 1889 wonten ing Mayong Jepara. RA Kartini punika satah satunggating wanita ingkang ngrintis pendhidhikan tumrap para wanita lan saged nglairaken emansipasi wanita tegesipun persamaan deraiat tumrap para wanita lan para pria. Gegayuhan luhur punika dados patuladhaning kaum wanita bangsa Indonesia.

Kutipan pidhato iku nuduhake bagian . . . . A. Pambuka C. Isi

B. Panutup D. Cengkorongan

16.

Topik kang gumathok mungguhing pidhato ing dhuwur yaiku . . . .

A. Pengetan Hari Kartini B. Pengetan Hari Ibu C. Pengetan Hari Krida

D. Pengetan Hari Pendidikan Nasional

Pacelathon ngisor iki kanggo soal no. 17 – 19 Putri : “Mas, apa mau bengi sampean nonton

final Badminton Axiata Cup!.” ( Sinambi

resik-resik omah )

Putra : “Ya dhik, aku nonton nganti rampung ana ing dhaleme Pak Lurah.”

Putra : “Sapa sing menang mas.”

Putra : “Tim Indonesia dikalahke tim Malaysia?.” Putri : “Kok bisa ya, kualitase pemain tim

Indonesia luweh apik di banding tim Malaysia”

Putra : “ Yo iku sing diarani pertandingan, ana sing menang lan ana sing kalah. Kekalahane tim Indonesia iku iso gawe semangate para atlite supaya ningkatake latihane”.

17.

Wosing / isi pacelathon kasebut . . . . A. nonton badminton

B. tim Indonesia dikalahno tim Malaysia C. final badminton Axiata Cup

D. badminton Axiata Cup

18.

Amanat kang trep karo pacelathon ing dhuwur . . . .

A. kudu dhuweni rasa ikhlas nampa kekalahan B. dhuweni rasa ngalah

C. ningkatake latihan supaya bisa menang D. dhuweni rasa sportif lan bisa nampa

kekalahan

19.

Pacelaton ing dhuwur kedadeyan ana ing . . . . A. mau bengi C. Balai dusun B. omahe Pak Lurah D. omah

Wacan kanggo soal no. 20 – 22 Geguritan

Dina Minggu aku sakanca Padha saiyeg saeka praya

Nggawa pacul, ekrak lan sapu sada Anyengkuyung para warga

Tuwa, enom, jaler lan estri Kabeh warga padha kerja bakti Kreteg rusak den dandani Gatong-royong saeka kapti

20.

Tembung saeka kapti sajrone geguritan ing dhuwur tegese ….

A. sregep-sregep C. guyup rukun

B. seneng-seeneng D. rasa-rasa

21.

Tuwa, enom, jaler lan estri. Tembung jaler kosok balene . . . .

A. bapa C. putri

B. wadon D. bocah

22.

Pitutur luhur kang kaemot ing geguritan ing dhuwur yaiuku . . . .

A. kekrukunan kudu dijaga B. nyambut gawe ora perlu ngaya C. gaweane kudu enggal rampung D. nyambut gawe saktitahe

23.

? s im B

hg e

r hp d /r n ¿.

Tembung ing dhuwur yen ditulis nganggo latin . . . . A. Simbah gerah madharan

B. Simbah gerah padharan C. Pindah menyang Semarang D. Simbah menyang Semarang

Tembang macapat iki kanggo jawab nomor 24 - 25

Pangkur

Sekar pangkur kang winarna

Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku

Prayoga kawruhana

Adat waton punika dipun kadulu Miwah ta ing tata krama

Den Kaesthi siyang ratri

24.

Prayoga kawruhana ateges . . . . A. utamane kudu reti

B. utamane ngelmu C. apike mangertenana D. becike sinau

25.

Tembang macapat ing dhuwur ngemu dhawuh . . . .

A. wong ura kudu ngerti tumindak becik lan ala B. wong kudu reti tumindak becik lan ala C. wong ora perlu nyambut gawe D. wong kudu nggolek begja dewe-dewe

( 1 ) ( 2 )

( 3 ) ( 4 )

26.

