• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL 2015 2016 B.JAWA XII GANJIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "SOAL 2015 2016 B.JAWA XII GANJIL"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 7 SEMARANG

(STM PEMBANGUNAN)

BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA

BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jalan Simpang Lima Telpon (024) 8311532 Fax (024) 8447649 Semarang 50241

LEMBAR SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SMK NEGERI 7 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Kompetensi Keahlian : Semua Kompetensi Keahlian Hari : Jum,at

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Tanggal : 27 Nopember 2016 Kelas / Semester : XII/ 5 Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Petunjuk

1. Soal ujian berupa soal obyektif sebanyak 50 butir soal, dengan 5 opsi jawaban pada setiap soal. 2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D

atau E pada lembar jawab yang tersedia.

3. Pembetulan jawaban hanya diperkenankan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara membubuhkan tanda berikut ( X ) pada jawaban yang dikehendaki.

4. Bekerjalah dengan teliti dan cermat.

5. Bertanyalah pada Pengawas Ujian jika terdapat soal yang kurang lengkap.

6. Teliti kembali hasil pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan kepada Pengawas Ujian.

7. Dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk elektronik (kalkulator, HP, laptop dsb.) dan atau manual (mistar hitung, buku, tabel, chart, kamus, dictionary dsb) selama mengikuti ujian.

8. Selamat menempuh ujian, sukses beserta kita!

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara A, B, C, D, utawa E kang kaanggep bener!

Gatekna tembang ing ngingsor iki kanggo mangsuli soal nomer 1-5! Mangka kanthining tumuwuh,

Salami mung awas eling, Eling lukitaning alam, Dadi wiryaning dumadi, Supadi nir ing sangsaya, Yeku pangreksaning urip

Marma den taberi kulup, Angulah lantiping ati, Rina wengi den anedya, Pandak panduking pambudi, Mbengkas kahardaning driya, Supadya dadya utami.

1. Tembang ing Serat Wedhatama ndhuwur yaiku tembang …. A. Durma

B. Gambuh C. Mijil D. Kinanthi E. Pangkur

2. Marma den taberi kulup tegese yaiku… A. Aku kudu taberi Rama.

B. Aku dikon taberi, Pak.

C. Mula saka iku kowe kudu taberi Pak D. Mula saka iku kowe ora oleh taberi Nak E. Mula saka iku kowe kudu taberi Ngger

(2)

3. Pathokan tembang ing dhuwur yaiku …. A. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i.

B. 8a, 9i, 8u, 7a, 8a, 8i. C. 8a, 7i, 8u, 8a, 8u, 8a. D. 7u, 8i, 7u, 7a, 8u, 8a. E. 7a, 8i, 8u, 7a, 8u, 8a

4. Tembang ing dhuwur nduweni watak…. A. galak

B. getun C. kasmaran D. nelangsa E. tresna asih

5. Tembang ing dhuwur kapethik saka Serat… A. Wulangreh.karangan Mangkunegara IV. B. Tripama karangan R. Ronggowarsita. C. Jalatundha.karangan Pakubuwana IV. D. Wedhatama karangan Mangkunegara IV. E. Wedhatama karangan Hamengkubuwana IV. 6. Mangka kanthining tumuwuh,

Salami mung awas eling,

Saka rong gatra tembang Kinanthi ing dhuwur, piweling sing bisa kojupuk yaiku …. A. Ora ana wong sing bisa urip dhewe.

B. Kabeh wong mesthi mbutuhake wong liya.

C. Sangune wong urip yaiku mung eling lan waspada.. D. Wong begja iku wong sing tansah eling lan waspada.. E. Wong urip iku kudu tansah sinau supaya migunani.

Kanggo mangsuli pitakon nomer 7-10 Umpamane wong lumaku

merga gawat den liwati lamun kurang pengarah sayekti karendhet ing ri apese kasandhung padhas babak bundhas anemahi

7. Umpamane wong lumaku, merga gawat den liwati duweni teges.... A. Bakal entuk kacilakan ing sadalan-dalan.

B. Entuk kabegjan yen tansah ngati-ati.

C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe.. D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban.

E. Wong kang kurang pangati-ati bakal cilaka ing tembene. 8. Lamun yen kurang ing pangarah tegese yaiku ….

A. Yen kurang pangati-ati.

B. Entuk kacilakan menawa kurang pangati-ati. C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe.. D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban.