Gambar wayang Punakawan ing dhuwur,manut urutan paling enom kang bener yaiku . . . . A. 4)- 3)- 2)- 1) C. 4)- 2)- 3)- 1) B. 1)- 3)- 2)- 4) D. 3)- 4)- 2)- 1)

27.

Gambar wayang ing sisih kiwa iki putrane Arjuna jenenge . . . .
(3)

28.

Gambar wayang sisih kiwa iki asmane

Gathutkaca putrane bala pandawa ingkang nomer . . . .

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

29.

Ibu tumbas duren badhe . . . Bu Lurah.

Tembung kang trep kanggo ngiseni ceceg-ceceg yaiku . . . .

A. diparingaken C. dicaosaken B. dipuncaosaken D. diaturaken

30.

Menawi badhe mapan tilem, kula mesti . . . toya rumiyen.

Tembung kang trep kanggo nggenepi ukara ing dhuwur . . .

A. ngunjuk C. ngombe B. madhang D. dhahar

31.

Jenenge Raden Janaka iku akeh kayata, . . . Dheweke iku Pandawa sing nomer telu. Amarga kadhang Pandhawa iku ana lima.

Ukara kang bener kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur . . . .

A. Arjuna, Parta, Yudhistira, Samiaji lan liya-liyane.

B. Arjuna, Margana, Puntadewa, Werkudara lan liya-liyane

C. Arjuna, Permadi, Margana, Parta lan liya-liyane.

D. Arjuna, Parikesit, Margana, Samiaji, Puntadewa, Kumbang Ali-ali lan liya-liyane.

Pacelathon kanggo soal no. 32 – 33.

Ibu : “ Hallo . . ., iki ibu piye sekolahmu Ga!” Angga : “ Sae bu, kula wingi bibar praktek

laboratorium ngantos ndalu, kula niki nembe adus, wonten punapa Bu ?” Ibu : “ . . .(a) seng penting pasinaone

ditingkatno kanggo ngadepi ujian sesok!”

Angga : “ . . . . (b)

32.

Tembung kang trep kanggo nggenepi pacelathon ( a ) kasebut yaiku . . . .

A. Ya C. Piye kabarmu

B. Butuh kiriman duit piro D. Ora apa-apa

33.

Ukara kang trep kanggo nggenepi pacelathon ( b

) kasebut yaiku . . . .

A. Ngih Bu, mung nyuwun arta kangge bayar ujian.

B. Ngih Bu, ujian kula minggu ngajeng

C. Ngih Bu, kula niki nembe sinau supaya lulus ujian.

D. Ngih Bu, mung dhongakake supaya kula lulus ujian kanti biji kang apik!“

34.

1. Pembina upacara Ibu Kepala Sekolah 2. Sore watara jam telu upacara diwiwiti. 3. Sawise upacara ngaso sedela diterusake

kegiatan pionerring. 4. Aku kapilih dadi pratama.

Ukara-ukara kasebut lamun didhapuk dadi paragraf kang runtut yaiku . . . .

A. 2 – 1– 3 – 4 C. 2 – 3– 2 – 4 B. 4 – 1– 3 – 2 D. 2 – 4 – 1 – 3

35.

Diskripsi

mungguhing gambar sisih kiwa iki yaiku . . . .

A. Aku digawe saka wesi karo kayu, piranti kanggo manen pari

B. Aku piranti kanggo manen pari digawe saka wesi C. Aku piranti kanggo ngrajang bumbu masak

digawe saka wesi

D. Aku digawe saka wesi lan kayu, carane nggunakake di cekeli tangan loro.

"Tok, kanthi layang iki aku kirim kabar keslametan, muga-muga awakmu ya bagas waras.

Uji kompetensi tengah semester wingi bijiku lumayan aplk. Bijimu piye? . . . .

Sakbanjure, suk yen libur semester aku kepengen ngajak kowe dalan menyanng "kebun buah". Aku kepengin mangan duren petruk karo kawe rnenyang nggonku”.