E. Wong kang kurang pangati-ati bakal cilaka ing tembene.

9. Ukara kang ateges “Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe”.yaiku …. A. Umpama wong lumaku.

B. Merga gawat den liwati. C. Babak bundhas anemahi. D. Lamun kurang pengarah. E. Sayekti karendhet ing ri.

(3)

B. Entuk kabegjan yen tansah ngati-ati. C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe. D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban.

E. Wong kang kurang pangati-ati bakal cilaka ing tembene.

Geguritan kanggo mangsuli pitakon angka 11-15!

Rukun Agawe Santosa (Dening: R. tatiningsih) Kadangku…

Donya iki dudu duweku Donya iki dudu duwekmu

Mula

Aja rebutan panguwasa Aja rebutan bebener

Kadangku… Elinga,

Aku lan kowe nora bisa urip ijen Aku lan kowe kudu urip bebarengan

Sayuk rukun Gotong Royong Bahu binahu Adohna rasa drengki srei

Jail methakil Gedhekna rasa tepa selira Urip bakal tentrem ayem

11. Geguritan ing dhuwur dianggit dening... A. R. Ronggowarsito.

B. R. Tutiningrum. C. R. Tantiningsih. D. Tuti Rahayu.. E. Tuti Herawati.

12. Tema geguritan kasebut yaiku… A. politik.

B. budaya C. ekonomi D. pendhidhikan E. kesenian

13. Geguritan kasebut kalebu geguritan… A. lawas

B. kuno C. klasik D. modern E. tradisional

14. Gedhekna rasa tepa selira.

Ukara kang nuduhake rasa tepa slira yaiku… A. Wong kang seneng rerasan marang wong liya.

B. Pawongan kang seneng colong jupuk barange wong liya. C. Menawa ora gelem dilarani yo aja seneng nglarani wong liya D. Kudu gelem menehi marang wong kang wis padha nyidrani. E. Kekancan kudu pilih-pilih sing padha sugihe lan padha ayune. 15. Kadangku….

(4)

B. Pamanku C. Anaku lanang D. Anaku wedok E. Wong tuwaku

16. Pengarang lan lingkungane iku kalebu unsur … geguritan A. baku

B. ekstrinsik C. intrinsik D. pokok E. primer

17. Sing dudu titikane geguritan klasik yaiku... A. Lumrahe diwiwiti tembug sun gegurit. B. Sapada ngemot patang gatra utawa luwih. C. Cacahing wanda saben gatra padha.

D. Tibane swara ing pungkasaning gatra runtut E. Kudu ngemot babagan prastawa anyar..

18. Pamilihe tembung-tembung endah ing sajroning geguritan diarani... A. amanat.

B. diksi C. rima. D. ritma E. tema

19. Ekspresi,patrap/sikap, obahing awak lan pasemon (rai) nalika maca geguritan diarani… A. wicara

B. wirasa C. wiraga D. wirama E. wirunggan

20. Geguritan kang surasane pangalembana marang Gusti Kang Mahakuwasa, yaiku… A. himne

B. elegi C. epigram D. romansa E. balada

21. Ana kawruh basa Jawa iku kang diarani sanepa, yaiku unen-unen kang tegese kosok balen tur mbangetake. Sanepa kang cocok kanggone murid sing durung mentas sinaune yaiku...

A. Kawruhe cethek kedhung. B. Polahe anteng kitiran. C. Kawruhe jero tepak meri. D. Lakune kaya macan luwe. E. Pikirane landhep dengkul.

22. Tumindak emban cindhe emban siladan iku ora becik,amarga minangka tandha sipat… A. drengki

B. gumedhe C. ora adil D. umuk

E. ambeng paramata.

23. Rasa tresna marang budaya Jawa bisa diwujudake kanthi nganggo busana corak bathik. Ing ngingsor iki kang ora kalebu corak bathik yaiku...

(5)

D. mega mendhung. E. parang rusak.

24. Kang dadi ciri khase bathik ngayogyakarta yaiku... A. Werna dhasar pethak.

B. Motif lan wernane cemeng. C. Werna dhasar coklat tuwa.

D. Werna Dhasar lan motife kembang. E. Gambar wayang lan keratonan.

25. Namung trahing ngaluhur ingkang kepareng ngagem bathik. Tembung trah nunggal teges karo tembung...

A. abdi dalem B. keturunan C. pamomong D. punggawa E. sentana

26. Basa kanthi unggah-ungguh sing bener tumrap wong kang luwih tuwa kuwi mujudake kabudayan kang adiluhung. Tembung kang ginaris tegese...