36.

Ukara kang trep kanggo ngisi bagian surat yaiku . . . .

A. muga-muga kowe ringking siji kaya aku B. bijimu apik-apik apa ora?

C. muga-muga bijimu ya apik kaya aku D. apik-apik kaya bijiku?

37.

Pinangka surasaning surat kang bener ing ngisor iki yaiku . . . .

A. lngkang kinurmatan para bapak saha ibu guru. Para kadang kinasih ingkang kula tresnani.

B. Ing wusana mugi-mugi Eyang pinaringan kawilujengan. Nuwun.

C. Wosipun sedaya wanita saged nulad patuladhanipun, inggih unggah-ungguh lan gegayuhanipun amrih wanita bangsa lndonesia saged berjuang satraju kaliyan kaum pria.

D. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, menawikathah kekiranganipun kula nyuwun agenging pangaksama.

1) tempe sing wes mateng dientas banjur diademke.

2) tempe dicelupake ing adonan tepung banjur digoreng nganti garing

3) nyiapno bumbu karo tepung trus diaduk nganti rata

4) Manasno lengo ing wajan

5) Tempe dibukak saka bungkuse banjur di iris-iris

38.

Urut-urutane gawe mendoan tempe kang bener yaiku . . . .

A. 5)- 3)- 4)- 2)- 1) C. 5)- 3)- 2)- 4)- 1) B. 5)- 4)- 3)- 4)- 1) D. 5)- 2)- 3)- 5)- 1)

39.

... Lapuran Pengamatan

1) Pengamatan murid kelas IV ing pengrajin anyaman

2) . . . .

3) Cacahe murid kang melu nganakake pengamatan : 30 murid

4) Kasile pengamatan : Pengrajin anyaman ing desa Teluk Wetanwes bisa nembus pasar

Internasional awit saka mutune wis apik lan

bisa bersaing.

Kanggo nglenkapi lapuran ing dhuwur yaiku . . . . A. Papan panggonan pengamatan

B. Cacahe murid kang nderek pengamatan C. Surasaning lopuran pengamatan D. Dina lan tanggal lapuran pengamatan

[image:3.595.40.574.36.895.2]
(4)

A.

? s ut in it uk /uk [ b o .

B.

? s ut in it uk /u[ k [ b o.

C.

? s ut in it uk uk e

[ b .

D.

? s ut in it uk /uk e

[ b o.

41.

Legirah nganggo jarik anyar. Yen ditulis nganggo aksara Jawa kang bener yaiku . . . .

A.

? l e

g ir H z =

[ g oj r ia v /.

B.

? l e

g ir hz =

[ g o j r ia v /.

C.

? l e

g ir hz =

[ g oj r ik H v /.

D.

? l e

g ir hz =

[ g oj r ik a v /.

42.

Suparjo tuku lenga patra . Yen ditulis nganggo aksara Jawa kang bener yaiku . . . .

A.

? s up /[ j ot

uk ul e

z p r `.

B.

? s up /[ j ot

uk uX z p r `.

C.

? s up /[ j ot

uk ul e

z p r .

D.

? s up /[ t it uk ul e

z p r `.

Wacanen pratelan kanthi pratitis!

43.

Saben awan neng ngarep sekalahanku akeh wong padha dodol. Maneka warna barang dodolane, kayata : es, dolanan, stiker, bakso, sofo, mie ayam, rotilan liya-liyane. Anggane padha dodol nganggo grobag surung. lku mratandhani yen anggone dodal ora manggon tetep. Dadi anggone dodolan mubeng menyang ngendi-endi, Wong kang kaya mangkono iku sinebut pedhagang kaki lima.

Ringkesane crita ing dhuwur kang bener yaiku... . A. pedhagang kaki lima

B. pedhagang bakso C. dodol es

D. grobag surung

44.