A. adicara B. luhur C. gedhe D. jumbuh E. kuasa

27. Bocah loro kuwi srawunge renggang gula kinepyur pulut. Paribasan ing dhuwur ngemu teges bocah loro iku… A. Srawunge ora akur.

B. Srawunge lagi renggang. C. Srawunge raket banget.

D. Ora gelem srawung babar pisan . E. Senenge padha regejegan..

28. Sida mukti iku corak bathik kang maknane ....

A. Duwe karep supaya apa kang ginayuh bisa kawujudan B. Dadi manungsa kudu aja seneng gawe laraning liyan C. Kudu duwe rasa tepa slira marang kanca

D. Manungsa kang nyata iku becik martabate E. Nyuwun pangapura karo wong tuwa

29. Kebo ilang tombok kandhang,tegese wis kelangan malah kudu ngetokake wragad maneh. Ukara ing dhuwur kalebu….

A. paribasan B. sanepa C. isbat D. saroja E. pasemon

30. Kang kalebu isbat yaiku...

A. Ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon.. B. Sura dira jayadiningrat lebur dening pangastuti. C. Jer basuki mawa bea

D. Tatune arang kranjang.

(6)

31. Wacana kang njlentrehake utawa medharake sawijining bab kanggo pamaos, supaya pamaos oleh informasi kang genep, andharan kuwi saka pangerten wacana .…

A. argumentasi B. eksposisi C. deskripsi D. narasi E. persuasi

32. Pamarentah badhe maringi pambiyantu marang kurban gempa kanthi dijumbuhake karo tingkat karusakane omah. Warga ingkang griyane rusak ora sepiraa pikantuk kurang luwih 10 yuta. Warga sing griyane rusake sedhengan antuk pambiyantu kurang luwih 20 yuta. Wondene warga ingkang griyane rusak banget antuk pambinyantu kurang luwih 30 yuta. Calon panrima pambiyantu kasebut ditemokake dening aparat desa.

Paragraf ing dhuwur kalebu jinise wacana eksposisi A. definisi

B. ilustrasi C. klasifikasi D. proses

E. perbandingan

33. Wacana eksposisi nduweni sipat… A. fiksi.

B. Non fiksi/ilmiah. C. Runtut/urutan. D. Bisa menehi pelipur. E. Digawe-gawe.

34. Perangan gamelan kang cara nabuhe dikeplak nganggo epek-epek tangan yaiku... A. gong

B. rebab. C. kendhang D. slenthem E. kenong.

35. Gong, kenong,kempul lan bonang carane nabuh kanthi cara.... A. dikeplak

B. disebul C. digesek D. dithuthuk E. dipetik

36. Perangan gamelan kang cara nabuhe digesek yaiku... A. gong

B. rebab C. kendhang. D. slenthem E. kempul.

37. Unen-unen kang awujud cangkriman dikantheni batangan, sanajan among nyrempet wae iku diarani...

A. paribasan B. purwakanthi C. parikan D. sanepa E. wangsalan

38. Kang kalebu tuladha wangsalan yaiku….

A. Balung klapa, ethok-ethok ora ngerti yen disapa. B. Wajik kletik gula jawa, luwih becik sing prasaja.

(7)

E. Menawa arep omah-omah kudu nggatekake bobot, bibit,lan bebet. 39. Witing tresna, tresnane mung sawetara iku kalebu tuladha...

A. parikan. B. wangsalan

C. Purwakanthi guru sastra. D. Purwakanthi Lumaksita. E. Purwakanthi guru swara.

40. Wacana eksposisi iku biasa digunakake ing teks.... A. cerkak

B. dongeng C. novel D. pawarta E. wara-wara

Kanggo mangsuli soal no 41-45

? r[fn\Aj_@/tini.

?[fn\Aj_@/tinimi[yosT=gl\;21;Apr]il\;1879;ai=je

%r,rm[nasM[nr[fnMs\Afipti[$o[s]oni=rt\,buptije

%r,@/tinimu=bisse[kolhznTikel[sLo[roam/gaumu/

[rolsTaunKufufipizitL[nHorkenmetuskppnPizitTn\,r[fn\Aj_@/tinir

um=skyfikuvJr,bti[nN[b]onTkKepizinZilzit]fisimau,si=bisfitinFkK

[kmu=mcbukuk[rosurtSurtTnK[rokvC[nv]itkK[kcitcit[n,jen_[a[lti

Jan[k[w=owlnF.

?

taun\;1902;@/tini[ao[lh[basisWskwlnFlnBisnerusS[kse[kolh[aky

si=fipizinNi[d[w[k,anzi=[aorbism=ktHm/gwisFig/wbuptiremB=,

ai=remB=@/tinizefegH[kse[kolhk=[go[boch[bochw[fon\.surtSu

r[tT@/tinimr=[ltJ+ibvJu/fig[wbukuk=judu[lLabisGelpTe/bitLhter

=.

41. Irah-irahan teks ing ndhuwur yaiku.... A. Habis Gelap Terbitlah Terang B. Kartini tokoh emansipasi C. Sekolah kanggo wanita D. Raden Ayu Kartini E. Raden Ajeng Kartini

42. Kang bisa ditindakake Kartini nalika dipingit yaiku…. A. Mangan lan turu

B. Nangis ora bisa turu

C. Maca buku karo surat-suratan D. Masak lan seneng dolanan

E. Maca buku ,nulis surat lan seneng dolanan. 43. Kancane kartini sing gawene dikirimi surat jenenge

A. Laily saka Walanda.

B. Naily wong turunan Landa. C. Gresci anake wong landa. D. Letzi anake wong Walanda. E. Grechi anake wong Walanda. 44. Kartini lair nalika tanggal ….

(8)

C. 21 April 1789 ing Jepara. D. 21 April 1869 ing Jawa Tengah. E. 22 April 1869 ing Semarang.

45. Ukara ngingsor iki sing ora jumbuh karo isine wacan yaiku…. A. Kartini dipingit nalika umur rolas tahun.

B. Kartini ngedegake sekolah kanggo bocah-bocah wadon ana ing Rembang.

C. Surat-surate Kartini marang kancane digawe buku kang judhule Habis Gelap Terbitlah Terang..

D. Kartini oleh beasiswa saka Walanda lan bisa nerusake sekolahe kaya sing dipingini dheweke.

E. Kartini ora bisa mangkat menyang Walanda kanggo nerusake sekolahe amarga wis digarwa dening Bupati Demak..

46. Sutrisno lahir ing kutha Semarang sasi Oktober padha kancaku Zainudin. Ukara ing dhuwur menawa ditulis kanthi aksara Jawa dadi ...

A. ? $ut]s[nolai/ai=kuqsemr=ssiOk[tobe/kvckuj+ainudin\. B. ? $ut]i[sNolai/ai=kuq$emr=ssiO[kTobe/pdkvCkuj+ainufin\. C. ? $ut]i[sNolai/ai+kuq$emr+ssiO[kTobe/pdkvCkuj+ainufin\. D. ? $urtMnLai/ai+kuq$emr=ssiO[kTobe/pdkvCkujainufin\. E. ? $ug]wlai/ai=kuq$emr=ssi[aKo[tobe/pdkvCkuj+ainufin\.

47. ? *mB=IrwnHikuput][nr[fn\A/jun.

Ukara ing dhuwur wacane ….

A. Bambang Irawan iku putrane Raden Arjuna. B. Bambang Irawan ksatriya saka Astina.

C. Bambang Gunawan iku putrane Raden Arjuna. D. Bambang wirawan iku putrane Raden Arjuna. E. Bambang Wirawan iku ksatriya ing ngalengkadiraja.

48. ? bpkGurumunDutBukusiy=wau.

Ukara ing dhuwur manawa diowahi dadi basa ngoko yaiku… A. Bapak Guru mundhut buku siyang wau.

B. Bapak Guru tumbas buku siyang mau. C. Bapak Guru tuku buku siyang wau.. D. Bapak Guru tuku buku awan mau. E. Bapak Guru tumbas buku wau siyang.

49. Kautaman lan Kawicaksanan yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku...

A. ? kautmnlnKwickSnn\. B. ? kautmnlnKwicksnan\. C. ? keautmanLnkwickSnan\. D. ? kautmnLnKwickSnn\. E. ? keautmnlnkwicksanan\.

50. Kala wingi Ibu nembe kemawon….dhateng Solo, dene bapak nembe kemawon …saking Jakarta.

Tembung kang paling trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

Referensi

Dokumen terkait

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ..... Ibu

tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku ….. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku.. Ukara ing ngisor iki sing

Paedahe panliten iki kanggo guru yaiku bisa menehi referensi ngenani pangaribawane medhia game flash “Hidden Aksara Jawa” tumrap kawasisan nulis ukara nganggo

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng

cecak, wignyan, layar Sandhangan kang digawe ukara mawa aksara jawa ing ngisor iki kanthi urut yaiku ..... taling, wignyan, pepet, suku, layar

“ Aku kelas siji MI” Ukara pitakan kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku?. Mak Kriyek iku