Wes klakon mbangun praja Adhedasar Pancasila

Nggayoh urip kang sampurna Cukup sandhang klawan boga

Parafrase cuplikan geguritan ing dhuwur yaiku... . A. Mbangun negari Indonesia kanggo urip sing

utama sarta cukup sanhang lan pangan

B. Mbangun praja sing dasare Pancasila supaya sandang lan pangane luwah-luweh lan kepenak anggone urip

C. Negara sing dhasare Pancasila yaiku Indonesia. Rakyate makmur sandang lan pangane.

D. Wes rampung mbangun negara sing dhasare Pancasila sahingga rakyate gampang nggolek sandhang lan pangan.

45.

Ukara kang mathuk

kanggo crita gambar ing sisih kiwa iki yaiku . . . .

A. Aku satriya saka Jodipati Raden Gathutkaca. Bapaku ingkang asma Werkudara. Ibuku inggih punika Dewi Arimbi.

B. Aku salah sijining bala Pandawa. Jenengku Werkudara utawa Bimo. Aku satriya ing Jodhipati lan senjataku kuku pancanaka. Anakku jenenge Gathutkaca duweni ibu jenenge Dewi Arimbi.

C. Aku salah sijining bala Pandawa. Jenengku Puntadewa utawa Yudhistira. Aku satriya ing Ngastina lan senjataku kuku pancanaka. Anakku jenenge Gathutkaca duweni ibu jenenge Dewi Madrim

D. Aku satriya saka Jodipati Raden Gathutkaca. Bapaku ingkang asma Arjuna salah setunggaling krabat Pandawa. Ibuku inggih punika Dewi Kunti.

46.

“ Kula dereng mangertos Bu...” ?

“ . . . caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku . . . .

A. Piye C. Pripun

B. Kepriye D. Punapa

47.

Pak Sunata . . . tegalan ana ing sisih wetan A. nanduri C. ditandurake B. nandurake D. daktandurake

48.

Aku lagi mangan rujak.

Ukara ing dhuwur yen nganggo ngoko alus kang bener yaiku . . . .

A. Aku lagi dhahar rujak B. Aku lagi madhang rujak C. Kula nembe madhang rujak D. Kula lagi madhang rujak

49.

Bapak Bupati nileki bangunan anyar

Miturut unggah-ungguh basa krama kang trep yaiku . . . .

A. Bapak Bupati mastani bangunan enggal B. Bapak Bupati ningali bangunan enggal C. Bapak Bupati mriksani bangunan enggal D. Bapak Bupati nuweni bangunan enggal

50.

Eyang, sampean napa sampun ados?

Yen migunakake basa krama alus kang bener yaiku . .

A. Eyang, panjenengan punapa sampun siram? B. Eyang, panjenengan napa sampun siram? C. Eyang, punapa panjenenganipun sampun

siram?

D. Eyang, punapa sampun siram?

(5)

KUNCI JAWABAN B.JAWA PAKET V

1. A 26. C

2. C 27. A

3. D 28. B

4. D 29. B

5. A 30. C

6. B 31. C

7. B 32. D

8. C 33. D

9. A 34. D

10. D 35. A

11. C 36. C

12. B 37. C

13. B 38. A

14. D 39. D

15. C 40. D

16. A 41. C

17. C 42. B

18. D 43. A

19. D 44. B

20. C 45. B

21. B 46. C

22. A 47. A

23. B 48. B

24. C 49. D

Gambar

Gambar wayang sisih kiwa iki asmane

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Ing ngisor iki sing dudu wujude paragraf deskriptif kang umume digunakake ana wacan yaiku.... Paragraf kang ukara bakune ana ing ngarep lan ana ing pungkasane

Tembung kang paling trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

Kosok baline sing anak pupon ar an Klet ing Kuning mau disiya-siya dening Mbok Randha Kar angwulusan sak anake... Mbok Randha Kar angwulusan ngongkon anake papat mau

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru

“ Aku kelas siji MI” Ukara pitakan kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku?. Mak Kriyek iku

Gambar kasebut ing pagelaran wayang kulit duweni dapukan nembang barengi gamelan kang diarani ..... Larase gamelan kang ana ing Ngayogyakarta kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit